ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2015 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2015 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2015 rok, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 5. Załącznik Nr 5 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2015 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 informacja o stanie mienia za 2015 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Wójt Gminy mgr Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Rodzaj zadania: Dział REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2015 ROK Poroz. z JST Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r bieżące % wykona nia 801 Oświata i wychowanie ,52 116, Szkoły podstawowe ,52 116,36 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,52 116,36 terytorialnego bieżące razem: ,52 116,36 majątkowe 600 Transport i łączność , , ,54 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 2

3 60014 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Turystyka , , , , Pozostała działalność , , , ,26 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 3

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finsnaowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 majątkowe razem: , , , , , , ,26 10 Rodzaj zadania: Własne Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 94, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,25 99, Wpływy z usług 204,00 203,25 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,52 81, ,52 81, Leśnictwo , ,78 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 4

5 02095 Pozostała działalność , ,78 99,99 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,78 99,99 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa , , ,79 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,79 78, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 651, , ,03 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 5

6 ,67 77,06 5 0,09 0, Administracja publiczna , ,30 154, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5 Wpływy z różnych dochodów Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,55 1, , ,75 154, , , ,90 69, , Wpływy z różnych dochodów 4 177, ,35 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 99,95 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,92 przeciwpożarowa Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 6

7 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,92 73, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 614, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,05 100,30 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 137,00 137, Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 137,00 137,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 7

8 Podatek od środków transportowych 1 683, Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,56 100, ,00 99, ,00 96, ,00 101, , ,00 97, , , ,05 99, ,72 98, ,99 101, ,35 96, ,00 81, ,41 106, ,58 192, , ,57 100, ,00 104,27 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 8

9 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 100, , ,00 100, ,13-92, Różne rozliczenia , ,49 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki , , , , ,49 94, ,01 59,53 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Oświata i wychowanie , ,85 188, Szkoły podstawowe 0920 Pozostałe odsetki ,19 84, Wpływy z różnych dochodów 274, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 206, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Dowożenie uczniów do szkół ,99 73,77 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 10

11 Wpływy z usług 8 00 Szkoły podstawowe ,99 73, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6 671, Pomoc społeczna , ,71 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 96, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,55 96, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,71 83, ,71 83,14 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 11

12 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 98, ,22 98, ,56 99, ,56 99, , ,37 108,56 13,84 15, , , , ,30 101, ,30 117,07 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 12

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,70 99, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,82 86,94 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 13

14 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,52 85, ,30 143, Gospodarka odpadami , ,90 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,48 101, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 9, Wpywy z różnych dochodów 145,00 242,52 167, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,93 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 14

15 , ,60 99, , ,60 99, Pozostała działalność ,45 107,11 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,45 107,11 pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , ,00 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 15

16 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżące razem: , , , ,36 99, , ,93 10 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,41 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,85 99, , , ,41 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,44 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 16

17 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ,00 źródeł Pozostała działalność Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 8 10 prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,41 99, , ,18 100, , ,18 100, Administracja publiczna , ,58 88, , , ,18 87, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,58 88, , , ,18 87, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 302, ,40 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,18 87, Różne rozliczenia ,89 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 17

18 75814 Różne rozliczenia finansowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,00 10 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , , ,00 10 źródeł majątkowe razem: , , ,50 99, , ,59 99,11 Rodzaj zadania: Zlecone Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa budżetowej na 2015 rok bieżące Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. % wykona nia 010 Rozlictwo i łowiectwo , ,18 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 18

19 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Administracja publiczna , ,00 80, Urzędy wojewódzkie , ,00 80,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 80,58 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,00 10 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 332,00 332,00 332,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 19

20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 332,00 332,00 332, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wybory do Sejmu i Senatu 8 704, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 704, , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 332, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 332, , Oświata i wychowanie ,23 99,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 20

21 80101 Szkoły podstawowe ,64 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,64 99, Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,59 99, ,59 99, Pomoc społeczna , ,15 93, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,55 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,55 93, ,40 86,32 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 21

22 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,40 86, Pozostala działalność 137,00 40,20 29, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 137,00 40,20 29, , ,56 95,65 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 99, , ,78 99,31 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 22

23 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW ZA 2015 ROKU Wykonanie na Wydatki z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; r. wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i majątkowe jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 14 marca 2016 roku Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,26 10 z tego: Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , , , , ,52 496,24 318,55 91, Szkoły podstawowe , , , , ,52 496,24 318,55 91,25 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,24 496,24 496,24 49,62 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 319,00 318,55 318,55 318,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 704, , , , ,13 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 418,00 417,22 417,22 417,22 417,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 759,05 759,05 759,05 99, Składki na Fundusz Pracy 109,00 108,76 108,76 108,76 108,76 99,78 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,52 89,46 od innych jednostek samorządu terytorialnego Wydatki razem: , , , , , ,52 496,24 318, , , ,26 99,89 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 23

24 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,99 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , , ,99 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 97, Zakup usług pozostałych , , , ,70 55, Różne opłaty i składki ,26 108,26 108,26 108,26 18, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Izby rolnicze , , , ,57 67, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,57 67, Transport i łączność , , , , , , ,30 43, Drogi publiczne gminne , , , , , , ,30 43, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,85 51, Zakup usług remontowych , , , , ,00 9, Zakup usług pozostałych , , , , ,49 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,30 76, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,58 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,58 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 625, , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,08 96, Zakup energii 5 855, , , , ,96 87, Zakup usług pozostałych , , , ,60 98, Różne opłaty i składki , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna , , , , , , , , , , ,23 93, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 417,94 417, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 228,00 147,07 147,07 147,07 147,07 64, Zakup usług pozostałych 147,00 146,37 146,37 146,37 146,37 99, Podróże służbowe krajowe 125,00 124,50 124,50 124,50 124,50 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , ,23 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,77 77, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,89 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,95 95, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,52 76, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,52 95, Zakup energii , , , ,25 90, Zakup usług remontowych , , , ,20 54, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , ,45 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , ,68 96,26 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 24

25 4410 Podróże służbowe krajowe , , , ,17 98, Różne opłaty i składki , , , ,90 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,84 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 715, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 832,00 832,11 832,11 832,11 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,68 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , ,23 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , ,92 96, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,92 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , ,25 97, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne 2 655, , , , ,12 98, Składki na Fundusz Pracy ,52 245,52 245,52 245,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,20 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 785, , , , , ,49 99, Zakup usług remontowych ,20 169,20 169,20 169,20 99, Zakup usług zdrowotnych 1 877, , , , ,00 93, Zakup usług pozostałych 3 673, , , , ,61 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 25,00 25,00 25,00 25, Różne opłaty i składki , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,20 62, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,20 62,27 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,20 62,27 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , ,91 24, Różne rozliczenia finansowe , , , ,91 92, Zakup usług pozostałych , , , ,91 92, Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 25

26 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , ,95 96, Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,95 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,40 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,87 99, Składki na Fundusz Pracy , , , , ,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,94 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,60 99, Zakup energii , , , ,77 88, Zakup usług remontowych , , , ,02 99, Zakup usług zdrowotnych 515,00 504,00 504,00 504,00 504,00 97, Zakup usług pozostałych , , , ,83 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , ,88 89, Podróże służbowe krajowe , , , ,60 84, Różne opłaty i składki , , , ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 705,00 705,00 705,00 705,00 705, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,95 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,36 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 902, , , ,36 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,22 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 997, , , , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 90, Składki na Fundusz Pracy 2 853, , , , ,57 77, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 295,00 152,00 152,00 152,00 152,00 51,53 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,79 84,70 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 105,00 105,00 105,00 105,00 105, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 574, , , , ,52 99, Gimnazja , , , , , , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,13 99, Składki na Fundusz Pracy 8 204, , , , ,16 84, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 45,85 45,85 45,85 45,85 45, Zakup usług zdrowotnych 331,00 331,00 331,00 331,00 331,00 10 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 26

27 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe ,50 315,50 315,50 315,50 95, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , ,16 94, Zakup materiałów i wyposażenia 3 937,00 838,44 838,44 838,44 838,44 21, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,72 96, Różne opłaty i składki 4 563, , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 634, , , , ,95 38, Zakup materiałów i wyposażenia 1 134,00 533,94 533,94 533,94 533,94 47, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych 35 15,01 15,01 15,01 15,01 4, Podróże służbowe krajowe ,50 885,50 885,50 885,50 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,50 29, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , ,09 967,32 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 984,00 967,32 967,32 967,32 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,25 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 497, , , , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy , , , ,49 86, Zakup materiałów i wyposażenia 388, Zakup usług zdrowotnych 212,00 212,00 212,00 212,00 212, Podróże służbowe krajowe 158,00 151,30 151,30 151,30 151,30 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , ,79 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ,10 549,28 32,65 23,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 32,65 32,65 32,65 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,68 30, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 143,63 143,63 143,63 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 960,12 960,12 960,12 12, Składki na Fundusz Pracy 3 001,00 131,67 131,67 131,67 131,67 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,97 385,97 385,97 385,97 77, Zakup energii 10 67,69 67,69 67,69 67,69 67, Zakup usług remontowych 10 45,98 45,98 45,98 45,98 45, Zakup usług pozostałych ,23 29,23 29,23 29,23 2, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 20,41 20,41 20,41 20,41 10, Pozostała działalność , , , ,06 51, Zakup usług pozostałych , , , ,06 51, Ochrona zdrowia , , , , , , ,99 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 27

28 85111 Szpitale ogólne Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6220 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo ambulatoryjne , , , , ,57 82, Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 274,59 274,59 274,59 91, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,81 92, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,50 89, Zakup energii , , , ,88 64, Zakup usług remontowych ,08 753,08 753,08 753,08 75, Zakup usług pozostałych ,27 719,27 719,27 719,27 71, Różne opłaty i składki ,84 524,84 524,84 524,84 52, Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,26 60, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 46,17 46,17 46,17 46,17 38, Składki na Fundusz Pracy 5 6,63 6,63 6,63 6,63 13, Wynagrodzenia bezosobowe 7 473, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 554, , , , ,32 85, Zakup usług zdrowotnych 758,00 757,44 757,44 757,44 757,44 99, Zakup usług pozostałych 9 571, , , , ,00 81, Podróże służbowe krajowe 276,00 275,50 275,50 275,50 275,50 99, Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , , , ,11 92, Wspieranie rodziny , , , ,09 59, Różne opłaty i składki , , , ,09 59,36 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,71 83,14 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,71 83,14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,22 86,38 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,22 90,49 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , ,56 99, Świadczenia społeczne , , ,56 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , , ,82 368,03 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 368,03 368,03 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,28 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 365, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,25 94, Składki na Fundusz Pracy 2 129, , , , ,50 62,12 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 28

29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 086, , , , ,35 68, Zakup usług zdrowotnych 323,00 323,00 323,00 323,00 323, Zakup usług pozostałych , , , ,31 92, Podróże służbowe krajowe ,80 224,80 224,80 224,80 44, Różne opłaty i składki 197,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 414, , , , ,06 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 086, , , , ,30 98, Pozostała działalność , , , ,30 98, Świadczenia społeczne , , , ,30 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , , Stypendia dla uczniów , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , , ,20 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , ,20 90, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,24 12, Zakup energii , , , ,08 54, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , ,87 33, Różne opłaty i składki , , , ,28 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,45 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,20 76, Gospodarka odpadami , , , , , ,81 13,38 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15,00 13,38 13,38 13,38 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,64 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 363,89 363,89 363,89 10, Składki na Fundusz Pracy 357,00 52,14 52,14 52,14 52,14 14, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,83 35, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , ,67 74, Podróże służbowe krajowe 10 41,10 41,10 41,10 41,10 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143,00 142,21 142,21 142,21 142,21 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 585,00 359,00 359,00 359,00 359,00 61, Oczyszczanie miast i wsi 9 639, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 639, Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 92, Różne opłaty i składki , , , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,18 73, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 78,42 78,42 78,42 1,57 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 29

30 4260 Zakup energii , , , , ,76 77, Zakup usług remontowych , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 62, Pozostała działalność , , , , , , ,45 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 032, , , ,65 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68,00 67,80 67,80 67,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,30 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 909, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,73 90, Składki na Fundusz Pracy 1 539, , , , ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,02 90, Zakup energii ,70 517,70 517,70 517,70 51, Zakup usług remontowych 883,00 64,00 64,00 64,00 64,00 7, Zakup usług zdrowotnych ,00 533,00 533,00 533,00 76, Zakup usług pozostałych , , , ,23 74, Podróże służbowe krajowe 10 27,00 27,00 27,00 27,00 27, Różne opłaty i składki , , , ,36 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 468, , , , ,76 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,97 73, Zakup usług pozostałych , , , , ,05 80, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie 6570 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , ,25 481, ,07 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 256,50 256,50 256,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 346, , , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 969, , , ,27 99, Składki na Fundusz Pracy 37,00 36,75 36,75 36,75 36,75 99, Składki na Fundusz Pracy 337,00 336,07 336,07 336,07 99, Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,99 40,99 40,99 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 019,00 985,15 985,15 985,15 96,68 Id: 4FEFE6B6-C802-4E9F-9D3A-ED8B8A9F8E2A. Podpisany Strona 30

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo