OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod wykorystywanych do oceny opłacalnośc projektów nwestycyjnych. Wynaca on cas, po jakm wpływy nwestycyjne pokryją w pełn ponosone na realowane predsęwęce nakłady nwestycyjne, a węc po jakm case ostaną one odyskane. Ne jest to wprawde najważnejsa metoda oceny opłacalnośc predsęwęć gdyż ne powala wynacyć jak bardo będą one yskowne dostarca jednak ważnych nformacj w fae planowana prednwestycyjnego. Umożlwa bowem ocenę sybkośc wrotu nakładów, a węc tym samym wynaca horyont ryyka aangażowana kaptału w dane predsęwęce. Dłużsy okres aangażowana środków w nwestycję onaca wękse ryyko nwestycyjne, wymaga węc wyżsej stopy yskownośc predsęwęca jako rekompensaty a podwyżsone ryyko. Ne można ocywśce stwerdć, że nwestycja o krótsym okrese wrotu jest na pewno lepsa od tej o jego dłużsym case yskowność w późnejsych okresach realacj predsęwęca może być różna mmo wolnejsego tempa wrotu aangażowanych nakładów w pocątkowym okrese, może ona generować odpowedno wyżse wpływy nwestycyjne w późnejsym case. Ocywśce ostatecna decyja co do wyboru konkretnego predsęwęca do realacj ależy od nwestora. Może sę preceż daryć, że będe mu ależało na sybkm odyskanu nakładów nwestycyjnych nawet jeśl realowana nwestycja ne będe charakteryować sę najwyżsą yskownoścą tak by w marę sybko mógł on aangażować te środk w kolejne predsęwęce generować następne ysk. Mmo ogranconych nformacj na temat yskownośc, jakch ona dostarca, metoda okresu wrotu jest cęsto stosowana. Kładąc bowem nacsk na sybkość odyskwana aangażowanych środków, spryja ona utrymywanu płynnośc. Z tego właśne powodu stosowana jest powsechne pre małe predsęborstwa, cerpące w asade notorycne na problemy płynnoścą, ale wękse frmy, które mają kłopoty termnowym regulowanem swych obowąań (Dębsk, 2005). Formuła neuwględnająca możlwośc rołożena nakładów w case Cęsto spotykane w lterature predmotu metody wynacana okresu wrotu nakładów nwestycyjnych ne uwględnają możlwośc nerównomernego rołożena ponosonych nakładów nwestycyjnych w case ograncają sę do analy prypadków, gdy nakłady te ponosone są tylko na pocątku realacj predsęwęca (np. Rutkowsk, 2003, Cekaj, Dresler, 2001). Automatycne wykluca to możlwość astosowana tej metody w sytuacjach etapowej realacj predsęwęca, co dara sę dość cęsto chocażby e wględu na ograncone możlwośc fnansowe cy skalę dokonywanej nwestycj. Zgodne tą metodą wrot nakładów nwestycyjnych następuje wówcas, gdy sku-

2 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 121 mulowane prepływy penężne netto 1 (Σ PV NCF) stają sę wresce dodatne por. studum prypadku. Sposób wynacena tak ujętego dyskontowanego okresu wrotu apsać można w postac następującej formuły: Formuła I: dyskontowany okres wrotu (dscounted payback perod) neuwględnający nakładów nwestycyjnych ponosonych w późnejsych okresach o Σ PV NCF PV NCF mesęcy lub 365 dn gde: lcba pełnych lat do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ PV NCF suma dyskontowanych prepływów penężnych netto do roku włącne PV NCF + 1 dyskontowane prepływy penężne netto roku +1 Wynacamy węc najperw lcbę pełnych lat (), po upływe których skumulowane prepływy penężne netto stają sę dodatne (perwsa cęść formuły), a następne oblcamy dokładny moment lcbę mesęcy dn (druga cęść formuły). Na stotną wadę takego ujęca wracają także uwagę Brgham Houston (Brgham, Houston, 2005, s ). Ne predstawają jednak jak ten mankament wyelmnować ne podają sposobu wynacena dyskontowanego okresu wrotu, który uwględnałby nakłady ponosone w późnejsych okresach. Formuła uwględnająca możlwość ponosena nakładów także w późnejsych okresach (nerównomernego rołożena ch w case) Z uwag na stotne ograncena w wykorystywanu powyżsej metody wynacana dyskontowanego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych, uważam że należałoby ją astąpć unwersalną formułą, która sprawda sę arówno w sytuacjach, gdy nakłady nwestycyjne ponosone są tylko w pocątkowym okrese realacj predsęwęca, jak wówcas, gdy są one rołożone w case, a węc gdy ponosone są także w późnejsych okresach (Dynus, Kołosowska, Prewys-Kwnto, 2006). Tak modyfkowane ujęce dyskontowanego okresu wrotu preentuje ponżsa ależność: Formuła II: dyskontowany okres wrotu (dscounted payback perod) unwersalna formuła uwględnająca możlwość nerównomernego rołożena nakładów nwestycyjnych w case o Σ PV I - Σ PV CF PV CF mesęcy lub 365 dn gde: lcba pełnych lat do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ PV I suma dyskontowanych nakładów nwestycyjnych 1 prepływy penężne netto danego roku to różnca mędy wpływam a nakładam tego roku.

3 122 Magdalena Dynus Σ PV CF suma dyskontowanych wpływów nwestycyjnych do roku włącne PV CF + 1 dyskontowane wpływy nwestycyjne roku +1 Zastosowane powyżsej formuły gwarantuje poprawność oblceń, be wględu na to kedy ponosone są nakłady nwestycyjne cy tylko w pocątkowych okresach, cy także w późnejsych. Studum prypadku Anala ponżsego prypadku powol porównać obe metody wynacana dyskontowanego okresu wrotu wykaże neprydatność formuły I w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne rołożone są nerównomerne w case. Wynacymy dyskontowany okres wrotu stopnowo realowanej nwestycj A, w prypadku której nakłady będą ponosone pocątkem perwsego, drugego, trecego ora pątego roku odpowedno w wysokośc 5000, 7000, ł. Wpływy tej nwestycj będą okresu na okres cora wyżse sacuje sę, że wynosą odpowedno w perwsym roku 3500, w drugm 6500, w trecm 9500, w cwartym 10500, a w pątym ł. Do dyskontowana należy pryjąć średn kost kaptału, którego będe fnansowana nwestycja, na poome 18% rocne. Ponżsa tabela awera estawene nakładów wpływów dla analowanej nwestycj. Tabela 1. Tablca prepływów penężnych dla nwestycj A. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) Wynacymy tera prepływy netto (NCF) w każdym roku, a następne je dyskontujemy uwględnając podaną stopę dyskontową na poome 18% będącą kostem kaptału, którego fnansowana będe nwestycja por. tabela 2. Tabela 2. Zdyskontowane prepływy penężne netto. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF PV NCF , , , , ,42

4 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 123 Następne wynacymy dyskontowany okres wrotu korystając formuły I. W tym celu oblcymy skumulowane dyskontowane prepływy penężne netto godne tą metodą sprawdmy, kedy będą one dodatne. Tabela 3. Skumulowane dyskontowane prepływy penężne netto. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF PV NCF , , , , ,42 skumul. PV NCF , , , , ,98 Z oblceń awartych w tabel 3 wynka, że perwsy dodatn skumulowany dyskontowany prepływ netto pojaw sę w trecm roku (1047,72 ł), co onaca że dyskontowany okres wrotu tej nwestycj będe wynosł necałe 3 lata. By wynacyć dokładny cas wrotu skorystamy formuły I. Skoro wrot nakładów nastąp w trecm roku, to upłyną dwa pełne lata do wrotu nakładów, stąd 2. Natomast lcbę mesęcy ( dn) trecego roku, jaka mus upłynąć do całkowtego wrotu nakładów, wynacymy drugej cęśc formuły ,27 o 2 lata 12 mesęcy 2 lata 9,83 mesąca 5781,99 Otrymujemy wynk 2 lata ponad 9 mesęcy. Poneważ 0,83 mesąca to 25 dn (0,83 30 dn w mesącu 25 dn), tym samym dokładna długość dyskontowanego okresu wrotu wynaconego formułą I wynos 2 lata, 9 mesęcy 25 dn. Jednak tak wynacony okres wrotu ne odpowada prawde. Mów on kedy wrócą sę nakłady ponosone tylko w perwsych trech latach pomja aś ostatn nakład (5000 ł), który ostane ponesony pocątkem pątego roku, a węc już po case wrotu nakładów, jak ostał wynacony formułą I. Tak sposób wynacana okresu wrotu ogranca sę tylko do pocątkowych nakładów skupa na ch pokrycu wpływam. Pomja on aś całkowce ewentualne nakłady ponosone w późnejsym okrese. Jest to efekt tego, że metoda ta opera sę na ałożenu, że pojawene sę dodatnch skumulowanych prepływów penężnych netto onaca całkowty wrot nakładów. Założene to jest jednak prawdwe tylko w prypadku projektów, w których nakłady ponosone są neprerwane w pocątkowych okresach. Założene to jednak okauje sę całkowce neprawdwym, gdy nakłady nwestycyjne pojawają sę prerwam, także w późnejsych okresach, cyl w sytuacjach stopnowej realacj predsęwęć. Recywsty okres wrotu wsystkch nakładów w analowanym prykłade (także tego ostatnego nakładu, ponosonego pocątkem pątego roku) będe węc dłużsy. Należy bowem uwględnć także wrot tego ostatnego nakładu (5000 ł) ponosonego po rocnej prerwe, pocątkem pątego roku. Potwerdą to oblcena formułą II.

5 124 Magdalena Dynus By wynacyć właścwą długość dyskontowanego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych należy ustalć najperw łącną wartość dyskontowanych nakładów nwestycyjnych (Σ PV I), a następne sprawdć kedy ostaną one w pełn pokryte pre skumulowane dyskontowane wpływy nwestycyjne (Σ PV CF) por. tabela 4. Różnca mędy obema powyżsym metodam polega na tym, że metoda II ne opera sę na prepływach penężnych netto (skompensowanych wpływach nakładam) tak jak formuła I, ale osobno porównuje wpływy nwestycyjne całkowtym poomem nakładów uwględnającym nakłady ponosone nawet w dużo późnejsych okresach. To dęk temu właśne wyelmnowane ostaje ryyko błędnego wynacena byt krótkego okresu wrotu, który ne uwględnałby faktycne odyskana wsystkch nakładów nwestycyjnych. Tabela 4. Zdyskontowane nakłady nwestycyjne ora dyskontowane wpływy nwestycyjne. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF suma PV NCF , , , , , ,98 PV I , , , ,52 PV CF 2966, , , , ,42 skumul. PV CF 2966, , , , ,50 Beżąca wartość wsystkch nakładów nwestycyjnych wynos ,52 ł. Tak węc wpływy nwestycyjne musą być na tyle wysoke, by pokryć całą tą kwotę. Z analy dyskontowanych wpływów nwestycyjnych wynka, że dopero w cwartym roku całkowte nakłady ostaną w pełn pokryte wpływam skumulowane dyskontowane wpływy nwestycyjne w cwartym roku wynosą ,08 ł, prekrocą węc łącną wartość nakładów wynosącą ,52 ł. Wbrew temu, co wylcylśmy formuły I, nakłady ne wrócą sę w trakce trecego roku w trecm roku skumulowana wartość dyskontowanych wpływów wynese dopero ,29 ł, a węc mnej nż łącna kwota dyskontowanych nakładów (14 947,52 ł). Wynacony pry pomocy formuły I okres wrotu jest w recywstośc byt krótk, by pokryć wsystke nakłady nwestycyjne, co potwerda wceśnej sformułowaną opnę, że metoda ta ne sprawda sę pry wynacanu okresu wrotu w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne ponosone są także w późnejsych okresach. Wynacmy węc tera recywstą długość dyskontowanego okresu wrotu dla analowanej nwestycj, wykorystując formułę II. Skoro, jak już ustallśmy, całkowte nakłady nwestycyjne wrócą sę dopero w cwartym roku, to do ch wrotu upłyną pełne 3 lata klka mesęcy cwartego roku. Stąd 3. Natomast lcbę mesęcy dn cwartego roku potrebnych do całkowtego wrotu nakładów wynacymy drugej cęśc tej formuły.

6 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 125 o 3 lata , , ,29 12 mesęcy 3 lata 3,39 mesąca Zdyskontowany okres wrotu wynos 3 lata ponad 3 mesące. 0,39 mesąca to 12 dn (0,39 30 dn w mesącu 12 dn), węc recywsty okres potrebny do pełnego wrotu nakładów w analowanym prykłade wynese 3 lata, 3 mesące 12 dn. Faktycny okres wrotu analowanej nwestycj jest węc o ponad 5 mesęcy dłużsy nż okres wrotu wylcony błędne pry pomocy formuły I (2 lata, 9 mesęcy 25 dn). Unwersalna formuła a prosty okres wrotu Powyżse roważana odnosą sę także do prostego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych cyl metody, która pomja manę wartośc penąda w case, wględne kost kaptału, którego fnansowana jest nwestycja. Także w prypadku sacowana prostego okresu wrotu dla poprawnośc oblceń należałoby wykorystywać unwersalną formułę II, która da prawdłowe wynk be wględu na to jak rokładać sę będą w case ponosone nakłady. Koncentrowane sę na tym, kedy skumulowane prepływy penężne netto staną sę dodatne (cyl wykorystywane wykłej formuły I) prowadć będe do błędnych wnosków, jeśl nakłady ponosone będą prerwam także w późnejsych okresach por. ponżsy prykład B. Analowane predsęwęce B wąże sę ponosenem nakładów nwestycyjnych w cągu dwóch najblżsych lat. Sposób ch rołożena w case preentuje tabela 5. Zawera ona jednoceśne ocekwane wpływy w tym okrese. Poneważ tabela ujmuje wsystke nakłady nwestycyjne, jake treba będe poneść, to punktu wdena okresu ch wrotu, wpływy jake nastąpą w późnejsych okresach ne mają nacena, stąd ne ostały uwględnone w tabel. Inwestycja ropatrywana jest w okresach kwartalnych. Tabela 5. Tablca prepływów penężnych dla predsęwęca B. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) Zastosujemy najperw metodę wynacana okresu wrotu w oparcu o skumulowane prepływy penężne netto, cyl tą, która ne uwględna nakładów ponosonych w późnejsych okresach. Skorystamy węc formuły I pomjając w nej jednak manę wartośc penąda w case. W ten sposób otrymamy formułę prostego okresu wrotu por. formuła III. Dostosujemy ją też do kwartalnych okresów w analowanym prykłade. Formuła III: prosty okres wrotu (payback perod) neuwględnający nakładów nwestycyjnych ponosonych w późnejsych okresach

7 126 Magdalena Dynus o Σ NCF NCF mesące lub 90 dn gde: lcba pełnych kwartałów do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ NCF suma prepływów penężnych netto do kwartału włącne NCF + 1 prepływy penężne netto kwartału +1 Z oblceń awartych w tabel 6 wynka, że perwsy dodatn skumulowany prepływ penężny netto pojaw sę w pątym kwartale (90), co onaca że prosty okres wrotu tej nwestycj będe wynosł necałe 5 kwartałów. Tabela 6. Skumulowane prepływy penężne netto. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF skumul. NCF By wynacyć dokładny cas wrotu nakładów skorystamy formuły III. Skoro wrot nakładów nastąp w pątym kwartale, to pełnych kwartałów do wrotu nakładów upłyną 4, stąd 4. Lcbę mesęcy ( dn) pątego kwartału, jaka mus upłynąć do całkowtego wrotu nakładów, wynacymy drugej cęśc formuły o 4 kwartały 3 mesące 4 kwartały 2,67 mesąca 820 Otrymujemy wynk 1 rok (4 kwartały) ponad 2 mesące. Poneważ 0,67 mesąca to 20 dn (0,67 30 dn w mesącu 20 dn), tym samym dokładna długość prostego okresu wrotu wynaconego formułą III wynos 1 rok, 2 mesące 20 dn. Jednak już na perwsy rut oka wdać, że ne jest to prawdłowy wynk. Pomja on bowem nakłady, które ostaną ponesone pocątkem sódmego ósmego kwartału. Recywsty okres wrotu wsystkch nakładów w analowanym prykłade (także tych ponesonych pocątkem sódmego ósmego kwartału) jest dłużsy. Musą upłynąć kolejne mesące, prynosące kolejne wpływy nwestycyjne, by pokryte ostały także nakłady ponosone w późnejsych okresach ( pocątkem sódmego ósmego kwartału). Dlatego do wynacena okresu wrotu w analowanym prykłade należy wykorystać formułę II, która powala na prawdłowe wynacene okresu wrotu, także w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne pojawają sę w późnejsych okresach. By wynacyć prosty (a ne dyskontowany) okres wrotu, pomnemy w nej manę wartośc penąda w case por. formuła IV. Dostosujemy ją także do kwartalnych okresów analowanego prykładu....

8 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 127 Formuła IV: prosty okres wrotu (payback perod) unwersalna formuła uwględnająca możlwość nerównomernego rołożena nakładów nwestycyjnych w case o Σ I - Σ CF CF mesące lub 90 dn gde: lcba pełnych kwartałów do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ I suma nakładów nwestycyjnych Σ CF suma wpływów nwestycyjnych do kwartału włącne CF + 1 wpływy nwestycyjne kwartału +1 Formuła ta powol wynacyć właścwą długość prostego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych. Zacnemy od ustalena łącnej kwoty wsystkch nakładów nwestycyjnych. Wynosą one Następne sprawdmy kedy ostaną one w pełn pokryte pre skumulowane wpływy nwestycyjne por. tabela 7. Tabela 7. Skumulowane wpływy nwestycyjne. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF skumul. CF Anala wpływów nwestycyjnych wskauje, że całość nakładów nwestycyjnych ostane w pełn pokryta wpływam dopero w sódmym kwartale skumulowane wpływy nwestycyjne w sódmym kwartale wynosą 2740, prekrocą węc łącną wartość nakładów wynosącą Tak węc nakłady ne wrócą sę wcale w trakce pątego kwartału jak to wynka formuły III ale dopero w sódmym. W pątym kwartale skumulowana wartość wpływów wynese tylko 1740, a węc stotne mnej nż łącna kwota nakładów nwestycyjnych (2740). Wynacony pry pomocy formuły III prosty okres wrotu jest w recywstośc byt krótk, by pokryć wsystke nakłady nwestycyjne, co potwerda wceśnejse wnosk o neprydatnośc tej metody w sytuacj, gdy nakłady następują neregularne, także w późnejsych okresach. Wynacmy węc tera recywstą długość prostego okresu wrotu dla analowanej nwestycj B, wykorystując formułę II. o 6 kwartałów mesące 6 kwartałów 1,53 mesąca

9 128 Magdalena Dynus Poneważ całkowte nakłady nwestycyjne wrócą sę dopero w sódmym kwartale, to do ch wrotu upłyne pełnych 6 kwartałów kawałek sódmego. Stąd 6. Lcbę mesęcy dn sódmego kwartału potrebnych do całkowtego wrotu nakładów wynacymy drugej cęśc tej formuły. Prosty okres wrotu wynos 6 kwartałów (cyl półtora roku) ponad 1 mesąc. 0,53 mesąca to 16 dn (0,53 30 dn w mesącu 16 dn), węc recywsty okres potrebny do pełnego wrotu nakładów w analowanym prykłade wynese półtora roku, 1 mesąc 16 dn, cyl 1 rok, 7 mesęcy 16 dn. Jest to nacne bo aż o ok. 5 mesęcy, cyl o prawe 1/3 dłużsy okres anżel ten wynacony błędne pry pomocy formuły III (1 rok, 2 mesące 20 dn). Podsumowane Okres wrotu ne jest wprawde główną metodą, na podstawe której podejmuje sę decyję o realacj predsęwęca nwestycyjnego, ale jest newykle ważną pomocncą metodą. Powala ona bowem określć moment odyskana aangażowanych środków ma węc klucowe nacene w planowanu apotrebowana na płynność predsęborstwa. Pry tak dużym nasycenu rynku ostrej konkurencj umejętność arądana płynnoścą determnuje jednej strony utrymane sę predsęborstwa na rynku, drugej aś jego yskowność. Dlatego asadne wydawało m sę wrócene uwag na nedoskonałośc cęsto stosowanej metody wynacana okresu wrotu opartej na posukwanu dodatnej wartośc skumulowanych prepływów penężnych netto. Uważam, że należałoby ją astąpć unwersalną metodą, która awse powala prawdłowo wynacyć prewdywany okres wrotu nakładów, nawet jeśl ponosone są one nerównomerne, w różnych, nawet dużo późnejsych okresach casu e wględu na ograncone możlwośc fnansowe, cy skalę dokonywanej nwestycj. Powol to efektywnej planować płynność w predsęborstwach. BIBLIOGRAFIA 1. Brgham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy arądana fnansam, PWE, Warsawa, 2. Cekaj J., Dresler Z. (2005), Zarądane fnansam predsęborstw podstawy teor, PWN, Warsawa, 3. Dębsk W. (2005), Teoretycne praktycne aspekty arądana fnansam predsęborstw, PWN, Warsawa, 4. Dynus M., Kłosowska B., Prewys-Kwnto P. (2006), Zarądane fnansam predsęborstwa, TNOK, Toruń, 5. Rutkowsk A. (2003), Zarądane fnansam, PWE, Warsawa.

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 23, 2006 Zastosowane metod grupowana sekwencj casowych w roponawanu mowy na podstawe ukrytych model Markowa Tomas PAŁYS Zakład Automatyk, Instytut Telenformatyk

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski)

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski) PRZEKŁADNIE FALOWE (W. Ostapsk). Wstęp Perwsy patent na prekładnę harmoncną waną w Polsce falową otrymał w 959 roku w USA C.W. Musser, [04, 05]. Rok późnej była ona preentowana na wystawe w Nowym Yorku

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), 27 36 Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

ą ę ą ą Ż ą ą ę Ż Ś ć ą ą ą ą Ż ś ę Ż ą ą ę ż Unwersyteckej Unwersytetu Chrystana Albrechta w Klon, w roku 2005 2007 na stanowsku doktoranta (stypendum fundacj Federaton of European Bochemcal Socefes,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji . PROJEKT dna 6.06.20 I 3 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJ11 dna 2013 w sprawe nadana osobowośc prawnej Hospcjum Santa Gała sedbą w Labuńkach Perwsych Na podstawe art. 10 usia\%y t dna

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska.

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska. 2008 S p st r eś c : S T UDI A Agn es ab el s abr od a Wy ł adn aj ę y owawe dł ugor e c n c t was ądówadm n s t r ac y j ny c h Adam B egal s Ar y s t ot e l e j s ed e ł o t wór c a ns p r ac j adl apodat

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego ZARZĄDZANE ORGANZACJA Harmonogramowane producj predsęborstwa budowlanego Dr ab. nż. Roman Marcnows, Soła Nau Tecncnyc Społecnyc Poltecn Warsawsej 1. stota armonacj producj budowlanej Producja budowlana

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015 Centrum Ba. d ań I oścowych nad Po tyką Unhversytetu Jage o ń s k e go Protokół obrad Kaptuły Konkursu o Puchar Pyt - Wybory Prezydencke 2015 Na posedzenu w dnu 2 czerwca 2015 roku na Wydzae Matematyk

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 223 231 Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Jarosław

Bardziej szczegółowo

Choroby układu naczyniowego

Choroby układu naczyniowego R O ZDZIA Ł 17 Choroby układu nacyniowego ARTUR KWIATKOWSKI, RAFAŁ NOSEK 17.1. Choroby tętnic 17.1.1. Wprowadenie Zmiany patologicne więksości chorób tętnic polegają na wężeniu lub całkowitym amknięciu

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA PSZENŻYTA

METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA PSZENŻYTA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 01: Z. (14) T.1 S. 5- ISSN 149-764 Polske Towarstwo Inżner Rolnce http://www.ptr.org METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Łódź 2008 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL odlask 86- tell083)3/^^9 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM UL.ZARÓW1E 86 KRS 0000043936 Sprawozdane

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki Kompresa fratalna obraów. Kopara welorotne reuuąca.. Zasaa ałana ana naprostse opar Koncepca opar welorotne reuuące Naprosts prła opar. Moel matematcn obrau opara cęś ęścowa. obra weścow opara obra wścow

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

Magdalena Nowikiewicz

Magdalena Nowikiewicz 1 Magdalena Nowikiewic ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W MALINACH (Rubus idaeus L.) ODMIANY POLANA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU, CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA ORAZ W OGÓRKACH (Cucumis dativus L.) ODMIANY KRAK F 1

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Macierze hamiltonianu kp

Macierze hamiltonianu kp Macere halonanu p acer H a, dla wranego, war 44 lu 88 jeśl were jao u n r uncje s>; X>, Y>, Z>, cl uncje ransorujące sę według repreenacj grp weora alowego Γ j. worące aę aej repreenacj - o ora najardej

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Seksting Cel ajęć: poserenie wiedy ucestników na temat sekstingu jednej form niebepiecnych kontaktów seksualnych. Podcas ajęć wskaane ostaną potencjalne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO GENERATOR NOMOGRAMÓW STRESCENIE ROPRAWY DOKTORSKIEJ BOGUMIŁ FIKSAK PROMOTOR: DR HAB INŻ MACIEJ KRAWCAK, PROF PAN WARSAWA

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r. Załącnik nr 6 do Uchwały nr 22/2015 Zarądu Banku Spółdielcego w Starachowicach dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdielcego w Starachowicach Starachowice, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Wybrane algorytmy automatycznego

Wybrane algorytmy automatycznego Wyrane algorytmy automatycnego Wyrane algorytmy automatycnego naprowadania preciwpancernego pocisku naprowadania rakietowego preciwpancernego atakującego cel pocisku górnego pułapu rakietowego atakującego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA Prof. nadzw. dr hab. Jacek Prokop jproko@sgh.waw.pl

MIKROEKONOMIA Prof. nadzw. dr hab. Jacek Prokop jproko@sgh.waw.pl MIKROEKONOMIA Prof. nadzw. dr hab. Jacek Proko roko@sgh.waw.l Statyka dynamka olgoolstyczne struktury rynku. Modele krótkookresowe konkurenc cenowe w olgoolu.. Model ogranczonych mocy rodukcynych ako wyaśnene

Bardziej szczegółowo

4 Ostre zespoły wieńcowe

4 Ostre zespoły wieńcowe Cynniki ryyka chorób układu krążenia 55 4 Ostre espoły wieńcowe Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych i uraów najpoważniejse agrożenie dla drowia i życia ludności

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN

SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN GAZETA BEZPŁATNA 2926 26 kwetna marca 2015 r. r. redakcja@pograncelubuske.pl redakcja@pograncelubuske.pl www.pograncelubuske.pl www.pograncelubuske.pl nr nr 3/2015 4/2015 r. r. ISSN ISSN 1734 1734 - -

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki rynkowe: Szybkie wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T 1-1997 DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu

Bardziej szczegółowo

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty)

Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Aspekty opłacalności ekonomicznej projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi analitycznych (praktyczne warsztaty) Katowice, dn. 1 czerwca 2012 r. Rafał GÓRAL Główny Instytut Górnictwa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI

PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 66 Nr kol. 1898 Aneta MICHALAK Politechnika Śląska PARAMETRY EFEKTYWNOŚCI W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI Streszczenie. Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 3-4 2009 ANNA ZAMOJSKA ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. WSTĘP Analza ocena wynków osąganyc przez fundusze nwestycyjne jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Czego nas uczą wypadki i katastrofy

Czego nas uczą wypadki i katastrofy Cego s ucą wypadki i katastrofy Tadeus Missala Premysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warsawie Strescenie: Predstawiono skrótowy opis dwóch katastrof lokalnych polskich (pożar w EC Żerań i katastrofa

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady Łódź 2006 Rozdział 1 Oprocentowanie lokaty

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo