OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod wykorystywanych do oceny opłacalnośc projektów nwestycyjnych. Wynaca on cas, po jakm wpływy nwestycyjne pokryją w pełn ponosone na realowane predsęwęce nakłady nwestycyjne, a węc po jakm case ostaną one odyskane. Ne jest to wprawde najważnejsa metoda oceny opłacalnośc predsęwęć gdyż ne powala wynacyć jak bardo będą one yskowne dostarca jednak ważnych nformacj w fae planowana prednwestycyjnego. Umożlwa bowem ocenę sybkośc wrotu nakładów, a węc tym samym wynaca horyont ryyka aangażowana kaptału w dane predsęwęce. Dłużsy okres aangażowana środków w nwestycję onaca wękse ryyko nwestycyjne, wymaga węc wyżsej stopy yskownośc predsęwęca jako rekompensaty a podwyżsone ryyko. Ne można ocywśce stwerdć, że nwestycja o krótsym okrese wrotu jest na pewno lepsa od tej o jego dłużsym case yskowność w późnejsych okresach realacj predsęwęca może być różna mmo wolnejsego tempa wrotu aangażowanych nakładów w pocątkowym okrese, może ona generować odpowedno wyżse wpływy nwestycyjne w późnejsym case. Ocywśce ostatecna decyja co do wyboru konkretnego predsęwęca do realacj ależy od nwestora. Może sę preceż daryć, że będe mu ależało na sybkm odyskanu nakładów nwestycyjnych nawet jeśl realowana nwestycja ne będe charakteryować sę najwyżsą yskownoścą tak by w marę sybko mógł on aangażować te środk w kolejne predsęwęce generować następne ysk. Mmo ogranconych nformacj na temat yskownośc, jakch ona dostarca, metoda okresu wrotu jest cęsto stosowana. Kładąc bowem nacsk na sybkość odyskwana aangażowanych środków, spryja ona utrymywanu płynnośc. Z tego właśne powodu stosowana jest powsechne pre małe predsęborstwa, cerpące w asade notorycne na problemy płynnoścą, ale wękse frmy, które mają kłopoty termnowym regulowanem swych obowąań (Dębsk, 2005). Formuła neuwględnająca możlwośc rołożena nakładów w case Cęsto spotykane w lterature predmotu metody wynacana okresu wrotu nakładów nwestycyjnych ne uwględnają możlwośc nerównomernego rołożena ponosonych nakładów nwestycyjnych w case ograncają sę do analy prypadków, gdy nakłady te ponosone są tylko na pocątku realacj predsęwęca (np. Rutkowsk, 2003, Cekaj, Dresler, 2001). Automatycne wykluca to możlwość astosowana tej metody w sytuacjach etapowej realacj predsęwęca, co dara sę dość cęsto chocażby e wględu na ograncone możlwośc fnansowe cy skalę dokonywanej nwestycj. Zgodne tą metodą wrot nakładów nwestycyjnych następuje wówcas, gdy sku-

2 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 121 mulowane prepływy penężne netto 1 (Σ PV NCF) stają sę wresce dodatne por. studum prypadku. Sposób wynacena tak ujętego dyskontowanego okresu wrotu apsać można w postac następującej formuły: Formuła I: dyskontowany okres wrotu (dscounted payback perod) neuwględnający nakładów nwestycyjnych ponosonych w późnejsych okresach o Σ PV NCF PV NCF mesęcy lub 365 dn gde: lcba pełnych lat do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ PV NCF suma dyskontowanych prepływów penężnych netto do roku włącne PV NCF + 1 dyskontowane prepływy penężne netto roku +1 Wynacamy węc najperw lcbę pełnych lat (), po upływe których skumulowane prepływy penężne netto stają sę dodatne (perwsa cęść formuły), a następne oblcamy dokładny moment lcbę mesęcy dn (druga cęść formuły). Na stotną wadę takego ujęca wracają także uwagę Brgham Houston (Brgham, Houston, 2005, s ). Ne predstawają jednak jak ten mankament wyelmnować ne podają sposobu wynacena dyskontowanego okresu wrotu, który uwględnałby nakłady ponosone w późnejsych okresach. Formuła uwględnająca możlwość ponosena nakładów także w późnejsych okresach (nerównomernego rołożena ch w case) Z uwag na stotne ograncena w wykorystywanu powyżsej metody wynacana dyskontowanego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych, uważam że należałoby ją astąpć unwersalną formułą, która sprawda sę arówno w sytuacjach, gdy nakłady nwestycyjne ponosone są tylko w pocątkowym okrese realacj predsęwęca, jak wówcas, gdy są one rołożone w case, a węc gdy ponosone są także w późnejsych okresach (Dynus, Kołosowska, Prewys-Kwnto, 2006). Tak modyfkowane ujęce dyskontowanego okresu wrotu preentuje ponżsa ależność: Formuła II: dyskontowany okres wrotu (dscounted payback perod) unwersalna formuła uwględnająca możlwość nerównomernego rołożena nakładów nwestycyjnych w case o Σ PV I - Σ PV CF PV CF mesęcy lub 365 dn gde: lcba pełnych lat do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ PV I suma dyskontowanych nakładów nwestycyjnych 1 prepływy penężne netto danego roku to różnca mędy wpływam a nakładam tego roku.

3 122 Magdalena Dynus Σ PV CF suma dyskontowanych wpływów nwestycyjnych do roku włącne PV CF + 1 dyskontowane wpływy nwestycyjne roku +1 Zastosowane powyżsej formuły gwarantuje poprawność oblceń, be wględu na to kedy ponosone są nakłady nwestycyjne cy tylko w pocątkowych okresach, cy także w późnejsych. Studum prypadku Anala ponżsego prypadku powol porównać obe metody wynacana dyskontowanego okresu wrotu wykaże neprydatność formuły I w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne rołożone są nerównomerne w case. Wynacymy dyskontowany okres wrotu stopnowo realowanej nwestycj A, w prypadku której nakłady będą ponosone pocątkem perwsego, drugego, trecego ora pątego roku odpowedno w wysokośc 5000, 7000, ł. Wpływy tej nwestycj będą okresu na okres cora wyżse sacuje sę, że wynosą odpowedno w perwsym roku 3500, w drugm 6500, w trecm 9500, w cwartym 10500, a w pątym ł. Do dyskontowana należy pryjąć średn kost kaptału, którego będe fnansowana nwestycja, na poome 18% rocne. Ponżsa tabela awera estawene nakładów wpływów dla analowanej nwestycj. Tabela 1. Tablca prepływów penężnych dla nwestycj A. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) Wynacymy tera prepływy netto (NCF) w każdym roku, a następne je dyskontujemy uwględnając podaną stopę dyskontową na poome 18% będącą kostem kaptału, którego fnansowana będe nwestycja por. tabela 2. Tabela 2. Zdyskontowane prepływy penężne netto. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF PV NCF , , , , ,42

4 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 123 Następne wynacymy dyskontowany okres wrotu korystając formuły I. W tym celu oblcymy skumulowane dyskontowane prepływy penężne netto godne tą metodą sprawdmy, kedy będą one dodatne. Tabela 3. Skumulowane dyskontowane prepływy penężne netto. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF PV NCF , , , , ,42 skumul. PV NCF , , , , ,98 Z oblceń awartych w tabel 3 wynka, że perwsy dodatn skumulowany dyskontowany prepływ netto pojaw sę w trecm roku (1047,72 ł), co onaca że dyskontowany okres wrotu tej nwestycj będe wynosł necałe 3 lata. By wynacyć dokładny cas wrotu skorystamy formuły I. Skoro wrot nakładów nastąp w trecm roku, to upłyną dwa pełne lata do wrotu nakładów, stąd 2. Natomast lcbę mesęcy ( dn) trecego roku, jaka mus upłynąć do całkowtego wrotu nakładów, wynacymy drugej cęśc formuły ,27 o 2 lata 12 mesęcy 2 lata 9,83 mesąca 5781,99 Otrymujemy wynk 2 lata ponad 9 mesęcy. Poneważ 0,83 mesąca to 25 dn (0,83 30 dn w mesącu 25 dn), tym samym dokładna długość dyskontowanego okresu wrotu wynaconego formułą I wynos 2 lata, 9 mesęcy 25 dn. Jednak tak wynacony okres wrotu ne odpowada prawde. Mów on kedy wrócą sę nakłady ponosone tylko w perwsych trech latach pomja aś ostatn nakład (5000 ł), który ostane ponesony pocątkem pątego roku, a węc już po case wrotu nakładów, jak ostał wynacony formułą I. Tak sposób wynacana okresu wrotu ogranca sę tylko do pocątkowych nakładów skupa na ch pokrycu wpływam. Pomja on aś całkowce ewentualne nakłady ponosone w późnejsym okrese. Jest to efekt tego, że metoda ta opera sę na ałożenu, że pojawene sę dodatnch skumulowanych prepływów penężnych netto onaca całkowty wrot nakładów. Założene to jest jednak prawdwe tylko w prypadku projektów, w których nakłady ponosone są neprerwane w pocątkowych okresach. Założene to jednak okauje sę całkowce neprawdwym, gdy nakłady nwestycyjne pojawają sę prerwam, także w późnejsych okresach, cyl w sytuacjach stopnowej realacj predsęwęć. Recywsty okres wrotu wsystkch nakładów w analowanym prykłade (także tego ostatnego nakładu, ponosonego pocątkem pątego roku) będe węc dłużsy. Należy bowem uwględnć także wrot tego ostatnego nakładu (5000 ł) ponosonego po rocnej prerwe, pocątkem pątego roku. Potwerdą to oblcena formułą II.

5 124 Magdalena Dynus By wynacyć właścwą długość dyskontowanego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych należy ustalć najperw łącną wartość dyskontowanych nakładów nwestycyjnych (Σ PV I), a następne sprawdć kedy ostaną one w pełn pokryte pre skumulowane dyskontowane wpływy nwestycyjne (Σ PV CF) por. tabela 4. Różnca mędy obema powyżsym metodam polega na tym, że metoda II ne opera sę na prepływach penężnych netto (skompensowanych wpływach nakładam) tak jak formuła I, ale osobno porównuje wpływy nwestycyjne całkowtym poomem nakładów uwględnającym nakłady ponosone nawet w dużo późnejsych okresach. To dęk temu właśne wyelmnowane ostaje ryyko błędnego wynacena byt krótkego okresu wrotu, który ne uwględnałby faktycne odyskana wsystkch nakładów nwestycyjnych. Tabela 4. Zdyskontowane nakłady nwestycyjne ora dyskontowane wpływy nwestycyjne. poc. 1 r. poc. 2 r. kon. 1 r. poc. 3 r. kon. 2 r. poc. 4 r. kon. 3 r. poc. 5 r. kon. 4 r. poc. 6 r. kon. 5 r. lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF suma PV NCF , , , , , ,98 PV I , , , ,52 PV CF 2966, , , , ,42 skumul. PV CF 2966, , , , ,50 Beżąca wartość wsystkch nakładów nwestycyjnych wynos ,52 ł. Tak węc wpływy nwestycyjne musą być na tyle wysoke, by pokryć całą tą kwotę. Z analy dyskontowanych wpływów nwestycyjnych wynka, że dopero w cwartym roku całkowte nakłady ostaną w pełn pokryte wpływam skumulowane dyskontowane wpływy nwestycyjne w cwartym roku wynosą ,08 ł, prekrocą węc łącną wartość nakładów wynosącą ,52 ł. Wbrew temu, co wylcylśmy formuły I, nakłady ne wrócą sę w trakce trecego roku w trecm roku skumulowana wartość dyskontowanych wpływów wynese dopero ,29 ł, a węc mnej nż łącna kwota dyskontowanych nakładów (14 947,52 ł). Wynacony pry pomocy formuły I okres wrotu jest w recywstośc byt krótk, by pokryć wsystke nakłady nwestycyjne, co potwerda wceśnej sformułowaną opnę, że metoda ta ne sprawda sę pry wynacanu okresu wrotu w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne ponosone są także w późnejsych okresach. Wynacmy węc tera recywstą długość dyskontowanego okresu wrotu dla analowanej nwestycj, wykorystując formułę II. Skoro, jak już ustallśmy, całkowte nakłady nwestycyjne wrócą sę dopero w cwartym roku, to do ch wrotu upłyną pełne 3 lata klka mesęcy cwartego roku. Stąd 3. Natomast lcbę mesęcy dn cwartego roku potrebnych do całkowtego wrotu nakładów wynacymy drugej cęśc tej formuły.

6 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 125 o 3 lata , , ,29 12 mesęcy 3 lata 3,39 mesąca Zdyskontowany okres wrotu wynos 3 lata ponad 3 mesące. 0,39 mesąca to 12 dn (0,39 30 dn w mesącu 12 dn), węc recywsty okres potrebny do pełnego wrotu nakładów w analowanym prykłade wynese 3 lata, 3 mesące 12 dn. Faktycny okres wrotu analowanej nwestycj jest węc o ponad 5 mesęcy dłużsy nż okres wrotu wylcony błędne pry pomocy formuły I (2 lata, 9 mesęcy 25 dn). Unwersalna formuła a prosty okres wrotu Powyżse roważana odnosą sę także do prostego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych cyl metody, która pomja manę wartośc penąda w case, wględne kost kaptału, którego fnansowana jest nwestycja. Także w prypadku sacowana prostego okresu wrotu dla poprawnośc oblceń należałoby wykorystywać unwersalną formułę II, która da prawdłowe wynk be wględu na to jak rokładać sę będą w case ponosone nakłady. Koncentrowane sę na tym, kedy skumulowane prepływy penężne netto staną sę dodatne (cyl wykorystywane wykłej formuły I) prowadć będe do błędnych wnosków, jeśl nakłady ponosone będą prerwam także w późnejsych okresach por. ponżsy prykład B. Analowane predsęwęce B wąże sę ponosenem nakładów nwestycyjnych w cągu dwóch najblżsych lat. Sposób ch rołożena w case preentuje tabela 5. Zawera ona jednoceśne ocekwane wpływy w tym okrese. Poneważ tabela ujmuje wsystke nakłady nwestycyjne, jake treba będe poneść, to punktu wdena okresu ch wrotu, wpływy jake nastąpą w późnejsych okresach ne mają nacena, stąd ne ostały uwględnone w tabel. Inwestycja ropatrywana jest w okresach kwartalnych. Tabela 5. Tablca prepływów penężnych dla predsęwęca B. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) Zastosujemy najperw metodę wynacana okresu wrotu w oparcu o skumulowane prepływy penężne netto, cyl tą, która ne uwględna nakładów ponosonych w późnejsych okresach. Skorystamy węc formuły I pomjając w nej jednak manę wartośc penąda w case. W ten sposób otrymamy formułę prostego okresu wrotu por. formuła III. Dostosujemy ją też do kwartalnych okresów w analowanym prykłade. Formuła III: prosty okres wrotu (payback perod) neuwględnający nakładów nwestycyjnych ponosonych w późnejsych okresach

7 126 Magdalena Dynus o Σ NCF NCF mesące lub 90 dn gde: lcba pełnych kwartałów do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ NCF suma prepływów penężnych netto do kwartału włącne NCF + 1 prepływy penężne netto kwartału +1 Z oblceń awartych w tabel 6 wynka, że perwsy dodatn skumulowany prepływ penężny netto pojaw sę w pątym kwartale (90), co onaca że prosty okres wrotu tej nwestycj będe wynosł necałe 5 kwartałów. Tabela 6. Skumulowane prepływy penężne netto. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF skumul. NCF By wynacyć dokładny cas wrotu nakładów skorystamy formuły III. Skoro wrot nakładów nastąp w pątym kwartale, to pełnych kwartałów do wrotu nakładów upłyną 4, stąd 4. Lcbę mesęcy ( dn) pątego kwartału, jaka mus upłynąć do całkowtego wrotu nakładów, wynacymy drugej cęśc formuły o 4 kwartały 3 mesące 4 kwartały 2,67 mesąca 820 Otrymujemy wynk 1 rok (4 kwartały) ponad 2 mesące. Poneważ 0,67 mesąca to 20 dn (0,67 30 dn w mesącu 20 dn), tym samym dokładna długość prostego okresu wrotu wynaconego formułą III wynos 1 rok, 2 mesące 20 dn. Jednak już na perwsy rut oka wdać, że ne jest to prawdłowy wynk. Pomja on bowem nakłady, które ostaną ponesone pocątkem sódmego ósmego kwartału. Recywsty okres wrotu wsystkch nakładów w analowanym prykłade (także tych ponesonych pocątkem sódmego ósmego kwartału) jest dłużsy. Musą upłynąć kolejne mesące, prynosące kolejne wpływy nwestycyjne, by pokryte ostały także nakłady ponosone w późnejsych okresach ( pocątkem sódmego ósmego kwartału). Dlatego do wynacena okresu wrotu w analowanym prykłade należy wykorystać formułę II, która powala na prawdłowe wynacene okresu wrotu, także w sytuacj, gdy nakłady nwestycyjne pojawają sę w późnejsych okresach. By wynacyć prosty (a ne dyskontowany) okres wrotu, pomnemy w nej manę wartośc penąda w case por. formuła IV. Dostosujemy ją także do kwartalnych okresów analowanego prykładu....

8 Okres wrotu jako jedna metod oceny opłacalnośc predsęwęć nwestycyjnych 127 Formuła IV: prosty okres wrotu (payback perod) unwersalna formuła uwględnająca możlwość nerównomernego rołożena nakładów nwestycyjnych w case o Σ I - Σ CF CF mesące lub 90 dn gde: lcba pełnych kwartałów do casu wrotu nakładów nwestycyjnych Σ I suma nakładów nwestycyjnych Σ CF suma wpływów nwestycyjnych do kwartału włącne CF + 1 wpływy nwestycyjne kwartału +1 Formuła ta powol wynacyć właścwą długość prostego okresu wrotu nakładów nwestycyjnych. Zacnemy od ustalena łącnej kwoty wsystkch nakładów nwestycyjnych. Wynosą one Następne sprawdmy kedy ostaną one w pełn pokryte pre skumulowane wpływy nwestycyjne por. tabela 7. Tabela 7. Skumulowane wpływy nwestycyjne. poc. 2 poc. 3 poc. 4 poc. 5 poc. 6 poc. 7 poc. 8 poc. 9 lcba okr. dysk nakłady (I) wpływy (CF) NCF skumul. CF Anala wpływów nwestycyjnych wskauje, że całość nakładów nwestycyjnych ostane w pełn pokryta wpływam dopero w sódmym kwartale skumulowane wpływy nwestycyjne w sódmym kwartale wynosą 2740, prekrocą węc łącną wartość nakładów wynosącą Tak węc nakłady ne wrócą sę wcale w trakce pątego kwartału jak to wynka formuły III ale dopero w sódmym. W pątym kwartale skumulowana wartość wpływów wynese tylko 1740, a węc stotne mnej nż łącna kwota nakładów nwestycyjnych (2740). Wynacony pry pomocy formuły III prosty okres wrotu jest w recywstośc byt krótk, by pokryć wsystke nakłady nwestycyjne, co potwerda wceśnejse wnosk o neprydatnośc tej metody w sytuacj, gdy nakłady następują neregularne, także w późnejsych okresach. Wynacmy węc tera recywstą długość prostego okresu wrotu dla analowanej nwestycj B, wykorystując formułę II. o 6 kwartałów mesące 6 kwartałów 1,53 mesąca

9 128 Magdalena Dynus Poneważ całkowte nakłady nwestycyjne wrócą sę dopero w sódmym kwartale, to do ch wrotu upłyne pełnych 6 kwartałów kawałek sódmego. Stąd 6. Lcbę mesęcy dn sódmego kwartału potrebnych do całkowtego wrotu nakładów wynacymy drugej cęśc tej formuły. Prosty okres wrotu wynos 6 kwartałów (cyl półtora roku) ponad 1 mesąc. 0,53 mesąca to 16 dn (0,53 30 dn w mesącu 16 dn), węc recywsty okres potrebny do pełnego wrotu nakładów w analowanym prykłade wynese półtora roku, 1 mesąc 16 dn, cyl 1 rok, 7 mesęcy 16 dn. Jest to nacne bo aż o ok. 5 mesęcy, cyl o prawe 1/3 dłużsy okres anżel ten wynacony błędne pry pomocy formuły III (1 rok, 2 mesące 20 dn). Podsumowane Okres wrotu ne jest wprawde główną metodą, na podstawe której podejmuje sę decyję o realacj predsęwęca nwestycyjnego, ale jest newykle ważną pomocncą metodą. Powala ona bowem określć moment odyskana aangażowanych środków ma węc klucowe nacene w planowanu apotrebowana na płynność predsęborstwa. Pry tak dużym nasycenu rynku ostrej konkurencj umejętność arądana płynnoścą determnuje jednej strony utrymane sę predsęborstwa na rynku, drugej aś jego yskowność. Dlatego asadne wydawało m sę wrócene uwag na nedoskonałośc cęsto stosowanej metody wynacana okresu wrotu opartej na posukwanu dodatnej wartośc skumulowanych prepływów penężnych netto. Uważam, że należałoby ją astąpć unwersalną metodą, która awse powala prawdłowo wynacyć prewdywany okres wrotu nakładów, nawet jeśl ponosone są one nerównomerne, w różnych, nawet dużo późnejsych okresach casu e wględu na ograncone możlwośc fnansowe, cy skalę dokonywanej nwestycj. Powol to efektywnej planować płynność w predsęborstwach. BIBLIOGRAFIA 1. Brgham E.F., Houston J.F. (2005), Podstawy arądana fnansam, PWE, Warsawa, 2. Cekaj J., Dresler Z. (2005), Zarądane fnansam predsęborstw podstawy teor, PWN, Warsawa, 3. Dębsk W. (2005), Teoretycne praktycne aspekty arądana fnansam predsęborstw, PWN, Warsawa, 4. Dynus M., Kłosowska B., Prewys-Kwnto P. (2006), Zarądane fnansam predsęborstwa, TNOK, Toruń, 5. Rutkowsk A. (2003), Zarądane fnansam, PWE, Warsawa.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013 Rynek skolenowy w wojewódtwe kujawskopomorskm. Podsumowane badań 2013 Semnarum podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.XII.2013 Główny cel analy Predstawene scegółowej oferty skolenowej powatowych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grębski. Liczby zespolone

Tomasz Grębski. Liczby zespolone Tomas Grębsk Lcby espolone Kraśnk 00 Sps Treśc: Lcby espolone Tomas Grębsk- Wstęp. Podstawowe wadomośc o lcbe espolonej.. Interpretacja geometrycna lcby espolonej... Moduł lcby espolonej. Lcby sprężone..

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 23, 2006 Zastosowane metod grupowana sekwencj casowych w roponawanu mowy na podstawe ukrytych model Markowa Tomas PAŁYS Zakład Automatyk, Instytut Telenformatyk

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski)

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski) PRZEKŁADNIE FALOWE (W. Ostapsk). Wstęp Perwsy patent na prekładnę harmoncną waną w Polsce falową otrymał w 959 roku w USA C.W. Musser, [04, 05]. Rok późnej była ona preentowana na wystawe w Nowym Yorku

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 08 MSTiL stacjonarne (II stopień) program wykładu 08. 1. Wybrane metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych Dynamiczne formuły oceny opłacalności inwestycji tonażowych są oparte na założeniu zmiennej (malejącej z upływem czasu) wartości pieniądza. Im

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

Algebra WYKŁAD 1 ALGEBRA 1

Algebra WYKŁAD 1 ALGEBRA 1 Algebra WYKŁAD ALGEBRA Realacja predmotu Wykład 30 god. Ćwcena 5 god. Regulamn alceń: www.mn.pw.edu.pl/~fgurny ALGEBRA Program ajęć Lcby espolone Algebra macery Układy równań lnowych Geometra analtycna

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych Grupa Grupa N ppsały długotermnową umowę o współpracy w akrese starcana treśc, telewj komunkacyjnych Warsawa, 15 paźdernka 2010 konwergencja twory unkalne możlwośc rowoju prysłe wywana na konwergentnym

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu.

dr Adam Salomon Wykład 5 (z ): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dr Adam Salomon METODY OCENY PROJEKTÓW GOSPODARCZYCH Wykład 5 (z 2008-11-19): Statyczne metody oceny projektów gospodarczych rachunek stóp zwrotu i prosty okres zwrotu. dla 5. roku BE, TiHM i PnRG (SSM)

Bardziej szczegółowo

AiR. Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów. Ćwiczenie laboratoryjne nr 3 str. 1. PMiSM-2017

AiR. Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów. Ćwiczenie laboratoryjne nr 3 str. 1. PMiSM-2017 AR. Postawy moelowana syntey mechanmów. Ćwcene laboratoryjne nr str. Akaema Górnco-Hutnca Wyał Inżyner Mechancnej Robotyk Katera Mechank Wbroakustyk PMSM-07 PODSTAWY MODELOWANIA I SYNTEZY MECHANIZMÓW ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), 27 36 Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

ą ę ą ą Ż ą ą ę Ż Ś ć ą ą ą ą Ż ś ę Ż ą ą ę ż Unwersyteckej Unwersytetu Chrystana Albrechta w Klon, w roku 2005 2007 na stanowsku doktoranta (stypendum fundacj Federaton of European Bochemcal Socefes,

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA BUDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE BRAM GARAŻOWYCH)

NOWA METODA BUDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE BRAM GARAŻOWYCH) acta mechanca et automatca, vol.3 no.2 (29) NOWA ETODA UDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE RA GARAŻOWYC) Sebastan GŁOWALA *, ogdan RANOWSKI * * Zakład etod Proektowana asyn, Instytut

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 31 42

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 31 42 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2009, Oeconomca 275 (57), 31 42 Agneska KAMIŃSKA, Paweł JANULEWICZ 1 KLASYFIKACJA GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji . PROJEKT dna 6.06.20 I 3 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJ11 dna 2013 w sprawe nadana osobowośc prawnej Hospcjum Santa Gała sedbą w Labuńkach Perwsych Na podstawe art. 10 usia\%y t dna

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE PYTANIA KONTROLNE Różnica pomiędzy: inwestycją, projektem inwestycyjnym, przedsięwzięciem inwestycyjnym Rodzaje inwestycji ze względu na cel Wartość pieniądza w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU Zastosowanie granicnych agadnień INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddiał w Krakowie, s. 217 226 Komisja Technicnej

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe Metody oceny projektów inwestycyjnych TEORIA DECYZJE DŁUGOOKRESOWE Budżetowanie kapitałów to proces, który ma za zadanie określenie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Jest to proces identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE STANY NIEUSTALONE TRANSFORMATORA

WYBRANE STANY NIEUSTALONE TRANSFORMATORA WYBRANE STANY NIEUSTAONE TRANSFORMATORA Analę pracy ransformaora w sanach prejścowych można preprowadć w oparcu o równana dynamk. Rys. Schema deowy ransformaora jednofaowego. Onacmy kerunk prądów napęć

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego ZARZĄDZANE ORGANZACJA Harmonogramowane producj predsęborstwa budowlanego Dr ab. nż. Roman Marcnows, Soła Nau Tecncnyc Społecnyc Poltecn Warsawsej 1. stota armonacj producj budowlanej Producja budowlana

Bardziej szczegółowo

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska.

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska. 2008 S p st r eś c : S T UDI A Agn es ab el s abr od a Wy ł adn aj ę y owawe dł ugor e c n c t was ądówadm n s t r ac y j ny c h Adam B egal s Ar y s t ot e l e j s ed e ł o t wór c a ns p r ac j adl apodat

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

B I O D R O G A. warto wybrać natłuszczający krem o bogatej formule, taki jak krem

B I O D R O G A. warto wybrać natłuszczający krem o bogatej formule, taki jak krem Nr 4/12/2013 tel. 22 646 17 37 www.bodroga.pl B I O D R O G A ŚWIĘTA TUŻ TUŻ... ZIMOWA REWOLUCJA... Zmą odpowedna pelęgnacja cery newykle stotna. W precwnym rae możemy sobe askodć. A węc co chowamy bądź

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 223 231 Zdyskontowany okres zwrotu jako miara opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Jarosław

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2014 rok Załącnk nr 2 do uchwały budżetowej 2014 rok BUDŻETU WOJEWÓDZTWA 2014 rok Dał Rodał Nawa rodału Wygrode składk od nch lcane Dotacje realacją Śwadce rec fycnych beżące publcnego gwarancj Inwestycje nwestycyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV

Efektywność Projektów Inwestycyjnych. 1. Mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych Metoda Wartości Bieżącej Netto - NPV Efektywność Projektów Inwestycyjnych Jednym z najczęściej modelowanych zjawisk przy użyciu arkusza kalkulacyjnego jest opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego. Skuteczność arkusza kalkulacyjnego w omawianym

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 09 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 09. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

1940, 17 = K 4 = K 2 (1, 05)(1 + x 200 )3. Stąd, po wstawieniu K 2 dostaję:

1940, 17 = K 4 = K 2 (1, 05)(1 + x 200 )3. Stąd, po wstawieniu K 2 dostaję: Poniższe rozwiązania są jedynie przykładowe. Każde z tych zadań da się rozwiązać na wiele sposobów, ale te na pewno są dobre (i prawdopodobnie najprostsze). Komentarze (poza odpowiedziami) są zbędne -

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenie do otrzymywania drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą rozpylania ciekłego metalu

Przemysłowe urządzenie do otrzymywania drobnoziarnistych proszków spoiw miękkich metodą rozpylania ciekłego metalu Kornel BZIAWA Wtold B U C H O L C Edmund T O M A S I K I N S T Y T U T TECHNOLOGII MATERIAŁOV/ Kamer PLUCIŃSKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ELEKTRONICZNYCH WARSZAWA WARSZAWA Premysłowe urądene otrymywana

Bardziej szczegółowo

BADANIA CHARAKTERYSTYKI PRZEKŁADNI ZĘBATEJ TYPU POWER SHIFT OBCIĄŻONEJ MASĄ BEZWŁADNOŚCIOWĄ

BADANIA CHARAKTERYSTYKI PRZEKŁADNI ZĘBATEJ TYPU POWER SHIFT OBCIĄŻONEJ MASĄ BEZWŁADNOŚCIOWĄ 2-2012 T R I B O L O G I A 107 Jan ZWOLAK * BADANIA CHARAKTERYSTYKI PRZEKŁADNI ZĘBATEJ TYPU POWER SHIFT OBCIĄŻONEJ MASĄ BEZWŁADNOŚCIOWĄ INVESTIGATIONS OF A POWER SHIFT TOOTHED GEAR LOADED WITH AN INERTIAL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH ANALIZA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH STUDIUM PRZYPADKU N JAK NARZĘDZIA N1 BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI : CZY WYSTARCZAJACO DOBRY? SZACOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PROJEKT TYPOWY NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015

o Puchar Pytii - Wybory Prezydenckie 2015 Centrum Ba. d ań I oścowych nad Po tyką Unhversytetu Jage o ń s k e go Protokół obrad Kaptuły Konkursu o Puchar Pyt - Wybory Prezydencke 2015 Na posedzenu w dnu 2 czerwca 2015 roku na Wydzae Matematyk

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II Łódź 2008 Rozdział

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Grupa obrotów. - grupa symetrii kuli, R - wszystkie możliwe obroty o dowolne kąty wokół osi przechodzących przez środek kuli

Grupa obrotów. - grupa symetrii kuli, R - wszystkie możliwe obroty o dowolne kąty wokół osi przechodzących przez środek kuli Grupa obrotów - grupa smetr kul R - wsstke możlwe obrot o dowolne kąt wokół os prechodącch pre środek kul nacej O 3 grupa obrotów właścwch - grupa cągła - każd obrót określa sę pre podane os l kąta obrotu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Naprężenia wywołane ciężarem własnym gruntu (n. geostatyczne)

Naprężenia wywołane ciężarem własnym gruntu (n. geostatyczne) Naprężena wywołane cężarem własnym gruntu (n. geostatycne) wór ogólny w prypadku podłoża uwarstwonego: h γ h γ h jednorodne podłoże gruntowe o cężare objętoścowym γ γ h n m γ Wpływ wody gruntowej na naprężena

Bardziej szczegółowo

Meaco Platinum Range

Meaco Platinum Range Meaco Platnum Range Instrukcja obsług PL Osusac energooscędny Meaco 12L 20L Prosę precytać nstrukcję pred użycem osusaca achować ją późjsego wykorystana. Dystrybutor serws urądeń Meaco w Polsce : Drypol

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 8 Polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Fleminga Makroekonoma Gospodark Otwartej Wykład 8 Poltyka makroekonomczna w gospodarce otwartej. Model Mundella-Flemnga Leszek Wncencak Wydzał Nauk Ekonomcznych UW 2/29 Plan wykładu: Założena analzy Zaps modelu

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień) EwPTM program wykładu 10. Dynamiczne metody szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych w transporcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży budowlanej K. Kordecka Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej Słowa klucz: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej:

Model ISLM. Inwestycje - w modelu ISLM przyjmujemy, że inwestycje przyjmują postać funkcji liniowej: dr Bartłomej Rokck Ćwczena z Makroekonom I Model ISLM Podstawowe założena modelu: penądz odgrywa ważną rolę przy determnowanu pozomu dochodu zatrudnena nwestycje ne mają charakteru autonomcznego, a ch

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa Wartość pieniądza w czasie 1 złoty posiadany dzisiaj jest wart więcej niż 1 złoty posiadany w przyszłości, np. za rok. Powody: Suma posiadana

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego

Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego Efekt Comptona. Kwantowa natura promenowana elektromagnetycznego Zadane 1. Foton jest rozpraszany na swobodnym elektrone. Wyznaczyć zmanę długośc fal fotonu w wynku rozproszena. Poneważ układ foton swobodny

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych Dorota Klim Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie?

Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Liczenie efektów ekonomicznych i finansowych projektów drogowych na sieci dróg krajowych w najbliższej perspektywie UE, co się zmienia a co nie? Danuta Palonek dpalonek@gddkia.gov.pl Czym jest analiza

Bardziej szczegółowo

Choroby układu naczyniowego

Choroby układu naczyniowego R O ZDZIA Ł 17 Choroby układu nacyniowego ARTUR KWIATKOWSKI, RAFAŁ NOSEK 17.1. Choroby tętnic 17.1.1. Wprowadenie Zmiany patologicne więksości chorób tętnic polegają na wężeniu lub całkowitym amknięciu

Bardziej szczegółowo

METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA PSZENŻYTA

METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA PSZENŻYTA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 01: Z. (14) T.1 S. 5- ISSN 149-764 Polske Towarstwo Inżner Rolnce http://www.ptr.org METODA MATEMATYCZNEGO MODELOWANIA PŁATAMI BÉZIERA KSZTAŁTU ZIARNA

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Precesja koła rowerowego

Precesja koła rowerowego Precesja koła rowerowego L L L L g L t M M F L t F O y [( x ( x s r S y s Twerene Stenera y r s s ] x Z efncj ukłau śroka asy: y s s - oent bewłanośc wgęe os równoegłej o os prechoącej pre śroek cężkośc

Bardziej szczegółowo