Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ą ę ą ą Ż ą ą ę Ż Ś ć ą ą ą ą Ż ś ę Ż ą ą ę ż

2 Unwersyteckej Unwersytetu Chrystana Albrechta w Klon, w roku na stanowsku doktoranta (stypendum fundacj Federaton of European Bochemcal Socefes, FEBS)' a w latach 2009 ramach stypendum , na stanowsku,,posf-doc" (pocątkowo w fundacj FEBS, następne programu MNsw,,Wsparce Mędynarodowej Moblnośc Naukowców''). Pobyty te wywarę stotny wpyw na rowój naukowy Habltanta ne ulega wątplwośc, Że potraf on doskonale wykorystać dobyte w ch trakce umejętnośc dośwadcene. W trakce dwóch pensych pobytów preprowadone ostay badana wchodące w skad pracy doktorskej, a kontynuacja wspópracy naukowcam Unwersytetu Chrstana Albrechta w Klon aowocowaa lcnym publkacjamw prestżowych casopsmach dedny genetyk, bolog molekularnej hematolog. Dodatkowym potwerdenem wysokch kwalfkacj dr Gefnga byo powerene mu funkcj recenenta w tak renomowanych casopsmach naukowych jak: Blood, Leukema cy Cancer Epdemology, Bomarkers & Preventon od roku 2007, dr Gefng by lub jest kerownkem seścuwasnych projektów badawcych dotycących genetyk raka krtan chonaka Hodgkna, co śwadcyo jego duym dośwadcenu w realaą projektów naukowych ora W kerowanu espoam badawcym. By równeż wspówykonawcą W pęcu kolejnych projektach badawcych' osągnęca dydaktycne Habltanta obejmują opekę nad magstrantam, promotorstwo pracy magsterskej, opekę nad doktorantam W lnstytuce Genetyk Coweka PAN w Ponanu ora penene funkcj promotora pomocncego ropraw doktorskch W lnstytuce Genetyk Coweka PAN W Ponanu ora w Unwersytece Chrstana Albrechta W Klon. Za daalność projektowanu popularyatorską naukową dr Macej Gefng otryma lcne nagrody wyronena, m. n. jako wspóautor, nagrodę a Najlepsy Podręcnk Skrypt Akademck prynanąa w roku 2008 pre Mnstra Nauk Skolnctwa WyŻsego. 2. Ocena dorobku naukowego Dr n. med. Macej Gefng jest autorem wspóautorem 34 publkacj, spośrod których 21 stanową prace orygnalne. Wsystke prace orygnalne ostay opublkowane jęyku angelskm, W casopsmach posadających!f' o W ch nepodważalnej wańośc naukowej śwadcyfakt publkacj w prestżowych casopsmach, takch jak m.n. Nature Medcne, Journal of Expermental Medcne, Blood, Leukema, Haematologca, Brtsh Joumal of Haematology, co prekada sę na bardo wysok

3 wny cynnk Wpywu (mpact factor, lf) wynosący 118,772. Lcba cytowań wedug bay Web of Scence wynos 352, a ndeks Hrscha 10. Zwraca uwagę spójny charakter dorobku naukowego dr Gefnga, prawe wsystke prace orygnalne, arówno pred jak po uyskanu stopna doktora nauk medycnych dotycą genetyk raka krtan klasycnej postac chonaka Hodgkna (chl). Predmotem klku prac są równeż badana na temat genetycnego podoża chonaków B-komórkowych. Badana dotycące raka krtan prowadone byy w lnstytuce Genetyk Coweka PAN w Ponanu, natomast nacną cęśó badań dotycących chonaków preprowadono W lnstytuce Genetyk Unwersytetu Chrstana AIbrechta, który należy wodących ośrodków na śweceajmujących sę bologą tych nowotworów. Badana wykonane byy na lnach komórkowych, ora na materale tkankowym uyskanym od chorych pry pomocy nowocesnych technk bolog molekularnej, jak mkromacere typu array-cgh cy SNP. Badana dotycące raka krtan prynosy lcne, ważne obsenruacje dotycące w patogeney tego nowotworu, sugerujące m. n. nacene nowych potencjalnych genów supresj nowotworów (STK17A, PTPRD PCDH17/PCH68) ora potencjalnych onkogenów (3TTN, oraov1 FADD ORKL), jak równeż abureń metylacj DNA w genach wąanych nedokrwstoścą Fanconego. lstotnych nformacj dostarcyy równeż wynk! badań nad podoem genetycnym nowotworów ukadu chonnego, które wykaaę delecje genów TNFSF7 INFSF9 w lnach komórkowych chonaka rolanego dużych komórek B, chonaka Burktta chl, co wskauje Że geny te mogą penć funkcję genów supresj nowotworów w chonakach u lud. Wykaano równeź że gen TNFAIP3 (A20), klucowy regulator aktywnośc NF-rB pen funkcję genu supresj nowotworów w perwotnym chonaku chl, pry cym ważną obserwacją byo wykaane stotnej węksej cęstośc mutacj TNFAIP3 W komórkach chl obecnoścąebv. Po ra perwsy wyk$o atem manę genetycną która róncuje postace chl EBV+ EBV-. Dane te wskaują na uupenające nacene mutacj B-komórkowym Śródpersa ora W TNFA P3 akażena EBV w patogenee HL. W nnych publkacjach opsano kolejne potencjalne geny supresj nowotworów, take jak: SEPT9, GNG7 CYBB. Newątplwe, do najwanejsych badań, w których ucestncy dr Gefnga naleźy alcyć ponerske badana, które vlykaały nacene derepresj dugch termnalnych powtóreń (LTR) W patogenee chonaków popre aktywację protoonkogenu CSF7R.

4 Podsumowując cęść recenj dotycącą dorobku naukowego habltanta stwerdam, e jest on dośwadconym naukowcem, o duym dorobku naukowym. Jest autorem wspóautorem welu wartoścowych publkacj, W lcących sę casopsmach agrancnych, w stotny sposób prycynąących sę do postępu wedy na temat genetyk raka krtan chonaków. Naley podkreślćwysok poom metodycny ocenanych prac najnowsych technk że badana wykonane ostay astosowanem bolog molekularnej. Profl aktywnośc jasno skrystalowanych konsekwentne akresu genetyk naukowej Habltanta śwadcy o realowa nych a nteresowan ach. ll. ocena oslągnlęcla NAUKoWEGo osągnęce naukowe predstawone do recenj stanow cykl 5 prac pod borcym tytuem,,ldentyfkacja genów powąanych patogeneą klasycnego chonaka Hodgkna''. Badana, których wynk predstawono W pracach byy realowane W lnstytuce Genetyk Coweka PAN ora w lnstytuce Genetyk Coweka Unwersytetu Chrstana Albrechta w Klon, gde dr Gelfng ma okaję wspópracować wybtnym, specjalstam ajmującym sę genetyką chl w ramach grupy badawcej German Hodgkn Study Group, ktora jest jedną nąbardej cenonych w tej djednle grup badawcych na śwece. Wymenone prace ostay opublkowane w Genes, Chromosomes & Cancer, Brtsh Journal of Haematology Haematologca, Methods n Molecular Botogy Plos one, ch ącny IF wynos 19,194. Zagadnena stanowące predmot badań są newykle stotne, bowem jawska odpowedalne a transformację nowotworową w chonaku Hodgkna poostają w węksoścneokreślone. Ponane genetycnych mechanmów onkogeney, w tym aburen slaków sygnaowych o klucowym nacenlu dla transformacj nowotworowej, rowoju progresj nowotworu może prycync sę do opracowana nowych bardej skutecnych metod terap celowanych. W badanach opsanych w publkacjach dokonano analy genomu ln komórkowych klasycnego chonaka Hodgkna pry użycu wysokorodelcych mkromacery array-cgh, SNP ora mkromacery do badana globalnej ekspresj genow w analowanym genome. Dodatkowo wykorystano nowatorską mkromacer w celu oceny poomu metylacj regonów promotorowych genów o molwym nacenu w

5 patogenee chl. Na due unanle asuguje warstat badawcy, stojący jest na wysokm, śwatowympoome ora dośwadcene Habltanta w stosowanu rónych technk genetycnych bologl molekularnej. W pracach orygnalnych wchodących w skad omawanego cyklu porusane są agadnena klucowe dla wyjaśnena patogeney klasycnej postac chonaka Hodgkna. Autory podejmują próbę okreś]enamechanmów, które powalają komórkom nowotworowym - Hodgkn_Reed-Sternberga (HRs) unknąó śmerc w wynku apoptoy, umolwając tym samym ch preżyce dalsą prolferację. Uwaa sę, e jawska te należą do najwanejsych v'tydareń w onkogenee chonaka Hodgkna Dwe prace, opublkowana w 2010r, pt. 'Rare occurrence of ballelc CYLD gene mutatons n classcal Hodgkn lymphoma" ora w roku 2012, pt.,,genetc lesons of the TRAF3 and MAP3K14 genes n classcal Hodgkn lymphoma'' dotycą posukwana mechanmów prowadących do hperaktywacj slaku sygnaowego w chl. Aktywacja cynnka transkrypcj NFrB, należy do najważnejsych mechanmów odpowedalnych a ahamowane apoptoy w komórkach HRS. Wadomo, Że może byó ona wywoana m. n. pre otaca1ące lmfocyty T, wrusa NFrcB Epstena-Barr ora naktywację nhbtorów NFrB, ale równeż pre nne cynnk, które ne ostay jak dotąd określone. Badana predstawone w publkacjach, v,rykaaę, Że do hperaktywacj slaku sygnaowego NFkB w komórkach chl mogą prycynać sę aburena w obrębe trech powąanych genow CYLD nm genów: delecje TRAF3 ora pryrost materau genetycnego w obrębe genu MAP3K1 4. Pommo, e komórk Hodgkn-Reed-Sternberga wywodą sę lmfocytow B, cechują cakowtą utratą ekspresj genów typowych dla lmfocytów B, cego konsekwencją jest brak wytwarana mmunoglobuln brak cynnoścowego sę receptora antygenowego lmfocytu B. Może to stanowć mechanm uceck komórek nowotworowych, ktory powala!m unknąć śmerc w wynku apoptoy. Jedna hpote mów, Że brak dolnośc transkrypcj genów dla mmunoglobuln w komórkach Hodgkn-Reed-Sternberga wynka braku klucowych regulatorow transkrypcj genow lmfocytów B, takch jak: Oct-Z, BoB.1 PU.1. /lub aburen ekspresj supresorow genów lmfocytow B. lnna molwośćto wycsene epgenetycne transkrypcj genów dla mmunoglobuln pre promotora hpermetylacj. W kolejnej pracy omawanego cyklu, pt. 'EISI encodng a transcpton factor nvolved n B-

6 cell dfferentaton s recunently deleted and downregulated n classcal Hodgkn lymphoma" preprowadono analę bonformatycną 209 genów hpermetylowanych wyącne w klasycnym chonaku Hodgkna określonocynnk transkrypcyjne wpywające na prawdowy rowój lmfocytów B, m. n. EBF1, E12 ora ETS1' Wykaano utratę ekspresj ETS1w chl ora określono cęste delecje hetero- homoygotycne odpowedalne a utratę tej ekspresj. Są to pense opsane w lterature śwatowejobserwacje wskaujące na brak ekspresj ETS1 jako prycynę utraty pre komórk HRS cech fenotypowych cynnoścowych typowych dla lmfocytow B. lnteresujące dane dotycące upene nowych agadneń w patogenee chl prynosy wynk predstawone w publkacj pt. "Hodgkn-ReedStemberg cells n classcal Hodgkn lymphoma show alteratons of genes encodng the NADPH oxdase complex and mpared reactve oxygen speces synfhess capacty"' Autory wykaa\ uskodena genów kodujących kompleks oksyday NADPH w komórkach klasycnego HL, które powodują uskodena enymu, cego konsekwencją jest brak w komórkach HRs anonorodnka ponadtlenkowego. MoŻe to skutkować aburenam apoptoy, może równeż stanowó nowy, nenany dotąd mechanm prowadący utraty cech lmfocytów B pe komórk HRS. Wsystke prace orygnalne wchodące w skad cyklu ocenam bardo wysoko, arówno e wględu na stotną wańośó ponawcą jak doskonay warstat badawcy. Cykl obejmuje równeż pracę metodologcną dotycącą astosowana technk opartych na hybrydyacj n stu w dagnostyce chonaków. Praca ma dużą wartośćpraktycną dla osób ajmujących sę dagnostyką HL, wskauje na ogromną wedę dośwadcene Habltanta w stosowanu nowocesnych metod genetyk bolog molekularnej. Podsumowując, moja ocena osągnęca naukowego dr n. med. Maceja Gefnga jest bardo wysoka, predstawone publkacje mają dużą wańośćponawcą, wele badań ma charakter ponersk, na scególne unane asuguje warstat badawcy. llt. WNIoSEK KoŃcovVY Na podstawe oceny dorobku naukowego, naukowego, stwerdam, Że dr n. med. Macej Gefng posada pene kwalfkacje do prowadena samodelnej pracy naukowo-badawcej spena wsystke warunk stawane kandydatom do uyskana stopna doktora habltowanego. Bogaty dorobek naukowy dr Gefnga w postac publkacj W mędynarodowym pśmennctwe o wysokm wspócynnku

7 ó ó ść ą ą ą ę śó ń ó Ż ą ę ń ś ś ą ę ę

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), 27 36 Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

NOWE PSI & INTERAKCJE

NOWE PSI & INTERAKCJE Redakcja: Paeł Apollo, Alcja Goźdk, Angelka Jukn Opole, 15 grud 2008 Perodyk studenckch kół ukoych socjologó psychologó. skns.un.opole.pl.sknp.un.opole.pl.skp.un.opole.pl nterakcje NOWE PSI & INTERAKCJE

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej

HACCP. Publikacja sfinansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komitetu Integracji Europejskiej HACCP Publkacja sfnansowana ze ħrodków budijetowych Urzēdu Komtetu Integracj Europejskej UrzĎd Komtetu Integracj Europejskej 2005 HACPP URZD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Autor tekstu dr Halna Turlejska

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce

Analiza porównawcza użyteczności wersji obcojęzycznych serwisów internetowych samorządów lokalnych w Polsce Rocznk Kolegum Analz Ekonomcznych nr 29/2013 Kesra Nermend Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana Unwersytet Szczecńsk Jarosław Jankowsk Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty aukowe UIWERSYTETU PRZYRODICZO-HUMAISTYCZEGO w SIEDLCACH r 96 Sera: Admnstracja Zarzdzane 013 mgr Marta Kruk Poltechnka Warszawska Ocena ryzyka nwestowana w walory wybranych spóek brany budowlanej

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Joanna Olbryś * Zastosowane wybranych mar płynnośc aktywów kaptałowych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe S.A. Wstęp Płynność aktywu kaptałowego ne jest zmenną obserwowalną [Acharya, Pedersen, 2005,

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

50 lat Postępów Biochemii

50 lat Postępów Biochemii POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE WARSZAWA 2005 TOM 51 NUMER 3 50 lat Postępów Biochemii L i ^ Nauka w cytatach horohy związane z agregacją białek Białka adaptorowe płytek krwi n ĘMir. OD 196» PL ISSN 0032-5422

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa

DIAGNOSTYKA 27. Rada programowa DIAGNOSTYKA 7 Rada rogramowa Przewodnczący: rof. dr hab. Czesław Cemel Poltechnka Poznańska Redaktor Naczelny: rof. dr hab. nż. Ryszard Mchalsk UWM w Olsztyne rof. dr hab. nż. Jan Adamczyk AGH w Krakowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU

BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU POLITECHNIKA GDAŃSKA LESZEK JARZĘBOWICZ BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE TRAKCYJNYM SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZAGŁĘBIONYMI W WIRNIKU GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi

PtX NP iu.oiizecmon.2oy.pi SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgdne ustawą dna 29 stycna 2004 r. Praw amóweń publcnych (tj. D. U. 200 r. nr 3, p. 759, późn. m) wanej dalej ustawą wydanym na jej pdstawe Zamawający: Hr SKARB

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Góra Marta, dr nż. emal: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Petruszka Krzysztof, nż. emal: krzysztof.petruszka88@gmal.com Trzmel Adam, mgr nż. emal: trzmel.adam@gmal.com Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

AUTOREFERAT do Wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Dr n. biol. Monika Brzychczy-Włoch Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedra Mikrobiologii Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii ul. Czysta 18, 31-121 Kraków e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo