Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od r. do r.

2 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna, wana dalej Promocją organiowana jest pre mbank S.A. siedibą w Warsawie pry ul.senatorskiej 18, wpisany do rejestru predsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pre Sąd Rejonowy dla m.st.warsawy, XII Wydiał Gospodarcy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale akładowym, którego wysokość wg stanu na dień r. wynosi łote, wany dalej Bankiem lub Organiatorem. 2. Do adań Organiatora należy bieżące nadorowanie, cy w wiąku prebiegiem Promocji nie powstaje agrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku. 3. Bank jest administratorem danych osobowych Ucestników Promocji w roumieniu prepisów ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i pretwara je w akresie i celu preprowadenia niniejsej Promocji. 4. Ucestnikowi Promocji prysługuje prawo dostępu do dotycących go danych osobowych ora ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych pretwaranych pre Organiatora w wiąku niniejsą Promocją. 2. Cas trwania Promocji 1. Do Promocji można prystąpić w okresie od dnia r. do dnia r. włącnie. 2. Promocja trwa od dnia r. do dnia r. włącnie. 3. Zakońcenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte pre Ucestników Promocji w okresie jej trwania. 3. Ucestnictwo w Promocji 1. Podstawowym warunkiem ucestnictwa w Promocji jest łożenie pre Ucestnika Promocji w okresie od dnia r. do dnia r. wniosku o kredyt gotówkowy na dowolny cel konsumpcyjny niewiąany diałalnością gospodarcą, dalej wany kredytem gotówkowym. Dla oceny prystąpienia pre Ucestnika Promocji do Promocji uwględniana będie data arejestrowania wniosku o kredyt gotówkowy w systemie Banku. 2. Wnioski o kredyt gotówkowy udielany na asadach Promocji określonych w niniejsym Regulaminie Ucestnicy Promocji mogą składać a pośrednictwem: 1) strony internetowej 2) operatora mlinii pod numerem telefonu lub , 3) ekspertów online na stronach 4) placówek mbanku, 5) Punktów Obsługi Aspiro S.A. 3. Wnioski o kredyt gotówkowy niespełniające warunków opisanych w niniejsym Regulaminie i kredyty udielane na podstawie takich wniosków będą podlegały standardowym warunkom, co do kwoty prowiji i wysokości oprocentowania określonym w obowiąującej w Banku Tabeli stóp procentowych dla osób fiycnych w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. i Taryfie prowiji i opłat bankowych dla osób fiycnych w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. 4. Promocja nie dotycy: 1) kredytów gotówkowych udielanych prenaceniem na spłatę innych obowiąań kredytowych, 2) kredytów i pożycek rocnym oprocentowaniem nominalnym 0%, 3) kart kredytowych, limitów w koncie osobistym ora kredytów i pożycek apieceniem. 4. Zasady Promocji 1. Nieależnie od warunków Promocji prewidianych niniejsym Regulaminem, w akresie składania pre Ucestników Promocji wniosków o udielenie kredytu gotówkowego ora asad i trybu udielania pre Bank kredytów gotówkowych mają astosowanie postanowienia Regulaminu udielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fiycnych w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. ora Warunków udielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. (mbank), w wiąku cym Ucestnik Promocji poa spełnieniem warunków prewidianych w niniejsym Regulaminie, musi spełniać warunki udielenia na jego rec kredytu gotówkowego prewidiane w ww. Regulaminie udielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fiycnych w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. ora Warunkach udielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. (mbank), dostępnych na stronie internetowej 2. Jeżeli Ucestnikowi Promocji na skutek wniosku spełniającego wsystkie warunki określone niniejsym Regulaminem, łożonego w okresie wskaanym w 2 ust. 1, ostał prynany kredyt gotówkowy, Ucestnik Promocji skorysta następujących parametrów cenowych: 1. Nowy Klient mbanku i Klient mbanku niespełniający warunków punktu 2 niniejsej tabeli: Całkowita kwota kredytu ,99 PLN ,99 PLN od PLN Okres kredyt. włącnie włącnie włącnie włącnie włącnie włącnie Oproc. nom. Prowija /5

3 2. Klient mbanku spełniający jeden warunków: 1. posiadający mkonto Aquarius, 2. Klient posiadający mkonto Aquarius Intensive, 3. Klient regularnymi wpływami w mbanku 5 tys. PLN/m-c, 4. Klient posiadający aktywa w mbanku min. 100 tys. PLN: Całkowita kwota kredytu ,99 PLN ,99 PLN od PLN Okres kredyt. włącnie włącnie włącnie włącnie włącnie włącnie Oproc. nom. Prowija Za Nowego Klienta mbanku uważa się takiego Ucestnika Promocji, który w chwili składania wniosku o kredyt gotówkowy w ramach Promocji nie posiada mbankiem S.A. żadnych relacji, cyli nie jest arejestrowany w systemie operacyjnym mbanku S.A. lub jest arejestrowany adnotacją Zamknięty. 4. Jeżeli Ucestnikowi Promocji ostał udielony kredyt gotówkowy na podstawie wniosku łożonego na asadach opisanych w 3 niniejsego Regulaminu i w terminie wskaanym w 2 ust. 1, na standardowych asadach obowiąujących w Banku w dniu podpisywania umowy kredytowej, Ucestnik Promocji nabywa jednoraowe prawo do skorystania gwarancji obniżki oprocentowania nominalnego (dalej gwarancja ) tego udielonego kredytu, o którym mowa, poniżej oprocentowania nominalnego (dalej oprocentowanie ) kredytu gotówkowego aoferowanego Ucestnikowi Promocji pre inny bank. 5. W celu skorystania gwarancji Ucestnik Promocji musi spełnić łącnie poniżse warunki: 1) predstawiać w Banku najpóźniej w dniu r. prawidłowo wypełniony, wydany pre inny bank formular informacyjny/promesę kredytową/aświadcenie potwierdające, że w innym banku dla takiej samej kwoty kredytu netto, takiego samego rodaju rat (równe lub malejące) i takiego samego okresu kredytowania (pry cym okres kredytowania nie może być dłużsy niż 84 miesiące) jak dla kredytu udielonego w Banku, oprocentowanie nominalne w innym banku jest niżse niż w kredycie gotówkowym udielonym w Banku. W formularu informacyjnym/promesie kredytowej/aświadceniu innego banku parametry kredytu musą być spójne parametrami udielonego w Banku kredytu a nie parametrami na dień predstawiania tych dokumentów w Banku. 2) nie posiadać aległości w spłacie kredytu gotówkowego, którego dotycy gwarancja. 6. Formular informacyjny/promesę kredytową/aświadcenie innego banku Ucestnik Promocji może predstawić w Banku: 1) w formie papierowej w placówce Banku lub punkcie obsługi Aspiro S.A. lub 2) w formie skanu presłanego mailowo na adres: W tytule maila należy umieścić apis: Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna, a w treści maila należy podać: imię, nawisko, nr umowy kredytowej kredytu gotówkowego dla którego prysługuje prawo skorystania gwarancji. 7. W prypadku kredytów wspólnych formular informacyjny/promesa kredytowa/aświadcenie może ostać predstawiona w Banku pre jednego kredytobiorców. 8. Bank w ciągu 5 dni robocych dokona weryfikacji dostarconego pre Ucestnika Promocji formulara informacyjnego/promesy kredytowej/aświadcenia i w prypadku poytywnej weryfikacji dokona obniżenia oprocentowania poniżej oprocentowania nominalnego wskaanego w tym formularu/promesie kredytowej lub aświadceniu. Obniżka oprocentowania nominalnego obowiąywać będie od pierwsego dnia po dniu spłaty najbliżsej raty kredytu, prypadającej po poytywnej weryfikacji formulara/promesy kredytowej/aświadcenia pre Bank. 9. Formular informacyjny wskaany w 4 ust. 5 musi spełniać łącnie następujące warunki: 1) być godny wymogami ustawy o Kredycie Konsumenckim dnia 12 maja 2011 r., 2) awierać na każdej stronie piecęć i podpis pracownika banku, pre który ostał wydany, 3) ostać predstawiony w Banku w ciągu 14 dni od daty jego wydania, 4) dotycyć kredytu/pożycki terminowej nieapieconej, 5) być podpisany pre Ucestnika Promocji na każdej e stron, a na ostatniej nich awierać dodatkowo oświadcenie Ucestnika Promocji o treści: Oświadcam, że predstawione w niniejsym formularu informacje są godne ofertą otrymaną pree mnie w podanym banku. 10. Promesa kredytowa wskaana w 4 ust. 5 musi spełniać łącnie następujące warunki: 1) awierać dane osobowe Ucestnika Promocji takie jak imię, nawisko, 2) awierać informacje o rodaju i parametrach kredytu (takich jak kwota kredytu netto, rodaj rat, okres kredytowania, upiecenie spłaty kredytu) godnych parametrami kredytu uyskanego w Banku, 3) być wydana jako warunkowa tn. musi być wydana po badaniu dolności kredytowej, 4) awierać na każdej stronie piecęć i podpis pracownika banku, pre który ostała wydana, 5) być poświadcona pre dyrektora oddiału (podpis i piecęć potwierdająca stanowisko) wydającego promesę kredytową Ucestnikowi Promocji, 6) ostać predstawiona w Banku w ciągu 14 dni od daty jej wydania, 7) być ważna minimum pre kolejnych 5 dni robocych licąc od dnia jej prestawiania w Banku, 8) dotycyć kredytu/pożycki terminowej nieapieconej, 9) być podpisana pre Ucestnika Promocji na każdej e stron, a na ostatniej nich awierać dodatkowo oświadcenie Ucestnika Promocji o treści: Oświadcam, że predstawione w niniejsej promesie kredytowej informacje są godne ofertą otrymaną pree mnie w podanym banku. 11. Zaświadcenie wskaane w 4 ust. 5 musi spełniać łącnie następujące warunki: 1) awierać dane osobowe Ucestnika Promocji takie jak imię, nawisko, 2) awierać informacje o rodaju i parametrach kredytu (takich jak kwota kredytu netto, rodaj rat, okres kredytowania, upiecenie spłaty kredytu) godnych parametrami kredytu uyskanego w Banku, 3) być wydane jako warunkowe tn. musi być wydane po badaniu dolności kredytowej, 4) awierać na każdej stronie piecęć i podpis pracownika banku, pre który ostało wydane, 5) być poświadcone pre dyrektora oddiału (podpis i piecęć potwierdająca stanowisko) wydającego aświadcenie Ucestnikowi Promocji, 3/5

4 6) ostać predstawione w Banku w ciągu 14 dni od daty jego wydania, 7) dotycyć kredytu/pożycki terminowej nieapieconej, 8) być podpisane pre Ucestnika Promocji na każdej e stron, a na ostatniej nich awierać dodatkowo oświadcenie Ucestnika Promocji o treści: Oświadcam, że predstawione w niniejsym aświadceniu informacje są godne ofertą otrymaną pree mnie w podanym banku. 12. W prypadku, gdy gwarancja dotycy kredytu gotówkowego upieceniem, formular informacyjny/promesa kredytowa/aświadcenie innego banku także musi dotycyć kredytu gotówkowego upieceniem. Jeżeli natomiast kredyt gotówkowy, dla którego Ucestnik Promocji skorysta gwarancji, udielony ostał upiecenia, formular informacyjny/promesa kredytowa/aświadcenie innego banku powinny dotycyć kredytu gotówkowego upiecenia. 13. W sytuacji, kiedy w celu agwarantowania Ucestnikowi Promocji niżsego oprocentowania od proponowanego pre inny bank, istnieje koniecność obniżenia oprocentowania nominalnego do poiomu poniżej 8,30% w skali roku, każdoraowo wymagane jest predstawienie pre Ucestnika Promocji promesy kredytowej lub aświadcenia innego banku amiast formulara informacyjnego. 14. Bank może w uasadnionych prypadkach ażądać od Ucestnika Promocji predstawienia promesy kredytowej lub aświadcenia banku, który wydał formular informacyjny, potwierdających informacje awarte w tym formularu. 15. Bank jednoraowo oferuje Ucestnikowi Promocji niżse oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego poniżej oprocentowania nominalnego wskaanego w pierwsym dostarconym do Banku formularu informacyjnym/promesie kredytowej/aświadceniu, o których mowa w niniejsym Regulaminie. 16. Obniżka oprocentowania wskaana w 4 ust. 8 ustalana jest indywidualnie na podstawie dostarcanego pre Ucestnika Promocji formulara informacyjnego/promesy kredytowej/aświadcenia. 17. Bank astrega sobie prawo do podjęcia decyji odmownej w odniesieniu do łożonego wniosku kredytowego, podania prycyny odmowy. 5. Reklamacje 1. Reklamacje wiąane ucestnictwem w Promocji, Ucestnik Promocji może składać pisemnie na adres: mbank S.A., Bankowość Detalicna mbanku S.A. Wydiał Obsługi Klientów, Skrytka Poctowa 2108, Łódź 2 dopiskiem Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna, drogą elektronicną a pomocą wiadomości na adres: w placówce mbanku lub popre głosenie ich na mlinii pod numerem telefonu: lub Reklamacje należy składać niewłocnie po aistnieniu darenia budącego astreżenia Ucestnika Promocji. 3. Reklamacja powinna awierać: imię i nawisko Ucestnika Promocji, numer rachunku, adres do korespondencji, opis arutów stanowiących podstawę reklamacji ora ocekiwania Ucestnika Promocji dotycące sposobu naprawy skody. Dodatkowo w prypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL ora podpis Ucestnika Promocji. 4. Postępowanie reklamacyjne prowadone jest pre Bank, który dokłada wselkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana należytą starannością, wnikliwie i terminowo uwględnieniem wsystkich okolicności sprawy. 5. Reklamacje ropatrywane będą w terminie nieprekracającym 30 dni od daty ich wpływu do Banku. W uasadnionych prypadkach dopusca się predłużenie terminu ropatrenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadonym postępowaniu wyjaśniającym i o prewidywanym terminie ostatecnej odpowiedi. 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Ucestnik Promocji ostanie powiadomiony achowaniem formy łożenia reklamacji lub w formie godnej e łożoną pre siebie dyspoycją. 7. W prypadku nieuwględnienia reklamacji lub ropatrenia reklamacji niegodnie żądaniem Ucestnika Promocji, może on wrócić się do Banku o ponowne ropatrenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrymania odpowiedi na reklamację. 8. Decyja Organiatora w predmiocie ropatrywanej reklamacji nie wyłąca ani nie ogranica uprawnień Ucestnika Promocji do dochodenia swoich rosceń na podstawie powsechnie obowiąujących prepisów prawa w tym wystąpienia powódtwem do Sądu powsechnego. 9. Ucestnik Promocji ma prawo wrócenia się o pomoc do: 1) Organiacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Recnik Konsumenta), 2) Arbitra Bankowego pry Zwiąku Banków Polskich. 10. Organiator Promocji podlega nadorowi Komisji Nadoru Finansowego. 6. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejsego Regulaminu jest dostępna: 1) u operatorów Biura Obsługi Klientów mlinii, pod numerem ( telefonów stacjonarnych) lub ( telefonów komórkowych) 2) na stronach internetowych 2. Niniejsy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym scegółowe asady Promocji pod nawą Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejsym Regulaminem astosowanie mają postanowienia Regulaminu udielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fiycnych w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. ora Warunków udielania kredytu gotówkowego w ramach bankowości detalicnej mbanku S.A. (mbank). 4. Każda Promocja organiowana pre Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organiowane w Banku nie podlegają łąceniu. Niniejsy materiał nie stanowi oferty w roumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącnie informacyjny. Prynanie kredytu gotówkowego uależnione jest od poytywnej oceny dolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy pre mbank S.A. Repreentatywny prykład dla kredytu gotówkowego udielonego w ramach Promocji Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna : 4/5

5 całkowita kwota kredytu PLN, kwota kredytu ,43 PLN cas obowiąywania umowy 36 miesięcy, miesięcne raty równe w wysokości 368,12 PLN rocne oprocentowanie nominalne 10,6%. Prystąpienie do upiecenia Spłaty Kredytu Pakiet jest warunkiem uyskania predstawionych w prykładie parametrów cenowych. Na opłatę a upiecenie składa się ilocyn prynanej kwoty kredytu, licby miesięcy i stawki upiecenia w wysokości 0,202% w skali roku. Prowija a udielenie kredytu 4,5% od kwoty kredytu upieceniem, Recywista Rocna Stopa Oprocentowania kredytu 21,13%, całkowita kwota do apłaty pre kredytobiorcę ,23 PLN. Upiecycielem jest BRE Upiecenia TUiR S.A. Upiecenie spłaty kredytu w akresie: śmierć w wyniku niescęśliwego wypadku, całkowita i trwała niedolność do pracy w wyniku niescęśliwego wypadku, casowa niedolność do pracy spowodowana pobytem w spitalu w wyniku niescęśliwego wypadku lub poważnym achorowaniem, operacja chirurgicna. Sporądono w oparciu o informacje własne dnia r. Oświadcenia 1. Oświadcam, że prystępując do Promocji, mam świadomość, iż mbank S.A. jest uprawniony do wprowadenia podobnych, tożsamych Promocji po akońceniu casu trwania Promocji Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna o nowych parametrach cenowych, uależnionych od decyji mbanku S.A. 2. Oświadcam, że otrymałem/am, aponałem/am się ora akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji Oprocentowanie niżse niż najniżse edycja świątecna Data, miejsce i podpis Ucestnika Promocji BRE Bank SA siedibą w Warsawie pry ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru predsiębiorców prowadonego pre Sąd Rejonowy dla m. st. Warsawy, XII Wydiał Gospodarcy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale akładowym, którego wysokość wg stanu na dień r. wynosi łote 5/5

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo