Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści"

Transkrypt

1 S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w E sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu kstałtowników w ramach portalowych, których nie dotycą metody obliceniowe predstawione w do Wskaówki te są scególnie prydatne w odniesieniu do prętów o miennych prekrojach, e scególnymi warunkami podparcia. Spis treści 1. Zakres astosowania 2 2. Tok postępowania 3 Strona 1

2 S032a-PL-EU 1. Zakres astosowania awet w prypadkach prostych ram portalowych, projektant jest musony do sprawdenia nośności na wybocenie płascyny układu elementów, które nie podlegają procedurom obliceniowym awartym w E , i a prykład: elementy o niejednolitym prekroju precnym, elementy w których tylko jeden pas jest podparty w kierunku bocnym, co nie apewnia podparcia widełkowego, pryjętego w E , elementy obciąŝone w sposób łoŝony. Tego typu sytuacja cęsto ma miejsce w ramach portalowych. W celu umoŝliwienia weryfikacji elementu, w E apronowano dwie metody, słuŝące do osacowania nośności omawianych kstałtowników, wraŝliwych na wybocenie płascyny układu. Punkt stanowi, Ŝe metoda ta ma astosowanie w prypadku elementów ściskanych i/lub ginanych jednokierunkowo w elementach tych nie dusca się do powstania pregubów plastycnych. a prykład: Pojedynce kstałtowniki, prekroje łoŝone, jednolite lub nie, róŝnymi warunkami podparcia. Ramy płaskie lub podespoły ram łoŝone w/w prętów. PoniewaŜ metoda ta moŝe być stosowana do łoŝonych elementów konstrukcyjnych lub elementów e łoŝonymi warunkami podparcia i obciąŝenia, moŝe wymagać astosowania specjalistycnego rogramowania (np. programów wykorystujących etodę Elementów Skońconych do określenia wartości wymaganych w niej parametrów. UWAGA: Krajowym. Obsar i granice stosowania tej metody mogą być podane w Załącniku Ten dokument, ogranica się do ram portalowych obciąŝonych w płascyźnie układu kstałtowników ginanych wględem osi więksej bewładności y-y. Pryjęto definicję Ŝe termin element konstrukcyjny odnosił się będie do prętów lub segmentów prętów ramy portalowej, które są sprawdane e wględu na nośność na wybocenie płascyny ramy. Zawycaj, w celu umoŝliwienia oceny nośności pojedyncego elementu, powinien być on w pełni abepiecony na swoich końcach pred obrotem i wyboceniem płascyny ramy (tw. widełkowe podparcie. Kilka prykładów elementów w ramie portalowej, które mogą być oblicane według metody isanej w punkcie pokaano na Rys Strona 2

3 S032a-PL-EU ψ ψ -1 ψ 1-1 ψ 1 0 ψ 1 ψ ψ 0 ψ 1 0 ψ 1 ψ ψ -1 ψ 1 Rys. 1.1 Prykłady elementów w ramie portalowej, które mogą być oblicane godnie E Tok postępowania Tok postępowania kolejne kroki: Analia elementów w płascyźnie ramy. Celem jest określenie efektów projektowych w elemencie powstałych na skutek diałania obciąŝenia a następnie osacowanie wielkości tych efektów w aleŝności od nośności charakterystycnej najbardiej wytęŝonego prekroju precnego, biorąc pod uwagę tylko wybocenie w płascyźnie ramy. Współcynnik wyraŝający stosunek nośności charakterystycnej i efektów projektowych jest współcynnikiem (amplifikatorem obciąŝenia (najmniejsy mnoŝnik odpowiadający osiągnięciu nośności charakterystycnej be uwględnienia wybocenia,. Analia elementu na wybocenie płascyny ramy. Celem jest określenie wielkości obciąŝenia jako mnoŝnika obciąŝenia obliceniowego, pry którym element traci nośność na skutek wybocenia płascyny ramy. Współcynnik ten wyraŝany jest pre cr,. Sprawdenie nośności elementu. Celem jest weryfikacja nośności elementu, biorąc pod uwagę interakcję pomiędy jego achowaniem się w płascyźnie i płascyny ramy. 2.1 Analia elementu w płascyźnie ramy 1. Preprowadanie analiy elementu w płascyźnie ramy w prypadku gdy element ten moŝe być wyiolowany układu ramowego lub preprowadanie globalnej analiy ramy portalowej w płascyźnie ramy. W tym typie analiy, brane jest pod uwagę tylko obciąŝenie diałające w płascyźnie ramy. Analia ta powinna uwględniać: o Globalne efekty drugiego rędu, spowodowane deformacją ramy w płascyźnie ramy E , o Imperfekcje w płascyźnie ramy (globalne i lokalne E , Uwaga : Analia globalna ramy portalowej powinna być preprowadana jako analia spręŝysta lub jako spręŝysto plastycna, pod warunkiem, Ŝe nie dusca się do powstania pregubów plastycnych w ropatrywanych prętach ramy. Strona 3

4 S032a-PL-EU 2. Sprawdenie charakterystycnej nośności elementu w płascyźnie ramy ośność charakterystycna arówno spręŝysta jak i plastycna aleŝy od klasy prekroju elementu. Sprawdenie nośności elementu polega na: o sprawdeniu nośności prekroju precnego godnie (E , o gdy element obciąŝony jest dodatkowo siłą ściskającą, jego nośność sprawda się godnie E lub 6.3.3, jak dla elementów mimośrodowo ściskanych. We wsystkich prypadkach we worach stosuje się nośność charakterystycna amiast nośności obliceniowej. Uwaga : Sprawdenie nośności elementu w płascyźnie ramy moŝe być takŝe preprowadone pre wykonanie bardiej aawansowanych anali obliceniowych uwględniających dodatkowo wpływ lokalnych efektów drugiego rędu i lokalnych imperfekcji na wartość sił wewnętrnych w elemencie. W tym prypadku, sprawdenie nośności elementu polega jedynie na sprawdeniu nośności jego prekroju precnego. Warunek nośności moŝe być ogólnie sprawdany jako: Γ (,,, y, 1 gdie Γ jest funkcją która w wyniku daje współcynnik wyraŝający stosunek pomiędy obciąŝeniem obliceniowym i nośnością charakterystycną elementu. (ośność charakterystycna moŝe być wynacona pry astosowaniu poniŝsych równań ale pry pominięciu współcynników 1 i 0. Prykłady: Γ nośność prekroju (klasa 3 y, Γ kyy w prypadku wybocenia w płascyźnie ramy y y, 3. Określenie minimalnej wartości współcynnika amplifikacji w prypadku obciąŝenia diałającego w płascyźnie elementu (najmniejsy mnoŝnik obciąŝeń obliceniowych w ropatrywanej płascyźnie, pry którym pierwsy prekrój krytycny osiąga nośność charakterystycną. Gdy aleŝność pomiędy obciąŝeniem i spowodowanym pre niego efektem jest liniowa, współcynnik, wynaca się aleŝności: Γ (, 1,, y, Gdy aleŝność ta nie jest liniowa, w celu określenia wartości współcynnika stosuje się procedury iteracyjne. Strona 4

5 S032a-PL-EU 2.2 Sprawdenie nośności elementu a wględu na wybocenie płascyny ramy Jako współcynnik cr, pryjmuje się najmniejsy mnoŝnik obciąŝeń obliceniowych w ropatrywanej płascyźnie, pry którym układ osiąga obciąŝenie krytycne e wględu na wybocenie giętno-skrętne lub giętne płascyny ramy. ZłoŜoność tych agadnień powoduje duŝe trudności obliceniowe, tak Ŝe naleŝy stosować ES lub specjalnie rogramowanie do wynacania wartości własnych. W prostych prypadkach prowadi to do wynacenia jedynie wartości krytycnego momentu ginającego lub wartości krytycnej siły osiowej pry wyboceniu płascyny ramy. W literature moŝna naleźć takŝe wory potrebne do wynacania momentów i sił krytycnych prętów ustywnionym pasem rociąganym, na prykład S Sprawdenie nośności ogólnej Sprawdenie nośności ogólnej naleŝy preprowadać godnie E (2 pre spełnienie nierówności: 1 10, W celu określenia, naleŝy wynacyć wartość parametru λ. 1. Globalna smukłość wględna Globalną smukłość wględną cęści konstrukcji naraŝonej na wybocenie płascyny układu λ wynaca się według woru: λ cr, 2. Współcynnik redukcyjny pry wyboceniu płascyny układu Współcynnik redukcyjny pry wyboceniu płascyny układu moŝe być określony w aleŝności od rodaju wybocenia: a Cyste wybocenie ( płascyny układu elementu Gdie wynaca się w prypadku wybocenia giętnego płascyny układu, godnie E , pryjmując λ λ i odpowiednią krywą wyboceniową (wybraną dla najniekorystniejsego prypadku pry określaniu. a prykład w prypadku elementu osiowo ściskanego lub w prypadku elementu ściskanego i ginanego, ale wpływ ginania na nośność elementu jest na tyle mały, Ŝe moŝe być pominięty. Strona 5

6 S032a-PL-EU b Cyste wichrenie elementu Gdie jest współcynnikiem wybocenia wynacanym godnie E , pry pryjęciu λ λ i odpowiedniej krywej wichrenia (wybraną dla najniekorystniejsego prypadku pry określaniu a prykład w prypadku elementu jednokierunkowo ginanego lub elementu ginanego i ściskanego, ale wpływ ściskanie na nośność elementu jest na tyle mały, Ŝe moŝe być pominięty. c ZłoŜony stan, kombinacja wybocenia i wichrenia którakolwiek poniŝsych metod: metoda mniejsej wartości min(, gdie i określa się jak w a i b. metoda interpolowanej wartości etoda ta polega na wykorystaniu współcynników i i odpowiednich nośności charakterystycnych do wynacenia współcynnika ogólnego. oŝna to wyraić jako: Γ (,, Γ (,,, y,, 2.4 Prypadki gdy nośność prekroju precnego aleŝy od y, i są to maksymalna siła ściskająca i maksymalny moment ginający wynacone analiy obliceniowej uwględnieniem efektów drugiego rędu (globalnych i lokalnych i uwględnieniem wstępnych imperfekcji lokalnych i globalnych. Biorąc pod uwagę na prykład prekrój klasy 3, moŝe być określone w sposób następujący: Γ ( Co powoduje, Ŝe:, Γ (,,, y, 1,, y, Generalnie prowadi to do warunku nośności: 1 1 y, 10, y, 1 1 y, Strona 6

7 S032a-PL-EU co daje 1 y, 1 (WyraŜenie to pryjęto w E (4a. Ponadto w tym prypadku, jeŝeli określa się a pomocą metody interpolowanej wartości (patr 2.3 krok 2 c, to: Γ ( Γ (,,,,, y,, y, y, y, co powoduje. Ŝe: 1 y, y, 1 1 y, 10, co daje 1 1 (WyraŜenie to pryjęto w E (4b. Wynika tego, Ŝe nie ma koniecności wynacania bepośrednio. y, 1 Strona 7

8 S032a-PL-EU Protokół jakości TYTYŁ ZASOBU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Odniesienie(a ORYGIAŁ DOKUETU awisko Instytucja Data Stworony pre Yvan Galéa CTIC 16/12/2005 Zawartość technicna sprawdona pre Alain Bureau CTIC 16/12/2005 Zawartość redakcyjna sprawdona pre Technicna awartość aaprobowana pre następujących partnerów STALE: 1. UK G W Owens SCI 10/4/06 2. France A Bureau CTIC 10/4/06 3. Sweden B Uppfeldt SBI 7/4/06 4. Germany C üller RWTH 7/4/06 5. Spain J Chica Labein 7/4/06 Zasób atwierdony pre technicnego koordynatora G W Owens SCI 11/7/06 DOKUET TŁUACZOY Tłumacenie wykonane pre: Pretłumacony asób atwierdony pre: A. Wojnar, PR A. Kołowski, PR Strona 8

9 S032a-PL-EU Informacje ramowe Tytuł* Seria Opis* Poiom dostępu* Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w of E sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu kstałtowników w ramach portalowych, których nie dotycą metody obliceniowe predstawione w do Wskaówki te są scególnie prydatne w odniesieniu do prętów o miennych prekrojach, e scególnymi warunkami podparcia. Ekspertya Identyfikatory* awa pliku Format Kategoria* Tytuł asobu Punkt widenia Praktyka C:\Documents and Settings\awojnar\oje dokumenty\2009\tlumacenie\ \!_s\032\s032a-pl- EU.doc icrosoft Office Word; 9 Pages; 480kb; Informacje uupełniające InŜynier Predmiot* Obsar astosowania Budynki jednokondygnacyjne Daty Data utworenia 10/04/2006 Jęyk(i* Kontakt Data ostatniej modyfikacji 10/04/2006 Data sprawdenia 10/04/2006 WaŜny od WaŜny do Autor Polski Yvan Galéa, CTIC Sprawdony pre Alain Bureau, CTIC Zatwierdony pre Redaktor Słowa klucowe* Zobac teŝ Omówienie Scególne instrukcje Ostatnio modyfikowany pre ośność na wybocenie, wichrenie, statecność pry ginaniu Odniesienie do Eurocodu Prykład(y obliceniowy Komentar Dyskusja Inne arodowa prydatność EU E Strona 9

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1.

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1. Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych W niniejszym dokumencie podano zalecenia odnośnie wyznaczania wartości granicznych ugięć i przemieszczeń

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Nowa siedziba główna banku ING jest rzucającym się w oczy budynkiem obok ruchliwej autostrady A10 w pobliŝu Amsterdamu, zaprojektowanym z uŝyciem innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME)

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN i CENELEC zdecydowały o przyjęciu niniejszego nowego CEN/CENELEC Guide 17 na

Bardziej szczegółowo