FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36"

Transkrypt

1 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET OF THE ICT TECHOLOGY USAGE AMOGST POLISH VOIVODESHIPS THE AALYSIS Katedra Zastosowań Matematy w Eonom, Zachodnopomors Unwersytet Technologcny w Scecne ul. Klemensa Jancego 3, Scecn, e-mal: Summary. The artcle descrbes the economc enttes level of nvolvement n the nformaton- -telecommuncaton technologes. It also presents the ranng of Polsh vovodeshps n terms of usage of the above-mentoned technologes n enterprses, n the year The research has been conducted wth help of mult-crtera arrangement of the UTA decsonal varants, based on dsaggregaton of preferental nformaton. The obtaned results have been matched aganst results generated through the taxonomc ndcators of development. Słowa lucowe: funcja użytecnośc, tasonomcny mern rowoju, technologe telenformatycne (ICT), weloryteralne porądowane warantów decyyjnych. Key words: nformaton-telecommuncaton technologes, mult-crtera arrangement of decsonal varants, taxonomc ndcators of development, usablty functon. WSTĘP Technologe ICT (ang. Informaton and Communcaton Technology) są ważne w prowadonej pre predsęborstwa dałalnośc bnesowej. Sutecne obnżają osty są wyorystywane jao naręde nnowacj prycynające sę do węsana ysów popre wprowadane nowych usług metod pracy. Sec omputerowe dostęp do Internetu, cyl podstawowa nfrastrutura ICT, są powsechne używane pre węsość predsęborstw we wsystch setorach. Według Sectoral e-busness Watch można aobserwować poprawę jaośc nfrastrutury ICT, w wąu cym frmy są lepej prygotowane do bardej aawansowanych form e-handlu. Ważnym celem ICT jest taże węsene wydajnośc procedur wewnętrnych, cyl poprawa prejrystośc procesów arądana nformacją. atomast aawansowana nfrastrutura usług nformacyjne umożlwają stymulują nowe sposoby arądana relacjam w bnese ora nowe modele prowadena dałalnośc w rowjającej sę gospodarce cyfrowej (Technologe 2008). Celem artyułu jest useregowane wojewódtw Pols pod wględem poomu wyorystana technolog nformacyjno-teleomunacyjnych w predsęborstwach w 2009 r. W badanach wyorystano metodę weloryteralnego porądowana warantów decyyjnych UTA (ang. Utlty Theory Addtve). Uysane wyn odnesono do ranngu otrymanego na podstawe tasonomcnych mernów rowoju. Zastosowane algorytmy powolły na analę poycj wojewódtw w ońcowym estawenu e wględu na różny stopeń aawansowana rowąań telenformatycnych.

2 28 A. Becer MIAY OZWOJU TECHOLOGII ICT W PZEDSIEBIOSTWACH Metoda UTA Seregowane boru warantów decyyjnych od najlepsego do najgorsego według wartośc wynającej syntey ocen, preprowadanych a pomocą welu, wyle onfltowych, ryterów, jest jednym podstawowych problemów decyyjnych. Problem wąany porądowanem polega na uwględnenu: oceny warantów różnych puntów wdena ora preferencj decydenta, tóre są subetywne trudne do wyrażena (Techn nformacyjne ). Metoda weloryteralnego porądowana warantów decyyjnych UTA ostała aproponowana pre Jacquet-Lagree a Ssosa w 982 r. Oparta jest na deagregacj nformacj preferencyjnej a pomocą regresj porądowej. W metode tej ałada sę, że pośredna nformacja preferencyjna pochodąca od decydenta ma postać tw. ranngu referencyjnego, cyl preporądu upełnego (porądu lnowego) w newelm bore warantów referencyjnych A A ( A a, a,..., a } ). Zbór ten jest podborem sońconego { 2 m { a, a2,..., an boru warantów decyyjnych A } poddanych ocene według n ryterów g (,2,..., n). Waranty referencyjne są dość dobre nane decydentow. Jest on w stane (w stosunu do nch) podać globalną preferencję w postac relacj rang. Zatem A jest uporądowany w ten sposób, że a a ( a jest słabo preferowany prewyżsa a ),,..., m (Ssos n. 2005). Preentowana metoda oparta jest na paradygmace deagregacj stanowącym podstawę onstrucj addytywnej funcj użytecnośc U(a), w tórej porąde wartośc dla poscególnych warantów referencyjnych jest ta sam ja ranng referencyjny:: n U ( a) u ( a) () gde: u ( a) 0,,..., n cąstowe funcje użytecnośc warantu a A, oblcane według nterpolacj lnowej Beuthe Scannella (200), Ssos n. (2005), Kulcyc n. (2007). Wartość funcj użytecnośc dla warantu referencyjnego a A można apsać w postac: n U( a) u ( a) ( a) ( a) (2) gde: potencjalne błędy odpowedno presacowana nedosacowana ompatyblnej ranngem referencyjnym funcj użytecnośc U (a) Beuthe Scannella (200), Kulcyc n. (2007). Posuwane funcj odtwarającej ranng referencyjny naywa sę regresją porądową, tórej warun sprowadają sę do wynacena charaterystycnych puntów cąstowych funcj użytecnośc, będących rowąanem problemu programowana matematycnego: mn F [ (a) + (a)] (3) aa

3 Anala rowoju wojewódtw Pols pry ograncenach: U ( a ) U ( a U ( a ) U ( a u ( x ) a ) a j ) u ( x ) 0, j 0,...,,,..., n 0 u ( x ) u ( ) 0 dla G n n u ( x ) u ( ) a a j u ( x ) 0, j,...,,,..., n j ( a), ( a) 0 dla a A a a, a A (4) Funcja celu F odpowada sume błędów pryblżena właścwej wartośc użytecnośc, cyl sume różnc U ( a) U ( a) po a A. Jeśl optymalna wartość F 0, to stneje co najmnej jedna funcja użytecnośc U( a) U ( a) ompatyblna ranngem referencyjnym w bore A. atomast w prypadu, gdy F 0, ne stneje żadna funcja użytecnośc ompatyblna ranngem referencyjnym w bore A (Ssos n. 2005, Kulcyc n. 2007). W celu sprawdena godnośc funcj użytecnośc preferencjam decydenta stosuje sę współcynn Kendalla oblcany według woru: gde: d (, ) 4, [, ] (5) m( m ) d ( m m, ) rj rj odległość Kendalla mędy maceram 2 j m A lcba warantów decyyjnych, macer wąana porądem referencyjnym podanym pre decydenta, m m, macer wąana porądem wsaanym pre funcję użytecnośc wynaconą adana programowana lnowego (Ssos n. 2005, Słowńs, Tasonomcny mern rowoju (TM) Tasonomcny mern rowoju (TM) wane równeż syntetycnym mernam rowoju, stosowane są główne do lnowego porądowana obetów welocechowych pod wględem rowoju wyróżnonego jawsa. Charaterystycne dla mernów syntetycnych jest astąpene macery cech mennym syntetycnym, tóre opsują obety badana a pomocą jednej mary agregatowej, będącej wypadową poscególnych cech dagnostycnych (owa 990). Podcas porądowana obetów welocechowych, neależne od pryjętej mary syntetycnej, stotne nacene ma podał cech na stymulanty, destymulanty nomnanty (Statystycne metody ). Procedury wynacana merna syntetycnego można podelć na metody beworcowe metody worcowe.

4 30 A. Becer Metody beworcowe sprowadają sę do wynacena mennej syntetycnej będącej funcją normalowanych cech boru wyjścowego. W metodach tych onstrucja mennych syntetycnych ależy od sposobu normalacj. Cechy prestałca sę wyle godne e worem: c x a (, 2,..., K,, 2,..., ) b gde: a, b, c parametry normalacj. (6) ajcęścej stosowanym sposobam doprowadana do porównywalnośc cech o różnych manach są ch: standaryacja ( a x, b s, c ) pry x x (7) s x x [, s ( x x ) 2, otrymuje sę macer cech standaryowanych w postac: Z ], o wymarach [ K], dla wynaconej w ten sposób mennej: 2 s, x 0 ; normalacja x ( a 0, b max x, c : ) (8) max x tóra powoduje achowane różncowanej warancj proporcj mędy wartoścam normalowanym a perwotnym. Załadając, że dana jest macer obserwacj że cechy ostały odpowedno normalowane, prostym maram syntetycnym są średne arytmetycne normalowanych cech: K K gde: wynaca sę popre np. normalację. Mara ta pryjmuje wartośc predału [0, ]. Obet osąga tym wyżsą poycję, m węsą wartość osąga mara syntetycna (owa 990, Ostasewc 998). Metody worcowe aładają stnene tw. obetu modelowego (worcowego), w odnesenu do tórego wynaca sę odległośc tasonomcne badanych obetów. Współrędne obetu worcowego można oreślć na podstawe oceny espertów, ogólne pryjętych norm lub operając sę na danych emprycnych. ajcęścej wartośc mennej syntetycnej otrymuje sę popre oblcene odległośc poscególnych obetów od worca (Ostasewc 998). Popularną menną syntetycną jest mara Hellwga (wana marą rowoju). Z macery danych wynaca sę obet (worec) P 0 o estandaryowanych współrędnych:,,...,. Współrędne tego puntu oreśla sę a pomocą następujących relacj: (9) K

5 Anala rowoju wojewódtw Pols... 3 max dla X S 0 (0) mn dla X S gde: S standaryowany bór stymulant. ajcęścej stosowanym sposobem doprowadana do porównywalnośc cech o różnych manach jest ch standaryacja, równonacna prypsanem ażdej cese jednaowej wag. Po wyonanu tych cynnośc syntetycną marę rowoju można apsać w postac: d (, 2,..., ) () d gde: d 0 K 2 ( (odległość tasonomcna ażdego obetu badana od worca), 0 ) 0 d s d, pry cym d d d 2 Im mnejsa jest odległość, sd ( d d ) d, tym wyżsy poom rowoju osąga dany obet. Otrymane odległośc powalają uporądować poscególne obety od najwyżsego do najnżsego poomu badanego jawsa ora stanową podstawę do wynacena. Mern pryjmuje awycaj wartość predału [0, ]. Im wartość merna blżsa jest jednośc, w tym mnejsym stopnu obet różn sę od worca rowoju (osąga wyżsy poom rowoju) owa (990), Ostasewc (998). 2. MATEIAŁ EMPIYCZY W marcu 2009 r. ostał opublowany raport (The Global Informaton Technology eport ), tóry awerał nformacje dotycące, mędy nnym, poomu rowoju technolog ICT w Polsce, w odnesenu do reultatów osągnętych pre państwa Un Europejsej wybrane raje śwata. Badana te są ontynuacją prac prowadonych pre Śwatowe Forum Eonomcne soły bnesu ISEAD, tórych wynem są corocne raporty na temat rowoju modernacj nfrastrutury secowej ora wyorystana technolog telenformatycnych na śwece. aport amescony w 2009 r. uwględnł nformacje dotycące 34 rajów. Państwa borące udał w badanu ostały useregowane pod wględem wartośc wsaźna I (ang. etwored eadness Index), tóry odwercedla gotowość do wyorystana technolog secowych, telenformatycnych pre badany podmot jest ombnacją 68 mennych. W ranngu gotowośc secowej Polsa nalała sę na 69 mejscu według Śwatowego Forum Eonomcnego należy do rajów, tóre ażdym roem węsają dystans w stosunu do lderów estawena. Za główne prycyny unaje sę bra uregulowań prawnych dotycących technolog ICT ora newystarcające aangażowane w ch rowój admnstracj publcnej scebla centralnego. Węse anteresowane, w odnesenu do nstytucj państwowych, aobserwowano w polsch gospodarstwach domowych frmach, tóre docenają efetywnej wyorystują dostępną nfrastruturę telenformatycną (Stecy 2009).

6 32 A. Becer Główny Urąd Statystycny (GUS) w wetnu 2009 r. opublował wyn badań prowadonych w ramach statysty społeceństwa nformacyjnego w Polsce, dotycące wyorystana technolog nformacyjno-teleomunacyjnych mędy nnym w predsęborstwach. Próba obejmowała podmoty, a prowadona dałalność gospodarca alasyfowana ostała, według polsej lasyfacj dałalnośc (PKD), do następujących secj: C pretwórstwo premysłowe, F budownctwo, G handel hurtowy detalcny, naprawa pojadów samochodowych, też motocyl, H transport gospodara magaynowa, I dałalność wąana awaterowanem usługam gastronomcnym, J nformacja omunacja, L dałalność wąana obsługą rynu neruchomośc, M dałalność profesjonalna, nauowa techncna (Wyorystane technolog 2009). Wśród predsęborstw, borących udał w badanu, domnowały małe frmy (atrudnające 0 49 osób), tóre stanowły prawe 8%. Ooło 6% podmotów należało do grupy średnch predsęborstw atrudnających od 50 do 249 osób. atomast najnżsy odsete frm stanowły duże predsęborstwa, w tórych pracowało powyżej 250 osób. ajwęcej predsęborstw mało swoje sedby w wojewódtwach: maowecm, śląsm welopolsm. atomast najmnej lcne grupy frm najdowały sę w wojewódtwach: śwętorysm, opolsm podlasm. Według preentowanych pre GUS nformacj ooło 93% frm, tóre brały udał w badanu, posługwało sę omputeram. Wśród nch domnowały frmy mające swoje sedby w wojewódtwach pomorsm opolsm, natomast najgorej pod tym wględem wyglądała sytuacja w wojewódtwach podlasm śwętorysm. Komputery dostępem do Internetu wyorystywane były w 90% predsęborstw, najcęścej w frmach wojewódtw maowecego śląsego. W loalną seć omputerową LA wyposażonych było 56% frm, a prawe co cwarte predsęborstwo posadało LA beprewodowy; były to główne podmoty wojewódtwa maowecego. Ooło 0% frm używało systemów nformatycnych lasy EP (ang. Enterprse esource Plannng planowane asobów predsęborstwa). Z oprogramowana CM (ang. Customer elatonshp Management) orystało neco ponad 3% podmotów gospodarcych. Wpośród predsęborstw mających dostęp do Internetu prawe 77% było odborcam usług banowych lub fnansowych, a 25% solenowych eduacyjnych. Wśród frm domnowały podmoty wyorystujące Internet do ontatów admnstracją publcną w celu: odsyłana wypełnonych formulary, poberana formulary poyswana nformacj. Mnejsym anteresowanem cesyła sę eletroncna obsługa procedur admnstracyjnych ora sładane ofert w eletroncnym systeme amóweń publcnych. eco ponad 57% frm posadało własną stronę WWW, tóra służyła główne do preentacj atalogów wyrobów lub cennów. Ooło 36% predsęborstw orystało automatycnej wymany danych. ajwęsą popularnoścą cesyły sę: wymana danych organam admnstracj publcnej, wysyłane dyspoycj płatncych do nstytucj fnansowych wysyłane lub otrymywane nformacj o produtach. Prawe 3% podmotów prowadło eletroncną wymanę nformacj, natomast automatycnej wymany danych wewnątr predsęborstwa orystało 25% frm. W 2009 rou podpsu eletroncnego orystało 47% predsęborstw.

7 Anala rowoju wojewódtw Pols WYIKI Materał emprycny, ebrany opublowany pre GUS, posłużył do useregowana wojewódtw Pols pod wględem wyorystana ICT w predsęborstwach w 2009 r. Poneważ w badanu w poscególnych wojewódtwach brała udał różna lcba podmotów gospodarcych, gromadone dane prelcono na jedno predsęborstwo w celu uysana porównywalnośc poscególnych regonów Pols. W adanu decyyjnym, tóre rowąano a pomocą metody UTA, bór warantów decyyjnych A awerał 6 elementów (wojewódtw). Zostały one ocenone na podstawe 0 ryterów (mennych) charateryujących predsęborstwa: X wyposażene w omputery, X 2 dostęp do Internetu, X 3 wyposażane w seć wewnętrną LA, X 4 stosowane oprogramowana CM do arądana nformacjam o lentach, X 5 ontat admnstracją publcną pre Internet, X 6 posadane własnych stron WWW, X 7 orystane automatycnej wymany danych, X 8 prowadene eletroncnej wymany nformacj dostawcam odborcam, X 9 orystane wewnętrnej automatycnej wymany danych, X 0 posługwane sę podpsem eletroncnym. Zasadnce oblcena wyonano a pomocą programu Vsual UTA (wersja 2.0), natomast pomocnce wyorystanem arusa alulacyjnego Excel. Informacja preferencyjna mała postać porądu w bore warantów referencyjnych Preporąde upełny, wytypowany pre decydenta e boru A wyrażający jego preferencje, obejmował 4 wojewódtwa A = {śląse, welopolse, łóde, warmńso-maurse}, tóre utworyły ranng referencyjny od najlepsego do najgorsego. Końcowe ranng boru A, uysane dla defnowanego cteroelementowego boru A defnowanej lcby lnowych odcnów na ażdą funcję użytecnośc cąstowej ( ), estawono w tab.. W badanu ałożono jeden lnowy odcne = na ażdą funcję użytecnośc cąstowej. W wynu oblceń otrymano co najmnej jedną funcję użytecnośc U(a) ompatyblną e defnowanym w adanu ranngem referencyjnym (tab. ). Zgodność funcj użytecnośc preferencjam decydenta (poprawność opsu a pomocą funcj) sprawdono, wynacając współcynn Kendalla, co potwerdło ompatyblność uysanej funcj użytecnośc preferencjam decydenta. W tabel, opróc numeru poycj w ranngu, dla ażdego wojewódtwa podano unormowane ([0, ]) wartośc globalnej funcj użytecnośc. Im wartość tej funcj jest blżsa jednośc, tym warant jest lepsy (preferowany). Wyn, uysane pry ałożenu, że funcja użytecnośc cąstowej stanow jeden odcne lnowy, wsaują wojewódtwo śląse jao ldera w telenformatyce. astępne pod tym wględem są wojewódtwa pomorse maowece. atomast na ostatnm mejscu nalało sę wojewódtwo warmńso-maurse. A.

8 34 A. Becer Tabela. Wyn uporądowana wojewódtw według stopna wyorystana technolog telenformatycnych w predsęborstwach Metoda UTA Tasonomcny mern rowoju awa metoda metoda = wojewódtwa beworcowa worcowa poycja poycja poycja U(a) w ranngu w ranngu w ranngu Dolnośląse 6 0, , ,58 Kujawso-pomorse 0 0, ,84 0 0,424 Lubelse 2 0,40 4 0, ,234 Lubuse 0, , ,234 Łóde 4 0,322 0,82 0,37 Małopolse 9 0, , ,470 Maowece 3 0,845 0,983 0,868 Opolse 8 0,69 7 0,85 9 0,45 Podarpace 4 0, , ,534 Podlase 5 0, , ,233 Pomorse 2 0, ,94 2 0,7 Śląse 0, ,90 3 0,666 Śwętoryse 3 0, ,76 5 0,48 Warmńso-maurse 6 0, ,76 6 0,058 Welopolse 5 0,74 4 0, ,602 Zachodnopomorse 7 0,63 9 0, ,469 Pogruboną cconą wyróżnono wojewódtwa wytypowane pre analtya e boru warantów decyyjnych, należące do preporądu upełnego wyrażające jego preferencje. Źródło: opracowane własne na podstawe danych GUS (Wyorystane technolog ). Uporądowane wojewódtw według mernów tasonomcnych, oreślających poom wyorystana technolog ICT w predsęborstwach, predstawono w tab.. Badana preprowadono, posługując sę tym samym estawem cech, tóre wyorystano w metode UTA. Wsyste menne, tóre wyorystano w wynacanu TM, mały charater stymulant. Procedurę oblcenową ropocęto od astosowana metody beworcowej, wceśnej preprowadając normalację cech. a podstawe ta otrymanych wynów a pomocą średnej arytmetycnej wynacono menną syntetycną. Końcowe reultaty tych oblceń estawono w tab.. astępne astosowano metodę worcową. Jao menną syntetycną użyto marę Hellwga. Macer danych poddano standaryacj, a następne wynacono worec P 0. Oreślono odległośc tasonomcne ażdego obetu od worca sonstruowano syntetycną marę rowoju, tórą poddano w tab.. Wyn otrymane metodam beworcową worcową wyaały odmenne uporądowane wojewódtw. Zauważono różnce w położenu 7 obetów. W obydwu ujęcach najwyżsym poomem rowoju wyorystana technolog ICT, e wględu na podane menne, charateryowało sę wojewódtwo maowece, a nm uplasowały sę olejno wojewódtwa pomorse śląse. Zdecydowane najnżsym poomem rowoju w telenformaty odnacały sę wojewódtwa śwętoryse warmńso-maurse.

9 Anala rowoju wojewódtw Pols PODSUMOWAIE UTA jest pryładem metody, tóra powala na rowąywane problemów decyyjnych wąanych porądowanem boru warantów decyyjnych według wartośc wynającej syntey weloryteralnych ocen. Jej aletą jest ograncene nformacj preferencyjnej do ranngu referencyjnego możlwość nteracj decydentem. Jedna astosowane metody UTA wymaga od analtya nacnej wedy nt. badanego problemu decyyjnego, a taże umejętnośc mędy nnym: oreślana preporądu upełnego lcby lnowych odcnów funcj użytecnośc na ażdym ryterum, a taże wyboru ońcowego ranngu warantów decyyjnych. Decydent może modyfować prebeg cąstowych funcj użytecnośc w arese ompatyblnośc, cyl węsać lub mnejsać nacene poscególnych ryterów w łącnej użytecnośc. Tasonomcne mern rowoju powalają na syntetycną ocenę analowanych obetów, a pomocą jednej mary agregatowej, pod wględem defnowanego celu badań. Umożlwają taże onstruowane globalnych wsaźnów opartych na cechach dagnostycnych, wyrażonych w naturalnych jednostach mary. Są marą powsechne stosowaną, o pryjanym nesomplowanym algorytme oblcenowym. Dlatego można naleźć w pracach, na pryład Kraowa-Bal (2005), Standar Średńsej (2008), Jaworsej Luty (2009), różnorodne opsy procedur astosowań pratycnych TM. Analując estawone ranng (tab. ), można auważyć, że ażda astosowanych metod powolła uporądować wojewódtwa od najlepsego do najgorsego pod wględem poomu rowoju technolog telenformatycnych w predsęborstwach. Porównane wynów badań, preprowadonych pry użycu odmennych techn, wsauje na pewne różnce. Podsumowując pomary w ujęcu różnych algorytmów, stwerdono, że najlepsym wyorystanem technolog ICT charateryowały sę wojewódtwa: maowece, pomorse śląse. Do wojewódtw o najnżsym potencjale telenformatycnym alcono wojewódtwa: podlase, śwętoryse warmńso-maurse. Poom wyposażena predsęborstw w nowocesne technologe, w poscególnych wojewódtwach Pols, można scharateryować a pomocą arówno metody weloryteralnego porądowana warantów decyyjnych, ja tasonomcnych mernów rowoju. Metoda UTA (w precweństwe do TM) ujmuje w subetywny sposób wyorystane technolog ICT pre podmoty gospodarce, gdyż podstawowe ałożena tej metody ależą od preferencj decydenta. Zastosowane procedury ranngowe należy tratować jao omplementarne, a otrymane a ch pomocą wyn jao uupełnające sę. PIŚMIEICTWO Beuthe M., Scannella G Comparatve analyss of UTA multcrtera methods. Europ. J. Operat. es. 30. Jaworsa M., Luty L Ocena rowoju społecno-gospodarcego powatów wojewódtwa małopolsego. Acta Sc. Pol., Ser. Oeconoma 8 (3), Kraowa-Bal A Wyorystane wybranych mar syntetycnych do budowy mary rowoju nfrastrutury techncnej. Infr. Eol. Ter. Wej. 3, 7 82.

10 36 A. Becer owa E Metody tasonomcne w lasyfacj obetów społecno-gospodarcych. Warsawa, PWE. Ssos Y., Grgorouds E., Matsatsns UTA methods. multple crtera decson analyss: State of the art surveys. Internat. Ser. Operat. es. Manag. Sc. 78, 302, 304, 305. Słowńs. Multple-crtera ranng usng an addtve functon constructed va ordnal regresson: UTA method, dostęp dn r. Standar A., Średńsa J Zróżncowane ondycj fnansowej gmn wojewódtwa welopolsego. J. Agrbus. ural Develop. 4 (0), Statystycne metody analy danych ed. W. Ostasewc. Wrocław, Wydaw. Aadem Eonomcnej m. Osara Lanego we Wrocławu. Stecy A. Wyorystane technolog ICT w Polsce w śwetle badań Śwatowego Forum Eonomcnego, dostęp dn r. Techn nformacyjne w badanach systemowych ed. P. Kulcyc, O. Hrynewc, J. Kacpry. Warsawa, Wydaw. auowo-techncne. Technologe nformacyjno omunacyjne (ICT) a trendy w e-bnese bnese 2008 r., Abstract_PL.pdf, dostęp dn r. Wyorystane technolog nformacyjno-teleomunacyjnych w predsęborstwach gospodarstwach domowych w 2009 r. Warsawa, GUS, PLK_HTML.htm, dostęp dn r.

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego

Harmonogramowanie produkcji przedsiębiorstwa budowlanego ZARZĄDZANE ORGANZACJA Harmonogramowane producj predsęborstwa budowlanego Dr ab. nż. Roman Marcnows, Soła Nau Tecncnyc Społecnyc Poltecn Warsawsej 1. stota armonacj producj budowlanej Producja budowlana

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2010, Oeconomca 280 (59), 13 20 Iwona Bą, Agnesza Sompolsa-Rzechuła LOGITOWA ANALIZA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013

Rynek szkoleniowy w województwie kujawskopomorskim. badań 2011 2013 Rynek skolenowy w wojewódtwe kujawskopomorskm. Podsumowane badań 2013 Semnarum podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17.XII.2013 Główny cel analy Predstawene scegółowej oferty skolenowej powatowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 23, 2006 Zastosowane metod grupowana sekwencj casowych w roponawanu mowy na podstawe ukrytych model Markowa Tomas PAŁYS Zakład Automatyk, Instytut Telenformatyk

Bardziej szczegółowo

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska.

Copyright by Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska. 2008 S p st r eś c : S T UDI A Agn es ab el s abr od a Wy ł adn aj ę y owawe dł ugor e c n c t was ądówadm n s t r ac y j ny c h Adam B egal s Ar y s t ot e l e j s ed e ł o t wór c a ns p r ac j adl apodat

Bardziej szczegółowo

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH

TWIERDZENIA O WZAJEMNOŚCIACH 1 Olga Kopac, Adam Łodygows, Wojcech Pawłows, Mchał Płotowa, Krystof Tymber Konsultacje nauowe: prof. dr hab. JERZY RAKOWSKI Ponań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWI 7 ACH TWIERDZENIE BETTIEGO (o wajemnośc prac)

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski)

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski) PRZEKŁADNIE FALOWE (W. Ostapsk). Wstęp Perwsy patent na prekładnę harmoncną waną w Polsce falową otrymał w 959 roku w USA C.W. Musser, [04, 05]. Rok późnej była ona preentowana na wystawe w Nowym Yorku

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 31 42

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 275 (57), 31 42 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2009, Oeconomca 275 (57), 31 42 Agneska KAMIŃSKA, Paweł JANULEWICZ 1 KLASYFIKACJA GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

ą ę ą ą Ż ą ą ę Ż Ś ć ą ą ą ą Ż ś ę Ż ą ą ę ż Unwersyteckej Unwersytetu Chrystana Albrechta w Klon, w roku 2005 2007 na stanowsku doktoranta (stypendum fundacj Federaton of European Bochemcal Socefes,

Bardziej szczegółowo

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych

Grupa TP i Grupa TVN podpisały długoterminową umowę o współpracy w zakresie dostarczania treści, telewizji i usług komunikacyjnych Grupa Grupa N ppsały długotermnową umowę o współpracy w akrese starcana treśc, telewj komunkacyjnych Warsawa, 15 paźdernka 2010 konwergencja twory unkalne możlwośc rowoju prysłe wywana na konwergentnym

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

MODEL ROZMYTY WYBORU SAMOCHODU W NAJWYŻSZYM STOPNIU SPEŁNIAJĄCEGO PREFERENCJE KLIENTA

MODEL ROZMYTY WYBORU SAMOCHODU W NAJWYŻSZYM STOPNIU SPEŁNIAJĄCEGO PREFERENCJE KLIENTA ZESZYTY NAUKWE PLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Sera: RGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 64 Nr ol. 1894 Dorota GAWRŃSKA Poltechna Śląsa Wydzał rganzacj Zarządzana Instytut Eono Inforaty MDEL RZMYTY WYBRU SAMCHDU W NAJWYŻSZYM

Bardziej szczegółowo

Algebra WYKŁAD 1 ALGEBRA 1

Algebra WYKŁAD 1 ALGEBRA 1 Algebra WYKŁAD ALGEBRA Realacja predmotu Wykład 30 god. Ćwcena 5 god. Regulamn alceń: www.mn.pw.edu.pl/~fgurny ALGEBRA Program ajęć Lcby espolone Algebra macery Układy równań lnowych Geometra analtycna

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki

Kompresja fraktalna obrazów. obraz. 1. Kopiarka wielokrotnie redukująca 1.1. Zasada działania ania najprostszej kopiarki Kompresa fratalna obraów. Kopara welorotne reuuąca.. Zasaa ałana ana naprostse opar Koncepca opar welorotne reuuące Naprosts prła opar. Moel matematcn obrau opara cęś ęścowa. obra weścow opara obra wścow

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA BUDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE BRAM GARAŻOWYCH)

NOWA METODA BUDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE BRAM GARAŻOWYCH) acta mechanca et automatca, vol.3 no.2 (29) NOWA ETODA UDOWY RODZIN KONSTRUKCJI (SPRĘŻYNOWE UKŁADY ODCIĄŻAJĄCE RA GARAŻOWYC) Sebastan GŁOWALA *, ogdan RANOWSKI * * Zakład etod Proektowana asyn, Instytut

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=28818 http://bpumtychypl/ndexphp?acton=poberplk&d=28818 DUK0914002702t09 Protokół kontrol planowej preprowadonej w Predskolu nr 11 w Tychach w dnu 10122009 r pre Agneskę o ak Głownego Specja stę Wydału Kontro

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Macierze hamiltonianu kp

Macierze hamiltonianu kp Macere halonanu p acer H a, dla wranego, war 44 lu 88 jeśl were jao u n r uncje s>; X>, Y>, Z>, cl uncje ransorujące sę według repreenacj grp weora alowego Γ j. worące aę aej repreenacj - o ora najardej

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce Waldemar KAMRAT Poltechna Gdańsa Katedra Eletroenergety Zastosowane procedur modelowana eonometrycznego w procesach programowana oceny efetywnośc nwestyc w eletroenergetyce Streszczene. W pracy przedstawono

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego dr Stefania Środa-Murawska Katedra Studiów Miejskich i Rowoju Regionalnego/Wydiał Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Praca opublikowana w: Woźniak M. G. (red.), 2013, Nierówności społecne a wrost

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE z dnia 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZAWIADOMIENIE dna 8 maja 2015 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotycy: pretargu neogranconego na organoane ypocynku letnego na terene kraju dla dec be abepecena socjalnego ojeódta łódkego. Na podstae

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcji

Optymalizacja funkcji MARCIN BRAŚ Opymalzacja funcj ) Opymalzacja w obszarze neoranczonym WK: y. y WW: > > y y Znaleźć mnmum funcj: (, y) ( ) y ( ) y y ( ) y solve, P(, ) y y solve, y ( ) y ( ) y y y ( ) y W W W > (, y) > Op.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki Welokategoralne systemy uząe sę h zastosowane w bonformatye Rafał Grodzk Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zbór danyh weśowyh: d X = R Zbór klas (kategor): { 2 } =...Q Zbór uząy:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY BADANIA NIEZAWODNOŚCI SIŁOWNI TRANSPORTOWYCH OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH

PROBLEMY BADANIA NIEZAWODNOŚCI SIŁOWNI TRANSPORTOWYCH OBIEKTÓW OCEANOTECHNICZNYCH Zbgnew MATUSZAK POBLEMY BADAIA IEZAWODOŚCI SIŁOWI TASPOTOWYCH OBIEKTÓW OCEAOTECHICZYCH Streszczene W artyule przedstawono problemy występujące podczas badana nezawodnośc słown orętowych pływających obetów

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym Załązn nr 3 Do zzegółowyh Zasad rowadzena Rozlzeń Transa rzez KDW_CC Zasady wyznazana mnmalne wartoś środów oberanyh rzez uzestnów od osób zleaąyh zaware transa na rynu termnowym 1. Metodologa wyznazana

Bardziej szczegółowo

4.1. Komputer i grafika komputerowa

4.1. Komputer i grafika komputerowa 4. 4.1. Komputer grafka komputerowa Ucz 2 3 4 5 6 komputera; zestawu komputerowego; w podstawowym zakrese; zastosowana komputera, acy defnuje komputer jako zestaw omawa zastosowane komputera nauk gospodark;

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Macej Wolny WPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Wprowadzene Kooperacja mędzy organzacjam ma stotne znaczene w życu gospodarczym. Podmoty gospodarcze lub ch poszczególne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB

Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB Julusz MDZELEWSK Wydzał Eletron Techn nformacyjnych, nstytut Radoeletron, oltechna Warszawsa do:0.599/48.05.09.36 dosonalona metoda oblczana mocy traconej w tranzystorach wzmacnacza lasy AB Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Predmiot: informatyka akres podstawowy Klasy: pierwse LO i TE Program naucania: Informatyka nie tylko dla ucniów. Podręcnik. Zakres podstawowy Realiowany w Zespole Skół Ekonomicnych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

2. Rok. Adres 98-240 Szadek ul. Warszawska 3 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 1.Numer dentyfkacj Podatkowej składającego nformację Załącznk Nr 1 do Uchwały Rady Gmny Masta Szadek Nr XXX/298/2005 z dna 29 lstopada 2005 r. R - 1 NFORMACJA W SPRAWE PODATKU ROLNEGO na 2. Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji

ROZPORZĄDZENIE. * 1 ust. 2. pkt. rozporządzenia Prezesa Rady Ministri\\ sprawie szczegótowego zakresu dzialania Ministra :\dininktracji . PROJEKT dna 6.06.20 I 3 ROZPORZĄDZENIE MINSTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJ11 dna 2013 w sprawe nadana osobowośc prawnej Hospcjum Santa Gała sedbą w Labuńkach Perwsych Na podstawe art. 10 usia\%y t dna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej BS Portal sprawodawcy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Sprawodanie e spredaży usług wiąanych obsługą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA

A. ROZLICZENIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA REGULAMIN ndywdualnego rozlczena osztów energ ceplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewana cepłej wody meszań w zasobach Spółdzeln Meszanowej Lębora. POSTANOIENIA OGÓLNE Regulamn oreśla zasady:

Bardziej szczegółowo

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CEL OGÓLNY I. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA INTEGRUJĄCA MIESZKAŃCÓW Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWCIĘCIA FUNDUSZ PREFEROWANY/ ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 POPRAWA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY

ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36, T. 1 Barbara Batóg *, Jacek Batóg ** Unwersytet Szczecńsk ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI NIETYPOWYCH NA WYNIKI MODELOWANIA REGIONALNEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Małgorata Gotowska, Anna Jakubcak IX Kongres Ekonomstów Polskch Unwersytet Technologcno-Pryrodncy w Bydgoscy ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD DO OCENY ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI W POLSCE Strescene:

Bardziej szczegółowo

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM MODELOWANIE INŻYNIESKIE ISSN 896-77X 40, s. 7-78, Gliwice 00 UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NAZĘDZIEM JEDNOOSTZOWYM PIOT FĄCKOWIAK Instytut Technologii Mechanicnej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Piontek. Metody taksonomiczne Klasyfikacja i porządkowanie

Dr Krzysztof Piontek. Metody taksonomiczne Klasyfikacja i porządkowanie Lteratura przegląd etod Studu podyploowe Analty Fnansowy Metody tasonoczne Klasyfaca porządowane Dzechcarz J. (pod red.), Eonoetra: etody, przyłady, zadana, Wydawnctwo Aade Eonoczne we Wrocławu, Wrocław,

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych

Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością stali konstrukcyjnych Wydzał Budownctwa Lądowego Wodnego Katedra Konstrukcj Metalowych Praktyczne wykorzystane zależnośc mędzy twardoścą Brnella a wytrzymałoścą stal konstrukcyjnych - korzyśc realzacj projektu GRANT PLUS -

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku

Analiza kohortowa czasu istnienia mikroprzedsiębiorstw w Gdańsku Zarządzane Fnanse Journal of Management and Fnance Vol. 3, o. 4//5 Beata Jacowsa* Analza ohortowa czasu stnena mroprzedsęborstw w Gdańsu Wstęp Kondyca przedsęborstw, a w szczególnośc ch czas stnena na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii

Pomiary dawek promieniowania wytwarzanego w liniowych przyspieszaczach na użytek radioterapii Pomary dawek promenowana wytwarzanego w lnowych przyspeszaczach na użytek radoterap Włodzmerz Łobodzec Zakład Radoterap Szptala m. S. Leszczyńskego w Katowcach Cel radoterap napromenene obszaru PTV zaplanowaną,

Bardziej szczegółowo

Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 119-137

Zeszyt Naukowy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 119-137 Zeszyt Nauowy Warszawsej Wyższej Szoły Informaty Nr 9, Ro 7, 2013, s. 119-137 Mode motywacj nauczycea studentów podczas nabywana ompetencj Emma Kusztna, Oeg Zan, Andrzej Żyławs, Ryszard Tadeusewcz Streszczene

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN THE WORLD IN THE YEARS 1999-2012 Mara GOLINOWSKA, Mchał KRUSZYŃSKI, Justyna JANOWSKA-BIERNAT Unwersytet Przyrodnczy we Wrocławu, Instytut Nauk Ekonomcznych Społecznych Pl. Grunwaldzk 24A, 50-367 Wrocław e-mal: mara.golnowska@up.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo