PROWIZJA I AKORD1 1 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROWIZJA I AKORD1 1 2"

Transkrypt

1 PROWIZJA I AKORD Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia. 3. W piśmie ustalającym wynagrodenie prowiyjne lub akordowe pracodawca ustala: stawkę prowiji lub akordu, podstawę ich oblicania, charakter prowiji lub akordu, predmiot prowiji lub akordu, nawisko i imię pracownika lub skład espołu ora inne niebędne dane. 4. Praca w systemie prowiyjnym lub akordowym może mieć formę: 1) indywidualną, jeżeli jeden pracownik sam: a) w systemie prowiyjnym wypracowuje w całości określony prychód, dochód, ysk lub oscędności lub b) w systemie akordowym wykonuje w całości jedną lub więcej ściśle określonych usług, produktów lub cynności, 2) espołową, jeżeli więcej niż jeden pracownik: a) w systemie prowiyjnym wypracowuje wspólnie określony prychód, dochód, ysk lub oscędności lub b) w systemie akordowym wydajność ależy od pracy innych pracowników tworących pewien espół pracujący w jednym cyklu produkcyjnym, 3) indywidualno-espołową jeśli występują jednoceśnie sytuacje wymienione w pkt 1 i Prowija i akord oblicane są od podstawy pomniejsonej o podatek od towarów i usług ora podatek akcyowy Pracodawca może prynać pracownikowi wynagrodenie prowiyjne. Prowija może mieć charakter bepośredni lub pośredni. 2. Prowija espołowa jest systemem, w którym grupa pracowników realiuje wspólnie jedną ściśle określoną usługę lub wsystkie usługi wchodące w akres diałania danej komórki organiacyjnej albo wsystkie usługi realiowane pre wyodrębnioną grupę pracowników. 3. W ałącniku nr 6 do regulaminu wynagradania określa się Wyka usług wynagradanych w systemie prowiyjnym bepośrednim i asady oblicania prowiji bepośrednich 2. Ustalenia te mogą być określone odmiennie w piśmie prynającym wynagrodenie prowiyjne. 1 Składnik opodatkowany i oskładkowany. Wynagrodenia prowiyjne i akordowe pomniejsane proporcjonalnie o okresy nieobecności w raie choroby i macieryństwa są wlicane do podstawy wymiaru wynagrodenia art. 92 k.p. a cas choroby ora asiłków w raie choroby i macieryństwa i są prelicane proporcjonalnie do pełnego miesiąca. Wynagrodenia prowiyjne i akordowe pomniejsane nieproporcjonalnie (niesymetrycnie) wlicane są do podstawy wymiaru wynagrodenia a cas choroby lub asiłku w kwocie faktycnie wypłaconej, nie niżsej niż minimalne wynagrodenie proporcjonalne do wymiaru casu pracy (po pomniejseniu o składki finansowane pre ubepieconego). Należy jednak pamiętać, że prowija wypłacana również a okres niedolności do pracy nie wchodi w ogóle do podstawy wymiaru świadcenia chorobowego, bo jest wypłacana obok tego świadcenia (ale wchodi do podstawy świadcenia chorobowego należnego po ustaniu atrudnienia). 2 Zasady te można określić np. jako procentowy udiał danego pracownika espołu w kwocie prowiji pomniejsony o okresy nieobecności w pracy (w systemie miesanym tylko tak oblicana prowija będie wlicana do

2 4. Prowija może być wypłacana pracownikom bepośrednio realiującym prychody lub oscędności ora pracownikom realiującym te prychody pośrednio. 5. Prowija dla pracowników indywidualnie i bepośrednio realiujących prychody lub oscędności ma postać stawki procentowej od kwot uyskanych e spredaży lub oscędności (ściągniętych należności). 6. Prowija bepośrednia espołowa dielona jest proporcjonalnie lub godnie pismem prynającym prowiję międy wsystkich cłonków espołu stosownie do casu prepracowanego ustalonego godnie ust. 10. Prowija espołowa jest więc proporcjonalnie pomniejsona o okresy nieobecności w pracy. Oblica się ją wg worów: a) jeżeli prowija dielona jest równo na każdego cłonka espołu proporcjonalnie do casu prepracowanego: Pj p p P b) jeżeli prowija dielona jest różnymi (nierównymi) stawkami procentowymi (suma stawek musi równać się 100%) i proporcjonalnie do casu prepracowanego: P je1 p1 E 1 p2 E p1 2 P E p3 1 E... 3 pn E n P je 2 p1 E 1 p2 E p2 2 P E p3 2 E... 3 pn E n itd. gdie: P je 3 p1 E 1 p2 E p3 2 P E p3 E... Pj kwota prowiji równej i proporcjonalnej do casu prepracowanego prypadającej na danego pracownika, P kwota całej prowiji prypadającej do podiału międy wsystkich pracowników espołu, p cas prepracowany pre wsystkich pracowników espołu, p godiny prepracowane pre danego pracownika, p1, p2, p3, pn godiny prepracowane pre pierwsego, drugiego, treciego i każdego następnego pracownika espołu, PjE1, PjE2, PjE3 kwota prowiji nierównej i proporcjonalnej do casu prepracowanego prypadającej pracownikowi najniżsą stawką procentową udiału w prowiji, i dalej kolejno rosnąco według wysokości stawek procentowych udiału w prowiji prynanych kolejnym pracownikom espołu, E1, E2, E3, En kolejno rosnąco: najniżsa stawka procentowa prynana pracownikowi, dla którego oblica się PjE1, wyżsa stawka procentowa prynana pracownikowi, dla którego oblica się PjE2, itd. dla wsystkich pracowników espołu. 3 3 pn E n 7. Na wypłaty prowiji niewiąanych bepośrednio e spredażą pracodawca ustala rocny limit prowiji. Udiał poscególnych stanowisk w rocnym limicie prowiji pośredniej określa ałącnik nr 7 do regulaminu wynagradania. Jeżeli na danym stanowisku atrudniony jest więcej niż jeden pracownik, wówcas limit rocny prowiji prenacony na dane stanowisko dieli się proporcjonalnie międy wsystkich atrudnionych na tym stanowisku pracowników i stosownie do casu prepracowanego na tym stanowisku pre tego pracownika, chyba że w ww. ałącniku albo w piśmie prynającym wynagrodenie prowiyjne ustalono inacej. 8. Wypłata prowiji pośredniej następuje po atwierdeniu bilansu, a jeżeli godnie prepisami rachunkowymi nie sporąda się bilansu, wypłata następuje po ostatecnym ustaleniu wyników finansowych a rok ubiegły. Pracodawca może wypłacać alicki miesięcne brutto na pocet prowiji na podstawie miesięcnych wyników finansowych. 9. Kwotę prowiji pośredniej dla każdego pracownika atrudnionego w danym okresie (roku lub miesiącu kalendarowym) na stanowiskach określonych w ałącniku nr 7 do regulaminu wynagradania oblica się według worów: podstawy wymiaru asiłków ubepiecenia społecnego, w prypadku gdyby regulamin wynagradania nie prewidywał jej pomniejsania, nie wesłaby do podstawy wymiaru asiłków i musiałaby być wypłacona e środków pracodawcy, nawet jeżeli pracownik cały miesiąc byłby nieobecny w pracy).

3 1) pry prowiji należnej a rok kalendarowy: P wr Ps 2) pry alicce miesięcnej na pocet prowiji rocnej: P wm nsr Ps 12 pr pm nsm gdie: Pwr kwota prowiji rocnej do wypłaty dla danego pracownika a pracę na danym stanowisku pracy w roku kalendarowym, Pwm jw. a miesiąc kalendarowy, Ps kwota rocnego limitu prowiji prypadająca na dane stanowisko pracy, pr licba godin prepracowanych pre danego pracownika na danym stanowisku pracy w roku kalendarowym, pm licba godin prepracowanych pre danego pracownika na danym stanowisku pracy w miesiącu kalendarowym, nsr łącna licba godin nominalnych w roku kalendarowym, które powinny być prepracowane pre wsystkich pracowników atrudnionych na danym stanowisku pracy, nsm łącna licba godin nominalnych w miesiącu kalendarowym, które powinny być prepracowane pre wsystkich pracowników atrudnionych na danym stanowisku pracy, 12 licba sprowadająca Ps do kwoty miesięcnej. 10. Do casu prepracowanego alica się cas faktycnie prepracowany. 11. Prowija nie prysługuje w raie popełnienia prestępstwa preciwko pracodawcy, klientowi lub kontrahentowi albo narażenia ich na skodę. Ponowne prynanie prowiji może nastąpić w drode odrębnego pisma. Pracodawca może w każdej chwili wstrymać wypłatę alicek na pocet prowiji. 12. Wyka kwot prowiji pośredniej prygotowuje się według woru stanowiącego ałącnik nr 8 do regulaminu wynagradania Pracodawca może prynać pracownikowi wynagrodenie akordowe. 2. Akord espołowy jest systemem, w którym grupa pracowników organiowana w jednym cyklu produkcyjnym otrymuje wynagrodenie a jednostkę produkcji lub a jednostkę wykonanej w tym cyklu cynności albo uależnione od casu wykonania produktu (cynności) wględem normy do podiału międy wsystkich pracowników wykonujących pracę w tym cyklu. 3. Stawki wynagrodenia akordowego mogą mieć postać 3 : 1) stawki kwotowej (wynagrodenie kwotowe a jednostkę produkcji lub jednostkę wykonanej cynności), 2) stawki procentowej (wynagrodenie procentowe ustalane od jednostkowej ceny danej jednostki produkcji lub ceny wykonanej cynności), 3) stawki casowej (wynagrodenie uależnione jest od stosunku normatywnego casu wykonania jednego produktu do faktycnego casu wykonania tego produktu ora od stawki aseregowania osobistego). 4. Wynagrodenie akordowe pomniejsa się o wroty dokonane e wględu na wady, a także o dodatki tytułu nadgodin ora dodatki tytułu pracy w dni wolne od pracy. Kwoty tych dodatków stanowią odrębną poycję listy wypłat. 5. Ustala się w raie braku odmiennych uregulowań awartych w pismach prynających wynagrodenia akordowe: 1) w ałącniku nr 9 do regulaminu Tabelę produktów i cynności, których wykonywanie wynagradane jest w formie akordu espołowego ora stawki akordowe i normy casu wykonania, 2) w ałącniku nr 10 do regulaminu Tabelę produktów i cynności ora stawek akordowych w akordie indywidualnym, 3) w ałącniku nr 11 do regulaminu Arkus obliceniowy wynagrodeń akordowych (sporąda się osobno listy wypłat raem dla wsystkich pracowników w akordie indywidualnym ora osobno dla każdego espołu w akordie espołowym). 3 Stawki kwotowe e wględu na inflację lub cenę produktu mogą ulegać cęstym mianom, stawki procentowe mają charakter indeksacyjny, tn. wrost ceny produktu powoduje wrost nominalnej płacy (automatycna podwyżka lub obniżka pensji wra ruchem cen produktów). Należy tu określić dokładnie, o jaką cenę chodi, pry stawkach casowych niebędne jest ustalenie norm casu wykonania produktu lub cynności i godinowych stawek aseregowania dla danego pracownika.

4 6. Akord espołowy rolica się w następujący sposób: 1) jeden pracowników espołu prowadi dienną ewidencję casu pracy i ilości wyprodukowanych produktów lub wykonanych cynności albo pryjmuje się, że daną ilość produktów lub ilość wykonanych cynności wykonywało tylu pracowników pracujących w espole, ilu prybyło do pracy (po odliceniu ewentualnych głosonych nieobecności) w obowiąującym ich casie pracy (po powiękseniu o licbę nadgodin wykonywanych a godą pracodawcy), 2) podstawowe sposoby oblicania wynagrodeń akordowych poscególnych pracowników espołu 4 : a) jeżeli espół wynagradany jest w akordie kwotowym lub procentowym (w tym prypadku procent treba prelicyć na kwotę), to wynagrodenie każdego pracownika oblica się według woru 5 : W ap L Sa gdie: W ap wynagrodenie akordowe danego pracownika, L licba wykonanych produktów lub cynności pre espół, S a jednostkowa stawka akordowa kwotowa lub procentowa sprowadona do kwoty, p cas faktycnie prepracowany pre danego pracownika, ogółem suma casu faktycnie prepracowanego pre espół. p gdie: b) jeżeli espół wynagradany jest w akordie kwotowym lub procentowym (w tym prypadku procent treba prelicyć na kwotę) indeksowanym stawką godinową aseregowania osobistego (każdy pracownik powinien mieć określoną w umowie o pracę lub w odrębnym piśmie godinową stawkę aseregowania osobistego, a w raie braku takiej stawki stawkę tę oblica się minimalnego wynagrodenia lub obniżonego minimalnego wynagrodenia), to wynagrodenie każdego pracownika oblica się według woru 6 : W api Wgp W W Wapi wynagrodenie akordowe indeksowane stawką godinową aseregowania osobistego wypracowane pre danego pracownika, Wgp minimalne wynagrodenie lub obniżone minimalne wynagrodenie danego pracownika albo wynagrodenie wynikające e stawki aseregowania osobistego prynane danemu pracownikowi (oblicane jako gdie Sgp p onaca godinową stawkę aseregowania osobistego określoną w umowie o pracę lub wynikającą minimalnego wynagrodenia lub obniżonego minimalnego wynagrodenia), Wa wynagrodenie akordowe wypracowane pre espół (oblicane jako: L Sa), Wg suma minimalnych wynagrodeń godinowych i obliconych minimalnych wynagrodeń godinowych pracowników espołu a cas prepracowany (oblicanego jako suma: Sgp1 p1 + Sgp2 p Sgpn pn), g a gdie: c) jeżeli espół wynagradany jest w akordie casowym, to wynagrodenie każdego pracownika (W acp) oblica się według woru 7 : W acp N L p S 3600 gp N C 4 Można tu wprowadić także inne wory do oblicania tych wynagrodeń. Każdy podany tu wór należy dokładnie sprawdić pred wprowadeniem w życie. 5 W tym prypadku wysokość wynagrodenia ależy jedynie od wysokości stawki akordowej i casu pracy, cyli pry takiej samej licbie godin pracy np. sprątacka i inżynier otrymają takie samo wynagrodenie. Z tego powodu ten system alecany jest tam, gdie wobec każdego pracownika stawiane są podobne wymagania i pracują oni w podobnych warunkach. Wysokość każdego espołowego wynagrodenia akordowego jest oderwana od indywidualnej wydajności, co onaca, że jeden mało wydajny pracownik espołu spowoduje obniżenie wydajności całego espołu. 6 W tym prypadku wypracowane pre espół wynagrodenie akordowe jest w procesie podiału tego wynagrodenia indywidualiowane stawkami aseregowania osobistego, a więc ostatecne wynagrodenie danego pracownika ależy od tych cynników, które miały wpływ na wysokość prynanej stawki aseregowania osobistego. 7 W tym prypadku wynagrodenie pracownika jest silnie uależnione od stosunku normatywnego casu wykonania jednego produktu do faktycnego casu wykonania jednego produktu ora od stawki aseregowania osobistego. p S f gp

5 N norma casu wykonania jednego produktu (tutaj w sekundach), 3600 licba sprowadająca N (wyrażone w sekundach) do godin, Sgp stawka godinowa wynagrodenia asadnicego, Cf faktycny cas wykonania jednego produktu (tutaj w sekundach) oblicony jako stosunek: C f 3600 L 4 1. W miesanych systemach wynagradania a każdy miesiąc kalendarowy wypłaca się wynagrodenie oblicone według systemu casowego lub casowo-premiowego. Wynagrodenie akordowe lub prowiyjne wypłaca się jako wynagrodenie dodatkowe a miesiąc, w którym akońcono wykonywanie produktów, cynności lub usługi. W prypadku oblicania premii oblica się ją wyłącnie od kwoty obliconej według systemu casowego i wyłącnie a cas prepracowany pre danego pracownika (premia pomniejsana jest więc o okresy nieświadcenia pracy). 2. W prypadku gdy astosowany jest do wynagradania danego pracownika wyłącnie system akordowy lub prowiyjny, w raie niewypracowania w ciągu miesiąca kalendarowego w tym systemie kwoty: 1) minimalnego wynagrodenia lub obniżonego minimalnego wynagrodenia ustalonego proporcjonalnie do wymiaru casu pracy i nieobecności w pracy wypłaca się do wysokości minimalnego wynagrodenia lub obniżonego minimalnego wynagrodenia, jeżeli pracownikowi temu nie określono w umowie o pracę lub w osobnym piśmie stawki aseregowania osobistego, 2) wynagrodenia wynikającego aseregowania osobistego ustalonego proporcjonalnie do casu prepracowanego i nieobecności w pracy wypłaca się wynagrodenie wynikające aseregowania osobistego oblicone proporcjonalnie do casu prepracowanego i nieobecności w pracy, jeżeli w umowie o pracę lub w odrębnym piśmie określono to aseregowanie. 3. W prypadku gdy cas wykonania jednego produktu, cynności lub usługi pre pracownika wynagradanego wyłącnie w systemie akordowym lub prowiyjnym prekraca jeden miesiąc kalendarowy, wówcas a każdy miesiąc kalendarowy, w którym nie akońcono wykonania tego produktu, cynności lub usługi, wypłaca się alicki na pocet wynagrodenia akordowego lub prowiyjnego, oblicone godnie asadami określonymi w ust. 2 pkt 1 i 2. Wypłacone alicki pomniejsają wynagrodenie akordowe lub prowiyjne. Zalicki prewyżsające kwotę wynagrodenia akordowego lub prowiyjnego nie podlegają wrotowi, jeżeli nie prekracają minimum określonego godnie ust. 2.

6 Załącnik nr 6 do regulaminu wynagradania Lp. Wyka usług wynagradanych w systemie prowiyjnym bepośrednim i asady oblicania prowiji bepośredniej Nawa usługi Wysokość prowiji i podstawa jej oblicania Stanowisko pracy, komórka organiacyjna, grupa stanowisk, nawiska i imiona pracowników tworących grupę, nawisko i imię pracownika wykonujących usługę wymienioną w rub. 2 Zasady rolicania prowiji międy pracownikami tworącymi grupę lub komórkę organiacyjną, wysokość udiału pracownika lub stanowiska pracy w prowiji (piecątka i podpis pracodawcy)

7 Załącnik nr 7 do regulaminu wynagradania Tabela procentowych udiałów w kwocie rocnego limitu prowiji pośredniej Lp. Stanowisko pracy* % udiału w kwocie rocnego limitu prowiji (może być określony w widełkach) Kwota rocnego limitu prowiji pośredniej wynosi:... * Treba tu pamiętać, że na jednym stanowisku może być atrudniony więcej niż jeden pracownik. W takiej sytuacji pryjmuje się, że udiał każdego pracownika w kwocie rocnego limitu prowiji jest równy, chyba że co innego ustalono w tej tabeli lub w piśmie prynającym wynagrodenie prowiyjne.

8 Załącnik nr 8 do regulaminu wynagradania Kwota rocnego limitu prowiji wynosi:... Lp. Stanowisko, nawisko i imię Lista kwot prowiji pośredniej Zastosowany procentowy udiał danego stanowiska pracy w limicie ogólnym i kwota tego limitu stanowiskowego Wylicenie P w lub P wm dla każdego pracownika, na każde stanowisko oddielnie* (aokrąglone w dół do pełnych ł) Zalicki brutto wypłacone na pocet prowiji Do wypłaty brutto (rub. 4 rub. 5) Raem: Raem (słownie): * Rub. 4 wypełniamy w podiale na stanowiska pracy, żeby można było łatwo sprawdić, cy nie prekrocono limitu określonego dla danego stanowiska w rub. 3. Jeden pracownik może na tej liście występować kilka ray pry różnych stanowiskach, jeżeli mieniał je w roku kalendarowym (piecątki i podpisy osób oblicających) (sprawdił) (piecątka i podpis pracodawcy)

9 Załącnik nr 9 do regulaminu wynagradania Tabela produktów i cynności, których wykonywanie wynagradane jest w formie akordu espołowego ora stawki akordowe i normy casu wykonania Stawka akordowa Norma casu wykonania Lp. Określenie produktu, cynności procentowa od ceny produktu lub cynności kwotowa (ł, gr)...* w akordie casowym Uwagi (%) (w sek.) * Określić o jaką cenę chodi

10 Załącnik nr 10 do regulaminu wynagradania Tabela produktów i cynności ora stawek akordowych w akordie indywidualnym Stawka akordowa Norma casu wykonania Lp. Określenie produktu, cynności procentowa od ceny produktu lub cynności kwotowa (ł, gr)...* w akordie casowym Uwagi (%) (w sek.) * Określić o jaką cenę chodi

11 Załącnik nr 11 do regulaminu wynagradania Lp. Arkus obliceniowy wynagrodeń akordowych w akordie indywidualnym*, espołowym*, a miesiąc... Nawisko i imię Stawka akordowa (S a) (w ł/st.) Stawka godinowa aseregowania osobistego (S gp) (w ł/god.) Licba wykonanych produktów, cynności, pomniejsona o licbę wrotów (L p) (w st.) Norma casu wykonania 1 produktu, cynności (N) (w sek/st.) Kwota dopłat a nadgodiny ora pracę w dni wolne od pracy (D) (w ł) Cena produktu, cynności (K) (w ł/st.) Cas prepracowany pre danego pracownika (p) (w god.) Faktycny cas wykonania jednego produktu: 3600 L (C f) (w sek/st.) Najniżse wynagrodenie należne danemu pracownikowi: S gp p (W gp) (w ł) Wynagrodenie akordowe wypracowane pre danego pracownika (W ap lub W acp) pomniejsone o D (w ł) Suma: L =... D =... =... W g =... W a W ac =... Wynagrodenie do wypłaty (wpisać wyżse wynagrodenie rub. 11 lub 12) (w ł)... (piecątki i podpisy osób oblicających wynagrodenia) Uwaga: Kwota dopłat, o których mowa w rub. 7, powięksa wynagrodenie pracownika. Dopłaty te musą być oddielnie rolicone w liście płac, w której wypisuje się wsystkie należne składniki wynagrodenia. Tutaj kwotę dopłat rub. 7 wpisano tylko po to, aby pomniejsyć wynagrodenie akordowe rub. 12. W arkusu wypełnia się tylko te rubryki, które są niebędne do oblicenia wynagrodeń rub. 11 i 12 godnie e worami określonymi w regulaminie wynagradania. * niepotrebne skreślić

12 Krystof Wiesław Żukowski - Ekspert w akresie prawa pracy i ubepieceń społecnych, autor kilkunastu książek tego akresu wydawanych od kilkunastu lat pre ODDK dańsk ora autor artykułów prasowych m.in. w RZECZPOSPOLITEJ i Dienniku AZETA PRAWNA. Specjaliuje się w tworeniu worców składników wynagrodeń, których elementy koniecne, składające się na ich strukturę, determinują wolnienie ich oskładkowania i opodatkowania ora kstałtują pożądane achowania pracowników. Doświadcenie awodowe dobywał jako specjalista ds. kadr i płac i kierownik diału kadr w urędach administracji samorądowej ora inspektor organów kontroli ZUS. Od 20 lat prowadi firmę outsourcingową ajmującą się sprawami kadrowymi, płacami, ZUS-em i BHP na lecenie innych firm - Posiada uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp. Ma ukońcone studia podyplomowe o specjalności BHP i Ergonomia. 20 lat pracował jako inspektor kontroli ZUS, dięki cemu nabył obserną wiedę o problemach pracodawców dotycących oskładkowania, asiłków i płac. Jest wieloletnim wykładowcą na kursach awodowych otwartych i amkniętych. W latach był centralnym wykładowcą ZUS (kilkaset godin skoleniowych rocnie). Linki do artykułów: oskladkowania_pakietu_medycnego.ht ml Okładki książek: 12

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok

Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2016 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej BS Portal sprawodawcy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Sprawodanie e spredaży usług wiąanych obsługą

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urąd Pracy w Prasnysu Sprawodanie o rynku pracy Wysłać do 5. dnia robocego a popredni miesiąc Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornicy Sąwi pry Sądie Rejonowym w Białymstoku MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu cynności komornika Okręgowego Apelacja Białostocka Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udielania i rolicania dotacji dla niepublicnych: predskoli, innych form wychowania predskolnego, skół a także

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy pre pre Skolenia dla osób berobotnych w ramach środków dostępnych pre Powiatowy Urąd Pracy 2015.02.12Aktualiacja: 2015.02.12, 09:01 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA 2015

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE. Medycznego

Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE. Medycznego Nawa predmiotu Nawa jednostki prowadącej predmiot Sylabus na rok 2014/2015 ZAKAŻENIA SZPITALNE Wydiał Medycny, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycnego Kod predmiotu Studia Kierunek studiów Poiom kstałcenia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Opolu [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011

Wykres 1: Liczba szkół do których zgłosili się kandydaci niepełnosprawni w roku 2010/2011 Wyniki monitorowania rekrutacji młodieży niepełnosprawnej i prewlekle chorej do publicnych skół ponadgimnajalnych dla młodieży w wojewódtwie podlaskim. Badaniem objęto 18 skół ponadgimnajalnych wojewódtwa

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy MPiPS - 01 Prekaać/Wysłać do 5 dnia robocego Sprawodanie o rynku pracy każdego miesiąca do Numer statystycny-regon

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014 ZARZĄDZENIE NR 5/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Recpospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sprzedaŝy usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2011 rok

Sprawozdanie ze sprzedaŝy usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2011 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej BS Portal sprawodawcy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Sprawodanie e spredaŝy usług wiąanych obsługą

Bardziej szczegółowo

4 Ostre zespoły wieńcowe

4 Ostre zespoły wieńcowe Cynniki ryyka chorób układu krążenia 55 4 Ostre espoły wieńcowe Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych i uraów najpoważniejse agrożenie dla drowia i życia ludności

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk

Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry e scególnym uwględnieniem skóry rąk Łatwo wsyscy, gdy jesteśmy drowi, dajemy dobre rady chorym. (-) Terencjus Higiena i mycie rąk Aneta Klimberg, Jery T. Marcinkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy w Bogorii z dnia 12.05.2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 30/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulaminu określającego zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Przepisy ogólne 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną ustalenia Regulaminu wynagradzania stanowią następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa MS-S10R 28.08.2015 SR w Toruniu Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE sądowego

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 27/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Sulęcinie MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 02.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Prosimy o cyelne wypełnienie. Nr Polisy I. POSZKODOWANY POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU. Pełna nawa firmy/imię i nawisko Nr skody Rodaj ubepiecenia AC OC / / Nr domu Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Wójt Gminy Godkowo OR.2000.1.2012 ZARZĄDZENIE Nr 33/2012 WÓJTA GMINY Godkowo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Godkowo. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 29/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 17.12.2013 r. Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r. Załącnik nr 6 do Uchwały nr 22/2015 Zarądu Banku Spółdielcego w Starachowicach dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdielcego w Starachowicach Starachowice, maj 2015

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WYJĄTKI OD ZASADY POWSZECHNOŚCI OSKŁADKOWANIA.

WYJĄTKI OD ZASADY POWSZECHNOŚCI OSKŁADKOWANIA. 0.03.2010 r. BUDOWA SKŁADNIKA WYNAGRODZENIA, OSKŁADKOWANIE ORAZ WLIZANIE (I PRZELIZANIE DO PEŁNEGO MIESIĄA) SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ DO ŚWIADZEŃ W RAZIE HOROBY I MAIERZYŃSTWA. (artykuł polemiczny) Kwestie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r.

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. Or. 0050.17.2013 Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym

REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym REGULANIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa: 1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski.

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski. L.p. Predmiot amówienia nawa: format: objętość (licba stron): Załącnik nr 3 D akres recowy PAKIET D - Powiat. ; (papier, kolorystyka, inne informacje): okładka; (papier, kolorystyka, inne informacje):

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo