ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie Warszawa II. WPROWADZENIE Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej z siedzibą w Warszawie na pdstawie umwy z Urzędem Marszałkwskim Wjewództwa Śląskieg realizuje prjekt Maksimum wiedzy w krótkiej frmie. Dsknalenie zawdwe nauczycieli kształcenia gólneg z wjewództwa śląskieg współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg (zwany w dalszej części Prjekt ). Usługi wynikające z wyknywania umwy będącej przedmitem zapytania fertweg współfinanswane są ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze pstępwanie nie pdlega przepism ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega sbie praw d zmiany treści niniejszeg zapytania d upływu terminu składania fert. Jeżeli zmiany będą mgły mieć wpływ na treść składanych w pstępwaniu fert, Zamawiający przedłuży termin składania fert. Dknane zmiany przekazuje się niezwłcznie wszystkim wyknawcm, d których zstały wysłane ferty i jest n dla nich wiążące. O dknanych zmianach infrmuje się także na strnach internetwych raz strnie Uczelni (www.chdkwska.edu.pl/zapytania-fertwe ), na których zstał zamieszczne głszenie zamówieniu. 3. Zamawiający zastrzega sbie praw d unieważnienia niniejszeg pstępwania bez pdania uzasadnienia, a także d pzstawienia pstępwania bez wybru ferty. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmitu zamówienia zgdnie z kdami CPV: Usługi pracwywania prgramów szkleniwych Usługi szkleniwe Usługi szkleniwe w dziedzinie rzwju sbisteg

2 2. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia są usługi związane z przygtwaniem raz przeprwadzeniem szkleń dla nauczycieli kształcenia gólneg z terenu wjewództwa śląskieg z tematu: Nauczyciel we współczesnej szkle. Autrskie prgramy nauczania - 42 gdziny dla 1 grupy, d 6 grup szkleniwych p k. 15 sób każda (liczba grup zależeć będzie d wybru uczestników, którzy w ramach prjektu mają mżliwść uczestniczenia w jednym z dwóch kursów). Na zakres zamówienia składają się: Przeprwadzenie analizy ptrzeb szkleniwych każdej z grup szkleniwych (metdy przeprwadzenia analizy zstaną uzgdnine między Zamawiającym a Wyknawcą (Oferentem). Przygtwanie szczegółweg prgramu szklenia. Przygtwanie merytryczne i graficzne materiałów szkleniwych (prezentacja PwerPint na wzrze przekazanym przez Zamawiająceg raz/lub inne ddatkwe materiały skrypty, ćwiczenia, itp. ) raz przeprwadzenie szkleń w kresie d 18 sierpnia 2014 d zakńczenia realizacji prjektu (tj. d 30 listpada 2014). Szklenia mgą być realizwane w weekendy bądź dni pwszednie w blkach 5 10 gdzinnych. Przygtwanie testów wiedzy i kmpetencji (c najmniej 2 testy dla każdeg z mdułów pzwalające na zweryfikwanie wiedzy i kmpetencji grupy szkleniwej na pczątku realizacji mdułu raz na zakńczenie mdułu). Przeprwadzenie szkleń w lkalizacji wskazanej przez Zamawiająceg (na terenie wjewództwa śląskieg, większść szkleń realizwana będzie na terenach wiejskich, jak najbliżej miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania uczestników). Przygtwanie raprtów ze szklenia (raprty p zakńczeniu pszczególnych blków szkleniwych w ramach mdułu) i przekazanie ich Zamawiającemu. Zamawiający pnsi kszty związane z wydrukiem materiałów szkleniwych, zapewnieniem sali szkleniwej i cateringu dla uczestników szkleń. Wyknawcy (trenerzy) będą infrmwani miejscu i czasie realizacji usługi z minimum 7 dniwym wyprzedzeniem. Wyknawca pnsi wszystkie kszty związane z djazdem, ewentualnym nclegiem raz wyżywieniem trenera. 3. Szczegółwy zakres zamówienia: Minimalny zakres szklenia: a) Szklne prgramy nauczania przepisy prawne, mdele prgramów nauczania. b) Organizacja treści nauczania c) Prgram autrski wymgi frmalne, elementy prgramu. d) Opiniwanie i dpuszczenie autrskieg prgramu nauczania e) Diagnza uczniów f) Zasady knstruwania prgramów autrskich g) Zasady redagwania prgramu autrskieg h) Zasady mdyfikacji prgramu autrskieg i) Autcena i recenzwanie prgramów autrskich j) Rla szkły w twrzeniu prgramów autrskich Prgram pwinien uwzględnić warsztatwy charakter zajęć.

3 Infrmacje ddatkwe: a) Szklenie mże być realizwane przez jedneg trenera bądź zespół trenerów cena wskazana w fercie jest ceną za realizację gdziny szklenia niezależnie d liczebnści zespłu trenerskieg. b) Jeden mduł szkleniwy mże być realizwany przez kilku trenerów (zespół trenerski), tj. Wyknawca (Oferent) mże pdzielić szklenie na kilka elementów, z których każdy zstanie zrealizwany przez inneg trenera (np. 20 gdzin realizuje trener X, a 22 gdziny trener Y). W takiej sytuacji cena ferty bejmie każdeg ze zgłsznych w fercie trenerów. c) Na etapie realizacji szkleń mżliwa jest współpraca z c-trenerem dpwiedzialnym za realizację elementu szklenia pd warunkiem becnści trenera główneg przez cały czas zajęć. Ctrener nie pwinien być zgłaszany w fercie. Rzliczenie z c-trenerem dbywać się będzie między Wyknawcą a c-trenerem bez udziału Zamawiająceg. Wyknawca ma bwiązek dstarczenia Zamawiającemu infrmacji realizacji szklenia z udziałem c-trenera na 7 dni przed szkleniem wraz życirysem c-trenera. d) Prgram szklenia musi być dstswany d ptrzeb knkretnej grupy szkleniwej na bazie infrmacji z analizy ptrzeb szkleniwych przeprwadznej przez Wyknawcę (Oferenta) przed każdym ze szkleń. e) Trenerzy zbwiązują się d wykrzystania i prmwania w trakcie zajęć materiałów edukacyjnych (kurswych), które zstaną wytwrzne w ramach prjektu. f) Trenerzy zbwiązują się d prmwania wśród uczestników szkleń prtalu internetweg prjektu V. WARUNKI KONIECZNE I KRYTERIA OCENY OFERT 1. Opis warunków udziału w pstępwaniu: O udzielenie zamówienie mgą ubiegać się ferenci: sby fizyczne, sby prawne, jednstki rganizacyjne nie psiadające sbwści prawnej, którzy spełnią pniższe warunki:: zaferują przedmit zamówienia zgdny z wymgami Zamawiająceg kreślnymi w niniejszym dkumencie; psiadają uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień; psiadają niezbędną wiedzę i dświadczenie d wyknania zamówienia, tj. każdy z trenerów wskazanych d realizacji szkleń spełnia następujące wymgi: wykształcenie wyższe; min. 2-letnie dświadczenie zawdwe (z zakresu przeprwadzania szkleń/ zajęć/ kursów dla sób drsłych); dświadczenie w prwadzeniu minimum 100 gdzin dydaktycznych szkleń lub warsztatów (pświadczne referencjami); nie są pwiązane z Zamawiającym sbw lub kapitałw, przez które rzumie się wzajemne pwiązania pmiędzy Zamawiającym lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Zamawiająceg lub sbami wyknującymi w imieniu Zamawiająceg czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru Wyknawcy, plegające w szczególnści na: a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b) psiadaniu c najmniej 10 % udziałów lub akcji;

4 c) pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; d) pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii prstej, pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. Dpuszcza się składanie fert przez knsrcja. 2. Kryteria ceny fert Oferty będą ceniane drębnie dla każdej z części zamówienia (każdeg mdułu szkleniweg - pzycje 1-3) według następujących kryteriów: Lp. Wyszczególnienie Waga 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia 60 pkt 2) Dświadczenie trenerów wskazanych przez Oferenta w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń z tematu bjęteg przedmitem zapytania 3) Psiadanie przez trenerów kwalifikacji trenerskich pświadcznych certyfikatem bądź zaświadczeniem Razem (1+2+3) 20 pkt 20 pkt 100 pkt Zamawiający zastsuje następujące kryteria: 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia 2) Dświadczenie trenerów wskazanych przez Oferenta w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń z tematu bjęteg przedmitem zapytania 3) Psiadanie przez trenerów kwalifikacji trenerskich pświadcznych certyfikatem bądź zaświadczeniem Spsób wyliczenia punktacji dla pszczególnych elementów składwych ferty: 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia Ocenie pdlegać będzie cena za przygtwanie i przeprwadzenie gdziny szklenia. Punkty za cenę będą bliczane wg wzru: Najniższa cena ferty Liczba punktów = x 100 x 60% Cena badanej ferty Maksymalna liczba punków: 60

5 2) Dświadczenie trenerów wskazanych przez ferenta - ceniane będzie na pdstawie infrmacji zawartych w zestawieniu przeprwadznych szkleń wg załącznika nr 3 d niniejszeg zapytania fertweg, drębnie dla każdeg mdułu. Dla każdeg ze zrealizwanych szkleń trener pwinien przedstawić referencje wystawine przez zamawiająceg (klienta). Punkty przyznawane będą następując: 0 pkt psiadanie przez każdeg z trenerów wyszczególninych w fercie dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń z tematów stanwiących zakres mdułu, w wymiarze d 100 gdzin; 10 pkt psiadanie przez każdeg z trenerów wyszczególninych w fercie dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń z tematów stanwiących zakres mdułu, w wymiarze d 101 gdzin, ale nie więcej niż 250 gdzin; 20 pkt - psiadanie przez każdeg z trenerów wyszczególninych w fercie dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń z tematów stanwiących zakres mdułu, w wymiarze pwyżej 250 gdzin. Maksymalna liczba punków: 20. 3) Psiadanie przez trenerów kwalifikacji trenerskich pświadcznych certyfikatem bądź zaświadczeniem Punkty przyznawane będą na pdstawie dkumentów (certyfikatów, zaświadczeń) stanwiących załączniki d złżnej ferty. Złżne dkumenty pwinny zawierać infrmację liczbie gdzin dbytych szkleń, jeżeli takich infrmacji nie psiadają, Oferent pwinien pzyskać ddatkwe infrmacje d instytucji szkleniwej bądź złżyć ddatkwe świadczenie. Punkty przyznawane będą następując: 0 pkt nie wszyscy trenerzy wskazani przez pdmit d realizacji daneg mdułu szkleniweg psiadają ukńczne studia pdyplmwych z zakresu prwadzenia szkleń lub kurs trenerski w wymiarze minimum 60 gdzin szkleniwych, pświadczne certyfikatem, dyplmem lub zaświadczeniem. 10 pkt wszyscy trenerzy wskazani przez pdmit d realizacji daneg mdułu szkleniweg psiadają ukńczne studia pdyplmwych z zakresu prwadzenia szkleń lub kurs trenerski w wymiarze minimum 60 gdzin szkleniwych ale nie więcej niż 119 gdzin szkleniwych, pświadczne certyfikatem, dyplmem lub zaświadczeniem. 20 pkt wszyscy trenerzy wskazani przez pdmit d realizacji daneg mdułu szkleniweg psiadają ukńczne studia pdyplmwych z zakresu prwadzenia szkleń lub kurs trenerski w wymiarze minimum 120 gdzin szkleniwych, pświadczne certyfikatem, dyplmem lub zaświadczeniem. Maksymalna liczba punków: Spsób ceny ferty Oceny fert w punktach 1-3 dknają sby dpwiedzialne p strnie Zamawiająceg za przygtwanie i przeprwadzenie prcedury wybru wyknawcy. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych za kryteria 1+2+3) zstanie uznana przez Zamawiająceg za fertę najkrzystniejszą. W tku badania i ceny fert Zamawiający mże żądać d Oferentów ddatkwych wyjaśnień, dkumentów, świadczeń i innych infrmacji dtyczących złżnej ferty niezłżenie

6 VI. ich w wyznacznym terminie mże spwdwać wykluczenie, drzucenie ferty z dalszeg pstępwania lub nieprzyznanie punktów za kryteria, których wyjaśnienia miały dtyczyć. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający przewiduje zapłatę za wyknane usługi w kresach miesięcznych za zrealizwane w danym miesiącu szklenia. Dpuszcza się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia wartść zaliczki zstanie uzgdnina z wybranym Wyknawcą usług, decyzję jej udzieleniu i wyskści statecznie pdejmuje Zamawiający. 2. Oferent zbwiązuje się d udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieznaczny na krzystanie z materiałów szkleniwych raz artykułów praswych stwrznych w związku z realizacją niniejszeg zamówienia. Licencja bejmwać będzie wyłącznie terytrium Rzeczpsplitej Plskiej. Oferent zbwiązuje się nie wypwiadać przedmitwej licencji d 31 grudnia P upływie teg czasu kres wypwiedzenia będzie wynsił 1 miesiąc. Zakres licencji bejmuje następujące pla eksplatacji: a) wytwarzanie kreślną techniką egzemplarzy materiałów w tym techniką drukarską, reprgraficzną, zapisu magnetyczneg na nśnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkieg frmatu i rdzaju, raz techniką cyfrwą, b) zwielkrtnianie kreślną techniką, w szczególnści na nśnikach magnetycznych, na płytach CD- ROM i DVD, wszelkieg frmatu i rdzaju, na dyskach ptycznych i magnetptycznych raz drukiem, c) wprwadzanie d brtu d) wystawienie, e) wyświetlenie, f) dtwrzenie raz nadawanie i reemitwanie, g) publiczne udstępnianie utwru w taki spsób, aby każdy mógł mieć d nieg dstęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wyknawca p dbytym zjeździe szkleniwym będzie ceniny przez jeg uczestników. W przypadku negatywnych cen przygtwania trenera d zajęć dknanych przez uczestników szklenia wynagrdzenie Wyknawcy zstanie pmniejszn zgdnie z zapisami pdpunktów a) i b): a) W sytuacji, w której c najmniej 60% uczestników daneg zjazdu szkleniweg ceni w ankiecie pszkleniwej przygtwanie d zajęć wykładwcy na cenę 1 lub 2 w skali sześcipunktwej kara umwna wyniesie 50% kwty należnej wyknawcy za realizację daneg zjazdu szkleniweg. b) W sytuacji w której c najmniej 60% uczestników daneg zjazdu szkleniweg ceni w ankiecie pszkleniwej przygtwanie d zajęć wykładwcy niżej niż na cenę 4 w skali sześcipunktwej, ale wyżej niż w sytuacji pisanej w pdpunkcie a, kara umwna wyniesie 25% kwty należnej wyknawcy za realizację daneg zjazdu szkleniweg 4. Z Oferentem, któreg ferta zstanie wybrana, będzie pdpisana umwa w uzgdninym przez strny terminie. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy bejmują: a) płatnści za świadczne usługi dknywane będą na pdstawie pprawnie wystawinych przez Oferenta faktur lub rachunków.

7 VII. b) płatnści będą regulwane w terminie d 30 dni d dnia trzymania przez Zamawiająceg faktury/rachunku wystawinej przez Oferenta. c) Oferent zbwiąże się d umżliwienia rganm kntrlującym realizację Prjektu, wglądu d dkumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dkumentów finanswych. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 1. Opis przygtwania ferty: 1.1 Ofertę należy złżyć nie później niż d 25 lipca 2014 r. d gdziny 16:00 decyduje data wpływu ferty d siedziby Zmawiająceg. 1.2 Ofertę mżna dstarczyć: listwnie lub kurierem na adres siedziby Uczelni: Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej, Al. Jerzlimskie 200, Warszawa. sbiście, w Rektracie Uczelni Techniczn-Handlwej im. Heleny Chdkwskiej, Al. Jerzlimskie 200, Warszawa (II piętr). 1.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kpercie patrznej danymi Wyknawcy raz pniższym pisem:,,oferta na usługi szkleniwe Mduł III w ramach prjektu Maksimum wiedzy w krótkiej frmie. Dsknalenie zawdwe nauczycieli kształcenia gólneg z wjewództwa śląskieg. 1.4 Oferta pwinna zawierać: a) Wypełniny frmularz ferty przygtwany zgdnie ze wzrem stanwiącym załącznik nr 1 d niniejszeg zapytania, b) Oświadczenie braku pwiązań sbwych lub kapitałwych, zgdne ze wzrem stanwiącym załącznik nr 2 d niniejszeg zapytania (w przypadku składania ferty w knsrcjum, sbne świadczenie pwinien pdpisać każdy z człnków knsrcjum), c) Opis dświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta dla każdeg z mdułów szkleniwych (części 1-3) zgdne ze wzrem stanwiącym załącznik nr 3 d niniejszeg zapytania, d) Opis usługi dla każdeg z mdułów (wzór nie zstał ustalny, spsób przygtwania załącznika zależy d Wyknawcy) zawierający: a. metdy przeprwadzenia analizy ptrzeb szkleniwych, b. efekty kształcenia, c. ramwy prgram usługi, d. metdy realizacji usługi, e. frmę sprawdzenia efektów kształcenia, e) Referencje (kserkpie) pświadczające zrealizwanie przez każdeg z trenerów szkleń przeprwadznych z tematów stanwiących zakres mdułu stanwiąceg przedmit zamówienia, f) Certyfikaty bądź zaświadczenia (kserkpie) pświadczające ukńczenie przez trenerów studiów pdyplmwych z zakresu prwadzenia szkleń lub kursów trenerskich. 1.5 Każdy Oferent mże złżyć w niniejszym zapytaniu tylk 1 fertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.6 Oferent pnsi wszelkie kszty związane z przygtwaniem i złżeniem ferty. 1.7 Oferta nie spełniająca wymgów frmalnych kreślnych w niniejszym pstępwaniu pdlega drzuceniu. Pwdem d drzucenia ferty będzie także wskazanie ceny przewyższającej 20 prc. zaplanwany budżet dla zamówienia.

8 1.8 Zaferwana cena pwinna uwzględniać wyknanie wszystkich prac i czynnści świadcznych przez kres i na warunkach kreślnych w fercie. 1.9 Ceny pdane w fercie nie pdlegają zmianm przez cały kres trwania umwy Ceny należy wyrazić w PLN, z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku Rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą będą prwadzne w PLN. 2. Termin związania fertą 2.1 Składający fertę jest nią związani przez 30 dni. 2.2 Bieg terminu związania fertą rzpczyna się z upływem terminu składania fert. 2.3 Wyknawca samdzielnie lub na wnisek Zamawiająceg mże przedłużyć termin związania fertą z tym, że Zamawiający mże tylk raz, c najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania fertą, zwrócić się d Wyknawców wyrażenie zgdy na przedłużenie teg terminu znaczny kres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Infrmacja dtycząca wybru ferty 3.1 Infrmacja rzstrzygnięciu pstępwania zstanie wysłana pdmitm, którzy złżyli fertę, w ciągu 15 dni rbczych p zakńczeniu pstępwania. 3.2 Jeśli pdmit, który zstał wybrany uchyla się d zawarcia umwy, Zamawiający mże wybrać fertę najkrzystniejszą spśród pzstałych fert. 4. Osby dpwiedzialne za prcedurę wybru Wyknawcy i udzielanie infrmacji 4.1 Osbą dpwiedzialną p strnie Zamawiająceg za przygtwanie i przeprwadzenie prcedury wybru wyknawcy są; p. Rafał Uhl pracwnik Biura Prjektów raz p. Sławmir Wiatr Rektr Uczelni. 4.2 Wszelkich infrmacji dtyczących przedmitu zamówienia udziela p. Rafał Uhl pd numerem tel lub mailem Zatwierdzam:.. Pdpis Załącznik d zapytania fertweg: Załącznik Nr 1: Wzór frmularza Oferty, Załącznik Nr 2: Wzór świadczenia braku pwiązań sbwych i kapitałwych Załącznik Nr 3: Wzór dświadczenia trenerów wskazanych przez Oferenta

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo