Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji"

Transkrypt

1 Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest sieć Psłańców. Każdy z nich dpwiada za k. 10 rdzin. Celem teg Etapu jest dążenie d pwłania małych wspólnt w Parafii - Grup Sąsiedzkich: Pdstawwym przesłaniem jest głszenie Kerygmatu: śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jak bjawienie miłści Bga Ojca d sweg Ludu raz zaprszenie wszystkich d wspólnty. Prjekt zakłada pracę we wszystkich wymiarach życia parafialneg. Dla każdeg pzimu przygtwywany jest prgram, który ma być zrealizwany w wyznacznym czasie. Obejmuje n plan frmacji daneg pzimu, czekiwane przemiany i knkretne zaangażwanie w ewangelizację w parafii w danym rku duszpasterskim. Z realizacją prgramu na wszystkich pzimach związany jest prces weryfikacji pdjętych zadań. Oceny dknują pszczególne pzimy w stsunku d samych siebie. Całść pracy duszpasterskiej pdsumwuje Parafialny Zespół Krdynacyjny. CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI: Cały Lud Bży pwłany jest d świętści - LG 9: Pzim ten na pczątku wprwadzania prgramu dnwy jest najważniejszy. Jest t czas zapraszania wszystkich sób w Parafii d rzpczęcia wspólnej drgi. Służą temu przygtwywane wydarzenia parafialne, które uwrażliwiają na braterstw i pzwalają dświadczać miłści Bga we wspólncie. Wierni dkrywają, że Kściół jest wspólntą, w której jest miejsce dla każdeg człwieka. II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH: Jest pwływany p utwrzeniu Grup Sąsiedzkich - II Etap. III POZIOM - DUSZPASTERSTWO RODZIN: Mże być rzpczęte na I lub II Etapie. Rdziny są ewangelizwane przede wszystkim przez zaprszenie i zaangażwanie w wydarzenia parafialne. IV POZIOM - DUSZPASTERSTWO STANOWE I ZAWODOWE: Pzim ten bejmuje frmację grup dzieci, młdzieży i zawdwych, które już istnieją w Parafii według ich charyzmatów. Jedncześnie twiera je na mżliwści zaangażwania się w struktury NOP. Osby z grup frmacyjnych mgą dzielić się swim dświadczeniem ewangelizacyjnym z tymi, którzy rzpczynają drgę i zaangażwanie w Parafii. V POZIOM - POSŁUGI DUSZPASTERSKIE: Obejmuje katechezę na wszystkich pzimach, liturgię i frmację ruchów dnwy Kściła. Duszpasterstw tych pzimów jest ściśle związane z wydarzeniami parafialnymi. Chdzi t, by sby zaangażwane w ruchy dnwy bezpśredni służyły w ewangelizacji Parafii. VI POZIOM - OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: Zespół Duszpasterski, katecheci, dpwiedzialni za grupy frmacyjne stanwią grupę sób bezpśredni dpwiedzialnych za całść prcesu ewangelizacji we wspólncie parafialnej. VII POZIOM - STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI: Struktury Pdejmwania Decyzji, Duszpasterstw Całści i Przepływ Infrmacji stanwią trzy zasadnicze filary pdtrzymujące dświadczenie NOP. Parafialny Zespół Krdynacyjny:

2 Zespół twrzą kapłani, świeccy dpwiedzialni za pszczególne Rejny Parafii raz zaknnicy. PZK dpwiada za prgramwanie rku duszpasterskieg, krdynuje działania wszystkich pzimów raz dknuje ceny pdjętych zadań. Działa zgdnie z zasadą współuczestnictwa i współdpwiedzialnści za drgę dnwy Parafii. Zgrmadzenie Rejnu: Jest t sptkanie wszystkich mieszkańców Rejnu pd przewdnictwem duszpasterzy dpwiedzialnych za pszczególne Rejny. Służy wzajemnemu pznaniu się i budwaniu wspólnty. Zgrmadzenie Parafialne: Birą w nim udział wszyscy wierni. Pwłuje je i przewdniczy mu prbszcz lub jeg przedstawiciel. VIII POZIOM - STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW: Funkcję pracwująceg prgram duszpasterski pełni Parafialny Zespół Krdynacyjny. POZIOM IX.1 - LIST Przekazwi infrmacji służy list, w naszej Parafii nsi tytuł; "Drga d Emaus". List zanszny jest d każdej rdziny przez Psłańców. Osbiste sptkania z rdzinami są kazją d budwania więzi, wymiany infrmacji i zapraszania wszyatkich d włączenia się w prces ewangelizacji. POZIOM IX. 2. POSŁAŃCY: Psłańcy zanszą List d każdej rdziny i ddają sbiście w imieniu prbszcza i PZK. Psłaniec jest dla każdej rdziny wysłannikiem Pana Bga i reprezentantem PZK. Jeg zadaniem jest budwanie więzi w Rejnie i Parafii. X POZIOM - EKONOMIA I FINANSE: Tę służbę w Kściele w Plsce pełni Rada Duszpasterska. Są pwływane według ptrzeby d knkretnych zadań (np. przygtwanie dekracji na wydarzenie parafialne). I Etap zakńczny jest TYGODNIEM BRATERSTWA. Zwieńczeniem kilkuletniej pracy ewangelizacyjnej jest pwłanie małych grup frmacyjnych. Grupy Sąsiedzkie rzpczynają swją frmację duchwą i duszpasterską. II Etap - Prekatechumenat - Ewangelizacja Celem etapu jest utwrzenie wspólnty parafialnej jak wspólnty wiary. Ewangelizacja kultury dknuje się na wszystkich pzimach pracy duszpasterskiej. Oddziaływania te mają dprwadzić d przemian w kilku wymiarach: Umcnienie wiary przez dświadczenie wspólnty i zaangażwanie się w życie Kściła. Dprwadzenie d świadmeg wybru Chrystusa i pdjęcie knsekwencji tej decyzji w życiu cdziennym: sbistym, rdzinnym i wspólntwym. Przebudwa brazu Kściła przejście d wymiaru tylk hierarchiczneg d rzumienia Kściła jak wspólnty wspólnt dążącej d zbawienia pd przewdnictwem pasterzy. Kształtwanie pstaw uczestnictwa, dialgu, świadectwa i zaangażwania, aby wszyscy ewangelizwali wszystkich.

3 Parafia staje się wspólntą sób pełniących psługi, w której każdy ma d spełnienia kreślne zadania dla dbra wszystkich. Drga ewangelizacji twiera na Synd Parafialny, przez który cała wspólnta parafialna głasza publicznie swją wiarę w Chrystusa i przyjmuje zasady życia według Ewangelii. CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ: I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI: Trwa kł 6 lat i bejmuje trzy fazy dwuletnie. Ostatni rk (siódmy) pświęcny jest przygtwaniu Syndu. I Faza Odkrywanie Pisma Święteg: I Najpierw pdejmuje się działania zmierzające d teg, aby wszystkie rdziny w parafii miały w dmu Pism Święte. Następnie prwadzne są katechezy mające na celu zaznajmienie wiernych z Biblią. Frmacja ma prwadzić d nabycia pdstawwych umiejętnści psługiwania sie Pismem Świętym raz pznania zasad czytania i dzielenia się Słwem Bżym we wspólncie. W dalszej pracy wprwadzana jest Szkła Mdlitwy Słwem Bżym - prównywanie sweg życia z Biblią i pdejmwanie wezwań Bżych w życiu cdziennym, sbiście i we wspólncie. II Faza - Odkrywanie wiary i wymagań, jakie na stawia: Następuje dkrywanie pstaw, jakich wymaga wiara. Prces ten związany jest z przemianą myślenia, hierarchii wartści, pstaw i wybrów w parciu Słw Bże i nauczanie Kściła. Frmacja ma na celu craz głębsze wiązanie wiary z życiem cdziennym, sbistym i wspólntwym. W drugiej części tej fazy wierni dkrywają wezwanie d dawania świadectwa wierze we wszystkich śrdwiskach - rdzina, szkła, praca, spłeczeństw. Pnadt kształtwany jest spłeczny wymiar wiary, mbilizujący d publiczneg jej wyznawania we wspólncie Kściła. III FAZA Odkrywanie Osby Jezusa Chrystusa: Prwadzi d przyjęcia i przyswjenia pstaw przeżywanych przez Chrystusa w stsunku d Ojca i ludzi. Frmacja zmierza d dkrywania relacji synwskich Chrystusa wbec Ojca, a także Jeg pstawy wbec ludzi, ubgich, chrych i dzieci. W dalszej pracy duszpasterskiej następuje dkrywanie misterium Chrystusa, które ma prwadzić d wybru Chrystusa jak Pana i Zbawiciela. Pgłębiana jest tajemnica Wcielenia Chrystusa, Jeg misterium Paschalne i psłanie Ducha Święteg d wspólnty wierzących. II Etap zakńczny jest Syndem Parafialnym. II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH : Frmacja Grup Sąsiedzkich dknuje się przez cmiesięczne sptkania prwadzne według Knspektów przygtwanych zgdnie z metdlgią czytania Znaków Czasu. Sptkania prwadzne są przez Psłańca - Animatra. Mżliwe jest prwadzenie ich przez przedstawicieli klejnych rdzin, pd warunkiem, że Psłaniec czuwa nad całścią przebiegu sptkań. POZIOM III - DUSZPASTERSTWO RODZIN: Kntynuacja według prgramu PRR. Włączenie pełnych rdzin w prces ewangelizacyjny w Parafii. POZIOM IV - DUSZPASTERSTWO STANOWE I ZAWODOWE: W płwie II etapu rzpczyna pracę Parafialny Ruch Młdych. Celem pwłania PRM jest bjęcie frmacją wszystkich ludzi młdych i zaangażwanie ich w ewangelizację wspólnty parafialnej. Młdzież dgrywa ważną rlę w ewangelizacji kultury śrdwiska. Kntynuacja frmacji i działalnść ewangelizacyjna grup już istniejących. V POZIOM - POSŁUGI DUSZPASTERSKIE:

4 Frmacja d wspólntweg przeżywania mdlitwy liturgicznej pdczas wydarzeń parafialnych. Kntynuacja frmacji biblijnej przez czytanie Pisma Święteg, Niedziele Biblijne i sptkania sąsiedzkie według knspektów. Uświadamianie, że mdlitwa jest nrmalnym składnikiem życia spłeczneg. Grupy frmacyjne kntynuują swją pracę według pdjętych prgramów, włączając się craz pełniej w realizację prjektu NOP. VI POZIOM - OSOBY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: Kntynuacja frmacji duchwej, telgicznej i duszpasterskiej, sbiście i w zesple, w celu głębszeg zaangażwania się w ewangelizację. Służą temu reklekcje ewangelizacyjne i dni skupienia prwadzne w dniesieniu d nauczaniem Sbru Watykańskieg II raz duchwści prgramu NOP. VII POZIOM - STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI: Parafialny Zespół Krdynacyjny: Pracuje według prgramu duszpasterskieg pracwaneg na dany rk. Zachwuje zakres dpwiedzialnści jak w I etapie. Rejnwe Zespły Krdynacyjne: W skład teg zespłu wchdzą dpwiedzialni za dany Rejn i pszczególne Pdrejny. RZK trszczy się realizację zadań pdjętych w danym rku duszpasterskim w swim Rejnie. Sptyka się w celu przygtwania i ceny wszystkich wydarzeń parafialnych. Zgrmadzenie Rejnwe: Służy pgłębianiu świadmści Rejnu, aby łatwiej zdecentralizwać wszystkie dziedziny duszpasterstwa. Grupy Sąsiedzkie sptykają się w swim Rejnie dla wspmagania się, dzielenia dświadczeń, ceny przebytej drgi. Zgrmadzenie Parafialne: Na tym etapie twrzą je sby działające w duszpasterstwie lub wszystkie Rejnwe Zespły Krdynacyjne. Należy pracwać Statuty dla Zgrmadzenia Parafialneg, z uwzględnieniem ewentualneg uczestnictwa Grup Sąsiedzkich. Statuty kreślają uczestników Zgrmadzenia Parafialneg, jeg isttę, funkcje i częsttliwść sptkań. VIII POZIOM - STRUKTURY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW: Pwłanie człnków SOP, którzy pdejmą stałą frmację dktrynalną, duszpasterską i metdlgiczną NOP. Zespół ten pracwuje rczny Plan Duszpasterski dla Parafii i przedstawia d zatwierdzenia Parafialnemu Zespłwi Krdynacyjnemu. POZIOM IX.1 List d Parafian : Kntynuwany jest przekaz infrmacji wydarzeniach parafialnych skierwany d wszystkich sób ze wspólnty parafialnej. POZIOM IX.2. - POSŁAŃCY Sptkania infrmacyjne i frmacyjne dla Psłańców - Animatrów dbywają się raz w miesiącu. Są ne pświęcne mówieniu Knspektu d sptkań sąsiedzkich i bieżących wydarzeń w Parafii. Sprawy duszpasterskie związane z animacją pszczególnych Grup Sąsiedzkich pdejmwane są z dpwiedzialnymi daneg rejnu. Pnadt dbywają się sptkania Psłańców pszczególnych Pdrejnów ze swim Pdrejnwym w celu przygtwania i ceny wydarzeń parafialnych. Sptkanie Pdrejnu służy także wymianie dświadczeń i wzajemnemu wspmaganiu się w służbie ewangelizacyjnej. Psłańcy przeżywają ewangelizacyjne reklekcje rczne związane z celem rku duszpasterskieg i tematami knspektów.

5 X POZIOM - EKONOMIA I FINANSE: Rada Duszpasterska pracwuje swje Statuty (jeśli ich nie psiada). Zrganizwanie stałeg zespłu Służb Technicznych. Są niezbędne d przygtwania Syndu. III Etap - Katechizacja - wprwadzenie w tajemnicę Kściła Celem etapu jest utwrzenie wspólnty parafialnej jak wspólnty Pdstawwych Wspólnt Kścielnych. Katechumenat dknuje się przez: Katechezę, która jest wychwaniem w wierze całej wspólnty parafialnej dzieci, młdzieży i drsłych ku pełni życia chrześcijańskieg. Odkrywanie istty sakramentów, szczególnie chrztu św. i Eucharystii raz głębsze ich przeżywanie. Pgłębienie świadmści bycia Kściłem jak tajemnicy kmunii. Zaangażwania się w działalnść apstlską i misyjną. Przygtwanie d Parafialneg Kngresu Eucharystyczneg. CHARAKTERYSTYKA JEDENASTU POZIOMÓW DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ: Pzimy, które nie zstaną wymienine pniżej kntynuują swją pracę zgdnie z pdjętym prgramem w dniesieniu d celu rku duszpasterskieg. I POZIOM - DUSZPASTERSTWO CAŁOŚCI (POZIOM I): Wydarzenia parafialne mają na celu frmację d bycia Kściłem. Stała katecheza ma prwadzić d rzumienia Kściła jak Ludu Bżeg. Jedncześnie dkrywane są relacje Kściła ze wszystkimi ludźmi i ze światem. II POZIOM - DUSZPASTERSTWO GRUP SĄSIEDZKICH: Grupy Sąsiedzkie stają się Pdstawwymi Wspólntami Kścielnymi. Są wspólntami: Wiary - twrzą cząstkę Ludu Bżeg, słuchają Słwa Bżeg i nauczania Kściła. Miłści - przykazanie miłści staje się jedynym Prawem. Kultu - wspólnie celebrują Eucharystię i inne sakramenty. Misji - dają świadectw bycia Kściłem i ewangelizują innych. VI POZIOM - OSODY DZIAŁAJĄCE W DUSZPASTERSTWIE: Kntynuacja frmacji d dpwiedzialnści za pracę duszpasterską. Wspólnta Parafialna przedstawia sby zaangażwane w duszpasterstwie Ks. biskupwi d zatwierdzenia. VII POZIOM STRUKTURY PODEJMOWANIA DECYZJI Łączą się w całść i pracują razem według zasady pmcniczści. Przekaz infrmacji dstswany d drgi katechetycznej, zgdnie z Duszpasterstwem Całści. Praca skncentrwana na przygtwaniu Parafialneg Kngresu Eucharystyczneg. Parafialny Kngres Eucharystyczny jest punktem kulminacyjnym prgramu Nwy Obraz Parafii. Wspólnta parafialna celebruje w nim Eucharystię jak źródł i szczyt sweg chrześcijańskieg życia.

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE KATOLICKIE W PARAFIACH DEKANATU OSTROŁĘCKEIGO 1925-1939

ORGANIZACJE KATOLICKIE W PARAFIACH DEKANATU OSTROŁĘCKEIGO 1925-1939 RGANIZACJE KATLICKIE W PARAFIACH DEKANATU STRŁĘCKEIG 1925-1939 Ks. Witld Jemielity" RGANIZACJE KATLICKIE W PARAFIACH DEKANATU STRŁĘCKEIG 1925-1939 W kresie międzywjennym nastąpił rzwój rganizacji katlickich,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo