mgr inż. Piotr Sosnowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia niestacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów trzeci 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów CT 6 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 1 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut konomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr inż. Piotr osnowski Zdobycie podstawowego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teraźniejszych warunków gospodarki rynkowej amodzielne rozwiązywanie problemów zabezpieczenia finansowego Ocena ryzyka działalności i inwestycji w ie Nabycie i doskonalenie wiedzy z zakresu pozyskania kapitału w ie Rozwinięcie pojęć oraz zasady podejmowania decyzji w ie Kształtowanie umiejętności w podejmowaniu działalności gospodarczej Potrafi wyliczyć próg rentowności dla planów strategicznych B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) V

2 PRZDMIOTOW FKTY KZTAŁCNIA (wg KRK) Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do fekt celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru P1 Rozumie podstawowe pojęcia definicji finansów 1A_W07 C1 K_W3 1A_W09 P Zna zasady funkcjonowania w teraźniejszym rynku 1A_W07 C1 K_W3 1A_W09 P3 Potrafi rozpoznać podstawowe problemy w funkcjonowaniu C K_W33 1A_W07 tosuje odpowiednie techniki do rozwiązania podstawowych ach C K_W33 1A_W07 P5 Analizuje poziom ryzyka w ie, w procesach inwestycji C3 K_U31 P7 P10 Dobiera odpowiednie walory funkcjonowania a w procesie pozyskaniu kapitału Rozróżnia właściwości kapitału własnego i obcego, zna czynniki pozyskania kapitału, porównuje wady i zalety kapitałów w dofinansowaniu a Potrafi dobrać odpowiednie procedury zasad podejmowania decyzji i wdrożyć do funkcjonowania a Zna procedury wewnętrzne i zewnętrzne w podejmowaniu działalności gospodarczej, ocenia własne możliwości. Zna praktyczną wiedzę w obliczaniu progu rentowności, potrafi oszacować plany finansowe, oraz interpretować wyniki TRŚCI PROGRAMOW ODNIION DO FKTÓW KZTAŁCNIA K_U3 K_U3 1A_U01 1A_U03 1A_U08 1A_U0 1A_U07 1A_U0 1A_U07 C5 K_K 1A_K03 C6 K_K 1A_K03 C7 K_K1 1A_K05 1A_K04 1A_K07 T Treści programowe liczba godzin P Forma: wykład T1W Zapoznanie z podstawowymi pojęciami finansów ( niezbędne definicje wprowadzające w zarys przedmiotu) P1 TW Analiza rynku w otoczeniu mikro i makroekonomicznym ( przedstawienie analizy rynku polskiego i europejskiego w odniesieniu do funkcjonowania i polityki, P P3 występowanie najczęstszych barier w prowadzeniu a) T3W Zasady rozwiązywania ach ( ocena problemów, spirala długów, koszty pozyskania form kredytowych) T4W Ocena ryzyka ( pojęcia i rodzaj ryzyka w ie, analiza kosztów ryzyka, P5 zabezpieczenia umów, odpowiedni dobór kontrahentów i wspólników) T5W Kapitał w ie ( pojęcie kapitału, podział, analiza pozyskania, upłynnienie P7 kapitału, dostępność, wady i zalety kapitału własnego i obcego) T6W Zasady podejmowania decyzji finansowych ( podstawowe zasady podejmowania decyzji, zasady sygnałów, behawioralna, ryzyko stopa zwrotu, dywersyfikacji, Just In time, awersji do ryzyka, egoizmu,wyboru, dwustronności transakcji, przyrostu zysków, wartości pomysłów, efektywnego rynku) T7W Podejmowanie działalności gospodarczej ( formy prawne, rejestracja firmy, koncesje, wpisy ewidencyjne, karta podatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, formy podatkowe, determinanty popytu i podaży, T8W Próg rentowności ( rodzaje wskaźników rentowności, ilościowe i wartościowe obliczanie P10 progów rentowności, czynniki wpływające na wynik progu rentowności, analiza bilansu i 4 rachunku zysku i strat oraz sprawozdań finansowych) Forma: ćwiczenia audytoryjne T1C Wprowadzenie do podstawowych definicji finansów na konkretnych przykładach P1 TC Podstawy podziału spółek kapitałowych i osobowych, funkcjonalność oraz elementy powstania spółek P1 T3C Określenie analizy rynkowej, zasady funkcjonowania w mikro i makro otoczeniu. (zajęcia w grupach) P P3 T4C Wyznaczanie rozwiązań ie (analiza, realizacja, wnioski) T5C Określanie zdarzeń losowych w ie, ocena i wpływ ryzyka w ie na dalsze inwestycje P5 T6C Przykłady pozyskania kapitału a, realizacja planów strategicznych, wnioski z pozyskania kapitału, wdrażanie kapitału na cele a P 7 T7C Przykłady podejmowania decyzji finansowych model zarządzania wiedzą w ie, analiza funkcji zarządzania T8C Analiza dokumentacji związanej z podjęciem działalności gospodarczej, analiza ryzyka, analiza rynku, najczęstsze problemy z dokumentacją, analiza kosztów T9C Zadania obliczania progów rentowności P10 64

3 LITRATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Bień W. Zarządzanie finansami a, Difin 006. A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PW Warszawa 007 J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie finansami PWN 008 G. Michalski, Wprowadzenie do zarządzania finansami wyd. C.H. Beck Warszawa 010 D. Krzemińska, Finanse a WB Poznań 005 MTODY DYDAKTYCZN Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne Wykład informacyjny wsparty prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz. Pokaz, zadania i problemy rozwiązywane w grupach (efekt burzy mózgów ), metody sytuacyjne MTODY WRYFIKACJI PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA Przedmiotowy efekt kształcenia P1 P U T K W P P3 P5 P7 P10 X U Forma oceny P R O D P K I P egzamin pisemny U egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 65

4 KRYTRIA OCNY OIĄGNIĘCIA PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA fekt kształcenia P1 P P3 P5 P7 P10 podstawowych pojęć i definicji z zakresu finansów tudent nie potrafi sprecyzować zasad funkcjonowania w teraźniejszym rynku Kryteria oceny 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi rozpoznać podstawowych funkcjonowaniu tudent nie potrafi zastosować odpowiednich technik podstawowych ach podstawowych analiz ryzyka podstawowych pojęć kapitału tudent nie potrafi rozróżnić podstawowych właściwości kapitału podstawowych pojęć zasad podejmowania decyzji podstawowych procedur podejmowania działalności gospodarczej tudent nie potrafi określić podstawowych metod badania progów rentowności tudent zna definicje i podstawowe pojęcia z zakresu finansów tudent potrafi określić zasady funkcjonowania na rynku w otoczeniu mikro i makroekonomicznym tudent potrafi rozpoznać problemy w funkcjonowaniu, wyciąga wnioski, analizuje tudent zna podstawowe techniki rozwiązywania ie tudent zna oraz analizuje poziom ryzyka w ie tudent potrafi sprecyzować podział kapitału, zna podstawowy zakres różnic, oraz wad i zalet kapitału tudent potrafi rozróżnić podstawowe właściwości kapitału, zna czynniki pozyskania kapitału tudent zna podstawowy zakres zasad podejmowania decyzji oraz dobiera odpowiednie procedury do realizacji w ie tudent zna podstawowy zakres podejmowania działalności gospodarczej, zna podstawowe procedury tudent ma podstawową wiedzę do wyliczenia progów rentowności tudent zna znaczenie oraz objaśnia na konkretnych przykładach zastosowanie definicji i pojęć finansów tudent rozumie funkcjonowanie rynku, dostosowuje cechy do aktualnej sytuacji rynkowej, analizuje i tudent stosuje metody rozpoznania i analizy ie, potrafi sprecyzować i określić charakter problemu, tudent zna obszerne techniki zmniejszania ie, potrafi trafnie zdiagnozować przyczynę problemu i zastosować odpowiednie rozwiązanie tudent potrafi określić rodzaj ryzyka do planowanych inwestycji w ie, definiuje, analizuje, tudent potrafi objaśnić znaczenie kapitału, wyszukuje najlepsze rozwiązania dla a, określa cechy, analizuje wyciąga wnioski tudent wyczerpująco przedstawia źródła pozyskania kapitału, zna sposoby finansowania, analizuje, przedstawia i tudent potrafi obszernie przedstawić i dobrać odpowiednie procedury zasad podejmowania decyzji, wdrożyć je do studium przypadku analizowanego a tudent zna procedury wewnętrzne i zewnętrzne w podejmowaniu działalności gospodarczej, określa własne możliwości, analizuje rynek lokalny tudent zna obszerne zagadnienia niezbędne do wyliczenia progów rentowności, potrafi oszacować plany finansowe, oraz interpretuje wyniki tudent wyczerpująco przedstawia pojęcia i definicje z zakresu finansów, dodatkowo dostosowuje znaczenie do norm U tudent wyczerpująco potrafi określić funkcjonowanie na aktualnym rynku europejskim, zna podział rynku, przeprowadza wyczerpujące analizy tudent bezbłędnie potrafi określić charakter problemu, analizuje, posiada dodatkową wiedzę na temat niwelowania ie, dokonuje analizy porównań. tudent stosuje zaawansowane techniki zmniejszenia problemów w ie, przedstawia analizę porównawczą na konkretnych przykładach, analizuje tudent wyczerpująco zna zagadnienia z analizy ryzyka, dobiera aktualne wskaźniki rynkowe do planowanych inwestycji w ie, potrafi dokładnie określić skalę ryzyka, omawia zagadnienia na zasadzie analizy WOT tudent bezbłędnie określa struktury kapitału, zna możliwości źródła pozyskania kapitału przez a, analizuje i tudent bezbłędnie określa właściwości kapitału własnego i obcego, zna cechy kapitałów, dostosowuje do potrzeb, potrafi określić źródła finansowania tudent bezbłędnie określa zasady podejmowania decyzji w ie, zna przykłady stosowanych zasad w ach, zna procedury wdrażania zasad, ocenia, analizuje, wyciąga wnioski tudent doskonale zna procedury podejmowania działalności gospodarczej, zna niezbędne procedury, określa stopnie dofinansowania Powiatowych Urzędów Pracy oraz wymagania formalne, zna zakres dofinansowania ze środków unijnych tudent doskonale zna zagadnienia i praktyczną wiedzę w obliczaniu progu rentowności, potrafi oszacować plany finansowe, interpretuje wyniki, analizuje oraz 66

5 POOBY OCNIANIA I WARUNKI ZALICZNIA W POZCZGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCNIA Wykład ocenianie podsumowujące w formie egzaminu pisemnego po zakończeniu wykładów, weryfikacja wiedzy, ocena efektów kształcenia. Ćwiczenia ocenianie formujące (bieżące) obejmujące: aktywność w czasie zajęć, pracę w zespołach, praktyczne umiejętności interpersonalne, sprawdziany ustne i pisemne. Ocenianie na podstawie zaliczenia ustnego oraz średniej arytmetycznej z projektów. OCNA KOŃCOWA PRZDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 60% Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 40% RAZM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDNTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW CT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych (W- 18 godz., Ć- 18 godz.) 36 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 30 h Ćwiczenia audytoryjne: 30 h 3 Wykonanie zadań w ramach ćwiczeń 6 4 Wykonanie zadań domowych w ramach samokształcenia 15 5 Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami audytoryjnymi 8 6 Wykonywanie analiz, zadań matematycznych ( analiza progu rentowności) 0 7 Inne ( przygotowanie do kolokwium) 15 6 Łączny nakład pracy studenta Punkty CT za przedmiot 6 CT 8 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 9 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIRDZNI YLABUA: CT 50 3 CT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr inż. Piotr osnowski Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu konomicznego Podpis 67

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA- Pozycja planu: D 13 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -

mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo