Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIk/III/13/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 31), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 175/2016 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2016 r. P R E Z Y D E N T M I A S T A W E J H E R O W A S P R A W O Z D A N I E Z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2015 rok Wejherowo - marzec rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2015 rok 1. Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,03 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,97, co stanowi 1,59% planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie ,58 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,42, co stanowi 5,65% planu. Wyszczególnienie % Dochody , ,03 98,41 Dochody bieżące , ,44 100,97 Dochody majątkowe , ,59 58,33 Przychody , ,26 105,73 Kredyty i pożyczki , ,35 96,25 Wolne środki , ,91 109,28 Razem dochody i przychody , ,29 99,40 Wydatki , ,58 94,35 Wydatki bieżące , ,11 95,14 Wydatki majątkowe , ,47 91,53 Rozchody , ,00 100,00 Spłaty pożyczek i kredytów , ,00 100,00 Pożyczki udzielone , ,00 100,00 Wykup papierów wartościowych , ,00 100,00 Razem wydatki i rozchody , ,58 94,46 Dochody miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 8,93% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia 4 300,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł - zostały zwiększone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa 9 717,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w dziale 758 Różne rozliczenia w dziale 801 Oświata i wychowanie w dziale 852 Pomoc społeczna w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydatki miasta Wejherowa uchwalone na 2015 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł co stanowi ( % ) 22,92%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz I. Dochody W 2015 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: ,03 zł co stanowi (%) 98,41 Na dochody te składają się: Lp Wyszczególnienie % % udział w strukturze 1 Dochody własne , ,69 98,69 47,99 Dochody bieżące , ,57 102,75 46,58 Dochody majątkowe , ,12 42,79 1,41 2 Subwencje , ,00 100,00 31,00 3 Dotacje i środki , ,34 95,55 21,01 pozyskane z innych źródeł Dotacje bieżące , ,87 98,34 18,86 Dotacje majątkowe , ,47 76,52 2,15 Dochody ogółem , ,03 98,41 100,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I.1.1 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 67,66 zł co stanowi (%): 0,00% w tym: -Pozostałe odsetki 67,66 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,97 zł co stanowi (%): 98,25% w tym: -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,87 zł -Wpływy z różnych opłat ,35 zł -Pozostałe odsetki 720,75 zł -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 zł terytorialnego b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,56 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,20 zł ,36 zł - zł ,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,24 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,24 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł ,00 zł ,00 zł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,79 zł co stanowi (%): 102,18% w tym: -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,38 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 068,00 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,99 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,56 zł podobnym charakterze -Wpływy z usług ,83 zł -Pozostałe odsetki ,83 zł -Wpływy z różnych dochodów ,20 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł co stanowi (%): 51,32% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,69 zł -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,99 zł -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,75 zł -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,68 zł pozyskane z innych źródeł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł 8 717,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zmniejszono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi 9 000,00 zł 9 717,00 zł ,00 zł 4 300,00 zł ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,06 zł co stanowi (%): 100,74% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,76 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Wpływy z usług -Wpływy z różnych dochodów -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 zł ,99 zł ,41 zł 678,90 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 7 940,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,98 zł co stanowi (%): 99,20% w tym: -Wpływy z różnych dochodów 36,04 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,94 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,17 zł co stanowi (%): 83,82% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,64 zł -Wpływy z różnych opłat ,11 zł -Wpływy z różnych dochodów 243,42 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 5 900,00 zł co stanowi (%): 0,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 900,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 103,22% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł -Podatek dochodowy od osób prawnych ,16 zł -Podatek od nieruchomości ,91 zł -Podatek rolny ,84 zł -Podatek leśny ,00 zł -Podatek od środków transportowych ,02 zł -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w ,58 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz formie karty podatkowej -Podatek od spadków i darowizn -Opłata od posiadania psów -Wpływy z opłaty skarbowej -Wpływy z opłaty targowej -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -Podatek od czynności cywilnoprawnych -Wpływy z różnych opłat -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,13 zł ,30 zł ,53 zł ,00 zł ,02 zł ,62 zł ,78 zł ,75 zł ,73 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,40 zł co stanowi (%): 100,08% w tym: -Pozostałe odsetki ,89 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł -Wpływy do wyjaśnienia ,51 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,49 zł co stanowi (%): 104,20% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 768,80 zł -Wpływy z różnych opłat ,40 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 600,00 zł zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,10 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2 921,06 zł których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -Pozostałe odsetki 340,73 zł -Wpływy z różnych dochodów ,07 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,49 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 2 588,60 zł administracji rządowej -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 zł własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ,62 zł powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 476,87 zł

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ,75 zł procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,32 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17,85 zł -Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zł zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 0,47 zł wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 300,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 4 300,00 zł owana kwota po zmianach wynosi 4 600,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 4 960,00 zł co stanowi (%): 107,83% w tym: -Wpływy z różnych dochodów 360,00 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 600,00 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,81 zł co stanowi (%): 98,50% w tym: -Wpływy z usług ,53 zł -Pozostałe odsetki ,21 zł -Wpływy z różnych dochodów ,04 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,73 zł zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,66 zł -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,64 zł ustawami Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan dochodów o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi - zł ,00 zł ,00 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,42 zł co stanowi (%): 80,45% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,38 zł własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ,04 zł finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,38 zł co stanowi (%): 99,56% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej 2 768,03 zł -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,45 zł -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 105,15 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 50,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,23 zł -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 012,05 zł -Wpływy z różnych dochodów ,47 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,35 zł co stanowi (%): 11,63% w tym: -Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Dochody wykonano w kwocie: w tym: -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zł 0,01 zł 0,01 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,94 zł co stanowi (%): 125,22% w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,13 zł ,13 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Pozostałe odsetki -Wpływy z różnych dochodów 11,49 zł ,19 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz I.1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące, w tym: a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie % 1. Udział w podatku dochodowym od , ,00 104,00 osób fizycznych 2. Udział w podatku dochodowym od , ,16 101,60 osób prawnych RAZEM , ,16 103,92 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie % 1. Podatek od nieruchomości , ,91 103,95 2. Podatek rolny , ,84 61,70 3. Podatek leśny , ,00 120,34 4. Podatek od środków transportowych , ,02 105,02 5. Podatek od działalności gospodarczej , ,58 81,32 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od spadków i darowizn , ,13 85,06 7. Podatek od czynności , ,78 118,14 cywilnoprawnych RAZEM , ,26 105,13 c) Wpływy z opłat Lp. Wyszczególnienie % 1. Wpływy z opłaty produktowej 1 840, ,03 150,44 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,53 72,87 3. Wpływy z opłaty targowej , ,00 117,46 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na , ,02 92,47 sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat , ,07 99,14 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 6. Wpływy z różnych opłat , ,83 115,59 7. Opłata od posiadania psów , ,30 76,72 8. Wpływy z opłat za trwały zarząd, , ,38 105,34 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości RAZEM , ,16 96,58 d) Pozostałe dochody Lp. Wyszczególnienie % 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z , ,78 109,13 tytułu podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki , ,56 103,84 3. Wpływy z usług , ,59 105,43 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,59 83,98

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Grzywny i inne kary pieniężne od , ,87 268,03 osób prawnych 6. Wpływy z różnych dochodów , ,42 104,26 7. Dochody jednostek samorządu , ,54 375,97 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0, ,75 0,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9. Odsetki od dotacji oraz płatności 0, ,06 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10. Dochody z najmu i dzierżawy , ,45 98,84 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11. Wpływy do budżetu pozostałości 0,00 476,87 0,00 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 12. Wpłata środków finansowych z 9 717, ,00 100,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 13. Wpływy do wyjaśnienia ,51 0,00 RAZEM , ,99 101,36 Dochody majątkowe Lp. Wyszczególnienie % 1. Wpływy z tytułu przekształcenia , ,69 119,59 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , ,99 37,70 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3. Wpływy ze sprzedaży składników 5 000, ,60 340,39 majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,84 100,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz upływem roku budżetowego RAZEM , ,12 42,79 I.1.3 Subwencje Subwencje miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł w ciągu 2015 roku uległy zwiększeniu do kwoty: ,00 zł to jest o kwotę: ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł I.1.4 Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł Dotacje dla miasta Wejherowa na 2015 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł po dokonanych zwrotach wynoszą: ,34 zł co stanowi (%) 95,55% w tym: - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,57 zł Urzędy wojewódzkie ,41 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 841,29 zł Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,07 zł Wybory do Sejmu i Senatu ,32 zł Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,26 zł Szkoły podstawowe ,76 zł Gimnazja ,15 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 014,58 zł Pozostała działalność 4 600,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,82 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,71 zł Ośrodki pomocy społecznej 6 400,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,90 zł Pozostała działalność ,30 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,60 zł Cmentarze 9 000,00 zł Pozostała działalność 2 588,60 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz otrzymano dotację w wysokości ,04 zł Szkoły podstawowe ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Przedszkola ,00 zł Wspieranie rodziny ,37 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,36 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,03 zł Zasiłki stałe ,82 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Pozostała działalność ,08 zł Pomoc materialna dla uczniów ,38 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,04 zł Pomoc materialna dla uczniów ,04 zł - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Lokalny transport zbiorowy ,00 zł - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,44 zł Drogi publiczne gminne ,20 zł Pozostała działalność ,24 zł - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,35 zł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,35 zł - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,68 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,68 zł - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,62 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,52 zł Przedszkola ,92 zł Przedszkola specjalne 2 295,84 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,34 zł

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz II. Wydatki W 2015 roku wydatki budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie: ,58 co stanowi (%) 94,35% Na wydatki te składają się: L.p Wyszczególnienie % % udział w strukturze 1. Wydatki bieżące , ,11 95,14 78,73 2. Wydatki majątkowe , ,47 91,53 21,27 Wydatki ogółem , ,58 94,35 100,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz II.I Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 414,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 264,88 zł co stanowi (%): 63,98% z tego przypada na: Rozdział Izby rolnicze 264,88 zł 1) Wydatki bieżące 264,88 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 264,88 zł Dział 020 Leśnictwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,83 zł co stanowi (%): 99,88% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,83 zł 1) Wydatki bieżące ,83 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,83 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: - zł co stanowi (%): 0,00% z tego przypada na: Dział 600 Transport i łączność Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,60 zł co stanowi (%): 96,48% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,92 zł 1) Wydatki bieżące ,92 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,92 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Drogi publiczne gminne ,80 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 zł 2) Wydatki majątkowe ,41 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,52 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ,89 zł publicznych Rozdział Drogi wewnętrzne ,10 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz ) Wydatki majątkowe ,10 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,10 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,78 zł 1) Wydatki bieżące ,78 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 225,18 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,27 zł co stanowi (%): 97,70% z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,20 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł - Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,07 zł 1) Wydatki bieżące ,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł 2) Wydatki majątkowe ,44 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,44 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,07 zł co stanowi (%): 89,05% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,21 zł 1) Wydatki bieżące ,95 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,61 zł 2) Wydatki majątkowe ,26 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,26 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,12 zł 1) Wydatki bieżące ,20 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 zł 2) Wydatki majątkowe ,92 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,92 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,74 zł 1) Wydatki bieżące ,74 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 097,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,90 zł co stanowi (%): 81,55% z tego przypada na: Rozdział y zagospodarowania przestrzennego ,50 zł 1) Wydatki bieżące ,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 zł Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,90 zł 1) Wydatki bieżące ,90 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 zł Rozdział Cmentarze ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Rozdział Pozostała działalność 430,50 zł 1) Wydatki bieżące 430,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 430,50 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,89 zł co stanowi (%): 99,25% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,41 zł 1) Wydatki bieżące ,41 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,76 zł 1) Wydatki bieżące ,76 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 8 259,59 zł

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,16 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 zł 2) Wydatki majątkowe ,07 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,07 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,51 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,32 zł 1) Wydatki bieżące ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 245,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 7 940,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,98 zł co stanowi (%): 99,19% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 841,29 zł 1) Wydatki bieżące 7 841,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 243,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 598,00 zł Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,07 zł 1) Wydatki bieżące ,07 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,53 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do Sejmu i Senatu ,32 zł 1) Wydatki bieżące ,32 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 646,38 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 36,04 zł referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1) Wydatki bieżące 36,04 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 36,04 zł Rozdział Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,26 zł 1) Wydatki bieżące ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,81 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 464,45 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,24 zł co stanowi (%): 93,31% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,19 zł 1) Wydatki bieżące 8 300,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 8 300,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,19 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,19 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,65 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,24 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 zł Rozdział Obrona cywilna ,31 zł 1) Wydatki bieżące ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 547,20 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 299,06 zł 2) Wydatki majątkowe 3 979,05 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 3 979,05 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Straż gminna (miejska) ,03 zł 1) Wydatki bieżące ,03 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,82 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,46 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Zarządzanie kryzysowe 86,40 zł 1) Wydatki bieżące 86,40 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 86,40 zł Rozdział Pozostała działalność ,66 zł 1) Wydatki bieżące 3 080,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 080,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,66 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,66 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 55,15% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,88 zł 1) Wydatki bieżące ,88 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,88 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 10,19% z tego przypada na: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł owana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,72 zł co stanowi (%): 94,79% z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,39 zł 1) Wydatki bieżące ,06 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,44 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,36 zł - Dotacje na zadania bieżące ,71 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,55 zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz ) Wydatki majątkowe ,33 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,33 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,53 zł 1) Wydatki bieżące ,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,03 zł - Dotacje na zadania bieżące ,64 zł Rozdział Przedszkola ,13 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,49 zł - Dotacje na zadania bieżące ,98 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 954,60 zł 2) Wydatki majątkowe ,77 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których ,77 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Przedszkola specjalne ,10 zł 1) Wydatki bieżące ,10 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,58 zł - Dotacje na zadania bieżące ,52 zł Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,24 zł 1) Wydatki bieżące ,24 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 zł - Dotacje na zadania bieżące ,26 zł Rozdział Gimnazja ,17 zł 1) Wydatki bieżące ,17 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,91 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 zł - Dotacje na zadania bieżące ,37 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,73 zł 1) Wydatki bieżące ,73 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,31 zł 1) Wydatki bieżące ,31 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,37 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 674,55 zł 2) Wydatki majątkowe 7 398,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 398,00 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Licea ogólnokształcące ,41 zł 1) Wydatki bieżące ,41 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,15 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 559,00 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,23 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,33 zł 1) Wydatki bieżące ,33 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,79 zł 2) Wydatki majątkowe 4 428,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których 4 428,00 zł mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ,01 zł i innych formach wychowania przedszkolnego 1) Wydatki bieżące ,01 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 340,34 zł - Dotacje na zadania bieżące ,02 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, ,69 zł liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) Wydatki bieżące ,69 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 zł - Dotacje na zadania bieżące ,01 zł Rozdział Pozostała działalność ,45 zł 1) Wydatki bieżące ,45 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 439,50 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,95 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: Zwiększono plan wydatków o kwotę: owana kwota po zmianach wynosi Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,99 zł

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo