ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) oraz 1 i 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,65 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 50,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 50,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,65 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,65 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,18 66, Drogi publiczne gminne ,18 66, wpływy z różnych opłat ,96 66, wpływy z pozostałych odsetek 3 30,22 100,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,78 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,78 81, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,42 106, wpływy z różnych opłat ,60 10, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94 54, wpływy z pozostałych odsetek ,55 81, wpływy z różnych dochodów ,60 76, Pozostała działalność , wpływy z różnych dochodów ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,88 59, Cmentarze , , ,88 59, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,80 60, wpływy z różnych dochodów 16,00 16,08 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 226, ,00 614,00 50,1 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,07 26, Urzędy wojewódzkie , , ,45 37, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 37,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,45 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,02 5, wpływy z różnych dochodów ,02 29, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45,00 45,60 101, wpływy z różnych dochodów 45,00 45,60 101, Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat ,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 759, , ,00 91, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759, , ,00 91,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 91,4 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,71 66, Ochotnicze straże pożarne 454,00 453,81 100, wpływy z różnych dochodów 454,00 453,81 100, Obrona cywilna , , ,00 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 50, Straż gminna (miejska) , ,90 126, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,50 125, wpływy z różnych opłat 12,00 46,40 386,7 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , , ,04 51,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,14 47, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,14 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,68 49,5 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0310 wpływy z podatku od nieruchomości ,64 48, wpływy z podatku rolnego ,00 59, wpływy z podatku leśnego , wpływy z podatku od środków transportowych ,00 70, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 83, wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,04 63, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,24 66, wpływy z podatku od nieruchomości ,11 61, wpływy z podatku rolnego ,91 70, wpływy z podatku leśnego ,00 78, wpływy z podatku od środków transportowych ,48 69, wpływy z podatku od spadków i darowizn ,59 105, wpływy z opłaty od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej ,00 38, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,01 80, wpływy z różnych opłat ,60 106, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,54 90, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,27 57, wpływy z opłaty skarbowej ,51 63, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,10 51, wpływy z różnych opłat ,40 13, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21,00 21,00 7,26 34, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,71 48, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 46, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,71 74,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,92 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,92 99, wpływy z pozostałych odsetek ,92 34, wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,84 60, Szkoły podstawowe ,88 26, wpływy z różnych opłat ,80 53,9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 28,7 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0830 wpływy z usług ,08 30, wpływy z różnych dochodów ,00 60, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola , ,54 58, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,97 53, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów ,57 133, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja ,36 89, wpływy z różnych opłat ,00 72, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług ,36 61, wpływy z różnych dochodów ,00 560, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Stołówki szkolne i przedszkolne ,40 60, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,56 56, wpływy z różnych opłat 475, wpływy z usług ,47 65, wpływy z różnych dochodów 2 055, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,98 50, ,98 50,0 851 OCHRONA ZDROWIA , ,07 109, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 109, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,47 109, wpływy z różnych opłat 11,00 11,60 105, Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , ,74 46, Domy pomocy społecznej ,11 59, wpływy z usług ,40 59, wpływy z różnych dochodów 68,71 - Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Ośrodki wsparcia ,98 58, wpływy z usług ,00 59, wpływy z różnych dochodów ,00 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,98 58, Świadczenia wychowawcze , ,00 31,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 31, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,94 56, wpływy z różnych opłat 23, wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,2 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,74 69,4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 62, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 67, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 60, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 87, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 87, Dodatki mieszkaniowe 7 128, ,57 88, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 128, ,57 88, Zasiłki stałe ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 98, Ośrodki pomocy społecznej ,59 49, wpływy z różnych dochodów ,59 24, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 50, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 189, wpływy z różnych dochodów 189, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,57 41, wpływy z usług ,18 37,3 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,3 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,13 55, Pozostała działalność , ,25 67, wpływy z usług ,40 57, wpływy z pozostałych odsetek 13,00 13,00 100, wpływy z różnych dochodów ,71 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,30 38, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,2 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 1, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,90 55, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 53, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 71, wpływy z różnych dochodów ,00 104, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Fundusz Pracy ,90 73, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,90 73,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc materialna dla uczniów , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,63 46, Gospodarka odpadami ,98 42, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,12 42, wpływy z różnych opłat ,60 36, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 155, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,50 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,04 106, wpływy z różnych dochodów ,04 106,4 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 7

8 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,32 101, wpływy z różnych opłat ,32 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 912, wpływy z opłaty produktowej 912, Pozostała działalność 244, , , wpływy z różnych opłat 2 820, wpływy z usług 244, ,44 425, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,87 50, Biblioteki ,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,0 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,87 100, wpływy z różnych dochodów ,87 100,2 926 KULTURA FIZYCZNA , ,25 90, Obiekty sportowe ,88 30, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług ,88 91, Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,37 104, wpływy z usług ,13 107, wpływy z pozostałych odsetek 69,00 69,00 100, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów ,24 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,53 53,6 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 8

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 227, Drogi publiczne gminne 1 227, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 227, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,30 23, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,30 23, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,20 21, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,10 116, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność RÓŻNE ROZLICZENIA , ,07 100, Regionalne Programy Operacyjne , ,07 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , ,07 100,0 art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,37 20,9 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 9

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,48 59, , ,48 59, , ,48 61,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 176, , ,14 75,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,34 61,2 dotacje na zadania bieżące Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 50, ,00 50, ,00 50,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 176, , ,01 54,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464,00 464,00 31,99 6, Spółki wodne dotacje na zadania bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,20 92, ,20 92, ,20 92,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 92, Izby rolnicze ,89 61, ,89 61, ,89 61,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 61, Pozostała działalność , ,39 60, , ,39 60, , ,39 60,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 419, ,13 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 59,7 w złotych Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 10

11 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,98 36, ,98 36, ,98 36,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 36, Lokalny transport zbiorowy , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Drogi publiczne gminne ,05 35, ,05 35, ,05 35,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 35, Pozostała działalność ,93 33, ,93 33, ,93 33,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 33,9 630 TURYSTYKA ,72 54, ,72 54, ,72 24,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 22,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 24,5 dotacje na zadania bieżące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,72 54, ,72 54, ,72 24,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 22,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 24,5 dotacje na zadania bieżące ,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,72 25, ,72 25, ,72 25,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 25, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 33, , ,72 33, , ,72 33,4 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 11

12 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,72 33, Pozostała działalność , , , , , ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,37 6, , , ,37 6, , , ,37 6,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 103, ,00 602,49 9,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 6, Plany zagospodarowania przestrzennego ,34 0, ,34 0, ,34 0,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 0, Cmentarze , , ,03 14, , , ,03 14, , , ,03 14,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 103, ,00 602,49 54,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 14,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,97 48, , , ,97 48, , , ,85 48,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,76 50,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,09 41,7 dotacje na zadania bieżące ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,12 50,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie , , ,00 38, , , ,00 38, , , ,00 38,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,04 35,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,96 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,11 50, ,11 50, ,99 55,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 12

13 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 55,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,12 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,02 49, , ,02 49, , ,02 49,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,01 51,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,01 41,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 40, ,97 40, ,97 38,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 35,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 38,2 dotacje na zadania bieżące ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,87 50, ,87 50, ,87 50,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,71 63,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 39,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,64 6,9 SĄDOWNICTWA 4 759, , ,64 6, , , ,64 6,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 759, , ,64 40,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759, , ,64 6, , , ,64 6, , , ,64 6,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 759, , ,64 40,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBRONA NARODOWA wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Pozostałe wydatki obronne wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,09 41, , , ,09 41, , , ,09 42,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,44 40,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,65 45,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Komendy powiatowe Policji , , ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochotnicze straże pożarne ,53 52, ,53 52, ,53 54,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,95 46,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,58 55,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna , , , , , , , , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,50 55,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 976, , ,50 19, Straż gminna (miejska) ,56 37, ,56 37, ,56 38,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,99 39,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 31,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 14

15 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,15 41, ,15 41,8 obsługa długu ,15 41, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,15 41,8 obsługa długu ,15 41, ,15 41,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 36, , , ,00 36, , , ,00 36,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 36, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,27 52, ,27 52, , ,70 53,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,61 52,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 54,4 dotacje na zadania bieżące , ,74 51,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83 48, Szkoły podstawowe , ,55 51, , ,55 51, ,86 51,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,54 52,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 51,2 dotacje na zadania bieżące , ,24 51,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,45 53, Przedszkola , ,27 54, , ,27 54, , ,48 54,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 15

16 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,20 54,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,28 54,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,79 39, Gimnazja , ,62 52, , ,62 52, , ,62 52,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,37 50,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 65,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 50, , ,00 50, , ,00 50,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,71 44,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 57,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,73 51, , ,73 51, , ,73 51,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,54 51,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,19 50,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,75 51, , ,75 51, ,25 52,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 52,2 dotacje na zadania bieżące , ,50 50, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,28 53, , ,28 53, , ,56 53,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,42 54,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,14 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 7, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania , ,81 61,1 przedszkolnego , ,81 61, , ,81 61,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,81 66,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 16

17 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 35,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 8,4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogółnokształcących, liceach profilowanych i , ,64 55,3 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,64 55, ,92 55,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,66 55,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 68,9 dotacje na zadania bieżące , ,00 50,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 49, Pozostała działalność , ,62 61, , ,62 61, , ,47 61,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55,00 54,36 98,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 61,3 dotacje na zadania bieżące ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,15 78,6 851 OCHRONA ZDROWIA ,13 47, ,13 47, ,13 47,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,83 48,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 43,4 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Programy polityki zdrowotnej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie narkomanii ,50 16, ,50 16, ,50 16,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 18, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,63 48, ,63 48, ,63 48,7 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,83 48,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 49,0 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , ,88 46, , ,88 46, , ,07 49,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,44 48,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 50,8 dotacje na zadania bieżące ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 43, Domy pomocy społecznej ,62 51, ,62 51, ,62 51,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,62 51, Ośrodki wsparcia , , ,91 46, , , ,91 46, , , ,57 46,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,45 45,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,12 47,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 26, Rodziny zastępcze ,38 52, ,38 52, ,38 52,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 52, Wspieranie rodziny ,24 46, ,24 46, ,24 47,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 45,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 64,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia wychowawcze , ,32 31, , ,32 31,3 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu , ,52 51,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,57 39,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,95 67,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 30, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,05 55, ,05 55, , ,80 52,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,30 53,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,50 46,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 55, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji , ,17 61,8 społecznej , ,17 61, , ,17 61,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,17 61, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,75 58, ,75 58,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 58, Dodatki mieszkaniowe , ,90 48, , ,90 48,4 139,00 116,11 83,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139,00 116,11 83,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 48, Zasiłki stałe ,65 97, ,65 97,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,65 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,73 51, , ,73 51, , ,73 52,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,65 51,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,08 55,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,80 28, , , ,80 28, , , ,80 28,1 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 19

20 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 47,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,80 17, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 46, ,60 46, ,56 44,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,90 44,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,66 49,9 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04 2, Pozostała działalność ,76 57, ,76 57, ,57 46,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 52,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 39,2 dotacje na zadania bieżące ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 64,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,27 46, ,27 46, ,79 49,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 57,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,79 29,8 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 37, Żłobki , ,0 dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,27 48, ,27 48, ,79 49,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 57,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,79 29,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 37,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,77 57, , ,77 57, , ,73 45,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,33 48,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,40 38,8 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 20

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok

DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok Tabela Nr 1 DOCHODY budżetu Gminy Ropczyce na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 181 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo