adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,"

Transkrypt

1 Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm na utwrzenie pełneg lub częściweg prfilu jej zabezpiecze. Jest t chyba najbardziej pracchłnny element badania zabezpiecze. C mże zidentyfikwad agresr? nazwę dmeny, blki sieci, adresy IP kmputerów siągalnych pprzez usługi działające na zidentyfikwanych kmputerach, architekturę i zainstalwany system peracyjny, mechanizmy kntrli dstępu, systemy wykrywania intruzów i zapry sieciwe, używane prtkły, numery linii telefnicznych, mechanizmy autryzacji dla zdalneg dstępu. Krk 1, t przeszukiwanie gólnie dstępnych źródeł, takich jak: strny www, artykuły i infrmacje praswe, listy dyskusyjne, serwisy wyszukiwawcze. Wiele infrmacji mżna czasami znaleźd w kmentarzach w kdzie źródłwym strny www. Częst mżna tam znaleźd: infrmacje lkalizacji, pwiązane firmy i jednstki rganizacyjne, infrmacje przejęciach i fuzjach, numery telefnów, adresy kntaktwe i adresy , infrmacje plityce prywatnści i zabezpiecze, łącza d innych serwerów pwiązanych z rganizacją. D identyfikacji nazw dmen i sieci związanych z daną rganizacją mżna wykrzystywad bazy danych whis. Większśd infrmacji ptrzebnych agresrm mżna uzyskad pprzez zapytania: rejestratra, rganizację, dmenę, sied, kntakt. Niektóre bardziej znane serwisy whis, t:

2 - American Registry fr Internet Numbers - SamSpade - Asia-Pacific Netwrk Infrmatin Center - Reseaux IP Eurpeens - Naukwa i Akademicka Sied Kmputerwa Przeciwdziałanie plega przede wszystkim na usunięciu wszystkich infrmacji, które mgłyby pmóc w zdbyciu dstępu d naszej sieci. Wart zajrzed d RFC Site Security Handbk. W klejnym krku pwinna mied miejsce Kntrla serwerów DNS. Jednym z najpważniejszych błędów jakie mże ppełnid administratr systemu, jest umżliwienie nieautryzwanym użytkwnikm na dknanie przesłania strefy serwera DNS. Takie przesłanie umżliwia serwerwi zapaswemu uaktualnienie swjej bazy i jest n dla nich niezbędne. Niektóre serwery udstępniają kpię strefy każdemu, kt nią pprsi. Pważny prblem występuje wtedy, gdy rganizacja nie używa DNS d segregwania infrmacji na wewnętrzne i zewnętrzne. Udstępnienie infrmacji wewnętrznych adresach IP mżna prównad d udstępnienia pełneg planu sieci wewnętrznej. Mżna d teg wykrzystad prgram nslkup. W sieci mżna znaleźd również inne narzędzia umżliwiające przeprwadzenie takieg badania. W rekrdach HINFO mżemy znaleźd pis platfrmy prgramw sprzętwej. Niekiedy będzie tam również infrmacja, że są t systemy testwe (zwykle słab zabezpieczne). Rekrdy MX kreślają serwery pcztwe. Przeciwdziałanie plega na umżliwieniu przesyłania infrmacji strefie jedynie autryzwanym serwerm. Infrmacje tym mżna znaleźd w dkumentacji kreślnych serwerów. Ddatkw należy rzdzielid serwery DNS na wewnętrzne i zewnętrzne. Klejny krk t tzw. badanie sieci. W tym krku następuje próba kreślenia tplgii sieci raz ptencjalnych ścieżek dstępu d nich. Mżna użyd prgramu tracerute (UNIX) lubtracert (Windws). Są również pdbne prgramy udstępniające interfejs graficzny, np. Visual Rute lub Ne Trace. Narzędzia te umżliwiają pznanie ścieżki pknywanej przez pakiet w drdze d kmputera dcelweg. Przeciwdziałanie plega na zastswaniu dpwiednieg systemu wykrywania włama, blkująceg mówine żądania. Mżna sknfigurwad graniczne rutery tak aby graniczały ruch pakietów ICMP i UDP d knkretnych kmputerów. 3. Techniki skanwania W tej chwili technika skanwania budzi w wielu śrdwiskach zastrzeżenia c d jej legalnści. Pniżej przytaczam fragment wiadmści umieszcznej na witrynie CERT Plska. Pd kniec rku 2000, jeden z lkalnych sądów w Stanach Zjedncznych uznał, że skanwanie prtów kmputerwych nie jest niezgdne z prawem, pd warunkiem czywiście że nie wyrządza szkdy. Sąd przychylił się d głsu brny i uznał, że czas spędzny na rzpatrywaniu przypadku skanwania sieci, czy kmputera, nie mże byd wzięty pd uwagę przy kreśleniu pniesinych strat finanswych. Strata mże byd uznana tylk wtedy jeśli następuje naruszenie integralnści i dstępnści sieci. "Jest t dbra decyzja dla naukwców związanych z bezpieczestwem teleinfrmatycznym" - stwierdził brca skarżneg. Decyzja wydaje się byd kntrwersyjna. Wszelkie klasyfikacje przypadków naruszenie bezpieczestwa teleinfrmatyczneg zawierają przypadek skanwania sieci, czy pjedynczeg kmputera. Oczywiście, rzadk kiedy dchdzi w wyniku sameg skanwania d naruszenia bezpieczestwa, chciaż nie jest t wykluczne. Jest t jednak niezaprzeczalnie spsób na zebranie infrmacji, która w rezultacie mże psłużyd d dknania zasadniczeg włamania. C więcej - t właśnie włamanie mże nie zstad wykryte właśnie dzięki wcześniejszemu skanwaniu. Wątpliwe jest również kreślenie tej decyzji jak krzystnej dla naukwców. Pważni naukwcy teg typu eksperymenty dknują w labratriach Cele skanwania Skanwanie jest pwszechnie stswaną metdą zdalneg wykrywania kmputerów i usług udstępnianych przez te kmputery. Metda ta plega na próbkwaniu aktywnści badaneg kmputera, pprzez wysyłanie d nieg specjalnie spreparwanych pakietów i czekiwaniu na dpwiedź. P debraniu dpwiedzi przystępujemy d jej interpretacji. Niekiedy również brak dpwiedzi niesie dla skanująceg infrmację dnśnie aktywnści badaneg kmputera lub usługi.

3 Skanwanie pełni rlę wywiadu, który dstarcza infrmacji zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pzwala stwierdzid, które urządzenia i serwisy sieciwe działają, a które nie - c niejednkrtnie jest infrmacją równie isttną. Mżna zdalnie kreślid czy dany kmputer jest aktywny, rzpznad uruchmine na nim serwisy raz system peracyjny. Skanwanie mże pmóc również w rzpznaniu tplgii sieci i knfiguracji urządze dstępwych (np.: list kntrli dstępu, tablic rutwania). Jest n wykrzystywane przez administratrów d rzwiązywania prblemów z siecią, jak również przez intruzów w celach rzpznawczych Skanwanie ICMP Najprstszą, najczęściej stswaną ale i craz mniej skuteczną metdą skanwania jest wysłanie pakietu ICMP ech request, czyli ppularneg pinga. Na tej pdstawie mżna stwierdzid czy dcelwe urządzenie jest siągalne. Brak dpwiedzi nie świadczy jednak tym, że kmputer nie jest niesiągalny. Pwdów braku dpwiedzi mże byd wiele: zapra gniwa filtrująca pakiety ICMP, wyłączny serwis na dcelwym kmputerze i wiele innych. Na rys. 1 przedstawin przykładwy raprt uzyskiwany z prgramu skanująceg, a na rys. 2, braz ruchu sieciweg związaneg z tym rdzajem skanwania. Rys. 1. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP ech request Rys. 2. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP ech request Zdarza się, że na maszynie filtrującej ruch blkwane są wyłącznie pakiety ICMP Ech Request/Replay. W takim przypadku mżna próbwad wysyład pakiety Timestamp Request (ICMP - typ 13) alb Address Mask Request (ICMP - typ 17). Są t zapytania kntrlne ICMP, na które dcelwy kmputer mże dpwiedzied. W pierwszym przypadku będzie t aktualny czas bwiązujący na zdalnej maszynie. Drugi przypadek t sytuacja, w której bezdyskwa stacja rbcza pbiera maskę pdsieci w czasie startu. Kmunikaty te mżna wysład wykrzystując narzędzia takie jak icmpush raz icmpquery. W trakcie bada wykrzystan własny prgram autra. Na rys. 3 i 4 przedstawin raprty prgramu skanująceg. Na rys. 5 i 6 mżna zbaczyd braz ruchu sieciweg związaneg z bydwma metdami skanwania. Pdczas skanwania przy pmcy pakietów ICMP Address Mask Request nie uzyskan dpwiedzi ani d systemów Windws ani d systemu Linux.

4 Rys. 3. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP Timestamp Request Rys. 4. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP Timestamp Request Rys. 5. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP Address Mask Request Rys. 6. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP Address Mask Request Mżna również wysyład pakiety ICMP na adres rzgłszeniwy sieci. Pakiety takie będą jednak prawdpdbnie ignrwane przez dbirców pracujących z systemami Windws. Pwdem jest mżliwśd nadużycia, którą wykrzystuje jeden ze znanych ataków DS- SMURF). Wyniki takieg skanwania przedstawin na rys. 8 i 9. Skanwanie przeprwadzn w sieci, której tplgię przedstawin na rys. 7.

5 Rys. 7. Tplgia sieci wykrzystanej w skanwaniu pakietami rzgłszeniwymi Rys. 8. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP ech request na adres rzgłszeniwy Rys. 9. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP ech request wysyłanymi na adres rzgłszeniwy Pdczas eksperymentu, zgdnie z czekiwaniami, systemy Windws nie dpwiedziały na wysłane pakiety. Systemy Linuks, raz ruter zgłsiły swją becnśd wysyłając dpwiedzi d skanera. Na rys.9 nie widad pakietów dpwiedzi wysyłanych przez system d sameg siebie. Wynika t ze spsbu funkcjnwania snifera Skanwanie TCP Pewne cechy prtkłu TCP sprawiają, że jest n bardziej przydatny d skanwania niż np. prtkół UDP. Niektóre techniki skanwania, w tym skanwanie z ukryciem tżsamści skanująceg, wykrzystują cechę zrientwania na płączenia (cnnectin-riented) prtkłu TCP. W skanwaniu ważne mże byd również śledzenie numerów sekwencyjnych raz dpwiedzi systemu p trzymaniu pakietu TCP z włącznymi kreślnymi flagami. Z reguły stswane są pakiety nie zawierające danych, gdyż ważny jest fakt, czy zdalny system dpwiedział, a nie zawartśd pla danych pakietu. Pewne techniki wykrzystują fragmentację pakietów w warstwie sieciwej, które pzwalają ukryd nagłówek TCP w kilku pakietach IP utrudniając detekcję skanwania. Skanwanie płączeniwe Najprstszą techniką skanwania prtów z wykrzystaniem TCP jest metda płączeniwa (TCP cnnect). Nazwa jej pchdzi d systemwej funkcji cnnect(), która służy d nawiązania pełneg płączenia ze zdalnym prtem. Jeśli w fazie nawiązywania płączenia serwer dpwie

6 pakietem z flagami SYN/ACK znaczy t, że prt jest twarty w trybie nasłuchu. Pakiet z flagami RST/ACK indykuje zamknięty prt. Skanwanie kczy wysłanie pakietu z flagą RST. Wadą tej metdy jest łatwśd jej wykrycia i zablkwania. Zalety t szybkśd raz mżliwśd wyknania w przez każdeg użytkwnika. Rys. 10. Raprt skanera nmap wykrywająceg twarte prty 445 i 135 (metda płączeniwa) Rys.11. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap twartych prtów 445 i 135 (metda płączeniwa) Rys. 12. Raprt skanera nmap wykrywająceg zamknięte prty 21 i 25 (metda płączeniwa) Rys.13. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap zamkniętych prtów 21 i 25 (metda płączeniwa)

7 Skanwanie półtwarte Nietrudn zabserwwad, że system dcelwy dstarcza infrmacji statusie prtu już w trakcie trwania prcesu nawiązywania płączenia p nadesłaniu dpwiedzi na pakiet SYN. Spstrzeżenie t wykrzystuje technika półtwarcia. Plega na na wysłaniu pakietu RST zaraz p trzymaniu w drugiej fazie płączenia pakietu SYN/ACK lub RST/ACK. Sweg czasu zaletą tej metdy była jej utrudnina wykrywalnśd c znalazł swój wyraz w pierwtnej nazwie (TCP SYN stealth).. Teraz nie jest t już prawdą. Technika ta zbliżna jest d ataku DS SYN Fld. Dlateg też jest częst wykrywana przez systemy IDS lub dfiltrwywana na bramkach dstępwych. Wadą tej metdy jest kniecznśd psiadania uprawnie superużytkwnika w systemie Linux. Ptrzebne są bwiem uprawnienia d twrzenia tzw. gniazd surwych (raw scket) - zastrzeżne dla administratra. Detekcja prtów zamkniętych przebiega tak sam jak w metdzie płączeniwej. Rys. 14. Raprt skanera nmap wykrywająceg twarte prty 445 i 135 (metda półtwarta) Rys.15. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap twartych prtów 445 i 135 (metda półtwarta) Techniki specjalne TCP Pdbnie jak w przypadku skanwania półtwarteg, stswanie technik kreślanych mianem specjalnych miał na celu utrudnienie wykrycia faktu skanwania. Obecnie większśd z nich należy d pdstawweg zbiru zdarze wykrywanych przez systemy detekcji intruzów. Wszystkie techniki przedstawine w niniejszym punkcie wykrzystują pdstawwą zasadę zapisaną w RFC 793 kreślającą, że system pwinien dpwiedzied pakietem RST na każdy pakiet niezgdny z klejnścią nawiązywania płączenia TCP, jeżeli jest n kierwany d prtu zamknięteg. Wbec teg skanwanie będzie plegał na wysyłaniu pakietów z ustawiną flagą FIN, z flagami SYN/ACK (drugi etap nawiązywania płączenia), z wszystkimi ustawinymi flagami (pakiet XMAS), bez ustawinych flag (pakiet NULL). Detekcję prtu zamknięteg systemu Linux przy pmcy technik specjalnych pkazan na rys. 16 i 17. Obrazy uzyskane pdczas detekcji prtu twarteg mżna zbaczyd na rys. 18 i 19. W tym przypadku, jak mżna zauważyd, nie jest wysyłana żadna dpwiedź przez system skanwany. Niektóre systemy (np.: Windws) są na tą technikę dprne, gdyż zwracają pakiet RST również w przypadku skanwania prtu twarteg. Taki przypadek dla prtu twarteg pkazan na rys. 20 i 21. Detekcji pddan prt 445 systemu Windws Jest n twarty, c mżna stwierdzid np. na pdstawie brazów zamieszcznych na rys. 14 i 15. Prgram nmapbłędnie rzpznaje stan prtów. Wynika t z dpwiedzi uzyskanych d systemu badaneg. Przebieg detekcji prtu zamknięteg przebiega według reguły przedstawinej pwyżej.

8 Rys. 16. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji zamknięteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.17. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap zamknięteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys. 18. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji twarteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.19. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap twarteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL)

9 Rys. 20. Błędny raprt skanera nmap dknująceg badania faktycznie twarteg prtu systemu Windws pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.21. Ruch sieciwy pdczas badania przez skaner nmap twarteg prtu systemu Windws pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) W sytuacjach przedstawinych wyżej należałby bardziej zagłębid się w szczegóły implementacyjne stsów TCP/IP pszczególnych systemów peracyjnych. Niekiedy da się wówczas zabserwwad pewne prawidłwści, które mżna wykrzystad pdczas interpretwania wyników skanwania prtów. Plegają ne na analizie pla kreślająceg wielkśd kna raz pla TTL (time t live) trzymaneg pakietu RST. Niektóre systemy peracyjne, w przypadku prtów zamkniętych zwracają pakiet RST z ustawinym plem TTL na wartśd wyższą niż dla prtów twartych. Sprawdzanie wielkści kna jest pdbną techniką. W przypadku pkazanym na rys. 22 badanie plegał na wysyłaniu pakietów SYN/ACK d systemu OpenBSD przy pmcy prgramuhwing. W zwracanych (zaznacznych) pakietach RST wielkśd kna różna d zera znacza twarty prt. Jest t prawdą np. dla systemów z rdziny BSD (FreeBSD, OpenBSD) raz niektórych systemów Unix (AIX, HP-UX), chd pjawiły się łaty w ich statnich wersjach. W przykładzie pkazanym na rys. 22 ple TTL nie zdradza stanu prtu. Natmiast dbre rezultaty daje analiza wielkści kna. Rys.22. Detekcja twartych prtów 21 i 23 systemu OpenBSD pprzez analizę wartści pla WINDOW w dbieranych pakietach RST Jak widad z załącznych przykładów pprawna interpretacja wyników uzyskanych przy pmcy pisanej metdy wymaga wiedzy dnśnie systemu peracyjneg zainstalwaneg na skanwanym kmputerze. Dlateg też z reguły trzeba najpierw ustalid jeg rdzaj Skanwanie UDP W przypadku bezpłączeniweg prtkłu UDP reakcja zdalneg systemu mże byd dwjaka. Aktywny system w mmencie trzymania datagramu UDP na zamknięty prt pwinien wysład kmunikat ICMP Destinatin Unreachable (typ 3) a dkładniej mówiąc ICMP Prt Unreachable (typ 3, kd 3). Przypadek taki zstał przedstawiny na rys. 23 i 24.W przeciwnym przypadku, gdy prt jest twarty, nie należy się spdziewad dpwiedzi, gdyż w przypadku UDP nie występuje ptwierdzanie debrania pakietu. Taka sytuację mżna zbaczyd na rys. 25 i 2.

10 Czasami mżna uzyskad dpwiedź z prtu twarteg, gdy serwer usługi ulkwanej w tym prcie próbuje dpwiedzied na dmniemane żądanie. Zależed t będzie przede wszystkim d spsbu budwania pakietu skanująceg. Rys. 23. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji zamknięteg prtu 25 UDP Rys.24. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap zamknięteg prtu 25 UDP Rys. 25. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji twarteg prtu 445 UDP Rys.26. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap twarteg prtu 445 UDP Jeżeli skanującemu zależy na zbadaniu siągalnści kmputera a nie prtu, t technika skanwania UDP również mże znaleźd zastswanie. Odpwiedź ICMP Prt Unreachable (typ 3, kd 3) świadczy siągalnści badaneg węzła. Pdbnie, z zastrzeżeniem uwag sfrmułwanych niżej, mżna by był interpretwad brak dpwiedzi. Niesiągalnśd węzła sygnalizwana mże byd przez statni przed badanym węzłem ruter, zwróceniem kmunikatu ICMP Destinatin Unreachable (typ 3, kd 1). Technika skanwania przy pmcy prtkłu UDP nie należy d najskuteczniejszych ze względu na fakt, że wiele bramek (ściany gniwe, rutery brzegwe) dfiltrwuje datagramy UDP skierwane na inne prty niż 53 (DNS). Datagramy UDP są łatw wykrywalne, ze względu na ich

11 małą ppularnśd. Duża liczba systemów nie dpwiada prawidłw na datagramy UDP, inne mają wprwadzne graniczenia, np. c d ilści i częstści generwanych pakietów ICMP. Częste jest także filtrwanie pakietów ICMP przez zapry gniwe raz rutery. Dlateg brak dpwiedzi na datagram UDP niczym nie świadczy. Niestety duża częśd dstępnych aktualnie skanerów brak dpwiedzi jednznacznie interpretuje jak wykrycie prtu twarteg, c czywiście nie jest prawidłwym działaniem Inne techniki skanwania Mapwanie dwrtne Metdą wykrywania kmputerów funkcjnujących w sieci mże byd wysyłanie pakietów z ustawiną flagą RST, tzw. inverse mapping. Metda ta wykrzystywana jest z reguły d pznania tplgii sieci - stwierdzenia, czy dany kmputer istnieje czy nie. W typwym przypadku ruter p trzymaniu pakietu skierwaneg d hsta, który nie istnieje, wygeneruje kmunikat ICMP hst unreachable lub ICMP time exceeded. Dzieje się tak pnieważ ruter najpierw wyśle d pdsieci zapytanie ARP adres MAC kmputera zadanym adresie, a kiedy nie trzyma dpwiedzi, zwróci kmunikat błędzie. D rutera mżna wysład dwlny pakiet, ale jeśli będzie n typwy (np.: ping - ICMP ech request lub SYN/ACK) t prawdpdbnie zstanie zapisany w lgach. Jeśli natmiast będzie t pakiet z ustawiną flagą RST i lswym numerem ACK t istnieje duże prawdpdbiestw, że zstanie zignrwany przez systemy chrny, a wygeneruje kmunikat interesujący sbę, która przeprwadza rzpznanie. Sytuacja taka dpwiada zdarzeniu, kiedy zdalny system zamyka płączenie z hstem z chrninej sieci - nie ma więc pwdów by takieg pakietu nie przyjąd. Dpóki zapry gniwe lub inne prgramy chrnne nie będą śledzid wszystkich twartych płącze, skanwanie takie będzie skuteczne. Metda ta pzwala jedynie stwierdzid, czy dany kmputer nie jest aktywny. Brak dpwiedzi mże znaczad aktywnśd hsta, chd równie prawdpdbne jest t, że ruter nie wygenerwał kmunikatu ICMP, kmunikat się zgubił, lub wysłany przez skanwaneg pakiet zstał dfiltrwany w drdze pwrtnej. Mapwanie dwrtne z pdszywaniem się Odmianą pwyższej metdy jest tzw. spfed inverse mapping, czyli skanwanie z ukryciem tżsamści (adresu) skanująceg. Plega t na wykrzystaniu d skanwania jeszcze jedneg kmputera. Załóżmy, że kmputerem skanującym jest A, kmputerem pmcniczym B, a skanwaniu pdlega kmputer C. Ważne jest by wszystkie pakiety wysyłane z kmputera B przechdziły przez A. W praktyce znacza t, że A i B muszą znajdwad się w jednym segmencie sieci. Rys.27. Tplgia sieci wymagana d przeprwadzenia skanwania metdą mapwania dwrtneg z pdszywaniem się Teraz pstąpid mżna dwjak: Wysyład d kmputera B pakiety z włączną flagą ACK i sfałszwanym adresem źródłwym wskazującym na C. Kmputer B dpwie na takie pakiety segmentami RST skierwanymi d hsta C. Pnieważ skanujący kmputer A znajduje się p drdze d hsta B, będzie n w stanie wychwycid dpwiedź C na pakiety RST. Aby nie zstawid śladu w lgach na kmputerze B mżna d razu wysyład pakiety RST ze sfałszwanym adresem źródła (wskazującym na B) d kmputera C. Jeśli bramka wyśle kmunikat ICMP wskazujący na brak hsta C, t skanujący kmputer A zbaczy g. Ujemną strną takieg pstępwania jest brak pewnści pełnej annimwści, bwiem pdrbine pakiety zawierają pewne cechy identyfikujące knkretny system peracyjny. Metda idle scan

12 Metda idle scan zależna jest d implementacji stsu TCP/IP knkretneg systemu peracyjneg. Wykrzystuje na wcześniej pisaną technikę skanwania SYN - czyli nawiązywania płączenia TCP. Różnica plega na wykrzystaniu trzecieg kmputera jak źródła pakietów, c pzwala na ukrycie przed skanwanym własneg adresu. Aby skrzystad z tej techniki trzeba zlkalizwad w sieci kmputer, który nie wysyła i nie dbiera żadnych pakietów, tzw: hst niemy (dumb). Scenariusz prcesu skanwania zakłada udział trzech kmputerów: A - hst skanujący, B - hst niemy, C - hst skanwany, czyli cel. Rys.28. Tplgia sieci wykrzystanej d zaprezentwania skanwania metdą idle scan Technika ta wykrzystuje fakt, że wiele systemów peracyjnych umieszcza jak zawartśd pla IP ID w nagłówku pakietu IP, liczby generwane w klejnści rsnącej, różniące się stałą wartśd. System Micrsft NT zwiększa t ple stpniw wartśd 256, Linux 1. Niektóre systemy (np. OpenBSD) lsują te wartści, przez c nie mżna ich wykrzystad jak niemych hstów w tej metdzie. Skanwanie zaczyna kmputer A d wysyłania d kmputera B pakietów ICMP Ech Request. W dbieranych pakietach ICMP Ech Reply analizwane są wartści pla IP ID. Wartści te pwinny rsnąd w spsób regularny. Oznacza t, że kmputer B nie wysyłał żadnych pakietów pza tymi, które stanwiły dpwiedź na pakiety przychdzące z kmputera A. Przykład sekwencji takich dpwiedzi przedstawin na rys. 29.

13 Rys.29. Odpwiedzi generwane przez hst niemy Równlegle z wysyłaniem i dbieraniem pakietów ICMP, kmputer A wysyła d kmputera C na badany prt pakiet SYN (pierwsza faza nawiązywania płączenia TCP), ze sfałszwanym adresem nadawcy wskazującym na kmputer B. Kmputer C dpwie na taki pakiet w spsób zdefiniwany w RFC: Pakietem SYN/ACK jeśli prt jest twarty w trybie nasłuchu. Na taki pakiet hst B, który nic nie wie płączeniu dpwie pakietem RST. Oznacza t, że w pakietach wysyłanych przez kmputer B d kmputera A, regularny d tej pry przyrst wartści pla ID IP zstanie zakłócny. Pakietem RST/ACK jeśli dcelwy prt na kmputerze C jest zamknięty. Kmputer B zignruje taki pakiet i zakłócenia regularnści przyrstu pla ID IP nie będzie. Wysyłanie przez skanująceg pakietów SYN, klejn d prtów 79, 80, 81 kmputera skanwaneg zaprezentwan na rys. 30. Rys. 30. Raprt skanera hping2 dknująceg badania prtów 79 Na kmputerze A przez cały czas analizwane pwinny byd zmiany w plu IP ID pakietów przychdzących z hsta B. Jeśli nastąpił zakłócenie regularnści znacza t, że kmputer B dpwiedział pakietem RST na płączenie z kmputera C zdradzając przez t, że badany prt jest twarty. Taki przypadek zaznaczn na rys. 31. Ruch pmiędzy kmputerem niemym a skanwanym przedstawin na rys. 32.

14 Rys. 31. Zakłócenie regularnści w wartściach pla IP ID sygnalizujące prt twarty Rys. 32. Ruch pmiędzy kmputerem niemym ( ) a skanwanym ( ) Technika ta w czywisty spsób wymaga niemeg hsta, by zminimalizwad prawdpdbiestw fałszyweg rzpznania. Fałszywe rzpznanie mże wystąpid wówczas, gdy kmputer uważany za niemy nagle rzpcznie kmunikację z jakimś innym hstem, któreg skanujący nie brał pd uwagę. Generwanie większej liczby sfałszwanych pakietów d kmputera C mże byd metdą również zmniejszenia prawdpdbiestwa ppełnienia pmyłki. Skanwanie t mże wykrzystywad inne metdy nawiązywania płączenia niż SYN, np.: inverse mapping mijając ewentualne systemy IDS lub inne prgramy wyspecjalizwane w wykrywaniu skanwania. Metda FTP bunce Metdą na ukrywanie tżsamści skanująceg jest wykrzystanie techniki FTP Bunce Scanning. Wykrzystuje na serwer FTP jak punkt pśredniczący - prxy. Metda ta psługuje się właściwścią prtkłu FTP kreślną przez RFC959, plegającą na tym, że serwer FTP mże wysład dane d inneg kmputera niż źródłwy czyli ten. z któreg nawiązan płączenie. Właściwśd ta kreśla się mianem FXP. Jest na blkwana w wielu serwerach dmyślnie, inne w góle jej nie psiadają. Czasami mżna zdefiniwad, którzy użytkwnicy serwera mgą krzystad z tej funkcji. Mżna na przykład pzwalad na takie transfery z kreślneg źródła, lub zabrnid krzystania z tej funkcji użytkwnikwi annimwemu (annymus). D skanwania wykrzystana zstaje kmenda PORT kreślająca prt dcelwy raz adres IP pd który należy wysyład dane. Od teg mmentu wyniki wszystkich plece wydanych serwerwi FTP przesłane zstaną d kmputera skanwaneg. Natmiast raprty dtyczące realizacji przesyłania danych kierwane są d skanująceg. Jeśli wyspecyfikwany prt na kmputerze skanwanym jest twarty, t serwer FTP zwróci przeprwadzającemu skanwanie kmunikat 150 i 226. W przeciwnym wypadku pjawi się kmunikat 425 Can't build data cnnectin: Cnnectin refused. Największą zaletą tej metdy jest annimwśd (nie licząc lgów serwera FTP). Osba skanująca nie musi też psiadad uprawnie superużytkwnika. Główną wadą tej metdy jest jej pwlnśd. Na rys.33 przedstawin tplgię sieci wykrzystanej d przeprwadzenia pisywaneg skanwania. Serwer FTP zainstalwany zstał na kmputerze adresie Skanwanie przeprwadzan z kmputera adresie Celem skanwania był kmputer adresie

15 Rys.33. Tplgia sieci zastswana d przeprwadzenia skanwania FTP bunce Na rys. 34 zbaczyd mżna raprt uzyskiwany p strnie skanująceg. D skanwania wykrzystan standardwy prgram telnet. Skanwaniu pdlegały prty Na rys. 35 przedstawin braz ruchu sieciweg pdczas testwania twarteg prtu 80, na rys braz ruchu pdczas testwania zamknięteg prtu 79, a na rys braz ruchu pdczas inicjwania sesji FTP pmiędzy skanującym a serwerem FTP. Ddatkw na rys. 38 zamieszczn fragment lgu serwera FTP, w którym mżna zauważyd zapisy dtyczące przeprwadzneg skanwania. Rys.34. Raprt p strnie skanująceg

16 Rys. 35. Ruch sieciwy pdczas detekcji twarteg prtu 80 TCP Rys.36. Ruch sieciwy pdczas detekcji zamknięteg prtu 79 TCP Rys.37. Ruch sieciwy pdczas inicjwania sesji FTP Rys.38. Fragment zawartści lgu serwera FTP z raprtem dtyczącym przeprwadzneg skanwania 3.6. Ukrywanie skanwania Istnieje szereg metd ukrywania faktu skanwania prtów wybranych kmputerów. P pierwsze mżna użyd tych technik skanwania, które nie zstawiają śladu w standardwych lgach systemu. Drugą przeszkdą są specjalistyczne systemy w tym IDS, które są wyczulne na teg typu działania. Wykrzystują ne algrytmy, które stwierdzają, czy wykryta działalnśd jest skanwaniem czy zwykłym ruchem sieciwym. Znajmśd tych algrytmów pzwala je minąd.

17 Skanwanie prtów w lswej klejnści - niektóre systemy IDS wykrywają sekwencyjne płączenia z jedneg adresu źródłweg z klejnymi prtami. Wystarczy wprwadzid lswśd przy wybrze prtów d skanwania by minąd t zabezpieczenie. Na rys. 39 przedstawin przykład ruchu sieciweg w czasie skanwania płączeniweg z lswaniem klejnści skanwanych prtów. Rys.39. Ruch sieciwy pdczas skanwania płączeniweg z lswą klejnścią prtów Pwlne skanwanie - system IDS lub dwlny inny stwierdzi próbę skanwania systemu jeśli wykryje klejne płączenia z jedneg adresu na różnych prtach w kreślnym czasie, np.: za skanwanie uważana mże byd próba nawiązania 5 płącze na różne prty z jedneg adresu w czasie 3 sekund. Wiedza tym pzwala ustalid skanwanie na 5 płącze w czasie 4 sekund by uniknąd wykrycia. W przypadku nieznanych ustawie mżna skanwanie spwlnid d kilku pakietów na dzie. Fragmentacja pakietów - częśd istniejących systemów IDS nie składa fragmentwanych pakietów bądź t w bawie przed atakiem DS bądź nie psiadają takiej funkcji. Dkument RFC791 kreśla minimalny rzmiar fragmentwaneg pakietu na 8 ktetów, czyli znacznie mniej niż nagłówek TCP + IP, przez c flagi TCP mgą znajdwad się w innym fragmencie niż nagłówek. Nie widząc całeg pakietu system nie jest w stanie pprawnie g rzpznad. Rzwiązaniem prblemu jest sknfigurwanie bramki (zapry gniwej lub rutera) tak, by składał w całśd wszystkie fragmentwane pakiety. Odwrócenie uwagi - technika ta plega na stwrzeniu liczneg strumienia skanujących pakietów ze sfałszwanymi adresami nadawcy. Wśród zalewu pakietów c jakiś czas znajdwad będzie się adres prawdziweg hsta inicjująceg skanwanie. Jeg wychwycenie w mrzu innych pakietów jest jednak bardz trudne i pracchłnne. Skanwanie takie mżna zidentyfikwad badając wartśd pla TTL. Jeśli wszystkie pakiety psiadają jednakwą wartśd znaczy t, że z dużym prawdpdbiestwem wysłane zstały z jedneg miejsca. Na rys. 40 przedstawin przykład zalewu pakietów, mająceg na celu ukrycie faktu skanwania. Rys.40. Ruch sieciwy pdczas zalewu pakietów ukrywająceg skanwanie

18 Fałszwanie adresu nadawcy - metda ta mże stanwid rzwinięcie pmysłu przedstawineg pwyżej. W tym przypadku kmputer skanujący fałszuje wszystkie adresy nadawcy dbając jedynie t, by przynajmniej jeden z fałszwanych adresów znajdwał się w jeg pdsieci. Dzięki temu hst skanujący jest w stanie sniffwad pakiety zwrtne nie zdradzając swjeg adresu. Ruch sieciwy jest bardz pdbny d przedstawineg na rys. 40. Skanwanie rzprszne - rzprszne skrdynwane skanwanie mże byd wykrzystane w płączeniu z pwlnym skanwaniem w celu wyknania praktycznie niewykrywalneg skanwania w rzsądnym czasie. Technika ta spr zalet, jednak wymaga wcześniejszych przygtwa i znacznych zasbów. 2. Zjawisk sniffingu Sniffing czyli węszenie jest zagrżeniem biernym. Plega na dczytywaniu danych przez węzeł, dla któreg nie były ne przeznaczne. Mżliwśd taka jest dstępna w wielu urządzeniach (np. analizatr sieci). Urządzenia wykrzystujące sniffing są pżyteczne i knieczne. Mgą byd jednak wykrzystywane w złych zamiarach. Np. d przechwytywania haseł, dczytywania pczty, dczytywania przesyłanych rekrdów baz danych. Częst węszenie stanwi etap wstępny przed przystąpieniem d ataku aktywneg. Wszystkie interfejsy sieciwe w segmencie sieci mają dstęp d wszystkich transmitwanych w nich danych. Każdy interfejs pwinien mied inny adres. Istnieje też przynajmniej jeden adres rzgłszeniwy (bradcast) dpwiadający wszystkim interfejsm. Nrmalnie, interfejs reaguje tylk na pakiety, które w plu adreswym mają jeg adres, lub adres rzgłszeniwy. Sniffer przełącza interfejs w tryb pdsłuchu, dzięki czemu interfejs mże analizwad każdy pakiet w danym segmencie sieci. Jest t bardz przydatne narzędzie w rękach administratra, służące d ustalania przyczyn nieprawidłweg działania sieci. Mżna ustalid udział pszczególnych prtkłów w ruchu sieciwym, udział pszczególnych hstów w generwaniu i dbieraniu pakietów. Oprgramwanie umżliwiające sniffing jest w tej chwili łatw dstępne w Internecie. Oznacza t, że mgą z nieg krzystad również ptencjalni intruzi. Sniffing danych z sieci prwadzi d utraty tajnści pewnych infrmacji, które pwinny zstad tajne. Pwszechnie stswane praktyki bejmują m.in.: Przechwytywanie haseł. Przechwytywanie numerów knt finanswych (np. kart kredytwych). Przechwytywanie danych prywatnych (np. zawartych w pczcie elektrnicznej). Analizę ruchu sieciweg. Grmadzenie danych z usług finger,, whis, nslkup, DNS. Grmadzenie danych SNMP. 3. Techniki wykrywania sniferów Wiele systemów peracyjnych udstępnia mechanizm pzwalający stwierdzid, czy interfejs sieciwy pracuje w trybie bezładnym. W systemie Linux mżna t stwierdzid przy pmcy plecenia ifcnfig. Gdy interfejs pracuje w tym trybie, t w sekcji atrybutów pjawi się słw PROMISC. Należy jednak zwrócid uwagę, że jeżeli atakujący przejmie kntrlę nad kmputerem, t mże pdłżyd zastępcze plecenie ifcnfig, które nie będzie sygnalizwał trybu bezładneg. W Windws mżna wykrzystad prgram PrmiscDetect. Częśd prgramów, mnitrujących sied przeprwadza dwrtne przeszukiwanie DNS w mmencie generwania raprtów wyjściwych. Ma t na celu kreślenie nazw kmputerów znanych adresach. Generwany jest w ten spsób ddatkwy ruch w sieci związany z DNS. Mżliwe jest wbec teg mnitrwanie sieci w pszukiwaniu kmputerów, które przeprwadzają dużą liczbę wyszukiwa DNS. Jednak czywiście mże t byd działanie przypadkwe i nie dnajdziemy pdsłuchująceg kmputera. Prstszym spsbem byłby utwrzenie fałszyweg płączenia z adresem, który nie ma żadneg związku z lkalna siecią. Mżna wówczas mnitrwad sied w pszukiwaniu zapyta DNS, które próbują rzwiązad sfałszwany adres, c autmatycznie zdradzi pdsłuchującą maszynę. Klejną techniką jest badanie różnic w późnieniu dpwiedzi na wysyłane pakiety ICMP Ech Request (ping). Na wstępie należy sprawdzid kmputer przez próbkwanie czasów dpwiedzi. Ptem należy wygenerwad w sieci duży ruch tak spreparwany, aby zaintereswad ptencjalneg snifera. W kcu czas późnienia jest próbkwany pnwnie w celu prównania, czy zmienił się znacząc. Jednym z prblemów tej metdy jest fakt, że mgą wystąpid późnienia pnieważ medium transmisyjne będzie mcn bciążne i wzrśnie liczba klizji. Czasem w detekcji interfejsu pracująceg w trybie bezładnym mże pmóc błąd sterwnika. Odkryt, że w ppularnym sterwniku ethernetwym Linuxa, gdy kmputer pracwał w trybie bezładnym, system peracyjny nie był w stanie przeprwadzad sprawdze adresów MAC. Zamiast teg, sprawdzenie był przeprwadzane na pzimie prtkłu IP. W nrmalnej sytuacji, pakiety z bcym adresem MAC

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo