adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,"

Transkrypt

1 Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm na utwrzenie pełneg lub częściweg prfilu jej zabezpiecze. Jest t chyba najbardziej pracchłnny element badania zabezpiecze. C mże zidentyfikwad agresr? nazwę dmeny, blki sieci, adresy IP kmputerów siągalnych pprzez usługi działające na zidentyfikwanych kmputerach, architekturę i zainstalwany system peracyjny, mechanizmy kntrli dstępu, systemy wykrywania intruzów i zapry sieciwe, używane prtkły, numery linii telefnicznych, mechanizmy autryzacji dla zdalneg dstępu. Krk 1, t przeszukiwanie gólnie dstępnych źródeł, takich jak: strny www, artykuły i infrmacje praswe, listy dyskusyjne, serwisy wyszukiwawcze. Wiele infrmacji mżna czasami znaleźd w kmentarzach w kdzie źródłwym strny www. Częst mżna tam znaleźd: infrmacje lkalizacji, pwiązane firmy i jednstki rganizacyjne, infrmacje przejęciach i fuzjach, numery telefnów, adresy kntaktwe i adresy , infrmacje plityce prywatnści i zabezpiecze, łącza d innych serwerów pwiązanych z rganizacją. D identyfikacji nazw dmen i sieci związanych z daną rganizacją mżna wykrzystywad bazy danych whis. Większśd infrmacji ptrzebnych agresrm mżna uzyskad pprzez zapytania: rejestratra, rganizację, dmenę, sied, kntakt. Niektóre bardziej znane serwisy whis, t:

2 - American Registry fr Internet Numbers - SamSpade - Asia-Pacific Netwrk Infrmatin Center - Reseaux IP Eurpeens - Naukwa i Akademicka Sied Kmputerwa Przeciwdziałanie plega przede wszystkim na usunięciu wszystkich infrmacji, które mgłyby pmóc w zdbyciu dstępu d naszej sieci. Wart zajrzed d RFC Site Security Handbk. W klejnym krku pwinna mied miejsce Kntrla serwerów DNS. Jednym z najpważniejszych błędów jakie mże ppełnid administratr systemu, jest umżliwienie nieautryzwanym użytkwnikm na dknanie przesłania strefy serwera DNS. Takie przesłanie umżliwia serwerwi zapaswemu uaktualnienie swjej bazy i jest n dla nich niezbędne. Niektóre serwery udstępniają kpię strefy każdemu, kt nią pprsi. Pważny prblem występuje wtedy, gdy rganizacja nie używa DNS d segregwania infrmacji na wewnętrzne i zewnętrzne. Udstępnienie infrmacji wewnętrznych adresach IP mżna prównad d udstępnienia pełneg planu sieci wewnętrznej. Mżna d teg wykrzystad prgram nslkup. W sieci mżna znaleźd również inne narzędzia umżliwiające przeprwadzenie takieg badania. W rekrdach HINFO mżemy znaleźd pis platfrmy prgramw sprzętwej. Niekiedy będzie tam również infrmacja, że są t systemy testwe (zwykle słab zabezpieczne). Rekrdy MX kreślają serwery pcztwe. Przeciwdziałanie plega na umżliwieniu przesyłania infrmacji strefie jedynie autryzwanym serwerm. Infrmacje tym mżna znaleźd w dkumentacji kreślnych serwerów. Ddatkw należy rzdzielid serwery DNS na wewnętrzne i zewnętrzne. Klejny krk t tzw. badanie sieci. W tym krku następuje próba kreślenia tplgii sieci raz ptencjalnych ścieżek dstępu d nich. Mżna użyd prgramu tracerute (UNIX) lubtracert (Windws). Są również pdbne prgramy udstępniające interfejs graficzny, np. Visual Rute lub Ne Trace. Narzędzia te umżliwiają pznanie ścieżki pknywanej przez pakiet w drdze d kmputera dcelweg. Przeciwdziałanie plega na zastswaniu dpwiednieg systemu wykrywania włama, blkująceg mówine żądania. Mżna sknfigurwad graniczne rutery tak aby graniczały ruch pakietów ICMP i UDP d knkretnych kmputerów. 3. Techniki skanwania W tej chwili technika skanwania budzi w wielu śrdwiskach zastrzeżenia c d jej legalnści. Pniżej przytaczam fragment wiadmści umieszcznej na witrynie CERT Plska. Pd kniec rku 2000, jeden z lkalnych sądów w Stanach Zjedncznych uznał, że skanwanie prtów kmputerwych nie jest niezgdne z prawem, pd warunkiem czywiście że nie wyrządza szkdy. Sąd przychylił się d głsu brny i uznał, że czas spędzny na rzpatrywaniu przypadku skanwania sieci, czy kmputera, nie mże byd wzięty pd uwagę przy kreśleniu pniesinych strat finanswych. Strata mże byd uznana tylk wtedy jeśli następuje naruszenie integralnści i dstępnści sieci. "Jest t dbra decyzja dla naukwców związanych z bezpieczestwem teleinfrmatycznym" - stwierdził brca skarżneg. Decyzja wydaje się byd kntrwersyjna. Wszelkie klasyfikacje przypadków naruszenie bezpieczestwa teleinfrmatyczneg zawierają przypadek skanwania sieci, czy pjedynczeg kmputera. Oczywiście, rzadk kiedy dchdzi w wyniku sameg skanwania d naruszenia bezpieczestwa, chciaż nie jest t wykluczne. Jest t jednak niezaprzeczalnie spsób na zebranie infrmacji, która w rezultacie mże psłużyd d dknania zasadniczeg włamania. C więcej - t właśnie włamanie mże nie zstad wykryte właśnie dzięki wcześniejszemu skanwaniu. Wątpliwe jest również kreślenie tej decyzji jak krzystnej dla naukwców. Pważni naukwcy teg typu eksperymenty dknują w labratriach Cele skanwania Skanwanie jest pwszechnie stswaną metdą zdalneg wykrywania kmputerów i usług udstępnianych przez te kmputery. Metda ta plega na próbkwaniu aktywnści badaneg kmputera, pprzez wysyłanie d nieg specjalnie spreparwanych pakietów i czekiwaniu na dpwiedź. P debraniu dpwiedzi przystępujemy d jej interpretacji. Niekiedy również brak dpwiedzi niesie dla skanująceg infrmację dnśnie aktywnści badaneg kmputera lub usługi.

3 Skanwanie pełni rlę wywiadu, który dstarcza infrmacji zdarzeniach i urządzeniach w sieci. Pzwala stwierdzid, które urządzenia i serwisy sieciwe działają, a które nie - c niejednkrtnie jest infrmacją równie isttną. Mżna zdalnie kreślid czy dany kmputer jest aktywny, rzpznad uruchmine na nim serwisy raz system peracyjny. Skanwanie mże pmóc również w rzpznaniu tplgii sieci i knfiguracji urządze dstępwych (np.: list kntrli dstępu, tablic rutwania). Jest n wykrzystywane przez administratrów d rzwiązywania prblemów z siecią, jak również przez intruzów w celach rzpznawczych Skanwanie ICMP Najprstszą, najczęściej stswaną ale i craz mniej skuteczną metdą skanwania jest wysłanie pakietu ICMP ech request, czyli ppularneg pinga. Na tej pdstawie mżna stwierdzid czy dcelwe urządzenie jest siągalne. Brak dpwiedzi nie świadczy jednak tym, że kmputer nie jest niesiągalny. Pwdów braku dpwiedzi mże byd wiele: zapra gniwa filtrująca pakiety ICMP, wyłączny serwis na dcelwym kmputerze i wiele innych. Na rys. 1 przedstawin przykładwy raprt uzyskiwany z prgramu skanująceg, a na rys. 2, braz ruchu sieciweg związaneg z tym rdzajem skanwania. Rys. 1. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP ech request Rys. 2. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP ech request Zdarza się, że na maszynie filtrującej ruch blkwane są wyłącznie pakiety ICMP Ech Request/Replay. W takim przypadku mżna próbwad wysyład pakiety Timestamp Request (ICMP - typ 13) alb Address Mask Request (ICMP - typ 17). Są t zapytania kntrlne ICMP, na które dcelwy kmputer mże dpwiedzied. W pierwszym przypadku będzie t aktualny czas bwiązujący na zdalnej maszynie. Drugi przypadek t sytuacja, w której bezdyskwa stacja rbcza pbiera maskę pdsieci w czasie startu. Kmunikaty te mżna wysład wykrzystując narzędzia takie jak icmpush raz icmpquery. W trakcie bada wykrzystan własny prgram autra. Na rys. 3 i 4 przedstawin raprty prgramu skanująceg. Na rys. 5 i 6 mżna zbaczyd braz ruchu sieciweg związaneg z bydwma metdami skanwania. Pdczas skanwania przy pmcy pakietów ICMP Address Mask Request nie uzyskan dpwiedzi ani d systemów Windws ani d systemu Linux.

4 Rys. 3. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP Timestamp Request Rys. 4. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP Timestamp Request Rys. 5. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP Address Mask Request Rys. 6. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP Address Mask Request Mżna również wysyład pakiety ICMP na adres rzgłszeniwy sieci. Pakiety takie będą jednak prawdpdbnie ignrwane przez dbirców pracujących z systemami Windws. Pwdem jest mżliwśd nadużycia, którą wykrzystuje jeden ze znanych ataków DS- SMURF). Wyniki takieg skanwania przedstawin na rys. 8 i 9. Skanwanie przeprwadzn w sieci, której tplgię przedstawin na rys. 7.

5 Rys. 7. Tplgia sieci wykrzystanej w skanwaniu pakietami rzgłszeniwymi Rys. 8. Raprt skanera wysyłająceg pakiety ICMP ech request na adres rzgłszeniwy Rys. 9. Ruch sieciwy pdczas skanwania pakietami ICMP ech request wysyłanymi na adres rzgłszeniwy Pdczas eksperymentu, zgdnie z czekiwaniami, systemy Windws nie dpwiedziały na wysłane pakiety. Systemy Linuks, raz ruter zgłsiły swją becnśd wysyłając dpwiedzi d skanera. Na rys.9 nie widad pakietów dpwiedzi wysyłanych przez system d sameg siebie. Wynika t ze spsbu funkcjnwania snifera Skanwanie TCP Pewne cechy prtkłu TCP sprawiają, że jest n bardziej przydatny d skanwania niż np. prtkół UDP. Niektóre techniki skanwania, w tym skanwanie z ukryciem tżsamści skanująceg, wykrzystują cechę zrientwania na płączenia (cnnectin-riented) prtkłu TCP. W skanwaniu ważne mże byd również śledzenie numerów sekwencyjnych raz dpwiedzi systemu p trzymaniu pakietu TCP z włącznymi kreślnymi flagami. Z reguły stswane są pakiety nie zawierające danych, gdyż ważny jest fakt, czy zdalny system dpwiedział, a nie zawartśd pla danych pakietu. Pewne techniki wykrzystują fragmentację pakietów w warstwie sieciwej, które pzwalają ukryd nagłówek TCP w kilku pakietach IP utrudniając detekcję skanwania. Skanwanie płączeniwe Najprstszą techniką skanwania prtów z wykrzystaniem TCP jest metda płączeniwa (TCP cnnect). Nazwa jej pchdzi d systemwej funkcji cnnect(), która służy d nawiązania pełneg płączenia ze zdalnym prtem. Jeśli w fazie nawiązywania płączenia serwer dpwie

6 pakietem z flagami SYN/ACK znaczy t, że prt jest twarty w trybie nasłuchu. Pakiet z flagami RST/ACK indykuje zamknięty prt. Skanwanie kczy wysłanie pakietu z flagą RST. Wadą tej metdy jest łatwśd jej wykrycia i zablkwania. Zalety t szybkśd raz mżliwśd wyknania w przez każdeg użytkwnika. Rys. 10. Raprt skanera nmap wykrywająceg twarte prty 445 i 135 (metda płączeniwa) Rys.11. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap twartych prtów 445 i 135 (metda płączeniwa) Rys. 12. Raprt skanera nmap wykrywająceg zamknięte prty 21 i 25 (metda płączeniwa) Rys.13. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap zamkniętych prtów 21 i 25 (metda płączeniwa)

7 Skanwanie półtwarte Nietrudn zabserwwad, że system dcelwy dstarcza infrmacji statusie prtu już w trakcie trwania prcesu nawiązywania płączenia p nadesłaniu dpwiedzi na pakiet SYN. Spstrzeżenie t wykrzystuje technika półtwarcia. Plega na na wysłaniu pakietu RST zaraz p trzymaniu w drugiej fazie płączenia pakietu SYN/ACK lub RST/ACK. Sweg czasu zaletą tej metdy była jej utrudnina wykrywalnśd c znalazł swój wyraz w pierwtnej nazwie (TCP SYN stealth).. Teraz nie jest t już prawdą. Technika ta zbliżna jest d ataku DS SYN Fld. Dlateg też jest częst wykrywana przez systemy IDS lub dfiltrwywana na bramkach dstępwych. Wadą tej metdy jest kniecznśd psiadania uprawnie superużytkwnika w systemie Linux. Ptrzebne są bwiem uprawnienia d twrzenia tzw. gniazd surwych (raw scket) - zastrzeżne dla administratra. Detekcja prtów zamkniętych przebiega tak sam jak w metdzie płączeniwej. Rys. 14. Raprt skanera nmap wykrywająceg twarte prty 445 i 135 (metda półtwarta) Rys.15. Ruch sieciwy pdczas wykrywania przez skaner nmap twartych prtów 445 i 135 (metda półtwarta) Techniki specjalne TCP Pdbnie jak w przypadku skanwania półtwarteg, stswanie technik kreślanych mianem specjalnych miał na celu utrudnienie wykrycia faktu skanwania. Obecnie większśd z nich należy d pdstawweg zbiru zdarze wykrywanych przez systemy detekcji intruzów. Wszystkie techniki przedstawine w niniejszym punkcie wykrzystują pdstawwą zasadę zapisaną w RFC 793 kreślającą, że system pwinien dpwiedzied pakietem RST na każdy pakiet niezgdny z klejnścią nawiązywania płączenia TCP, jeżeli jest n kierwany d prtu zamknięteg. Wbec teg skanwanie będzie plegał na wysyłaniu pakietów z ustawiną flagą FIN, z flagami SYN/ACK (drugi etap nawiązywania płączenia), z wszystkimi ustawinymi flagami (pakiet XMAS), bez ustawinych flag (pakiet NULL). Detekcję prtu zamknięteg systemu Linux przy pmcy technik specjalnych pkazan na rys. 16 i 17. Obrazy uzyskane pdczas detekcji prtu twarteg mżna zbaczyd na rys. 18 i 19. W tym przypadku, jak mżna zauważyd, nie jest wysyłana żadna dpwiedź przez system skanwany. Niektóre systemy (np.: Windws) są na tą technikę dprne, gdyż zwracają pakiet RST również w przypadku skanwania prtu twarteg. Taki przypadek dla prtu twarteg pkazan na rys. 20 i 21. Detekcji pddan prt 445 systemu Windws Jest n twarty, c mżna stwierdzid np. na pdstawie brazów zamieszcznych na rys. 14 i 15. Prgram nmapbłędnie rzpznaje stan prtów. Wynika t z dpwiedzi uzyskanych d systemu badaneg. Przebieg detekcji prtu zamknięteg przebiega według reguły przedstawinej pwyżej.

8 Rys. 16. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji zamknięteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.17. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap zamknięteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys. 18. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji twarteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.19. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap twarteg prtu systemu Linux pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL)

9 Rys. 20. Błędny raprt skanera nmap dknująceg badania faktycznie twarteg prtu systemu Windws pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) Rys.21. Ruch sieciwy pdczas badania przez skaner nmap twarteg prtu systemu Windws pprzez zastswanie technik specjalnych (FIN, XMAS, NULL) W sytuacjach przedstawinych wyżej należałby bardziej zagłębid się w szczegóły implementacyjne stsów TCP/IP pszczególnych systemów peracyjnych. Niekiedy da się wówczas zabserwwad pewne prawidłwści, które mżna wykrzystad pdczas interpretwania wyników skanwania prtów. Plegają ne na analizie pla kreślająceg wielkśd kna raz pla TTL (time t live) trzymaneg pakietu RST. Niektóre systemy peracyjne, w przypadku prtów zamkniętych zwracają pakiet RST z ustawinym plem TTL na wartśd wyższą niż dla prtów twartych. Sprawdzanie wielkści kna jest pdbną techniką. W przypadku pkazanym na rys. 22 badanie plegał na wysyłaniu pakietów SYN/ACK d systemu OpenBSD przy pmcy prgramuhwing. W zwracanych (zaznacznych) pakietach RST wielkśd kna różna d zera znacza twarty prt. Jest t prawdą np. dla systemów z rdziny BSD (FreeBSD, OpenBSD) raz niektórych systemów Unix (AIX, HP-UX), chd pjawiły się łaty w ich statnich wersjach. W przykładzie pkazanym na rys. 22 ple TTL nie zdradza stanu prtu. Natmiast dbre rezultaty daje analiza wielkści kna. Rys.22. Detekcja twartych prtów 21 i 23 systemu OpenBSD pprzez analizę wartści pla WINDOW w dbieranych pakietach RST Jak widad z załącznych przykładów pprawna interpretacja wyników uzyskanych przy pmcy pisanej metdy wymaga wiedzy dnśnie systemu peracyjneg zainstalwaneg na skanwanym kmputerze. Dlateg też z reguły trzeba najpierw ustalid jeg rdzaj Skanwanie UDP W przypadku bezpłączeniweg prtkłu UDP reakcja zdalneg systemu mże byd dwjaka. Aktywny system w mmencie trzymania datagramu UDP na zamknięty prt pwinien wysład kmunikat ICMP Destinatin Unreachable (typ 3) a dkładniej mówiąc ICMP Prt Unreachable (typ 3, kd 3). Przypadek taki zstał przedstawiny na rys. 23 i 24.W przeciwnym przypadku, gdy prt jest twarty, nie należy się spdziewad dpwiedzi, gdyż w przypadku UDP nie występuje ptwierdzanie debrania pakietu. Taka sytuację mżna zbaczyd na rys. 25 i 2.

10 Czasami mżna uzyskad dpwiedź z prtu twarteg, gdy serwer usługi ulkwanej w tym prcie próbuje dpwiedzied na dmniemane żądanie. Zależed t będzie przede wszystkim d spsbu budwania pakietu skanująceg. Rys. 23. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji zamknięteg prtu 25 UDP Rys.24. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap zamknięteg prtu 25 UDP Rys. 25. Raprt skanera nmap dknująceg detekcji twarteg prtu 445 UDP Rys.26. Ruch sieciwy pdczas detekcji przez skaner nmap twarteg prtu 445 UDP Jeżeli skanującemu zależy na zbadaniu siągalnści kmputera a nie prtu, t technika skanwania UDP również mże znaleźd zastswanie. Odpwiedź ICMP Prt Unreachable (typ 3, kd 3) świadczy siągalnści badaneg węzła. Pdbnie, z zastrzeżeniem uwag sfrmułwanych niżej, mżna by był interpretwad brak dpwiedzi. Niesiągalnśd węzła sygnalizwana mże byd przez statni przed badanym węzłem ruter, zwróceniem kmunikatu ICMP Destinatin Unreachable (typ 3, kd 1). Technika skanwania przy pmcy prtkłu UDP nie należy d najskuteczniejszych ze względu na fakt, że wiele bramek (ściany gniwe, rutery brzegwe) dfiltrwuje datagramy UDP skierwane na inne prty niż 53 (DNS). Datagramy UDP są łatw wykrywalne, ze względu na ich

11 małą ppularnśd. Duża liczba systemów nie dpwiada prawidłw na datagramy UDP, inne mają wprwadzne graniczenia, np. c d ilści i częstści generwanych pakietów ICMP. Częste jest także filtrwanie pakietów ICMP przez zapry gniwe raz rutery. Dlateg brak dpwiedzi na datagram UDP niczym nie świadczy. Niestety duża częśd dstępnych aktualnie skanerów brak dpwiedzi jednznacznie interpretuje jak wykrycie prtu twarteg, c czywiście nie jest prawidłwym działaniem Inne techniki skanwania Mapwanie dwrtne Metdą wykrywania kmputerów funkcjnujących w sieci mże byd wysyłanie pakietów z ustawiną flagą RST, tzw. inverse mapping. Metda ta wykrzystywana jest z reguły d pznania tplgii sieci - stwierdzenia, czy dany kmputer istnieje czy nie. W typwym przypadku ruter p trzymaniu pakietu skierwaneg d hsta, który nie istnieje, wygeneruje kmunikat ICMP hst unreachable lub ICMP time exceeded. Dzieje się tak pnieważ ruter najpierw wyśle d pdsieci zapytanie ARP adres MAC kmputera zadanym adresie, a kiedy nie trzyma dpwiedzi, zwróci kmunikat błędzie. D rutera mżna wysład dwlny pakiet, ale jeśli będzie n typwy (np.: ping - ICMP ech request lub SYN/ACK) t prawdpdbnie zstanie zapisany w lgach. Jeśli natmiast będzie t pakiet z ustawiną flagą RST i lswym numerem ACK t istnieje duże prawdpdbiestw, że zstanie zignrwany przez systemy chrny, a wygeneruje kmunikat interesujący sbę, która przeprwadza rzpznanie. Sytuacja taka dpwiada zdarzeniu, kiedy zdalny system zamyka płączenie z hstem z chrninej sieci - nie ma więc pwdów by takieg pakietu nie przyjąd. Dpóki zapry gniwe lub inne prgramy chrnne nie będą śledzid wszystkich twartych płącze, skanwanie takie będzie skuteczne. Metda ta pzwala jedynie stwierdzid, czy dany kmputer nie jest aktywny. Brak dpwiedzi mże znaczad aktywnśd hsta, chd równie prawdpdbne jest t, że ruter nie wygenerwał kmunikatu ICMP, kmunikat się zgubił, lub wysłany przez skanwaneg pakiet zstał dfiltrwany w drdze pwrtnej. Mapwanie dwrtne z pdszywaniem się Odmianą pwyższej metdy jest tzw. spfed inverse mapping, czyli skanwanie z ukryciem tżsamści (adresu) skanująceg. Plega t na wykrzystaniu d skanwania jeszcze jedneg kmputera. Załóżmy, że kmputerem skanującym jest A, kmputerem pmcniczym B, a skanwaniu pdlega kmputer C. Ważne jest by wszystkie pakiety wysyłane z kmputera B przechdziły przez A. W praktyce znacza t, że A i B muszą znajdwad się w jednym segmencie sieci. Rys.27. Tplgia sieci wymagana d przeprwadzenia skanwania metdą mapwania dwrtneg z pdszywaniem się Teraz pstąpid mżna dwjak: Wysyład d kmputera B pakiety z włączną flagą ACK i sfałszwanym adresem źródłwym wskazującym na C. Kmputer B dpwie na takie pakiety segmentami RST skierwanymi d hsta C. Pnieważ skanujący kmputer A znajduje się p drdze d hsta B, będzie n w stanie wychwycid dpwiedź C na pakiety RST. Aby nie zstawid śladu w lgach na kmputerze B mżna d razu wysyład pakiety RST ze sfałszwanym adresem źródła (wskazującym na B) d kmputera C. Jeśli bramka wyśle kmunikat ICMP wskazujący na brak hsta C, t skanujący kmputer A zbaczy g. Ujemną strną takieg pstępwania jest brak pewnści pełnej annimwści, bwiem pdrbine pakiety zawierają pewne cechy identyfikujące knkretny system peracyjny. Metda idle scan

12 Metda idle scan zależna jest d implementacji stsu TCP/IP knkretneg systemu peracyjneg. Wykrzystuje na wcześniej pisaną technikę skanwania SYN - czyli nawiązywania płączenia TCP. Różnica plega na wykrzystaniu trzecieg kmputera jak źródła pakietów, c pzwala na ukrycie przed skanwanym własneg adresu. Aby skrzystad z tej techniki trzeba zlkalizwad w sieci kmputer, który nie wysyła i nie dbiera żadnych pakietów, tzw: hst niemy (dumb). Scenariusz prcesu skanwania zakłada udział trzech kmputerów: A - hst skanujący, B - hst niemy, C - hst skanwany, czyli cel. Rys.28. Tplgia sieci wykrzystanej d zaprezentwania skanwania metdą idle scan Technika ta wykrzystuje fakt, że wiele systemów peracyjnych umieszcza jak zawartśd pla IP ID w nagłówku pakietu IP, liczby generwane w klejnści rsnącej, różniące się stałą wartśd. System Micrsft NT zwiększa t ple stpniw wartśd 256, Linux 1. Niektóre systemy (np. OpenBSD) lsują te wartści, przez c nie mżna ich wykrzystad jak niemych hstów w tej metdzie. Skanwanie zaczyna kmputer A d wysyłania d kmputera B pakietów ICMP Ech Request. W dbieranych pakietach ICMP Ech Reply analizwane są wartści pla IP ID. Wartści te pwinny rsnąd w spsób regularny. Oznacza t, że kmputer B nie wysyłał żadnych pakietów pza tymi, które stanwiły dpwiedź na pakiety przychdzące z kmputera A. Przykład sekwencji takich dpwiedzi przedstawin na rys. 29.

13 Rys.29. Odpwiedzi generwane przez hst niemy Równlegle z wysyłaniem i dbieraniem pakietów ICMP, kmputer A wysyła d kmputera C na badany prt pakiet SYN (pierwsza faza nawiązywania płączenia TCP), ze sfałszwanym adresem nadawcy wskazującym na kmputer B. Kmputer C dpwie na taki pakiet w spsób zdefiniwany w RFC: Pakietem SYN/ACK jeśli prt jest twarty w trybie nasłuchu. Na taki pakiet hst B, który nic nie wie płączeniu dpwie pakietem RST. Oznacza t, że w pakietach wysyłanych przez kmputer B d kmputera A, regularny d tej pry przyrst wartści pla ID IP zstanie zakłócny. Pakietem RST/ACK jeśli dcelwy prt na kmputerze C jest zamknięty. Kmputer B zignruje taki pakiet i zakłócenia regularnści przyrstu pla ID IP nie będzie. Wysyłanie przez skanująceg pakietów SYN, klejn d prtów 79, 80, 81 kmputera skanwaneg zaprezentwan na rys. 30. Rys. 30. Raprt skanera hping2 dknująceg badania prtów 79 Na kmputerze A przez cały czas analizwane pwinny byd zmiany w plu IP ID pakietów przychdzących z hsta B. Jeśli nastąpił zakłócenie regularnści znacza t, że kmputer B dpwiedział pakietem RST na płączenie z kmputera C zdradzając przez t, że badany prt jest twarty. Taki przypadek zaznaczn na rys. 31. Ruch pmiędzy kmputerem niemym a skanwanym przedstawin na rys. 32.

14 Rys. 31. Zakłócenie regularnści w wartściach pla IP ID sygnalizujące prt twarty Rys. 32. Ruch pmiędzy kmputerem niemym ( ) a skanwanym ( ) Technika ta w czywisty spsób wymaga niemeg hsta, by zminimalizwad prawdpdbiestw fałszyweg rzpznania. Fałszywe rzpznanie mże wystąpid wówczas, gdy kmputer uważany za niemy nagle rzpcznie kmunikację z jakimś innym hstem, któreg skanujący nie brał pd uwagę. Generwanie większej liczby sfałszwanych pakietów d kmputera C mże byd metdą również zmniejszenia prawdpdbiestwa ppełnienia pmyłki. Skanwanie t mże wykrzystywad inne metdy nawiązywania płączenia niż SYN, np.: inverse mapping mijając ewentualne systemy IDS lub inne prgramy wyspecjalizwane w wykrywaniu skanwania. Metda FTP bunce Metdą na ukrywanie tżsamści skanująceg jest wykrzystanie techniki FTP Bunce Scanning. Wykrzystuje na serwer FTP jak punkt pśredniczący - prxy. Metda ta psługuje się właściwścią prtkłu FTP kreślną przez RFC959, plegającą na tym, że serwer FTP mże wysład dane d inneg kmputera niż źródłwy czyli ten. z któreg nawiązan płączenie. Właściwśd ta kreśla się mianem FXP. Jest na blkwana w wielu serwerach dmyślnie, inne w góle jej nie psiadają. Czasami mżna zdefiniwad, którzy użytkwnicy serwera mgą krzystad z tej funkcji. Mżna na przykład pzwalad na takie transfery z kreślneg źródła, lub zabrnid krzystania z tej funkcji użytkwnikwi annimwemu (annymus). D skanwania wykrzystana zstaje kmenda PORT kreślająca prt dcelwy raz adres IP pd który należy wysyład dane. Od teg mmentu wyniki wszystkich plece wydanych serwerwi FTP przesłane zstaną d kmputera skanwaneg. Natmiast raprty dtyczące realizacji przesyłania danych kierwane są d skanująceg. Jeśli wyspecyfikwany prt na kmputerze skanwanym jest twarty, t serwer FTP zwróci przeprwadzającemu skanwanie kmunikat 150 i 226. W przeciwnym wypadku pjawi się kmunikat 425 Can't build data cnnectin: Cnnectin refused. Największą zaletą tej metdy jest annimwśd (nie licząc lgów serwera FTP). Osba skanująca nie musi też psiadad uprawnie superużytkwnika. Główną wadą tej metdy jest jej pwlnśd. Na rys.33 przedstawin tplgię sieci wykrzystanej d przeprwadzenia pisywaneg skanwania. Serwer FTP zainstalwany zstał na kmputerze adresie Skanwanie przeprwadzan z kmputera adresie Celem skanwania był kmputer adresie

15 Rys.33. Tplgia sieci zastswana d przeprwadzenia skanwania FTP bunce Na rys. 34 zbaczyd mżna raprt uzyskiwany p strnie skanująceg. D skanwania wykrzystan standardwy prgram telnet. Skanwaniu pdlegały prty Na rys. 35 przedstawin braz ruchu sieciweg pdczas testwania twarteg prtu 80, na rys braz ruchu pdczas testwania zamknięteg prtu 79, a na rys braz ruchu pdczas inicjwania sesji FTP pmiędzy skanującym a serwerem FTP. Ddatkw na rys. 38 zamieszczn fragment lgu serwera FTP, w którym mżna zauważyd zapisy dtyczące przeprwadzneg skanwania. Rys.34. Raprt p strnie skanująceg

16 Rys. 35. Ruch sieciwy pdczas detekcji twarteg prtu 80 TCP Rys.36. Ruch sieciwy pdczas detekcji zamknięteg prtu 79 TCP Rys.37. Ruch sieciwy pdczas inicjwania sesji FTP Rys.38. Fragment zawartści lgu serwera FTP z raprtem dtyczącym przeprwadzneg skanwania 3.6. Ukrywanie skanwania Istnieje szereg metd ukrywania faktu skanwania prtów wybranych kmputerów. P pierwsze mżna użyd tych technik skanwania, które nie zstawiają śladu w standardwych lgach systemu. Drugą przeszkdą są specjalistyczne systemy w tym IDS, które są wyczulne na teg typu działania. Wykrzystują ne algrytmy, które stwierdzają, czy wykryta działalnśd jest skanwaniem czy zwykłym ruchem sieciwym. Znajmśd tych algrytmów pzwala je minąd.

17 Skanwanie prtów w lswej klejnści - niektóre systemy IDS wykrywają sekwencyjne płączenia z jedneg adresu źródłweg z klejnymi prtami. Wystarczy wprwadzid lswśd przy wybrze prtów d skanwania by minąd t zabezpieczenie. Na rys. 39 przedstawin przykład ruchu sieciweg w czasie skanwania płączeniweg z lswaniem klejnści skanwanych prtów. Rys.39. Ruch sieciwy pdczas skanwania płączeniweg z lswą klejnścią prtów Pwlne skanwanie - system IDS lub dwlny inny stwierdzi próbę skanwania systemu jeśli wykryje klejne płączenia z jedneg adresu na różnych prtach w kreślnym czasie, np.: za skanwanie uważana mże byd próba nawiązania 5 płącze na różne prty z jedneg adresu w czasie 3 sekund. Wiedza tym pzwala ustalid skanwanie na 5 płącze w czasie 4 sekund by uniknąd wykrycia. W przypadku nieznanych ustawie mżna skanwanie spwlnid d kilku pakietów na dzie. Fragmentacja pakietów - częśd istniejących systemów IDS nie składa fragmentwanych pakietów bądź t w bawie przed atakiem DS bądź nie psiadają takiej funkcji. Dkument RFC791 kreśla minimalny rzmiar fragmentwaneg pakietu na 8 ktetów, czyli znacznie mniej niż nagłówek TCP + IP, przez c flagi TCP mgą znajdwad się w innym fragmencie niż nagłówek. Nie widząc całeg pakietu system nie jest w stanie pprawnie g rzpznad. Rzwiązaniem prblemu jest sknfigurwanie bramki (zapry gniwej lub rutera) tak, by składał w całśd wszystkie fragmentwane pakiety. Odwrócenie uwagi - technika ta plega na stwrzeniu liczneg strumienia skanujących pakietów ze sfałszwanymi adresami nadawcy. Wśród zalewu pakietów c jakiś czas znajdwad będzie się adres prawdziweg hsta inicjująceg skanwanie. Jeg wychwycenie w mrzu innych pakietów jest jednak bardz trudne i pracchłnne. Skanwanie takie mżna zidentyfikwad badając wartśd pla TTL. Jeśli wszystkie pakiety psiadają jednakwą wartśd znaczy t, że z dużym prawdpdbiestwem wysłane zstały z jedneg miejsca. Na rys. 40 przedstawin przykład zalewu pakietów, mająceg na celu ukrycie faktu skanwania. Rys.40. Ruch sieciwy pdczas zalewu pakietów ukrywająceg skanwanie

18 Fałszwanie adresu nadawcy - metda ta mże stanwid rzwinięcie pmysłu przedstawineg pwyżej. W tym przypadku kmputer skanujący fałszuje wszystkie adresy nadawcy dbając jedynie t, by przynajmniej jeden z fałszwanych adresów znajdwał się w jeg pdsieci. Dzięki temu hst skanujący jest w stanie sniffwad pakiety zwrtne nie zdradzając swjeg adresu. Ruch sieciwy jest bardz pdbny d przedstawineg na rys. 40. Skanwanie rzprszne - rzprszne skrdynwane skanwanie mże byd wykrzystane w płączeniu z pwlnym skanwaniem w celu wyknania praktycznie niewykrywalneg skanwania w rzsądnym czasie. Technika ta spr zalet, jednak wymaga wcześniejszych przygtwa i znacznych zasbów. 2. Zjawisk sniffingu Sniffing czyli węszenie jest zagrżeniem biernym. Plega na dczytywaniu danych przez węzeł, dla któreg nie były ne przeznaczne. Mżliwśd taka jest dstępna w wielu urządzeniach (np. analizatr sieci). Urządzenia wykrzystujące sniffing są pżyteczne i knieczne. Mgą byd jednak wykrzystywane w złych zamiarach. Np. d przechwytywania haseł, dczytywania pczty, dczytywania przesyłanych rekrdów baz danych. Częst węszenie stanwi etap wstępny przed przystąpieniem d ataku aktywneg. Wszystkie interfejsy sieciwe w segmencie sieci mają dstęp d wszystkich transmitwanych w nich danych. Każdy interfejs pwinien mied inny adres. Istnieje też przynajmniej jeden adres rzgłszeniwy (bradcast) dpwiadający wszystkim interfejsm. Nrmalnie, interfejs reaguje tylk na pakiety, które w plu adreswym mają jeg adres, lub adres rzgłszeniwy. Sniffer przełącza interfejs w tryb pdsłuchu, dzięki czemu interfejs mże analizwad każdy pakiet w danym segmencie sieci. Jest t bardz przydatne narzędzie w rękach administratra, służące d ustalania przyczyn nieprawidłweg działania sieci. Mżna ustalid udział pszczególnych prtkłów w ruchu sieciwym, udział pszczególnych hstów w generwaniu i dbieraniu pakietów. Oprgramwanie umżliwiające sniffing jest w tej chwili łatw dstępne w Internecie. Oznacza t, że mgą z nieg krzystad również ptencjalni intruzi. Sniffing danych z sieci prwadzi d utraty tajnści pewnych infrmacji, które pwinny zstad tajne. Pwszechnie stswane praktyki bejmują m.in.: Przechwytywanie haseł. Przechwytywanie numerów knt finanswych (np. kart kredytwych). Przechwytywanie danych prywatnych (np. zawartych w pczcie elektrnicznej). Analizę ruchu sieciweg. Grmadzenie danych z usług finger,, whis, nslkup, DNS. Grmadzenie danych SNMP. 3. Techniki wykrywania sniferów Wiele systemów peracyjnych udstępnia mechanizm pzwalający stwierdzid, czy interfejs sieciwy pracuje w trybie bezładnym. W systemie Linux mżna t stwierdzid przy pmcy plecenia ifcnfig. Gdy interfejs pracuje w tym trybie, t w sekcji atrybutów pjawi się słw PROMISC. Należy jednak zwrócid uwagę, że jeżeli atakujący przejmie kntrlę nad kmputerem, t mże pdłżyd zastępcze plecenie ifcnfig, które nie będzie sygnalizwał trybu bezładneg. W Windws mżna wykrzystad prgram PrmiscDetect. Częśd prgramów, mnitrujących sied przeprwadza dwrtne przeszukiwanie DNS w mmencie generwania raprtów wyjściwych. Ma t na celu kreślenie nazw kmputerów znanych adresach. Generwany jest w ten spsób ddatkwy ruch w sieci związany z DNS. Mżliwe jest wbec teg mnitrwanie sieci w pszukiwaniu kmputerów, które przeprwadzają dużą liczbę wyszukiwa DNS. Jednak czywiście mże t byd działanie przypadkwe i nie dnajdziemy pdsłuchująceg kmputera. Prstszym spsbem byłby utwrzenie fałszyweg płączenia z adresem, który nie ma żadneg związku z lkalna siecią. Mżna wówczas mnitrwad sied w pszukiwaniu zapyta DNS, które próbują rzwiązad sfałszwany adres, c autmatycznie zdradzi pdsłuchującą maszynę. Klejną techniką jest badanie różnic w późnieniu dpwiedzi na wysyłane pakiety ICMP Ech Request (ping). Na wstępie należy sprawdzid kmputer przez próbkwanie czasów dpwiedzi. Ptem należy wygenerwad w sieci duży ruch tak spreparwany, aby zaintereswad ptencjalneg snifera. W kcu czas późnienia jest próbkwany pnwnie w celu prównania, czy zmienił się znacząc. Jednym z prblemów tej metdy jest fakt, że mgą wystąpid późnienia pnieważ medium transmisyjne będzie mcn bciążne i wzrśnie liczba klizji. Czasem w detekcji interfejsu pracująceg w trybie bezładnym mże pmóc błąd sterwnika. Odkryt, że w ppularnym sterwniku ethernetwym Linuxa, gdy kmputer pracwał w trybie bezładnym, system peracyjny nie był w stanie przeprwadzad sprawdze adresów MAC. Zamiast teg, sprawdzenie był przeprwadzane na pzimie prtkłu IP. W nrmalnej sytuacji, pakiety z bcym adresem MAC

19 zstałyby drzucne na pzimie sprzętwym. W trybie bezładnym tak się nie dzieje. Mżna więc kreślid, czy kmputer pracuje w trybie bezładnym przez wysłanie d niej pakietu ICMP Ech Request z pprawnym adresem IP i niepprawnym MAC. Jeżeli nadejdzie dpwiedź, t znacza pracę w trybie bezładnym. Pdbnie mżna wysyład zapytania ARP nie na adres rzgłszeniwy, lecz na adres pdejrzaneg sniffing kmputera. Jeżeli dpwie, t znacza pracę w trybie bezładnym. Metda rutingu źródłweg plega na wypełnieniu w nagłówku IP pla tej pcji. Mżna t wykrzystad d wykrywania sniferów pracujących w innych segmentach sieci. Wymagane jest utwrzenie pakietu ICMP Ech Request d pdejrzaneg kmputera ze wskazaniem trasy typu lsesurce w celu wymuszenia jeg przekierwania przez inny kmputer znajdujący się w tym samym segmencie. Kmputer ten pwinien mied jednak wyłączny ruting. Jeśli pjawi się dpwiedź, prawdpdbnie znacza t, że pdejrzany przechwycił pakiet, pnieważ nie mógł g trzymad z teg rutera. Wart również sprawdzid ple TTL, aby upewnid się czy pakiet pwrócił z pwdu sniffingu. Jeżeli kmputer wskazany jak ruter miałby włączny ruting, t ple TTL wskaże, czy cel dpwiedział z przekierwania czy też bezpśredni. Klejna metda, metda destry działa w śrdwisku nie tylk sieci lkalnej. Metda plega na tym, że instaluje się klienta i serwer a następnie klient lguje się d serwera za pmcą Telnetu, POP, IMAP lub inneg dwlneg jawneg prtkłu. Serwer jest całkwicie wirtualny, t znaczy, że nie musi mied żadnych knt. Kiedy atakujący przechwyci dane uwierzytelniające, z pewnścią spróbuje je wkrótce wykrzystad d zalgwania się. Standardwe IDS mgą zstad sknfigurwane na wyłapywanie takich przypadków. 1. C t jest enumeracja? Enumeracją nazywamy prces wyszukiwania pprawnych knt użytkwników lub źle zabezpiecznych zasbów współdzielnych. Enumercja jest techniką inwazyjną. Wiąże się z aktywnymi płączeniami i ukierunkwanymi zapytaniami. Większśd infrmacji zbieranych w ten spsób wydaje się zwykle błaha. Mgą ne byd jednak bardz grźne. P zdbyciu pprawnej nazwy użytkwnika lub zasbu, tylk kwestią czasu pzstaje mment, w którym intruz zdbędzie dpwiednie hasł lub znajdzie lukę związaną z prtkłem udstępniania zasbu. D głównych rdzajów zbieranych infrmacji należą: zasby sieciwe i ich udstępnianie, użytkwnicy i grupy, aplikacje i etykiety. Techniki enumeracji są najczęściej charakterystyczne dla knkretneg systemu peracyjneg. Stswanie mechanizmów chrnnych pzwalających na ukrywanie infrmacji rdzaju zainstalwaneg systemu peracyjneg utrudnia również stswanie dpwiednich technik enumeracji. 2. Enumeracja Windws 2.1. NetBIOS Od pczątku sweg istnienia Windws NT/W2K pstrzegany jest jak system rzdający darmwe infrmacje wszystkim ciekawskim. Wynika t z wykrzystywania prtkłów przesyłania danych CIFS/SMB (Cmmn Internet File System/ Server Message Blck) i NetBIOS. D zbierania infrmacji wykrzystywany jest częst pakiet Windws NT Resurce Kit, zwany z teg pwdu Windws NT Hacking Kit. Zawiera n klekcję narzędzi, które są bardz pmcne dla administratra systemu, ale mgą byd również wykrzystane przez agresrów d zdbywania cennych infrmacji. Wymienine pprzedni prtkły wykrzystują prty , raz 445 w Windws Pierwszym krkiem pdczas zdalneg krzystania z tych interfejsów jest utwrzenie nieautryzwaneg płączenia z systemem. Używa się w tym celu tzw. plecenia pustej sesji, np: net use \\ \IPC$ "" /user:"" Pwduje t płączenie z ukrytym zasbem kmunikacyjnym IPC$ jak annimwy użytkwnik z pustym hasłem. Zasób ten jest używany d kmunikacji między prceswej i z racji swjeg przeznaczenia umżliwia zewnętrznym prcesm utwrzenie annimweg płączenia. P stwrzeniu takiej annimwej sesji, tester nie będzie miał c prawda praw dstępu d zasbów, ale będzie mógł zidentyfikwad udstępnine zasby i użytkwników na testwanym kmputerze. Większśd technik krzysta z tej charakterystycznej luki w zabezpieczeniach.

20 Nazwy NetBIOS w standardwej pstaci mają długśd 16 znaków. Ostatni 16 znak kreśla rdzaj zasbu lub usługę związaną z nazwą. Niektóre przyrstki NetBIOS przedstawin w tabeli na Rys. 1. Na Rys. 2 4 pkazan przykłady enumeracji systemu Windws z wykrzystaniem różnych prgramów. Rys. 1. Przyrstki NetBIOS Rys. 2. Enumeracja przy pmcy prgramu NBTSTAT Rys. 3. Enumeracja przy pmcy prgramu SRVCHECK

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Konfiguracja Windows do pracy w sieci Knfiguracja Windws d pracy w sieci Aby kmputer mógł współpracwać z innymi urządzeniami w sieci kmputerwej, musi psiadać dpwiednie składniki sprzętwe raz prgramwe. Składnikiem sprzętwym najczęściej jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r.

Rafał Stępniewski B2B Consulting Sp. z o.o. 6 sierpień 2013 r. Rafał Stępniewski B2B Cnsulting Sp. z.. 6 sierpień 2013 r. Dane sbwe Zbiór danych sbwych (struktura) Przetwarzanie danych sbwych: zbieranie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, zmienianie, udstępnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo