WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK"

Transkrypt

1 WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

2 WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15. dnia miesiąca następująceg p miesiącu, w którym wyknan czynnść (wyknan usługę lub dknan dstawy twarów) bądź przyjęt zaliczkę. Mżliwe jest wystawianie faktur przed wyknaniem czynnści lub przed przyjęciem zaliczki (nie wcześniej jednakże niż 30 dni przed wyknaniem czynnści bądź przyjęciem zaliczki). Faktury dla czynnści rzliczanych w kresach rzliczeniwych dstawy energii, mediów, kmunalnych, najmu, dzierżawy, leasingu, chrny mienia i sób, stałej bsługi prawnej i biurwej mgą być wystawine wcześniej niż 30 dni przed mmentem wyknania usługi, pd warunkiem, że zawierają infrmację, jakieg kresu dtyczą. Najpóźniej faktura musi być w takiej sytuacji wystawina z upływem terminu płatnści. Faktury za usługi budwlane pwinna być wystawina w terminie 30 licząc d dnia ich wyknania. Faktura za dstawę książek, gazet i czaspism maksymalnie 60 dni d wydania twarów, a w przypadku rzliczenia zwrtami 120 dnia d pierwszeg wydania Faktura za druk książek, gazet i czaspism 90 dnia d wyknania tych czynnści.

3 ELEMENTY FAKTURY Przepisy w zakresie pdatku d twarów i usług kreślają minimalne wymgi frmalne faktury. Faktura pwinna zawierać m.in.: 1) datę wystawienia; 2) klejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w spsób jednznaczny identyfikuje fakturę; 3) imina i nazwiska lub nazwy pdatnika i nabywcy twarów lub usług raz ich adresy; 4) numer, za pmcą któreg pdatnik jest zidentyfikwany na ptrzeby pdatku; 5) datę dknania lub zakńczenia dstawy twarów lub wyknania usługi lub datę trzymania zapłaty, przed dknaniem kreślnej czynnści dstawy lub świadczenia usług, ile taka data jest kreślna i różni się d daty wystawienia faktury; 6) nazwę (rdzaj) twaru lub usługi; 7) miarę i ilść (liczbę) dstarcznych twarów lub zakres wyknanych usług; 8) cenę jednstkwą twaru lub usługi bez kwty pdatku (cenę jednstkwą nett); 9) kwty wszelkich pustów lub bniżek cen, w tym w frmie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, ile nie zstały ne uwzględnine w cenie jednstkwej nett; 10) wartść dstarcznych twarów lub wyknanych usług, bjętych transakcją, bez kwty pdatku (wartść sprzedaży nett);

4 ELEMENTY FAKTURY 11) stawkę pdatku; 12) sumę wartści sprzedaży nett, z pdziałem na sprzedaż bjętą pszczególnymi stawkami pdatku i sprzedaż zwlniną d pdatku; 13) kwtę pdatku d sumy wartści sprzedaży nett, z pdziałem na kwty dtyczące pszczególnych stawek pdatku; 14) kwtę należnści gółem; 15) w przypadku dstawy twarów lub świadczenia usług przez pdatników stsujących metdę kaswą - wyrazy "metda kaswa"; 16) w przypadku faktur, których mwa w art. 106d ust. 1 ustawy VAT wyraz "samfakturwanie"; 17) w przypadku dstawy twarów lub wyknania usługi, dla których bwiązanym d rzliczenia pdatku, pdatku d wartści ddanej lub pdatku pdbnym charakterze jest nabywca twaru lub usługi wyrazy "dwrtne bciążenie"; 18) w przypadku dstawy twarów lub świadczenia usług zwlninych d pdatku na pdstawie ustawy pdatku d twarów i usług lub przepisów rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwlnień d pdatku d twarów i usług raz warunków stswania tych zwlnień, wskazanie pdstawy prawnej zwlnienia,

5 TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR

6 FAKTURY FAKTURY NA RZECZ KONSUMENTÓW W przypadku, gdy nabywcą jest sba fizyczna, niebędąca pdatnikiem VAT (działając w danej sytuacji prywatnie), nie ma bwiązku wystawienia faktury VAT na udkumentwanie transakcji. Taka sba mże jednak zażądać wystawienia faktury a na zgłszenie takieg żądania ma 3 miesiące, liczne d kńca miesiąca, w którym dstarczn twar lub wyknan usługę. Zgłszenie żądania p tym kresie mże zstać przez sprzedawcę drzucne (nie ma bwiązku wystawienia faktury). DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ Od 1 stycznia 2014 r. zasadą jest, że tylk transakcje pmiędzy pdatnikami pwinny być dkumentwane fakturą. Z bwiązku wystawienia faktury zstały również zwlnine usługi pdlegające zwlnieniu z pdatkwania pdatkiem VAT ze względu na t, że nie dają prawa d dliczenia. Jednak taka mżliwść raczej nie znajdzie uznania bwiem pdatnik ma bwiązek zaewidencjnwania brtu d VAT (nawet zwlnineg), jak i przychdu, a pdstawą d księgwania pwinien być rachunek bądź faktura VAT.

7 FAKTURY KORYGUJĄCE FAKTURA KORYGUJĄCA Od 1 stycznia 2014 r. pdatnik nie będzie musiał psiadać ptwierdzenie dbiru faktury krygującej, w celu skrygwania pdatku należneg, ale pd warunkiem, że psiada dwdy, że takie ptwierdzenie próbwał uzyskać (żółta pcztwa zwrtka, kpia nadania listu z wydrukiem śledzenia przesyłki, wysyłka i etc.), a z dkumentacji wynika, że nabywca twaru lub usługi wie, że transakcja zstała zrealizwana na warunkach kreślnych w fakturze krygującej. Oba te warunki muszą zstać spełnine łącznie, aby móc uznać, że pdatnik nabywa praw d bniżenia pdstawy pdatkwania pdatkiem VAT. Obniżenia pdstawy pdatkwania dknuje się w kresie rzliczeniwym, w którym bydwa te warunki zstały spełnine.

8 CO POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA KORYGUJĄCA Faktury krygujące W przypadku gdy p wystawieniu faktury udzieln bniżki ceny w frmie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, udzieln innych pustów i bniżek cen, dknan zwrtu pdatnikwi twarów i pakwań, dknan zwrtu nabywcy całści lub części zapłaty, pdwyższn cenę lub stwierdzn pmyłkę w cenie, stawce, kwcie pdatku lub w jakiejklwiek innej pzycji faktury - pdatnik wystawia fakturę krygującą. Faktura krygująca pwinna zawierać: 1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" alb wyraz "KOREKTA"; 2) numer klejny raz datę jej wystawienia; 3) niektóre dane zawarte w fakturze, której dtyczy faktura krygująca raz nazwę (rdzaj) twaru lub usługi bjętych krektą; 4) przyczynę krekty; 5) jeżeli krekta wpływa na zmianę pdstawy pdatkwania lub kwty pdatku należneg - dpwiedni kwtę krekty pdstawy pdatkwania lub kwtę krekty pdatku należneg z pdziałem na kwty dtyczące pszczególnych stawek pdatku i sprzedaży zwlninej; 6) jeśli krekta dtyczy innych danych niż pdstawa pdatkwania lub kwta pdatku należneg prawidłwą treść krygwanych pzycji.

9 FAKTURA KORYGUJĄCA A JEJ PRAWIDŁOWE ODLICZENIE Faktura krygująca IN MINUS bniżenie pdstawy pdatkwania bniżenia pdstawy pdatkwania (w stsunku d pdstawy kreślnej w wystawinej fakturze z wykazanym pdatkiem) mżna dknać w miesiącu (kwartale), w którym nabywca trzymał fakturę krygującą. Jest t jednak mżliwe, jeżeli pdatnik uzyska ptwierdzenie trzymania faktury krygującej przez nabywcę przed upływem terminu d złżenia deklaracji pdatkwej za ww. kres rzliczeniwy- kszty Jeżeli dchdzi d bniżenia pdstawy pdatkwania t pdatnik ujmuje fakturę krygującą w miesiącu w którym trzymał infrmacje, że nabywca debrał fakturę krygującą przed terminem złżenia deklaracji, mamy praw d skrygwania pdatku w miesiącu wystawienia faktury. Udkumentwać próbę dręczenia faktury krygującej i zrbić t najlepiej ze zwrtnym ptwierdzeniem dbiru Jeżeli p terminie złżenia deklaracji t księgujemy ją w miesiącu w którym klient ją trzymał Jeżeli jest cała krygwana t d pierwtnej Faktura krygująca IN PLUS pdwyższenie pdstawy pdatkwania pdwyższenie pdstawy pdatkwania pwinna zstać ujęta w rejestrze i deklaracji pdatkwej złżnej za kres, w którym rzliczn fakturę pierwtną. Jeżeli przyczyna późniejszej krekty istniała już w mmencie wystawiania faktury pierwtnej. Z teg pwdu krekta in plus spwdwana zmianą ceny na pdstawie pstanwień umwy, pwinna zstać ujęta w rejestrze i deklaracji pdatkwej złżnej za kres, w którym rzliczn fakturę pierwtną.

10 FAKTURY DUPLIKAT Duplikaty faktur wystawiane są w przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu alb zaginie. Pdatnik (lub upważnina przez nieg d wystawiania faktur sba trzecia), który w jakiklwiek spsób utracił psiadaną fakturę wystawia duplikat tej faktury zgdnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w psiadaniu nabywcy ( 20 ust. 1 pkt 1 lit. b) rzprządzenia w sprawie faktur). Zatem na pdstawie dkumentu psiadaneg przez nabywcę, pdatnik "dtwarza" treść zniszcznej lub zagubinej faktury. Uwaga Faktura wystawina pnwnie musi ddatkw zawierać wyraz "Duplikat" raz datę jej wystawienia.

11 ODLICZENIE PODATKU DUPLIKATU FAKTURY Odliczenie pdatku naliczneg z duplikatu faktury Pdatnik ma praw d dliczenia pdatku naliczneg z duplikatu faktury. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że termin dliczenia zależy w tym przypadku d teg, czy ryginał faktury wcześniej dtarł d adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w góle d teg adresata nie dtarł. W przypadku gdy nabywca twaru lub usługi dknał dliczenia VAT naliczneg z trzymaneg ryginału faktury (który następnie zaginął), wówczas duplikat stanwi jedynie frmę ptwierdzenia uprzedni zaewidencjnwanej peracji i stanwi dwód teg, c zstał wcześniej dknane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Kraków: Wyknanie i dstawa wypsażenia magazynów Archiwum Zamku Królewskieg na Wawelu - system regałów przesuwnych, półki, siatki, regały na dkumentację w rulnach, szufladziaki - nr sprawy XII/ZKnW/09 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo