Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy"

Transkrypt

1 Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1. Serwis internetwa platfrma kmunikacyjna, funkcjnująca pd adresem internetwym wiem.c Usługdawca dtone sp. z... z siedzibą w Krakwie, przy ul. Bandurskieg 66/4, zarejestrwana w Krajwym Rejestrze Sądwym pd numerem , zarządzająca Serwisem Użytkwnik sba fizyczna, sba prawna lub jednstka rganizacyjna niepsiadająca sbwści prawnej krzystająca z Serwisu Odbirca użytkwnik, który przeprwadził prawidłwy prces rejestracji w Serwisie Nadawca użytkwnik, który przeprwadził prawidłwy prces rejestracji w Serwisie jak Nadawca i dknał płatnści prepaid, aktywującej funkcjnalnść związaną z wysyłką infrmacji d innych Odbirców Usługa prces realizwany przez Usługdawcę za pśrednictwem Serwisu, plegający na dpaswaniu infrmacji wysyłanych przez Nadawców d infrmacji czekiwanych przez Odbirców bejmujący mżliwść wysyłania i subskrybwania infrmacji Subskrypcja deklaracja Odbircy chęci trzymywania infrmacji daneg rdzaju, wyrażna wskazaniem właściwej kategrii infrmacji Kanał kmunikacji elektrniczny śrdek przekazu, pzwalający na zrealizwanie prcesu wymiany infrmacji, w parciu dane kntaktwe identyfikujące pszczególne strny teg prcesu Dane kntaktwe dane identyfikujące dbircę / nadawcę infrmacji w ramach daneg Kanału kmunikacji, w szczególnści w pstaci numeru telefnu lub adresu Dane sbwe imię, nazwisk raz inne infrmacje dtyczące zidentyfikwanej lub mżliwej d zidentyfikwania sby fizycznej; w dalszej części Regulaminu przez dane kntaktwe należy rzumieć również dane sbwe, chyba że z zapisu Regulaminu wynika dmiennie Knt dstępna dla użytkwnika, p prawidłwym zalgwaniu, część Serwisu pzwalająca na grmadzenie i mdyfikację danych sbwych użytkwnika raz innych infrmacji Regulamin regulamin Serwisu, dstępny pd adresem internetwym wiem.c/regulamin. 3. Warunki zawarcia umwy 3.1. Dknując rejestracji w Serwisie, użytkwnik świadcza że:

2 zapznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jeg pstanwienia, jest sbą pełnletnią alb jak sba niepełnletnia, psiada zgdę piekuna prawneg na krzystanie z Serwisu Prces rejestracji w Serwisie mże dbywać się w następujący spsób (alternatywnie): pprzez prawidłwe wypełnienie i akceptację frmularza rejestracyjneg dstępneg na strnach Serwisu, w tym pprzez prawidłwe zweryfikwanie przez Serwis pprawnści Danych kntaktwych c najmniej jedneg Kanału kmunikacji wskazaneg przez użytkwnika dknująceg rejestracji, pprzez wysłanie wiadmści treści wskazującej na dknanie Subskrypcji w takiej sytuacji prces rejestracji realizwany będzie autmatycznie z wykrzystaniem Danych kntaktwych nadawcy wiadmści, właściwych dla wykrzystywaneg Kanału kmunikacji, pprzez autmatyczne załżenie knta Odbircy, w prcesie imprtu jeg Danych kntaktwych d Serwisu przez Nadawcę Dknując prcesu rejestracji kreślneg w pkt 3.2.3, Nadawca świadcza, że uzyskał wymaganą prawem zgdę Odbircy na przetwarzanie danych sbwych Odbircy w celach trzymywania infrmacji d Nadawcy, na kntakt z wykrzystaniem kreślneg Kanału kmunikacji raz na przesyłanie mu kreślneg rdzaju infrmacji, w tym infrmacji handlwych. Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za knsekwencje braku wspmnianej zgdy W przypadku prcesu rejestracji kreślneg w pkt 3.2.3, Usługdawca niezwłcznie pwiadmi Odbircę załżeniu Knta, danych Usługdawcy, celu i zakresie zbierania danych, danych Nadawcy i prawie dstępu i mdyfikacji danych Odbircy raz mżliwści zgłszenia sprzeciwu c d przetwarzania danych sbwych w ciągu 7 dni d dnia pwiadmienia Odbirca, który p trzymaniu pwiadmienia, którym mwa w pkt 3.4, jest zaintereswany trzymywaniem infrmacji d innych Nadawców i dkna akceptacji Regulaminu, wyraża tym samym zgdę na przetwarzanie jeg danych sbwych w celach innych niż kreślne przez Nadawcę, którym mwa w pkt Warunki krzystania z Serwisu 4.1. W związku z krzystaniem z Usługi, Nadawca zbwiązuje się d teg, iż nie będzie prpagwał infrmacji charakterze bezprawnym, w szczególnści treści naruszających dbra sbiste sób trzecich, treści nawłujących d przestępstwa, tematyce rasistwskiej, prngraficznej lub treści w inny spsób naruszających praw raz treści, d których nie dyspnuje prawem własnści intelektualnej.

3 4.2. Odbirca zbwiązuje się d wykrzystania w Serwisie wyłącznie własnych Danych kntaktwych. Pmim przeprwadzenia prcesu weryfikacji Danych kntaktwych, Usługdawca nie dpwiada za knsekwencje wynikające z ich wykrzystania przez sby nieuprawnine Dknując Subskrypcji, Odbirca wyraża zgdę, a rezygnując z Subskrypcji, wycfuje zgdę na trzymywanie infrmacji, w tym infrmacji handlwej, w rzumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r świadczeniu usług drgą elektrniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 404 pz z późniejszymi zmianami) Usunięcie przez Nadawcę kategrii infrmacji, z którą związane są Subskrypcje, znacza autmatyczne wygaśnięcie tych Subskrypcji, czym ich Odbircy zstaną pinfrmwani właściwym kanałem kmunikacji Użytkwnik Serwisu zbwiązuje się d pwstrzymania d wszelkich działań zmierzających d: naruszenia praw innych użytkwników Serwisu wynikających z przepisów bwiązująceg prawa i niniejszeg Regulaminu, naruszenia w jakiklwiek spsób funkcjnwania Serwisu, w szczególnści w jeg aspekcie technicznym i rganizacyjnym. 5. Warunki rzwiązania umwy 5.1. Całkwite zakńczenie świadczenia Usługi następuje w mmencie przeprwadzenia przez zarejestrwaneg użytkwnika prcesu wyrejestrwania z Serwisu, dstępneg na jeg strnach Usługdawca zastrzega sbie praw d zablkwania knta zarejestrwaneg użytkwnika w sytuacji, w której zachdzi pdejrzenie, że wykrzystuje n Serwis w spsób niezgdny z Regulaminem lub bwiązującymi przepisami prawa. Knt pzstanie zablkwane d mmentu wyjaśnienia wszelkich wątpliwści związanych z naruszeniem wspmnianych reguł W sytuacji ptwierdzneg naruszenia Regulaminu lub przepisów bwiązująceg prawa, Usługdawca zastrzega sbie praw całkwiteg usunięcia knta użytkwnika wraz z prawem dmwy jeg pnwnej rejestracji. 6. Wyłączenie dpwiedzialnści Usługdawcy 6.1. Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za treść infrmacji rzpwszechnianej przez Nadawców za pśrednictwem Serwisu, a także za knsekwencje takieg rzpwszechnienia. Jedncześnie Nadawca świadcza, iż przejmuje na siebie wszelką dpwiedzialnść z tym związaną Z uwagi na t, że w prcesie świadczenia Usługi wykrzystywane są Kanały kmunikacji, których działanie pzstaje pza kntrlą

4 Usługdawcy, Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści względem Nadawców i Odbirców za knsekwencje nietrzymania infrmacji przez Odbirców Usługdawca nie pnsi dpwiedzialnści za knsekwencje prawne i szkdy, pwstałe w wyniku czasweg wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn wynikających ze strny działania Kanałów kmunikacji. 7. Plityka prywatnści i chrna danych sbwych 7.1. Użytkwnik uzupełniając Knt dane sbwe, wyraża zgdę na: a) przetwarzanie, grmadzenie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, udstępnianie i usuwanie danych sbwych użytkwnika przez usługdawcę w zakresie niezbędnym d świadczenia usług pprzez Serwis, b) przetwarzanie, grmadzenie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, udstępnianie i usuwanie danych sbwych użytkwnika przez usługdawcę w celach marketingwych i statystycznych, c) przetwarzanie, grmadzenie, utrwalanie, przechwywanie, pracwywanie, udstępnianie i usuwanie danych sbwych użytkwnika w celu reklamy, badania rynku raz zachwań i preferencji usługbirców z przeznaczeniem wyników tych badań na ptrzeby plepszenia jakści usług świadcznych przez Serwis, 7.2. Użytkwnik ma praw wglądu d danych sbwych, a także dknywania sprstwania błędów, uzupełniania i aktualizacji danych Użytkwnik wyraża zgdę na zbieranie, grmadzenie i przetwarzanie przez Usługdawcę następujących danych technicznych i technlgicznych: a) adres IP, b) wywłany adres internetwy (url), c) adres internetwy, z któreg użytkwnik przeszedł na strny Serwisu, d) rdzaj przeglądarki, z jakiej Użytkwnik krzysta, e) innych infrmacji transmitwanych prtkłem http Kmunikacja między Nadawcami i Odbircami realizwana jest z zachwaniem pełnej annimwści Odbirców, i dbywa się wyłącznie w parciu dknane przez nich Subskrypcje Z chwilą uzyskania przez użytkwnika statusu Nadawcy, wymagane jest pdanie przez nieg danych sbwych lub danych firmwych, umżliwiających jeg identyfikację raz prawidłwą realizację prcesu płatnści za krzystanie z Serwisu.

5 7.6. C d zasady dane Nadawcy (w tym dane sbwe) pzstają widczne dla Odbirców w prcesie Subskrypcji i związanej z tym późniejszej kmunikacji. Z uwagi na publiczny charakter prfilu Nadawcy w Serwisie, dane te mgą zstać również zindekswane przez wyszukiwarki i wyszukane przez użytkwników Internetu Dane kntaktwe w dróżnieniu d danych sbwych Nadawcy, pdlegają jeg wyłącznej kntrli i nie stanwią elementu publiczneg prfilu Nadawcy Usługdawca zbwiązuje się nie udstępniać z własnej inicjatywy Danych kntaktwych Odbirców pdmitm trzecim raz innym użytkwnikm Serwisu. Udstępnienie takich danych mże mieć miejsce wyłącznie za zgdą udzielną każdrazw przez użytkwnika lub w sytuacji żądania uprawninych d teg rganów Zakres Danych kntaktwych pzstaje pd pełną kntrlą użytkwnika i w każdej chwili mże zstać przez nieg zmdyfikwany W sytuacji kreślnej w pkt 3.2.3, Dane kntaktwe i dane sbwe Odbirców p załżeniu dla nich knt w systemie, pzstają d ich wyłącznej dyspzycji i pzstają pza jakąklwiek kntrlą Nadawców. Wyjątek d pwyższej zasady stanwi sytuacja, w której Nadawca kreślny w pkt aktualizuje dane Odbirców, w z zakresie wyrażnej przez nich zgdy na przetwarzanie danych Baza Danych kntaktwych, której zawartść mże bejmwać dane sbwe i na pdstawie której Usługdawca świadczy Usługę, zstała zarejestrwana w rejestrze prwadznym przez Generalneg Inspektra Ochrny Danych Osbwych. 8. Plityka bezpieczeństwa i SLA 8.1. W celu właściwej chrny Danych kntaktwych, Usługdawca zapewnia śrdki bezpieczeństwa zgdne z wymaganiami kreślnymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 rku chrnie danych sbwych (Dz.U r. Nr 133 pz. 883 z późniejszymi zmianami) Serwis raz baza danych kntaktwych funkcjnuje w parciu infrastrukturę firmy OVH zapewniającej standardy bezpieczeństwa w zakresie chrny danych Usługdawca zastrzega sbie praw czasweg wstrzymania świadczenia Usługi w całści lub w części, w szczególnści w przypadku: zakłóceń w funkcjnwaniu Serwisu spwdwanych siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedzwlną ingerencją ze strny użytkwnika Serwisu lub sby pstrnnej, wprwadzania mdyfikacji Serwisu służących jeg rzwjwi i pprawie jakści świadczenia Usługi, krótkiej przerwy technicznej.

6 8.4. O ile będzie t mżliwe, wstrzymaniu świadczenia Usługi raz czasie jeg trwania, Użytkwnicy zstaną pwiadmieni z wyprzedzeniem na strnach Serwisu. 9. Tryb pstępwania reklamacyjneg 9.1. W sytuacji, w której usługi przewidziane w Regulaminie nie zstały zrealizwane lub zstały zrealizwane niezgdnie z regulaminem, użytkwnikwi przysługuje praw zgłszenia reklamacji Reklamacja mże zstać złżna za pmcą frmularza reklamacyjneg dstępneg na strnach Serwisu, w terminie 14 dni d zaistnienia faktu uzasadniająceg złżenie reklamacji Użytkwnik zgłaszający reklamację zbwiązuje się d udzielenia wszelkich wyjaśnień, związanych z faktem uzasadniającym złżenie reklamacji Usługdawca ustsunkuje się d reklamacji w terminie 30 dni d jej trzymania dpwiedź zstanie wysłana za pmcą pczty elektrnicznej na adres wskazany w reklamacji. 10. Cennik usług Cennik świadczenia Usługi stanwi integralną część Regulaminu i dstępny jest na strnie wiem.c/cennik. 11. Pstanwienia kńcwe Usługdawca zastrzega sbie praw zmiany niniejszeg Regulaminu, w tym zmiany cennika, celem dstswania g d rzwju Serwisu w przyszłści. Zmiana Regulaminu następuje pprzez pdanie d wiadmści użytkwników nwej treści Regulaminu na strnach Serwisu, Zamiany Regulaminu wchdzą w życie w terminie 7 dni d mmentu ich publikwania na strnach Serwisu. W terminie kreślnym w zdaniu pprzednim użytkwnik mże złżyć drgą mailwą na adres świadczenie rezygnacji z dalszeg krzystania z usługi. W przypadku złżenia świadczenia rezygnacji z dalszeg krzystania z usługi przez Nadawcę, usługdawca zbwiązany jest d zwrtu niewykrzystanych śrdków w ramach płatnści prepaid w terminie 14 dni d dnia trzymania świadczenia W kwestiach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie znajdują gólnie bwiązujące przepisy plskieg prawa.

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo