Regulamin konta upaid

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konta upaid"

Transkrypt

1 Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin świadczenia usług drgą elektrniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na ptrzeby świadcznych przez upaid usług drgą elektrniczną. 2. Regulamin jest wewnętrznym dkumentem Spółki uchwalnym przez Zarząd Spółki, d któreg uprawnień należy zmiana treści Regulaminu. 3. Usługdawcą usług pisanych w Regulaminie jest spółka upaid z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mickiewicza 27/179 wpisaną d rejestru handlweg prwadzneg przez XII Wydział Gspdarczy Sądu Rejnweg w Warszawie pd numerem KRS , NIP , Regn Na pdstawie art. 32 ustawy chrnie danych sbwych ma Pan/Pani praw d dstępu d treści danych sbwych i ich pprawiania, praw uzyskania infrmacji celu, zakresie i spsbie przetwarzania danych sbwych, praw wniesienia pisemneg umtywwaneg żądania zaprzestania dalszeg przetwarzania danych sbwych jak również sprzeciwu dtycząceg dalszeg przetwarzania danych sbwych w celach marketingwych. II Definicje 1. System upaid system pzwalający na pwiązanie Użytkwnika z jeg kntem, MSISDN raz kartami płatniczymi pzwalający na wyknywanie usług świadcznych drgą elektrniczną. 2. Autryzacja - ptwierdzenie przez Użytkwnika zlecenia płatnści. 3. Acquirer ecard SA. Organizacja przeprwadzająca płatnść w parciu dane wysłane z systemu upaid. 4. Serwis Manager - instytucja wspierająca Merchantów w ramach systemu płatniczeg wyknywana pprzez System upaid. 5. Merchant Sklep 6. BOK - Biur Obsługi Klienta upaid. 7. MSISDN - numer telefniczny identyfikujący Użytkwnika w sieci Operatra. 8. Operatr - przedsiębirca telekmunikacyjny dstarczający publiczną sieć telekmunikacyjną. 9. Płatnść - transfer śrdków dknywany za pśrednictwem Systemu upaid. 10. Rejestracja - załżenie rachunku ewidencyjneg raz jeg aktywacja w Systemie upaid. Rachunek ewidencyjny jest pwiązany z MSISDN. 11. Umwa - umwa zawierana z chwilą Rejestracji pmiędzy upaid a Użytkwnikiem na świadczenie usług w ramach Systemu upaid. 12. Użytkwnik - sba fizyczna pełnej zdlnści d czynnści prawnych uprawnina d krzystania z płatnści lub upważnina przez inneg Użytkwnika na jeg ryzyk i dpwiedzialnść; Osba fizyczna granicznej zdlnści d czynnści prawnych, w tym sba w wieku pmiędzy 13 rkiem życia a pełnletniścią mże być Użytkwnikiem p wyrażeniu zgdy przez jej przedstawiciela ustawweg. 13. PAN szesnastcyfrwy numer karty płatniczej niezbędny d dknania płatnści. 14. CVC/mPIN- kdy zabezpieczające karty płatnicze. 15. MOTO- system d bsługi Autryzacji bez fizycznej becnści Karty. Zlecenie dbywa się pprzez pdanie przez Użytkwnika danych jeg Karty przez zabezpieczną strnę www. 16. MMRP (MasterCard Mbile Remte Payment)- standard d transakcji dknywanych przy użyciu kart wirtualnych. III Rejestracja- system d bsługi Autryzacji 1. Z systemu upaid mgą krzystać jedynie zarejestrwani Użytkwnicy. 2. Rejestracja dbywa się pprzez: Rejestrację bezpśredni w systemie upaid pprzez strnę https://upaid.pl

2 Rejestrację pśrednią pprzez jednstki raz banki pwiązane umwami partnerskimi z Systemem upaid. 3. Użytkwnik w systemie upaid jest identyfikwany w systemie upaid pprzez indywidualny numer MSISDN (numer telefnu). 4. W prcesie rejestracji użytkwnik pdaje: Imię i nazwisk Numer telefnu - MSISDN Hasł Adres (pcjnalnie) 5. Aby móc kupwać usługi ferwane przez Spółkę Użytkwnik rejestruje: Numer PAN karty płatniczej Datę ważnści karty IV Wyrejestrwanie 1. Użytkwnik rejestrujący się w systemie upaid ma mżliwść wyrejestrwania się z systemu raz likwidacji swjeg knta pprzez wysłanie prśby anulację. Prśba anulację rzpatrywana jest w ciągu 7 dni rbczych. 2. Użytkwnik p zalgwaniu d systemu upaid mże w dwlnym mmencie wyłączyć dwlną z zarejestrwanych w systemie upaid kart płatniczych. 3. Knta Użytkwników nieużytkujących systemu upaid przez 180 dni są blkwane. Ich dblkwanie wymaga wysłania na adres prśby dblkwanie. Prśba dblkwanie jest rzpatrywana w terminie 5 dni rbczych licząc d dnia następująceg p dniu trzymania prśby dblkwanie. 4. Knta Użytkwników nieużytkujących systemu upaid przez klejne 180 dni d zablkwania są trwale usuwane V Rdzaj usługi świadcznej drgą elektrniczną 1. Spółka świadczy usługę Merchant Servis Prvider, plegającą na: rejestracji Kart płatniczych Klientów bsłudze w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty pśrednictwie w bciążeniu karty na zlecenie Klienta. Usługa dtyczy dknywania płatnści drgą elektrniczną za różneg rdzaju prdukty i usługi ferwane przez Merchantów. Ma na na celu wsparcie Merchantów w ich funkcjnwaniu. 2. Zgrmadzne w prcesie rejestracji infrmacje spółka udstępnia dla ptrzeb sprawneg działania transakcji dknywanych pmiędzy Klientem a Merchantem a także innym współpracującym ze Spółką Merchantm z których usług krzysta dany Klient. 3. Dane Klientów, zebrane w prcesie rejestracji kart płatniczych przechwywane są w bazie upaid zgdnie ze standardami bezpieczeństwa PCI DSS. Spółka dpwiedzialna jest za wdrżenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania infrmacji, a prtkły przekazywania danych stswane przez Spółkę zapewniają bezpieczeństw transakcji, płatnści raz bezpieczeństw danych sbwych. 4. Spółka świadczy usługę Servis Menager, plegającą na: bsłudze w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty udstępnianiu raz pbieraniu infrmacji kartach Klientów w celu bsługi transakcji u Merchantów innych Servis Menagerów. 5. Usługa dtyczy weryfikwania danych Klienta i kart płatniczych będących już w psiadaniu innych Servis Menagerów, rejestrwanych pdczas transakcji dknywanych między jeg Klientem a Merchantem. 6. Usługa ma na celu ptwierdzenie bezpieczeństwa płatnści, w których pśredniczą inni Servis Menagerwie. 7. Spółka świadczy usługę Acquirer Servis Prvider, plegającą na: bsłudze w zakresie weryfikacji danych Klienta i karty. Usługa dtyczy udstępniania i weryfikwania danych Klienta i kart płatniczych dla Acquirera, który przeprwadza płatnść zlecną przez Klienta. 8. Na pdstawie udstępninych przez Spółkę infrmacji na temat karty Klienta Acquirer zyskuje ptwierdzenie bezpieczeństwa płatnści, która ma nastąpić ze strny Klienta.

3 VI Warunki świadczenia usługi drgą elektrniczną 1. Krzystanie ze świadcznych przez Spółkę Usług wymaga psiadania przez Użytkwnika knta w systemie upaid i numeru telefnu, który jest pwiązany z kntem upaid. 2. Zasady krzystania z usług realizwanych przez Merchantów zstały kreślne w ich regulaminach, które t nie stanwią integralnej części umwy z uwagi na graniczny zakres działań wyknywanych przez Spółkę w ramach usługi Serwis Managera dla Merchantów a są dstępne na ich strnach infrmacyjnych. 3. Szczegółwe zasady krzystania z usługi Serwis Managera dla Merchantów przy płatnściach za pśrednictwem systemu Upaid: Krzystanie ze świadcznej przez Spółkę usługi Serwis Managera dla Merchanta wymaga przed pierwszą transakcją przy płatnściach za pmcą systemu upaid psiadania knta w systemie. Utwrzenie knta jest mżliwe na strnie lub w ramach rejestracji usługi u Merchanta. Szczegółwe infrmacje zstaną pdane Użytkwnikwi w trakcie prcesu twrzenia nweg knta. Usługa Serwis Managera dla Merchanta przy płatnściach za pmcą systemu upaid przed dknaniem transakcji będzie w każdym przypadku zweryfikwana. Realizacja Usługi Serwis Managera dla Merchanta i Acquirera nastąpi niezwłcznie p trzymaniu przez Spółkę prawidłw zrealizwaneg zlecenia, zgdnie z prcedurami dla rzliczeń międzybankwych. Spółka nie pnsi dpwiedzialnści za późnienia wynikłe z teg tytułu. Kszt dknania tej transakcji jest kreślny Regulaminie Merchanta i Acquirera. 4. Aby uzyskać infrmacje na temat stanu realizacji usług należy skrzystać z knta w systemie upaid. 5. Użytkwnik akceptując regulamin wyraża zgdę na trzymywanie infrmacji dtyczących Usług realizwanych w ramach Systemu upaid 6. Dane sbwe Użytkwnika, których mwa w ust. 1, w zakresie usług realizwanych przez Spółkę przetwarzane są w bazie danych firm przeprwadzających płatnść. 7. Dane są zgłszne i są przetwarzane zgdnie z przepisami ustawy z dnia r. chrnie danych sbwych (Dz.U. Nr 101 pz. 926). 8. Użytkwnik mże - pprzez zaznaczenie stswnej pcji - wyrazić zgdę na trzymywanie d upaid faktur drgą elektrniczną. 9. Administratrem zbiru danych sbwych Użytkwnika jest Spółka. VII Finanswanie płatnści 1. Za usługi świadczne na rzecz Użytkwnika Spółka bciąża g z zarejestrwanej karty płatniczej na zasadach gólnych transakcji MOTO/MMRP bez fizyczneg udziału karty płatniczej. 2. Transakcja uważana jest za płacną tylk w przypadku pzytywnej weryfikacji danych pprzez Acquirera PAN, data ważnści, kd bezpieczeństwa (pcjnalnie), rdzaj karty (mżliwść bsługi transakcji MOTO). 3. Odmwa realizacji transakcji nie stanwi pdstawy d złżenia reklamacji. W przypadku dmwy realizacji transakcji karta płatnicza Użytkwnika nie zstanie bciążna. VIII Warunki zawierania i rzwiązywania umwy świadczenie usługi drgą elektrniczną 1. Zawieranie i rzwiązywanie umów świadczenie Usług dbywa się za pśrednictwem prtalu internetweg lub za pśrednictwem Merchanta pwiązaneg w ramach usługi Serwis Managera z Systemem upaid 2. Zawieranie i rzwiązywanie umów świadczenie usług w ramach usług Serwis Managera dbywa się za pśrednictwem Merchanta pwiązaneg w ramach usługi Serwis Managera lub pprzez zakładkę na strnie Acquirera. 3. Zawarcie umwy następuje pd warunkiem dknania przez Użytkwnika rejestracji w systemie danych, p ptwierdzeniu zapznania się i akceptacji niniejszeg regulaminu.

4 IX Reklamacje Reklamacje dtyczące świadcznych usług: 1. Składanie reklamacji dbywa się drgą elektrniczną na adres Spółki: 2. Przedmitem reklamacji jest wyknanie przez Spółkę usługi, niezgdnie z warunkami i zasadami kreślnymi w niniejszym regulaminie. 3. Pdstawy reklamacji nie mże stanwić: pwływanie się na klicznści związane z nieprawidłwym funkcjnwaniem przeglądarki internetwej lub łącz telekmunikacyjnych inne klicznści związane z działalnścią pdmitów, za których działania Spółka nie dpwiada reklamacja usługi, która zstała wyknana p utracie wyłącznej a niezgłsznej kntrli nad numerem MSISDN (kradzież, chwilwe pzstawienie telefnu bez kntrli, ddanie telefnu). W takim przypadku Użytkwnik pwinien natychmiast zgłsić zdarzenie d BOK (czynne tylk w gdzinach pracy upaid spółka z..), jedncześnie lgując się i wyłączając wszystkie karty płatnicze Reklamacje dtyczące usług Serwis Manager dla Merchanta: 4. Składanie reklamacji dbywa się pprzez Merchantów, którzy w uzasadninych przypadkach reklamacji usług Merchant Service Prvidera, Serwis Managera i Acquirer Service Prvidera kierują reklamację d Spółki. 5. Spółka zastrzega sbie 30 dniwy termin dpwiedzi na reklamację. Termin ten liczny jest d daty zarejestrwania reklamacji w Spółce. 6. Pdstawy reklamacji w szczególnści nie mże stanwić: pwływanie się na klicznści związane z nieprawidłwym funkcjnwaniem przeglądarki internetwej, łącz telekmunikacyjnych, napraw serwiswych, które Spółka musi prwadzić w celu utrzymania systemu inne klicznści związane z działalnścią pdmitów, za których działania Spółka nie dpwiada. X Zastrzeżenia 1. Spółka zastrzega sbie mżliwść czasweg zawieszenia świadczenia usług celem przeprwadzenia prac knserwacyjnych. 2. Spółka ze względu na mżliwść naruszenia interesów sób trzecich zastrzega sbie mżliwść dmwy przyjęcia płatnści. Odmwa taka nie wymaga uzasadnienia. 3. Spółka nie pnsi dpwiedzialnści za niewyknanie lub nienależyte wyknanie zbwiązań wynikających z niniejszeg Regulaminu, ile niewyknanie lub nienależyte wyknanie zbwiązań jest spwdwane klicznściami, na które Spółka nie miała wpływu mim zachwania należytej starannści (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wyknanie Usługi zstanie zawieszne na kres równy kreswi działania siły wyższej. XI Usługa Zasileń Pre-Paid 1. Spółka świadczy usługę zasileń knt GSM Pre-Paid będącą w rzumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, usługą świadczną drgą elektrniczną, zwaną dalej Usługą Zasileń GSM PrePaid. 2. Usługa Zasileń GSM PrePaid dtyczy: knt przedpłacnych w sieci Orange (w szczególnści Orange G, POP, Jedna Idea mix, jedna Idea na kartę, IdeaMIX, Abnament Limitwany) knt przedpłacnych w sieci Plus (w szczególnści "Simplus") knt przedpłacnych "Nju Mbile" knt przedpłacnych w sieci T-Mbile ( w szczególnści "Tak-Tak") knt przedpłacnych "Heyah" knt przedpłacnych "Play" 3. Usługa zasileń za pmcą mptwra umżliwia zakup dładwań knt GSM PrePaid: za pśrednictwem Aplikacji Mbilnej, którą mżna pbrać ze strny:

5 4. Usługa zasileń GSM PrePaid umżliwia zasilenia dwlneg numeru telefnu GSM PrePaid dwlną kwtą z graniczeniem d nminałów dstępnych na strnie raz w aplikacji mptwór. Dla dładwań SMS-kdów ddatkw Spółka granicza wartść dładwań d wyskści 100 zł na dzień dla jedneg użytkwnika. XII Pstanwienia kńcwe 1. Niniejszy regulamin jest dstępny dla każdeg Użytkwnika. 2. Regulamin mże zstać zmieniny przez Zarząd Spółki, przy czym zmianie regulaminu Użytkwnik zstanie pinfrmwany pprzez trzymanie wiadmści na adres mailwy Użytkwnika 3. Zmiany niniejszeg regulaminu wchdzą w życie w terminie pięciu dni d daty ich umieszczenia na strnach internetwych.

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin konta upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką)

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo