MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/ Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską Eurpejski Fundusz Rzwju Reginalneg

2 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Autr Klient Zespół prjektwy epuap Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Wersja dkumentu 2.01 Liczba strn 16 Histria zmian Wersja Data Kt Opis zmian Zespół prjektwy Utwrzenie dkumentu Zespół prjektwy Mdyfikacja dkumentu (na pdstawie uwag zgłaszanych na frum epuap raz warsztatów) Zespół prjektwy Uzupełnienie dkumentu MSWiA 2/16

3 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Spis treści 1 Wstęp Cel dkumentu Źródła infrmacji Pwiązane dkumenty Zastswane skróty i pjęcia Blki strukturalne dzielenie infrmacji Struktura dkumentu elektrniczneg elementy pwtarzalne Knstrukcja dkumentu XML Pdstawy pracy nad schematami XML Czym są schematy XML (XSD) Klasy schematów XML (XSD) twrzenie raz główne zasady zarządzania Pdział schematów Budwanie schematów XML (XSD) Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML Wypracwanie atmwych schematów XML Wypracwywanie pdstawwych schematów XML Wypracwywanie złżnych schematów XML Inkrprwanie (imprt) schematów XML Przestrzenie nazw Zasady wersjnwania przestrzeni nazw Zasady nazywania plików schematów Zasady dkumentwania schematów XML (atmwe, pdstawwe, złżne), typów, elementów i atrybutów Taksnmia - klasyfikwanie Repzytrium interperacyjnści Identyfikwanie i utrzymywanie schematów MSWiA 3/16

4 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Wstęp 1 Wstęp 1.1 Cel dkumentu Celem niniejszeg dkumentu jest zdefiniwanie załżeń pracy nad interperacyjnścią schematów XML w administracji publicznej. Wymiana infrmacji pmiędzy systemami teleinfrmatycznymi administracji publicznej, a także kmunikacja pmiędzy urzędami i sbami fizycznymi wymaga uzgdnienia standardów umżliwiających łatwe uzgdnienie interfejsów i jednlite rzumienie przekazywanych danych przez różne systemy teleinfrmatyczne. Jedną z pdstawwych zasad dla ustalenia tych standardów jest przyjęcie języka kmunikacji i standardu dla pisu struktur danych. Tym językiem jest XML a standardem pisu są schematy w pstaci XSD. Sam ustalenie, że psługujemy się językiem XML nie zapewnia pełnej interperacyjnści, pnieważ wymiana infrmacji wymaga uzgdnienia struktur danych i znaczenia przesyłanych infrmacji pmiędzy wszystkimi uczestnikami kmunikacji. D siągnięcia teg celu knieczne jest wypracwanie wspólnych standardów, które będą bwiązywały wszystkich. W ramach prjektu epuap Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji buduje Prtal Interperacyjnści raz Repzytrium Interperacyjnści, które będą narzędziem d realizacji wyżej wymieninych pstulatów. 1.2 Źródła infrmacji Ustawa infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne. Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w frmie elektrnicznej Rekmendacja dtycząca zasad nazewnictwa 1.3 Pwiązane dkumenty Rekmendacja dtycząca zasad nazewnictwa MSWiA 4/16

5 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Wstęp 1.4 Zastswane skróty i pjęcia Nazwa Schemat Atmwy Schemat Pdstawwy Rekmendacja Interperacyjnści Prtal Interperacyjnści Repzytrium Interperacyjnści Grupa Rbcza Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w frmie elektrnicznej Ustawa infrmatyzacji Zasady Nazewnictwa Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych Objaśnienie Schemat, który nie wykrzystuje (imprtuje) innych schematów z wyjątkiem schematów zewnętrznych (dtyczący pjedynczej cechy infrmacyjnej np. imienia) Schemat, który wykrzystuje (imprtuje) schematy Atmwe lub inne Schematy Pdstawwe Dkument wypracwany w ramach prtalu Interperacyjnści. W ramach jednej rekmendacji mgą być wprwadzne różne prdukty (między innymi schemat XML) Prtal, w ramach któreg są prwadzne prace nad Interperacyjnścią. W ramach prtalu są wypracwywane Rekmendacje Interperacyjnści Repzytrium udstępniające prdukty rekmendacji np. schematy (atmwe, pdstawwe) Zespół ekspertów psiadający ściśle kreślna wiedzę z danej dziedziny. Np. Grupa Rbcza ds. XML. Grupy rbcze są rganizwane w ramach prtalu Interperacyjnści. Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w frmie elektrnicznej (Dz.U nr 214 Pz. 1781) Ustawa infrmatyzacji działalnści pdmitów realizujących zadania publiczne. (Dz.U, 2005 nr 64 Pz ) Rekmendacja dtycząca zasad nazewnictwa Rzprządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinfrmatycznych (Dz.U nr 212 Pz. 1766) MSWiA 5/16

6 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Blki strukturalne dzielenie infrmacji 2 Blki strukturalne dzielenie infrmacji Prace nad Interperacyjnścią dkumentów elektrnicznych t w znacznej mierze prace nad ujednlicaniem struktur pwstających dkumentów XML. Żeby pracwać nad ujednlicaniem należy najpierw zdefiniwać w jaki spsób będą wydzielane blki infrmacyjne. Wydzielenie blków mżna realizwać na wiele spsbów, ale niezależnie d teg zawsze należy je analizwać w szerszym kntekście. Przepływ infrmacji między grupami rbczymi zajmującymi się pszczególnymi blkami jest warunkiem bez któreg prces ujednlicania mże nie zadziałać. P zidentyfikwaniu grup infrmacji przechdzi się d analizy struktury XML raz zapisu reguł w pstaci schematu pdstawweg lub atmweg. Głównym wyzwaniem jest zaprjektwanie blków które będą mgły być używane w różnych kntekstach. Najlepszym przykładem będzie blk data który mże wystąpić w różnych dkumentach wiele razy (jak data utwrzenia, ważnści, pdpisania itp.). Jeżeli pwłalibyśmy trzy zespły pracujące każdy w innym kntekście mże się zdarzyć że pwstaną elementy: <DataUtwrzenia/> <DataWaznsci/><DataPdpisania/> Zamiast <Data typ= utwrzenia /> <Data typ= waznsci /> <Data typ= pdpisania /> Klejnym przykładem mże być blk adresat który zaprjektwany przez jeden zespół zawierałby tylk jeden atrybut np. glwny, ale dpier p knsultacjach z innymi grupami każe się, że blk pwinien umżliwiać ustawienie również atrybutu dwiadmsci Analizując i knstruując schematy dla blków (lub pjedynczych cech infrmacyjnych) wart spjrzeć na nie z trzech perspektyw: a) Blki w dniesieniu d struktury dkumentów papierwych. W tej perspektywie wart zweryfikwać łatwść wyświetlenia infrmacji za pmcą stylu XSL (stsując skmplikwaną strukturę należy zweryfikwać czy nie będzie sprawiała trudnści pdczas wyświetlania). b) Blki w dniesieniu d istniejących, rejestrów referencyjnych raz bszarów merytryczny d któreg należą. Należy weryfikwać czy struktura użytych elementów jest zgdna z wymgami rejestrów referencyjnych. c) Schematy XML w dniesieniu d schematów już istniejących. Jeżeli prjektujemy schemat np. dla adresata, który w swjej strukturze mże zawierać dane sby fizycznej, t należy sprawdzić czy nie istnieje już (lub nie trwają prace) nad schematem kreślającym struktury danych sby fizycznej. MSWiA 6/16

7 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Blki strukturalne dzielenie infrmacji 2.1 Struktura dkumentu elektrniczneg elementy pwtarzalne W uprszczeniu, struktura przykładweg dkumentu elektrniczneg w dniesieniu d dkumentu papierweg. Jak widać na rysunku, dkumenty elektrniczne będą składały się z pwtarzalnych elementów. Jedynie część merytryczna będzie różna w każdym dkumencie. Rysunek 1 Prządkwanie struktury dkumentu. Znak pisma Miejscwść i data Nadawca Adresat Treść/Blki merytryczne Inne a) dkument papierwy b) Wstępnie zdefiniwana struktura dkumentu Znaczna część danych takich jak adres, data, dane pdmitu, identyfikatry, itp. są identyczne w wielu dkumentach, dlateg wart zastswać standaryzację ich struktury i nazewnictwa. 2.2 Knstrukcja dkumentu XML Dbrą praktyką jest pwtórne wykrzystywanie wcześniej zdefiniwanych elementów. Twrząc klejne wersje dkumentów pwinn się stswać elementy zdefiniwane wcześniej jak schematy atmwe lub schematy pdstawwe. Głównym załżeniem pwstawania schematów atmwych raz schematów pdstawwych jest mżliwść ich pnwneg użycia w nwpwstających rdzajach dkumentów. Szczegóły dtyczące knstrukcji schematów XML dla dkumentów elektrnicznych będą mówine w dkumencie Meta Wzór Dkumentu Elektrniczneg czyli jak budwać schematy. MSWiA 7/16

8 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Pdstawy pracy nad schematami XML 3 Pdstawy pracy nad schematami XML 3.1 Czym są schematy XML (XSD) Schemat XML (plik XSD) t zestaw reguł i zasad kreślających strukturę raz zawartść dkumentów XML pwstających na ich pdstawie. Schemat XML mże również dtyczyć fragmentu dkumentu lub nawet pjedynczeg elementu Klasy schematów XML (XSD) twrzenie raz główne zasady zarządzania Klasa Główna zawiera schematy pwszechnie wykrzystywane przez większść dkumentów np. data, adresat, nadawca. Schematy Główne pwinny być zgdne z Zasadami nazewnictwa Schematy Główne pwinny być zaprjektwane jak uniwersalne blki, które będą stswane w innych klasach schematów klasy Klasa Dziedzinwa zawiera schematy pwszechnie wykrzystywane przez dkumenty w jednej dziedzinie. Przykładem mże być schemat pisujący perat szacunkwy. Schematy Dziedzinwe pwinny być zgdne z Zasadami nazewnictwa Schematy Dziedzinwe pwinny być zaprjektwane jak uniwersalne blki, które będą stswane w innych klasach dziedzinwych raz przystswanych Klasa Przystswana zawiera zatwierdzne standardy pracwane przez inne instytucje. Przykładem takieg schematu mże być schemat dtyczący pdpisu elektrniczneg XMLDsig Schematy Przystswane nie muszą być zgdne z Zasadami nazewnictwa Schematy Przystswane będą zawierały dwa rdzaje schematów Schematy zewnętrzne niezmienine (umieszczne lkalnie lub pbierane ze źródła) Schematy zewnętrzne adptwane/rzszerzne na ptrzeby Interperacyjnści(umieszczne lkalnie) MSWiA 8/16

9 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Pdstawy pracy nad schematami XML Pdział schematów UWAGA!!! Zaleca się aby w ramach jednej przestrzeni nazw istniał schemat XML zawierający definicję wszystkich elementów i typów z danej przestrzeni nazw. Wynika t z faktu że niektóre parsery XML nie bsługują pprawnie Imprtu więcej niż jedneg pliku z danej przestrzeni nazw. Schematy atmwe t takie, które zawierają minimalne zakresy danych, które nie pdlegają dalszej dekmpzycji. Przykładem elementu kreślneg schematem atmwym będzie <Imie>. Schematy pdstawwe zbudwane na pdstawie schematów atmwych raz innych schematów pdstawwych. Definiują struktury pdstawwe, które będą wielkrtnie używane w schematach złżnych, raz wzrach elektrnicznych. Przykładem elementu kreślneg schematem pdstawwym będzie <Adresat> który w swjej strukturze wykrzystuje schemat pdstawwy Osba definiujący element <Imie>. Schematy złżne definiują strukturę danych dla knkretnych zastswań np. schemat wnisku wpis d rejestru ewidencji działalnści gspdarczej lub schemat decyzji pzwlenia na sprzedaż alkhlu. Schematy zewnętrzne zdefiniwane w zewnętrznych jednstkach standaryzacyjnych (W3C, OASIS, ETSI, ) wykrzystywane w schematach złżnych, pdstawwych i atmwych. Główne pwiązania między schematami Budwanie schematów XML (XSD) Pdstawwym wymaganiem pdczas twrzenia nwych schematów pdstawwych i atmwych jest stswanie zasad nazewnictwa. MSWiA 9/16

10 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Pdstawy pracy nad schematami XML Definiwanie struktur danych w dkumentach XML plega na kreśleniu złżnej struktury bazując w miarę mżliwści na strukturach wcześniej zdefiniwanych. Przed rzpczęciem knstrukcji zawartści schematu pwinn się kreślić dane, które schemat będzie kreślał (np. dane adresata). Ważnym aspektem analizy jest zweryfikwanie różnych kntekstów wykrzystania kreślneg schematu. Najlepszym przykładem będzie element data, który mże występwać w różnych dkumentach w innym znaczeniu (jak data utwrzenia, ważnści, pdpisania itp.). Mżliwe są dwa scenariusze pwstawania nwych schematów. Pniżej pisane zstały scenariusze dla elementu adresat (jak sba fizyczna). Zstał przyjęte, że żadna cecha infrmacyjna nie zstała jeszcze zdefiniwana (w innym przypadku należałby ją wykrzystać (zaimprtwać przestrzeń nazw w której występuje)). Scenariusz 1. W przypadku braku definicji cechy infrmacyjnej twrzymy nwy typ wewnątrz daneg schematu (wszystk w jednym pliku). a) Definicja cech infrmacyjnych ptrzebnych d stwrzenia struktury adres: ulica, numer lkalu, numer budynku, miejscwść, itp. dane sby fizycznej: imię, nazwisk, itp. b) Definicja brakujących elementów wewnątrz schematu Scenariusz 2. W przypadku braku definicji cechy infrmacyjnej twrzymy nwy typ jak schemat atmwy lub zgrupwany schemat pdstawwy, a następnie g imprtujemy (chyba, że będzie w tej samej przestrzeni). W przypadku gdy w ramach jednej przestrzeni nazw pwstanie więcej niż jeden schemat zaleca się aby instytucja dpwiedzialna za daną przestrzeń nazw stwrzyła ddatkw schemat XML zawierający wszystkie definicje typów raz elementów z danej przestrzeni nazw. a) Definicja cech infrmacyjnych ptrzebnych d stwrzenia struktury adres: ulica, numer lkalu, numer budynku, miejscwść, itp. dane sby fizycznej: imię, nazwisk, itp. b) Definicja brakujących elementów w schematach zewnętrznych (w tej samej lub innej przestrzeni nazw) Przykład dekmpzycji elementu Adresat: MSWiA 10/16

11 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Pdstawy pracy nad schematami XML MSWiA 11/16

12 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML 4 Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML 4.1 Wypracwanie atmwych schematów XML Pdstawą dla wypracwania schematów atmwych jest: Rzprządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infrmacji w frmie elektrnicznej W przypadku danych nie występujących w rzprządzeniu, a przechwywanych w rejestrach państwwych pdstawą dla schematów atmwych są Struktury danych zawarte w rejestrach państwwych Schematy atmwe, które nie zstały kreślne rzprządzeniem raz nie psiadają reprezentacji struktury w rejestrach publicznych są wypracwane w pstaci rekmendacji. Strną widącą dla wypracwania takiej rekmendacji pwinien być minister, d któreg zakresu kmpetencji należy Dział administracji publicznej w zakresie danych, które będą definiwane. Dla przykładu schematy atmwe kreślające nazwy i identyfikatry leków pwinny być inicjwane i nadzrwane przez ministra zdrwia. Nwe schematy atmwe są wypracwane w pstaci rekmendacji interperacyjnści. Jeżeli w ramach jednej przestrzeni nazw jest wypracwywanych więcej niż jeden schemat atmwy zaleca się umieszczenie wszystkich definicji w jednym pliku XSD. 4.2 Wypracwywanie pdstawwych schematów XML Schematy pdstawwe są wypracwywane na pdstawie Schematów atmwych i innych schematów pdstawwych. Schematy pdstawwe są wprwadzane rekmendacjami interperacyjnści. Nie dpuszcza się istnienia równlegle dwóch schematów pdstawwych dtyczących teg sameg zestawu cech infrmacyjnych. Jeżeli w ramach jednej przestrzeni nazw jest wypracwywanych więcej niż jeden schemat pdstawwy zaleca się umieszczenie wszystkich definicji w jednym pliku XSD. MSWiA 12/16

13 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML 4.3 Wypracwywanie złżnych schematów XML Schematy złżne są wypracwywane na pdstawie Schematów atmwych raz schematów pdstawwych. Schematy złżne są wprwadzane rekmendacjami interperacyjnści. 4.4 Inkrprwanie (imprt) schematów XML Schematy Atmwe lub pdstawwe z tej samej przestrzeni nazw inkrpruje się za pmcą plecenia include. Schematy Atmwe lub pdstawwe z innej przestrzeni nazw inkrpruje się za pmcą plecenia imprt. UWAGA!!!!! Należy pamiętać żeby nie imprtwać więcej niż jedneg pliku XSD z tej samej przestrzeni nazw. Właśnie ze względu na t wymaganie zaleca się twrzenie jedneg pliku zawierająceg definicje wszystkich elementów z danej przestrzeni nazw. W przypadku gdy w ramach jednej przestrzeni nazw pwstaje wiele plików ze schematami atmwymi i pdstawwymi należy stwrzyć plik inkludujący wszystkie zdefiniwane schematy w ramach danej przestrzeni nazw. 4.5 Przestrzenie nazw Każdy schemat (atmwy, pdstawwy, złżny) jest przypisany d przestrzeni nazw. Przestrzeń nazw ma frmat URI w pstaci URL-a d katalgu w którym publikwane są wszystkie schematy z danej przestrzeni nazw. W ramach jednej przestrzeni nazw mże być publikwany np.: Jeden schemat zawierający definicje wszystkich struktur atmwych i pdstawwych (zalecane dla przestrzenie zawierającej wiele definicji) Jeden schemat atmwy Wiele schematów atmwych + jeden plik includujący wszystkie pliki schematów atmwych Wiele schematów atmwych + wiele schematów pdstawwych+ jeden plik includujący wszystkie pliki schematów atmwych i pdstawwych Jeden schemat pdstawwy Jeden schemat złżny Itp. Każda Grupa Rbcza publikuje pracwane przez siebie schematy w skjarznym z tą grupą katalgu. Przykładwa struktura przestrzeni nazw. lub lub MSWiA 13/16

14 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML Wszystkie schematy z tej przestrzeni (atmwe, pdstawwe, złżne) zstałyby publikwane w lkalizacji przestrzeni nazw, np. schemat struktury danych sby byłby publikwany jak: Opis elementów struktury: - dmena (repzytrium) xml typ publikwanych materiałów Interperacyjnści schematy - dprecyzwanie typu publikwanych materiałów w repzytrium Interperacyjnści epuap katalg Grupy Rbczej (w tym przypadku grupa rbcza w ramach prjektu epuap). Inne przykładwe grupy t: Grupa XML (skupiająca ekspertów z zakresu XML a) Grupa MSWiA, MF (skupiająca ekspertów Interperacyjnści z pszczególnych ministerstw) Grupa Wrta Małplski, SEKAP skupiająca ekspertów z knkretnych prjektów. sba identyfikatr merytryczny zawartści W tym przypadku znacza t, że w danej przestrzeni będą publikwane elementy dtyczące sby. 2006/11/08/ - data utwrzenie przestrzeni nazw Reguły kwalifikwania nazw elementów i atrybutów prefiksami przestrzeni nazw ustala się następując: elementfrmdefault= qualified attributefrmdefault= unqualified 4.6 Zasady wersjnwania przestrzeni nazw Wersjnwanie przestrzeni nazw jest realizwane pprzez utwrzenie nweg URI w pstaci URL dla nwej przestrzeni nazw (składnikiem URI jest data utwrzenia przestrzeni nazw). Relacja pmiędzy przestrzenią aktualną raz przeterminwaną jest realizwana mechanizmami Prtalu Interperacyjnści. 4.7 Zasady nazywania plików schematów Nazwy plików schematów XSD są twrzne zgdnie z regułami: piswnia małą literą dpwiadają zawartści schematu (nazwa typu /elementu /dkumentu) zaleca się aby używać rzeczwników (w języku plskim) w liczbie pjedynczej nazwa kńczy się na.xsd MSWiA 14/16

15 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML 4.8 Zasady dkumentwania schematów XML (atmwe, pdstawwe, złżne), typów, elementów i atrybutów Zaleca się aby wypracwywane schematy były pisywane za pmcą: Elementów anntatin i dcumentatin zaleca się aby każdy plik xsd zawierał pis dtyczący semantyki cech infrmacyjnych zawartych w schemacie. Np. w schemacie numeru pesel pis, że jest t numer identyfikacyjny nadawany każdemu bywatelwi Plski. Metadanych Prtalu Interperacyjnści. zaleca się, aby każdy pjedynczy element (plik xsd) psiadał minimum infrmacji na temat: Taksnmii (klasyfikacja). Klasy schematu (główny, dziedzinwy, przystswany). Schematów które (inkrprują) krzystają z pisywaneg schematu. Schematów z których (inkrpruje) krzysta pisywany schemat. Infrmacji wersjach, które zastąpił pisywany schemat, lub które zastąpił pisywany schemat. Daty utwrzenia raz mdyfikacji. Identyfikatra rekmendacji która wprwadziła pisywany schemat. 4.9 Taksnmia - klasyfikwanie Każdy pwstający schemat jest klasyfikwany zgdnie z dstępnymi kategriami. Klasyfikwanie następuje przed publikwaniem schematu. Jeżeli w zdefiniwanym słwniku nie ma hasła klasyfikująceg twrzny schemat, grupa rbcza zgłasza ptrzebę utwrzenia dpwiednieg hasła Słwnik klasyfikacji zstanie zdefiniwany w ramach prac prtalu Interperacyjnści 4.10 Repzytrium interperacyjnści Schematy pracwane w ramach prtalu Interperacyjnści będą publikwane w repzytrium Interperacyjnści (w lkalizacji zgdnej z przestrzenią nazw). W szczególnych przypadkach fizyczna lkalizacja raz URI mgą być prwadzne przez rganizację dpwiedzialną za dany bszar merytryczny Identyfikwanie i utrzymywanie schematów Wszystkie schematy wprwadzane rekmendacjami i rzprządzeniami są utrzymywane i udstępniane w repzytrium Interperacyjnści. Każdy schemat ma nadany niepwtarzalny identyfikatr (URI w pstaci URL a z przestrzeni nazw raz nazwę pliku XSD np.: MSWiA 15/16

16 Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Organizacja pracy nad Interperacyjnścią schematów XML umżliwiający jednznaczne zidentyfikwanie schematu raz użycie g w schematach wyższeg rzędu. Każdy schemat jest pwiązany z infrmacją umżliwiającą zidentyfikwanie rekmendacji, którą zstał wprwadzny. Każdy schemat jest pwiązany z infrmacją jeg typie (atmwy, pdstawwy, złżny). Każdy schemat jest pwiązany z infrmacją czy spełnia rekmendacje wytwrzne wcześniej w zakresie nazewnictwa, spełnienia wymagań budwy. Schematy są pwiązane z infrmacją aktualnści (czy schemat jest aktualny, czy nie zstał zastąpiny nwszą wersją). Schematy są pwiązane z infrmacją karencji bwiązywania schematu. Np. schemat Imię ma swją nwą wersję ale stary schemat mże być wykrzystywany jeszcze 6 miesięcy. Wszystkie schematy wprwadzne d repzytrium interperacyjnści nie pdlegają mdyfikacjm. Bezpieczeństw (dstępnść, integralnść i autentycznść) udstępninych w repzytrium schematów jest chrnine za pmcą zabezpieczeń systemwych i rganizacyjnych). Szczegóły mechanizmów zstaną wypracwane w trakcie prjektwania Prtalu Interperacyjnści raz Repzytrium Interperacyjnści. MSWiA 16/16

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 luteg 2015 r. Pz. 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzrów dkumentów wydawanych z zakresu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP

Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP Standardy zapisu Dkumentów Planistycznych na ptrzeby imprtu i eksprtu dkumentów w ramach Mdułu RP Prjekt: dstswanie i wdrżenie aplikacji przeznacznej d prwadzenia rejestru dkumentów planistycznych na pzimie

Bardziej szczegółowo

Notatka ze spotkania 27.11.2015. Lp. Imię i nazwisko Organizacja

Notatka ze spotkania 27.11.2015. Lp. Imię i nazwisko Organizacja 1. Temat Sptkania Elektrniczne zwlnienia lekarskie w kntekście interfejsów usług dla aplikacji gabinetwych. 2. Data sptkania 2015-11-27 3. Miejsce Sptkania Adres Sala Warszawa ul. Szamcka 3, 5 Sala B 04

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Dokument nr 3 Produkty epuap specyfikacja funkcjonalna. Wersja 1.1 (robocza), 1 luty 2010 rok

Dokument nr 3 Produkty epuap specyfikacja funkcjonalna. Wersja 1.1 (robocza), 1 luty 2010 rok LINIA WSPÓŁPRACY PRODUKTY EPUAP Dkument nr 3 Prdukty epuap specyfikacja funkcjnalna. Wersja 1.1 (rbcza), 1 luty 2010 rk Prdukty epuap specyfikacja funkcjnalna Autr MSWiA Wersja dkumentu 1.1 Liczba strn

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/64/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, wózka d przewżenia chrych, wózka d przewżenia czystej bielizny,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stwarzyszenia Przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Praw stwarzyszeniach (tekst jednlity Dz. U. z 2015 r. pz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajwym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wydruk raz dstawa kalendarzy infrmacyjnych na 2016 r. prmujących Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014 Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie redakcyjne, graficzne i druk katalgu. Numer głszenia: 116492-2014;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo