PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski

2 Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien : znać koncepcję funkcjonowania firm symulacyjnych oraz ich organizacją w Polsce, znać przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, zapoznać się z przepisami BHP na stanowisku pracy, przygotować dokumentację związaną z rozpoczęciem działalności gospodarczej, prowadzić dokumentację związaną z działalnością gospodarczą, określić podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą, scharakteryzować podstawowe podatki związane z działalnością gospodarczą, archiwizowanie dokumentacji związanej z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzać personelem, przydzielić zadania i obowiązki wśród pracowników, nadzorować wykonywania przez pracowników powierzonych im działań administracyjno-biurowych, ocenia realizację przydzielonym pracownikom zadań, sporządzać dokumenty i korespondencję biurową, handlową, wykonywać wszelkie czynności organizacyjne na stanowisku pracy, obsługiwać dostępne urządzenia biurowe, przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, omówić warunki zatrudnienia, zapoznać pracowników z prawem pracy, z zakresem ich obowiązków, sporządzić dokumenty związane z nawiązanie stosunku pracy, sporządzać dokumenty powstające w trakcie stosunku pracy, np. ewidencja czasu pracy, lista obecności, lista płac, dokumentacja urlopowa, akt osobowych, sporządzać dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy: wypowiedzenie umowy, świadectwo pracy, sporządzić umowę o prowadzeniu dokumentacji księgowej z klientem, ustalić cennik usług biura, obsługiwać program księgowy RACHMISTRZ NEXO, dekretować i księgować dokumenty, prowadzić księgi handlowe i związane z nimi ewidencje pomocnicze, obliczać podatki związane z działalnością gospodarczą: podatek VAT, podatek dochodowy PIT, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe: PIT i VAT, sporządzać wydruki i zestawienia księgowe, sporządzać sprawozdania finansowe, nadzorować prawidłowy obiegiem dokumentów księgowych, współpracować z instytucjami zewnętrznymi: urząd skarbowy, bank, ZUS, opracować strategię marketingową, opracować materiały promocyjne, oferty handlowe, współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie marketingu i reklamy, oceniać skuteczność prowadzonej akcji marketingowej, utrzymywać kontakt z klientem, wykorzystywać wcześniej zdobyta wiedzę, umieć ocenić efektywność swojej pracy.

3 Materiał nauczania: 1. ZARZĄD. Uczeń wykonuje typowe zadania z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczeń przygotowuje i archiwizuje dokumentację związaną z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozdziela zadania i obowiązki wśród pracowników, nadzoruje ich wykonywania. Stosuje różne style kierowania, wyszukuje typowe źródła konfliktów w zespole. Dba o przestrzeganie przepisów prawa pracy, BHP i stwarza przyjazną atmosferę w pracy. Analizuje sytuację ekonomiczną prowadzonej firmy symulacyjnej. Uczeń wykorzystuje w pracy program komputerowy: MS Ofiice. Ćwiczenia/oczekiwane umiejętności uczniów: Uczeń: przygotowuję dokumentację związaną z podjęciem działalności gospodarczej (wniosek CEIDG, KRS, VAT R, ZUS ZUA, ZUS ZFA), prowadzi sprawy związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, planuje efekty ekonomiczne prowadzonej działalności gospodarczej, sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakłada konto poczty elektronicznej na wybranym przez siebie serwerze, wybiera domenę strony internetowej prowadzonej działalności gospodarczej, umie ocenić ekonomiczną opłacalność podejmowanych przez siebie decyzji, wysyła korespondencję z wykorzystaniem poczty elektronicznej, rozdziela zadania pomiędzy pracowników, nadzoruje pracę powierzoną pracownikom (bieżąca kontrola i ocena pracy pracowników), analizuje efekty prowadzonej działalności gospodarczej w arkuszu kalkulacyjnym, diagnozuje sytuację ekonomiczną firmy, formułuje wnioski, wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole, stosuje różne style kierowania, zbiera informacje o rynku, stosuje w różnych sytuację wcześniej zdobytą wiedzę, przestrzega zasad pracy grupowej.

4 2. SEKRETARIAT Uczeń wykonuje zadania biurowe związane z prowadzeniem korespondencji z kontrahentami i instytucjami publicznymi np., urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń. Sporządza korespondencję biurową z wykorzystanie edytora tekstu. Wysyła listy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, obsługuje stronę internetową przedsiębiorstwa. Uczeń wykorzystuje w pracy program komputerowy: MS Ofiice. Ćwiczenia/oczekiwane umiejętności uczniów: Uczeń: sporządza pisma wykorzystaniem edytora tekstu. sporządza notatkę służbową, obsługuje pocztę elektroniczną, aktualizuję stronę internetową, odbiera korespondencję, prowadzi rozmowy telefoniczne, skutecznie niszczy dokumenty z wykorzystaniem niszczarki.

5 3. DZIAŁ: KADRY i PŁACE Uczeń sporządza umowę o pracę. Zapoznaje pracowników z przepisami BHP na stanowisku pracy i ich obowiązkami. Zbiera i aktualizuje dokumentację pracowniczą Prowadzi akta osobowe pracownika. Uczeń rozlicza czasu pracy, prowadzi ewidencji czasu pracy. Sporządza listę płac pracownika. Wykorzystuje w pracy program komputerowy Rachmistrz Nexo. Ćwiczenia/ oczekiwane umiejętności uczniów: Uczeń sporządza kwestionariusz osobowy, sporządza umowę o pracę, wyznacza charmonogram pracy pracowników, prowadzi i aktualizuje teczki osobowe pracowników, prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników,. szacuje wielkość funduszu płac, sporządza i drukuje listy płac, zna przepisy podatkowe i ubezpieczeniowe, sporządza i drukuje deklaracje podatkowe związane z zatrudnieniem : PIT 11, PIT 40.

6 4. DZIAŁ: KSIĘGOWOŚĆ Uczeń definiuje plan kont, dekretuje i księguje dowody księgowe. Kontrola merytorycznie, formalnie i rachunkowo dowodów księgowych. Poprawiania błędy księgowe. Sporządza i drukuje zestawienia, sprawozdania i deklaracje podatkowe. Uczeń współpracuje z instytucjami zewnętrznymi: US, ZUS. Wykorzystuje w pracy program komputerowy księgowość RachmistrzNexo. Ćwiczenia/oczekiwane umiejętności uczniów: Uczeń definiuje treść operacji gospodarczych, sprawdza dowody księgowe, dekretuje i księguje operacje gospodarcze w odpowiednich kolumnach, poprawia błędy księgowe stornem czarnym i czerwonym, sporządza podstawowe wydruki księgowe: wydruk księgi, rejestrów VAT, podsumowania księgi, posługuje się terminologią ekonomiczną w pracy, prowadzi ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządza i drukuje zeznanie podatkowe, przelewy podatkowe,, zna przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie, prezentuje wyniki swojej pracy zarządowi firmy symulacyjnej, zna przepisy podatkowe umożliwiające poprawne sporządzenie deklaracji i zeznań podatkowych VAT i PIT.

7 5. MARKETING Uczeń opracowuje strategię marketingową. Pozyskuje nowych klientów. Utrzymuje kontaktu z klientem. Umie sporządzić umowę o współpracy z klientem w zakresie usług księgowych, umie ustalić cennik usług biura. Porównuje dostępne na rynku oferty innych biur rachunkowych, wykorzystując współczesna technologie informacyjną. Ćwiczenia/oczekiwane umiejętności uczniów: Uczeń opracowuje ofertę handlową,. prowadzi rozmowy z nowym klientem, o nowym wprowadzanym właśnie produkcie na rynek, zna i stosuje techniki rozmowy handlowej, zna sposoby podtrzymywania współpracy z nowymi Klientami, skutecznie porozumiewa się w grupie, stosuje zasady pracy zespołowej, zbiera informacje o rynku, stosuje podstawowe strategie cenowe, ocenia możliwości realizacji przedsięwzięcia, rozlicza transakcje z klientem, stosuje w różnych sytuację wcześniej zdobytą wiedzę. Środki dydaktyczne: sprzęt komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe: MS Office, pakiet biurowy, Rachmistrz Nexo,, łącze internetowe, telefon,, niszczarka dokumentów.

8 Uwagi o realizacji programu. Celem kursu jest przygotowanie ucznia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiego zakresu wiedzy oprawach rządzących rynkiem, znajomości obowiązujących przepisów z tym związanych, przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych. Działalność gospodarcza to również kontakt z instytucjami zewnętrznymi np. urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd statystycznych. Prowadzenie działalności to również oferowanie na rynku odpowiedniego produktu/usługi po odpowiedniej cenie, właściwym odbiorcom w optymalnej cenie. Dzisiaj bardzo często sprzedaż produktu wiąże się z koniecznością jego dostawy. Nie należy też zapominać o przychodach, kosztach i rentowności całego przedsięwzięcia. W realizacji programu należy preferować ćwiczenia praktyczne polegające na sprawdzaniu, obliczaniu, księgowaniu i analizowaniu. Stopień opanowania wiadomości teoretycznych powinien być sprawdzony tradycyjnymi metodami, takimi jak: testy, wypowiedzi ustne i ćwiczenia.. W realizacji programu bardzo ważne jest wykorzystanie i poszerzenie wiadomości oraz umiejętności zdobytych już w czasie lekcji w szkole. Podczas realizacji programu należy wdrażać uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez korzystanie z dostępnych źródeł wiedzy specjalistycznej literatury zawodowej, czasopism specjalistycznych oraz zasobów Internetu. Proponuje się następujący podział godzin na realizację działów tematycznych: lp Działy tematyczne Liczba godzin 1. Zarząd 3 2. Sekretariat 3 3. Kadry i płace 3 4. Księgowość Marketing 4 razem: 25 Podana w tabeli ilość godzin na realizację poszczególnych działów ma charakter orientacyjny. Prowadzący może dostosować zmiany w zależności od aktualnych potrzeb edukacyjnych.

9 Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu na podstawie określonych kryteriów. Systematyczne sprawdzanie postępów uczniów dostarcza prowadzącemu informacji o efektach jego pracy, o poziomie opanowania przez ucznia umiejętności określonych w celach kształcenia. Osiągnięcia uczniów mogą być sprawdzane za pomocą sprawdzianów ustnych i pisemnych oraz obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń proponuje się sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów niezbędnych do wykonania określonych zadań za pomocą odpowiedzi ustnych. Oceniając pracę uczniów podczas wykonania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na: Organizację stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii. Staranność sporządzonych dokumentów. Dobór odpowiednich pomocy naukowych przy realizowaniu ćwiczenia. Prawidłowe obsługiwanie sprzętu komputerowego zgodnie z zasadami bhp. Umiejętność pracy w zespole Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn, urządzeń oraz sprzętu. W ocenie końcowej osiągnięć uczniów, po zakończeniu realizacji programu należ uwzględnić należy uwzględnić wyniki sprawdzianów ustnych, pisemnych oraz poziom wykonywanych ćwiczeń.

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Sklep Internetowy- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Sklep Internetowy- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Sklep Internetowy- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński

Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk. Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Autorzy: mgr Zofia Sepkowska mgr Marianna Biernacik-Bartkiewicz mgr Elżbieta Rymarczyk Recenzenci: mgr Maria Gaertner mgr Leszek Sarzyński Opracowanie redakcyjne: dr inż. Zbigniew Kramek dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[04]/T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Barbara Cymańska-Garbowska mgr Sebastian

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.

Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04. Program praktyk/staży dla nauczycieli opracowany w ramach projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych POKL.03.04.03-00-179/12 PROGRAM STAŻU DLA BRANŻY HANDLOWO-EKONOMICZNEJ Opracował Witold Stawski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 522305 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:27 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 514[02]/T-4,SP-2, SP-1/ MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE RZEMIOTOWY SYSTEM OENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE dla przedmiotów zawodowych w zawodzie technik ekonomista 331403 Opracowanie nauczyciele zespołu ekonomiczno-administracyjnego lan nauczania do programu o strukturze

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Planowanie i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik ekonomista; symbol 331403 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO. PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO 342[05]/MEN/ 2009.02.16 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18

Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 I. Wiadomości wstępne Program nauczania PRAKTYKI ZAWODOWEJ Specjalność: Technik agrobiznesu 341[01]/2307/MRiGŻ/1997.08.18 Praktyka zawodowa stanowi istotny element w procesie przygotowania zawodowego ucznia

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo