Metoda znak-moduł (ZM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.3.1. Metoda znak-moduł (ZM)"

Transkrypt

1 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem : reszta Zapis liczb binarnych ze znakiem W systemie dziesiętnym liczby ujemne opatrzone są specjalnym znakiem graficznym, tzw. minusem, na przykład 6, 22 itd., a liczby dodatnie w niektórych przypadkach plusem +, na przykład +5, +20. W systemie binarnym opartym wyłącznie na zerach i jedynkach brakuje dodatkowego znaku, który wskazywałby na ujemny lub dodatni charakter określonej liczby. Opracowano kilka metod zapisu liczb binarnych ze znakiem, które charakteryzują się różnym stopniem przydatności, między innymi: qq qq qq metodę znak-moduł (ZM), metodę uzupełnień do 1 (U1), metodę uzupełnień do 2 (U2) Metoda znak-moduł (ZM) W metodzie znak-moduł zastosowano prosty zabieg kodowania znaku za pomocą najstarszej cyfry w liczbie binarnej. Najstarszą cyfrę określa się jako znak, pozostałe cyfry są modułem reprezentującym daną liczbę binarną: znak moduł a n 1 a n 2 a 1 a 0 51

2 Rozdział 3 t Arytmetyka liczb binarnych W celu obliczenia wartości naturalnej liczby binarnej ze znakiem należy posłużyć się następującym wzorem: Stosując powyższy (zmodyfikowany) zapis wielomianowy, możemy zauważyć, że znak otrzymanej po obliczeniu liczby zależny jest od wyrażenia: 1 2*najstarsza cyfra liczby. Jeżeli najstarsza cyfra jest jedynką, to wynikiem wyrażenia będzie 1 ; jeżeli zerem, to otrzymamy 1. Obliczony moduł należy przemnożyć przez wyrażenie znakowe, dzięki czemu otrzyma się dodatnią lub ujemną liczbę dziesiętną będącą odpowiednikiem danej liczby binarnej. Aby uzyskać liczbę binarną ze znakiem na podstawie liczby dziesiętnej, należy obliczyć moduł metodą dzielenia przez podstawę (2), a następnie dołączyć 0, jeżeli chce się mieć liczbę dodatnią, lub 1 dla liczby ujemnej. Przykłady: 0111 (Z-M) = = (1 2*0)*(1*2 2 +1*2 1 +1*2 0 ) = 1*(4+2+1) = 7 D 1111 (Z-M) = 2 = (1 2*1)*(1*2 2 +1*2 1 +1*2 0 ) = 1*(4+2+1) = 7 D Jedną z wad metody ZM jest brak możliwości prostego wykonywania operacji arytmetycznych, co znacznie ogranicza jej powszechne stosowanie: ZM 6 D ZM + 6 D 0 20 D Kolejną niedogodnością związaną z systemem znak-moduł jest to, że zero może zostać zapisane na dwa sposoby: ze znakami plus i minus. Stanowi to przykład nieefektywności tej metody, w której tracony jest jeden wyraz kodowy Metoda uzupełnień do 2 (U2) Niedoskonałości systemu ZM spowodowały, że konieczne było opracowanie bardziej naturalnej metody zapisu liczb binarnych ze znakiem. Powstała metoda uzupełnień do 2 (U2), gdzie cyfra określająca znak jest zintegrowana z liczba binarną, co pozwala na wykonywanie obliczeń arytmetycznych. W celu obliczenia wartości liczby binarnej z wykorzystaniem metody U2 należy zastosować poniższy wzór: 52

3 3.3. Zapis liczb binarnych ze znakiem W metodzie U2 wyrażenie znaku jest tak skonstruowane, że uczestniczy w wartości liczby jak pozostałe pozycje. Wartość podstawy w wadze najstarszej liczby określającej znak jest ujemna. Przykłady: 0111 B = = 0*( 2 3 )+1*(2 2 )+1*(2 1 )+1*(2 0 ) = = 7 B 1111 B = = 1*( 2 3 )+1*(2 2 )+1*(2 1 )+1*(2 0 ) = = 1 B Jak widać w przykładach, liczby binarne dodatnie i ujemne U2 wyglądają po przekształceniu na dziesiętne inaczej niż w przypadku metody ZM. Przekształcenie ujemnej liczby dziesiętnej na postać binarną jest bardziej pracochłonne niż w metodzie ZM. 1. Na początku obliczamy postać binarną z wartości bezwzględnej dziesiętnej liczby ujemnej: 5:2 = 2 r = 1 2:2 = 1 r = 0 1:2 = 0 r = 1 5 D = 5 D = 5 D = 101 B 2. Powstałą liczbę binarną należy uzupełnić zerami do liczby cyfr będących krotnością dwójki. W tym przypadku, gdy liczba binarna ma 3 cyfry, dopełniamy do 4. Jeżeli byłoby 5 cyfr, należałoby uzupełnić do ośmiu itd B Następnie należy zamienić wszystkie cyfry w liczbie binarnej na przeciwne, czyli jedynki na zera i odwrotnie: 1010 W ostatnim etapie do powstałej liczby dodaje się binarną jedynkę wynik jest ujemną liczbą binarną: = 1( 2 3 )+0(2 2 )+1(2 1 )+1(2 0 ) = 8+3 = 5 53

4 Rozdział 3 t Arytmetyka liczb binarnych 3.4. Liczby binarne stałoi zmiennoprzecinkowe Podobnie jak w systemie dziesiętnym liczby binarne również mogą być zapisane w postaci ułamkowej. Zapis binarnych liczb pozycyjnych z przecinkiem może przyjąć postać stało- lub zmiennoprzecinkową Liczby stałoprzecinkowe (stałopozycyjne) Liczby stałoprzecinkowe (ang. fixed-point numbers) umożliwiają zapis liczb w postaci ułamkowej, w którym pozycja przecinka ustalana jest arbitralnie w zależności od wymaganej dokładności. Binarną liczbę stałoprzecinkową można potraktować jako złożenie dwóch części liczby całkowitej oraz ułamkowej rozdzielonych przecinkami: część całkowita część ułamkowa , 0101 W celu przekształcenia binarnej liczby stałoprzecinkowej na postać dziesiętną należy posłużyć się poniższym wzorem: a n-1 a 1 a 0, a -1 a -m = a n-1 *2 n-1 + +a 1 *2 1 +a 0 *2 0 +a -1 * a -m *2 -m Wartości wag części ułamkowej przyjmują postać ułamków, gdzie dokładność określona jest przez wagę najmłodszej cyfry. Przykłady: 1101,11 B = , = 1*2 3 +1*2 2 +0*2 1 +1*2 0 +1*2-1 +1*2-2 = ½+¼ = 13,75 D ,1011 = = ½+ 1 / / 16 = 229,6875 D Zamianę liczby dziesiętnej na postać binarną przeprowadza się w dwóch etapach: qq zamiana liczby całkowitej na postać binarną za pomocą cyklicznego dzielenia przez 2; qq zamiana części ułamkowej na postać binarną za pomocą cyklicznego mnożenia przez 2. Jeżeli wynik jest 1, to wyznaczony bit części ułamkowej jest także równy 1. Do dalszych obliczeń wykorzystuje się część ułamkową wyniku. Proces należy wykonywać aż do otrzymania 0. Z wyników iloczynów pobiera się wartości całkowite ułamek liczby binarnej. Otrzymane liczby łączymy, przedzielając część całkowitą i ułamkową przecinkiem. Jeżeli mnożenie przez 2 prowadzi do osiągnięcia nieskończenie długiej kombinacji zer i jedynek, należy przyjąć przybliżoną dokładność, na przykład do 10 miejsc po przecinku. 54

5 3.4. Liczby binarne stało- i zmiennoprzecinkowe Przykład: 10,225 10, :2 = 5 r = 0 5:2 = 2 r = 1 2:2 = 1 r = 0 1:2 = 0 r = 1 10 D = 1010 B 1. 0,225*2 = 0,45 część całkowita ,45*2 = 0,9 część całkowita ,9*2 = 1,8 część całkowita ,8*2 = 1,6 część całkowita ,6*2 = 1,2 część całkowita ,2*2 = 0,4 część całkowita ,4*2 = 0,8 część całkowita ,8*2 = 1,6 część całkowita ,6*2 = 1,2 część całkowita ,2*2 = 0,4 część całkowita 0 0,225 D = 0, B 10,225 D = 1010, B Liczby zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne) W odróżnieniu od liczb stałoprzecinkowych liczby zmiennoprzecinkowe (ang. floating-point numbers FP) umożliwiają obsługę większego zakresu liczb (bardzo małych lub bardzo dużych), jednak kosztem wolniejszego przetwarzania i mniejszej dokładności. Termin zmiennoprzecinkowe oznacza, że nie istnieje stała liczba cyfr przed przecinkiem i po nim. UWAGA Komputery przetwarzają najczęściej liczby zmiennoprzecinkowe w przybliżeniu. Nieuwaga programisty podczas operowania na liczbach zmiennoprzecinkowych może prowadzić do przekłamań w otrzymanych wynikach. 55

6 Rozdział 3 t Arytmetyka liczb binarnych Liczba zmiennoprzecinkowa składa się z dwóch części: liczby stałoprzecinkowej (ang. mantissa mantysa, m) oraz podstawy (p) podniesionej do potęgi, zwanej cechą lub wykładnikiem (ang. exponent, e): l FP = m*b e W celu zamiany zmiennoprzecinkowej liczby binarnej na postać dziesiętną należy ze słowa kodu wydobyć cyfry cechy i mantysy (na przykład cyfry cechy i 4 mantysy): cecha mantysa b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 Za pomocą metody uzupełnień do 2 oblicza się wartość cechy: e = b 7 ( 2 3 )+b b b = ( 8)b 7 +4b 6 +2b 5 +b 4 Mantysa jest najczęściej liczbą stałoprzecinkową z przedziału [1, 2). Oblicza się ją na podstawie wzoru: m = b 3 b 2, b 1 b 0 = b 3 ( 2 1 )+b b b02-2 = 2b 3 +b 2 +½b 1 +¼b 2 Otrzymaną cechę i mantysę podstawia się do wzoru: Przykłady: l FP = m*2 e FP e = 1111 U U2 = = 1 D m = 10,01 U2 10,01 U2 = 2+¼ = 1,75 D l FP = m*2 e = 1¾*2-1 = 7 / 4 *½ = 0, FP = 0,875 D FP e = 0001 U U2 = 1 D m = 01,00 U2 01,00 U2 = 1 D l FP = m*2 e = 1*2 1 = 1*2 = FP = 2 D Zamianę liczby dziesiętnej na postać binarną można wykonać, stosując metodę dla liczb stałoprzecinkowych. 56

7 3.4. Liczby binarne stało- i zmiennoprzecinkowe Przykład: 13,7 D 13:2 = 6 r = 1 6:2 = 3 r = 0 3:2 = 1 r = 1 1:2 = 0 r = 1 13 D = 1101 B 0,7*2 = 1,4 część całkowita 1 0,4*2 = 0,8 część całkowita 0 0,8*2 = 1,6 część całkowita 1 0,6*2 = 1,2 część całkowita 1 13,7 D = 1101,1011 B ĆWICZENIA 1. Dokonaj konwersji liczb binarnych do postaci dziesiętnej z wykorzystaniem zapisu wielomianowego: a B b B 2. W celu sprawdzenia wyników pierwszego ćwiczenia liczby dziesiętne przekształć na liczby binarne za pomocą cyklicznego dzielenia przez podstawę. 3. Dokonaj konwersji liczb szesnastkowych do postaci dziesiętnej z wykorzystaniem zapisu wielomianowego: a. F3A H b. 952 H 4. W celu sprawdzenia wyników z pierwszego ćwiczenia liczby dziesiętne przekształć na liczby binarne za pomocą cyklicznego dzielenia przez podstawę. 5. Dokonaj konwersji liczby binarnej do postaci szesnastkowej B z wykorzystaniem zapisu wielomianowego. 57

8 Rozdział 3 t Arytmetyka liczb binarnych ĆWICZENIA ciąg dalszy 6. Wykonaj działania arytmetyczne na liczbach binarnych: a ???? b ???? c. 1 1 d.??????? : 7. Przekształć liczby binarne ze znakiem do postaci dziesiętnej za pomocą kodu U2: a B b B 8. Przekształć dziesiętną liczbę 7 do postaci binarnej. D 9. Przekształć binarną liczbę stałoprzecinkową 1001,11 do postaci dziesiętnej. B 10. Przekształć ułamkową liczbę dziesiętną 17,6 do postaci binarnej. D 58

9 3.4. Liczby binarne stało- i zmiennoprzecinkowe Pytania i polecenia kontrolne Wymień pozycyjne systemy liczbowe. Opisz sposoby konwersji liczb heksadecymalnych na binarne i binarnych na heksadecymalne. Co to jest tabliczka dodawania i odejmowania liczb binarnych? Jakie niedoskonałości skrywa metoda znak-moduł? Jakie niebezpieczeństwo pojawia się przy zaokrąglaniu binarnych liczb zmiennoprzecinkowych? 59

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych.

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych. 1. Systemy liczbowe 1.1. System liczbowy zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działao na liczbach. Do zapisywania liczb zawsze używa się pewnego skooczonego zbioru znaków, zwanych cyframi. Cyfry

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KRAKOWIE UL. MACKIEWICZA 15; 31-214 KRAKÓW; TEL. 0 12 415 27 59 sp109krakow.w.w.interia.pl ; e-mail: sp109krakow@wp.pl; Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO

ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO Bogusław Banaszak ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO 1. Zasada proporcjonalności wyborów Zasadę wyborów proporcjonalnych wprowadzono po to, aby partie polityczne biorące udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne.

Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. Jak nie zostać niewolnikiem kalkulatora? Obliczenia pamięciowe i pisemne. W miarę postępu techniki w niepamięć odeszły nawyki do wykonywania pisemnych albo pamięciowych obliczeń. O suwaku logarytmicznym,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo