Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

2 Plan dochodów budŝetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011 r. został ustalony w kwocie ,08 zł., dochody budŝetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan dochodów wyniósł ,27 zł. Natomiast plan wydatków budŝetu wg Uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011r. został ustalony w kwocie ,88 zł., wydatki budŝetu w ciągu I półrocza 2011 roku ulegały zmianom i na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wydatków wyniósł ,58 zł. Na dzień 30 czerwca 2011r. wystąpiła nadwyŝka w wysokości ,80 zł. W I półroczu 2011 roku wykonanie planu dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio: Wykonane dochody budŝetowe ogółem kwota ,80 zł. (44,02% planu) Wykonane wydatki budŝetowe ogółem ,00 zł. (37,73% planu) Stan kredytów na dzień 30 czerwca 2011r., zaciągniętych od 2005 roku wyniósł ,99 zł. W I półroczu 2011 roku zostały spłacone następujące kredyty i poŝyczki: o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (poŝyczka udzielona w 2005r., w kwocie ,00 zł., cel budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Bełcząc) spłacono ,00 zł., umorzono ,00 zł. (całkowita spłata). o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel budowa wodociągu Iłki-Drygały-Nitki-Pogorzel Mała, Guzki-Gruzy-Grodzisko, Zatorze-Kolonia-Kawałek-KoŜuchy-Komorowo), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie (kredyt udzielony w 2006r., w kwocie ,00 zł., cel przebudowa ulicy Polnej w Białej Piskiej), spłacono ,00 zł. pozostało do spłaty ,00 zł. o Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy w Białej Piskiej (kredyt udzielony w 2008r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Millenium (kredyt udzielony w 2009r. w kwocie ,00 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono ,00 zł., pozostało do spłaty ,00 zł. o Bank Gospodarstwa Krajowego (kredyt udzielony w 2010r. w kwocie ,99 zł., cel spłata wcześniej zaciągniętych kredytów), spłacono 0,00 zł., pozostało do spłaty ,99 zł.

3 Zobowiązania wg sprawozdania Rb-28s za I półrocze 2011 roku to zobowiązania niewymagalne (których terminy płatności przypadają po 30 czerwca 2011 r., z tytułu: potrącenia z wynagrodzeń (podatek, składki ZUS, składka zdrowotna) składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływał w następnym miesiącu.

4 DOCHODY w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100,99% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi , ,00 102,53% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 100,00% Izby rolnicze 165,58 165,58 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 165,58 165,58 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 2010 Dotacje celowe , ,43 100,00% 020 LEŚNICTWO 9 000, ,70 66,46% Gospodarka leśna 9 000, ,70 66,46% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,70 66,46% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 486,09 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 486,09 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 486,09 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,09 25,38%

5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 25,38% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,38 70,70% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,92 35,50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,26 8,06% 0830 Wpływy z usług , ,66 27,48% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 106,49 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,38 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,29 76,99% Pozostała działalność , ,29 76,99% 0830 Wpływy z usług , ,29 76,99% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,72 64,97% Urzędy wojewódzkie , ,75 54,53% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54,52% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 7,75 0% Urzędy Gmin 0, ,08 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 5,69 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,39 0,00% Spis powszechny i inne , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 259,89 0,00%

6 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 259,89 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 980,00 990,00 50,00% Urzędy naczelne 1 980,00 990,00 50,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 980,00 990,00 50,00% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK , ,17 44,15% Wpływy z podatku dochodowego , ,76 48,26% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,46 47,53% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 72,30 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i nnych jednostek organizacyjnych , ,60 37,78% 0310 Podatek od nieruchomości , ,10 35,81% 0320 Podatek rolny 8 000, ,40 70,82% 0330 Podatek leśny , ,50 49,11% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 75,98% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 414,60 2,07% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,41 53,45% 0310 Podatek od nieruchomości , ,08 50,10% 0320 Podatek rolny , ,84 53,96% 0330 Podatek leśny , ,13 32,85% 0340 Podatek od środków transport , ,06 55,90% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 31,98% 0370 Podatek od psów 1 500, ,00 175,33%

7 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 88,30% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilno - prawnych , ,00 95,03% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 49,40% Wpływy z innych opłat , ,38 63,91% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,92 33,08% 0480 Wpływy z opłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , ,46 80,51% Udziały gminy w podatkach , ,02 43,68% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,02 84,46% 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,47 56,78% Część oświatowa subwencji , ,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% Część wyrównawcza subwencji , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% RóŜne rozliczenia , ,47 60,58% 0920 Pozostałe odsetki , ,47 60,58% Część równowaŝąca subwencji , ,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,26 56,48% Szkoły podstawowe , ,81 90,25% 0830 Wpływy z usług , ,99 55,08% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,14 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 709, ,68 136,90% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100,00% Przedszkola , ,56 48,71% 0830 Wpływy z usług , ,00 48,65% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 60,56 0,00%

8 80110 Gimnazja 3 000, ,81 43,59% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 759,23 25,31% Pozostałe odsetki 0,00 548,58 0,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 579,38 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 200,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 378,88 0,00% Stołówki szkolne , ,70 55,84% 0830 Wpływy z usług , ,70 55,84% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,32 61,43% Domy pomocy społecznej 100,00 100,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 100,00 100,00% Świadczenia rodzinne , ,41 53,06% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 35,20 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900, ,84 114,87% 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych , ,37 65,66% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 52,98% Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 68,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 440, ,00 98,60% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 55,44% Zasiłki i pomoc w naturze , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,00 100,00%

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,91 66,25% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 338,83 22,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 686,08 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 66,24% Pozostała działalność , ,00 80,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 68,00 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 80,67% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 93,63% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 93,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 93,63% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,55 4,88% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,27 400,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 400,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,27 0,00 0,00% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 48,07% 0690 Wpływy z róŝnych dochodów , ,55 48,07% Pozostała działalność , ,00 91,51%

10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,00 91,51% 921 KULTURA I ICHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,64 86,19% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,64 86,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,47 0,00% Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,17 98,52% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,49 0,00% Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, ,49 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystranych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur 0, ,49 0,00% OGÓŁEM , ,80 44,02% Dochody własne , ,71 39,32% Subwencje , ,00 56,77% Dotacje w tym: , ,60 33,17% na zadania zlecone , ,43 57,66% inne , ,49 24,75%

11 Dział Rozdz. Treść WYDATKI w zł. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 79,52% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,98 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 0,00 0,00% Izby rolnicze 9 465, ,00 55,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 300, ,00 56,42% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138,58 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592,41 592,41 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,55 95,55 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 100,00% 2 573, ,64 100,00% 2 237, ,40 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,43 100,00% 600 Transport i łączność , ,08 38,61% Drogi publiczne gminne , ,08 38,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 912, ,82 68,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy 648,00 319,98 49,38% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 68,16% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,18 35,59% 4270 Zakup usług remontowych , ,07 31,89% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , ,48 50,34% , ,00 41,67% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500, ,00 60,37% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 46,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 90,71% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00%

12 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,77 55,34% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,77 55,34% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% , ,77 44,11% 4260 Zakup energii , ,02 61,46% 4270 Zakup usług remontowych , ,92 65,07% , ,25 47,03% 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,81 47,99% 710 Działalność usługowa , ,38 14,24% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,65 1,01% 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 761,65 38,08% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 750,00 0,51% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,43 30,01% , ,43 30,01% Cmentarze , ,30 39,09% 1 000,00 0,00 0,00% , ,30 39,83% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,42 58,78% Urzędy wojewódzkie , ,74 46,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 43,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 916, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 36,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 149, ,50 43,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 173,00 86,50% 5 436, ,70 21,32% 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 184,00 120,00 65,22% 4 880, ,95 68,34% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 44,00 8,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, ,34 54,70% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 500,00 350,00 70,00%

13 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usłyg zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,41 49,37% , ,07 49,49% 5 000, ,05 60,24% 2 500,00 731,29 29,25% 500,00 0,00 0,00% , ,82 60,63% 7 000, ,03 36,30% , ,02 58,83% , ,45 100,00% , ,75 63,42% , ,56 32,87% , ,00 44,27% , ,32 26,12% , ,68 43,95% , ,22 68,74% , ,71 25,20% 2 000, ,00 74,50% , ,09 63,64% 4 133, ,64 67,50% , ,73 61,33% , ,79 36,21% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,92 42,53% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 8,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 97,64% 4530 Poadtek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,77 50,74% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 35,83% Spis powszechny i inne ,00 800,00 6,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 530,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,45 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,25 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 031,30 0,00 0,00% 800,00 800,00 100,00%

14 Pozostała działalność , ,45 45,22% 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 49,21% , ,36 73,24% 4 400, ,59 98,85% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,50 26,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 0,00 0,00% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia 250,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 980,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,34 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,26 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 684,40 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,44 56,36% Komendy Powiatowe Policji , ,00 44,44% 3000 Wpłaty jednostek na państwoy fundusz celowy , ,00 44,44% Ochotnicze straŝe poŝarne , ,44 60,94% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,60 55,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 4280 Zakup usłyg zdrowotnych , ,96 70,19% , ,31 55,19% 1 000,00 0,00 0,00% , ,40 91,38% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 932,31 33,30% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 590,40 49,20% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 788,46 39,42% Zarzadzanie kryzysowe 4 320,10 0,00 0,00% 1 000,00 0,00 0,00% 3 320,10 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00%

15 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 76,04% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,23 76,04% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,75 73,52% 1 000,00 881,30 88,13% , ,18 81,19% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,90 61,70% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,90 61,70% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych poŝyczek i kredytów , ,90 61,70% 801 Oświata i wychowanie , ,78 51,26% Szkoły podstawowe , ,56 52,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 49,11% 3050 Zasądzone renty 600,00 300,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 49,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 48,39% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,51 45,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 15,32% , ,50 41,91% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek , ,74 31,18% 4260 Zakup energii , ,35 58,32% 4270 Zakup usług remontowych ,63 934,80 1,72% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 900, ,48 33,15% , ,91 31,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,24 33,66% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej , ,52 39,49% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 500, ,70 24,77% 4430 Rózne opłaty i składki 7 300,00 746,92 10,23% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 83,02% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000, ,00 63,50% , ,38 57,12%

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 59,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 54,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 94,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 52,13% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,60 42,68% 8 900,00 159,99 1,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 440,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Przedszkola , ,68 40,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 20,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 39,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 35,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 753, ,09 34,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 150,00 2,50% , ,59 20,16% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,58 34,99% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek 2 000, ,05 76,60% 4260 Zakup energii , ,67 61,20% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 6 010, ,29 38,36% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 332,10 41,51% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 387,94 24,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 900,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja 500,00 0,00 0,00% 4 920,00 0,00 0,00% , ,56 51,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,46 46,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 47,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 49,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,40 45,47% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 705,00 70,50% , ,63 59,21%

17 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 300, ,57 20,91% 4260 Zakup energii , ,51 46,41% 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 369,00 6,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 447,50 16,57% , ,93 68,38% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,77 41,52% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 816,02 40,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500, ,60 77,57% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej DowoŜenie uczniów do szkół 500,00 405,90 81,18% , ,76 42,25% , ,14 55,87% , ,62 41,05% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 800, ,00 99,19% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,27 52,15% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 150,00 30,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 49,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 89,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 48,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 653, ,29 48,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 160,00 16,00% , ,37 65,14% 4260 Zakup energii 7 100,00 467,21 6,58% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 450,00 90,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 265,00 53,00% , ,73 53,53% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,89 50,20% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej 2 300, ,76 58,73% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1500,00 533,75 35,58% 4430 Rózne opłaty i składki 1 200,00 17,59 1,47% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 300,00 895,00 38,91% , ,62 25,67%

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 67,00 1,68% 7 827,00 258,22 3,30% 4300 Zakup usług pozostałych 8 700, ,00 47,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,24 17,51% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne , ,16 35,05% , ,95 51,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 47,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 49,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 646, ,51 32,82% , ,07 55,34% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,96 52,31% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00% 200,00 133,33 66,67% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% 851 Ochrona zdrowia , ,24 44,11% Szpitale ogólnie ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu ,00 0,00 0,00% Zwalczanie narkomanii 6 000,00 700,00 11,67% 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 700,00 23,33% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,24 53,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 228, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 29,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 386,18 19,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,39 41,61% , ,09 86,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 40,00 10,00% , ,10 49,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 0,00 0,00%

19 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 373,51 20,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4430 Rózne opłaty i składki 800,00 303,00 37,88% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 150,00 820,45 71,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 1 800,00 400,00 22,22% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,59 57,81% Domy pomocy społecznej , ,39 54,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,39 54,17% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,90 53,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 53,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 48,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 149, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 478, ,67 43,89% 4 646, ,40 51,75% 4260 Zakup energii 5 300, ,27 51,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,56 75,52% , ,02 50,84% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 123,00 24,60% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 332,42 33,24% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 354,00 902,32 66,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 107,00 11,89% 4430 Rózne opłaty i składki 600,00 138,29 23,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,34 65,11% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, ,80 58,06% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,34 67,93%

20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,34 67,93% , ,10 94,16% , ,10 94,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 150,00 15,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 51,00% Dodatki mieszkaniowe , ,13 40,63% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 40,69% 4300 Zakup usług posostałych 5 000, ,40 31,41% Zasiłki stałe , ,74 98,61% Świadczenia społeczne , ,74 98,61% Ośrodki pomocy społecznej , ,36 52,70% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 300,00 460,00 13,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 47,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 40,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 959, ,88 35,59% 3 900, ,16 92,65% 4260 Zakup energii 5 000, ,01 98,70% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 153,75 76,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 453,12 75,52% , ,13 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 665,00 184,50 27,74% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 850,00 789,87 92,93% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 600,00 81,50 13,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205, ,68 60,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 100, ,10 91,01% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi piekuńcze , ,13 12,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 197,40 546,84 8,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 960,00 88,20 9,19% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,09 89,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,50 69,40%

21 3110 Świadczenia społeczne , ,30 74,45% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 8,99% 4 000,00 837,20 20,93% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,30 41,54% Świetlice szkolne , ,30 50,35% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 47,70% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 46,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 47,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 930, ,79 44,24% 8 300, ,78 21,09% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 75,01% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 35,69% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 37,63% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 10,95% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 5,09% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,50 0,15% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 104,20 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 895,80 0,00 0,00% , ,22 47,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 076,20 0,00 0,00% 4439 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,28 0,25% Gospodarka odpadami , ,00 48,98% ,00 0,00 0,00% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,48 44,87% , ,80 40,83% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% , ,68 61,91% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,56 44,26% , ,56 55,06% , ,00 45,70%

22 4390 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii 3 500,00 0,00 0,00% Schroniska dla zwierząt , ,00 41,00% , ,00 41,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,93 54,26% 3 000,00 507,89 16,93% 4260 Zakup energii , ,42 56,64% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,62 97,79% , ,00 39,56% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 75,22% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% ,00 763,14 4,77% 4 000, ,01 47,33% Pozostała działalność , ,99 2,42% 3040 Nagrody o charakterze sczczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 3 000, ,55 75,42% 4260 Zakup energii , ,79 25,92% 7 000, ,65 35,18% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00% , ,03 48,12% , ,03 47,72% , ,92 45,80% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% , ,48 86,64% 4260 Zakup energii , ,62 63,46% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,00 78,72% , ,01 51,28% Biblioteki , ,00 50,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50,00%

23 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumienia 4 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,80 6,31% Obiekty sportowe , ,63 0,98% 2 000, ,81 74,14% 4260 Zakup energii 7 800, ,83 73,22% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 6 200,00 862,74 13,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 400, ,25 69,32% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,16 51,66% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 55,28% 5 000, ,16 29,52% 5 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,01 67,95% , ,06 63,54% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% , ,95 75,05% OGÓŁEM , ,00 37,73% a) wydatki bieŝące, w tym: , ,66 54,10% wynagrodzenia osobowe, bezoosobowe i pochodne od wynagrodzeń , ,36 52,77% na obsługę długu j.s.t , ,90 61,70% tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. 0,00 0,00 0,00% pozostałe , ,40 54,91% b) wydatki majątkowe , ,34 2,93%

24 Wydatki majątkowe w I półroczu 2011 roku według działu, rozdziału: w zł. Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo ,98 0,00 0,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,98 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,98 0,00 0,00% 600 Transport i łączność , ,00 32,81% Drogi publiczne gminne , ,00 32,81% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 46,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000, ,00 90,71% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,81 47,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,81 47,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,81 47,99% 710 Działalność usługowa ,00 750,00 0,36% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 750,00 0,51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 750,00 0,51% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,00 22,34% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 35,83% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 35,83% Pozostała działalność 7 250,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 000,00 0,00 0,00% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia 250,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 4 920,00 0,00 0,00% Przedszkola 4 920,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 920,00 0,00 0,00%

25 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00% Szpitale ogólnie ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu ,00 0,00 0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 2,76% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,28 0,09% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,27 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,28 0,25% Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% , ,00 50,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6610 na podstawie porozumienia 4 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,25 0,32% Obiekty sportowe , ,25 0,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,47 0,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 400, ,25 69,32% OGÓŁEM , ,34 2,93%

26 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r. w zł. Dział Rozdz. Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,43 100,00% Pozostała działalność , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592,41 592,41 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 95,55 95,55 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% 2573, ,64 100,00% 2237,4 2237,4 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,43 100,00% 750 Administracja publiczna , ,14 48,63% Urzędy wojewódzkie , ,14 54,27% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 59,06% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 916, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 24,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 149,00 763,65 24,25% Spis powszechny i inne ,00 800,00 6,72% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7530,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 460,45 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,25 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3031,30 0,00 0,00% 800,00 800,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 980,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 980,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,34 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,26 0,00 0,00%

27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1684,4 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,61 53,03% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,52 52,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,73 53,09% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 48,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 149, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 44,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 173,00 980,60 45,13% 4 146, ,40 45,93% 4260 Zakup energii 5 300, ,27 51,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 226,56 75,52% , ,29 44,84% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 123, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 000,00 332, ,00 902, PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 107, Rózne opłaty i składki 400,00 138, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , ,80 24,60% 33,24% 66,64% 11,89% 34,57% 58,14% 58,06% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 440, ,09 98,02% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 440, ,09 98,02% OGÓŁEM , ,18 57,41%

28 Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100,99% Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna , ,00 102,53% wsi 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00% finansowanych z udziałem środków europejskich Refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków europejskich - realizacja zadania pn."budowa wodociągu Orłowo-Zbielne-Oblewo". Wpłaty osób fizycznych za przyłącza do w/w wodociągu Izby rolnicze 165,58 165,58 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 165,58 165,58 100,00% Wpływ dochodów za sporządzenie list na spis do Izb Rolniczych w 2011 roku Pozostała działalność , ,43 100,00% 2010 Dotacje celowe , ,43 100,00% Wpływ dotacji celowej na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 020 LEŚNICTWO 9 000, ,70 66,46% Gospodarka leśna 9 000, ,70 66,46% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 9 000, ,70 66,46% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty czynszu dzierŝawnego za obwody łowieckie przez: Wojskowe Koło Łowieckie TROP, Wojskowe Koło Łowieckie Cyranka, Koło Łowieckie Ryś, Koło Łowieckie Las, Koło Łowieckie Puszcza. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 486,09 0,00% Drogi publiczne gminne ,00 486,09 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 486,09 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 0,00 0,00% bieŝące jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 0,00 0,00% zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy opłat za zajęcia pasa drogowego. Zwrot opłaty za wyrządząną szkodę. Wpływ ze sprzedaŝy złomu (wiata przystankowa). 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,09 25,38% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 25,38% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i , ,38 70,70% uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , ,92 35,50% majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania , ,26 8,06%

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo