Definicja bazy danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja bazy danych"

Transkrypt

1 Kierunki rowoju b dnch i technologii nimi wiąnch Definicj b dnch Kżd uporądkown biór informcji (dnch) nwm bą dnch Adm Peliknt Aplikcję powljącą n rądnie, mnipulownie dnmi, któr pewni trwłość dnch or kontrolę dostępu do nich nwm sstemem rądni bą dnch - SZD Hierrchicn Sieciow Modele dnch Twórc Edgr Frnk "Ted" Codd (23 sierpni kwietni 2003) w 1970 wdł fundmentlną prcę A Reltionl Model of Dt for Lrge Shred Dt nks, w której predstwił relcjn model rądni bmi dnch (słnne 12 te) ID Pole1 Pole2... PoleN Relcjn +Obiektow ID Pole1 - FK Pole2... PoleN Chris Dte (1941) Autor podstwowej prc An Introduction to Dtbse Sstems 1

2 Rowiąni komercjne 30 lt Drmowe Inne rowiąni Lrr Ellison Pond 15 lt Obiektowe D2 9.5 LOTUS Notes Jsmine od 1992 Adptive Server Enterprise 15 Pretwrnie trnskcjne OLTP - OnLine Trnsction Processing - pretwrnie trnskcjne w trbie on-line Celem jest wspomgnie bieżącej obsługi diłlności dnej firm, dl dobre definiownch procesów (np.: obsług spredż) Oprt n trnskcjch, które operują n niewielkiej cęści dnch prechowwnch w bie dnch Dostrc rowiąń dl problemów: efektwnego i bepiecnego prechowwni dnch, optmlicji dostępu do dnch, dostępności dnch. Podstwowm krterium ocen efektwności diłni sstemu OLTP jest licb trnskcji n sekundę Ide prtcjonowni tbel Rodje prtcji kresowe, list wrtości, hsowe, miesne. Tbel 1 Tbel 2 Tbel 3 2

3 Prtcjonownie tbel Wbór prtcji do której trfi rekord jest reliown n podstwie wrtości jednego lub kilku wbrnch trbutów tbeli tw. trbutów prtcjonującch Algortm prtcjonowni Round-Robin umożliwi równomierne roprsnie dnch w węłch sieci dne sąroprsne w sposób prpdkow, więc odnleienie żądnch informcji wmg presukni wsstkich węłów ując n wrtości romiescenie dnch w sieci leż od wrtości smch dnch Orcle prtcjonownie kresowe Nieogrnicon romir osttniej prtcji Słowo klucowe mvlue w osttniej kluuli prtition wskuje, że mksmln kres tej prtcji jest nieogrnicon. Tk definiown prtcj będie prechowwł również rekord pustmi wrtościmi trbutów prtcjonującch, tj. kod_mistw nsm prkłdie CREATE TALE klienci2 (klient_id number(10), imie vrchr2(25), nwisko vrchr2(25), kod_mist vrchr2(6)) PARTITION Y RANGE (kod_mist) ( PARTITION p_klienci_c VALUES LESS THAN ('D') TALESPACE dne1, PARTITION p_klienci_f VALUES LESS THAN ('G') TALESPACE dne2, PARTITION p_klienci_m VALUES LESS THAN ('N') TALESPACE dne3, PARTITION p_klienci_max VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TALESPACE dne4 ); Orcle prtcjonownie listowe Jeżeli wrtość trbutu prtcjonującego dl wstwinego rekordu nie psuje do wrtości żdnej prtcji, wówcs sstem głs błąd Definicję tbeli prtcjonownej możn roserć o prtcję umożliwijącą prechowwnie wsstkich innch wrtości do definiowni tkiej prtcji wkorstuje się słowo klucowe defult CREATE TALE bilet2 (nr_biletu vrchr2(15), cen number(6,2), klient_id number(10), kls vrchr2(12)) PARTITION Y LIST (kls) ( PARTITION p_ekonomicn VALUES ('ekonomicn') TALESPACE dne1, PARTITION p_wse VALUES ('business', 'pierws') TALESPACE dne2, PARTITION p_inne VALUES (DEFAULT) TALESPACE dne3) ); 3

4 Orcle prtcjonownie hsowe Tbel klienci_prt_hsh3 ostnie podielon n tr prtcje umiescone kolejno w prestrenich tbel dne1, dne2 i dne3 Schemt klstr dl dwóch węłów Połącenie ewnętrne CREATE TALE klienci_prt_hsh3 (klient_id number(10), Imie vrchr2(25), nwisko vrchr2(25), kod_mist vrchr2(6)) PARTITION Y HASH (kod_mist) ( PARTITION p_klienci_1 TALESPACE dne1, PARTITION p_klienci_2 TALESPACE dne2, PARTITION p_klienci_3 TALESPACE dne3 ); Węeł 1 Połącenie wewnętrne Dne 1 Dne Dne 2 współielone Węeł 2 Schemt orgnicji pretwrni sitkowego gridowego Multimedilne b dnch - gene problemu. Świt Obiekt Audio Zjwisk Video 3D Dne łożone Dne proste 4

5 MPEG Moving Picture Eperts Group MPEG 1 kompresj MPEG 2 kompresj MPEG 4 kompresj + obiekt MPEG 7 opis sobów Description Tools metdne, ich struktur i relcje Dne opisowe Etp nli multimediów Noncontent metdt Użtkownik Interfejs Zptnie Scownie podobieństw Niskopoiome opercje n obrie Ekstrkcj cech Interpretcj Obiekt i relcj Obr Prkłdow tbel Rosernie Orcle intermedi dodtkowe formt pisu nowe metod kompresji mteriłu specjliowne indeks specficne metod optmlicji ptń nowe źródł dnch specjlistcne lgortm pretwrni dnch 5

6 Wsukiwnie obrów w multimedilne bie dnch be ngżowni cnnik ich utomtcnego roumieni Różne uproscone schemt wsukiwni Sfe Prkłd odpowiedi sstemu wsukiwni obrów 6

7 Podił obru n region będąc klucem do procesu uto-notcji Dne prestrenne (sptil dt) Podstwowe element prestrenne Point Line String N-Point Polgon Obr poddwn uto-notcji Obr podielon n region do uto-notcji Istnieją brdiej łożone element, włącjąc w to kolekcje elementów podstwowch nwne Geometries. Wrstwą Ler nwm kolekcję obiektów Geometries posidjącch podobne trbut n poiomie mp (grnice krjów, stnów, sieć dróg, reki etc. ) STAN LAYER Albm Alsk Arion Orcle Sptil Prkłd Geometries or Lers Geometri GEOMETRY obsru (stn) stnowi pojedncą kolumnę jednego wiers tbeli Geometri GEOMETRY może wierć więcej niż jeden element. Orcle Sptil prkłd Cel nli: wbór dróg w obsre Arknss 7

8 8 Orcle Sptil prkłd wbrnie dróg Orcle Sptil prkłd opercji Intersection Minus Orcle Sptil Prkłd połącenie wboru wrstwą mp Ilustrcj ogólnej idei mpowni schemtów. Tbel_3 L K FK2 Tbel_2 Y Z X FK1 Tbel_1 C A Tbel_2 Y Z X FK1 Tbel_1 A Tbel_3 L K FK2 Tbel_2 Y Z X FK1 Tbel_1 C A Tbel_3 L K FK2 Tbel_2 Y Z X FK1 Tbel_1 A D C D

9 Wjściow plik XML Ocscon Ocscnie (rudn) plik XML Odctnie T T ncnik Koniec C nstępnikiem C ncnik jest w N N N dnch jest ncnik tbeli nw tbel Zpis ncnik (Nw Tbel) Algortm Schemt dopsowni struktur relcjnch wrint optmistcne T Odctnie ncnik Ustwienie wskżnik do tbeli T T Koniec dnch C ncnik jest N C nw tbeli N N w tbeli pól Zpis ncnik (Nw Pól) Utworenie struktur tbelrcnej Odctnie ncnik N Wcść mienną rekordową Wstw rekord Ustwienie wskżnik do tbeli T N C wsstkie pol tbeli Koniec dnch T Odctnie N C nw pol T N wrtości Zpis miennej rekordowej Odctnie pól tbel wnikowch Prsownie wrtości Ustlenie tpów pól Schemt dopsowni struktur relcjnch wrint pesmistcne Pretwrnie nlitcne OLAP - OnLine Anlticl Processing - pretwrnie nlitcne w trbie on-line Celem jest preprowdnie nli dnch i wspomgnie decji. Posidnie dnch opisującch diłnie predsiębiorstw w dłużsm predile csu powl n nlię trendów, nomlii, posukiwnie worców chowń klientów, itp. Zroumienie chowni się klientów i potrebowni n produkt, powl efektwnie kierowć kmpnimi reklmowmi Zrądnie psmi umożliwi producentom posidnie włściwch produktów we włściwm miejscu i csie Anli rentowności pokuje firmom, któr klienci są dochodowi, któr nie Krterium ocen jest jkość podejmownch decji 9

10 Schemt pretwrni w technologii OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING) Ocscnie Snchronicj OLAP Anli wspierjące proces podejmowni decji binesowch Oddił Ponń Krków Gdńsk ROR Kredt Produkt A Ekstrkcj Presłnie 69,059,440 PLN 8,755 st. 7,888 PLN Depot Rch. Inwest. Integrcj Hurtowni Dnch Inne X Q1 Q2 Q3 Cs Q4 Ide prechowwni dnch w strukture wielowmirowej, definiowni prekrojów i drążeni dnch. usiness Intelligence rchitektur Informcj Wied Wnioski Diłnie Wniki Wmir Z Wmir Z Sstem źródłowe DM Kostk OLAP Zn Z2 Z1 X1 X2 Wmir Y X3 Xn Yn Y1 Y2 Wmir X Zn Z2 Z1 X1 X2 Wmir Y X3 Xn Yn Y1 Y2 Wmir X ETL Hurtowni dnch DM Kostk OLAP Użtkownic: - Rport - Zptni do b - Anli OLAP - EIS - udżetownie - Dt Mining 10

11 LUDZKA INTELIGENCJA Prktcn: umiejętność rowiąwni konkretnch gdnień Abstrkcjn: dolność operowni smbolmi i pojęcimi Społecn: umiejętność chowni się w grupie Test inet ok Ilor inteligencji (IQ) SZTUCZNA INTELIGENCJA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Allen Newell, Herbert Simon (Uniwerstet Crnegie Mellon) John McCrth (Msschusetts Institute of Technolog) Konstruownie msn, o którch diłniu dłob się powiedieć, że są podobne do ludkich prejwów inteligencji Dił informtki, którego predmiot to: bdnie reguł rądącch inteligentnmi chownimi cłowiek tworenie modeli formlnch chowń cłowiek tworenie progrmów komputerowch smulującch chowni cłowiek Test Turing (1950 Aln Turing) Ngrod Loebner - od 1990 dl progrmu, któr skutecnie prejdie Test Turing. Konkurs Loebner njleps progrm do konwerscji ELIZA progrmsmulując pschonlitk, Joseph Weienbum 1966 r. ALICE - nw njskutecniejsego obecnie progrmu strjącego nśldowć ludką konwerscję (projekt Open Source - pomsłodwc Richrd Wllce) Drewo decjne Drewo decjne tk Odległość < 30 km nie Odległość: 8 Pogod: descowo Pogod Odległość < 30 km słonecnie descowo tk nie Pogod Diłnie klsfiktor wieloetpowego ilustruje drewo decjne. Pojęci: koreń drew, węeł wewnętrn, węeł końcow (liść), głąź, ścieżk. słonecnie descowo 11

12 Konstrukcj drew decjnego 1 A A AA 1 A A AA Prmitwne metod dskretcji A. według równej serokości i 2 3 < 1 < 3. według równej cęstości tk nie < 2 tk < 1 nie i tk A nie tk A nie Są to metod globlne, be nucciel. Dskretcj stępując wbór progu H,p p H,p4 p4 H,p6 p6 H,p8 p8 H,pA0 p10 H,p12 p12 H,p14 p14 Dskretcj stępując krterium stopu pa H,pA p3 H,p3 p5 H,p5 p7 H,p7 p9 H,p9 p11 H,p11 p13 H,p13 Wbierm pi, dl którego wrtość H,pi jest njmniejs. H,p10 p10 Dl dwóch powstłch prediłów powtrm procedurę sukni progu

13 Dskretcj wstępując łącenie prediłów Grupownie (klstercj) χ 2 2,3 χ 2 4,5 A χ 2 2,2 χ 2 3,4 Łącm predił i or j, dl którch wrtość χ 2 i,j jest njmniejs. Rs. 3. k-mens clustering Klstrownie lgortmem górskim Prkłd klstercji lgortmem k-mens Prkłd: K=2 K=3 m 2 m 2 m 2 m 2 m m2 m 2 2 m 2 2 m 2 m 3 m 2 K=3 m 3 3 m3 m 4 m 3 m 3 m 4 13

14 Co jest dobrą grnicą decji? Prkłd łch grnic decji Rowżm problem klsfikcji dl dwóch seprownch liniowo kls Możem nleźć wiele możliwch podiłów! Różne lgortm dją różne podił C wsstkie grnice decji są równie dobre? kls 1 kls 2 kls 2 kls 1 kls 1 Kodujem kls dwom wrtościmi 1 or -1 kls 2 Mksmlicj mrginesu dl grnic decji Grnice decji powinn bć możliwie njdlej od dowolnch elementów kżdej kls Powinniśm mksmliowć mrgines m Odległość międ pocątkiem ukłdu powierchnią w t =k wnosi k/ w Problem seprowlne nieliniowo Dopuscln jest błąd ξ i klsfikcji liniowej oprtej o hiperpowierchnię w T +b ξ i proksmuje licbę źle sklsfikownch prkłdów (trbutów) Clss 2 kls 2 kls 1 m Clss 1 14

15 Prekstłcenie dnch do prestreni o więksej licbie wmirów funkcje jądr (kernel) Prestreń wjściow φ(.) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) φ( ) Prestreń prekstłcon M reguł więksą ilości wmirów Obliceni w prestreni prekstłconej są brdiej kostowne poniewż m więcej wmirów Stosownie funkcji jądr (kernel) jest wielokrotnie jednm rowiąniem Prkłd dskrminującej funkcji nieliniowej w prestreni R 1 Funkcj dskrminując kls 1 kls 2 kls

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Oracle i DB2 zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

IO05r164582test4-0505.doc

IO05r164582test4-0505.doc 1. Proces projektowe 1. Zanacć wsstkie dania charakterjące faę strategicną: ma miejsce pred ropocęciem realiacji projekt obejmje klcowe decje stalające strktrę programów jest poświęcona ocenie możliwości

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

KA TAL OG PLA CE Z ABAW KATALOG PLACE ZABAW

KA TAL OG PLA CE Z ABAW KATALOG PLACE ZABAW KATALOG PLACE ZABAW OZNACZENIA KATALOGOWE GRUPA WIEKOWA HIC WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU STANDARD Opcj STANDARD Konstrukcj urądeń wkonn drewn litego Element powierchniowe wkonne tworw HPL Element metlowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Hurtownie danych na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Plan seminarium Wprowadzenie Schematy logiczne dla hurtowni danych Struktury fizyczne Wydajność

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI. Piotr Zaskórski

SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI. Piotr Zaskórski SYSTEMY KLASY BI PLATFORMĄ EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI Piotr Zaskórski 1. MIEJSCE I ROLA SYSTEMÓW KLASY BI W KSZTAŁTOWANIU STRUKTUR I STRATEGII ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI.

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo