SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010

2 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie Dochody Dochody bie ce Dochody maj tkowe Wydatki Wydatki bie ce Wydatki maj tkowe Przychody, rozchody i wynik bud etu Przychody bud etu Rozchody bud etu Wynik bud etu Nale no ci i zobowi zania Ulgi wobec wierzytelno ci i nale no ci wymagalne Zadłu enie Miasta i zobowi zania wymagalne Rezerwy Samorz dy pomocnicze Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych Programy i projekty realizowane ze rodków bud etu UE oraz innych rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodez. i Kartogr..68 CZ TABELARYCZNA 1. Wykonanie bud etu Miasta w układzie tekstu uchwały Zał czniki SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2009 ROK 1

3 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 1. WPROWADZENIE Prezydent Miasta Poznania stosowanie do postanowie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok. Bud et Miasta na 2009 r. został przyj ty uchwał Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2008 r. w wysoko ci: dochody wydatki zł zł i zmieniony uchwałami: 1) Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. 2) Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. 3) Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. 4) Nr LX/814/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 wrze nia 2009 r. 5) Nr LXI/843/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 pa dziernika 2009 r. 6) Nr LXIII/879/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2009 r. Prezydent Miasta Poznania, działaj c w oparciu o: art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 15 pkt. 1-3 uchwały Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2008 r. z pó niejszymi zmianami, dokonał zmiany bud etu nast puj cymi zarz dzeniami: 1) Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2009 r., 2) Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., 3) Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., 4) Nr 375/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2009 r., 5) Nr 501/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2009 r., 6) Nr 651/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 pa dziernika 2009 r., 2

4 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 7) Nr 734/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2009 r., 8) Nr 747/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2009 r., 9) Nr 771/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2009 r., 10) Nr 791/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2009 r. 15 pkt. 5 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek bud etowych uprawnienia do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach finansowych w 2009 roku (Zarz dzenie Nr 50/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), 15 pkt. 6 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek bud etowych uprawnienia do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach rachunków dochodów własnych Miasta (Zarz dzenie Nr 50/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), 15 pkt. 7 powy szej uchwały w trakcie roku bud etowego 2009 korzystał z upowa nienia do lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank wykonuj cy obsług finansow Miasta i uzyskał dochody z tego tytułu w wysoko ci ,24 zł, 15 pkt. 8 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nast pnym (Zarz dzenie Nr 51/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), Plan bud etu po zmianach na dzie 31 grudnia 2009 r. przedstawiał si nast puj co: dochody wydatki zł zł W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2009 r. został zmniejszony w drodze kolejnych zmian bud etu Miasta o 3,3 %, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 5,5 %. Na zmniejszenie planu dochodów wpływ miało przede wszystkim obni enie planu PIT, CIT, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz dochodów ze sprzeda y maj tku. 3

5 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa Zmniejszenie planu wydatków w trakcie roku spowodowane było w głównej mierze przesuni ciem realizacji niektórych zada maj tkowych na nast pne lata. Zaplanowany deficyt bud etu, który na 1 stycznia 2009 r. wynosił ,00 zł w trakcie roku został zmniejszony do poziomu ,00 zł, tj. o 15,0 %. Pomimo znacz cego zmniejszenia w trakcie roku deficytu bud etu dług do zaci gni cia zaplanowany w kwocie ,00 zł został zmniejszony w trakcie roku o 1,2 % do poziomu ,00 zł, dlatego, e cz wydatków bud etu w kwocie ,00 zł miała zosta sfinansowana przychodami z prywatyzacji, której termin decyzj Rady Miasta przesuni to na 2010 rok. 4

6 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 2. DOCHODY Dochody bud etu Miasta (zał cznik nr 1) zostały zrealizowane w wysoko ci ,67 zł, co stanowi 97,0 % planu. Dochody planuje si w podziale na bie ce i maj tkowe DOCHODY BIE CE Wykonanie dochodów bie cych wyniosło ,81 zł, co stanowi 97,5 % planu. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały m.in.: ni sze ni zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomo ci, podatku od rodków transportowych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej, brak roszcze wobec spółki Aquanet - w zwi zku z terminowym uregulowaniem przez ni zobowi za wobec wykonawców z tytułu realizacji projektu Oczyszczanie cieków i dostawa wody dla miasta Poznania Miasto odpowiada za realizacj tego projektu solidarnie. A. DOCHODY WŁASNE podatek od nieruchomo ci (wykonanie 97,1 % planu) nale no ci bie ce zrealizowano w wysoko ci 271,1 mln zł, z tytułu zaległo ci za lata poprzednie uzyskano wpływy na ł czn kwot 5,5 mln zł. Na poziom wykonania dochodów z tego ródła wpływ miało: zmniejszenie podstaw opodatkowania spowodowane rozbiórk budynków, likwidacj budowli oraz opodatkowaniem cz ci gruntów niezaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej podatkiem rolnym, udzielenie ulg uznaniowych na indywidualne wnioski podatników na ł czn kwot 8,6 mln zł, z tego umorzenie zaległo ci na kwot 5,9 mln zł, rozło enie na raty na kwot 0,3 mln zł oraz odroczenie terminu płatno ci na kwot 2,4 mln zł (wst pnie planowano na kwot 0,75 mln zł), 5

7 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa zwolnienia z podatku dokonywane zgodnie z: uchwał Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie zwolnie z podatku od nieruchomo ci obiektów sportowych o charakterze ogólnodost pnym zaj tych na prowadzenie zada z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreacj ruchow (na kwot 606,0 tys. zł); uchwał Nr CIII/1196/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej budynków i budowli stanowi cych nowe inwestycje (na kwot 297,0 tys. zł); uchwał Nr XXX/292/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomo ci w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadz cych działalno gospodarcz na obszarach Pozna skiego Parku Technologiczno Przemysłowego i Pozna skiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kwot 158,3 tys. zł) zwi kszenie podstaw opodatkowania w zwi zku z zako czeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo usługowych oraz wzrostem warto ci budowli ł cznie o kwot ok. 220,2 mln zł (w planach zakładano kwot 192,0 mln zł, ró nica wynika przede wszystkim z dokonanych aktualizacji wyceny i przej cia rodków trwałych). W 2009 roku podatnikami podatku od nieruchomo ci było podmiotów, tj. o wi cej w stosunku do stanu na koniec 2008 roku. Wykup mieszka przez osoby fizyczne z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz zakup nowych mieszka oraz miejsc postojowych w halach gara owych od deweloperów to główny powód wzrostu liczby podatników. Zaległo ci z tytułu podatku od nieruchomo ci wyniosły na koniec 2009 roku ,13 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 25 %. W 2009 r. nie dokonano operacji zamiany zaległo ci na prawa maj tkowe. W wyniku działa windykacyjnych wyegzekwowano kwot ok. 4,4 mln zł (planowano 10 mln zł). Natomiast poprzez wpis hipoteki przymusowej zabezpieczono nale no ci na kwot 1,9 mln zł. podatek rolny (wykonanie 99,7 % planu) Podatkiem w 2009 r. obj tych było ha przeliczeniowe oraz 509 ha fizycznych (spadek odpowiednio o 5,4 % i 7,3 % w stosunku 6

8 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa do 2008 r.). Zaległo ci z tytułu podatku rolnego na koniec 2009 roku wyniosły ,21 zł, i były wy sze w stosunku do stanu na koniec 2008 roku o 25,5 %. podatek le ny (wykonanie 107,2 % planu) wy sze wykonanie dochodów spowodowane było głównie opodatkowaniem lasów zwolnionych dotychczas z podatku jako u ytki ekologiczne. W minionym okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podlegało ha lasów, w tym ha lasów ochronnych (wzrost odpowiednio o 12,1 % i 13,0 % w stosunku do stanu z 2008 r.). Zaległo ci z tytułu podatku le nego na koniec 2009 roku wyniosły 750,72 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku 2008 o 11,1 %. podatek od rodków transportowych (wykonanie 79,0 %) na ogóln kwot wpływów zł składaj si nale no ci bie ce zł oraz zaległo ci w kwocie zł, z czego zł wyegzekwowane w wyniku działa windykacyjnych (windykacj zaległo ci planowano na kwot 1,5 mln zł). O poziomie wykonania tego podatku ostatecznie zadecydowały: spadek liczby pojazdów obj tych opodatkowaniem o 8,5 % w stosunku do roku (w 2009 roku opodatkowaniu podlegało pojazdów). korzystanie przez podatników z mo liwo ci czasowego wycofania pojazdów z ruchu, co oznacza jednocze nie wył czenie ich z obowi zku podatkowego; zaległo ci na koniec roku 2009 wyniosły ,80 zł i były wy sze o 3,6 % w stosunku do roku W trakcie roku wysłano ponad 1 tys. upomnie na ł czn kwot 2,4 mln zł zaległo ci podatkowych. Zabezpieczono nale no ci poprzez wpis na hipotek na kwot 164,5 tys. zł oraz ustanowiono zastawy skarbowe na kwot 780,5 tys. zł. podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 91,4 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miał m.in. spadek liczby podatników opodatkowanych kart podatkow o ok. 3 % w stosunku do 2008 r. oraz udzielenie w 2009 roku ulg na ł czn kwot zł. W porównaniu z 2008r. ł czna warto udzielnych ulg była ni sza o 3,4 %. Zaległo ci na koniec roku 2009 wyniosły ,10 zł i były wy sze o 6,9 % w stosunku do roku podatek od spadków i darowizn (wykonanie 109,3 % planu) na poziom wykonania planu wpływ miały: warto spadków otrzymanych przez obywateli polskich z innych pa stw (wpływy uzale nione od umów mi dzynarodowych), warto spadków 7

9 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa otrzymanych przez spadkobierców z III grupy podatkowej (obci enie stawk do 20 %) oraz przekroczenie ustawowego terminu zgłoszenia spadku przez spadkobierców zaliczanych do I grupy podatkowej. Zaległo ci z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły na koniec 2009 roku ,27 zł, oznacza to ponad 16 % wzrost w stosunku do stanu na koniec roku podatek od czynno ci cywilnoprawnych (wykonanie 95,6 % planu). Pierwotny plan zakładał wpływ w wysoko ci 80 mln zł i został skorygowany w wyniku analizy wykonania za I półrocze do wysoko ci 55 mln zł. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami maj tkowymi (umowy sprzeda y oraz zamiany rzeczy i praw maj tkowych, umowy po yczki, darowizny, do ywocia, spółki, maj tkowe mał e skie itd., z uwzgl dnieniem zwolnie z opodatkowania niektórych czynno ci dotycz cych spółek kapitałowych, wprowadzonych w 2009 r.). Wielko wpływów z tego ródła uzale niona jest od ilo ci i warto ci rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu w roku 2009 istotny wpływ miały zarówno ilo transakcji dokonywanych na rynku nieruchomo ci, jak równie ich warto rynkowa. Zaległo ci z tego tytułu na koniec 2009 roku wynosiły ,53 zł i były ni sze o ponad 14,5 % w stosunku do stanu na koniec 2008 roku. opłata od posiadania psów (wykonanie 121,8 % planu) znaczny wzrost wpływów spowodowany był zmian formy rejestracji psów (chipowanie) oraz tworzeniem bazy danych posiadaczy psów, co jednocze nie poprawiło dyscyplin płatnicz. Opłat uiszczono za psy, tj. o 19,9 % wi cej ni w 2008 r. Ze zwolnie przysługuj cych na mocy ustawy b d uchwały Rady Miasta korzystało 480 posiadaczy psów. wpływy z opłaty produktowej (wykonanie 146,6 % planu) Otrzymane przez Miasto dochody z tego tytułu s efektem wł czenia si miasta w selektywn zbiórk odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. W zale no ci od ilo ci odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez miasto w roku poprzedzaj cym rok bud etowy Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłat produktow od kwot, które wpłyn na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 8

10 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wpływy z opłaty skarbowej (wykonanie 88,0 % planu) pobierana jest m.in. od wydanych dokumentów oraz czynno ci urz dowych. W roku 2009 odnotowano spadek wpływów z tego tytułu o 6,3 % w stosunku do roku poprzedniego. wpływy z opłaty komunikacyjnej (wykonanie 100,3 % planu). Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 2,9 mln zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane było mniejsz od zakładanej liczb rejestracji pojazdów zarówno sprowadzanych indywidualnie z zagranicy, u ywanych rejestrowanych ju wcze niej w kraju, jak równie pojazdów nowych. Ostatecznie dochody z tytułu wydawania uprawnie do kierowania pojazdami zrealizowano w 103,0 % planu ( zł), wpływy z tytułu informacji, transportu i nadzoru nad o rodkami szkolenia kierowców wykonano w 75,1 % planu ( zł), dochody z tytułu rejestracji pojazdów wykonano w 100,2 % planu ( ,22 zł). wpływy z opłaty targowej (wykonanie 90,5 % planu) realizacja tej pozycji uzale niona była od wysoko ci stawek - obowi zuj ce stawki uchwalane były przez Rad Miasta w grudniu 2004 r., a tak e od liczby osób handluj cych na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników. Wykonanie tej pozycji oznacza, e zainteresowania t form handlu nieznacznie spada. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wykonanie 6.045,88 zł) Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z tego tytułu nie były obj te planem z uwagi na fakt, e przedsi biorca wydobywaj cy kopalin ze zło a, ustala opłat we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta, na podstawie faktycznej wielko ci wydobytej kopaliny, rozliczaj c si w cyklu kwartalnym. wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci (wykonanie 106,6 % planu), z tego: opłaty za u ytkowanie wieczyste 105,6 % planu ( ,89 zł) w tym: I opłata 207,3 % planu ( ,97 zł) opłaty za trwały zarz d 188,3 % planu ( ,61 zł), opłaty za u ytkowanie 145,9 % planu (21.878,07 zł). Wy sze wykonanie dochodów wynika m.in. z: aktualizacji opłat z tytułu u ytkowania wieczystego w zwi zku ze wzrostem warto ci nieruchomo ci, dokonanej w 2008 r. u ytkownicy wieczy ci, którzy nie 9

11 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wnie li odwoła lub których odwołania zostały rozpatrzone negatywnie przez SKO, uiszczali w 2009 r. wy sze opłaty; wzrostu wpływów z I opłaty w zwi zku z ustanowieniem nowych praw u ytkowania wieczystego w trakcie 2009 r. oraz ze zwrotem udzielonej bonifikaty z powodu zbycia prawa u ytkowania wieczystego przed upływem 10 lat. oddania nowych nieruchomo ci w trwały zarz d jednostkom miejskim w trakcie 2009 r. (w roku, w którym nast puje oddanie w trwały zarz d, obowi zuje opłata w wysoko ci proporcjonalnej w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarz du); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu (wykonanie 102,8 % planu) W zwi zku z zako czonymi w 2008 r. inwestycjami handlowymi (przede wszystkim galerie handlowe) podmioty, którym wydano zezwolenia, od 2009 r. reguluj opłat w zale no ci od obrotu, co skutkuje wy szymi dochodami z tego ródła. W 2009 r. wydano ł cznie zezwole na sprzeda alkoholu, tj. o 15,5 % mniej ni w 2008 r., w tym na sprzeda piwa 840, na sprzeda wina 547, na sprzeda wódki wpływy z opłat za zaj cie pasa drogowego (wykonanie 112,8 % planu), w tym z tytułu: opłat z Strefie Płatnego Parkowania 100,3 % planu ( ,23 zł), zaj cia pasa drogowego 85,6 % planu ( ,52 zł), reklamy w pasie drogowym 188,2 % planu ( ,49 zł), wpływów z parkingów stałych i buforowych 85,0 % planu ( ,25 zł), kopert w strefie płatnego parkowania 88,6 % planu ( zł), kopert poza Stref Płatnego Parkowania 107,7 % ( ,67 zł) windykacji nale no ci % planu ( ,06 zł). Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.: reklamy w pasie drogowym (jednorazowa wpłata firmy AMS obejmuj ca trzy lata wstecz, wydanie zezwole w zwi zku z kampani wyborcz do europarlamentu, zwi kszona intensywno kontroli umieszczania reklam) 10

12 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa skuteczne egzekwowanie nale no ci, w szczególno ci z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania (w wyniku windykacji uzyskano 2,2 mln zł). opłata adiacencka i planistyczna (wykonanie 83,2 % planu, z tego adiacencka 71,3 % planu, planistyczna 87,3 % planu) W wyniku analizy wykonania za I półrocze nast piło zwi kszenie planu dochodów do wysoko ci zł. W I półroczu 2008 r. wydano decyzj w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na kwot ,71 zł. Od tej decyzji nast piło odwołanie do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego, które w grudniu 2008 r. utrzymało zaskar on decyzj w mocy. Opłata została uiszczona w 2009 r. Ni sze ni planowano wykonanie dochodów po korekcie wynika z odwoła od wysoko ci opłaty składanych do SKO, przedłu aj cych si procedur odwoławczych w SKO oraz wniosków o umorzenie lub rozło enie opłaty na raty ze wzgl du na trudne warunki materialne. wpływy z opłaty za wpis (zmiana) w ewidencji działalno ci gospodarczej (wykonanie 26,7 %). rodki te wpłyn ły do bud etu miasta do dnia 30 marca 2009 r. Od dnia 31 marca wszedł w ycie art. 24 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw, zgodnie z którym wnioski o wpis oraz o zmian wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej podlegaj zwolnieniu z opłaty. W zwi zku z tym miasto utraciło dotychczasowe ródło dochodów. wpływy z opłat za koncesje i licencje (wykonanie 102,6 % planu). Zgodnie z uchwał Nr XLIV/566/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w roku 2009 zwi kszono ze 150 do 1000 sztuk ilo mo liwych do wydania nowych licencji na wykonywanie przewozu osób taksówkami osobowymi. Liczba ch tnych rozpoczynaj cych działalno taksówkow osi gn ła 304, co stanowi wzrost o ponad 100 % w stosunku do 2008 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 99,2 % planu). Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 65 mln zł. Wykonanie w stosunku do skorygowanego planu wyniosło 708,2 mln zł, co stanowi 99,2 %. W sprawozdaniu Rb 27 sporz dzonym przez Ministerstwo Finansów wykazano nadpłat na kwot zł, która zostanie potr cona z planowanych dochodów w 2010 r. W zwi zku z powy szym faktyczne wykonanie dochodów z tego 11

13 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa tytułu wyniosłoby zł, co stanowiłoby 98,7 % planu po korekcie. Na poziom wykonania planu wpływ miało wyhamowanie wzrostu płac, spadek zatrudnienia, zmiana organizacji pracy i płacy, co przyczyniło si w Poznaniu do wzrostu bezrobocia (z 1,7 % w 2008 r. do 3,2 % w 2009 r.). Udział Miasta w PIT wyniósł: gmina 36,72 %, powiat 10,25 % ogółu wpływów. udział w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 98,4 % planu) Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 10 mln zł. Wykonanie w stosunku do skorygowanego planu wyniosło 115,1 mln zł, co stanowi 98,4 %. W sprawozdaniu Rb 27 sporz dzonym przez Urz dy Skarbowe wykazano nadpłat na kwot ,29 zł, która zostanie potr cona z planowanych dochodów w 2010 r. W zwi zku z powy szym faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosłoby 115,0 zł, co stanowiłoby 98,37 % planu po korekcie.. Udział Miasta w CIT wyniósł: gmina 6,71 %, powiat 1,40 % ogółu zrealizowanych wpływów. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych (wykonanie 132,4 % planu). Na t pozycj wpływów składaj si głównie kary za jazd bez biletu rodkami komunikacji miejskiej oraz mandaty nakładane przez Stra Miejsk. W zakresie kar za jazd bez biletu wykonano 3,6 mln zł, co stanowi 180,7 % planu jest to skutek podj tych działa windykacyjnych przez Zarz d Transportu Miejskiego. Wpływy z mandatów nakładanych przez Stra Miejsk wyniosły 4,0 mln zł, co stanowi 106,8 % planu. Zaległo ci na koniec roku 2008 z tytułu niezapłaconych mandatów wyniosły ,27 zł, co oznacza spadek o 7,1 % w stosunku do roku ubiegłego. Egzekwowaniem zaległych nale no ci z tytułu mandatów zajmuj si urz dy skarbowe na terenie całego kraju. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonanie ,15 zł, nie planowano w bud ecie) S to przede wszystkim kary nało one na wykonawców z tytułu nie dotrzymania warunków umów, w wi kszo ci dotycz ce umów zwi zanych z realizacj inwestycji przez Zarz d Dróg Miejskich oraz przez Wydział Zarz dzania Kryzysowego i Bezpiecze stwa (Centrum Zarz dzania Kryzysowego, monitoring Traktu Królewsko Cesarskiego i monitoring PST). wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo wychowawczych (wykonanie 108,1 % planu) wy sze 12

14 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wykonanie planu wynika z rosn cej liczby osób, które miały zdolno do uregulowania tych odpłatno ci. wpływy z ró nych opłat (wykonanie 104,0 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. wy sze dochody z tytułu zwrotu kosztów zast pstwa procesowego oraz z tytułu egzekucji administracyjnej kosztów egzekucyjnych. wpływy z dywidend (wykonanie 99,8 % planu) Wpływy obejmuj dywidendy ze spółek: Mi dzynarodowe Targi Pozna skie sp. z o. o. ( zł), Remondis Sanitech Pozna sp. z o. o. ( ,82 zł), Dalkia Pozna S. A. ( ,12 zł), INEA S. A. ( zł) dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wykonanie 97,2 % planu). Na poziom wykonania dochodów wpływ miały m.in. nieplanowane dochody z tytułu dzier awy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej w celu wiadczenia usług przewozowych przez MPK oraz brak aktualizacji czasowej umów przez dzier awców. wpływy z usług (wykonanie 99,5 % planu) Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. ni sze o ok. 2 mln zł wpływy z odpłatno ci za bilety komunikacji miejskiej (dochody brutto uzyskano na poziomie porównywalnym z 2008 r), nieplanowane wpływy z tytułu dzier awy kanalizacji teletechnicznej, wy sze wpływy z tytułu odpłatno ci za usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze oraz za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, a tak e ni sze wpływy z tytułu administrowania budynkiem przy ul. Gronowej z powodu przej cia cz ci wynajmowanych pomieszcze na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami i ZGiKM Geopoz. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej (wykonanie 81,3 % planu) darczy cy przesun li przekazanie darowizn na 2010 r. wpływy z ró nych dochodów (wykonanie 72,4 % planu) O wykonaniu planu zadecydowały nast puj ce zdarzenia: 7,8 mln zł zwrotu podatku VAT zwi zanego z realizacj projektów inwestycyjnych (w tym nieplanowane 5,6 mln zł od inwestycji z zakresu transportu), 13

15 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa brak wpływu 8,3 mln zł planowanych jako zwrot dofinansowania przyznanego na realizacj projektu Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu w cz ci dotycz cej odzyskanego podatku VAT z uwagi na trwaj ce post powanie pomi dzy urz dem skarbowym a miastem odno nie sposobu rozliczania. 1,6 mln zł partycypacji podmiotów w kosztach budowy dróg (NETTO Sp. z o. o., Sap Apartamenty, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Aquanet S. A.) nieplanowane odszkodowania za grunty komunalne przej te pod budow dróg (ul. Głogowska droga krajowa nr 5, W zeł Antoninek droga krajowa nr 92, Nowe Zawady - etap II) na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego (16,7 mln zł), odszkodowania za ograniczenie u ytkowania lotniska w Krzesinach (173,3 tys zł), wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowa za nieruchomo ci zwrócone ich wła cicielom (433,3 tys); ponadplanowe wpływy z tytułu wynagrodze BZ WBK Leasing S. A.. Auto Centrum. Pol-Car, wpłaty z PZU ycie zgodnie z umow prewencyjn, nadpłaty Agencji Inwestycyjnej Moody s; wy sze ni planowano wpływy z rozliczenia niewykorzystanych wydatków niewygasaj cych za 2008 r. zwrot przez AQUANET nakładów poniesionych przez Miasto na realizacj projektu wodno-kanalizacyjnego Oczyszczanie cieków oraz dostawa wody dla miasta Poznania współfinansowanego ze rodków Funduszu Spójno ci (d. ISPA) (44,2 mln zł) oraz niewyst pienie roszcze wobec spółki AQUANET z tytułu realizacji projektu w zwi zku z zawarciem umowy cesji projektu do spółki. dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami (wykonanie 130,5 % planu) Wy sze ni planowano wykonanie wpływów zwi zane było z uzyskaniem wy szych dochodów na rzecz Skarbu Pa stwa (szczegóły w zał czniku nr 14). Zgodnie z zapisami ustawowymi Miastu przysługuje 25 % wpływów od dochodów uzyskanych w zwi zku gospodarowaniem nieruchomo ciami stanowi cymi własno Skarbu Pa stwa i z tego tytułu miasto uzyskało rodki o 26,3 % wy sze, ni planowano. Zwi kszenie dochodów z tego tytułu spowodowane było wpływem kwot nale nych w zwi zku z zako czonymi post powaniami aktualizuj cymi opłat za u ytkowanie wieczyste 14

16 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz ustaleniem opłat z tytułu trwałego zarz du, a tak e skuteczn egzekucj zaległych opłat. Miasto pobiera tak e 40 % od wyegzekwowanych nale no ci od dłu ników alimentacyjnych (w stosunku do planu ustalonego przez wojewod w drodze decyzji realizacja dochodów była wy sza o 248,0 %). Miastu przysługuje tak e 5 % od pozostałych dochodów zwi zanych z realizacj zada zleconych. wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zakładu bud etowego (wykonanie 100,0 % planu) pozycja ta obejmuje nadwy k rodków obrotowych za 2008r. wpłacon na rachunek bud etu przez Zakład Zagospodarowania Odpadów. wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego (wykonanie 129,8 % planu) pozycja ta obejmuje wpływy z Zakładu Robót Drogowych, POZSERWIS-u, Wydawnictwa Miejskiego, Pływalni Atlantis przy Gimnazjum nr 12, Warsztatów Szkolnych, Zakładu Produkcji Ogrodniczej oraz Zakładu Usług Parkowo Le nych. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wykonanie 78,2 % planu) pozycja ta obejmuje rekompensat z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnie dla zakładów pracy chronionej i jest zgodna z wnioskami o przekazanie kwoty rekompensuj cej utracone dochody z tytułu zwolnie okre lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W stosunku do roku poprzedniego spadła liczba podmiotów obj tych zwolnieniami. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci - wykonanie 127,0 % planu ( ,06 zł), w tym nieplanowane zwroty dotacji zwi zane z realizacj inwestycji przez ZOZ Pozna Je yce oraz w zwi zku z otrzymaniem dofinansowania z funduszy unijnych przez Bibliotek Raczy skich. odsetki (wykonanie 103,7 % planu), pozycja ta obejmuje: odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci 105,3 % planu ( ,16 zł); odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64,0 % planu ( ,92 zł) z uwagi na sytuacj społeczno gospodarcz zmniejszyła si mo liwo windykacji nale no ci i odsetek od zaległo ci; 15

17 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa odsetki od lokat i rodków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta oraz na rachunkach funduszy celowych (Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej) 121,4 % planu ( ,76 zł) w tym: odsetki z tytułu lokat terminowych i depozytów ,94 zł odsetki od lokat walutowych ,43 zł odsetki z tytułu rodków na rachunkach walutowych 8.221,73 zł odsetki od po yczek udzielonych przez miasto ,66 zł inne odsetki 146,4 % planu ( ,23 zł). rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł - wykonanie 82,6 % planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.: rodki z bud etu pa stwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych wykonanie ,52 zł, tj. 58,0 % planu, z tego projekty: Potrzeby kadrowe przedsi biorców aglomeracji pozna skiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring ,03 zł, tj. 73,5 % planu, "J zyk rosyjski w poł czeniu z j zykiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - ródłem nowych mo liwo ci poznawczych" zł, tj. 64,8 % planu, "Kształcenie na odległo metod blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu" ,90 zł, tj. 62,2 % planu, "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własn firm - podwy szenie kwalifikacji w zakresie przedsi biorczo ci słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu" ,10 zł, tj. 74,2 % planu, "Zmie znajomo j zyka angielskiego na dobr prac - podwy szenie kwalifikacji w zakresie j zyka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych" 4.013,10 zł, tj. 26,9 % planu, Akademia wolnego czasu 4.225,61 zł 30,0 %, Potwierd swoje kwalifikacje zawodowe 435,5 zł, tj. 94,3 % planu, "Pomoc - aktywizacja - wsparcie" ,71 zł, tj. 94,9 % planu, 16

18 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na pozna skim rynku pracy 802,71 zł, tj. 13,7 % planu, Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urz du Miasta Poznania 7.184,9 zł, nie planowano w bud ecie. dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych ,03 zł, tj 92,5 % planu. Ni sze ni planowano rodki wpłyn ły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwi zku z refundacj projektów realizowanych w 2008 r. (Młodzie owy Szczyt Klimatyczny Pozna 2008 oraz Kampanie promocyjno edukacyjne) 71,7 % planu (w zwi zku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na te przedsi wzi cia uzyskano ni szy poziom dofinansowania), a tak e z PFRON na program Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" 63,2 % planu (nie wszystkie osoby niepełnosprawne figuruj ce w ewidencji Urz du Pracy, maj ce mo liwo odbycia sta u, skorzystały z tej oferty). dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego (wykonanie 99,6 % planu). Wpływ dotacji i rodków z pomocy finansowej uzale niony jest od nakładów ponoszonych na zadania realizowane na podstawie porozumie, m. in. z dziedziny transportu, o wiaty, pomocy społecznej, bezpiecze stwa publicznego oraz kultury i sztuki. Wy sze od zaplanowanych wpływy zrealizowano w zwi zku z wi ksz liczb dzieci z innych powiatów przebywaj cych w domach dziecka i rodzinach zast pczych na terenie miasta. Natomiast liczba uczestników warsztatów terapii zaj ciowej z innych powiatów była mniejsza ni planowano. rodki uzyskane na podstawie porozumienia z samorz dem Województwa Wielkopolskiego na realizacj konkursu na projekty filmowe dotycz ce Poznania i Wielkopolski zostały zrealizowane w 38,3 % planu, gdy wykonawca jednego z filmów wyłoniony w wyniku procedury konkursowej zrezygnował z realizacji przedsi wzi cia. 17

19 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA rodki na uzupełnienie dochodów gmin (wykonanie 100,0 % planu, tj zł), rodki na uzupełnienie dochodów powiatów (wykonanie 100,0 % planu, tj zł), subwencja ogólna z bud etu pa stwa (wykonanie 100,0 % planu, tj zł, z tego cz o wiatowa, cz równowa ca). C. RODKI POCHODZ CE ZE RÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej wykonanie 60,5 % planu ( ,71 zł). Realizacja finansowa projektów maj cych wsparcie ze ródeł zagranicznych przedstawiała si nast puj co: - Pozna skie Centrum logistyczne Franowo - egrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych ,80 zł, tj. 100,0 % planu, - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorz dów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarz dzania metod projektow " zł, tj. 81,6 % planu, - "J zyk rosyjski w poł czeniu z j zykiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - ródłem nowych mo liwo ci poznawczych" ,17 zł, tj. 69,2 % planu, - Mój pierwszy biznes ,22 zł, tj. 99,1 % planu, - Nowy j zyk, nowe mo liwo ci ,76 zł, tj. 99,8 % planu, - Moja przyszło to moja firma - zaj cia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu ,36 zł, tj 95,0 % planu, - Podniesienie jako ci kształcenia w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu ,57 zł, tj. 92,0 % planu, - Kształcenie na odległo metod blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu ,84 zł, tj. 66,5 % planu, - Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własn firm - podwy szenie kwalifikacji w zakresie przedsi biorczo ci słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu ,90 zł, tj. 74,2 % planu, 18

20 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa - Zmie znajomo j zyka angielskiego na dobr prac - podwy szenie kwalifikacji w zakresie j zyka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych ,90 zł, tj. 27,0 % planu, - Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocze nie ,88 zł, tj. 96,5 % planu, - D my do perfekcji ,38 zł, tj. 99,9 % planu, - Z matematyk do sukcesu ,04 zł, tj. 99,9 % planu, - Człowiek przedsi biorczy filarem gospodarki rynkowej ,16 zł, tj. 84,3 % planu, - Je eli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu ,09 zł, tj. 99,6 % planu, - Akademia wolnego czasu ,14 zł, tj. 34,3 % planu, - Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstaw wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu ,64 zł, tj. 100,0 % planu, - Potwierd swoje kwalifikacje zawodowe ,63 zł, tj. 100,0 % planu, - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i w powiecie ,54 zł, tj. 78,7 % planu, - Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w pozna skich szkołach zawodowych szans na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu ,30 zł, tj. 31,7 % planu, - Pomoc Aktywizacja Wsparcie ,01 zł, tj. 94,7 % planu, - Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na pozna skim rynku pracy 4.548,69 zł, tj. 13,7 % planu, - Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urz du Miasta Poznania ,91 zł, nie planowano w bud ecie, - Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszka ców Wielkopolski o zmianach klimatu na wiecie i o zagro eniach z tym zwi zanych ,34 zł, tj. 93,8 % planu, - Kompetentny urz dnik - wy sza jako usług w Wielkopolsce ,47 zł, tj. 75,2 % planu, - Utworzenie ogólnodost pnych stref rekreacji dzieci cej w Poznaniu i prowadzenie zaj pozalekcyjnych ,18 zł, tj. 104,2 % planu, 19

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie:

Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2004 Opracował Zarz d Spółki Restrukturyzacji Kopal S.A. w składzie: Janusz SIEMIENIEC - Prezes Zarz du Małgorzata BASISTA - Członek Zarz du

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo