SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010

2 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie Dochody Dochody bie ce Dochody maj tkowe Wydatki Wydatki bie ce Wydatki maj tkowe Przychody, rozchody i wynik bud etu Przychody bud etu Rozchody bud etu Wynik bud etu Nale no ci i zobowi zania Ulgi wobec wierzytelno ci i nale no ci wymagalne Zadłu enie Miasta i zobowi zania wymagalne Rezerwy Samorz dy pomocnicze Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych Programy i projekty realizowane ze rodków bud etu UE oraz innych rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych Fundusze celowe Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodez. i Kartogr..68 CZ TABELARYCZNA 1. Wykonanie bud etu Miasta w układzie tekstu uchwały Zał czniki SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2009 ROK 1

3 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 1. WPROWADZENIE Prezydent Miasta Poznania stosowanie do postanowie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok. Bud et Miasta na 2009 r. został przyj ty uchwał Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2008 r. w wysoko ci: dochody wydatki zł zł i zmieniony uchwałami: 1) Nr L/672/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. 2) Nr LII/699/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 kwietnia 2009 r. 3) Nr LVIII/765/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. 4) Nr LX/814/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 wrze nia 2009 r. 5) Nr LXI/843/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 pa dziernika 2009 r. 6) Nr LXIII/879/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2009 r. Prezydent Miasta Poznania, działaj c w oparciu o: art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 15 pkt. 1-3 uchwały Nr XLVII/617/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2008 r. z pó niejszymi zmianami, dokonał zmiany bud etu nast puj cymi zarz dzeniami: 1) Nr 197/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 marca 2009 r., 2) Nr 261/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 kwietnia 2009 r., 3) Nr 290/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2009 r., 4) Nr 375/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2009 r., 5) Nr 501/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 lipca 2009 r., 6) Nr 651/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 pa dziernika 2009 r., 2

4 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 7) Nr 734/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 listopada 2009 r., 8) Nr 747/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2009 r., 9) Nr 771/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2009 r., 10) Nr 791/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2009 r. 15 pkt. 5 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek bud etowych uprawnienia do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach finansowych w 2009 roku (Zarz dzenie Nr 50/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), 15 pkt. 6 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek bud etowych uprawnienia do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach rachunków dochodów własnych Miasta (Zarz dzenie Nr 50/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), 15 pkt. 7 powy szej uchwały w trakcie roku bud etowego 2009 korzystał z upowa nienia do lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank wykonuj cy obsług finansow Miasta i uzyskał dochody z tego tytułu w wysoko ci ,24 zł, 15 pkt. 8 powy szej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnienia do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nast pnym (Zarz dzenie Nr 51/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 stycznia 2009 r.), Plan bud etu po zmianach na dzie 31 grudnia 2009 r. przedstawiał si nast puj co: dochody wydatki zł zł W trakcie roku plan dochodów uchwalony na 1 stycznia 2009 r. został zmniejszony w drodze kolejnych zmian bud etu Miasta o 3,3 %, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 5,5 %. Na zmniejszenie planu dochodów wpływ miało przede wszystkim obni enie planu PIT, CIT, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz dochodów ze sprzeda y maj tku. 3

5 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa Zmniejszenie planu wydatków w trakcie roku spowodowane było w głównej mierze przesuni ciem realizacji niektórych zada maj tkowych na nast pne lata. Zaplanowany deficyt bud etu, który na 1 stycznia 2009 r. wynosił ,00 zł w trakcie roku został zmniejszony do poziomu ,00 zł, tj. o 15,0 %. Pomimo znacz cego zmniejszenia w trakcie roku deficytu bud etu dług do zaci gni cia zaplanowany w kwocie ,00 zł został zmniejszony w trakcie roku o 1,2 % do poziomu ,00 zł, dlatego, e cz wydatków bud etu w kwocie ,00 zł miała zosta sfinansowana przychodami z prywatyzacji, której termin decyzj Rady Miasta przesuni to na 2010 rok. 4

6 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa 2. DOCHODY Dochody bud etu Miasta (zał cznik nr 1) zostały zrealizowane w wysoko ci ,67 zł, co stanowi 97,0 % planu. Dochody planuje si w podziale na bie ce i maj tkowe DOCHODY BIE CE Wykonanie dochodów bie cych wyniosło ,81 zł, co stanowi 97,5 % planu. Na poziom ich wykonania istotny wpływ miały m.in.: ni sze ni zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomo ci, podatku od rodków transportowych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz rodków pochodz cych ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej, brak roszcze wobec spółki Aquanet - w zwi zku z terminowym uregulowaniem przez ni zobowi za wobec wykonawców z tytułu realizacji projektu Oczyszczanie cieków i dostawa wody dla miasta Poznania Miasto odpowiada za realizacj tego projektu solidarnie. A. DOCHODY WŁASNE podatek od nieruchomo ci (wykonanie 97,1 % planu) nale no ci bie ce zrealizowano w wysoko ci 271,1 mln zł, z tytułu zaległo ci za lata poprzednie uzyskano wpływy na ł czn kwot 5,5 mln zł. Na poziom wykonania dochodów z tego ródła wpływ miało: zmniejszenie podstaw opodatkowania spowodowane rozbiórk budynków, likwidacj budowli oraz opodatkowaniem cz ci gruntów niezaj tych na prowadzenie działalno ci gospodarczej podatkiem rolnym, udzielenie ulg uznaniowych na indywidualne wnioski podatników na ł czn kwot 8,6 mln zł, z tego umorzenie zaległo ci na kwot 5,9 mln zł, rozło enie na raty na kwot 0,3 mln zł oraz odroczenie terminu płatno ci na kwot 2,4 mln zł (wst pnie planowano na kwot 0,75 mln zł), 5

7 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa zwolnienia z podatku dokonywane zgodnie z: uchwał Nr XXVI/255/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie zwolnie z podatku od nieruchomo ci obiektów sportowych o charakterze ogólnodost pnym zaj tych na prowadzenie zada z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreacj ruchow (na kwot 606,0 tys. zł); uchwał Nr CIII/1196/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo ci zwi zanych z prowadzeniem działalno ci gospodarczej budynków i budowli stanowi cych nowe inwestycje (na kwot 297,0 tys. zł); uchwał Nr XXX/292/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomo ci w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadz cych działalno gospodarcz na obszarach Pozna skiego Parku Technologiczno Przemysłowego i Pozna skiego Parku Naukowo Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na kwot 158,3 tys. zł) zwi kszenie podstaw opodatkowania w zwi zku z zako czeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo usługowych oraz wzrostem warto ci budowli ł cznie o kwot ok. 220,2 mln zł (w planach zakładano kwot 192,0 mln zł, ró nica wynika przede wszystkim z dokonanych aktualizacji wyceny i przej cia rodków trwałych). W 2009 roku podatnikami podatku od nieruchomo ci było podmiotów, tj. o wi cej w stosunku do stanu na koniec 2008 roku. Wykup mieszka przez osoby fizyczne z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz zakup nowych mieszka oraz miejsc postojowych w halach gara owych od deweloperów to główny powód wzrostu liczby podatników. Zaległo ci z tytułu podatku od nieruchomo ci wyniosły na koniec 2009 roku ,13 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 25 %. W 2009 r. nie dokonano operacji zamiany zaległo ci na prawa maj tkowe. W wyniku działa windykacyjnych wyegzekwowano kwot ok. 4,4 mln zł (planowano 10 mln zł). Natomiast poprzez wpis hipoteki przymusowej zabezpieczono nale no ci na kwot 1,9 mln zł. podatek rolny (wykonanie 99,7 % planu) Podatkiem w 2009 r. obj tych było ha przeliczeniowe oraz 509 ha fizycznych (spadek odpowiednio o 5,4 % i 7,3 % w stosunku 6

8 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa do 2008 r.). Zaległo ci z tytułu podatku rolnego na koniec 2009 roku wyniosły ,21 zł, i były wy sze w stosunku do stanu na koniec 2008 roku o 25,5 %. podatek le ny (wykonanie 107,2 % planu) wy sze wykonanie dochodów spowodowane było głównie opodatkowaniem lasów zwolnionych dotychczas z podatku jako u ytki ekologiczne. W minionym okresie sprawozdawczym opodatkowaniu podlegało ha lasów, w tym ha lasów ochronnych (wzrost odpowiednio o 12,1 % i 13,0 % w stosunku do stanu z 2008 r.). Zaległo ci z tytułu podatku le nego na koniec 2009 roku wyniosły 750,72 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku 2008 o 11,1 %. podatek od rodków transportowych (wykonanie 79,0 %) na ogóln kwot wpływów zł składaj si nale no ci bie ce zł oraz zaległo ci w kwocie zł, z czego zł wyegzekwowane w wyniku działa windykacyjnych (windykacj zaległo ci planowano na kwot 1,5 mln zł). O poziomie wykonania tego podatku ostatecznie zadecydowały: spadek liczby pojazdów obj tych opodatkowaniem o 8,5 % w stosunku do roku (w 2009 roku opodatkowaniu podlegało pojazdów). korzystanie przez podatników z mo liwo ci czasowego wycofania pojazdów z ruchu, co oznacza jednocze nie wył czenie ich z obowi zku podatkowego; zaległo ci na koniec roku 2009 wyniosły ,80 zł i były wy sze o 3,6 % w stosunku do roku W trakcie roku wysłano ponad 1 tys. upomnie na ł czn kwot 2,4 mln zł zaległo ci podatkowych. Zabezpieczono nale no ci poprzez wpis na hipotek na kwot 164,5 tys. zł oraz ustanowiono zastawy skarbowe na kwot 780,5 tys. zł. podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 91,4 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miał m.in. spadek liczby podatników opodatkowanych kart podatkow o ok. 3 % w stosunku do 2008 r. oraz udzielenie w 2009 roku ulg na ł czn kwot zł. W porównaniu z 2008r. ł czna warto udzielnych ulg była ni sza o 3,4 %. Zaległo ci na koniec roku 2009 wyniosły ,10 zł i były wy sze o 6,9 % w stosunku do roku podatek od spadków i darowizn (wykonanie 109,3 % planu) na poziom wykonania planu wpływ miały: warto spadków otrzymanych przez obywateli polskich z innych pa stw (wpływy uzale nione od umów mi dzynarodowych), warto spadków 7

9 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa otrzymanych przez spadkobierców z III grupy podatkowej (obci enie stawk do 20 %) oraz przekroczenie ustawowego terminu zgłoszenia spadku przez spadkobierców zaliczanych do I grupy podatkowej. Zaległo ci z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły na koniec 2009 roku ,27 zł, oznacza to ponad 16 % wzrost w stosunku do stanu na koniec roku podatek od czynno ci cywilnoprawnych (wykonanie 95,6 % planu). Pierwotny plan zakładał wpływ w wysoko ci 80 mln zł i został skorygowany w wyniku analizy wykonania za I półrocze do wysoko ci 55 mln zł. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami maj tkowymi (umowy sprzeda y oraz zamiany rzeczy i praw maj tkowych, umowy po yczki, darowizny, do ywocia, spółki, maj tkowe mał e skie itd., z uwzgl dnieniem zwolnie z opodatkowania niektórych czynno ci dotycz cych spółek kapitałowych, wprowadzonych w 2009 r.). Wielko wpływów z tego ródła uzale niona jest od ilo ci i warto ci rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania planu w roku 2009 istotny wpływ miały zarówno ilo transakcji dokonywanych na rynku nieruchomo ci, jak równie ich warto rynkowa. Zaległo ci z tego tytułu na koniec 2009 roku wynosiły ,53 zł i były ni sze o ponad 14,5 % w stosunku do stanu na koniec 2008 roku. opłata od posiadania psów (wykonanie 121,8 % planu) znaczny wzrost wpływów spowodowany był zmian formy rejestracji psów (chipowanie) oraz tworzeniem bazy danych posiadaczy psów, co jednocze nie poprawiło dyscyplin płatnicz. Opłat uiszczono za psy, tj. o 19,9 % wi cej ni w 2008 r. Ze zwolnie przysługuj cych na mocy ustawy b d uchwały Rady Miasta korzystało 480 posiadaczy psów. wpływy z opłaty produktowej (wykonanie 146,6 % planu) Otrzymane przez Miasto dochody z tego tytułu s efektem wł czenia si miasta w selektywn zbiórk odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu. W zale no ci od ilo ci odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez miasto w roku poprzedzaj cym rok bud etowy Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłat produktow od kwot, które wpłyn na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 8

10 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wpływy z opłaty skarbowej (wykonanie 88,0 % planu) pobierana jest m.in. od wydanych dokumentów oraz czynno ci urz dowych. W roku 2009 odnotowano spadek wpływów z tego tytułu o 6,3 % w stosunku do roku poprzedniego. wpływy z opłaty komunikacyjnej (wykonanie 100,3 % planu). Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 2,9 mln zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane było mniejsz od zakładanej liczb rejestracji pojazdów zarówno sprowadzanych indywidualnie z zagranicy, u ywanych rejestrowanych ju wcze niej w kraju, jak równie pojazdów nowych. Ostatecznie dochody z tytułu wydawania uprawnie do kierowania pojazdami zrealizowano w 103,0 % planu ( zł), wpływy z tytułu informacji, transportu i nadzoru nad o rodkami szkolenia kierowców wykonano w 75,1 % planu ( zł), dochody z tytułu rejestracji pojazdów wykonano w 100,2 % planu ( ,22 zł). wpływy z opłaty targowej (wykonanie 90,5 % planu) realizacja tej pozycji uzale niona była od wysoko ci stawek - obowi zuj ce stawki uchwalane były przez Rad Miasta w grudniu 2004 r., a tak e od liczby osób handluj cych na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników. Wykonanie tej pozycji oznacza, e zainteresowania t form handlu nieznacznie spada. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wykonanie 6.045,88 zł) Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Wpływy z tego tytułu nie były obj te planem z uwagi na fakt, e przedsi biorca wydobywaj cy kopalin ze zło a, ustala opłat we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek Miasta, na podstawie faktycznej wielko ci wydobytej kopaliny, rozliczaj c si w cyklu kwartalnym. wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci (wykonanie 106,6 % planu), z tego: opłaty za u ytkowanie wieczyste 105,6 % planu ( ,89 zł) w tym: I opłata 207,3 % planu ( ,97 zł) opłaty za trwały zarz d 188,3 % planu ( ,61 zł), opłaty za u ytkowanie 145,9 % planu (21.878,07 zł). Wy sze wykonanie dochodów wynika m.in. z: aktualizacji opłat z tytułu u ytkowania wieczystego w zwi zku ze wzrostem warto ci nieruchomo ci, dokonanej w 2008 r. u ytkownicy wieczy ci, którzy nie 9

11 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wnie li odwoła lub których odwołania zostały rozpatrzone negatywnie przez SKO, uiszczali w 2009 r. wy sze opłaty; wzrostu wpływów z I opłaty w zwi zku z ustanowieniem nowych praw u ytkowania wieczystego w trakcie 2009 r. oraz ze zwrotem udzielonej bonifikaty z powodu zbycia prawa u ytkowania wieczystego przed upływem 10 lat. oddania nowych nieruchomo ci w trwały zarz d jednostkom miejskim w trakcie 2009 r. (w roku, w którym nast puje oddanie w trwały zarz d, obowi zuje opłata w wysoko ci proporcjonalnej w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarz du); wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu (wykonanie 102,8 % planu) W zwi zku z zako czonymi w 2008 r. inwestycjami handlowymi (przede wszystkim galerie handlowe) podmioty, którym wydano zezwolenia, od 2009 r. reguluj opłat w zale no ci od obrotu, co skutkuje wy szymi dochodami z tego ródła. W 2009 r. wydano ł cznie zezwole na sprzeda alkoholu, tj. o 15,5 % mniej ni w 2008 r., w tym na sprzeda piwa 840, na sprzeda wina 547, na sprzeda wódki wpływy z opłat za zaj cie pasa drogowego (wykonanie 112,8 % planu), w tym z tytułu: opłat z Strefie Płatnego Parkowania 100,3 % planu ( ,23 zł), zaj cia pasa drogowego 85,6 % planu ( ,52 zł), reklamy w pasie drogowym 188,2 % planu ( ,49 zł), wpływów z parkingów stałych i buforowych 85,0 % planu ( ,25 zł), kopert w strefie płatnego parkowania 88,6 % planu ( zł), kopert poza Stref Płatnego Parkowania 107,7 % ( ,67 zł) windykacji nale no ci % planu ( ,06 zł). Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.: reklamy w pasie drogowym (jednorazowa wpłata firmy AMS obejmuj ca trzy lata wstecz, wydanie zezwole w zwi zku z kampani wyborcz do europarlamentu, zwi kszona intensywno kontroli umieszczania reklam) 10

12 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa skuteczne egzekwowanie nale no ci, w szczególno ci z tytułu nieopłaconych postojów w Strefie Płatnego Parkowania (w wyniku windykacji uzyskano 2,2 mln zł). opłata adiacencka i planistyczna (wykonanie 83,2 % planu, z tego adiacencka 71,3 % planu, planistyczna 87,3 % planu) W wyniku analizy wykonania za I półrocze nast piło zwi kszenie planu dochodów do wysoko ci zł. W I półroczu 2008 r. wydano decyzj w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na kwot ,71 zł. Od tej decyzji nast piło odwołanie do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego, które w grudniu 2008 r. utrzymało zaskar on decyzj w mocy. Opłata została uiszczona w 2009 r. Ni sze ni planowano wykonanie dochodów po korekcie wynika z odwoła od wysoko ci opłaty składanych do SKO, przedłu aj cych si procedur odwoławczych w SKO oraz wniosków o umorzenie lub rozło enie opłaty na raty ze wzgl du na trudne warunki materialne. wpływy z opłaty za wpis (zmiana) w ewidencji działalno ci gospodarczej (wykonanie 26,7 %). rodki te wpłyn ły do bud etu miasta do dnia 30 marca 2009 r. Od dnia 31 marca wszedł w ycie art. 24 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw, zgodnie z którym wnioski o wpis oraz o zmian wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej podlegaj zwolnieniu z opłaty. W zwi zku z tym miasto utraciło dotychczasowe ródło dochodów. wpływy z opłat za koncesje i licencje (wykonanie 102,6 % planu). Zgodnie z uchwał Nr XLIV/566/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk w roku 2009 zwi kszono ze 150 do 1000 sztuk ilo mo liwych do wydania nowych licencji na wykonywanie przewozu osób taksówkami osobowymi. Liczba ch tnych rozpoczynaj cych działalno taksówkow osi gn ła 304, co stanowi wzrost o ponad 100 % w stosunku do 2008 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie 99,2 % planu). Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 65 mln zł. Wykonanie w stosunku do skorygowanego planu wyniosło 708,2 mln zł, co stanowi 99,2 %. W sprawozdaniu Rb 27 sporz dzonym przez Ministerstwo Finansów wykazano nadpłat na kwot zł, która zostanie potr cona z planowanych dochodów w 2010 r. W zwi zku z powy szym faktyczne wykonanie dochodów z tego 11

13 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa tytułu wyniosłoby zł, co stanowiłoby 98,7 % planu po korekcie. Na poziom wykonania planu wpływ miało wyhamowanie wzrostu płac, spadek zatrudnienia, zmiana organizacji pracy i płacy, co przyczyniło si w Poznaniu do wzrostu bezrobocia (z 1,7 % w 2008 r. do 3,2 % w 2009 r.). Udział Miasta w PIT wyniósł: gmina 36,72 %, powiat 10,25 % ogółu wpływów. udział w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie 98,4 % planu) Po analizie wykonania za I półrocze plan dochodów z tego tytułu został skorygowany o 10 mln zł. Wykonanie w stosunku do skorygowanego planu wyniosło 115,1 mln zł, co stanowi 98,4 %. W sprawozdaniu Rb 27 sporz dzonym przez Urz dy Skarbowe wykazano nadpłat na kwot ,29 zł, która zostanie potr cona z planowanych dochodów w 2010 r. W zwi zku z powy szym faktyczne wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosłoby 115,0 zł, co stanowiłoby 98,37 % planu po korekcie.. Udział Miasta w CIT wyniósł: gmina 6,71 %, powiat 1,40 % ogółu zrealizowanych wpływów. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych (wykonanie 132,4 % planu). Na t pozycj wpływów składaj si głównie kary za jazd bez biletu rodkami komunikacji miejskiej oraz mandaty nakładane przez Stra Miejsk. W zakresie kar za jazd bez biletu wykonano 3,6 mln zł, co stanowi 180,7 % planu jest to skutek podj tych działa windykacyjnych przez Zarz d Transportu Miejskiego. Wpływy z mandatów nakładanych przez Stra Miejsk wyniosły 4,0 mln zł, co stanowi 106,8 % planu. Zaległo ci na koniec roku 2008 z tytułu niezapłaconych mandatów wyniosły ,27 zł, co oznacza spadek o 7,1 % w stosunku do roku ubiegłego. Egzekwowaniem zaległych nale no ci z tytułu mandatów zajmuj si urz dy skarbowe na terenie całego kraju. grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonanie ,15 zł, nie planowano w bud ecie) S to przede wszystkim kary nało one na wykonawców z tytułu nie dotrzymania warunków umów, w wi kszo ci dotycz ce umów zwi zanych z realizacj inwestycji przez Zarz d Dróg Miejskich oraz przez Wydział Zarz dzania Kryzysowego i Bezpiecze stwa (Centrum Zarz dzania Kryzysowego, monitoring Traktu Królewsko Cesarskiego i monitoring PST). wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czo wychowawczych (wykonanie 108,1 % planu) wy sze 12

14 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa wykonanie planu wynika z rosn cej liczby osób, które miały zdolno do uregulowania tych odpłatno ci. wpływy z ró nych opłat (wykonanie 104,0 % planu). Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. wy sze dochody z tytułu zwrotu kosztów zast pstwa procesowego oraz z tytułu egzekucji administracyjnej kosztów egzekucyjnych. wpływy z dywidend (wykonanie 99,8 % planu) Wpływy obejmuj dywidendy ze spółek: Mi dzynarodowe Targi Pozna skie sp. z o. o. ( zł), Remondis Sanitech Pozna sp. z o. o. ( ,82 zł), Dalkia Pozna S. A. ( ,12 zł), INEA S. A. ( zł) dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wykonanie 97,2 % planu). Na poziom wykonania dochodów wpływ miały m.in. nieplanowane dochody z tytułu dzier awy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej w celu wiadczenia usług przewozowych przez MPK oraz brak aktualizacji czasowej umów przez dzier awców. wpływy z usług (wykonanie 99,5 % planu) Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in. ni sze o ok. 2 mln zł wpływy z odpłatno ci za bilety komunikacji miejskiej (dochody brutto uzyskano na poziomie porównywalnym z 2008 r), nieplanowane wpływy z tytułu dzier awy kanalizacji teletechnicznej, wy sze wpływy z tytułu odpłatno ci za usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze oraz za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, a tak e ni sze wpływy z tytułu administrowania budynkiem przy ul. Gronowej z powodu przej cia cz ci wynajmowanych pomieszcze na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami i ZGiKM Geopoz. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej (wykonanie 81,3 % planu) darczy cy przesun li przekazanie darowizn na 2010 r. wpływy z ró nych dochodów (wykonanie 72,4 % planu) O wykonaniu planu zadecydowały nast puj ce zdarzenia: 7,8 mln zł zwrotu podatku VAT zwi zanego z realizacj projektów inwestycyjnych (w tym nieplanowane 5,6 mln zł od inwestycji z zakresu transportu), 13

15 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa brak wpływu 8,3 mln zł planowanych jako zwrot dofinansowania przyznanego na realizacj projektu Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej w Poznaniu w cz ci dotycz cej odzyskanego podatku VAT z uwagi na trwaj ce post powanie pomi dzy urz dem skarbowym a miastem odno nie sposobu rozliczania. 1,6 mln zł partycypacji podmiotów w kosztach budowy dróg (NETTO Sp. z o. o., Sap Apartamenty, Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Aquanet S. A.) nieplanowane odszkodowania za grunty komunalne przej te pod budow dróg (ul. Głogowska droga krajowa nr 5, W zeł Antoninek droga krajowa nr 92, Nowe Zawady - etap II) na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego (16,7 mln zł), odszkodowania za ograniczenie u ytkowania lotniska w Krzesinach (173,3 tys zł), wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowa za nieruchomo ci zwrócone ich wła cicielom (433,3 tys); ponadplanowe wpływy z tytułu wynagrodze BZ WBK Leasing S. A.. Auto Centrum. Pol-Car, wpłaty z PZU ycie zgodnie z umow prewencyjn, nadpłaty Agencji Inwestycyjnej Moody s; wy sze ni planowano wpływy z rozliczenia niewykorzystanych wydatków niewygasaj cych za 2008 r. zwrot przez AQUANET nakładów poniesionych przez Miasto na realizacj projektu wodno-kanalizacyjnego Oczyszczanie cieków oraz dostawa wody dla miasta Poznania współfinansowanego ze rodków Funduszu Spójno ci (d. ISPA) (44,2 mln zł) oraz niewyst pienie roszcze wobec spółki AQUANET z tytułu realizacji projektu w zwi zku z zawarciem umowy cesji projektu do spółki. dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami (wykonanie 130,5 % planu) Wy sze ni planowano wykonanie wpływów zwi zane było z uzyskaniem wy szych dochodów na rzecz Skarbu Pa stwa (szczegóły w zał czniku nr 14). Zgodnie z zapisami ustawowymi Miastu przysługuje 25 % wpływów od dochodów uzyskanych w zwi zku gospodarowaniem nieruchomo ciami stanowi cymi własno Skarbu Pa stwa i z tego tytułu miasto uzyskało rodki o 26,3 % wy sze, ni planowano. Zwi kszenie dochodów z tego tytułu spowodowane było wpływem kwot nale nych w zwi zku z zako czonymi post powaniami aktualizuj cymi opłat za u ytkowanie wieczyste 14

16 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz ustaleniem opłat z tytułu trwałego zarz du, a tak e skuteczn egzekucj zaległych opłat. Miasto pobiera tak e 40 % od wyegzekwowanych nale no ci od dłu ników alimentacyjnych (w stosunku do planu ustalonego przez wojewod w drodze decyzji realizacja dochodów była wy sza o 248,0 %). Miastu przysługuje tak e 5 % od pozostałych dochodów zwi zanych z realizacj zada zleconych. wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zakładu bud etowego (wykonanie 100,0 % planu) pozycja ta obejmuje nadwy k rodków obrotowych za 2008r. wpłacon na rachunek bud etu przez Zakład Zagospodarowania Odpadów. wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego (wykonanie 129,8 % planu) pozycja ta obejmuje wpływy z Zakładu Robót Drogowych, POZSERWIS-u, Wydawnictwa Miejskiego, Pływalni Atlantis przy Gimnazjum nr 12, Warsztatów Szkolnych, Zakładu Produkcji Ogrodniczej oraz Zakładu Usług Parkowo Le nych. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wykonanie 78,2 % planu) pozycja ta obejmuje rekompensat z PFRON za utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnie dla zakładów pracy chronionej i jest zgodna z wnioskami o przekazanie kwoty rekompensuj cej utracone dochody z tytułu zwolnie okre lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W stosunku do roku poprzedniego spadła liczba podmiotów obj tych zwolnieniami. wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci - wykonanie 127,0 % planu ( ,06 zł), w tym nieplanowane zwroty dotacji zwi zane z realizacj inwestycji przez ZOZ Pozna Je yce oraz w zwi zku z otrzymaniem dofinansowania z funduszy unijnych przez Bibliotek Raczy skich. odsetki (wykonanie 103,7 % planu), pozycja ta obejmuje: odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci 105,3 % planu ( ,16 zł); odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64,0 % planu ( ,92 zł) z uwagi na sytuacj społeczno gospodarcz zmniejszyła si mo liwo windykacji nale no ci i odsetek od zaległo ci; 15

17 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa odsetki od lokat i rodków zgromadzonych na rachunkach jednostek organizacyjnych Miasta oraz na rachunkach funduszy celowych (Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej) 121,4 % planu ( ,76 zł) w tym: odsetki z tytułu lokat terminowych i depozytów ,94 zł odsetki od lokat walutowych ,43 zł odsetki z tytułu rodków na rachunkach walutowych 8.221,73 zł odsetki od po yczek udzielonych przez miasto ,66 zł inne odsetki 146,4 % planu ( ,23 zł). rodki na dofinansowanie zada własnych pozyskane z innych ródeł - wykonanie 82,6 % planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.: rodki z bud etu pa stwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych wykonanie ,52 zł, tj. 58,0 % planu, z tego projekty: Potrzeby kadrowe przedsi biorców aglomeracji pozna skiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu-diagnoza, prognoza, monitoring ,03 zł, tj. 73,5 % planu, "J zyk rosyjski w poł czeniu z j zykiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - ródłem nowych mo liwo ci poznawczych" zł, tj. 64,8 % planu, "Kształcenie na odległo metod blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu" ,90 zł, tj. 62,2 % planu, "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własn firm - podwy szenie kwalifikacji w zakresie przedsi biorczo ci słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu" ,10 zł, tj. 74,2 % planu, "Zmie znajomo j zyka angielskiego na dobr prac - podwy szenie kwalifikacji w zakresie j zyka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych" 4.013,10 zł, tj. 26,9 % planu, Akademia wolnego czasu 4.225,61 zł 30,0 %, Potwierd swoje kwalifikacje zawodowe 435,5 zł, tj. 94,3 % planu, "Pomoc - aktywizacja - wsparcie" ,71 zł, tj. 94,9 % planu, 16

18 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na pozna skim rynku pracy 802,71 zł, tj. 13,7 % planu, Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urz du Miasta Poznania 7.184,9 zł, nie planowano w bud ecie. dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych ,03 zł, tj 92,5 % planu. Ni sze ni planowano rodki wpłyn ły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w zwi zku z refundacj projektów realizowanych w 2008 r. (Młodzie owy Szczyt Klimatyczny Pozna 2008 oraz Kampanie promocyjno edukacyjne) 71,7 % planu (w zwi zku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na te przedsi wzi cia uzyskano ni szy poziom dofinansowania), a tak e z PFRON na program Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" 63,2 % planu (nie wszystkie osoby niepełnosprawne figuruj ce w ewidencji Urz du Pracy, maj ce mo liwo odbycia sta u, skorzystały z tej oferty). dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego (wykonanie 99,6 % planu). Wpływ dotacji i rodków z pomocy finansowej uzale niony jest od nakładów ponoszonych na zadania realizowane na podstawie porozumie, m. in. z dziedziny transportu, o wiaty, pomocy społecznej, bezpiecze stwa publicznego oraz kultury i sztuki. Wy sze od zaplanowanych wpływy zrealizowano w zwi zku z wi ksz liczb dzieci z innych powiatów przebywaj cych w domach dziecka i rodzinach zast pczych na terenie miasta. Natomiast liczba uczestników warsztatów terapii zaj ciowej z innych powiatów była mniejsza ni planowano. rodki uzyskane na podstawie porozumienia z samorz dem Województwa Wielkopolskiego na realizacj konkursu na projekty filmowe dotycz ce Poznania i Wielkopolski zostały zrealizowane w 38,3 % planu, gdy wykonawca jednego z filmów wyłoniony w wyniku procedury konkursowej zrezygnował z realizacji przedsi wzi cia. 17

19 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUD ETU PA STWA rodki na uzupełnienie dochodów gmin (wykonanie 100,0 % planu, tj zł), rodki na uzupełnienie dochodów powiatów (wykonanie 100,0 % planu, tj zł), subwencja ogólna z bud etu pa stwa (wykonanie 100,0 % planu, tj zł, z tego cz o wiatowa, cz równowa ca). C. RODKI POCHODZ CE ZE RÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ rodki pochodz ce ze ródeł zagranicznych i bud etu Unii Europejskiej wykonanie 60,5 % planu ( ,71 zł). Realizacja finansowa projektów maj cych wsparcie ze ródeł zagranicznych przedstawiała si nast puj co: - Pozna skie Centrum logistyczne Franowo - egrze - dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych ,80 zł, tj. 100,0 % planu, - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorz dów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarz dzania metod projektow " zł, tj. 81,6 % planu, - "J zyk rosyjski w poł czeniu z j zykiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej - ródłem nowych mo liwo ci poznawczych" ,17 zł, tj. 69,2 % planu, - Mój pierwszy biznes ,22 zł, tj. 99,1 % planu, - Nowy j zyk, nowe mo liwo ci ,76 zł, tj. 99,8 % planu, - Moja przyszło to moja firma - zaj cia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu ,36 zł, tj 95,0 % planu, - Podniesienie jako ci kształcenia w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu ,57 zł, tj. 92,0 % planu, - Kształcenie na odległo metod blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w Zespole Szkół Ł czno ci w Poznaniu ,84 zł, tj. 66,5 % planu, - Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własn firm - podwy szenie kwalifikacji w zakresie przedsi biorczo ci słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu ,90 zł, tj. 74,2 % planu, 18

20 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa - Zmie znajomo j zyka angielskiego na dobr prac - podwy szenie kwalifikacji w zakresie j zyka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych ,90 zł, tj. 27,0 % planu, - Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu uczy ciekawie i nowocze nie ,88 zł, tj. 96,5 % planu, - D my do perfekcji ,38 zł, tj. 99,9 % planu, - Z matematyk do sukcesu ,04 zł, tj. 99,9 % planu, - Człowiek przedsi biorczy filarem gospodarki rynkowej ,16 zł, tj. 84,3 % planu, - Je eli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu ,09 zł, tj. 99,6 % planu, - Akademia wolnego czasu ,14 zł, tj. 34,3 % planu, - Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstaw wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu ,64 zł, tj. 100,0 % planu, - Potwierd swoje kwalifikacje zawodowe ,63 zł, tj. 100,0 % planu, - Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i w powiecie ,54 zł, tj. 78,7 % planu, - Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w pozna skich szkołach zawodowych szans na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu ,30 zł, tj. 31,7 % planu, - Pomoc Aktywizacja Wsparcie ,01 zł, tj. 94,7 % planu, - Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na pozna skim rynku pracy 4.548,69 zł, tj. 13,7 % planu, - Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urz du Miasta Poznania ,91 zł, nie planowano w bud ecie, - Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszka ców Wielkopolski o zmianach klimatu na wiecie i o zagro eniach z tym zwi zanych ,34 zł, tj. 93,8 % planu, - Kompetentny urz dnik - wy sza jako usług w Wielkopolsce ,47 zł, tj. 75,2 % planu, - Utworzenie ogólnodost pnych stref rekreacji dzieci cej w Poznaniu i prowadzenie zaj pozalekcyjnych ,18 zł, tj. 104,2 % planu, 19

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku.

3. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania z moc obowi zuj c od 1 wrze nia 2011 roku. Zarz dzenie Nr III/561/2011 Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za wiadczenia udzielane przez przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2009 rok - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2009 rok - część opisowa 1. WPROWADZENIE Prezydent Miasta Poznania stosowanie do postanowień art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2009 rok. Budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo