WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2007 rok Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawno Zdrój na rok UCHWAŁA RADY MIASTA OLESNICY z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) art. 165, 166 ust. 1, 2 i 4, 167, 173 ust. 4, 174 ust. 2, 175 ust. 1, 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.) art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 1 1. Dochody budżetu w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr 1, w tym: a) dochody wdasne w wysokości zd, b) subwencję ogólną w wysokości zd, c) dotacje celowe w wysokości zd. 2. Wydatki budżetu w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr 2, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości zd, w tym, min.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zd, dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości zd, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziadających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zd, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdasnych zadań bieżących w wysokości zd, wydatki na obsdugę ddugu gminy w wysokości zd, b) wydatki majątkowe w wysokości zd, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości zd, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości zd, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorial-

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233 nego na dofinansowanie wdasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości zd, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zd. 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości zd Rozchody budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę zd, zgodnie z zadącznikiem nr Nadwyżkę budżetu Miasta Oleśnicy na kwotę zd przeznacza się na spdatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we WrocDawiu w kwocie zd oraz spdatę kredytu ddugoterminowego w kwocie zd. 3. Przypadające do spdaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytudu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę zd finansowane będą z dochodów Miasta Oleśnicy na kwotę zd. 4. Prognozę kwoty ddugu Miasta Oleśnicy na koniec roku budżetowego określa zadącznik nr 4. 3 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości zd. 4 Określa się dochody w wysokości zd i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zd, zgodnie z za- Dącznikiem nr 5 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości zd. 5 Ustala się dochody wdasne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane wysokości, zgodnie z za- Dącznikiem nr 6. 6 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w zadączniku nr Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości , w tym: a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zd, b) dla dziadającej na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości zd, w tym: a) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może by zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziadającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości zd, b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości zd, c) na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny ZespóD Publicznych ZakDadów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr 9. d) na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zd, w tym pomoc na dofinansowanie wdasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie zd, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się dochody z tytudu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zd i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PrzeciwdziaDania Narkomanii w wysokości zd Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się limity wydatków związanych z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziadem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytudu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zd Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań: a) z tytudu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, b) z tytudu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w zadączniku nr 12 i w zadączniku nr 13, c) z tytudu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągdości dziadania Miasta Oleśnicy i których termin zapdaty updywa w roku następnym. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do: a) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziadami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego dziadu, b) dokonywania zmian w zaplanowanych wydatkach na zadania inwestycyjne z wyjątkiem zmian limitów na Wieloletni Program Inwestycyjny,

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233 c) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów wdasnych i wydatków nimi finansowanych, d) udzielania w roku budżetowym pożyczek do Dącznej kwoty zd, e) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do Dącznej kwoty zd, f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12 Wykonanie uchwady powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 13 UchwaDa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogdoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogdoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy. PRZEWODNIIZZIC RADC MIASTA RYSZARD ZELINKA

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 233

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRUEHOMIU z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Hminy Strzegom na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Hminy w wysokości zł z tego: 1. Dochody własne zł w tym: z tytudu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zd 2. Dotacje zł 3. Subwencja ogslna zł z tego: częś oświatowa zd częś równoważąca zd SzczegóDowy podziad dochodów weddug źróded zawiera zadącznik nr 1 do niniejszej uchwady. 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości: zł z tego: 1. Wydatki bieżące zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zd b) dotacje dla zakdadów budżetowych (zad. nr 8 i 10) zd c) dotacje dla instytucji kultury (zad. nr 7) zd d) dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (zad. nr 9) zd e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zad. nr 6) zd wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organem administracji rządowej (zad. nr 5) zd f) wydatki na obsdugę ddugu gminy zd g) pozostade wydatki zd 2. Wydatki majątkowe zł w tym wydatki inwestycyjne zd 3. Kwota wydatksw określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywań problemsw alkoholowych i zwalczania narkomanii zł. SzczegóDowy podziad wydatków i dochodów budżetowych w ukdadzie dziadów i rozdziadów klasyfikacji budżetowej zawierają zadączniki nr 2 i 3 do uchwady budżetowej. 3 Ustala się: 1. Deficyt budżetowy w wysokości zł 2. ŹrSdło pokrycia deficytu stanowiź będą przychody pochodzące z: zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę zd sprzedaży papierów wartościowych na kwotę zd 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytsw i pożyczek na kwotę zł i z tytułu wykupu obligacji na kwotę zł, finansowane będą: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegdych na kwotę zd ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spdatę zobowiązań na kwotę zd 4. Przychody budżetu na kwotę zł i rozchody budżetu gminy na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 3a Tworzy się ogslną rezerwę budżetową w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków: na remonty w placówkach oświatowych zd na budowę dworca autobusowego zd 5 1. Przychody i wydatki zakładsw budżetowych: (zgodnie z zadącznikiem nr 10) przychody zł w tym dotacje z budżetu gminy zd wydatki zł w tym wynagrodzenia Dącznie z pochodnymi zd 2. Przychody i wydatki Hminnego Funduszu Ochrony Środowiska I Hospodarki Wodnej: (zgodnie z zadącznikiem nr 11) przychody zd wydatki zd

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacja rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z zadącznikiem nr 4a. 3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziadem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z zadącznikiem nr 4b. 7 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papiersw wartościowych oraz kredytsw i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zd finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zd spdatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytudu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zd Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań: z tytudu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu, z tytudu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w zadączniku nr 4a i 4b, z tytudu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągdości dziadania gminy i których termin zapdaty updywa w roku następnym do kwoty zd. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do: dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziadami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz planie dochodów wdasnych i wydatków nimi finansowanych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9 ZaDącza się prognozę kwoty ddugu i spdat na rok 2007 i lata następne, zgodnie z zadącznikiem nr Wykonanie uchwady powierza się Burmistrzowi Strzegomia UchwaDa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku 2. UchwaDa podlega ogdoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz obwieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i prasie lokalnej. PRZEWODNIIZZIC RADC MIEJSKIEJ TADEUSZ WASYLISZYN

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

39 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

40 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

41 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

42 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

43 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

44 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

45 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

46 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

47 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

48 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

49 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

50 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

51 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

52 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 234

53 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIASTA JEDLINA UDREJ z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Hminy Jedlina UdrSj na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmian.), art. 165, 173 ust. 1 i 4, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zmian.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z późn. zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmian.) Rada Miasta Jedlina Zdrój uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości zł w podziale na dziady i rozdziady klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadącznikiem nr 1 do niniejszej uchwady. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody wdasne i z funduszy celowych zd, w tym: a) wpdywy z podatków i opdat ustalonych odrębnymi ustawami zd; b) udziady w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zd; c) dochody z majątku gminy zd; d) dochody z funduszy celowych zd; e) dochody z tytudu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zd; f) pozostade dochody zd; 2) środki z budżetu Unii Europejskiej zd; 3) subwencję ogólną zd, w tym: a) częś oświatowa subwencji ogólnej zd; b) cześ wyrównawcza subwencji ogólnej zd; 4) Dotacje celowe z budżetu państwa zd, w tym: a) na zadania wdasne zd; b) na zadania zlecone zd Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości zł w podziale na dziady i rozdziady zgodnie z zadącznikiem nr 2 do niniejszej uchwady. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się: a) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zd, dotacje zd, wydatki na obsdugę ddugu Gminy zd; b) wydatki majątkowe na kwotę zł, w tym wydatki inwestycyjne zd, zgodnie z zadącznikiem nr 3 do niniejszej uchwa- Dy. 3. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się na kwotę zł. 4. Limit wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie PrzeciwdziaDania Narkomanii ustala się na kwotę zł Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości zł zostanie przeznaczona na spdatę rat kredytów przypadających do spdaty w 2006 r. 2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera zadącznik nr 4 do niniejszej uchwady. 4 Prognozuje się Dączną kwotę ddugu Gminy na koniec roku budżetowego w wysokości zł, zgodnie z zadącznikiem nr 5 do niniejszej uchwady. 5 Ustala się dochody wdasne oraz wydatki finansowane z tych dochodów w następujących kwotach: 1) przychody w wysokości zd; 2) wydatki w wysokości zd; zgodnie z zadącznikiem nr 6 do niniejszej uchwady. 6 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1) przychody w wysokości zd; 2) wydatki w wysokości zd; zgodnie z zadącznikiem nr 7 do niniejszej uchwady. 7 Ustala się plan dotacji podmiotowych w wysokości zd; w tym: 1) dla niepublicznych przedszkoli zd; 2) dla Ientrum Kultury zd; 3) dla Biblioteki Miejskiej zd. 8 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

54 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235 zleconych Gminie ustawami zgodnie z zadącznikami nr 8, 9 i 10 do niniejszej uchwady. 9 Określa się wydatki związane z wyodrębnieniem środków na finansowanie programów inwestycyjnych zgodnie z zadącznikiem nr 11 do niniejszej uchwady. 10 Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w wysokości zł na wydatki nieprzewidziane w budżecie Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Jedlina Zdrój zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Jedlina Zdrój, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są traktowane jak dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy. 12 Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów maksymalnie do zd. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spdacie do dnia 31 grudnia 2007 r.; 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wydączeniem przeniesień planu wydatków między dziadami klasyfikacji budżetowej; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsdugę budżetu Gminy; 4) spdaty zobowiązań Gminy Jedlina Zdrój. 13 Określa się wysokoś sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciąga zobowiązania, na kwotę zd (sdownie: jeden milion zdotych). 14 Wykonanie uchwady powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 15 UchwaDa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogdoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach informacyjnych w miejscach publicznych na terenie cadej Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNIIZZIC RADC MIASTA ROMUALD WYSOCKI

55 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

56 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

57 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

58 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

59 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

60 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

61 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

62 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

63 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

64 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

65 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

66 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

67 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

68 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

69 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

70 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

71 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

72 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

73 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

74 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 235

75 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SUCUAWNIE UDROJU z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno UdrSj na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z zadącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2007 roku). 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr 4. 3 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zd Przychody budżetu gminy na kwotę zd i rozchody budżetu gminy na kwotę zd zgodnie z zadącznikiem nr ŹródDo pokrycia deficytu budżetu stanowi będzie przychód pochodzący z zaciągnięcia pożyczki ddugoterminowej w WFOŚiGW na inwestycje. 3. Przypadające do spdaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytudu zaciągniętych kredytów finansowane będą z dochodów wdasnych gminy. 4. Prognozę kwoty ddugu na koniec roku budżetowego określa zadącznik nr 6. 5 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zd. 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę zd oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości zd, zgodnie z zadącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zd z tytudu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zd na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zd na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziadania narkomanii Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na Dączną kwotę zd, zgodnie z zadącznikiem nr Dotacje celowe na zadania wdasne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na Dączną kwotę zd, zgodnie zadącznikiem nr 9. 9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zd, 2) wydatki zd, zgodnie z zadącznikiem nr Limit zobowiązań z tytudu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zd; 11 Upoważnia się Burmistrza Szczawna Zdroju do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zd, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w zadącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytudu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągdości dziadania gminy i termin zapdaty updywa w 2008 roku na Dączną kwotę zd, 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wydączeniem przeniesień wydatków między dziadami. 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsdugę budżetu gminy.

76 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z zadącznikiem nr Wykonanie UchwaDy powierza się Burmistrzowi Szczawna Zdroju. 16 UchwaDa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogdoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju. PRZEWODNIIZZIC RADC GMINC STANISŁAW BORKUSZ

77 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

78 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

79 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

80 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

81 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

82 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

83 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

84 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

85 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

86 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

87 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

88 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

89 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

90 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

91 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

92 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

93 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 236

94 1834 Egzemplarze bieżące i z lat ubiegdych oraz zadączniki można nabywa : 1) w punktach sprzedaży: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocDawiu, WrocDaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ , Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocDawiu Delegatura w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/ , Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocDawiu Delegatura w Legnicy, Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/ w. 401, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we WrocDawiu Delegatura w WaDbrzychu, WaDbrzych, ul. SDowackiego 23a 24, tel. 0-74/ , 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesdanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocDawiu ZakDadzie ObsDugi Urzędu, WrocDaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wydożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, WrocDaw, tel. 0-71/ Treś wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: Wydawca: Wojewoda Dolnośląski Redakcja: WydziaD Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, WrocDaw, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocDawiu ZakDad ObsDugi Urzędu, WrocDaw, pl. Powstańców Warszawy 1 Dystrybucja: tel. 0-71/ TDoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we WrocDawiu ZakDadzie ObsDugi Urzędu WrocDaw, pl. Powstańców Warszawy 1 nakdad 52 egz. PL ISSN Cena: 28,49 zł (w tym 7% VAT) na ID 17,51 zł (w tym 7% VAT)

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 178 15629 Poz. 2311

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 178 15629 Poz. 2311 Województwa Dolnośląskiego Nr 178 15629 Poz. 2311 2311 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA 2013 ROK NR 198/XXIV/2013 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 stycznia 2013 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 art. 239, art. 264 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży

S T A T U T. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 09 kwietnia 2010 r. S T A T U T Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży 1 Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 5 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a Telefon: 625-117-84, 625-20-97, 625-19-32 Fax WIAS: 625-19-32, Fax RIO: 628-31-16 -----------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 177 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A 177 Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 stycznia 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 127 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mirsk na

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. UCHWAŁA NR XX/118/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo