Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r.

2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) 5 Załącznik Nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) 7 Załącznik Nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (wg klasyfikacji budżetowej) 22 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2006 roku Załącznik Nr 3 Kwoty dotacji przekazanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w 2006 roku 64 Załącznik Nr 5 Realizacja zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2006 rok Dochody Województwa Wielkopolskiego Subwencja ogólna Dotacje celowe Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych Pozostałe dochody własne Wydatki Województwa Wielkopolskiego Rolnictwo i łowiectwo - dział Górnictwo i kopalnictwo - dział Przetwórstwo przemysłowe - dział Transport i łączność - dział Turystyka - dział Gospodarka mieszkaniowa - dział Działalność usługowa - dział

3 2.8. Nauka - dział Administracja publiczna - dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział Obsługa długu publicznego - dział Różne rozliczenia - dział Oświata i wychowanie - dział Szkolnictwo wyższe - dział Ochrona zdrowia - dział Pomoc społeczna - dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział Edukacyjna opieka wychowawcza - dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział Kultura fizyczna i sport - dział Przychody i rozchody Województwa Wielkopolskiego Rozliczenie wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok według sprawozdania Rb -NDS o nadwyżce/deficycie Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 a zrealizowane w 2006 roku Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa 4. Zadania realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5. Zadania realizowane w ramach przyjmowanej i udzielanej pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 6. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wykonane w 2006 roku Analiza gospodarki pozabudżetowej 349

4 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosowanie do postanowień art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz ze zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok. Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005r. w wysokości: dochody zł wydatki zł Budżet po zmianach na 31 grudnia 2006r. wyniósł: dochody zł wydatki zł W stosunku do uchwalonego budżetu w dniu 19 grudnia 2005r. plan dochodów zwiększył się o 38,72%, a plan wydatków o 13,09%. Budżet Województwa Wielkopolskiego w 2006r. zrealizowano: Dochody w wysokości ,10 zł, co stanowi 110,13% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 1 i 1a,1b. Wydatki w wysokości ,20 zł, co stanowi 91,63% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w zał. nr 2. Przychody w wysokości ,58 zł, co stanowi 99,36% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. Rozchody w wysokości ,54 zł, co stanowi 101,58% planu Wykonanie przedstawiono w zał. nr 4. 4

5 Załącznik nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł) Poz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (4:3) DOCHODY OGÓŁEM ,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,53 124,16 I.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 119,58 I.2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA ,00 100,00 II.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 II.2 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE ,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa ,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.1 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd ,42 92,01 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,92 99,60 realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu ,95 68,86 województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,41 69,14 samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania III.1.5 bieżące realizowane przez samorząd województwa na ,00 100,00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 95,04 organami administracji rządowej III.2 Pozostałe dotacje ,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III ,93 65,39 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie III.2.2 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,66 98,19 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące III.2.3 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego III.3 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,46 100,00 III.4 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,79 99,87 5

6 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,07 100,00 nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,53 100,02 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa ,47 68,49 IV.2. Inne dochody ,96 109,70 6

7 Załącznik nr 1a Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Poz. Dział Rozdział Plan na 2006r. po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (7:6) ,10 110,13 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,53 124,16 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,53 124,16 poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,53 124, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 119, Podatek dochodowy od osób prawnych ,53 124,97 II. SUBWECJA OGÓLNA ,00 100, Różne rozliczenia ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 Część regionalna subwencji ogólnej dla ,00 100,00 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 III. DOTACJE CELOWE ,14 84,04 III.1 Dotacje celowe z budżetu państwa ,70 81,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.1 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,42 92,01 samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 95, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Melioracje wodne ,00 100, Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,74 48, ,65 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,09 46,21 przez samorząd województwa 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 100, Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Działalność usługowa ,37 99, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,37 98,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,37 98,47 przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa 750 Administracja publiczna ,02 87, Urzędy wojewódzkie ,02 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,02 87, ,26 64, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,26 64,04 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,26 64,04 przez samorząd województwa 851 Ochrona zdrowia ,38 95, Ratownictwo medyczne ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,00 przez samorząd województwa Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,51 71,48 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,51 71, Staże i specjalizacje medyczne ,87 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,87 95,68 8

9 Pomoc społeczna ,00 100, Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,65 84, Wojewódzkie urzędy pracy ,65 84, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,65 84,26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,92 99,60 ustawami realizowane przez samorząd województwa 010 Rolnictwo i łowiectwo ,92 99, Melioracje wodne ,90 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,90 100, ,00 100, ,02 56, ,76 53, ,26 67, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzyma z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100, Ochrona zdrowia ,00 100, Ratownictwo medyczne ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,00 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.3 realizację bieżacych zadań własnych samorządu ,95 68,86 województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe ,40 40, Rozwój przedsiębiorczości ,40 40,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,40 40,64 województwa 730 Nauka ,98 57, Pozostała działalność ,98 57,15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,98 57,15 województwa 750 Administracja publiczna ,52 96, Urzędy marszałkowskie ,52 96,02 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,52 96,02 województwa 801 Oświata i wychowanie ,00 84, Pozostała działalność ,00 84,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 84,21 województwa 803 Szkolnictwo wyższe ,54 92, Pomoc materialna dla studentów ,54 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,54 92, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 62, Wojewódzkie urzędy pracy ,53 62,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu ,53 62,58 województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 91, Pomoc materialna dla uczniów ,98 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,98 91,49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.4 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,41 69,14 własnych samorządu województwa 150 Przetwórstwo przemysłowe ,33 13, Rozwój przedsiębiorczości ,33 13, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,33 13,66 własnych samorządu województwa 600 Transport i łączność ,00 100, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 własnych samorządu województwa 801 Oświata i wychowanie ,08 99, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00 własnych samorządu województwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 98,76 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,08 98,76 własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia ,00 67, Szpitale ogólne ,00 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 67,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.5 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej 801 Oświata i wychowanie ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Centra kultury i sztuki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Biblioteki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Muzea ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami ,00 100,00 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na III.1.6 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 95,04 organami administracji rządowej 600 Transport i łączność ,00 74, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 74, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 74, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6520 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,00 100,00 organami administracji rządowej Centra kultury i sztuki ,00 100,00 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100, Muzea ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 III.2 Pozostałe dotacje ,59 97,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację III.2.1 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,93 65,39 publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych 100 Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 0,00 publicznych 710 Działalność usługowa ,00 0, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 0,00 publicznych 750 Administracja publiczna ,93 15, Urzędy marszałkowskie ,93 15,30 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów ,93 14,94 publicznych 2442 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 18,73 publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżacych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na III.2.2 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,66 98,19 finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,00 sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy marszałkowskie ,00 0,00 12

13 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6262 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 0,00 sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,66 97, Ochrona gleby i wód podziemnych ,66 97,34 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,66 97,34 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania III.2.3 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Teatry ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 100,00 terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.3 jednostkami samorządu terytorialnego na ,46 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 600 Transport i łączność ,46 99, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,12 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,12 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie ,34 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,34 99,99 dofinansowanie własnych zadń bieżących 801 Oświata i wychowanie ,00 100, Biblioteki pedagogiczne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 851 Ochrona zdrowia ,00 100, Szpitale ogólne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Teatry ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Centra kultury i sztuki ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00 13

14 Muzea ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między III.4 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,79 99,87 zakupów inwestycyjnych 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100, Melioracje wodne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 600 Transport i łączność ,79 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,79 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,79 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia ,00 100, Szpitale ogólne ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inewstycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 100,00 zakupów inewstycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100, Muzea ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych ,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych III.5 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,07 100,00 nadmiernej wysokości 150 Przetwórstwo przemysłowe ,43 100, Rozwój przedsiębiorczości ,43 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,43 100,00 nadmiernej wysikości 750 Administracja publiczna ,94 100, Urzędy marszałkowskie ,94 100,01 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,94 100,01 nadmiernej wysokości 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99, Pomoc materialna dla studentów ,84 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,84 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,82 100, Staże i specjalizacje medyczne ,82 100,00 14

15 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,82 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,06 100, Wojewódzkie urzędy pracy ,06 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,46 100,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w ,60 100,00 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,98 99, Pomoc materialna dla uczniów ,98 99,99 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2919 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,98 99,99 wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z III.6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,53 100,02 wysokości 750 Administracja publiczna 15 14,54 96, Urzędy marszałkowskie 15 14,54 96,93 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 15 14,54 96,93 wysokości 803 Szkolnictwo wyższe 4 4,26 106, Pomoc materialna dla studentów 4 4,26 106,50 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 4 4,26 106,50 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,09 100, Staże i specjalizacje medyczne ,09 100,07 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,09 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,44 100, Wojewódzkie urzędy pracy ,44 100,02 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,96 100,00 wysokości 0909 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,48 100,07 wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,20 100, Pomoc materialna dla uczniów ,20 100,06 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,20 100,06 wysokości IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,43 108,96 IV.1. Dochody z majątku województwa ,47 68, Rolnictwo i łowiectwo ,53 127, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,53 127,12 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,93 127,49 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych ,60 93, Transport i łączność ,71 194, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 x 15

16 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 x Drogi publiczne wojewódzkie ,71 146,98 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,35 128,73 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,36 180, Gospodarka mieszkaniowa ,17 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 58, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 132, ,63 111,74 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,04 48, Oświata i wychowanie ,55 47, Szkoły zawodowe ,35 96,87 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,41 96,85 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych ,94 99, Zakłady kształcenia nauczycieli ,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Biblioteki pedagogiczne ,20 74, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 74, Edukacyjna opieka wychowawcza ,51 23, Internaty i bursy szkolne ,40 17, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40 17, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,11 53,32 16

17 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,11 53,32 IV.2. Inne dochody ,96 109, Rolnictwo i łowiectwo ,11 312, Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,43 292, Wpływy z usług ,77 20, Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego , , Melioracje wodne , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x Pozostała działalność 0 277,91 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x 150 Przetwórstwo przemysłowe ,83 128, Rozwój przedsiębiorczości ,83 128, Pozostałe odsetki 0 743,10 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,60 195,18 innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych ,13 95,87 źródeł 600 Transport i łączność ,80 106, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,74 x 0920 Pozostałe odsetki 0 193,74 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00 x Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,78 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,78 x Drogi publiczne wojewódzkie ,28 102, Pozostałe odsetki 0 445,36 x 0920 Pozostałe odsetki ,93 977, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych opłat ,22 66,56 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych ,98 100,01 źródeł 630 Turystyka 0 53,72 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 50,00 x Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 50,00 x Pozostała działalność 0 3,72 x Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 0 3,72 x 700 Gospodarka mieszkaniowa ,55 x Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,55 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 237,60 x 17

18 Pozostałe odsetki ,95 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 x 710 Działalność usługowa ,34 x Biura planowania przestrzennego 0 512,36 x 0830 Wpływy z usług 0 70,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 442,36 x Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,76 x 0920 Pozostałe odsetki ,76 x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 2,22 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,22 x 730 Nauka ,95 168, Pozostała działalność ,95 168,34 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,66 168,32 innych źródeł 0928 Pozostałe odsetki 0 26,69 x 0929 Pozostałe odsetki 0 15,60 x 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,90 x Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,90 x Urzędy marszałkowskie , , Pozostałe odsetki ,46 x 0929 Pozostałe odsetki 0 409,32 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,01 413, ,43 x Pozostała działalność ,05 x 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,05 x Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88 x Komendy wojewódzkie policji ,88 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 256,42 x wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 x Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,69 219,76 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,31 219,74 ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 211, Pozostałe odsetki ,31 x Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0 470,38 x Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez 0890 urząd skarbowy oraz organ celny 0 470,38 x 18

19 Różne rozliczenia ,50 105, Różne rozliczenia finansowe ,50 105, Pozostałe odsetki ,84 158, Wpływy z różnych dochodów ,66 100, Oświata i wychowanie ,52 103, Szkoły zawodowe ,29 147, Wpływy z różnych opłat ,00 102, Wpływy z usług ,05 112, Pozostałe odsetki ,76 162, Wpływy z różnych dochodów ,22 117,17 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych ,26 x Kolegia pracowników służb społecznych 0 1,11 x 0920 Pozostałe odsetki 0 1,11 x Zakłady kształcenia nauczycieli ,84 104, Wpływy z różnych opłat 19 19,00 100, Pozostałe odsetki ,15 62, Wpływy z różnych dochodów ,69 108, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,01 95, Wpływy z usług ,00 1, Pozostałe odsetki ,75 123, Wpływy z różnych dochodów 0 969,69 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,42 98,44 innych żródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,15 98,44 innych żródeł Biblioteki pedagogiczne ,84 88, Wpływy z usług ,00 17, Pozostałe odsetki ,42 85, Wpływy z różnych dochodów ,42 169, Gospodarstwa pomocnicze ,43 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego ,43 x 803 Szkolnictwo wyższe ,02 100, Pomoc materialna dla studentów ,02 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,44 100,00 innych żródeł 2918 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,58 99,99 wysokości 851 Ochrona zdrowia ,45 x Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 162,40 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczniem lub pobranych w nadmiernej 0 24,07 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 138,33 x Pozostała działalność ,05 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,97 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 74,08 x wysokości 852 Pomoc społeczna ,84 235, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,84 235,92 19

20 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 3,86 x wysokości 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,47 x innych żródeł 0920 Pozostałe odsetki ,49 95, Wpływy z różnych dochodów ,02 97, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,69 106, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 107, Wpływy z różnych dochodów ,00 107, Wojewódzkie urzędy pracy ,69 106, Pozostałe odsetki 0 17,41 x 0929 Pozostałe odsetki ,43 x 0920 Pozostałe odsetki ,57 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 x Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub 2400 środków obrotowych 0 310,61 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z ,61 106,47 innych źródeł 0908 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 11,25 x wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w , ,30 101,13 nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,61 100, Internaty i bursy szkolne ,72 112, Wpływy z usług ,00 112, Wpływy z różnych dochodów ,72 99, Pomoc materialna dla uczniów ,63 100,52 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 2918 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ,52 100,00 wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 22,51 x 0929 Pozostałe odsetki ,41 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatow), samorządów województw pozyskane z ,19 100,00 innych źródeł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,26 93, Wpływy z usług ,63 99, Pozostałe odsetki ,63 31, Wpływy z różnych dochodów ,00 x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,63 100,49 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,93 100,09 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,20 100, Wpływy z opłaty produktowej ,20 100, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,32 186, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,35 x 0920 Pozostałe odsetki 0 371,00 x 20

21 Wpływy z różnych dochodów 0 803,51 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 227,84 x wysokości Teatry ,12 100, Pozostałe odsetki ,12 100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,07 100, Pozostałe odsetki ,07 100, Centra kultury i sztuki ,84 99, Pozostałe odsetki ,84 99, Pozostałe instytucje kultury 17 16,95 99, Pozostałe odsetki 17 16,95 99, Biblioteki ,96 99, Pozostałe odsetki ,96 99, Muzea ,54 100, Pozostałe odsetki ,54 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,52 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,52 x Pozostała działalność 24 23,97 99, Pozostałe odsetki 24 23,97 99, Kultura fizyczna i sport ,90 x Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,90 x Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 125,00 x Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 72,12 x wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 195,17 x 0970 Wpływy z różnych dochodów ,61 x 21

22 Załącznik nr 1b Dochody Województwa Wielkopolskiego za 2006 rok (według klasyfikacji budżetowej) Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006 rok po zmianach Wykonanie za 2006 rok % wykonania (6:5) DOCHODY OGÓŁEM ,10 110, Rolnictwo i łowiectwo ,64 101, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,96 142, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,93 127, Wpływy z usług ,77 20, Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych ,60 93, Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów ,36 x Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego , , Melioracje wodne ,58 100,06 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,80 innych zadań zleconych ustawami 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00 100,00 publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów ,00 100,00 inwestycyjnych Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszrów wiejskich 0 83,19 x 0929 Pozostałe odsetki 0 83,19 x Pozostała działalność ,91 100, Wpływy z różnych dochodów 0 277,91 x Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100, Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 2440 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, Przetwórstwo przemysłowe ,99 44, Rozwój przedsiębiorczości ,99 44, Pozostałe odsetki 0 743,10 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,40 40, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,60 195, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysikości ,43 100,00 22

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39% Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 r. Analiza dochodów budżetu gminy Turek za 2008 rok wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo