Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I"

Transkrypt

1 WOJCIECH MACHCYÑSKI Instytut Elektrotechnk Przemys³owej, Poltechnka Poznañska, Poznañ WOJCIECH SOKÓLSKI SPP Corrpol, Gdañsk Oddza³ywane ndukcyjne ln elektroeneretycznych wysokeo napêca na azoc¹ czêœæ I Stalowe ruroc¹ podzemne nara one s¹ na szkodlwe oddza³ywana pola manetyczneo /lub elektryczneo pochodz¹ceo od ln urz¹dzeñ elektroeneretycznych wskutek wystêpowana sprzê eñ typu ndukcyjneo oraz konduktancyjneo. Celem pracy jest zaprezentowane na wybranym przyk³adze rzeczywstym problematyk zw¹zanej z oddza³ywanem pola manetyczneo ln elektroeneretycznych na ruroc¹ podzemne. Czêœæ perwsza uwzlêdna przede wszystkm zaro ena pora enowe powodowane tym oddza³ywanam oraz ocenê potrzeby oranczana skutków teo zjawska. W czêœc druej omówone zostan¹ zaadnena zaro eñ korozyjnych ruroc¹u wywo³ywanych pr¹dem przemennym. S³owa kluczowe: oddza³ywane ln elektroeneretycznych, azoc¹, korozja Inductve nfluence of overhead power transmsson lnes on as ppelnes part I Underround steel ppelnes are eposed to the neatve nfluence of electromanetc and/or electrc felds enerated by overhead power transmsson lnes and devces whch enerate both nductve and conductve types of couplns. Ths paper presents problems connected wth the nfluence of power lnes on bured ppelnes n selected real feld eamples. Part one manly covers electrocuton hazards caused by ths type of nteracton and the necessty of assessn the contanment of the effects of ths phenomenon. In the second part problems wth AC nduced corroson of ppelnes wll be presented. Key words: nfluence of hh voltae power lnes, as ppelnes, corroson 1. Wprowadzene Stalowe ruroc¹ podzemne nara one s¹ na szkodlwe oddza³ywana pola manetyczneo /lub elektryczneo pochodz¹ceo od ln urz¹dzeñ elektroeneretycznych wskutek wystêpowana sprzê eñ typu ndukcyjneo oraz konduktancyjneo. Stopeñ ntensywnoœc oddza³ywañ zale y od welu parametrów uk³adu Ÿród³o pola ruroc¹ podzemny. Skutk oddza³ywañ w¹ ¹ sê z zaro enem pora enowym, mo lwoœc¹ uszkodzeñ ruroc¹u urz¹dzeñ elektrycznych pod³¹czonych do ruroc¹u oraz korozj¹ wywo³an¹ przez pr¹d przemenny. Projektanc u ytkowncy ruroc¹ów podzemnych pownn byæ œwadom mo lwoœc wyst¹pena oddza³ywañ zewnêtrzneo pola elektromanetyczneo, skutków jeo oddza- ³ywana oraz stnej¹cych metod oranczana szkodlweo oddza³ywana. W welu przypadkach praktycznych oraz na etape projektowana tras ruroc¹ów przydatnym narzêdzem dla okreœlana ntensywnoœc oddza³ywañ jest komputerowa symulacja. najomoœæ mechanzmów sprzê eñ, zastêpczych parametrów elektrycznych ruroc¹ów podzemnych oraz model oblczenowych jest koneczna dla umejêtneo pos³uwana sê tym narzêdzem. Ruroc¹ podzemne nale ¹ do klasy obwodów zemnopowrotnych, tj. obwodów elektrycznych zaweraj¹cych zemê, w których pr¹d przep³ywa zarówno w przewodach elektrycznych, jak w samej zem. Obwody zemnopowrotne wystêpuj¹ mêdzy nnym w elektroeneretyce, telekomunkacj, trakcj elektrycznej ochrone katodowej. Nale ¹ do nch, oprócz ruroc¹ów, kable eneretyczne telekomunkacyjne, szyny trakcj elektrycznej pr¹du sta³eo, seæ jezdna napowetrzna trakcj elektrycznej pr¹du przemenneo, lne elektroeneretyczne z uzemonym punktam zerowym tp. Konecznoœæ oszczêdnej ospodark terenam, zw³aszcza w rejonach zndustralzowanych, sprawa, e tworzy sê tzw. korytarze przesy³u ener, w których rupuje sê napowetrzne lne elektroeneretyczne wysokeo napêca, urz¹dzena trakcj elektrycznej, kable eneretyczne teletechnczne oraz mastralne ruroc¹ wody, azu palw p³ynnych. D³uoœæ takch korytarzy mo e dochodzæ do klkuset klometrów. bl ene tras obwodów zemnopowrotnych do Ÿróde³ pola elektromanetyczneo stwarza zaro ena wynkaj¹ce z oddza³ywañ natury elektrycznej manetycznej. Potencja³y wzbudzane w ruroc¹ach wskutek sprzê ena ndukcyjneo s¹ proporcjonalne do pr¹dów ln, a mpedancja wzajemna zale y od konfuracj uk³adu ruroc¹ lna, czêstotlwoœc pr¹du oraz rezystywnoœæ runtu. Oddza³ywane ndukcyjne mo e zachodzæ zarówno w stane normalnej pracy ln elektroeneretycznej, jak w stanach zak³ócenowych. D³uotrwa³e oddza³ywane ndukcyjne jest mo lwe w stane normalnej pracy ln w czase symetryczneo obc¹- ena trójfazoweo jest spowodowane nesymetr¹ eometryczn¹ w uk³adze poszczeólnych przewodów fazowych wzlêdem ruroc¹u, a wzbudzony na nm potencja³ os¹aæ mo e klkadzes¹t Voltów. Krótkotrwa³e oddza³ywane ndukcyjne wystêpuje podczas zwaræ jednofazowych z zem¹ w secach najwy szych napêæ pracuj¹cych ze skuteczne uzemonym punktem zerowym. warca w ln elektroeneretycznej maj¹ charakter przypadkowy s¹ praktyczne ne do unknêca. Wartoœc pr¹dów jednofazoweo zwarca dozemneo sêaj¹ 1 ka (w warunkach krajowych 3 4 ka). warca z zem¹ s¹ wy³¹czane w czase ne przekraczaj¹cym,5 s. Potencja³ ndukowany w ruroc¹u mo e os¹aæ wartoœæ do klku kv. Stwarza to zaro ene dla ruroc¹ów urz¹dzeñ do nch do³¹czonych oraz dla ch obs³u. Istneje tak e nebezpeczeñstwo wybuchu lub po aru w przypadku up³ywu azu lub palw z ruroc¹u. Celem nnejszej pracy jest zaprezentowane na wybranym przyk³adze problematyk zw¹zanej z oddza³ywanem pola manetyczneo ln elektroeneretycznych na ruroc¹ podzemne. Czêœæ perwsza uwzlêdna przede wszystkm zaro ena pora enowe powodowane tym oddza³ywanam oraz ocenê potrzeby oranczana skutków teo zjawska. W czêœc druej omówone zostan¹ zaadnena zaro eñ korozyjnych ruroc¹u wywo³ywanych pr¹dem przemennym.. Modelowane oddza³ywana ndukcyjneo na ruroc¹ podzemny W ruroc¹u, traktowanym jako lna d³ua znajduj¹ca sê w zewnêtrznym, perwotnym polu elektromanetycznym, zostaje wzbudzona s³a elektromotoryczna wymuszaj¹ca przep³yw pr¹du wzd³u ln. Schemat zastêpczy elementarneo odcnka ln ma postaæ jak na rys. 1 [1]. 1

2 Przyj¹wszy, e parametry elektryczne Y ln d³uej s¹ welkoœcam sta³ym, a lna jest równole³a do os uk³adu wspó³rzêdnych prostok¹tnych, uk³ad z rys. 1 jest opsany równanam: dv () d I() E () (1) di() YV () () d Po zró nczkowanu równana () wzlêdem otrzymuje sê z równana (1) di () Γ I YE () () (3) d przy czym Γ Y, Re( Γ ) > (4) jest sta³¹ przenoszena ln d³uej. Funkcja Y Γ ν I () E () ν e dν Γ 1 e Γ E e Γ ν () ν d ν 1 Γ Γν () ν e E e d ν (5) jest rozw¹zanem równana ró nczkoweo (3), a, Re( z ) > (6) Y jest mpedancj¹ charakterystyczn¹ ln d³uej. Napêce wzd³u ln d³uej wyznacza sê na podstawe równañ () (5): 1 Γ Γν V () e E () ν e dν 1 Γ Γν e E () ν e dν (7) Schemat zastêpczy oraz równana ró nczkowe (1) () umo lwaj¹ analtyczne wyznaczene pr¹dów potencja³ów wzd³u podzemneo ruroc¹u (dla newelu prostych przypadków), je el znane s¹ jeo parametry elektryczne Y oraz natê ene perwotneo pola elektryczneo, wytworzoneo w zem wzd³u trasy ruroc¹u []. Potencja³ okreœlony jest wzlêdem odle³eo punktu zem Rys. 1. Schemat zastêpczy odcnka ln d³uej z roz- ³o onym wymuszenem zewnêtrznym; mpedancja ln na jednostkê d³uoœc, Y admtancja ln na jednostkê d³uoœc, s³a elektromotoryczna na jednostkê d³uoœc o wartoœc zale nej od po³o ena, reprezentuj¹ca zewnêtrzne wymuszene punktu, któreo potencja³ przyjêty jest jako równy. W praktyce, okreœlane potencja³ów wzbudzanych wzd³u ruroc¹u przy oddza³ywanu ndukcyjnym /lub konduktancyjnym jest mo lwe dzêk zastosowanu z³o onych metod oblczenowych [3 5]. Dla dok³adnoœc oblczeñ bardzo stotna jest znajomoœæ wszystkch parametrów elektrycznych ruroc¹u. astosowane komputerów do oblczeñ jest nezbêdne. Poprawnoœæ okreœlena wszystkch elementów uk³adu oblczenoweo prowadz do uzyskana wynków o du ej dok³adnoœc. Oblczena wykonuje sê w klku etapach. W przypadku oddza³ywana ndukcyjneo alorytm oblczenowy zawera: podza³ uk³adu oddza³ywana na odcnk w zale noœc od odle³oœc ln ruroc¹u, tak eby wzbudzana jednostkowa s³a elektromotoryczna (sem) by³a sta³a wzd³u ca³ej d³uoœc odcnka ruroc¹u poddaneo oddza³ywanu, okreœlene sem dla ka deo odcnka w zale- noœc od typu oddza³ywana (krótkotrwa³e, d³uotrwa³e), przedstawene ka deo odcnka ruroc¹u jako zastêpczeo obwodu elektryczneo (rys. ), oblczena potencja³ów w wêz³ach obwodu elektryczneo, sk³adaj¹ceo sê z ³añcuchoweo po³¹czena czwórnków. Pon ej zestawono oznaczena wzory dla oblczana parametrów elektrycznych ruroc¹u podzemneo: D œrednca ruroc¹u h ³êbokoœæ u³o ena ruroc¹u j jednostka urojona Rys.. Schemat zastêpczy odcnka ruroc¹u czwórnk typu r promeñ ruroc¹u r p rezystancja przejœca Y admtancja Y admtancja wynkaj¹ca z przep³ywu pr¹du przez zemê Y admtancja up³ywnoœcowa ruroc¹u mpedancja mpedancja charakterystyczna mpedancja wynkaj¹ca z przep³ywu pr¹du przez zemê mpedancja wewnêtrzna ruroc¹u przenkalnoœæ elektryczna pró n konduktywnoœæ runtu pulsacja sta³a propaacj przenkalnoœæ manetyczna pró n przenkalnoœæ manetyczna wzlêdna rezystywnoœæ zem rezystywnoœæ stal r st Y 1 dze: Γ ( 1 j) ρ µ µ ω st πd j ωµ 185, ln π a Γ k r (8) (9) (1) Y πσ ln, Γa Y Y Y parametr zadany (wyznaczony z r p ) n 1 (11) (1) jωµ 185, ln π a Γn k Y ln, (13) πσ Γa k jωµ σ (14) a r 4 h (15) 3. Symulacja oddza³ywana ndukcyjneo na azoc¹ Symulacja przeprowadzona zosta³a dla rzeczywsteo obektu w szereu ró nych warantach. W pracy opsano klka z nch, które prezentuj¹ zastosowan¹ metodykê oraz umo- lwaj¹ prawd³owe wnoskowane. Obektem oddza³ywana jest azoc¹ DN73 o d³uoœc ok. 47 km, posadaj¹cy w projektu zolacjê przyjêt¹ dla klasy C obc¹- ena w DIN 367, przebeaj¹cy na odcnku ostatnch 16 km w zbl enu do ln elektroeneretycznych W.N. Dane ruroc¹u: œrednca 73 mm ruboœæ zolacj s 4mm ³êbokoœæ u³o ena h 1m rezystancja przejœca r p oraz 3k m rezystywnoœæ stal st,169 mm /m przenkalnoœæ elektr. wzlêdna zolacj r 5 przenkalnoœæ manet. wzlêdna r Obektam oddza³ywuj¹cym s¹ napowetrzne lne elektroeneretyczne pr¹du przemenneo o napêcach 4 kv oraz kv.

3 Dane nezbêdne do symulacj komputerowych oddza³ywañ ln elektroeneretycznych na azoc¹, zarówno w stane ch normalnej pracy (oddza³ywane d³uotrwa³e), jak równe w stanach awaryjnych (oddza³ywane krótkotrwa³e), uzyskano z pomarów terenowych oraz z Polskch Sec Elektroeneretycznych. Oblczena jednofazowych zwaræ dozemnych: lna 4 kv zwarce na wybranym s³upe, pr¹d zwarca: 3481 A, lna kv zwarce na wybranym s³upe, pr¹d zwarca: 3453 A, lna kv zwarce w podstacj, pr¹d zwarca: 483 A. weryfkowane pomarowo dane dotycz¹ce jakoœc zolacj na azoc¹u wykaza³y stnene odcnków o ró nej jednostkowej rezystancj powerzchnowej zolacj: dla odcnka I: r p k m, dla odcnka II: r p 3 k m, Œredna rezystywnoœc runtu wynos³a 16 m Oddza³ywane w stane normalnej pracy ln Oblczena wykonuje sê w punktach oblczenowych wzd³u ruroc¹u oznaczonych od 1 do 16, przy czym odle³oœæ mêdzy punktam oblczenowym wynos 1 km. W oblczenach rozpatruje sê potencja³y wzbudzone na azoc¹u ³¹cznym oddza- ³ywanem ndukcyjnym pr¹dów roboczych w ln 4 kv oraz w ln kv. ak³ada sê jednakowe fazy pocz¹tkowe pr¹dów obu ln. Wyznacza sê potencja³y wzbudzane d³uotrwa³ym oddza³ywanem ndukcyjnym w dwóch przypadkach: rezystancja przejœca azoc¹u wynos k m na po³owe d³uoœc azoc¹u tj. od punktu oblczenoweo 1 do 8, a na pozosta³ej czêœc (9 16) rezystancja przejœca wynos 3 k m warant 5/5, rezystancja przejœca azoc¹u wynos k m na 5% d³uoœc azoc¹u tj. od punktu oblczenoweo 1 do 4, a na pozosta³ej czêœc (5 16) rezystancja przejœca wynos 3 k m warant 5/75. Przyjête do oblczeñ pr¹dy robocze: ln 4 kv: I 4 1 A, ln kv: I 5 A. Wynk oblczeñ rozk³adu potencja³ów wzd³u azoc¹u (wartoœæ skuteczna potencja³u azoc¹u) wzbudzone ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv w stane normalnej pracy przedstawa rys. 3. W przypadku d³uotrwa³eo oddza³ywana najwêksze wartoœc potencja³ów wystêpuj¹ na koñcach odcnka zbl ena azoc¹u do ln, tj. w punktach oblczenowych Wartoœæ maksymalna potencja³u azoc¹u mo e wyneœæ ok. 6 V (warant 5/5) lub ok. 5 V (warant 5/75). 3.. Krótkotrwa³e oddza³ywane ln 4 kv oraz ln kv Jednofazowe zwarce z zem¹ na wybranym s³upe 4 kv ak³ada sê, e zwarce wystêpuje na najbl szym s³upe ln 4 kv w faze R najbl ej usytuowanej w stosunku do trasy azoc¹u. W oblczenach uwzlêdna sê przep³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fazach. Przyjête do oblczeñ pr¹dy: pr¹d zwarca ln 4 kv: I zw A, pr¹dy robocze ln 4 kv: I 4 1 A, pr¹dy robocze ln kv: I 5 A. Rozk³ad potencja³u wzd³u azoc¹u wzbudzony ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv podczas jednofazoweo zwarca dozemneo na wybranym s³upe ln 4 kv przedstawono na rys. 4. W przypadku krótkotrwa³eo oddza³ywana podczas zwarca jednofazoweo z zem¹ na wybranym s³upe ln 4 kv, maksymalne wartoœc potencja³ów wystêpuj¹ na koñcach odcnka zbl ena azoc¹u do ln, tj. w punktach oblczenowych Wartoœæ maksymalna potencja³u azoc¹u mo e wyneœæ ok. 77 V (warant 5/5) lub ok. 65 V (warant 5/75) Jednofazowe zwarce z zem¹ na wybranym s³upe ln kv ak³ada sê, e zwarce wystêpuje na najbl szym s³upe ln kv w faze R najbl ej usytuowanej w stosunku do trasy azoc¹u. W oblczenach uwzlêdna sê przep³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fazach. Przyjête do oblczeñ pr¹dy: pr¹d zwarca ln kv: I zw 3453 A, pr¹dy robocze ln 4 kv: I 4 1 A, pr¹dy robocze ln kv: I 5 A. Potencja³y wzd³u azoc¹u wzbudzone ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv podczas jednofazoweo zwarca dozemneo na wybranym s³upe ln kv przedstawono na rys. 5. W przypadku krótkotrwa³eo oddza³ywana podczas zwarca jednofazoweo z zem¹ na wybranym s³upe ln kv, maksymalne wartoœc potencja³ów wystêpuj¹ na koñcach odcnka zbl ena azoc¹u do ln, tj. w punktach oblczenowych Wartoœæ maksymalna potencja³u azoc¹u mo e wyneœæ ok. 4 V (warant 5/5) lub ok. 34 V (warant 5/75) Jednofazowe zwarce z zem¹ ln kv w podstacj ak³ada sê, e zwarce jednofazowe z zem¹ ln wystêpuje w podstacj w faze R najbl ej usytuowanej w stosunku do trasy azoc¹u. W oblczenach uwzlêdna sê przep³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fazach. Przyjête do oblczeñ pr¹dy: pr¹d zwarca ln kv: I zw 483 A, pr¹dy robocze ln 4 kv: I 4 1 A, pr¹dy robocze ln kv: I 5 A. Potencja³y wzd³u azoc¹u wzbudzone ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv podczas jednofazoweo zwarca dozemneo ln kv w podstacj przedstawono na rys. 6. W przypadku krótkotrwa³eo oddza³ywana podczas zwarca jednofazoweo z zem¹ ln kv w podstacj, maksymalne wartoœc potencja³ów wystêpuj¹ na koñcach odcnka zbl ena azoc¹u do ln, tj. w punktach oblczenowych Wartoœæ maksymalna potencja³u azoc¹u mo e wyneœæ ok. 3 V (warant 5/5) lub ok. 4 V (warant 5/75). 4. Ocena zaro ena pora enoweo Ocenê stopna zaro ena pora enoweo azoc¹u przeprowadza sê przy za³o enach: oblczony potencja³ azoc¹u (wzlêdem zem dalekej) odpowada napêcu ra enowemu dotykowemu w sytuacj, dy cz³owek znajduj¹cy sê w pobl u azoc¹u dotyka o (np. wykonuj¹c pomary w s³upku pomarowym nstalacj ochrony katodowej), czas ra ena wynos t F,15 s. dopuszczalne napêce dotykowe ra enowe dla czasu ra ena t F,15 s wynos wed³u PN-E-5115: Instalacje elektroeneretyczne pr¹du przemenneo o napêcu wy - szym od 1 kv U Tp 575 V. dopuszczalne napêce dotykowe ra enowe w przypadku oddza³ywana d³uotrwa³eo ln elektroeneretycznej wynos wed³u PN-E-5115 U Tp 75 V (dla czasu ra ena t F 1 s). oblczone wartoœc potencja³ów azoc¹u zwêksza sê o 5%, uwzlêdnaj¹c w ten sposób przewdywan¹ rozbudowê systemu elektroeneretyczneo zw¹zany z tym wzrost mocy zwarcowej. W œwetle przyjêtych za³o eñ stwerdza sê, e w rozpatrywanych przypadkach: w przypadku d³uotrwa³eo oddza³ywana ndukcyjneo obu ln 4 kv oraz kv, zaro ene pora enowe ne wystêpuje. Wartoœc potencja³ów wzbudzone na azoc¹u s¹ n sze od wartoœc dopuszczalnych napêæ dotykowych ra enowych. Nale y jednak zwrócæ uwaê, e wartoœc maksymalne wzbudzanych potencja³ów mo¹ le- eæ bardzo blsko wartoœc dopuszczanych norm¹. zaro ene pora enowe spowodowane krótkotrwa³ym oddza³ywanem ndukcyjnym mo³oby wyst¹pæ jedyne w przypadku jednofazoweo zwarca dozemneo na analzowanym s³upe ln 4 kv. z uwa na mo lwoœæ wyst¹pena zaro ena pora enoweo w przypadku jednofazoweo zwarca dozemneo w ln 4 kv oraz utrzymywane sê w tym rejone potencja³ów o wartoœc rzêdu 6 V podczas normalnej pracy ln elektroeneretycznych W.N. nale y zastosowaæ wzd³u azoc¹u œrodk ochrony przecwpora enowej. 3

4 Rys. 3. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas d³uotrwa³eo oddza- ³ywana Rys. 4. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas krótkotrwa³eo oddza³ywana ; zwarce jednofazowe z zem¹ na wybranym s³upe ln 4 kv Rys. 5. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas krótkotrwa³eo oddza³ywana ; zwarce jednofazowe z zem¹ na wybranym s³upe ln kv Rys. 6. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas krótkotrwa³eo oddza³ywana podczas jednofazoweo zwarca dozemneo ln kv w podstacj Rys. 7. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas krótkotrwa³eo oddza³ywana ; zwarce jednofazowe z zem¹ na s³upe ln 4 kv przy uzemenu azoc¹u w punkce oblczenowym nr 1 Rys. 8. Przebe potencja³u wzd³u azoc¹u podczas d³uotrwa³eo oddza- ³ywana przy uzemenu azoc¹u w punkce oblczenowym nr 1 5. Symulacja oddza³ywana ln 4 kv oraz ln kv na azoc¹ przy zastosowanu œrodków ochrony przecwpora enowej Rozpatruje sê przypadek najroÿnejszy z punktu wdzena zaro ena pora enoweo zwarce na analzowanym s³upe ln 4 kv w faze R, najbl ej usytuowanej w stosunku do trasy azoc¹u. W oblczenach uwzlêdna sê przep³yw pr¹dów roboczych w pozosta³ych fazach jak w p ak³ada sê, e w punkce oblczenowym nr 1 stosuje sê uzemene azoc¹u o rezystancj R 1, 1 lub 5. Oblczena odnosza sê do przypadku 5/5. Rozk³ad potencja³u wzd³u azoc¹u wzbudzony ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv podczas jednofazoweo zwarca dozemneo na s³upe ln 4 kv przedstawono na rys. 7. symulacj wynka, e zastosowane w rejone mo lweo wyst¹pena zaro ena pora enoweo uzemena azoc¹u powoduje stotne zmnejszene wartoœc ndukowanych potencja³ów. Uzom o rezystancj R 1 1Ù pod³¹czony w punkce oblczenowym nr 1 obn a wartoœæ potencja³u do ok. 67 V, a uzom o rezystancj R 1 5Ù do ok. 58 V, co stanow wartoœæ zbl on¹ do bezpecznej w œwetle normy PN-E-5115:. Wynk oblczeñ rozk³adu potencja³ów wzd³u azoc¹u wzbudzone ³¹cznym ndukcyjnym oddza³ywanem ln 4 kv oraz kv w stane normalnej pracy, dy w punkce oblczenowym nr 1 stosuje sê

5 uzemene azoc¹u o rezystancj odpowedno R 1,15, przedstawa rys. 8. Oblczena odnosz¹ sê do warantu 5/5. Równe w tym przypadku uzyskuje sê skuteczne obn ene potencja³u do wartoœc le ¹cych pon ej dopuszczanych przez normê PN-E-5115: w przypadku zastosowana uzomu R 1 5Ù potencja³ wynos ok. 45 V. Nale y jednak e zauwa yæ, e potencja³ o takej wartoœc le y znaczne powy ej rancy dopuszczanej przez nne normy, np. 15 V przez normê amerykañsk¹ [6]. 6. Ocena zaro ena pora enoweo Spoœród analzowanych przypadków krótkotrwa³eo oddza³ywana ndukcyjneo, mo lwoœæ nebezpeczneo oddza³ywana stwerdzono jedyne dla przypadku wyst¹pena jednofazoweo zwarca dozemneo w ln 4 kv w rejone zbl ena do azoc¹u. W przypadku d³uotrwa³eo oddza³ywana wynk symulacj ne stwerdza wyst¹pena zaro ena pora enoweo na azoc¹u. Mo¹ na nm jednak e pojawæ sê potencja³y o wartoœcach zbl onych do dopuszczalnych norm¹ (potwerdzaj¹ to pomary), co powodowaæ mo e odczuwalne skutk u osób kontaktuj¹cych sê z azoc¹em, np. podczas prowadzena rutynowych pomarów skutecznoœc dza³ana ochrony katodowej. uwa na mo lwoœæ wyst¹pena zaro ena pora enoweo w przypadku jednofazoweo zwarca dozemneo w ln 4 kv oraz utrzymywane sê w tym rejone potencja³ów o wartoœc rzêdu 6 V podczas normalnej pracy ln elektroeneretycznych W.N. nale y: zastosowaæ wzd³u azoc¹u œrodk ochrony przecwpora enowej w postac uzemena azoc¹u za pomoc¹ odrancznków pr¹du sta³eo, przy wykonywanu pomarów ochrony katodowej oraz nnych prac na azoc¹u stosowaæ dodatkowe œrodk ochrony przecwpora enowej w postac obuwa rêkawc ochronnych, przy wykonywanu prac remontowych na azoc¹u, nale y azoc¹ dodatkowo uzemæ za pomoc¹ uzomu prêtoweo; ne jest wymaane stosowane dodatkowych œrodków ochrony przecwpora enowej. Œrodk te uwzlêdnaj¹ jedyne zaro ene pora enowe okreœlane na podstawe przepsów bezpeczeñstwa elektryczneo. Przy wyst¹penu znacz¹ceo oddza³ywana ln elektroeneretycznej podczas normalneo trybu pracy ln (jak w pokazanym przyk³adze) koneczne jest przeanalzowane zaro ena korozj¹ azoc¹u wywo³an¹ przez pr¹d przemenny. 7. Wnosk Okreœlene przewdywaneo zaro ena pora enoweo w stanach normalneo trybu pracy ln elektroeneretycznej W.N. oraz w stanach awaryjnych (podczas zwaræ dozemnych) mo lwe jest w praktyce jedyne na podstawe symulacj komputerowych z wykorzystanem waryodnych danych opsuj¹cych zarówno analzowany ruroc¹ œrodowsko, w którym sê znajduje, a tak e robocze oblczone parametry elektryczne ln elektroeneretycznej W.N. Dla stnej¹ceo azoc¹u wszelke dane podczas normalnej pracy ln elektroeneretycznej pownny byæ okreœlone w drodze pomarów, co w znacz¹cy sposób uwaryodna symulacje komputerowe. W przypadku stwerdzena w drodze oblczeñ dla stanów awaryjnych zaro ena pora- enoweo koneczne jest zastosowane œrodków zabezpeczaj¹cych, które musz¹ byæ tak dobrane, aby mo lwa by³a normalna praca systemów ochrony katodowej ruroc¹u. Tak e podczas normalnej pracy ln elektroeneretycznej ndukowane napêca, na tyle nske, e neroÿne z punktu pora ena, ale mo¹ce byæ neprzyjemne dla obs³u azoc¹u (³ówne ekp pomarowych nstalacj ochrony katodowej), pownny z teo powodu byæ obn ane. W nektórych przypadkach podczas normalnej pracy ln mo e zachodzæ proces korozj wywo³any pr¹dem przemennym. Sposób rozw¹zywana teo problemu bêdze przedmotem druej czêœc pracy. LITERATURA 1. Machczyñsk W.: Oddza³ywana elektromanetyczne na obwody zemnopowrotne ruroc¹ podzemne. Wydawnctwo Poltechnk Poznañskej, Poznañ, Lukstaedt M., Machczyñsk W.: Parametry elektryczne schematu zastêpczeo ruroc¹u podzemneo. astosowana Komputerów w Elektrotechnce kwe 99, Poznañ/Kekrz, 1 14 kwetna 1999, s Machczyñsk W., Markewcz M., Sokólsk W.: Oddza³ywane ln przesy³owych W.N., Ruroc¹ (Polsh Ppelne Journal), nr 3, s. 11, Machczyñsk W., Markewcz M., Sokólsk W.: Oddza³ywane ln eneretycznych W.N., Ruroc¹ (Polsh Ppelne Journal), nr 4, s. 15, Lukstaedt M., Machczyñsk W.: Oddza³ywane obwodów elektroeneretycznych na ruroc¹ podzemne. astosowana Komputerów w Elektrotechnce kwe 99, Poznañ/Kekrz, 1 14 kwetna 1999, s NACE Standard RP177-: Mtaton of Alternatn Current and Lhtnn Effects on Metallc Structures and Corroson Control Systems. Informacja o Autorach: Dr hab. n. Wojcech Machczyñsk ukoñczy³ Wydza³ Elektryczny Poltechnk Poznañskej w 1971 roku. Doktoryzowa³ sê habltowa³ na tym Wydzale odpowedno w latach ajmuje sê teor¹ praktyk¹ obwodów zemnopowrotnych, w tym ochron¹ katodow¹ pr¹dam b³¹dz¹cym. Jest autorem ponad 1 publkacj. Pracuje w Instytuce Elektrotechnk Przemys³owej pe³n¹c funkcjê kerownka ak³adu Podstaw Elektrotechnk. Obecne zatrudnony jest w ak³adze Elektrotechnk Teoretycznej na stanowsku profesora nadzwyczajneo. Adres do korespondencj: Instytut Elektrotechnk Przemys³owej Poltechnka Poznañska ul. Potrowa 3A, Poznañ tel. /61/ e-mal: Dr n. Wojcech Sokólsk jest absolwentem Wydza³u Chemczneo Poltechnk Gdañskej, specjalzacj Korozja ochrona metal. W latach pracownk naukowo-badawczy nauczycel akademck w ak³adze, a póÿnej w Katedrze Technolo abezpeczeñ Przecwkorozyjnych PG. W latach keruje ak³adem Korozj Morskej w Instytuce Morskm w Gdañsku a od jest tak e Dyrektorem ds. Technk Rozwoju SPP Corrpol w Gdañsku. Jest dyplomowanym n ynerem specjalst¹ w dzedzne Ochrona elektrochemczna przed korozj¹ oraz rzeczoznawc¹ SITPChem w specjalzacj Korozja w przemyœle chemcznym. Od 197 jest cz³onkem, a od 1994 r. przewodncz¹cym Polskeo Komtetu Elektrochemcznej Ochrony przed Korozj¹ przy arz¹dze G³ównym SEP. Redaktor dza³owy Ochrony przed Korozj¹. Cz³onek normalzacyjneo Komtetu Technczneo nr Autor lcznych prac naukowych, patentów, opracowañ dla przemys³u wdro eñ. Cz³onek towarzystw korozyjnych polskch zarancznych, od 4 v-ce prezes PSK. Specjalzacja: ochrona katodowa, korozja elektroltyczna, badana laboratoryjne, pomary terenowe, ochrona przed pr¹dam b³¹dz¹cym. Adres do korespondencj: SPP Corrpol, ul. Elbl¹ska 133A, Gdañsk e-mal: 5

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Ćwczene 18 Anna Jakubowska, Edward Dutkewcz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Zagadnena: Zjawsko adsorpcj, pojęce zotermy adsorpcj. Równane zotermy adsorpcj Gbbsa. Defncja nadmaru

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr nż. Agneszka Bołtuć, pokój 304, e-mal: aboltuc@.uwb.edu.pl Lczba godzn forma zajęć: 15 godzn wykładu oraz 15 godzn laboratorum 15 godzn projektu Konsultacje: ponedzałk 9:30-11:00,

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. - Prąd powstający w wyniku indukcji elektro-magnetycznej.

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. - Prąd powstający w wyniku indukcji elektro-magnetycznej. INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Indukcja - elektromagnetyczna Powstawane prądu elektrycznego w zamknętym, przewodzącym obwodze na skutek zmany strumena ndukcj magnetycznej przez powerzchnę ogranczoną tym obwodem.

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

POMIAROWA WERYFIKACJA NUMERYCZNEJ ANALIZY WYBRANEGO ZAGADNIENIA EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

POMIAROWA WERYFIKACJA NUMERYCZNEJ ANALIZY WYBRANEGO ZAGADNIENIA EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Wojcech KRAJEWSKI Mchał FOTYMA 621.391.823 519.6 537.212 POMIAROWA WERYFIKACJA NUMERYCZNEJ ANALIZY WYBRANEGO ZAGADNIENIA EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI STRESZCZENIE W artykule przedstawono wynk eksperymentalnej

Bardziej szczegółowo

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy

4. Podzielnica uniwersalna 4.1. Budowa podzielnicy 4. Podelnca unwersalna 4.. Budowa podelncy Podelnca jest pryrądem podałowym, który stanow specjalne wyposażene frearek unwersalnych. Podstawowym astosowanem podelncy jest dokonywane podału kątowego. Jest

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

11. OZNACZANIE ILOŒCIOWE W HPLC

11. OZNACZANIE ILOŒCIOWE W HPLC Oznaczane lo cowe w HPLC.qxp 2004-06-16 23:58 Page 166 11. OZNACZANIE ILOŒCIOWE W HPLC Rafa³ Kartanowcz Celem rozdzelana meszanny substancj na poszczególne sk³adnk, b¹dÿ tylko wybranych substancj od nnych,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrcal Engneerng 015 Mkołaj KSIĄŻKIEWICZ* OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(4)/2008, s. 91-95 ISSN-1895-3794 Andrzej Kidawa Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach Jagoda G³az Wy sza Szko³a

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *)

ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) Wojcech KRAJEWSKI ANALIZA DOKŁADNOŚCI WYBRANYCH TECHNIK CAŁKOWO-BRZEGOWYCH W KONTEKŚCIE MODELOWANIA ZAGADNIEŃ EMC NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI *) STRESZCZENIE W artykule przeprowadzono analzę dokładnośc metod:

Bardziej szczegółowo

Modelowanie charakterystyki przy œciskaniu oraz w³aœciwoœci u ytkowe hiperelastycznych materia³ów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn

Modelowanie charakterystyki przy œciskaniu oraz w³aœciwoœci u ytkowe hiperelastycznych materia³ów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn 544 POLIMERY 8, 53, nr 7 8 AA BOZKOWSKA ), KAMIL BABSKI ), JERZY OSIÑSKI ), PIOTR AH ) Modelowane charakterystyk przy œcskanu oraz w³aœcwoœc u ytkowe hperelastycznych matera³ów poluretanowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 83 Budownctwo Inżynera Środowska z. 59 (4/1) 01 Bożena BABIARZ Barbara ZIĘBA Poltechnka Rzeszowska ANALIZA JEDNOSTKOWYCH STRAT CIEPŁA W SYSTEMIE RUR PREIZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Śwdnk, 24 wrześna 2012 r. Sąd Rejonowy Lubln Wschód w Lublne z sedzbą w Śwdnku ul. Kard. S. Wyszyńskego 18 21-040 Śwdnk sprawa: LWZP-2401-14-65/12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej Metody oceny efektywnoœc operacyjnej banków detalcznych Danuta Skora, mgr, doktorantka Wydza³u Nauk Ekonomcznych, Dyrektor Regonu jednego z najwêkszych banków detalcznych Adran Kulczyck, mgr, doktorant

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej Krzysztof Borowsk Zastosowane metody wdeł cenowych w analze technczne Wprowadzene Metoda wdeł cenowych została perwszy raz ogłoszona przez Alana Andrewsa 1 w roku 1960. Trzy lne wchodzące w skład metody

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy i energii

Pomiar mocy i energii Zakład Napędów Weloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CęŜkch PW Laboratorum Elektrotechnk Elektronk Ćwczene P3 - protokół Pomar mocy energ Data wykonana ćwczena... Zespół wykonujący ćwczene: Nazwsko

Bardziej szczegółowo

Szkoła z przyszłością

Szkoła z przyszłością Szkoła z przyszłoścą szkolene współfnansowane przez Unę Europejską w ramach Europejskego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Śwerk ĆWICZENIE 2 L

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej... Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie

Przetwornica DC-DC podwy szaj¹ca napiêcie 30 Przetwornica DCDC podwy szaj¹ca napiêcie 44mm 55mm DANE TECHNICZNE DCU1/12V Napiêcie wyjœciowe: Pr¹d spoczynkowy: Max. pr¹d wyjœciowy Czêstotliwoœæ pracy: Wymiary: W AŒCIWOŒCI Sprawnoœæ do. Minimalne

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Wykład 15 Elektrostatyka

Wykład 15 Elektrostatyka Wykład 5 Elektostatyka Obecne wadome są cztey fundamentalne oddzaływana: slne, elektomagnetyczne, słabe gawtacyjne. Slne słabe oddzaływana odgywają decydującą ole w budowe jąde atomowych cząstek elementanych.

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice

dr inż. ADAM HEYDUK dr inż. JAROSŁAW JOOSTBERENS Politechnika Śląska, Gliwice dr nż. ADA HEYDUK dr nż. JAOSŁAW JOOSBEENS Poltechna Śląsa, Glwce etody oblczana prądów zwarcowych masymalnych nezbędnych do doboru aparatury łączenowej w oddzałowych secach opalnanych według norm europejsej

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY W PROGRAMIE LABVIEW

APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY W PROGRAMIE LABVIEW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 015 Sera: TRANSPORT z. 86 Nr kol. 196 Jan WARCZEK, Kaml BRONCEL APLIKACJA METODY BADAŃ WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POWYŻEJ 3,5 TONY

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ASYMETRII NA WAHANIA NAPIĘCIA W SIECIACH ZASILAJĄCYCH PIECE ŁUKOWE

WPŁYW ASYMETRII NA WAHANIA NAPIĘCIA W SIECIACH ZASILAJĄCYCH PIECE ŁUKOWE OLZYKOWKI Zbgnew wahana napęca, asymetra, pec łukowy WPŁYW YMETRII N WHNI NPIĘI W IEIH ZILJĄYH PIEE ŁKOWE W referace omówono wpływ asymetr na wahana napęca. Przedstawono wynk oblczeń modelowych oraz przebeg

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn Wyznaczane zastępczej sprężyn Ćwczene nr 10 Wprowadzene W przypadku klku sprężyn ze sobą połączonych, można mu przypsać tzw. współczynnk zastępczej k z. W skrajnych przypadkach sprężyny mogą być ze sobą

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

pdfmachine by BroadGun Software

pdfmachine by BroadGun Software 10 ÃWICZENIE 6 ÃWICZENIA W ADRESOWANIU MIESZANYM ÃWICZENIE POKAZOWE nr 6. Oblicz objêtoœã walcó w o promieniu r = 1; 1,5; 2; 7 cm i wysokoœci h = 10; 10,5;..; 18 cm. Wynik podaj w dcm 3 z dokùadnoœci¹

Bardziej szczegółowo

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski*

Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* Górnictwo i Geoin ynieria Rok 33 Zeszyt 3 29 Marian Branny*, Bernard Nowak*, Bogus³aw Ptaszyñski*, Zbigniew Kuczera*, Rafa³ uczak*, Piotr yczkowski* WP YW PARAMETRÓW USTALONEGO PRZEP YWU DWUFAZOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2001, tom XLVIII, zeszyt 102

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2001, tom XLVIII, zeszyt 102 PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2001, tom XLVIII, zeszyt 102 STEFAN CACOŃ Akadema Rolncza, Wrocław PROBLEM WIARYGODNOŚCI GEODEZYJNYCH POMIARÓW DEFORMACJI OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W RELACJI OBIEKT-GÓROTWÓR

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego

Mierzenie handlu wewnątrzgałęziowego Kaaryna Śledewska, erene handlu wewnąrgałęowego erene handlu wewnąrgałęowego Problemy merenem ele eoreycnych sposobów merena (handel wewnąrgałęowy cyl nra-ndusry rade było proponowanych w leraure predmou.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku B u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 2012 Wyznaczane lokalzacj obektu logstycznego z zastosowanem metody wyważonego środka cężkośc studum przypadku Emla Kuczyńska, Jarosław Zółkowsk Wojskowa Akadema Technczna,

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci sn kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii

Kompleksowa automatyzacja i monitorowanie sieci sn kluczowym elementem poprawy niezawodności i ciągłości dostaw energii mgr nż. Stansław Kuback dr nż. Jacek Śwdersk mgr nż. Marcn Tarasuk Kompleksowa automatyzacja montorowane sec sn kluczowym elementem poprawy nezawodnośc cągłośc dostaw energ 1. Wstęp Prawodawstwo Un Europejskej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA Ćwczene O5 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest poznane metod pomaru współczynnków odbca przepuszczana próbek płaskch 2. Ops stanowska laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: BADANIE SPADKÓW NAPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Ćwiczenie nr: 1 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

Multifraktalne cechy przep³ywu lokalnej sejsmicznoœci indukowanej na terenie KWK Katowice (GZW)

Multifraktalne cechy przep³ywu lokalnej sejsmicznoœci indukowanej na terenie KWK Katowice (GZW) Przegl¹d Geologczny, vol. 49, nr, 00 Multfraktalne cechy przep³ywu lokalne sesmcznoœc ndukowane na terene KWK Katowce (GZW) Olga Polechoñska* Zbadano multfraktalne w³aœcwoœc rozk³adów epcentrów, czasów

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna i falowa

Optyka geometryczna i falowa Pojęcie podstawowe: promień świetlny. Optyka geometryczna i alowa Podstawowa obserwacja: jeżeli promień świetlny pada na granicę dwóch ośrodków to: ulega odbiciu na powierzchni granicznej za!amaniu przy

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 00/03 cz. I 77 Marcn Pawlak Poltechnka Wrocławska PRZENOŚNY ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ STOJANA I WIRNIKA W SILNIKACH INDUKCYJNYCH PORTABLE

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn. 29.03.2016 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Badane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WAŁBRZYSKIM W LATACH 1994/95 i 1995/96 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU EDUKACJA W WOJEWÓDZTWE WAŁBRZYSKM W LATACH 994/95 995/96 MAJ 996 r Uwag ogólne Szkoły podstawowe dla dzec młodzeży... Oddzały w szkołach podstawowych dla dzec młodzeży A.

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG

Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Andrzej Janocha*, Teresa Steliga*, Dariusz Bêben* ANALIZA BADAÑ NIEKTÓRYCH W AŒCIWOŒCI ROPY NAFTOWEJ ZE Z O A LMG W roku 2001 odkryto nowy obszar ropno-gazowy

Bardziej szczegółowo