SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**"

Transkrypt

1 GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci reforma podatków od nieruchomoœci i zast¹pienie ich podatkiem katastralnym spowoduje koniecznoœæ dokonania powszechnej taksacji nieruchomoœci, czyli wyznaczenia wartoœci wszystkich nieruchomoœci. Ró norodnoœæ rynków nieruchomoœci oraz ci¹gle ich wschodz¹cy charakter nie zawsze pozwala na stosowanie zaawansowanych metod wyceny, jak równie na bezpoœredni¹ implementacjê sposobów wyceny stosowanych w krajach o rozwiniêtej gospodarce rynkowej. Jednym z podstawowych sposobów okreœlania wartoœci rynkowej nieruchomoœci jest wycena realizowana metod¹ porównawcz¹. Podejœcie to zak³ada, e wartoœæ rynkowa nieruchomoœci wyznaczana jest poprzez ich porównanie z innymi nieruchomoœciami podobnymi, w wypadku których znane s¹ ceny transakcyjne, a tak e cechy ró ni¹ce te nieruchomoœci i maj¹ce istotny wp³yw na ich wartoœæ. Podstaw¹ realizacji powszechnej taksacji bêd¹ opisy nieruchomoœci reprezentatywnych dla ca³ego rynku, zaœ wycena bêdzie mia³a na celu przyporz¹dkowanie wartoœci katastralnych dla ogó³u nieruchomoœci na danym rynku. Wszystkie informacje konieczne do wyceny pochodz¹ bezpoœrednio z rynku i maj¹ charakter probabilistyczny. Jedn¹ z zasadniczych trudnoœci w przypadku wyceny w podejœciu porównawczym jest koniecznoœæ posiadania informacji o nieruchomoœciach podobnych do wycenianej, które by³y przedmiotem obrotu na danym rynku nieruchomoœci. Liczba tych nieruchomoœci zale na jest od przyjêtego sposobu wyceny. W³aœciwy zapis bazy informacji o nieruchomo- * Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In ynierii Œrodowiska, Katedra Informacji o Terenie ** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach jako projekt badawczy nr 4 T12E

2 140 P. Cichociñski, P. Parzych œciach sprzedanych powinien gwarantowaæ z jednej strony mo liwoœci ich pe³nej identyfikacji, z drugiej zaœ mo liwoœci porównania wed³ug kryterium odpowiednio dobranych cech wp³ywaj¹cych na wartoœæ. Zbudowanie jednak od podstaw niezale nej bazy nieruchomoœci jest procesem d³ugotrwa³ym i kosztownym. W rozwi¹zaniu tego problemu mog¹ pomóc systemy informacji geograficznej (SIG). W ramach prowadzonych w Polsce od ponad dziesiêciu lat prac nad informatyzacj¹ pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powstaje coraz wiêcej ró norodnych baz danych obejmuj¹cych zarówno kataster gruntów i budynków, geodezyjn¹ ewidencjê sieci uzbrojenia terenu, obiekty topograficzne z numerycznym modelem rzeÿby terenu, jak równie ró norodne zagadnienia œrodowiskowe. Od pewnego czasu modernizacji, poprzez transformacjê danych do postaci elektronicznej, podlega równie system ksi¹g wieczystych. Mo na przypuszczaæ, e bazy systemów informacji geograficznej mog³yby, przynajmniej czêœciowo, pos³u yæ jako Ÿród³a danych o cechach nieruchomoœci. 2. Wymagane atrybuty nieruchomoœci Zasadniczymi Ÿród³ami informacji wykorzystywanymi przy taksacji nieruchomoœci [7] maj¹ byæ dane zawarte w: katastrze nieruchomoœci, ksiêgach wieczystych, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, mapach zasadniczych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestrach pozwoleñ na budowê i dokumentacji budowlanej oraz zasobach G³ównego Urzêdu Statystycznego. Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowê, a tak e gruntów przeznaczonych na inne cele ni rolne i leœne, wp³ywaj¹cych na wartoœæ katastraln¹ zalicza siê: 1) po³o enie; 2) przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób u ytkowania; 3) stan wyposa enia w urz¹dzenia infrastruktury technicznej; 4) stan zagospodarowania; 5) klasê gleboznawcz¹ gruntu, je eli zosta³a okreœlona w katastrze nieruchomoœci [7]. Teoretycy i praktycy w zakresie wyceny nieruchomoœci [2, 3] wskazuj¹ ponadto jeszcze kilka istotnych atrybutów. Zaliczaj¹ do nich: powierzchniê; lokalizacjê (strefê); warunki geometryczne (kszta³t, ukszta³towanie terenu); otoczenie (s¹siedztwo); dostêpnoœæ komunikacyjn¹ (dojazd); modê na dan¹ lokalizacjê. Bardzo charakterystycznym, a skrótowo potraktowanym w rozporz¹dzeniu atrybutem jest po³o enie. Tak naprawdê z informacji o lokalizacji nieruchomoœci wynika bowiem wiele wymienionych powy ej dodatkowych cech.

3 System informacji geograficznej jako niezbêdny element powszechnej taksacji nieruchomoœci Dostêpnoœæ danych Zak³ada siê, e wiêkszoœæ wymaganych do wyceny danych bêdzie pochodzi³a z wymienionych na wstêpie Ÿróde³. Na pierwszy rzut oka mo e siê wydawaæ, e taka sytuacja rzeczywiœcie najczêœciej bêdzie mieæ miejsce: informacje o po³o eniu, kszta³cie, klasie gleboznawczej gruntu, funkcji i danych technicznych budynku powinny byæ zapisane w katastrze nieruchomoœci zgodnie z wymogami rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków [4]; przeznaczenie terenu opisuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [6, 9]; dostêpnoœæ mediów okreœla ewidencja sieci uzbrojenia terenu [5]. Sam dostêp do pewnych danych niestety niekoniecznie daje mo liwoœæ ich bezpoœredniego wykorzystania, to znaczy e w wiêkszoœci przypadków same w sobie nie stanowi¹ one atrybutów nieruchomoœci. Czêœæ cech wynika bowiem nie z w³aœciwoœci obiektów, lecz ze zwi¹zków pomiêdzy nimi. Inne znowu atrybuty s¹ pochodn¹ pewnych charakterystyk (na przyk³ad geometrycznych) nieruchomoœci. Oczywiœcie zawsze mo na okreœliæ cechy nieruchomoœci, pos³uguj¹c siê map¹ lub dokonuj¹c wywiadu terenowego, co jest dopuszczone przez rozporz¹dzenie. Spojrzenie na mapê wprawnym okiem pozwala uzyskaæ wiedzê o tym, gdzie dane obiekty siê znajduj¹, jakiego rodzaju s¹ to obiekty, w jaki sposób mo na do nich dotrzeæ drogami lub innym œrodkiem transportu, jakie obiekty znajduj¹ siê po s¹siedzku lub w pobli u. Dodatkow¹ informacjê mo na uzyskaæ w trakcie interaktywnej sesji z map¹ cyfrow¹ zapisan¹ w komputerze i prezentowan¹ na monitorze. Ta interakcja ujawnia informacje, które nie s¹ widoczne na drukowanej mapie. Na przyk³ad mo na wyœwietliæ wszystkie znane atrybuty obiektów, utworzyæ listê wszystkich obiektów znajduj¹cych siê po drodze z jednego punktu do drugiego lub przeprowadziæ symulacjê czasu podró y. Zastosowanie przedstawionej powy ej i powszechnie stosowanej metody okreœlania cech obiektów na podstawie map wymaga uczestnictwa cz³owieka (operatora), co w przypadku powszechnej taksacji wi¹za³oby siê z olbrzymim nak³adem pracy i by³oby niezwykle kosztowne. W takim w³aœnie wypadku bardzo przydatne mog¹ siê okazaæ systemy informacji geogeograficznej. Jednym z klasycznych ich zastosowañ s¹ analizy przestrzenne pozwalaj¹ce na okreœlenie przestrzennych cech obiektów oraz zwi¹zków pomiêdzy nimi. Nale y zatem po kolei przyjrzeæ siê poszczególnym atrybutom i okreœliæ mo liwoœci uzyskania ich wartoœci (ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ publikacji poni ej zaprezentowano tylko te najbardziej istotne) Lokalizacja (strefa), przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, moda, klasa gleboznawcza gruntu Opisane w jednym podrozdziale powy szych atrybutów nie jest przypadkowe. Informuj¹ one bowiem o przynale noœci nieruchomoœci do obszarów jakiegoœ nadrzêdnego podzia³u przestrzeni (geograficznej/terenu). Podzia³ ten mo e wynikaæ z pewnych œciœle okreœlonych uwarunkowañ, takich jak przeznaczenie w planie czy te klasa gruntu. Mo e on byæ równie wynikiem pewnej nieformalnej, lecz powszechnie wykorzystywanej klasy-

4 142 P. Cichociñski, P. Parzych fikacji przyk³adem mo e byæ przynale noœæ w mieœcie do strefy: centralnej, œródmiejskiej, poœredniej lub peryferyjnej. I wreszcie mo e byæ efektem absolutnie subiektywnej oceny atrakcyjnoœci jakiegoœ obszaru, czyli mody. Tego ostatniego parametru niestety w aden sposób nie mo na wyznaczyæ metodami matematycznymi, ale osoba zorientowana w rynku nieruchomoœci (na przyk³ad pracownik biura poœrednictwa) jest w stanie dosyæ precyzyjnie go okreœliæ. Niezale nie jednak od Ÿród³a danych o podziale terenu, maj¹cego zwi¹zek z wartoœciami nieruchomoœci, dziêki wykonaniu operacji przeciêcia mo na okreœliæ przynale noœæ danej nieruchomoœci do poszczególnych stref, zak³adaj¹c, e granice stref pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ek. Zagadnieniem do szczegó³owego rozwa enia pozostaje przypadek, gdy dana nieruchomoœæ nie zawiera siê w ca³oœci w elemencie danego podzia- ³u. Najprostszym rozwi¹zaniem wydaje siê wyznaczenie strefy, w której znajduje siê przewa aj¹ca czêœæ nieruchomoœci. Ale mo liwe s¹ zapewne równie inne warianty Warunki geometryczne Warunki geometryczne nieruchomoœci trzeba rozwa aæ w dwóch aspektach. Po pierwsze poprzez kszta³t: wiadomo, e dzia³ki wyd³u one s¹ mniej korzystne, je eli chodzi o zagospodarowanie, w stosunku do dzia³ek o kszta³cie zbli onym do kwadratu. Brak jest jednak szczegó³owych wytycznych, jak dany kszta³t przek³ada siê na wartoœæ nieruchomoœci. Drugi aspekt to ukszta³towanie powierzchni. Generalnie mo na stwierdziæ, e zbyt du e nachylenie terenu jest niekorzystne, je eli chodzi o zabudowê. Ale te pewne formy ukszta³towania, na przyk³ad ska³y, mog¹ byæ uznane za walor. Podstawowym Ÿród³em danych o charakterze globalnym (obejmuj¹cym docelowo ca³¹ Polskê) jest Baza Danych Topograficznych [10]. Ma ona zawieraæ dane odpowiadaj¹ce mapom topograficznym w skali 1: Dok³adnoœæ i szczegó³owoœæ danych sytuacyjnych wynikaj¹ca z takiej skali jest zbyt ma³a, eby wykorzystaæ je do wyceny nieruchomoœci. Jedynie czêœæ tej bazy obejmuj¹ca model ukszta³towania terenu mo e zostaæ wykorzystana pod warunkiem, e wystarczaj¹ca bêdzie gwarantowana dok³adnoœæ tego modelu wynosz¹ca 1 metr. Nie wygl¹da jednak na to, eby mia³ powstaæ inny zbiór danych wysokoœciowych o takim zasiêgu terytorialnym i wiêkszej dok³adnoœci. Baza ta jak na razie znajduje siê wci¹ na etapie prac pilota owych i nie wiadomo, kiedy wejdzie do powszechnego u ycia. Na podstawie danych wysokoœciowych mo na bêdzie okreœliæ ukszta³towanie terenu, maksymalne nachylenie stoku oraz azymut tego nachylenia, czyli ekspozycjê. W celu wyznaczenia wartoœci atrybutu warunki geometryczne konieczne bêdzie okreœlenie ich wspólnego wp³ywu na tê cechê w skali, przyk³adowo, trójstopniowej: korzystne, niekorzystne, neutralne Otoczenie (s¹siedztwo) Trzeba okreœliæ, jakiego rodzaju obiektów i w jakim promieniu nale y poszukiwaæ, zarówno wp³ywaj¹cych na podniesienie wartoœci, jak i na jej obni enie. O bezpoœrednim s¹siedztwie dzia³ki, istniej¹cym b¹dÿ planowanym, informacje mo na uzyskaæ z planu zagospodarowania przestrzennego. Je eli dzia³ka znajduje siê w œrodku dowolnej strefy, to

5 System informacji geograficznej jako niezbêdny element powszechnej taksacji nieruchomoœci 143 oczywiste jest, e s¹siednie dzia³ki bêd¹ mia³y takie samo przeznaczenie. W przeciwnym wypadku na okreœlenie s¹siedztwa i wzajemnego przecinania obiektów geograficznych pozwala topologiczny zapis danych geometrycznych dostêpny w zaawansowanych programach GIS. Fakt wystêpowania (b¹dÿ nie) ró nego typu obiektów trzeba nastêpnie prze- ³o yæ na przyk³adowo trójstopniow¹ skalê atrybutu s¹siedztwo: korzystne, niekorzystne, neutralne Uzbrojenie Informacja o lokalizacji danej sieci nie jest równoznaczna z informacj¹ o mo liwoœci jej pod³¹czenia. Dopiero okreœlenie po³o enia sieci wzglêdem dzia³ki czy te budynku pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, czy pod³¹czenie jest mo liwe (ekonomicznie uzasadnione), czy te nie. W zwi¹zku z wysokoœci¹ op³at pobieranych przez dostawców za przy³¹czenie, istotny jest równie ka dy dodatkowy metr odleg³oœci rozpatrywanego medium od danej nieruchomoœci. Trzeba ponadto ustaliæ, czy oprócz bliskiej odleg³oœci sieæ posiada parametry umo liwiaj¹ce przy³¹czenie. Gestorzy danej sieci, czy te administratorzy takiej bazy powinni przewidzieæ jako atrybut ka dego odcinka sieci informacjê o mo liwoœci jego rozbudowy i pod³¹czania nowych odbiorców. Wynik tych dwóch analiz nale y odpowiednio sklasyfikowaæ (na przyk³ad w czterech kategoriach: ju pod³¹czony, znajduje siê na dzia³ce, poza dzia³k¹, lecz mo liwy do pod³¹czenia, niemo liwy do pod³¹czenia) i dopiero rezultat tej klasyfikacji mo na zapisaæ jako wartoœæ atrybutu uzbrojenie Dostêpnoœæ komunikacyjna Dojazd do nieruchomoœci nale y rozpatrywaæ w dwóch kategoriach. Po pierwsze, w zwi¹zku z jakoœci¹ drogi dojazdowej dochodz¹cej bezpoœrednio do dzia³ki. Po drugie, w aspekcie przemieszczania siê œrodkami komunikacji zbiorowej. W œwietle przepisów o gospodarce nieruchomoœciami [8] ka da dzia³ka musi mieæ zapewniony dojazd, to znaczy musi do niej prowadziæ droga. O jakoœci tego dojazdu œwiadczy rodzaj nawierzchni drogi s¹siaduj¹cej. Mo na za³o yæ, e kolejne, dalej od dzia³ki po³o one drogi mog¹ byæ tylko klasy lepszej. Mo na wyznaczyæ trasê dojazdu do najbli ej po³o onej drogi najwy szej kategorii na danym terenie, pos³uguj¹c siê funkcjami analiz sieciowych, oczywiœcie w oparciu o dane sieci drogowej, a nastêpnie ustalaj¹c najgorszy rodzaj nawierzchni. Je eli chodzi o dojazd œrodkami komunikacji zbiorowej, to mo na znaleÿæ kilka po³o onych najbli ej (w linii prostej) przystanków, a nastêpnie wyszukaæ najbli - szy, lecz ju z uwzglêdnieniem odleg³oœci wzd³u sieci dróg czy te œcie ek. Dla wyznaczenie dojazdu niezbêdne jest okreœlenie centrum, wokó³ którego skupia siê ycie mieszkañców. Mo na wtedy wyznaczyæ odleg³oœæ drogow¹ danej dzia³ki od takiego centrum. Trzeba jednak w tym miejscu zauwa yæ, e ma³e miejscowoœci po³o one w pobli- u du ych miast, mimo posiadania w³asnych centrów, ci¹ ¹ ku tym miastom.

6 144 P. Cichociñski, P. Parzych Przeprowadzenie tych analiz wymaga jednak dostêpu do dodatkowych danych. S¹ nimi informacje na temat sieci drogowej, najlepiej wzbogacone dodatkowo o informacje o przebiegu linii komunikacji zbiorowej (autobusy, tramwaje, sieæ kolejowa). W tym miejscu prawdopodobnie mo na siê pokusiæ o wykorzystanie informacji z Bazy Danych Topograficznych. Je eli dane takie nie by³yby dostêpne, zawsze pozostaje jeszcze mo liwoœæ wyznaczenia przybli onych osi dróg na podstawie zapisanych w ewidencji gruntów informacji dotycz¹cych u ytkowania terenu [1]. Niestety ten sposób pozwala uzyskaæ tylko dane geometryczne, pozbawione takich istotnych atrybutów, jak kategoria drogi czy jej szerokoœæ. Dopiero na podstawie kolejnych przekszta³ceñ, a mianowicie operacji przeciêcia osi dróg z danymi ewidencyjnymi, mo na by by³o uzyskaæ informacjê o rodzaju nawierzchni, je eli oczywiœcie jest ona zapisana w bazie. Aby ostatecznie wyznaczyæ wartoœæ atrybutu dostêpnoœæ komunikacyjna, wynik powy - szych analiz nale y odpowiednio uœredniæ i sklasyfikowaæ (na przyk³ad w czterech kategoriach: bardzo dobra, dobra, przeciêtna, utrudniona). 4. Zakoñczenie Przedstawione powy ej propozycje metod wyznaczenia wartoœci poszczególnych atrybutów istotnych przy taksacji nieruchomoœci nie rozwi¹zuj¹ jeszcze w ca³oœci problemu. W ten sposób mo na bowiem poddawaæ taksacji pojedyncze nieruchomoœci. Maj¹c jednak na uwadze powszechnoœæ taksacji, nale y jeszcze rozwa yæ zagadnienie automatyzacji tego procesu. Wymaga to sformu³owania algorytmów postêpowania i nastêpnie ich implementacji, najlepiej w œrodowisku oprogramowania GIS, które bêdzie wykorzystane do budowania bazy danych o nieruchomoœciach. Nale y równie stwierdziæ, e Ÿród³a danych mog¹cych stanowiæ podstawê dla wyceny nieruchomoœci s¹ rozproszone i znajduj¹ siê w gestii ró nych instytucji: ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona przez powiaty, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znajduj¹ siê w gestii gmin, natomiast Baza Danych Topograficznych gromadzona jest na poziomie województw. Zapewne Ÿród³em danych ³¹cz¹cym te wszystkie zbiory, a zawieraj¹cym jeszcze dodatkow¹ informacjê, móg³by byæ plan zagospodarowania przestrzennego, lecz problemem w tym przypadku jest aktualnoœæ danych, gdy plany wykonywane s¹ nie czêœciej ni co kilka, a mo e nawet kilkanaœcie lat. Dlatego zapewne konieczne by³oby zgromadzenie tych danych w jednej bazie i zaplanowanie dodatkowo miejsca oraz metodyki wyznaczenia cech nieruchomoœci niedostêpnych w bazach Ÿród³owych. Wymaga to wypracowania rozwi¹zañ o charakterze instytucjonalnym, pozwalaj¹cych na wymianê danych pomiêdzy poszczególnymi zbiorami. Podsumowuj¹c, mo na wysnuæ wniosek, e przeprowadzenie na szersz¹ skalê taksacji nieruchomoœci nie jest mo liwe bez zastosowania systemów informacji geograficznej, rozumianych zarówno jako Ÿród³o danych, narzêdzie do ich gromadzenia, jak równie zestaw funkcji do ich przetwarzania.

7 System informacji geograficznej jako niezbêdny element powszechnej taksacji nieruchomoœci 145 Literatura [1] Cichociñski P.: Wyznaczanie linii osiowej wyd³u onych obiektów powierzchniowych poprzez metodê wyszukiwania przeciwleg³ych linii granicznych. Rocznik AGH Geodezja, t. 2, 1996 [2] Czaja J., Parzych P.: Kataster nieruchomoœci jako baza systemu powszechnej taksacji. IX Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa wrzeœnia 1999 r. [3] Czerkies J.: Propozycja organizacji podsystemu informacji na cele obs³ugi rynku nieruchomoœci i gospodarki przestrzennej. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa maja 1998 r. [4] Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U Nr 38, poz. 454) [5] Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo³ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U Nr 38, poz. 455) [6] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U Nr 164, poz. 1587) [7] Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoœci (Dz.U Nr 131, poz. 1092) [8] Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U Nr 115, poz. 741 z póÿn. zmian.). [9] Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717). [10] Wytyczne techniczne: Baza Danych Topograficznych (TBD). Wersja 1. Warszawa, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii 2003

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Sieniawka 1 Wykonano: luty 2013 r. ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ

Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ AUTOMATYKA 2008 Tom 12 Zeszyt 3 S³awomir Je ewski*, Micha³ Jaros* Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeñ 1. Wprowadzenie Obecnie w erze komputerów, które pozwalaj¹ na wizualizacje scen nie tylko

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11

WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 WYROK z dnia 7 wrzeœnia 2011 r. III AUa 345/11 Sk³ad orzekaj¹cy:ssa Maria Sa³añska-Szumakowicz (przewodnicz¹cy) SSA Daria Stanek (sprawozdawca) SSA Gra yna Czy ak Teza Podanie przez p³atnika sk³adek, o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 3 Maciej Nowak*, Grzegorz Nowak* Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji 1. Wprowadzenie 1.1. Kolory Zmys³ wzroku stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS

Rysunek 4.1. Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnoœl¹skiego w 2011 r. HA AS 4. Ha³as to ka dy nieprzyjemny, dokuczliwy, a nawet szkodliwy dÿwiêk, niepo ¹dany w okreœlonych warunkach miejsca i czasu. Jego wp³yw na zdrowie ludzkie jest niepodwa alny, poniewa w³aœciwoœci fizyczne

Bardziej szczegółowo

Pomiary ha³asu w pomieszczeniach biurowych

Pomiary ha³asu w pomieszczeniach biurowych Opis badañ Badania przeprowadzono w 5 budynkach biurowych w Warszawie, w których mieœci³y siê: biblioteka uniwersytecka, bank, centrala operatora telefonii komórkowej, centrum zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinny odpowiadać osoby wykonujące zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Na podstawie art. 7f

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 530 BADANIE WYRYWKOWE (PRÓBKOWANIE) (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej)

Bardziej szczegółowo

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013

Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 WR.SGZ.RW.4240.1166.37.2013.IP WR.SGZ.RW.4240.933.41.2013.IP 4223/631/2013 wywieszono od 12-11-2013r. do 27-11-2013r. Ogùoszenie numer WRO-S-2515-2013 AGENCJA NIERUCHOMOÚCI ROLNYCH ODDZIA TERENOWY WE WROC

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ

ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ Komunikaty 97 ukasz Sienkiewicz* Zarz¹dzanie kompetencjami pracowników w Polsce w œwietle badañ W organizacjach dzia³aj¹cych na rynku polskim w ostatnim czasie znacz¹co wzrasta zainteresowanie koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê

Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê Przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê jawn¹ Lucyna Ksi¹ ek-sperka (lucyna@kamsoft.com.pl) Za nami rok 2001, a przed nami kolejnych dwanaœcie miesiêcy, które mieliœmy rozpocz¹æ od wejœcia w ycie Prawa

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW Załącznik nr 1 WARUNKI TECHNICZNE ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych elektronicznego archiwum dokumentów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015

Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku. Warszawa, 30.11. 01.12.2015 Marek Cygiert Geodeta Powiatowy w Pucku Warszawa, 30.11. 01.12.2015 ponieważ powiat pucki jest ograniczony linią brzegową o długości 128 km, co stanowi 25 % całej linii brzegowej Polski Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia Kształcenie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Geodezja i kartografia na UP w Lublinie Studia na kierunku geodezja i kartografia na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym zostały

Bardziej szczegółowo

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki *

jakoœæ bazy danych. AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 1. Wprowadzenie 2. Pojêcie jakoœci bazy danych Wojciech Janicki * AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Wojciech Janicki * Jakoœæ bazy danych 1. Wprowadzenie Powszechny rozwój informatyki sprawia, e wkracza ona w coraz to nowe dziedziny ycia, systemy informatyczne staj¹ siê

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM ASPEKT LOKALIZACJI SIECI UZBROJENIA TERENU

ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM ASPEKT LOKALIZACJI SIECI UZBROJENIA TERENU II Konferencja Naukowa Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM ASPEKT LOKALIZACJI SIECI UZBROJENIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE

Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Rozdzia³ 1 ROZPOZNANIE Dolegliwoœci i objawy Co siê ze mn¹ dzieje? Co mo e wskazywaæ na problem z tarczyc¹? Prawdê mówi¹c, trudno to jednoznacznie stwierdziæ. Niektórzy pacjenci czuj¹ siê zmêczeni i przygnêbieni,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

SPRAWOZDANIA STAROSTÓW DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 29 Poznañ, dnia 24 lutego 2009 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 456 nr XXXII/203/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WR.SGZ.KI.4240...2014.WZ Wrocùaw, 05.02.2014r. Publikacja 12.02.2014 r. 27.02.2014 r.

WR.SGZ.KI.4240...2014.WZ Wrocùaw, 05.02.2014r. Publikacja 12.02.2014 r. 27.02.2014 r. ODDZIA TERENOWY WE WROC AWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.KI.4240...2014.WZ Wrocùaw, 05.02.2014r. Publikacja 12.02.2014 r. 27.02.2014 r. Ogùoszenie numer SGZ-4221-sn-0316/2014/WZ Agencja Nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

Temat: Zasady pierwszej pomocy

Temat: Zasady pierwszej pomocy LEKCJA 1 Temat: Zasady pierwszej pomocy Formy realizacji: œcie ka edukacyjna. Cele szczegółowe lekcji: rozwijanie umiejêtnoœci dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowañ w otoczeniu i yciu codziennym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Rozdział II. SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH Załącznik nr 2 do siwz WARUNKI TECHNICZNE Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja w zakresie sieci dróg, kolei i budowli mostowych, granic administracyjnych, obiektów

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

RZECZOZNAWCA, Aleksandra Radziejowska. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. A1 312

RZECZOZNAWCA, Aleksandra Radziejowska. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. A1 312 RZECZOZNAWCA, operat szacunkowy wybrana metoda obliczania Aleksandra Radziejowska Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Operat szacunkowy DOCHODOWE MIESZANE

Bardziej szczegółowo

Urszula ¹czyñska PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ MATEMATYKA DLA KA DEGO Dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do u ytku szkolnego Numer dopuszczenia: DKOS-4015-123/02

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej XVIII Forum Teleinformatyki Polska w cyfrowej chmurze? SESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCYCH SAMORZĄDOWCÓW USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM. 1. Numer dentyfikatora Podatkowego składajacego deklarację DR-1 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

XIII PODLASKIE FORUM GIS Rok mapy zderzenie tradycji z przyszłością Supraśl 2016

XIII PODLASKIE FORUM GIS Rok mapy zderzenie tradycji z przyszłością Supraśl 2016 XIII PODLASKIE FORUM GIS Rok mapy zderzenie tradycji z przyszłością Supraśl 2016 WSPÓŁCZESNA MAPA ŹRÓDŁEM INFORMACJI W ANALIZIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI Łukasz Kolendo Katedra Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Integracja obiektów baz danych katastralnych, mapy zasadniczej z bazą danych TBD - odosobnienie czy partnerstwo? Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7

Spis treści. Spis treści Od autorów... 7 SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Od autorów.................................................. 7 CZĘŚĆ I. Prezentacja i analiza przepisów prawnych i technologicznych dotyczących wykonawstwa geodezyjnego...........................

Bardziej szczegółowo

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12.

Wykonanie remontu wewnêtrznych instalacji elektrycznych wraz z przyù¹czem kablowym w budynku Agencji przy ul. Fredry 12. UMOWA nr... do postêpowania nr... zawarta w dniu... roku w Poznaniu pomiêdzy: Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznañ, zwan¹ dalej Zamawiaj¹cym, reprezentowan¹

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU***

Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU*** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/ 2005 Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU***. WSTÊP Przekroczenie rzeki Uszwicy

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciep³a uwarunkowania prawne

Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciep³a uwarunkowania prawne Dr Zdzis³aw Muras Departament Promowania Konkurencji Urz¹d Regulacji Energetyki Gmina a lokalny rynek energii elektrycznej i ciep³a uwarunkowania prawne Zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym 1) do zadañ

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Geodezji i Kartografii. Kraków, 22 czerwca 2010 r. WYKORZYSTANE USŁUG SIECIOWYCH DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH BUDYNKÓW I PUNKTÓW ADRESOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Aktualnie w zasobie WODGiK w Krakowie Będące w zasobie WODGiK w Krakowie w I kwartale 2011

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Oferent:... adres... NIP... REGON...

FORMULARZ OFERTY. Oferent:... adres... NIP... REGON... Zaù¹cznik nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY Oferent:........................................................ adres.................................................. tel.................. fax...............

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Iwona Nakonieczna Krzysztof Owsianik Wydział Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Warszawa, 7-8.10.2015 r. Rok 2015 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

METODY MASOWEJ WYCENY. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

METODY MASOWEJ WYCENY. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer METODY MASOWEJ WYCENY prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer Warszawa 2008 1. Wstęp Rozwój państwa jest uzależniony od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest sprawnie zorganizowany aparat fiskalny, działający

Bardziej szczegółowo

ODDZIA TERENOWY WE WROC AWIU

ODDZIA TERENOWY WE WROC AWIU ODDZIA TERENOWY WE WROC AWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.4240.60.15.2014.AF Wrocùaw, 3.02.2014 r. publikacja 6.02.2014 r. 21.02.2014 r. Ogùoszenie numer SGZ-4221-sn-0286/2014/AF Agencja Nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 Eliminacja POLSKIE obiektów TOWARZYSTWO liniowych z zastosowaniem INFORMACJI regionów PRZESTRZENNEJ strukturalnych... ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 109 ELIMINACJA OBIEKTÓW LINIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI. ul. Wł. Broniewskiego Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Warunki techniczne STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI ul. Wł. Broniewskiego 58-400 Kamienna Góra WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Warunki techniczne na załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: BłaŜejów, Niedamirów, Opawa, Okrzeszyn

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

doskona³y_obywatel.pl

doskona³y_obywatel.pl TEMAT Z OK ADKI CZY HARCERSTWO JEST DZIŒ JESZCZE POTRZEBNE? CZY RUCH, KTÓRY WKRÓTCE BÊDZIE OBCHODZIÆ STULECIE SWOJEGO ISTNIENIA, ZACHOWA IDEOW ŒWIE OŒÆ? CZY LUDZIE WYCHOWANI W HARCERSTWIE ODNAJD SIÊ W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej.

SPIS TREŒCI. (Niniejszy MSRF stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej. MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 805 BADANIE POJEDYNCZYCH SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH ORAZ OKREŒLONYCH ELEMENTÓW, KONT LUB POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UWAGI SZCZEGÓLNE (Niniejszy MSRF stosuje

Bardziej szczegółowo

Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 foliowe worki na zakupy 6. 2 patyczki do szasz³yków 16. 3 taœma klej¹ca 1. 4 plastelina opakowanie 10 wa³eczków

Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 foliowe worki na zakupy 6. 2 patyczki do szasz³yków 16. 3 taœma klej¹ca 1. 4 plastelina opakowanie 10 wa³eczków 8. ŒLIZGIEM BLI EJ 1. Wariant 1 wykonania prototypu Wzoruj¹c siê na adaptacjach organizmów, skonstruuj prototyp urz¹dzenia poruszaj¹cego siê lotem biernym, spe³niaj¹cy za³o enia: pokonuje odleg³oœæ w linii

Bardziej szczegółowo

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim

INSPIRE - 2015. Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN. Karol Kaim INSPIRE - 2015 Monitoring obiektów realizowanych w ramach ZSIN Karol Kaim Zakres prac 1) Modernizacja EGiB 2) Import danych do systemu funkcjonującego w PODGiK 3) Konwersja do nowego modelu pojęciowego

Bardziej szczegółowo

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn

postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudn Kancelaria Sejmu s. 85/116 ORAZ ZASADY USTALANIA TYC 1. - 16. 2. - 3. 1) K a) 0,5 nia: postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2, b) 0,8 20 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie - młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci

Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Nazwa sprawy: Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomo ci Wymagane dokumenty: - wype³niona deklaracja

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE Nr US/0140/008/2013

OG OSZENIE Nr US/0140/008/2013 Warszawa, dnia 13.02.2013r. OG OSZENIE Nr US/0140/008/2013 AGENCJA NIERUCHOMOÚCI ROLNYCH ODDZIA TERENOWY W WARSZAWIE dziaùaj¹c na podstawie ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomoœciami

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS"

Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS Baza Danych Obiektów Topograficznych dobra podstawa do budowy GIS" Artur Kapuściński Barbara Szczepańska Andrzej Kwiecień Plan prezentacji Charakterystyka danych BDOT10k i ich jakość System KSZBDOT Charakterystyka

Bardziej szczegółowo