Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w doborze spó³ek do portfela inwestycyjnego Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej..."

Transkrypt

1 Adam Waszkowsk * Adam Waszkowsk Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej... Wstêp Na warszawskej Ge³dze Paperów Wartoœcowych notowanych jest 439 spó³ek [ dostêp dna ]. Dywersyfkacja ryzyka wymaga, aby w portfelu nwestycyjnym znalaz³o sê ch 5 10 [Tarczyñsk, unewska, 2004]. Dlatego te tak stotne z punktu wdzena nwestora jest pos³ugwane sê w³aœcwym metodam ch selekcj. Najczêœcej wykorzystuje sê technk bazuj¹ce na analze cen akcj, ch stóp zwrotu oraz analze ryzyka. Optymalzacja portfela dokonuje sê wówczas przez rozw¹zane zadana programowana matematycznego, w wersj lnowej lub wypuk³ej [Kselñska, Skórnk-Pokarowska, 2006]. Gdy dobór spó³ek dokonany jest na podstawe wskaÿnków fnansowych, do ch selekcj wykorzystuje sê metody welowymarowej analzy porównawczej. W pracy przedstawono przyk³ady jej zastosowana w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego. Wskazano na wykorzystane technk porz¹dkowana lnowego metod¹ sum, nelnowego (analzê skupeñ) oraz analzê dyskrymnacyjn¹. 1. Wybór zmennych oraz ch normalzacja Do próby zastosowana metod porz¹dkowana wykorzystano zbór 27 spó³ek spoza sektora bankowego, notowanych na warszawskej GPW. Analze poddano wskaÿnk fnansowe tych jednostek za 2009 r., publkowane przez serws Notora oraz oblczone zgodne z lteratur¹ przedmotu. Ich wykaz przedstawa tablca 1. Tablca 1. WskaŸnk fnansowe wykorzystane w analze oznaczene grupa wskaÿnków nazwa A1 zyskownoœc mar a zysku brutto ze sprzeda y * Mgr, Zak³ad Metod Iloœcowych, Wydza³ Nauk Ekonomcznych, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wejskego, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa, tel

2 466 Adam Waszkowsk oznaczene grupa wskaÿnków nazwa A2 zyskownoœc mar a zysku operacyjnego A3 zyskownoœc mar a zysku brutto A4 zyskownoœc mar a zysku netto A5 zyskownoœc stopa zwrotu z kapta³u w³asnego A6 zyskownoœc stopa zwrotu z aktywów B1 p³ynnoœc wskaÿnk p³ynnoœc be ¹cej B2 p³ynnoœc wskaÿnk p³ynnoœc szybkej B3 p³ynnoœc wskaÿnk podwy szonej p³ynnoœc C1 aktywnoœc rotacja nale noœc C2 aktywnoœc rotacja zapasów C3 aktywnoœc cykl operacyjny C4 aktywnoœc rotacja zobow¹zañ C5 aktywnoœc cykl konwersj gotówk C6 aktywnoœc rotacja aktywów obrotowych C7 aktywnoœc rotacja aktywów D1 zad³u ena wskaÿnk pokryca maj¹tku D2 zad³u ena stopa zad³u ena D3 zad³u ena wskaÿnk obs³ug zad³u ena D4 zad³u ena d³ug/ebitda E1 struktura aktywa trwa³e/aktywa ogó³em E2 struktura aktywa rzeczowe/aktywa ogó³em E3 struktura aktywa nemateralne/aktywa ogó³em E4 struktura aktywa obrotowe/aktywa ogó³em E5 struktura zapasy/aktywa ogó³em E6 struktura nale noœc/aktywa ogó³em F1 struktura wyposa ene w kapta³ w³asny G1 struktura maj¹tek trwa³y/kapta³ w³asny G2 struktura maj¹tek trwa³y/kapta³ sta³y G3 struktura maj¹tek obrotowy/kapta³ krótkotermnowy G4 struktura kapta³ obrotowy/maj¹tek ogó³em

3 Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej oznaczene grupa wskaÿnków nazwa G5 struktura kapta³ obrotowy/maj¹tek obrotowy I1 struktura produkcyjnoœæ aktywów I2 struktura produkcyjnoœæ maj¹tku trwa³ego I3 struktura produkcyjnoœæ maj¹tku obrotowego I4 struktura zaanga owane kapta³u pracuj¹cego I5 struktura zaanga owane zobow¹zañ ogó³em Przedstawone w tabel 1. zmenne podlega³y dalszej weryfkacj, która odbywa sê z zastosowanem procedur statystycznych. Podstawowym kryterum by³a zdolnoœæ dyskrymnacyjna wskaÿnka fnansowego, czyl jego zmennoœæ wzglêdem badanego obektu. W tym celu wykorzystano klasyczny wspó³czynnk zmennoœc, oblczany wg formu³y: S( x j ) V( x j ) (1) x która stanow loraz odchylena standardowego j-tej zmennej œrednej arytmetycznej. Ze zboru dopuszczalnych zmennych dagnostycznych elmnuje sê te, których wartoœæ wspó³czynnka zmennoœc ne jest wêksza od arbtralne przyjêtej wartoœc ustalanej najczêœcej w lteraturze na pozome 10% [Kselñska, 2012]. Do dalszej analzy wybrano zmenne, wykorzystuj¹c parametryczn¹ analzê potencja³u nformacyjnego, grupuj¹c¹ zmenne na centralne, sateltarne oraz zolowane. Punktem wyjœca w tej metodze jest zbudowane symetrycznej macerzy korelacj mêdzy potencjalnym wskaÿnkam. Wartoœæ progow¹ wspó³czynnka korelacj Pearsona ustalono na pozome 0,5. Ops procedury oraz algorytm postêpowana mo na znaleÿæ m.n. w pracy Panka [2009]. W tabel 2. przedstawono wynk wyboru zmennych dagnostycznych uzyskanych za pomoc¹ procedury parametrycznej. Do dalszej analzy wesz³y zmenne centralne: G4, I3, B2, E6, A5, A1 oraz zmenne zolowane: D3, E2, E3, G5, I4, które ne znalaz³y sê w adnym z otrzymanych skupeñ.

4 468 Adam Waszkowsk Tablca 2. Wynk procedury parametrycznej zmenna centralna zmenne sateltarne G4 A2, A3, A4, A6, B1, C1, C4, C5, D1, D2, F1, F2, F3, F4, G2, G3, G4 I3 B2 E6 A5 A1 C3, C6, I1 B3, I5 C2, E1, E4, E5 D4 C7 D3 E2 E3 G5 I4 W celu zapewnena porównywalnoœc zmennych dagnostycznych przeprowadzono ch normalzacjê. Konecznoœæ transformacj wskaÿnków fnansowych by³a podyktowana ujednolcenem jednostek ch pomaru. W praktyce welowymarowej analzy porównawczej wyró na sê trzy typy przekszta³ceñ: standaryzacjê, untaryzacjê oraz przekszta³cene lorazowe [Panek, 2009]. W nnejszej pracy wykorzystano procedurê standaryzacj, otrzymuj¹c w ten sposób zmenne o odchylenu standardowym równym jednoœc oraz œrednej równej zero. 2. Porz¹dkowane lnowe spó³ek ge³dowych metod¹ sum Metody porz¹dkowana lnowego pozwalaj¹ na ustalenu herarch obektów ze wzglêdu na okreœlone krytera. W ujêcu geometrycznym polega to na rzutowanu punktów reprezentuj¹cych obekty umeszczone w welowymarowej przestrzen na prost¹. Porz¹dkowane lnowe charakteryzuje sê nastêpuj¹cym w³aœcwoœcam [Panek, 2009]: ka dy obekt ma przynajmnej jednego s¹sada ne wêcej n dwóch s¹sadów, je el s¹sadem -tego obektu jest j-ty obekt, to jednoczeœne s¹sadem j-tego obektu jest -ty obekt, dok³adne dwa obekty maj¹ tylko jednego s¹sada.

5 Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej Wœród grup metod porz¹dkowana lnowego wyró na sê [Panek, 2009]: metody dagramowe, w których stosuje sê grafczn¹ prezentacjê macerzy odleg³oœc, procedury oparte na zmennej syntetycznej (np. metoda rang, metoda sum, metoda Walesaka), metody teracyjne oparte na funkcj kryterum dobroc grupowana (np. metoda Spatha Szczotk, metody gradentowe). W nnejszej pracy wykorzystano porz¹dkowane lnowe obektów metod¹ sum. W perwszym etape tej metody dokonano stymulacj zmennych oraz oblczono wartoœc zmennej syntetycznej dla ka dego obektu, stosuj¹c formu³ê œrednej arytmetycznej postac (2) przyjmuj¹c jednakowe wag dla zmennych: s m 1 m z w n j j, 1, 2,..., (2) j 1 gdze: s wartoœæ zmennej syntetycznej w -tym obekce. W kolejnym kroku elmnacj podlega³y wartoœc ujemne zmennej syntetycznej poprzez przesunêce jej skal do punktu zerowego za pomoc¹ przekszta³cena (3): s s mn{ s }, 1, 2,..., n (3) Ostateczne postaæ zmennej syntetycznej otrzymano, przeprowadzaj¹c jej normalzacjê wed³ug formu³y (4): s s n max{ s }, 1, 2,..., (4) Powy sze przekszta³cena (2) (4) powoduj¹ unormowane mary syntetycznej w przedzale [0, 1]. Wynk przedstawono w tablcy 3. Tablca 3. Wynk porz¹dkowana spó³ek metod¹ sum obekt œredna s s rankng DGA 0, , , KGHM Polska MedŸ 0, , , Centrozap 0, , , Elektromonta 0, , ,

6 470 Adam Waszkowsk obekt œredna s s rankng Zak³ady Azotowe Pu³awy 0, , , Monnar Trade 0, , , Budmex 0, , , Krakowska Fabryka Armatur 0, , , Drewex 0, , , Mostostal P³ock 0, , , Optmus 0, , , Naftobudowa 0, , , Odlewne Polske 0, , , Amca Wronk 0, , , Pronox Technology 0, , , Techmex 0, , , Próchnk 0, , , Zak³ady Chemczne Polce 0, , , Huta Szk³a Irena 0, , , Ceramka Nowa Gala 0, , , Izolacja Jarocn 0, , , Wojas 0, , , Alumast 0, , , Optopol 0, , , Cech 0, , , Pflederer Grajewo 0, , , Zak³ady Naprawcze Taboru apy 0, , , Relpo 0, , , Centrum Leasngu Fnansów 0, Przedstawony rankng wskazuje na atrakcyjnoœæ nwestycyjn¹ spó- ³ek wystêpuj¹cych w próbe badawczej.

7 Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej Dobór spó³ek z wykorzystanem lnowej analzy dyskrymnacyjnej Celem budowy funkcj dyskrymnacyjnej jest otrzymane narzêdza pozwalaj¹cego zaklasyfkowaæ rozwa an¹ spó³kê do jednej z dwóch grup: atrakcyjnej lub neatrakcyjnej z punktu wdzena nwestora. Model dyskrymnacyjny (LFD) stanow lnow¹ kombnacjê cech mo e byæ zapsany jako: T LFD 0 x (5) gdze: x jest wektorem cech, zaœ 0 s¹ wspó³czynnkam funkcj dyskrymnacyjnej. Budowa modelu polega na oszacowanu wspó³czynnków 0 tak, aby wartoœc LFD dla wybranego obektu pozwala³y okreœlaæ klasê, do której nale y. Wektor cech obejmuje zwykle zestawy wskaÿnków fnansowych. Formu³y pozwalaj¹ce wylczyæ oszacowane wspó³czynnków LFD mo na znaleÿæ w lteraturze [Madalla, 2004]. Skutecznoœæ model dyskrymnacyjnych ocena sê na podstawe przeprowadzonej za ch pomoc¹ klasyfkacj zboru jednostek o lczebnoœc równej badanej próbe oraz zestawa w macerzy klasyfkacj. Próba budowy modelu zosta³a przeprowadzona na podstawe dokonanego podza³u spó³ek na te, w przypadku których [Kselñska, Skórnk-Pokarowska, 2006] stopa zwrotu jest wy sza od medany (atrakcyjne), oraz pozosta³e (stopa zwrotu n sza od medany, spó³k neatrakcyjne). Do analzy wybrano te same spó³k, dla których dokonano porz¹dkowana lnowego metod¹ sum. Zmenne zale ne to wybrane w parametrycznej metodze wskaÿnk fnansowe. Otrzymana lnowa funkcja dyskrymnacyjna da³a dobre rezultaty. W 90% spó³ek ge³dowych da³a poprawn¹ klasyfkacjê. Wspó³czynnk funkcj dyskrymnacyjnej przedstawono w tablcy 4. Tablca 4. Wartoœc funkcj dyskrymnacyjnej zmenna Y = 0 1 sta³a 16, ,9624 G4 0, ,7942 I3 5, ,58111 B2 1, ,25819 E6 24, ,13465 A5 1,4684 4,41118

8 472 Adam Waszkowsk zmenna Y = 0 1 A1 28, ,74556 D3 0,0642 0,034 E2 24, ,96232 E3 122, ,5876 G5 1, ,44137 I4 0, ,58188 Macerz klasyfkacj dla otrzymanej funkcj dyskrymnacyjnej przedstawono w tablcy 5. Tablca 5. Macerz klasyfkacj wyszczególnene klasa 0 z modelu klasa 1 z modelu odsetek poprawnych klasyfkacj klasa 0 faktyczna ,33% klasa 1 faktyczna ,67% ³¹czne ,00% Wzór (5) oraz przedstawone w tablcy 4. oszacowana parametrów funkcj dyskrymnacyjnej mo na wykorzystaæ do klasyfkacj dowolnej grupy spó³ek. Jeœl wartoœc funkcj s¹ wêksze od 0, wówczas nale y je klasyfkowaæ do grupy potencjalne atrakcyjnych dla nwestora. 4. Dobór spó³ek z wykorzystanem metody g³ównych sk³adowych oraz analzy skupeñ W celu zdentyfkowana wskaÿnków fnansowych wp³ywaj¹cych w znacznym stopnu na podza³ spó³ek na grupy walorów podobnych do sebe wykorzystano metodê g³ównych sk³adowych. Ops metody mo na znaleÿæ m.n. w pracach Skórnk-Pokarowskej [2006], Fr¹tczak nnych [2008] czy Tarczyñskego unewskej [2006]. Wyró nono 2 sk³adowe g³ówne odpowadaj¹ce wêkszym od jednoœc wartoœcom w³asnym wyjaœnaj¹ce ³¹czne 72% warancj wyjœcowych zmennych. W tablcy 6 przedstawono wartoœc wspó³czynnków korelacj mêdzy wyjœcowym zmennym a dwema wyró nonym g³ównym sk³adowym.

9 Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej Tablca 6. Macerz sk³adowych g³ównych wskaÿnk fnansowy sk³adowa 1 sk³adowa 2 G4 0, , I3 0,3671 0, B2 0, , E6 0, ,52551 A5 0, ,06958 A1 0, , D3 0, , E2 0, , E3 0, ,20619 G5 0, ,0322 I4 0, , wartoœæ w³asna 2,859 1,682 procent wyjaœnonej warancj 41,56% 30,54% skumulowany procent wyjaœnena warancj 41,56% 72,01% Z perwsz¹ sk³adow¹ g³ówn¹ najslnej s¹ skorelowane wskaÿnk B2 (wskaÿnk p³ynnoœc szybkej) oraz A5 (stopa zwrotu z kapta³u w³asnego). WskaŸnk te najbardzej ró ncuj¹ badane spó³k odnoœne dwóch perwszych sk³adowych. Analza skupeñ prowadz do utworzena drzewa po³¹czeñ (dendrogramu), bêd¹cego grafczn¹ lustracj¹ sposobu herarch tworzena w¹zañ. Herarcha po³¹czeñ pozwala na okreœlene wzajemnego po³o ena wzglêdem sebe obektów oraz grup obektów powstaj¹cych na kolejnych etapach tworzena drzewka. Grupy podobnych do sebe obektów tworz¹ na tym herarchcznym drzewku oddzelne ga³êze. W wykorzystanej w nnejszej pracy metodze Warda mar¹ zró ncowana grupy obektów jest kryterum ESS (ang. Error Sum of Squares) o postac: nr 2 1 ESS d c (6) gdze: d c odleg³oœæ -tego obektu nale ¹cego do nowo powsta³ej r -tej grupy od œrodka cê koœc tej grupy.

10 474 Adam Waszkowsk Oblczena przeprowadzono z wykorzystanem paketu SAS Enterprse Gude, a przebeg aglomeracj przedstawa rysunek 1. Tablca 6. Œredne wartoœc wskaÿnków w poszczególnych skupenach wskaÿnk skupene 1 skupene 2 B2 = wskaÿnk p³ynnoœc szybkej 1, ,0214 A5 = stopa zwrotu z kapta³u w³asnego 0, ,0013 Rysunek 1. Dendrogram otrzymany metod¹ Warda Ponow¹ ln¹ oddzelono dwa skupena spó³ek ge³dowych podobnych do sebe z punktu wdzena analzy fundamentalnej. Do perwszego skupena zalczone zosta³y nastêpuj¹ce spó³k: Techmex, Huta Szk³a Irena, DGA, Centrozap, KGHM Polska MedŸ, Drewex, Wojas, Ceramka

11 Zastosowane welowymarowej analzy porównawczej Nowa Gala. W drugm skupenu znalaz³y sê: Odlewne Polske, Zak³ady Naprawcze Taboru Kolejowego apy, Cech, Monnar Trade, Zak³ady Chemczne Polce, Próchnk, Zak³ady Azotowe Pu³awy, Amca Wronk, Alumast, Naftobudowa, Izolacja-Jarocn, Pronox Technology oraz Optmus. Oblczono œredne wartoœc wskaÿnków charakteryzuj¹cych sê du- ¹ zdolnoœc¹ dyskrymnacyjn¹ dla poszczególnych skupeñ. Zauwa my, e œredne wartoœc wskaÿnków (zob. tab. 6) B2 oraz A5 s¹ znaczne wy sze dla skupena 1 n dla skupena 2. Oznacza to, e spó³k, które znajduj¹ sê w skupenu 1, s¹ atrakcyjne dla nwestora mog¹ byæ wzête pod uwagê w konstrukcj portfela nwestycyjnego. Dodatkowo otrzymany wynk jest spójny z przeprowadzon¹ analz¹ dyskrymnacyjn¹. Spó³k nale ¹ce do skupena 1 zosta³y bowem równe zaklasyfkowane do perwszej grupy (atrakcyjnej nwestycyjne). Zakoñczene Metody welowymarowej analzy porównawczej mog¹ byæ narzêdzem pomocnym w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego. Zarówno metody porz¹dkowana lnowego, jak nelnowa metoda Warda czy analza dyskrymnacyjna pozwalaj¹ na ustalene rankngu spó³ek atrakcyjnych z punktu wdzena analzy fundamentalnej. Dodatkowo zastosowane metody g³ównych sk³adowych analzy skupeñ pozwala na dok³adnejsze zbadane ró norodnoœc spó³ek ge³dowych wybrane konkretnych, które mog¹ znaleÿæ sê w portfelu. Lteratura 1. Fr¹tczak E., Go³ota E., Klmanek T., Ptak-Chmelewska A., Pêczkowsk M. (2009), Welowymarowa analza statystyczna. Teora przyk³ady zastosowañ z systemem SAS, Ofcyna Wydawncza SGH, Warszawa. 2. Kselñska J., Skórnk-Pokarowska U. (2006), Wykorzystane lnowej funkcj dyskrymnacyjnej oraz metod g³ównych sk³adowych w procese doboru spó³ek do portfela nwestycyjnego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawe. Ekonomka Organzacja Gospodark ywnoœcowej, nr 60, s Kselñska J. (2012), Podstawy ekonometr w Excelu, Wydawnctwo SGGW w Warszawe. 4. Maddala G. S. (2004) Lmted-dependent and qualtatve varables n econometrcs, Cambrdge Unversty Press, Cambrdge.

12 476 Adam Waszkowsk 5. Panek T. (2009), Statystyczne metody welowymarowej analzy porównawczej, Ofcyna Wydawncza SGH, Warszawa. 6. Skórnk-Pokarowska U. (2006), Konstrukcja portfela skoncentrowanego jako efektywnego portfela nwestycyjnego, MPaR 06, Katowce, s Tarczyñsk W., unewska M. (2004), Dywersyfkacja ryzyka na polskm rynku kapta³owym, Placet, Warszawa. 8. Tarczyñsk W., unewska M. (2006), Metody welowymarowej analzy porównawczej na rynku kapta³owym, Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa. Streszczene W pracy przedstawono welowymarowe metody analzy porównawczej, które mog¹ byæ pomocne w doborze spó³ek do portfela nwestycyjnego. W tym celu wykorzystano porz¹dkowane lnowe metod¹ sum, tworz¹c rankng spó³ek atrakcyjnych nwestycyjne. Wykorzystano równe lnow¹ funkcjê dyskrymnacyjn¹ (klasyfkacja na podstawe stopy zwrotu wy szej od medany dla analzowanych spó³ek), w której zmenne nezale ne zosta³y dobrane na postawe selekcj parametrycznej. W celu zdentyfkowana wskaÿnków fnansowych wp³ywaj¹cych w znacznym stopnu na podza³ spó³ek na grupy walorów podobnych do sebe wykorzystano metodê g³ównych sk³adowych. Grupy podobnych do sebe spó³ek zobrazowano równe za pomoc¹ herarchcznego dendrogramu uzyskanego metod¹ Warda. S³owa kluczowe portfel nwestycyjny, analza dyskrymnacyjna Multdmensonal comparatve analyss n the selecton of the companes n the nvestment portfolo (Summary) The paper presents a comparatve analyss of multvarate methods that can be helpful n selectng companes for nvestment portfolo. The rankng of attractve nvestment companes was based on lnear sum method. It used also lnear dscrmnant functon (classfcaton based on the rate of return hgher than the medan for the analyzed companes) n whch the ndependent varables were selected on the assumpton of parametrc method. In order to dentfy the fnancal ratos affectng to a large extent on the dvson n groups smlar to each other was used prncpal component analyss. The group of smlar companes s also llustrated by the herarchcal dendrogram obtaned by Ward s method. Keywords fnance portfolo, dscrmnant analyss

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach

Analiza i diagnoza sytuacji finansowej wybranych branż notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Analza dagnoza sytuacj fnansowej wybranych branż notowanych na Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych w latach 997-998 W artykule podjęta została próba analzy dagnozy

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ m. J. A. Komeńskego w Leszne R o k 0 0 8, n r 6 TOMASZ ŚWIST* WERYFIKACJA EKONOMETRYCZNA MODELU CAPM II RODZAJU DLA RÓŻNYCH HORYZONTÓW STÓP ZWROTU I PORTFELI RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Adranna Mastalerz-Kodzs Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ZASTOSOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW ANALIZY FUNDAMENTALNEJ DO WYZNACZANIA PORTFELI OPTYMALNYCH Wprowadzene Zagadnene wyznaczana optymalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD GRUPOWANIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD GRUPOWANIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Studa Ekonomczne. Zeszyty Naukowe Unwersytetu Ekonomcznego w Katowcach ISSN 2083-8611 Nr 297 2016 Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW (88)/01 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANIE ASOWEGO OENTU BEZWŁADNOŚCI WZGLĘDE OSI PIONOWEJ DLA SAOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWIE WZORU EPIRYCZNEGO 1. Wstęp asowy moment

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr nż. Agneszka Bołtuć, pokój 304, e-mal: aboltuc@.uwb.edu.pl Lczba godzn forma zajęć: 15 godzn wykładu oraz 15 godzn laboratorum 15 godzn projektu Konsultacje: ponedzałk 9:30-11:00,

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 ZESZYTY NAUKOWE NSTYTUTU POJAZDÓW 5(96)/2013 Hubert Sar, Potr Fundowcz 1 WYZNACZANE MASOWEGO MOMENTU BEZWŁADNOŚC WZGLĘDEM OS PODŁUŻNEJ DLA SAMOCHODU TYPU VAN NA PODSTAWE WZORÓW DOŚWADCZALNYCH 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA Problemy jednoczesnego testowana welu hpotez statystycznych ch zastosowana w analze mkromacerzy DNA Konrad Furmańczyk Katedra Zastosowań Matematyk SGGW Plan referatu Testowane w analze mkromacerzy DNA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI

MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI Alcja Wolny-Domnak Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH

MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA STATYSTYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH Domnk Krężołek Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MIARY ZALEŻNOŚCI ANALIZA AYYCZNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WALORÓW RYNKU MEALI NIEŻELAZNYCH Wprowadzene zereg czasowe obserwowane na rynkach kaptałowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM

NORMALiZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. XLIV - ZESZ\'T 1-1997 DANUTA STRAHL, MAREK WALESIAK NORMALZACJA ZMIENNYCH W SKALI PRZEDZIAŁOWEJ I ILORAZOWEJ W REFERENCYJNYM SYSTEMIE GRANICZNYM l. WPROWADZENIE Przy stosowanu

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVI ZESZYT 3-4 2009 ANNA ZAMOJSKA ZASTOSOWANIE METODY DEA W KLASYFIKACJI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1. WSTĘP Analza ocena wynków osąganyc przez fundusze nwestycyjne jest jednym z

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRYCZNA ANALIZA WPŁYWU CZYNNIKÓW SUBIEKTYWNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

EKONOMETRYCZNA ANALIZA WPŁYWU CZYNNIKÓW SUBIEKTYWNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Marusz Doszyń Unwersytet Szczecńsk Beata Antonewcz-Nogaj Ccero SC EKONOMETRYCZNA ANALIZA WPŁYWU CZYNNIKÓW SUBIEKTYWNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacji i regresji

Analiza korelacji i regresji Analza korelacj regresj Zad. Pewen zakład produkcyjny zatrudna pracownków fzycznych. Ich wydajność pracy (Y w szt./h) oraz mesęczne wynagrodzene (X w tys. zł) przedstawa ponższa tabela: Pracownk y x A

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI JAKO CZYNNIK ZMNIEJSZAJ CY RYZYKO PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATEDRY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 URSZULA GIERAŁTOWSKA EWA PUTEK-SZEL G Unwersytet Szczec sk INWESTYCJE RZECZOWE NA RYNKU NIERUCHOMO CI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU Studa Ekonomczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA X. Zasada największej wiarygodności

ZAJĘCIA X. Zasada największej wiarygodności ZAJĘCIA X Zasada najwększej warygodnośc Funkcja warygodnośc Estymacja wg zasady maksymalzacj warygodnośc Rodzna estymatorów ML Przypadk szczególne WPROWADZEIE Komputerowa dentyfkacja obektów Przyjęce na

Bardziej szczegółowo

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym

Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na jakość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym 194 Dr Marcn Salamaga Katedra Statystyk Unwersytet Ekonomczny w Krakowe Wpływ modernzacj gospodark w sferze dzałalnośc proekologcznej na jakość środowska naturalnego w Polsce w układze regonalnym WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO

WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI NA NIEPEWNOŚĆ WYNIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO Walenty OWIECZKO WPŁYW PARAMETRÓW DYSKRETYZACJI A IEPEWOŚĆ WYIKÓW POMIARU OBIEKTÓW OBRAZU CYFROWEGO STRESZCZEIE W artykule przedstaono ynk analzy nepenośc pomaru ybranych cech obektu obrazu cyfroego. Wyznaczono

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej Krzysztof Borowsk Zastosowane metody wdeł cenowych w analze technczne Wprowadzene Metoda wdeł cenowych została perwszy raz ogłoszona przez Alana Andrewsa 1 w roku 1960. Trzy lne wchodzące w skład metody

Bardziej szczegółowo

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej Metody oceny efektywnoœc operacyjnej banków detalcznych Danuta Skora, mgr, doktorantka Wydza³u Nauk Ekonomcznych, Dyrektor Regonu jednego z najwêkszych banków detalcznych Adran Kulczyck, mgr, doktorant

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

METODY BILANSOWE W ANALIZIE SEKTORA SPORTOWEGO W POLSCE

METODY BILANSOWE W ANALIZIE SEKTORA SPORTOWEGO W POLSCE TUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Barbara Lberda Unwersytet Warszawsk Iwona Śweczewska Łucja Tomaszewcz Unwersytet Łódzk METODY BILANOWE W ANALIZIE EKTORA PORTOWEGO W POLCE

Bardziej szczegółowo

CAPM i APT. Ekonometria finansowa

CAPM i APT. Ekonometria finansowa CAPM APT Ekonometra fnansowa 1 Lteratura Elton, Gruber, Brown, Goetzmann (2007) Modern portfolo theory and nvestment analyss, John Wley and Sons. (rozdz. 13-16 [, 5, 7]) Campbell, Lo, MacKnlay (1997) The

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ

PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ PORÓWNANIE METOD PROSTYCH ORAZ METODY REGRESJI HEDONICZNEJ DO KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN MIESZKAŃ Radosław Trojanek Katedra Inwestycj Neruchomośc Unwersytet Ekonomczny w Poznanu e-mal: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010 Egzamn ze statystyk/ Studa Lcencjacke Stacjonarne/ Termn /czerwec 2010 Uwaga: Przy rozwązywanu zadań, jeśl to koneczne, naleŝy przyjąć pozom stotnośc 0,01 współczynnk ufnośc 0,99 Zadane 1 PonŜsze zestawene

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego Wydzał Zastosowań Informatyk Matematyk Katedra Ekonometr Statystyk METODY

Bardziej szczegółowo

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych.

Neural networks. Krótka historia 2004-05-30. - rozpoznawanie znaków alfanumerycznych. Neural networks Lecture Notes n Pattern Recognton by W.Dzwnel Krótka hstora McCulloch Ptts (1943) - perwszy matematyczny ops dzalana neuronu przetwarzana przez nego danych. Proste neurony, które mogly

Bardziej szczegółowo

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model

Evaluation of estimation accuracy of correlation functions with use of virtual correlator model Jadwga LAL-JADZIAK Unwersytet Zelonogórsk Instytut etrolog Elektrycznej Elżbeta KAWECKA Unwersytet Zelonogórsk Instytut Informatyk Elektronk Ocena dokładnośc estymacj funkcj korelacyjnych z użycem modelu

Bardziej szczegółowo

Metody gradientowe poszukiwania ekstremum. , U Ŝądana wartość napięcia,

Metody gradientowe poszukiwania ekstremum. , U Ŝądana wartość napięcia, Metody gradentowe... Metody gradentowe poszukwana ekstremum Korzystają z nformacj o wartośc funkcj oraz jej gradentu. Wykazując ch zbeŝność zakłada sę, Ŝe funkcja celu jest ogranczona od dołu funkcją wypukłą

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-1)

LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-1) LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-) wwwmuepolslpl/~wwwzmape Opracował: Dr n Jan Około-Kułak Sprawdzł: Dr hab n Janusz Kotowcz Zatwerdzł: Dr hab n Janusz Kotowcz Cel wczena Celem wczena jest

Bardziej szczegółowo

Metody predykcji analiza regresji

Metody predykcji analiza regresji Metody predykcj analza regresj TPD 008/009 JERZY STEFANOWSKI Instytut Informatyk Poltechnka Poznańska Przebeg wykładu. Predykcja z wykorzystanem analzy regresj.. Przypomnene wadomośc z poprzednch przedmotów..

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka

Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka Grażyna Trzpot Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Informatyk Komunkacj Katedra Demograf Statystyk Ekonomcznej grazyna.trzpot@ue.katowce.pl Optymalzacja portfela z wykorzystanem koherentnych transformujących

Bardziej szczegółowo

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja

Badanie optymalnego poziomu kapitału i zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach - ocena i klasyfikacja Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Badane optymalnego pozomu kaptału zatrudnena w polskch przedsęborstwach - ocena klasyfkacja Prowadząc dzałalność gospodarczą przedsęborstwa kerują sę jedną z dwóch zasad

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Optymalizacja

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Optymalizacja Modelowane oblczena technczne Metody numeryczne w modelowanu: Optymalzacja Zadane optymalzacj Optymalzacja to ulepszane lub poprawa jakośc danego rozwązana, projektu, opracowana. Celem optymalzacj jest

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku

Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku 42 NR 6-2006 Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw w województwach lubelskim i podkarpackim w 2004 roku Mieczys³aw Kowerski 1, Andrzej Salej 2, Beata Æwierz 2 1. Metodologia badania Celem badania jest

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Artur Zaborsk Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Wprowadzene Od ukazana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

ANALIZA PRZESTRZENNA PROCESU STARZENIA SIĘ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA TUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Katarzyna Zeug-Żebro * Unwersytet Ekonomczny w Katowcach ANALIZA PRZETRZENNA PROCEU TARZENIA IĘ POLKIEGO POŁECZEŃTWA TREZCZENIE Perwsze prawo

Bardziej szczegółowo

Modelowanie charakterystyki przy œciskaniu oraz w³aœciwoœci u ytkowe hiperelastycznych materia³ów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn

Modelowanie charakterystyki przy œciskaniu oraz w³aœciwoœci u ytkowe hiperelastycznych materia³ów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn 544 POLIMERY 8, 53, nr 7 8 AA BOZKOWSKA ), KAMIL BABSKI ), JERZY OSIÑSKI ), PIOTR AH ) Modelowane charakterystyk przy œcskanu oraz w³aœcwoœc u ytkowe hperelastycznych matera³ów poluretanowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych

ZESZYTY NAUKOWE NR x(xx) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Metody wymiarowania obszaru manewrowego statku oparte na badaniach rzeczywistych ISSN 009-069 ZESZYTY NUKOWE NR () KDEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNRODOW KONFERENCJ NUKOWO-TECHNICZN E X P L O - S H I P 0 0 6 Paweł Zalewsk, Jakub Montewka Metody wymarowana obszaru manewrowego

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW

METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW METODY OCENY STOPNIA ZAAWANSOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO POLSKICH PRZEDSI BIORSTW ANETA BECKER, Aadema Rolncza w Szczecne JAROSŁAW BECKER Poltechna Szczec sa Streszczene W artyule scharateryzowano wyorzystane

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83), cz. 2. DOI: /frfu /2-11 s

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2016 (83), cz. 2. DOI: /frfu /2-11 s Fnanse, Rynk Fnansowe, Ubezpeczena nr 5/2016 (83), cz. 2 DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-11 s. 121 130 Zastosowane modelu probtowego oraz ucętego lnowego modelu prawdopodobeństwa do analzy kondycj ekonomczno-fnansowej

Bardziej szczegółowo

EFEKT PRZEDZIAŁOWY WSPÓŁCZYNNIKA DETERMINACJI MODELU RYNKU

EFEKT PRZEDZIAŁOWY WSPÓŁCZYNNIKA DETERMINACJI MODELU RYNKU OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 2 (68) 2014 Joanna OLBRYŚ 1 EFEKT PRZEDZIAŁOWY WSPÓŁCZYNNIKA DETERMINACJI MODELU RYNKU Streszczene W lteraturze przedmotu zauważa sę, że konsekwencją obecnośc zakłóceń w

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW

OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Inżynera Rolncza 8(96)/2007 OKREŚLENIE CZASU MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWEGO UKŁADU ZIARNISTEGO PODCZAS MIESZANIA Z RECYRKULACJĄ SKŁADNIKÓW Jolanta Królczyk, Marek Tukendorf Katedra Technk Rolnczej Leśnej,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrcal Engneerng 015 Mkołaj KSIĄŻKIEWICZ* OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

Nota 1. Polityka rachunkowości

Nota 1. Polityka rachunkowości Nota 1. Poltyka rachunkowośc Ops przyjętych zasad rachunkowośc a) Zasady ujawnana prezentacj nformacj w sprawozdanu fnansowym Sprawozdane fnansowe za okres od 01 styczna 2009 roku do 31 marca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Klasyfkator lnowy Wstęp Klasyfkator lnowy jest najprostszym możlwym klasyfkatorem. Zakłada on lnową separację lnowy podzał dwóch klas mędzy sobą. Przedstawa to ponższy rysunek: 5 4 3 1 0-1 - -3-4 -5-5

Bardziej szczegółowo

Zmiennoœæ funduszy w³asnych a efektywnoœæ banków spó³dzielczych

Zmiennoœæ funduszy w³asnych a efektywnoœæ banków spó³dzielczych S³awomir Juszczyk * Rafa³ Balina ** Jerzy Ró yñski *** Jolanta Pochopieñ **** S³awomir Juszczyk, Rafa³ Balina, Jerzy Ró yñski, Jolanta Pochopieñ Zmiennoœæ funduszy w³asnych a efektywnoœæ banków spó³dzielczych

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ż Ż Ż ś Ż ś Ę Ą Ź ż zacznk nr 1 do uchway nr 2812013 Sen atu Nazwa Wydzau Nazwa kerunku studw Szczec Wydza Nauk o Zem Geoanaltvka obszar ksztacena / obszary ksztacena, z ktrych zosta obszar nauk przyrodnczych

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji

OeconomiA copernicana 2013 Nr 3. Modele ekonometryczne w opisie wartości rezydualnej inwestycji OeconomA coperncana 2013 Nr 3 ISSN 2083-1277, (Onlne) ISSN 2353-1827 http://www.oeconoma.coperncana.umk.pl/ Klber P., Stefańsk A. (2003), Modele ekonometryczne w opse wartośc rezydualnej nwestycj, Oeconoma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku

Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku 136 AGNIESZKA KOZERA, JOANNA STANISŁAWSKA Nerównośc Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 mgr Agneszka Kozera 1 Katedra Fnansów Rachunkowośc Unwersytet Przyrodnczy w Poznanu dr

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009.

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009. A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XXXIX NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZTYT 389 TORUŃ 2009 Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Katedra Ekonometr Statystyk Elżbeta

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie strategii ewolucyjnej w prognozowaniu tendencji zmian kursu akcji

Zastosowanie strategii ewolucyjnej w prognozowaniu tendencji zmian kursu akcji BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 31, 2011 Zastosowane strateg ewoucyjnej w prognozowanu tendencj zman kursu akcj Krzysztof MURAWSKI 1, Monka MURAWSKA 2 1 Instytut Teenformatyk Automatyk WAT,

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I

Oddzia³ywanie indukcyjne linii elektroenergetycznych wysokiego napiêcia na gazoci¹gi czêœæ I WOJCIECH MACHCYÑSKI Instytut Elektrotechnk Przemys³owej, Poltechnka Poznañska, Poznañ WOJCIECH SOKÓLSKI SPP Corrpol, Gdañsk Oddza³ywane ndukcyjne ln elektroeneretycznych wysokeo napêca na azoc¹ czêœæ I

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE POLSKICH WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA POZIOM INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH WYKORZYSTANIE METOD TAKSONO- MICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE POLSKICH WOJEWÓDZTW ZE WZGLĘDU NA POZIOM INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH WYKORZYSTANIE METOD TAKSONO- MICZNYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 2 (86) 2017 dr Marusz MALINOWSKI Wydzał Ekonomczno-Społeczny, Unwersytet Przyrodnczy w Poznanu e-mal: marusz.malnowsk@up.poznan.pl DOI: 10.15290/ose.2017.02.86.12 ZRÓŻNICOWANIE

Bardziej szczegółowo