ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE""

Transkrypt

1 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę "2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ GRUDNIA KTO O BARBARZE PAMIĘTA, TEN KUPI KWIATY Z OKAZJI JEJ ŚWIĘTA DOW IEZIEM Y KW IATY POD W S KAZA N Y ADRES Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie PL ISSN NR INDEKSU ROK LVI NAKŁAD: (udokumentowany) 4 9 ( ) C e n a 1,50 zł ( w ty m 8 % V A T ) w w w.zycieb yto m skie.p l stu d io flo ry s ty c z n e Fot. KRZYSZTOF KADIS R E K L A M A W ejdź na naszą nową stronę internetow ą w w w.zyciebytom skie.pl C z y ta j, k o m e n t u j, p o l e ć i n n y m! PRZYCHODNIA LEKARSKA SANTE" B yto m, ul. Sądow a 3 te l. 3 2 / , 3 2 / L e k a rz ro d z in n y L e k a rz e sp e c ja liś c i B adania o kresow e, k ie ro w c ó w, w ysokościo w e. Rejestracja osobista, telefoniczna, internetowa.

2 2 M U M H H H H est źle. Ś lą s k i T e a tr T ańca o trz y m u je na ro k o k o ło 900 tysię cy zło tych m ie js k ie j d o ta c ji. W te j c h w ili te a tr ma m ilio n z ło ty c h d łu g u. W ty m ro k u je g o d z ia ła ln o ś ć a rtystyczn a za m a rła - zespół n ie p rzyg o to w a ł żadnej p re m ie ry. Co w ię c e j - z e s p o łu p ra k ty c z n ie n ie ma. N ie k tó r z y ta n ce rze od eszli, a ci, któ rz y zo s ta li - są na b e z p ła tn y m u rlo p ie, z w o ln ie n iu le k a rs k im, a je d n a z ta n c e re k m a p rz e rw ę w p ra cy z pow odu ciąży. W te a trze w ciągu bieżącego ro k u z w o ln io n o wszyst k ic h p ra co w n ikó w a d m in is tra c y j nych, w ym ie n ia ją c ich na nowych. Od styczn ia śle dztw o w s p ra w ie n ie p r a w id ło w o ś c i w p la c ó w c e p ro w a d z i p r o k u ra tu ra. Z a rz u ty fa łszo w a n ia p o d p isó w p o s ta w io no ju ż b yłe m u zastępcy d y re k to ra do sp ra w ro z w o ju R o m a n o w i K. W u b ie g ły m tyg o d n iu k o n fe re n c ję p ra s o w ą z w o ła ł tw ó rc a i od 21 la t d y re k to r Ś ląskiego T e a tru Tańca Ja ce k Ł u m iń s k i. P o tw ie r d ził, że sytuacja je s t dram atyczna. D la d z ie n n ik a rz y p rzyg o to w a ł na tę k o n fe re n c ję te kst, będący fo r m ą s p ra w o zd a n ia. Za z a is tn ia łą sytu a cję o b w in ia przede wszyst k im p o p rz e d n ie w ła d z e m ia s ta oraz swego byłeg o zastępcę R o m a n a K. W p rz y g o to w a n y m na k o n fe re n cję spra w o zdan iu można przeczytać m ię dzy in n y m i: P ro J blem y fin a n so w e Śląskiego T eatru T ańca u ja w n ia ły się stopniow o od p o n a d dziesięciu la t w ko n sek w e n cji d ra styczn eg o o k ro je n ia d o ta cji m iejskiej dla T ea tru do kw o ty p o n iże j niezbędnego m in im u m p rz e z te la ta d o ta cja p o k r y w a ła w zależności od ro ku je d y n ie od 7 do 8 m iesięcy fu n d u s z u p rz e zn a czonego n a płace. R o k 2004 za k o ń czo n y był b ila n sem u je m n y m i z po czą tkiem ro k u 2005 dyrekto r ds. rozw oju Ś T T p rzyg o to w a ł p la n n a p ra w czy. Od p o n a d d ziesięciu la t, co r o k u d y r e k to r Ł u m iń s k i zw racał w ła d zo m B yto m ia u w a g ę n a po w a żn e ko n sekw en cje zb yt n i skiego fin a n so w a n ia Śląskiego Te a tr u T ańca (w skazują n a to liczne kopie p ism w a rc h iw u m Teatru). S y tu a c ja obecna p rzero sła n a sze w yo brażenia. Jako w in n e g o ob e cn e j s y tu a c ji Ł u m iń s k i w ska zuje swego byłego zastępcę R o m an a K. Przez w ie le la t w te a trz e d z ia ła li w d u ecie: K. z a jm o w a ł się z a rz ą d z a n ie m (do pew nego czasu m ia ł n a w e t ty tu ł d y re k to ra zarządzającego), a Ł u m iń s k i s p ra w a m i a rtystyczn ym i. - W ro ku 2011 u ja w n iły się w y ra ź Życie miasta Finansowe bagno w Teatrze Tańca Długi, kryzys, niepewność. Śląski Teatr Tańca ma milion złotych długu. W sprawie nieprawidłowości w tej instytucji prokuratura prowadzi śledztwo. Kontrolę finansową zlecił także prezydent Bytomia. Dalszy los placówki jest niepewny. Kto jest winien takiej sytuacji? n e p ró b y in g e re n c ji w a rtystyczn e i p ro g ra m o w e sfe ry fu n k c jo n o w a n ia Ś lą skieg o T e a tru T a ń ca p rzez za s tę p c ę d y r e k to r a ds. r o z w o ju - m ó w i Ł u m iń s k i. Z a rz u c a m u ta kże d o p ro w a d z e n ie do n ie p ra w id ło w o ś c i w ro z lic z a n iu d o ta c ji celow ych, ja k ie te a tr o trz y m y w a ł z in n y c h źró d e ł. W re z u lta c ie te raz d o ta c je te Ś lą ski T e a tr T a ń ca m u s i zw ra ca ć. M in is te rs tw o k u lt u r y do m ag a się z w ro tu 800 ty s ię c y z ło ty c h, ja k ie u zyska n o z F und uszy N o rw e s k ic h na r e a li zację p ro je k tu Taneczny M ost. - P rzy jm u ję n a siebie o dpow iedzial ność, że n ie re a g o w a łe m w p o rę n a za istn ia łą sy tu a c ję - m ó w ił na k o n fe r e n c ji Ł u m iń s k i. - B y łe m je d n a k w d ziw n e j sytu a cji: U rząd M ie jsk i n a g r a d z a ł d y re k to ra do sp r a w ro zw o ju za zd o ln o ści m e n e d że rsk ie w d zie d zin ie k u ltu ry, w ięc d a w a ł m u k re d y t za u fa n ia. S p ra w y n a b ra ły p rz y ś p ie s z e n ia na p o czą tku ro k u : - W sk u te k n ie p ra w id ło w o ści oraz p rzekro czen ia u p r a w n ie ń, a p rz e d e w s z y s tk im z p o w o d u zr u jn o w a n ia gospodar k i fin a n s o w e j Ś lą s k ie g o T e a tr u T a ń c a i n a r a ż e n ia je g o d o b re j o p in ii w szy stkie osoby d otychczas o d p o w ied zia ln e za gosp o d a rkę f i n a n so w ą T e a tru (d yrekto r ds. roz w oju, g łó w n a księgow a i zastępca d y r e k to r a ds. r o z w o ju ) z o s ta ły zw o ln io n e z p r a c y - o ś w ia d c z y ł Ja c e k Ł u m iń s k i. S ytu a cją z a n ie p o k o ili się m ie j scy ra d n i i urzędnicy. P adły wręcz słow a, że s ytu a cja Ś ląskiego Te a tr u T a ń ca to t r u p w s z a fie, ja k i z o s ta w iła n o w y m w ła d z o m e k ip a P io tra K o ja. N a te m a t sy t u a c ji w p la c ó w c e p o s ta n o w iła p o ro z m a w ia ć k o m is ja k u lt u r y i e d u k a c ji R a d y M ie js k ie j. N a je j p o s ie d z e n ie za p ro szo n o d y re k to ra Jacka Ł u m iń s k ie g o oraz n a c z e ln ik W ydzia łu K o n tro li i A u d y tu U rz ę d u M ie js k ie g o Joannę Stynw ak. Z apo zna ła ona ra d n ych ŚTT co roku organizował Międzynarodowe Konferencje Tańca. Wsku tek kłopotów finansowych tegoroczna edycja była bardzo okrojona. z w y n ik a m i k o n tro li, ja k ie w Ś lą s k im T e a trze T ańca p rz e p ro w a d z a n o za k a d e n c ji p re z y d e n ta P io tra K oja. Z je j re la c ji w yn ika, ze w Ś lą s k im T e a trze T ańca n ie zachow yw ano podstaw ow ych za sad księgow ości, a n ie p r a w id ło w o ś c i w y s tę p o w a ły w rze cza ch najprostszych. W skutek ta k ie j sy tu a c ji p re zyd e n t D a m ia n B a rty la z le c ił p rz e p ro w a d z e n ie k o n tro li w ŚTT, k tó ra rozpoczęła się w p ią te k 23 listo p a d a. N a k o n fe r e n c ji p ra s o w e j w e w to re k 27 lis to p a d a Jace k Ł u m iń s k i o ś w ia d c z y ł: Z a tr u d n iliś m y eksp erta w dziedzinie gospodarki fin a n so w e j i za rzą d za n ia o w ielo letniej p ra k ty c e w biznesie - p a n a N o rb e rta K o b y liń sk ie g o. D zię k i n ie m u w yczyściliśm y w e w n ętrzn ą s y tu a c ję w te a trze z n ie ja sn o śc i i n ie p ra w id ło w o śc i. D z ie ń póź n ie j na in te rn e to w e j s tro n ie g m i ny B y to m u ka za ła się in fo rm a c ja Co dalej z teatrem Łumińskiego? Potrzeba szybkich decyzji. Jedna rzecz jest pewna: nie ma sensu istnienia Śląskiego Teatru Tańca bez Jacka Łumińskiego. Jednak z Łumińskim jako dyrektorem naczelnym teatr wpadł w poważne kłopoty. Ot, zagwozdka. acek Ł u m iń s k i je s t w y b itn y m artystą ta ń ca współczesnego. S tw o rz y ł w B y to m iu te a tr, cieszący się re n o m ą w Polsce i na świecie. Doroczne M ię d zyn a ro d o we K o n fe re n c je Tańca W spółcze snego b y ły n a jw a ż n ie js z y m w y d a rz e n ie m k u ltu ra ln y m B ytom ia. A rów nocześnie, Ł u m iń s k i okazał się z u p e łn ie n ie p o ra d n y ja k o dy r e k to r naczelny, o d p o w ia d a ją c y za g o s p o d a rk ę fin a n s o w ą o ra z a d m in is tra c y jn ą te a tru. T u ta j nie m a ją żadnego tłu m a c z e n ia ty p u scedow ałem obow iązki n a swego J zastępcę, a o n za w ió d ł m oje za u fa n ie. D y re k to r może cedować swo je o b o w ią zki na pra cow nikó w, ale p o n o si p e łn ą o d p o w ie d z ia ln o ś ć za ich d z ia ła n ia. D y re k to r Jacek Ł u m iń s k i przez n ie m a l 20 la t fu n k c jo n o w a ł w B y to m iu na szczególnych zasadach. S tw o rz y ł k a p it a ln ą in s ty t u c ję - to je d n a spraw a. S p ra w a d r u ga: je g o in s ty tu c ja k o rz y s ta ła ze s w o iste g o p a ra s o la o c h ro n n e go. Chociaż p o p rz e d n ie w ładze w ie d z ia ły o b a ła g a n ie a d m in istracyjn o-księ go w ym, spra w tych n ie na głaśnian o w ła ś n ie dlatego, że to in s ty tu c ja k a p ita ln a. Jakby lic z o n o, że w szystko ro z e jd z ie s ię po k o ś c ia c h. N ie ro z e s z ło się. S to s u ją c te r m in o lo g ię m e d yczn ą - p a c je n t z n a la z ł się na s k ra ju zapaści. T e a tr m a m ilio n zło tych d łu g u - w ię c e j niż je g o roczny budżet. W ta k ie j s y tu a c ji sam orząd m ie j s k i m ó g łb y p o s ta w ić p la c ó w k ę w sta n lik w id a c ji. Tego je d n a k n ik t n ie chce. Co w ta k im ra z ie ro b ić? W arto u z m y s ło w ić sob ie p o d s ta w o w ą spra w ę : Ś lą s k i T e a tr Tańca to te a tr a u to rs k i Jacka Ł u m iń s k ie g o. D a ls z e f u n k c jo n o w a n ie te j in s ty tu c ji w sposób nieu zgod niony z Ł u m iń s k im i n ie a u to ry z o w a n y prze z n ie g o - po p ro s tu n ie m a sensu. W ta k im w y p a d ku le p ie j zam knąć cały k ra m i uznać, że h is to ria ŚTT d o b ie g ła końca. P o ja w ia s ię w ię c m o ż liw o ś ć ro z w ią z a n ia n a stę p u ją ce g o : d y re k to re m Ś lą skie go T e a tru T a ń ca zo sta je m enedżer, zaś Ja c e k Ł u m iń s k i o b e jm u je fu n k c ję d y re k to ra do sp ra w artystycznych. Jacek Łumiński Wówczas je d n a n a le żało by zm ie n ić s ta tu t p la có w ki tak, aby d yre k to r artystyczny m ia ł s iln ą pozycję i a u to n o m ię w sw oich spraw ach. N a ta k ie zab ie gi czasu je s t je d na k m ało. N ie da się u k ry ć, że k u ltu ra n ie je s t p r io r y te te m n o w ych w ła d z B yto m ia. N a jgo rsze rzeczy, ja k ie m ów ieniach publicznych, płacenie fa k tu r, a n a w e t s k ła d e k Z U S po term inie, czy w ypłacanie w ynagro dzenia za pracę je d n e m u z dyrekto rów w kw ocie niezgodnej z um ow ą. Prow adzenie rachunkow ości w Ślą skim Teatrze Tańca było niezgodne nie tylko z Ustawą o rachunkowości, fin a n sa ch publicznych, ale rów nież z w e w n ę tr z n y m i z a r z ą d z e n ia m i P rezydenta B yto m ia. J a k w idać, za p ew nie nia Łu m iń skie g o o w y czyszczen iu s y tu a c ji fo rm a ln o księgow ej przez nowo z a tru d n io n ych p ra c o w n ik ó w o k a z a ły się iluzoryczne. Tymczasem na ko n fe re n c ji p ra sowej Jacka Ł u m iń skieg o niespo d z ie w a n ie p o ja w ił się je g o b yły zastępca R o m an K. T w ie rd z i, że n ie chce pozostawać d łu ż e j w sy tu a c ji k o z ła o fia rn e g o. - Jacek Ł u m iń sk i w w ielu m iejscach m ija się z praw dą - p o w ie d zia ł nam R o m an K. - Z acznijm y od spraw y pod stawowej. Twierdzi, że m nie zwolnił, tym czasem odszedłem z tea tru do browolnie, za porozum ieniem stron. Ł u m iń s k i obw inia m o ją osobę za w szelkie zło w teatrze, tym czasem on sa m, k ie d y zo s ta ł d zie k a n e m W ydziału T ańca P W S T p r a k ty c z n ie s tra c ił n im za in tereso w a n ie, bardzo rzadko byw ał w teatrze. N ie zajm ow ał się zespołem i nie tw orzył now ych sp ekta kli - pow stały je d y nie 3 w ciągu 5 lat. Od n ie m a l 10 lat sytuacja w yglądała tak: ja w y ciągałem teatr zapaści finansow ej, która n a stępow ała ta kże w sk u te k nieracjonalnych, n iem ających za bezpieczenia finansow ego działań Jacka Łum ińskiego. z a ty tu ło w a n a : Z a le d w ie 2 d n i k o n tro li: 15 zastrzeżeń do Ś T T. Czytamy w n ie j m.in.: Wiele n ie Jeśli chodzi o najw ażniejszy za rzut: R om an K. przyznaje, że sfał szował podpis. - U podstaw niepra pra w id ło w o ści w y k ry li p ra co w n i cy U rzędu M iejskiego podczas ko n troli, która trw a w Ś lą sk im Teatrze T ańca. D o tych czasow e u sta le n ia za w iera ją aż 15 zastrzeżeń, a do tyczą one n ie ty lk o ła m a n ia d ys cyp lin y fin a n só w publicznych, ale ró w n ież niep rzestrzegania p ra w a p ra cy. N ie d o c ią g n ięcia k a d ro w e to m.in. b ra k b a d a ń le k a r s k ic h i z a k r e s u o b o w ią z k ó w n o w y c h p ra c o w n ik ó w. D otyczą on e ró w nież głów nego księgowego, któ re m u kiero w n ictw o n ie pow ierzyło p e łn ie n ia f u n k c j i n a p iśm ie, nie określiło jego za kresu obow iązków i w ydaw ało polecenia drogą m a ilo wą. N a jw iększe je d n a k błędy doty czą fin a n só w. N iep ra w id ło w o ści, ja k ic h dopuszczano się w Ś lą sk im Teatrze Tańca, to m.in.: w ydaw anie pieniędzy niezgodnie z U staw ą o za w idłow ości w rozliczeniu pro jektu Taneczny M ost, n ie leżała chęć defraudacji - p rze kon uje b yły w i ce d yre kto r. - Chodziło w yłą czn ie o konieczność uzyska n ia refundacji fu n d u szy, które teatr m u sia ł wcze śniej wyłożyć. P ieniądze przekaza ne przez m inisterstw o w płynęły na konto teatru długo po zakończeniu re a liza cji p r o je k tu i p r a k ty c z n ie w tym sa m ym d n iu zostały rozdy sp o n o w a n e n a za p ła tę zaległych fa k tu r i zobowiązań. m ożna zro b ić z ŚTT to: po p ie rw sze ro z p o c z y n a n ie b e z s e n s o w nych d y s k u s ji w stylu ile można w yre m o n to w a ć p la có w zabaw za 900 tysię cy złotych, k tó re m ia sto przeznacza na Ś T T. Po d ru g ie : p o w a ż n e t r a k t o w a n ie ró ż n y c h ra d n y c h -m a js te rk le p k ó w, któ rz y g o to w i są ju ż p rze d sta w ia ć swoje pom ysły na fu n k c jo n o w a n ie ŚTT, a znają się na rzeczy m n ie j w ię ce j ta k ja k na k o n s tru k c ji s iln ik ó w odrzutow ych. Po trz e c ie wreszcie: u trzym yw a n ie p ro w iz o rk i - na za sadzie p ie n ię d z y da m y ta k ja k zawsze, ja ko ś to b ę d zie. N iestety, obecne w ładze m uszą m ieć świadom ość, że koszty fu n k cjo no w an ia Śląskiego T e a tru Tań ca będą d ra styczn ie rosły. D z ię k i fu n d u s z o m U n ii E u r o p e js k ie j t r w a re m o n t d a w n e j c e c h o w n i k o p a ln i R o z b a rk na je g o now ą sie dzib ę. J e j u trz y m a n ie b ę dzie - w e d łu g szacunku J acka Ł u m iń skiego - kosztow ało roczn ie o ko ło m ilio n a złotych. T a k w ię c budżet in s ty tu c ji będzie m u s ia ł wzrosnąć o 100 procent. Bo w te j c h w ili ŚTT n ie p ła c i za użytkow ane pom iesz czenia, za scenę - te pozycje zn a j d u ją się w b u dże cie B ytom skie go C e n tru m K u ltu ry, a d m in is tru ją cego gmachem, w k tó ry m siedzibę ma B C K i ŚTT. Ja ce k Ł u m iń s k i p o w in ie n d o stać szansę dalszego p ro w a dzen ia te a tru. W ą tp liw o ści może bu dzić ty lk o pyta nie : czy p o w in ie n na da l d z ia ła ć ja k o d y re k to r naczelny. Bo zarządzona w te a trze k o n tro la w ska zuje, że sp ro w a d ze n i przez n ie g o lu d z ie, m a ją c y c z y ś c ić sytuację w te a trze, o ka za li się ko le jn y m i m a g ika m i, któ rz y do p ro ce d u r a d m in is tra c y jn o -p ra w n y c h m a ją stosu nek n a d e r a rtystyczny (czytaj: luźny). Po k o m p ro m ita c ji i d o p ro w a d z e n iu te a tr u (p rze z b ra k nadzo ru) na s kra j przepaści, Jacek Ł u m iń s k i p o w in ie n zdawać sobie sprawę, że raczej tru d n o m u żądać od w ła d z m ia sta ko le jn e g o k re d y tu z a u fa n ia i w te j c h w ili racze j p o w in ie n p rzyjm o w a ć w a ru n k i, niż je stawiać. P o trz e b a sz y b k ic h, m o cn ych de cyzji. W ładze m ia sta p o w in n y szybko p rze d sta w ić sw o ją p ro p o zycję dalsze go fu n k c jo n o w a n ia te a tru pod w zględem organizacyjno-zarządczym. Ja ce k Ł u m iń s k i p o w in ie n tę p ro p o zycję ne go cjo wać i p rzyją ć. W in n y m w yp a d ku n a jro zsą d n ie jszym ro zw ią za n ie m była b y - ja k k o lw ie k b ru ta ln ie to b rz m i - lik w id a c ja Śląskiego Te a tru T ańca i u zn a n ie, że oto za m yka się p e w ie n p ię k n y ro z d z ia ł b y to m s k ie j h is t o r ii. W h is t o r ii ta ń ca współczesnego Ś lą ski T eatr Tańca ma ju ż sw oje m ie jsce, po d o b n ie ja k na p rz y k ła d te a try C ricot 2 K a n to ra czy L a b o ra to riu m G ro to w s k ie g o w h is t o r ii t e a tr u powszechnego. Bo nic n ie m oże przecież w iecznie trw ać... MARCIN HAŁAŚ Zapytaliśm y Rom ana K., czy zda je sobie sprawę, że Ś ląskiem u Te a tro w i tańca grozi lik w id a c ja. - To byłaby dla m n ie tragedia - m ów i R om an K. - Pracow ałem w tym te atrze od 17 lat i podobnie ja k Jacek Ł u m iń sk i uw ażam, że to w ja k im ś sensie m oje dziecko. MARCIN HAŁAŚ

3 Życie miasta fs m a m m 3 Podatki jednogłośnie w dół Bez sprzeciwu. Bytomscy radni bez głosu sprzeciwu poparli prezydenckie propozycje obniżenia części podatków lokalnych. Decyzje zapadły podczas zwołanej na miniony poniedziałek listopadowej sesji Rady Miejskiej. P rz y p o m n ijm y, że o b n iż k ę bądź lik w id a c ję niektórych podatków zapowiedział niedawno prezydent naszego m iasta Damian Bartyla. Stosowne projekty uchw ał zostały przygotowane na ostatnią sesję. Jeden z nich dotyczył podatków od nieruchom ości. Zaproponowano, by staw ki obow iązujące w ro k u obecnym były utrzym ane także i w przyszłym. N ajw ażniejsza zm iana to pow rót do ulg i przysługującej najem com lu b d zie rża w com lo k a li u ż y tk o wych należących do gm iny. N ie będą oni w roku 2013 m usieli płacić g m in ie podatku. To udogodnien ie obowiązywało już w przeszłości, lecz przed rokiem zostało skasow ane z in ic ja ty w y byłego prezydenta Piotra Koja. W efekcie do budżetu m iasta w p łynę ło dodatkowo około 4 m ilio n y złotych, ale drobni przedsiębiorcy w ynajm ujący lu b d zierża w ią cy lo k a le kom u n a ln e s tra c ili sporą część swoich dochodów. D la w ie lu z nich skończyło się to fatalnie - m usieli zwinąć interes i oddać lokal. Poza tym z podatku zw olnieni są nadal dzierżawcy gruntów pod zbiornikam i wodnymi, wykorzystywanymi do u p ra w ia n ia w ędkarstw a, a także dzierżaw cy gru ntów i budynków służących do prowadzenia działalności sportowej (za w yjątkiem tych, w których dodatkowo prowadzi się działalność gospodarczą). Radni zaakceptowali też przedstawione przez prezydenta poważne zmiany w stawkach podatku od środków transportowych. I tak w łaściciele samochodów ciężarowych zapłacą w przyszłym roku o ponad 45 procent m niej, niż p ła c ili w tym roku. O ponad 26 proc. m niej wydadzą z kolei posiadacze cią gn i ków s io d ło w y c h i b a la sto w ych, a o przeszło 37 proc. bytom ianie p o sia dający przyczepy i naczepy. N a jw ięce j zyskali w łaściciele autobusów. O dprowadzany przez nich w roku 2013 podatek będzie o ponad połowę m niejszy od tego, k tó ry nałożono na n ic h w ro k u obecnym. Utrzym ano ponadto całkowite zwolnienie z opłaty autobusów przeznaczonych do przewozu osób niepełnospraw nych. B ytom poszedł zatem w ślady Radzionkowa. W ładze tego m iasta ju ż dawno ra d y k a ln ie zredukow ały poziom podatku od środków tra n sp o rto wych, co przyniosło spodziewane korzyści. W iele okolicznych fir m tra n s p o rto w y c h, zwłaszcza tych Rada Miejska już w komplecie Radny niezależny. Bytomska Rada Miejska pracuje już w pełnym składzie. Podczas ostatniej sesji ślubowanie złożył Michał Bieda. Prezydent zaproponował obniżkę podatków, a radni to zaakceptowali. dysponujących duża liczbą pojazdów, przeniosło się do R adzionkowa, bo tam m ają niższe koszty utrzym ania. O bniżka obciążeń finansow ych nakładanych przez władze m iasta na jego m ieszkańców spotkała się z je d n o g ło ś n ą a p ro b a tą rajców. Z m iany c h w a li naw et prze dstaw ic ie le ugrupow ań opozycyjnych wobec prezydenta B a rty li. - Jestem za obniżką, takie rozwiązania były też zresztą w m oim program ie w yborczym - ko m e n to w a ła szefow a klu b u P la tfo rm y O byw atels k ie j H alina B ieda. - To bardzo dobra droga, tr z y m a jm y się je j ko n sekw en tn ie - m ó w ił Mariusz Janas z P raw a i S praw iedliw ości. REKLAMA - Po raz pierw szy od k ilk u n a stu la t w ładze B yto m ia zm niejszają podatki. Trudno się w tej sytuacji nie cieszyć. Popieram y takie m etody rządzenia - tw ie rd z ił Mirosław Podyma ze Wspólnego Bytom ia. 0 dziwo, głosu w te j spraw ie nie z a b ra ł a n i je d e n re p re z e n ta n t stanow iącego bezpo średn ie zaplecze D a m ia n a B a r ty li w R a dzie klu bu B ytom skiej In ic ja ty w y Społecznej. Przypom nijm y, że władze zapow iedziały także zniesienie opłaty za odprowadzanie wód opadowych 1 roztopowych oraz lik w id a c ję pod a tk u od p o s ia d a n ia psa. Rada M iejska zajm ie się tym i kwestiam i zapewne w najbliższym czasie. ton Komendant z konkursu Kandydaci w ystą p! O tym, kto zostanie następcą Artura Pa- czyny na stanowisku komendanta bytom skiej Straży M iejskiej, przesądzi konkurs rozpisany w łaśnie przez gminę. godnie z decyzją prezydenta naszego miasta Damiana Bartyli 25 Zlistopada Paczyna przestał być szefem Straży. Dzień później przeniósł się do Ośrodka Sportu i Rekreacji, zostając jego dyrektorem i zajmując miejsce odwołanego Adama Frasa. Ponieważ Paczyna nie m iał zastępcy, nie doszło do automatycznego przekazania władzy w Straży. Upadł też analizowany wcześniej n ie o ficjalnie pomysł, by następcą Paczyny został emerytowany policjant Zbigniew Walasek. W tej sytuacji prezydent pełnienie obowiązków komendanta powierzył doświadczonemu, długoletniem u funkcjonariuszowi Dariuszowi Żurawskiemu. Wedle przyjętych ustaleń pokieru je on jednostką do momentu rozstrzygnięcia konkursu rozpisanego przez w ładze B ytom ia. Ogłoszenie o tymże konkursie ukazało się w m inionym tygodniu. W ten sam sposób gm ina chce obsadzić wakat w B iurze P rom ocji Bytom ia. Jego dotychczasowy kie ro w n ik Łukasz W iejacha n ied ług o po przysp ieszonych wyborach samorządowych przeniósł się do Ratusza. Objął tam stanowisko d yre kto ra k a n c e la rii prezydenta i Rady M iejskiej. ton Michał Bieda B ie d a zdobył m andat ra d ne go ju ż po ra z tr z e c i z rzędu. M a 27 la t, u k o ń czył p o lito lo g ię, je s t d y re k to re m b iu r a p o s e ls k ie g o J a c k a B r z e z in k i. Ś lu b o w a n ie z ło ż y ł w tra k c ie zorg an izow an ej w m i niony p o n ie d z ia łe k listo padow ej sesji Rady, a w ię c d o p ie ro dw a i p ó ł m ie siąca po p rz e d te rm in o wych w yborach sam orządowych. Z ro b iłb y to zapew ne w cześniej, gdyby n ie głośna n ie ty lk o w m e d ia c h lo k a ln y c h a fe ra, k tó re j n ie s p o d z ie w a n ie b y ł g łó w n y m bo ha te rem. D z ie ń p rze d g łosow a n ie m B ie d a o s trz e la ł z k a ra b in k a do p a in tb a lla b a n e r re k la m o w y u b ie g a ją c e g o s ię o s ta n o w is k o p re z y d e n ta D a m ia na B a rty li. Smaczku spra w ie d o d a w a ł fa k t, iż o n a jw a ż n ie j- sze s ta n w is k o w m ie ś c ie B a r- ty la b e z p o ś re d n io ry w a liz o w a ł z m am ą M ic h a ła B iedy, H a lin ą B iedą, będącą wówczas kom isarzem w B yto m iu. S p ra w ca zn is z c z e n ia b a n e ra w s p e c ja ln ie w y d a n y m o ś w ia d c z e n iu p rz y z n a ł s ię do w in y, p rz e p ro s ił za sw oje zachow anie i w ra m a c h z a d o ś ć u c z y n ie n ia w p ła c ił p ie n ią d z e na c e l c h a ry ta ty w n y. Z araz po z d a rz e n iu M ic h a ł B ie d a n ie b y ł je d n a k p e w ie n, czy w ogóle złoży ś lu b o w a n ie (na fo ra c h in te r n e to w y c h k o m e n to w a n o, że w zais tn ia łe j s y tu a c ji m u si ponie ść k o n s e k w e n c je sw o je g o czynu i n ie p o w in ie n tego ro b ić ). W y d a w a ło się, że B ie d a zre zyg n u je z w z ię c ia m a n d a tu radnego, a je g o m ie js c e z a jm ie in n a osoba s ta rtu ją c a z te j sam ej lis ty. C zekał też na decyzję D a m ia n a B a rty li, któ re g o k o m ite t w y b o r czy p o w ia d o m ił o w s z y s tk im p o lic ję. G dyby s p ra w a t r a f iła do sądu, a te n w y d a łb y w y ro k s k a z u j ą cy, B ie d a w e d le p r a w a n ie m ó g łb y z o s ta ć r a jc ą. O sta te cznie po z w y c ię s k ic h d la s ie b ie w y b o ra c h p r e z y d e n c k ic h B a r ty la w y c o fa ł s k a rg ę, a B ie d a d z ię k i te m u u n ik n ą ł p o w a ż n ie js z y c h k o n s e k w e n c ji p ra w n y c h. T a k w ię c b y to m s k a R a d a M ie js k a p ra c u je ju ż w p e łn y m, 25-osobow ym s k ła d z ie. M ic h a ł B ie d a s ta rto w a ł w p ra w d z ie z l i sty P la tfo r m y O b y w a te ls k ie j, ale n ie został c z ło n k ie m je j k lu bu. J a k na m p o w ie d z ia ł, będzie ra d n y m nie za le żn ym. P odobny sta tu s m a w y b ra n y z lis ty B y to m s k ie j In ic ja ty w y S połe cznej Janusz W ó jc ic k i. R ó w n ie ż i on n ie n a le ż y do żadnego k lu b u i je s t ra jc ą n ie za le żn ym. ton

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Napisali,, ^ do nas. Zadzwonili o, co d z ie je się p rz y s z p ita lu na u lic y P ru s a, w o la 0 p o m s tę d o n ie ba. Po o b u s tro n a c h 1 t a k n ie z b y t s z e ro k ie g o t r a k t u p a r k u ją n o n sto p s a m o c h o dy. E f e k t je s t t a k i, że u lic a d w u k ie r u n k o w a z p rz y m u s u z a m ie n ila s ię w je d n o k ie r u n ko w ą. N ie r z a d k ie są p r z y p a d k i, że s a m o c h o d y n ie są w s ta n ie się w y m in ą ć i te n z k ie ro w c ó w, k t ó r y u s tą p i, m u s i s ię w y c o fy w a ć. N ie ro z u m ie m, d la c z e g o d o p u s z c z o n o do t a k ie j s y tu a c ji. D ro g ą tą je ż d ż ą p r z e c ie ż s lu ż b y m ie js k ie, k tó re p o w in n y n a ty c h m ia s t z a re a g o w ać. T Samo życie r o b ią te ż m o i z n a jo m i. N ie c h o d z i n a m 0 ch ę ć z a o szczę d ze n ia g o tó w k i, le c z o zw y c z a jn e p ię tn o w a n ie b e z m y ś ln o ś c i u r z ę d n ic z e j. e ż e li w m ie ś c ie z ta k ą w e rw ą w y c in a s ię od p e w n e g o czasu d rz e w a, k o n ie c z n ie o d p o w ie d n ie s lu ż b y p o w in n y z a in te re s o w a ć się c h o ry m i d rz e w a m i p o ra s ta ją c y m i p o bo cza u lic y S u ch o g ó r s k ie j i w p e w n e j czę ści ró w n ie ż D ą b ro w y M ie js k ie j. Są to w w ię k s z o ś c i c h o re 1 n a w p ó l u s c h n ię te k a s z ta n o w c e o zra k o w a c ia ly c h p n ia c h. N ie k t ó r e z n ic h w y g lą d a ją ta k, ja k b y za c h w ilę m ia ly ru n ą ć n a je z d n ię. J w ie m, czy g r u n t je s t m ia s ta, czy te ż n a le ż y d o o so b y p r y w a tn e j. J e d n a k je s te m p e w n a, że w g m in ie są ś ro d k i, a b y od g o s p o d a rz a w yegzekw ow ać p i l n o w a n ie ta m p o rz ą d ku. N a g ro b y b lis k ic h c h o d zę ta m p r z y n a j m n ie j ra z w ty g o d n iu i je s t m i p o p ro s tu w s ty d, k ie d y p o m y ś lę s o b ie, że m ie js c e to o d w ie d z a ją ró w n ie ż o so b y z in n y c h m ia s t i z za g ra n ic y. N ie d a w n o m ię liś m y d z ie ń W s z y s tk ic h Ś w ię ty c h, a ś m ie tn ik ja k s tra s zyl m ie s ią c a m i, ta k s tra s z y l d a le j. rz y p a d k o w o p rz e c h o d z ile m o b o k w y b ie g u d la p s ó w p rz y u lic y S m o le n ia. M uszę p rz y z n a ć, że p r e z e n tu je s ię on n ie ź le w p o r ó w n a n iu z t a k im sa m y m m ie j s ce m p rz y u lic y K r a s ze w skie g o. W y b ie g p rz y k o m e n d z ie p o li c ji to p o p ro s tu c u c h n ą ce m o c z e m i e k s k r e m e n ta m i k le p is k o, n a k tó r e b rz y d z ę się w c h o d z ić ze s w o im p s e m z obaw y, że zla p ie m y ja k ą ś c h o r o bę. N o ta b e n e w y b ie g i u w a ż a m za a b s u rd, b o w ie m k ilk a c h o d z ą c y c h ta m lu z e m p só w m oże się p o g ry ź ć. S z c z e g ó ln ie, że w c e n t r u m B y to m ia w ie le osób trz y m a w d o m u g ro ź n e rasy. P s k ie c iś n ie n ie, d y m z o s ta je w tla c z a n y d o m ie s z k a ń. I n t e r w e n io w a liś m y w te j s p ra w ie w A g e n c ji O c h ro n y K o p a lń, k t ó r a o p ie k u je się b u d y n k ie m. P o w ie d z ia n o n a m je d y n ie, że d o m z n a jd u je się p o d s ta ly m m o n it o r in g ie m i n ie m a p o w o d ó w do obaw. a u w a ż y le m, że g a r by w y w o la n e szko d a m i g ó rn ic z y m i na O b w o d n ic y P ó ln o c n e j z o s ta ly s p ilo w a n e. M o im z d a n ie m n ie b y lo in n e g o w y jś c ia, b o w ie m w y p ię tr z e n ia b y ly c o ra z w ię k sze i z a c z ę ly s tw a rz a ć z a g ro ż e n ie. J e s te m je d y n ie c ie k a w y, czy K o m p a n ia W ę g lo w a z a p la c i m ia s tu za w y rz ą d z o n e w ty m r e jo n ie szkody. S p o d z ie w a m się b o w ie m, że n ie je s t to k o n ie c w y b rz u s z a n ia się ta m je z d n i. Z a rd z o lu b ię r o b ić z a k u p y w s u p e r m a r k e c ie L id l w S tro s z k u p r z y u l i e lik a t n ie m ó w ią c, cy S trz e lc ó w B y to m w k u r z a ją m n ie s k ic h. To, co ir y t u h a m s tw o, bo n ie d o s ta w c y u lo t e k r e je m n ie od p e w n e g o d a s ię te g o in a c z e j k la m o w y c h w k la d a czasu, to ż e b ra c y n a n a zw a ć, n ie k t ó r y c h n y c h d o s k rz y n e k na g a b u ją c y k lie n tó w. m ie s z k a ń c ó w n ie zna lis ty, tu d z ie ż ró ż n e g o S to ją n a u b o c z u cze g ra n ic. W m in io n ą ty p u d o m o k r ą ż c y od k a ją c, aż k to ś p o d e j ś ro d ę p rz e je ż d ż a la m ż e b ra k ó w, p o p r z e d d z ie d o s a m o c h o d u. u lic ą S u c h o g ó rs k ą s ta w ic ie li w y z n a W te d y b ly s k a w ic z n ie b ie g n ą c ą p rz e z las. n io w y c h. P o n ie w a ż p o ja w ia ją s ię o b o k N a p a r k in g u le ś n y m p r a c u ję n a zm ia n y, i n a c ią g a ją. L ic z ą za p o p r a w e j s tr o n ie czę sto ra n o p o p o p e w n e, że w la ś c ic ie l d ro g i, p a trz ą c w s tr o w ro c ie d o d o m u m u sa m o c h o d u z o b a w y n ę S tro s z k a, k to ś p o szę o d e sp a ć z a rw a n ą p rz e d je g o u s z k o d z e r z u c i! w ie lk i m a te ra c. n o c k ę. Tym czasem n ie m coś im da. J a k o N ie p rz y p u s z c z a m, m n ie j w ię c e j od g o k o b ie ta m a m p o w o d y żeby z r o b il to m ie s z d z in y 8 ra n o zaczyn a d o obaw. k a n ie c b lo k u, k t ó r y s ię n a ta rc z y w e d z w o a r k in g p rz y s u p e r p o p ro s tu w y r z u c ilb y n ie n ie d o m o fo n e m, d c in e k u lic y D ą m a r k e c ie P o lo go n a ś m ie tn ik. Od la t a czę sto r ó w n ie ż do b ro w a M ie js k a w S tro s z k u je s t m ó w i s ię u nas o e d u d rz w i. N ie s te ty, p o 3. w r e jo n ie s k rz y ż o w a w o k ro p n y m s ta n ie. k a c ji e k o lo g ic z n e j, lu b 4. t a k im d z w o n k u n ia z u lic ą C e ln ą je s t J e s t to w la ś c iw ie p o d e g r a d a c ji o k o lic z t a k s ię d e n e rw u ję, że b a rd z o czę sto p o k r y d z iu r a w io n e k le p i n y c h te re n ó w, a n a d a l 0 d rz e m c e n ie m a ju ż ty w a r s tw ą b lo ta. N a sko, k tó re g o n ie la t a l z n a jd u ją s ię lu d z ie m ow y. n o szą je n a je z d n ię n i k t od la t. W r ó w n ie m a ją c y za n ic nasze c ię ż a r ó w k i w y je ż d ż a n ie c ie k a w y m s ta n ie w s p ó ln e d o b ro. a re s z c ie m a m y ją c e z p o b lis k ic h n ie je s t n a w ie r z c h n ia p o p re z y d e n ta, k t ó u ży tk ó w. R o z u m ie m, b lis k ie g o s k rz y ż o w a g o d z in ie 8 ra n o r y z d e c y d o w a l s ię na że w y w o ż o n y je s t n ia. W a rto, a b y p rz y n a u lic y R o k it o b n iż e n ie p o d a tk ó w s ta m tą d b u d u le c, je d d o d a tn ic h te m p e r a n ic k ie j n a d a l p e ln y m 1 lik w id a c ję p o d a tk u n a k b lo to s ta n o w i d la tu r a c h p o m y ś la n o b la s k ie m p a lą się od p o s ia d a n ia psa. Te sa m o ch o d ó w, szcze w m ie ś c ie o z a la ta n iu u lic z n e la ta r n ie. R o p ie rw s z e w c ią ż p o d g ó ln ie p ro w a d z o n y c h ty c h d z iu r. z u m ie m, że o b e c n ie n o szo n e m o r d o w a ly p rz e z n ie d o ś w ia d ra n o je s t je s z c z e b a r nasz d r o b n y h a n d e l. cz o n y c h k ie ro w c ó w, u d y n e k p rz y u lic y d zo c ie m n o, je d n a k W y s ta rc z y z re s z tą p o g ro ź n ą p u la p k ę. N ie Ś w ię te g o M a rk a p o to są z e g a ry s te p a trz e ć, ja k w ie lk a t r u d n o n a n im w p aść 7 w y g lą d a ta k, ja k b y r u ją c e o ś w ie tle n ie m, je s t r o ta c ja w s k le w p o ś liz g i za ko ń czyć m ia l się za c h w ilę za a b y s ta le m o n it o r o p a c h w c e n tr u m n a ja z d ę n a d rz e w ie. w a lić. T y n k i p o o d p a w a ć s y tu a c ję. P o m i szego m ia s ta. Z k o le i d a ly ze ś c ia n, u s z k o ja m s tr a ty f in a n s o p o d a te k od p o s ia d a to ś p o w in ie n za d z o n a ś c ia n a n o ś n a w e, b o w ie m z n a c z n ie n ia p sa je s t z w y k lą in te r e s o w a ć się z k o m in e m je s t ju ż w a ż n ie js z e są w z g lę d y k p in ą z p ra w a, b o u lic ą S ta ffa p r o w a w c iś n ię ta d o ś ro d k a e k o lo g ic z n e. W y tw o w ie m i t a k m a lo k to d z ą c ą d o c m e n ta rz a. b u d y n k u.a z u szko r z e n ie p r ą d u k o s z tu go p la c i. Ja m a m psy N a n ie u ż y tk a c h n o n dzonej ry n n y w oda je, a s u ro w c ó w m a m y od k ilk u n a s t u la t i n i sto p w a la ją się s te r le je s ię od d a c h u do c o ra z m n ie j. g d y t a k ie j o p la ty n ie ty ś m ie c i, k tó r y c h sam ego d o lu. K ie d y w n o s ile m. P o d o b n ie n i k t n ie s p rz ą ta. N ie n a d w o rz e je s t n ijacek.sona o w sk k w isw fto z c k ie.p k B D o <s> C to m a sz.n o w a z y c ie b y to m s k ie.p l N ie z w y k le c e ln y k o m e n ta rz u m ie ś c il k ilk a d n i te m u je d e n z naszych C z y te ln ik ó w na in te r n e to w e j s tro n ie Ż y c ia B y to m s k ie g o. C y tu ję : N ieste ty, ła tw ie j je s t za fu n d o w a ć o rkiestrę T ita n ic o w i n iż go ra to w a ć p rz e d górą lo d o w ą. K o m e n ta rz o d n o s il P O N 0 B K OD t í 8 ' Czy pomysły Bartyli wydźwigną nasze miasto z głębokiego kryzysu będącego efektem ostatnich lat? Tak % Nie % d a k c ji, p rz e d e w s z y s tk im s k u p i a l i się na o b n iż a n iu o b c ią ż e ń p o d a tk o w y c h. P o d k r e ś la li p rz y tym, że d z ię k i te m u p o w in n o n a s tą p ić m ocn e o ż y w ie n ie g o sp o d a rc z e, bo m a ją c y w ię c e j p ie n ię d z y, n iż d o ty c h c z a s, p r z e d s ię b io r c y z a c z n ą in w e s to w a ć i tw o rz y ć n o w e m ie js c a pra cy. O d p o w ie d z i n e g a ty w n e j u d z ie l i l o n ie c o p o n a d 51 p ro c. in - te rn a u tó w. Te osoby n ie w ie rz ą w p o z y ty w n e z m ia n y, n ie s p o d z ie w a ją się ich. W ty m ty g o d n iu p o ro z m a w ia j m y o B a rb ó rc e. C h c e m y z a p y ta ć, czy p rz y p a d a ją c e 4 g r u d n ia ś w ię to w c ią ż je s t d la p a ń stw a w ie lk im w y d a rz e n ie m i czy w c ią ż je w ja k iś s p e c ja ln y s p o sób o b c h o d z ic ie? M a m y w B y to m iu je d n ą k o p a ln ię, p ra c u je w n ie j p o n a d 3 ty s ią c e osób. Jest za te m s p o ra g ru p a, k tó ra te o re ty c z n ie m a p o w o d y do k u lty w o w a n ia B a r b ó r k i i je j zw yczajów. C ie k a w e zate m, ja k ie b ę d ą w y n i k i n a s z e j son dy. G lo s u je m y ja k z w y k le na s tr o n ie w w w.zyc ie b y t o m s k ie. p l. C z e ka m y te ż n a p a ń s tw a te le fo n y, e - m a ile ora z lis ty tra d y c y jn e. W y n ik i za p r e z e n tu je m y ju ż w p rz y s z ly m ty g o d n iu. się do m ojeg o u b ie g lo ty g o d n io w e g o te k s tu C ity lig h ty ś w ie c ą po ocza ch, tra k tu ją c e g o o p ro je k c ie S y s te m I n fo r m a c ji K u ltu r a ln e j B y to m ia - m ia s ta e n e r g ii k u lt u r y. W je g o ra m a c h w m ie ś c ie ro z m ie s z c z o n o tzw. in fo k io s k i o ra z w ie lk ie e k ra n y le d o w e, m a ją ce in fo rm o w a ć o w y d a rz e n ia c h k u l tu ra ln y c h. T a k na m a rg in e s ie : w la ś n ie z yska liśm y k o le jn y d o w ó d, że w B y to m iu w szystko ro b io n o po p a rty z a n c k u (h a rc e rs k u ), bez s k o o rd y n o w a n e go p la n u. W zd lu ż u l. S trz e lc ó w B y to m s k ic h p rz e d no w o p o w s ta ly m c ity lig h te m w la ś n ie po sad zon o p ię k n e now e d rze w ka. K ie d y za 2-3 la ta ic h k o ro n y ro z ro s n ą się i z a z ie le n ią - d rz e w a d o k la d n ie zaslon ią c ity lig h t. W y d z ia lo w i K u ltu r y oraz M ie js k ie m u Z a rz ą d o w i D ró g i M o stó w g ra tu lu je m y w s p ó lp ra c y i k o o rd y n a c ji d z ia la ń w ty m sam ym m ie js c u. B y ly p re z y d e n t P io tr K. p rz y z n a l w re s z c ie, że n ie m ilo s ie r n ie z a d lu ż y l B yto m. P ra w d ą je s t, że z a d lu ż e n ie w z ro s lo z 10,5 m ln zl do p o n a d 150 m i lio n ó w - n a p is a l na s w o im b log u. A le zaraz d o d a l, że to d la te g o, iż du żo in w e s to w a l, a do in w e s ty c ji p o trz e b n y b y l tzw. w k la d w lasny. I p o d a je p rz y k la dy ty c h in w e s ty c ji: rew italizacja d a w n e j cech o w n i k o p a ln i R o zb a rk w ra z z z m ia n ą p rz e zn a c ze n ia n a siedzibę Ś lą skieg o T e a tr u T a ń ca za blisko 18 m ilio n ó w zło tych, p ra c e p r z y re w ita liza c ji P a rk u M iej skiego (staw p ó łn o cn y) - d o fin a n so w a n ie 4,5 m ilio n a. Cóż, te in w e s ty c je to - ja k to tr a f n ie u ją l nasz C z y te ln ik - k o le jn e p rz y k la d y na to, że s k u p io n o się na fu n d o w a n iu T ita n ic o w i o rk ie s try. P o p rz e d n ie w la d z e B y to m ia zd e cyd o w a ly o b u d o w ie n o w e j sie d zib y Ś ląskiego T e a tru Tańca, k tó re j u trz y m a n ie ma kosztow ać m ilio n zlo tych. Tym czasem n ie m ia ly dość środ ków, aby fin a n s o w a ć t e a tr w d o ty c h c z a sow ej s ie d z ib ie - d y re k to r J a c e k Ł u m iń s k i t w ie r d z i, że od 6 la t d o s ta w a l p ie n ią d z e u m o ż liw ia ją c e z a le d w ie 8 m ie s ię c y n o rm a ln e g o fu n k c jo n o w a n ia w c ią g u ro k u. H a s lo B y to m - e n e rg ia k u l t u r y oka za lo się n a jd ro ższą m rz o n k ą w e w sp ólcze snych d z ie ja c h naszego m ia sta. MARCIN HAŁAŚ INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO P r e z y d e n t B y to m ia D a m ia n B a r t y la p r z e d s ta w il z a lo ż e n ia s w o je g o p la n u rz ą d z e n ia m ia s te m. P r z y p o m n ijm y, ż e je s t w n im m o w a m ię d z y in n y m i o o b n iż e n iu lu b te ż lik w id a c ji n ie k tó ry c h p o d a tk ó w lo k a ln y c h, c ię c ia c h w y d a tk ó w na a d m in i s t r a c ję s a m o rz ą d o w ą, e m is ji o b lig a c ji g m in n y c h, s tw o rz e n iu u nas s p e c ja ln e j s tr e fy e k o n o m ic z n e j o ra z s z u k a n iu po m o cy na z e w n ą trz, c h o c ia ż b y u w la d z p a ń s tw a. P y t a liś m y p a ń s tw a, czy d z ię k i ty m d z ia la n io m u d a się zw a lczyć kry z y s e k o n o m ic z ny, ś c ią g n ą ć do B y to m ia in w e s to ró w, p o zb yć s ię o g ro m n e g o z a d lu ż e n ia i w y jś ć na p ro s tą. T w ie rd z ą c o na to p y ta n ie o d p o w ie d z ia lo p o n a d 48 p ro c e n t g lo s u ją c y c h. R e p r e z e n ta n c i te j g ru p y, d z w o n ią c do n a sze j re - B y to m s k ic h r a jc ó w o b s e rw u ję z b lis k a od k i l k u n a s tu la t. N ie p a m ię ta m, b y k ie d y k o lw ie k na s e s ji R a d y M ie js k ie j w y d a rz y la się ta k a s y tu a c ja, ja k w o s ta tn i p o n ie d z ia le k. Wszyscy o b e c n i na s a li o b ra d r a d n i p o p a r li zgloszo ne p rz e z p re z y d e n ta p r o p o z y c je z m n ie js z e n ia p o d a tk ó w lo k a ln y c h. N ie p a m ię ta m te ż, b y w la d z e k ie d y k o lw ie k zdec y d o w a ly się n a ta k je d n o z n a c z n ie lib e r a ln y k ro k. D o s k o n a le p a m ię ta m za to sesje, po dcza s k tó ry c h r a jc o w ie b ę d ą c y a k u r a t w o p o z y c ji s p r z e c iw ia l i s ię fo rs o w a n y m p rz e z a k t u a ln ie rz ą d z ą c y c h p la n o m z w ię k s z e n ia o b c ią ż e ń n a k la d a n y c h na b y to m ia n, co z re s z tą o w y c h m a ją c y c h w ię k s z o ś ć rz ą d z ą c y c h n ig d y n ie p o w s trz y m a lo p rz e d d r e n o w a n ie m n a szych p o r t f e li. N ie lu d z ę się, że ta u b ie g lo ty g o d n io w a zgodność to coś trw a le g o. N ie p o trz e b a n a m je j z re sztą, b a rd z o ś m ie s z ą m n ie w y g la s z a n e w m e d ia c h z a k lę c ia i a p e le o to, by rz ą d z ą c y n a m i p o lity c y b y li z g o d n i i je d n o m y ś ln i. Po co? W k o ń c u s k o ro r e p r e z e n tu ją ró ż n e o p c je, to n o rm a ln e je s t, że m a ją o d m ie n n e w iz je i b ę d ą s ię s p ie r a li, c h o ć b y i o s tro. W y jd z ie to n a m t y lk o n a d o b re. W s p ó ln a a k c e p ta c ja o b n iż k i p o d a tk ó w cieszy. Z w laszcza że ta k ie ro z w ią z a n ie p o p a r li także i ci, k tó rz y w p o p rz e d n ic h ka d e n cja ch p o d a tk i p o d n o s i li, n ie je d n o k ro tn ie za p rzecza jąc sw ym w yb o rczym o b ie tn ic o m. D o niczego dobrego to n ie d o p ro w a d z ilo, bo i n ie m oglo. Każdy, kto n ie je s t s o c ja lis tą, w ie d o sko n a le, że im w ię ksze o b c ią ż e n ia fis k a ln e, ty m w ię ksze b e zro b o c ie i w ię ksza b ie d a. L u d z ie sa m i le p ie j w iedzą, w ja k i sposób w ydać za ro b io n e przez s ie b ie p ie n ią d ze. U rzę d n icy, choćby i n a jm ą d rz e js i, n ig d y n ie b ę d ą w ty m od n ic h le p s i, a jeszcze p rzy o k a z ji w ie le p rz e je d z ą. W B y to m iu m ie liś m y w y sokie, stale podnoszone p o d a tk i i w id a ć, do czego to d o p ro w a d z ilo. S am ty lk o p o d a te k p la c o n y przez n a je m có w należących do g m in y lo k a li u żytko w ych w y k o ń c z y l w o s ta tn ic h m ie sią ca ch w ie lu d ro b n y c h prze d się b io rcó w. M ia sto zga rnę lo od n ic h 4 m ilio n y zlo tych. N a k ró tk o n a p c h a lo sw ój bu dże t, a le n a ro b ilo p rzy ty m w ie le krzyw d. Chcemy, żeby de cyzją rzą d u w B y to m iu p o w sta la sp e cja ln a s tre fa ekonom iczna. D obrze, że sam i z sie b ie też stw arzam y ob o w ią zu ją ce w n ie j zasady. TOMASZ NOWAK m arcin.ha zyciebytom skie.pl K ie d y ś m o g liś m y spać s p o k o jn ie, bo c z u w a lo ORMO. D ziś na b e ztro ski sen pozw ala na m P io tr K oj. N ie bacząc na to, że w re fe re n d u m b yto m ia n ie je d n o znacznie s tw ie rd z ili, że n ie chcą ju ż, by n im i rzą d zil, c o on n a d a l po ch yla się z tro s k ą nad ich losem. Dom aga się od g m in n ych u rzę d n ikó w, by p rz e d s ta w ia li m u ra p o rty, p rz y n o s i now em u p re z y d e n to w i zalecenia, co a także p o ja w ia się na sesjach R ady M ie js k ie j. Siada e z t y lu i marszcząc w ch a ra kte rystyczn y sposób czolo M po kazu je, że m y ś li ta k samo in te n syw n ie, ja k wtedy, gdy s ia d a l na m ie js c u pre zyde nta. I ty lk o b o li nas, że w ty m tru d z ie je s t osam otniony. P różn o b o w ie m w y p a tryw a ć daw nego c ie n ia.

5 Życie miasta ,2 M U M «* Poseł Szarama apeluje: odkupcie willę Brüninga S wą propozycję Szarama zaw a rł w piśm ie skierow anym do w ic e m a rs z a łk a w o je wództwa śląskiego, a jednocześnie lid e ra R uchu A u to n o m ii Śląska Jerzego G orzelika. Poseł przypom ina, że 17 gru d n ia przypada 80. roczn ica ś m ie rc i B rü n in g a spoczywającego na cm entarzu M ater D olorosa. Jednocześnie w ylicza zasługi nadburm istrza, który rząd z ił B ytom iem w latach Szaram a pisze: O kres rządów B rü n in g a to czas znacznego rozw oju Bytom ia. W tedy to powstały między innym i kanalizacja, wodociągi, ośw ietlenie, pierw sza lin ia tra m w a jo w a, sieć b ru kow anych u lic czy m in i zoo. Powstawały ta k że gmachy użyteczności publicznej: Opery Śląskiej (Teatru M ie j skiego), IV Lice u m Ogólnokształcącego (szkoły re a ln e j), poczty, koszar przy ul. Sm olenia, U rzędu M iejskiego (Sądu Cywilnego) czy dzisiejszego Sanepidu (Instytu tu Higienicznego). Zaniedbane wcześ n ie j m iasto, stało się w ażnym ośrodkiem przemysłowym, a liczba m ieszkańców w zrosła niem al trzykro tn ie. Obok pracy na rzecz miasta, B rü n in g zajm ował się ta k że działalnością charytatywną. B ył dożyw o tn im prezesem Tow arzystwa W spierania U bogich, które to p ro w a d z iło k u c h n ię ludow ą, w yd aw a ło p o s iłk i i o p ie k o w a ło się bezrobotnym i niezależnie od ich narodowości. O p is u ją c d o k o n a n ia n a d b u r m is trz a poseł p rz y p o m in a m arszałkow i G o rz e lik o w i, że w d o wód uznania ówcześni bytom ianie u fu n d o w a li m u w illę, w k tó re j B rü n in g m ieszkał aż do ś m ie rci w ro k u C hodzi o oka zały budynek stojący do dziś przy alei Legionów. Z osta ł on z a p ro je k tow any przez słynnego arch itek- Jak uczcić nadburmistrza? Bytomski poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Szarama chce, by władze w ojew ództw a odkupiły w illę niezwykle zasłużonego nadburmistrza naszego miasta Georga Bruninga. Piękna willa, w której mieszkał nadburmistrz Brüning, została wystawiona na sprzedaż. ta C arla Bruggera, a w zniesiony w ro k u W illę w zo row a no na ro zw iąza niach w ie d e ń skich. Jej fasada je s t w ykonana z pro - stopadlościennych b ry l i licow a na b ia łą oraz kobaltow ą glazurą z b o g a tym g e o m e try c z n y m d e talem. Z dale ka w idać zdobiący je d n ą ze ścian duży herb Bytom ia. Gmach po I I w o jn ie św iatow ej został znacjonalizowany. Przez w ie le la t m ie ściła się ta m W ojskowa K om enda U zu pe łnień. K ilk a la t te m u w illę k u p iło m ałżeństw o znanych bytomskich przedsiębiorców. Rozpoczęło ono gru ntow ny rem ont, re a lizu ją c jego założenia w 85 procentach. N iestety, przed ukończeniem prac przedsiębiorca zm arł, a żona postano w iła w illę sprzedać. Cena wywoławcza to 3 m ilio n y złotych. W ojciech Szarama uważa, że budynek p o w in ie n być w ykupiony przez władze w o jewództwa. W jego liście do m arszałka czytamy: Bytom scy h istorycy, a także w ie lu m ieszkańców naszego m iasta słusznie podnosi, iż b u d yn e k ten, n ie ro z e rw a ln ie zw iązan y z p o s ta c ią B ru n in g a, je s t znaczącą częścią h is to rii naszego m iasta i św iadectw em jego daw nego znaczenia. P o d z ie la m te n pogląd i uważam, że p o w in ie n on ponow nie służyć bytom ianom. W związku z faktem, iż kupno budyn ku znacznie p rzekracza łoby szczupłe m o żliw o ści fin a n so w e G m in y B ytom, zw ra c a m się do Pana, ja k o osoby o d p o w ie d z ia l nej w regionie za kultu rę, z apele m o podjęcie niezbędnych rozmów z jego w łaścicielam i, których e fe k te m fin a ln y m byłoby o d k u p ie n ie w illi i utw o rzenie w n ie j placó w ki k u ltu ra ln e j. Pow stanie ta k ie j p la c ó w k i będzie godnym uczczeniem bytomskiego B u rm i strza Georga B ru n in g a. Z a p y ta liś m y p o sła Szaram ę, co k o n k r e tn ie m ia ł na m y ś li: - W w illi Bruninga mógłby powstać zalążek Śląskiego C entrum N auki, 0 któ rym tyle się m ów i. W praw dzie te p laców kę chciano u lo k o w a ć w g m a ch u E lektro ciep ło w n i Szom bierki, ale to zbyt dalekie plany. Tam potrzeba ogrom nych inw estycji i nakładów. N a początek w illa w ystarczyłaby C entrum, a przy okazji m ożna by zaprezentow ać eksponaty dokum entujące dzieje naszego miasta. Wed łu g auto ra pism a w ładze wojew ództw a p o w in n y zaakceptow ać pom ysł w y ło ż e n ia p ie n ię d z y na w yku p bu dyn ku lu b też pozyskać na to przedsięwzięcie fundusze unijne. - M arszałek Gorzelik często wspom ina o zasługach Georga Bruninga, uhonorow anie go wpisywałoby się w styl jego postrzegania historii Górnego Śląska. Reprezentujący PiS parlam entarzysta nie ukryw a, że jego in i cjatyw a ma także związek z głośną spraw ą ronda powstałego w ciągu u lic y S trzelcó w B ytom skich. R ondo do p ie ro co wybudowano, a ju ż ro z p ę ta ła się w o jn a o to, ja k je nazwać. J e d n i p ro p o n u ją, by nosiło ono im ię prezydenta Lecha Kaczyńskiego, in n i zaś w r o li p a tro n a w id z ie lib y G eorga B runinga. - Wychodzę naprzeciw o czekiw a n io m tych d rugich 1 stą d m ój p o m y sł z u czczen iem nadburm istrza poprzez w ykup jego dom u - kom entuje poseł Szarama. TOMASZ NOWAK 5 Czy będziemy mogli sami tworzyć prawo lokalne? Inicjatywa obywatelska. Grupa czterech radnych chce, by mieszkańcy Bytomia mogli sami zgłaszać projekty uchwał i tworzyć lokalne prawo. Umożliwiałaby im to tak zwana inicjatywa obywatelska. P om ysł z g ło s ili ra d n i o p o z y c y jn e j P la tfo rm y O byw a te ls k ie j H a lin a B ie da, J o a n n a S tę p ie ń i A n d rz e j K o s te k o ra z ra jc a n ie z a le ż n y M ic h a ł B ie d a. U z n a li o n i, ż e p o n ie w a ż o s ta tn io m a m y do c z y n ie n ia ze w z ro s te m a k ty w no ści o b y w a te ls k ie j b y to m ia n, to n a le ż y im stw o rz y ć k o le jn ą m o ż liw o ś ć w p ły w a n ia na lo sy ich m iasta. In ic ja to rz y c h c ie liby, żeby m ieszkańcy m ie li p ra w o (p rz y s łu g u ją c e d z iś je d y n ie p re z y d e n to w i oraz radnym ) p rz y g o to w a n ia i zgłaszania pod o b ra d y R ady M ie js k ie j p ro je k tó w u c h w a ł. T aka o b y w a te ls k a in ic ja ty w a u c h w a ło d a w cza je s t z p o w o d z e n ie m stosow ana ju ż w w ie lu m ia sta ch E u ro p y oraz naszego k ra ju. K o rz y s ta ją z n ie j m ię dzy in n y m i k a to w ic z a n ie, o d d o ln ie p rz y g o to w u ją c y lo k a l ne p rz e p is y ro z p a try w a n e późn ie j przez Radę. W s p o m n ia n a c z w ó rk a r a j ców podczas lis to p a d o w e j sesji p rz e d s ta w iła p r o je k t u c h w a ły w p ro w a d z a ją c e j s to s o w n e zm ia ny do s ta tu tu naszej gm iny oraz p r o je k t u c h w a ły o k re ś la ją c e j zasady d z ia ła n ia in ic ja ty w y o b y w a te ls k ie j. Z g o d n ie z p la n e m pra w o zgłaszania in i c ja ty w y p rz y s łu g iw a ło b y g r u p ie lic z ą c e j m in im u m ty s ią c osób p o sia dających czynne p ra wo w y b o rc z e. P o d p is y w a ły b y się one p o d p r o je k te m d a n e j u c h w a ły, w z b o g a c o n e j o u z a s a d n ie n ie i p o dstaw ę p ra w n ą. Sam p ro je k t zaś m ia łb y tw o rzyć p ię c io o s o b o w y k o m ite t. Jego z a d a n ie m b y ło b y też z e b ra n ie w s p o m n ia n ych p o d p is ó w z p o p a rc ie m. O c z y w iś c ie k o m ite t m ógłb y się podczas tw o rz e n ia s w o ic h p r z e p is ó w z a jm o w a ć je d y n ie ty m i k w e s tia m i, k tó re z n a jd u ją się w k o m p e te n c ja c h R ady M ie js k ie j. O dd o ln y p ro je k t u c h w a ły tr a f i a ł by do p rz e w o d n ic z ą c e g o R a dy M ie js k ie j. M a on s p ra w d z ić, czy s p e łn io n o w s z e lk ie fo rm a ln o ś c i i w ra z ie p o zytyw nej w e ry fik a c ji w ciągu trz e c h m ie się cy w p ro w a d z ić o b y w a te l ski p ro je k t do p o rz ą d k u obrad. Wówczas z a ję lib y się n im c zło n k o w ie R a d y M ie js k ie j. O ty m, czy bę dziem y m ie li w B y to m iu o b y w a te ls k ą in ic ja ty w ę u c h w a łodaw czą, nasi ra d n i przesądzą zapew ne podczas je d n e j z n a j b liż s z y c h s e s ji. C ie k a w e, czy pom ysł zyska akce ptację. ton Portret pamięciowy pomógł Sprawca zatrzymany. Policja zatrzymała 22-letniego sprawcę rozboju, którego portret pamięciowy publikowaliśmy w naszym tygodniku. D o rozb oju doszło 8 w rześnia tego ro k u oko ło godziny W racający do dom u n ie trz e ź w y 4 0 -le tn i bytom ia n in został w ciągnię ty do b ra my przy u lic y P ie k a rs k ie j przez d w óch n a p a stn ikó w. W ew nątrz REKLAMA P rz y k ła d o w e w y lic z e n ie ra t 4 8 r a t 6 0 ra t z ł z ł z ł z ł z ł z ł z ł M E ł f M czeka ło k o le jn y c h dw óch m ło dych mężczyzn. O fia ra z o sta ła o b e z w ła d n io na, po czym spraw cy s k ra d li je j p o r tfe l z d o k u m e n ta m i i k a r ta m i p ła tn ic z y m i ora z te le fo n kom órkow y. Po z a w ia d o m ie n iu o n a p a d z ie ra b u n k o w y m, p o lic y jn i s p e c ja liś c i s p o rz ą d z ili na p o dstaw ie zeznań o fia ry p o rtre t pam ięciow y. O kazał się on b a r dzo dokładny. N a początku m in io n e g o ty g o d n ia p o lic ja n c i u s t a lili p e rs o n a lia w s z y s tk ic h u c z e s tn ik ó w z d a rz e n ia la te k z o s ta ł zatrz y m a n y w czw a rte k i p rz y z n a ł się do u d z ia łu w ro zb o ju. D ane je g o trz e c h koleg ów są ró w n ie ż znane i z d a n ie m p o lic ji ich zatrz y m a n ie je s t je d y n ie k w e s tią czasu. Eg. I f j a t e Ś w i ę t a, n a ( e n I f j o w y f t \ o l ó p e ł n i j m a r z e n i a S w i S w BYTOM, ul. Dworcowa 5, tel. 32/ BYTOM, ul. Strzelców Bytomskich 127, tel. 32/ o je o i c h b h ó h i c l i (öi SKOK Sym ulacja ma charakter orientacyjny. Przedstawione raty zaokrąglono do pełnych złotych. Pożyczka dla osób zam ężnych/żonatych w w ieku powyżej 35 lat, oprocentow anie nom inalne od 6,5% do 10,5%. Prowizja 3,5%, w ym agane ubezpieczenie na w ypadek zgonu lub utraty pracy płatne 0,1% kw oty kredytu m iesięcznie przy założeniu 60 m iesięcznego okresu kredytow ania. P rzyznanie kredytu zależne od oceny zdolności kredytowej klienta. O ferta na dzień r. Przykład Reprezentatywny: Kwota kredytu 11961zł rata 325,36zł, okres kredytowania 51 rat, oprocentow anie nom inalne 16,10%, prowizja za udzielenie kredytu 4,10%, RRSO: 19,94% do kredytu w ym ag ane ubezpieczenie na w ypadek zgonu oplata za cały okres kredytow ania 716,46 zł, koszt całkowity kredytu 5123,72 zł. O stateczne warunki kredytowe zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty na podstawie danych z r.

6 6 EM EH M EMj mh Życie sportowe Z n ó w p o d i u m d l a C z a r n y c h Dżudo. Koniec roku upływa pod znakiem drużynowej rywalizacji. Po seniorach do zawodów stanęły zespoły pozostałych grup wiekowych. W przeszły weekend walczyli juniorzy. C hłopięca reprezentacja bytom skiego k lu b u o b ro n iła m istrzow ski ty tu ł wśród ju niorów młodszych. E kipa, wsparta dwom a zaw odnikam i z innych ośrodków, wygrała po 5:2 spotkania z występującym w ro li gospodarza tu rn ie ju AZS G liw ice oraz z W isłą Kraków i w finałow ym starciu z Juvenią Wrocław. Barw Czarnych bron ili: Patryk Walczyk, Paweł Drzym ał, Dorian Kalus, Paweł Kurtyka, Maciej Borówka, Szymon Skórka, Szymon Cziba, Miłosz Pękala (Błęk itn i Tarnów ), Paw eł B ujoczek, D an iel Kejza (P o lo n ia R yb n ik), D om inik W awrzyniak, D om inik Majowski, Mikołaj Górski. Co godne p o d k re ś le n ia, większość naszych dżudoków dopiero co weszła w w iek ju n io ra młodszego. Le p ie j niż przed rokiem wypad ła dziewczęca drużyna ju n io re k młodszych z Łużyckiej. Zremisowała z Juvenią Wrocław 3:3, przegrywając m ałym i punktam i 17:25. W pozostałych zawodach zwyciężyła UKS Judo W olbrom 4:2 oraz AZS Gliwice 6:0. Tymi wynikam i dżudoczki GKS Czarni zapewniły sobie wicemistrzostwo. Srebrne medale wywalczyły: Agnieszka Ukuś, Oliwia Wilk, Anna Kanios, Julia Kowalczyk (Polonia Rybnik), Marta Wykupil (Czechowice-Dziedzice), Martyna Mieszczak, Paulina Depta, Klaudia Kabata, Daria Tymann, Magdalena Porembska i Justyna Gołąb. Podczas odbywających się w Sobótce Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzieży palmę pierwszeństwa otrzymały bytomianki prezentujące się w zestawieniu: Żaneta Rerutko, Paulina Dawczak, Sonia Lniany, Monika Rycak, Alicja Nowak oraz Beata Pacut. GKS C zarni B ytom wyprzedził MKS Juvenia W rocław i KS Budow lani Sosnowiec. Męski zespół Czarnych tym razem m u siał się zadowolić brązem. Trener Przemysław Matyjaszek powołał na zawody reprezentację w składzie: Grzegorz W ieczorek, Łukasz Golus, Marcin Wydrzyński, Borys Birkowski, Jakub Kubieniec, Tomasz Kwiatkowski, Marcin Partyka, Kamil Grabowski, Bartłomiej Grabowski. Pech chciał, że kontuzja w yeliminowała przedstawicieli kategorii do 81 kg Jakuba Kubieńca i Tomasza Kwiatkowskiego. Publika nagrodziła oklaskami start M arcin Wydrzyński, starającego się zastąpić niedysponowanych klubowych kolegów występujących dwie wagi wyżej. Trenerski tercet Eugeniusz Misztal, Marek Słyk, Artur Kejza poprow a d z ił ślą skie team y dziew cząt i chłopców do złota Drużynowych M istrzostw Polski młodzików. W tej grupie wiekow ej konkurowały nie kluby, lecz reprezentacje regionów. Jednak w kadrach tych zespołów dom inow ali przedstawiciele Czarnych. W DMP końcowa klasyfikacja w ojew ództw okazała się następująca: dziewczęta - 1. śląskie, 2. m ałopolskie, 3. dolnośląskie, 4. w arm ińsko-m azurskie, chłopcy - 1. śląskie, 2. m ałopolskie, 3. dolnośląskie I, 3. kujawsko-pomorskie, 5. warm ińsko-m azurskie, 5. opolskie, 7. dolnośląskie II. Oto kadrowicze: Justyna Pietryga, Wiktoria Gruszczyńska, Karolina Cichy, Dominika Nowicka, Agnieszka Ukuś, Oliwia Wilk, Wioletta Kuczera, Alicja N iem czyk, M ichalina C zerw iec, K laudia K abata, A gnieszka Zawidzka, Wiktoria Marciniak, Martyna Mieszczak, Agnieszka Makosz, Justyna Gołąb oraz Jakub Wójcik, Łukasz Wala, Mateusz Salisz, Patryk Łoziak, Mateusz Osik, Paweł Drzymał, Dorian Kalus, Kamil Piątek, Sambor Dyr, Maciej Nowicki, Kamil W ięcławik, Michał Czekała, Paweł Knap, Wojciech Grychnik, Paweł Kejza, Szymon Kapela, Jakub Z alasiń sk i, Paw eł Jakubek, Artur Grodecki. Czy powstanie w terminie? Tenis. Trwa budowa dwukortowej hali Górnika Bytom. Inwestycja powinna się zakończyć w tym roku. Z orientow anym w rozkładzie tenisowego ośrodka sportowego p rz y T a rn o g ó rs k ie j można pow iedzieć, że n a jp ie rw h a la G ó rn ik a m ia ła powstać na k o rc ie n u m e r 18 i ta ra s ie r e k re a c y jn y m. R z a d k im b y w a l com tego m ie jsca le p ie j zobrazuje lo k a liz a c ja przy klu b o w ym p a rk in g u. J e d n a k w o je w ó d z k i k o n s e rw a to r zabytków n ie zgod z ił się na u m ie js c o w ie n ie ta m k ry ty c h k o rtó w w ó w c z e s n y m k s z ta łc ie. T y m c z a s e m w 2010 ro k u U rz ą d M a rs z a łk o w s k i p o z y ty w n ie z a o p in io w a ł w n io s e k G ó rn ik a o p rz y z n a n ie środków u n ijn y c h na p rz e d s ię w z ię c ie. In w e stycyjn y zegar zaczął tykać. Po zm ia nie usytu ow a nia h a li na k o rty num er 17, 16 i 15, zaakceptow anej przez konserw atora zabytków, w iosną tego ro ku w ładze u d z ie liły zezw olenia na budowę. M o g ły ruszyć ro b o ty p rz y g o to wawcze. D w ukorto w a ha la z za- Zerkając na powstającą halę, działacze Górnika z niepokojem odliczają upływające dni. pleczem socjaln ym będzie m ia ła 38 m d łu g o ści, 34 m szerokości i 11,20 m w ysokości. Czas goni. Wraz z p ra c a m i z ie m n ym i przy T a rn o g ó rs k ie j, pod Rzeszowem zaczęła powstawać stalow a kons tru k c ja h a li. Teraz stoi szkie let o b ie ktu, trw a m ontaż ścian. Czy bytom ski A m ib u d zdąży wykonać prace do końca roku? N im otrzym am y odpow iedź na to pyta nie, p rz y jrz y jm y się c h w i lę bieżącej sporto w e j d z ia ła ln o ści G ó rn ik a. T rw a ją te n is o w e m is trz o s tw a Ś ląska, w k tó ry c h z pow odzeniem s ta rtu ją zawodn icy naszego klu bu. Z a n o to w a liśmy k o le jn ą p o rc ję w iadom ości. W m istrzostw ach regio nu 12-latków 1. m iejsce zajął reprezentant G ó rn ika Ju lian Radoń. W g ru p ie m ło d z ik ó w na 3. p o z y c ji w śró d chłop ców został skla syfikow any 1 2 -le tn i W ojciech M arek. Jego klu b o w a koleżanka Beata Światłoń fin is z o w a ł z 2. lokatą. Całe p o d iu m w m istrzostw ach Śląska m ężczyzn o p a n o w a li p rz e d s ta w ic ie le b y to m s k ie g o o śro d k a. T riu m fo w a ł M ateusz S z m ig ie l, w yp rzedzają c Przem ysław a F i lipka oraz Patryka Janika. Z końcem m inionego tygodnia w pneum atycznej h a li w P arku M ie js k im im. F ranciszka K ach la odbyły się m is trz o s tw a re g io n u k a d e tó w do 16 lat. Toczył się także in te re s u ją c y M ik o ła jk o w y T u rn ie j Tenis 10 z u d z ia łe m d z ie c i od 6 do 10 lat. L o t k a ś m i g a ł a Badminton. Ta dyscyplina sportu należy do najpopularniejszych pod Księżą Górą. II Mistrzostwa Radzionkowa przyniosły wiele sportowych emocji, bo miejscowych sprawdzili konkurenci z reszty regionu. W g ro n ie 52 s ta rtu ją c y c h, oprócz gospodarzy t u r nieju, nie bra kło zawodn ików z w ie lu, naw et odległych, m iast Śląska: B ytom ia, T arnow skich Gór, P iekar Śląskich, Zabrza, Chorzowa, K atow ic oraz Knurowa, Orzesza, Łazisk Górnych, Cieszyna i Strum ienia. Rywalizujący podziele n i zostali na pięć grup. Łącznie stoczyli 130 pojedynków, n im można było ogłosić, że w prestiżow ej k a te g o rii s e n io ró w triu m fo w a ł Łukasz U rbanik, w yp rzedzają c Tomasza Wanickiego i Jacka Thom anna. Wśród kobiet kon kure ntk i zde cydow a n ie prze w yższa ła Anna P itu ch. Następne m iejsca zajęły Anna Kempa i Anna Ślązok. W gronie oldbojów na czołowych pozycjach sklasyfikow ani zostali: 1. Wojciech Drwięga, 2. Zenon Baczew ski, 3. Jan M ichalik. M iędzy m ło d z ik a m i zw yciężył W ojciech W ycisło przed W ojciechem S u ł kowskim i Łukaszem U ngierem. W k a te g o rii ju n io ró w najlepszy okazał się Robert Czupioł. D ru gi był Waldemar Kajstura oraz trzeci Grzegorz Masierak. Badminton cieszy się powodzeniem nie tylko w Radzionkowie. D r u ż y n a r o z ł a z i s i ę " Piłka nożna. Grobowa cisza zapanowała nad stadionem przy ulicy Olimpijskiej. Kibice naszej drużyny z niepokojem oczekują na rozwój sytuacji. N ie o p ła c a n a d ru ż y n a P o lo n ii d o b rn ę ła na p ó ł m etek rozg ryw e k p ie rw szej lig i bez je dn ego zw ycięstw a i w e fe k c ie p la s u je się na o s ta t n im m ie js c u, m a ją c o g ro m n ą s tra tę do b e z p ie c z n e j s tre fy. R ó w n ie ż k lu b o w ą nędzą m o ty wowano wcześniejsze niż zazwyczaj ro z p u s z c z e n ie w s z y s tk ic h zaw o d n ikó w na św iąteczn o-now o roczn ą p rz e rw ę. Tym czasem do B y to m ia d o c ie r a ł y in f o r m a cje o p ró b a c h z a tru d n ie n ia s ię co le p s z y c h p iłk a r z y n ie - aw ody toczyły się w osta t n i w eekend lis to p a d a. N a m atach p o ja w iła się lic z na re p re z e n ta c ja b y to m skie g o klu b u. D z ie c i ja k zw ykle r y w a lizow ały ty lk o w kata. N ajw yższe m ie jsce na p o d iu m z a ję li: Mateusz Osypanka, M agdalena Łożyńska, Karol S iw ek, M ichał Józaf b ie s k o -c z e rw o n y c h w in n y c h ośro d k a c h. W k o n tro ln y m m e czu P o g o n i S zczecin w y s tą p ił dotychczasow y o b ro ń ca zespołu z O lim p ijs k ie j K rzysztof M i chalak. N ie o fic ja ln ie m ó w iło się, że w p ie rw s z e j p o ło w ie p rz y s z łe go ro k u z a rz ą d k lu b u p o ło ż y n a c is k p rz e d e w s z y s tk im na s p ła tę z a d łu ż e n ia ora z szykow a n ie p e łn o w a rto ś c io w e j e k ip y na d ru g ą lig ę. B y ło b y to w ię c k o n ty n u o w a n ie dotychczasow ej ś p ie w k i. N a ra z ie je d n a k n ik t Tłum z medalami Karate tradycyjne. MUKS Ippon wygrał Turniej o Puchar Burmistrza Kluczborka. Z i M ichał K łosek. S rebro w y w a l c z y li W ojciech C ałka i P atryk Z iętek. Z b rą z o w y m i k rą ż k a m i w r ó c ili: Jakub W ojciech ow sk i, Jakub K ancerek, J u lia B ittn er, M ateusz G rab ow sk i, K arolin a G ardeła i Jan W ojciech o w sk i. K o n fr o n ta c ja ju n io r ó w m ło d szych w kata i k u m ite zakończyła z k lu b o w y c h i m ie js k ic h o fic ja łó w n ie c h c ia ł p o tw ie rd z ić lu b zaprzeczyć tem u, że ta k i rozw ój w y d a rz e ń rz e c z y w iś c ie b ra n y je s t pod uwagę. Czy doszło do ostatecznej rozm ow y na te n te m a t nowego p re zydenta B y to m ia D am iana Barty li z w ła ś c ic ie la m i s p o rto w e j s p ó łk i? J a k i o ka zał się je j w y nik? O dpow iedzi na te i p o k re w ne p y ta n ia o cze k u ją k ib ic e bytom skie g o k lu b u, k tó rz y są ty m c a ły m zam iesza nie m n ie z w y k le z a n ie p o k o je n i. się p o dw ójn ym zw ycięstw em Łukasza Mazura oraz A leksandra Siw ka. W g ro n ie ju n io ró w d w u k ro tn ie po srebro sięgnął M ichał Sow a. O prócz tego K arolina Rybick a z a ję ła 2. m ie js c e w kata oraz Sandra Ociepka w kum ite. M o n ik a T w ore k w yw alczyła dw a b rą z o w e k rą ż k i. B a rw M U K S Ip p o n B y to m b r o n ili ró w n ie ż : Oskar K orb el, B artłom iej B ie la k, D an iel D erew ońko i Karolina L ukosek. In d y w id u a ln e d o k o n a n ia zaw odników zapew niły M U K S zw ycięstwo w k la s y fik a c ji dru żyno w ej.

7 W meczu Torunia z Miechowicami udany występ zaliczył tylko Jiri Vrablik. W obronie tytułu Tenis stołowy. Przed tygodniem odbyły się półfinałowe turnieje Drużynowego Pucharu Polski, z których zwycięsko wyszła Silesia Miechowice. Jednak zespołowi nadal nie w io d ło się w superlidze. W r o li g o s p o d a rz a je d nego z p ó l fin a ło w y c h zaw odów o D ru żynow y P u c h a r P o ls k i w y s tą p ił d ru g o - lig o w y G ra n it S trz e lin. Z agra ły także zespoły AZS PWSZ Nysa, na co dzień sta rtu ją c y w p ie rw szej lid z e oraz s u p e rlig o w e KS G o rzovia G orzów W ie lk o p o ls k i i Carbo-K oks S ile s ia M ie c h o w i ce. G ra n it p o kon ał AZS Nysa 4:3. S ile s ia w y p u n k to w a ła G orzovię 4:2. O awansie do fin a łu P ucharu P olski zadecydow ał mecz m ie j scow ych z m ie c h o w ic z a n a m i, zakończony w y n ik ie m 4:0 d la Sile sii. Jarosław Tomicki zwyciężył D ariu sza B urgera 3:2, cho cia ż p rze g ryw a ł 0:2. Id e ntycznym re z u lta te m fin is z o w a ł G rzegorz Iw aniuk w spo tkaniu z P iotrem B e r e z iu k ie m. M artin P a v lica ro z p ra w ił się z D om inikiem Skoru p sk im 3:0. T r iu m fo w a ł ta k że debel S ile s ii. P rzypo m nijm y, że d ru ż y n a S ile s ii M ie c h o w ic e w p o p rz e d n im sezonie zdobyła D rużynow y P uchar P olski. Teraz Wci ąż grają w kratkę Koszykówka. Pięć meczów, trzy porażki, to bilans w ystępów juniorek UKS MOSM. K o n tu z ja czołow e j b yto m skiej snajp e rki Ewy Bacik n ie p o zosta ła bez w p ły w u na po rażkę MOSM na sw o im p a rk ie c ie z MOS K a to w ic e 55:62 (15:17, 13:17, 15:18, 12:10). D la m ie js c o w e j d ru ż y n y p u n k ty zdobyły: N ina Walda 0, Beata Paranowska 18, Sabina Lupa 11, Karina Lupa 4, E w a B a c ik 0, Ju styna B ednik 2, Aleksandra Nas 5, Martyna Pańczyszyn 10, Kamila Brol 5. W zeszłą środę UKS MOSM p o d e jm o w a ł IS S ir S ta rt W isła, zajm ujący w ta b e li lig i ju n io re k osta tn ie m iejsce. Mecz skończył s ię bez n ie s p o d z ia n k i. M O SM zwyciężył 92:44 (24:6, 24:11, 22:16, 22:11). T ym razem p u n k to w a ły : N in a W alda 7, B eata Paranowska Szybko d o b ie g ły końca ligow e ro z g ry w k i ju n io r e k starszych. D ru żyna U KS MOSM B y to m na fin is z u triu m fo w a ła nad C zternastką B ie ls k o -B ia ła 97:23 (20:6, 21:0, 27:9, 29:8). P u n k ty : N in a W a ld a 9, K in ga S trzeb iń czyk 20, Katarzyna M ach 30, Justyna B e d n ik 11, Patrycja Szubrowska 10, M a rtyn a Pańczyszyn 13, K a m ila B ro l 4. Zespół MOSM został skla syfikow a ny na 3. pozycji. Nasze k a d e tk i p o konały MKS C z e c h o w ic e -D z ie d z ic e 78:47 (20:15, 17:8, 27:9, 14:15). P u n k ty zdo były: K atarzyna Lazaj 4, A leksandra W oźnicka 0, R oksana K a łu z iń s k a 4, J e ssic a Pajor 13, D om in ik a F eled yn 0, W iktoria L ew icka 4, D om inika P iasecka 12, K inga Kolago 4, K a r i 23, Sabina L u p a 19, Justyna Bedn ik 8, M artyna Pańczyszyn 14, K a na L u p a 30, D om inika P lacek 7, m ila B ro l 12, Roksana Kałuzińska N atalia F icek 0, A ngelika Sem- 7, K a rin a L u pa 2. ków 0. Życie sportowe ŻYCIE BYTOMSKIE 7 p ostaw iła k o le jn y k ro k do obrony tego trofeu m. Tymczasem w superlidze ekipa C arbo-k oks B T TS S ile s ia M ie - chow ice zm ie rzyła się w w yjazdow ym meczu z KST Energa-M a- n e k in T oruń, w k tó ry m s ta rtu je b y ły gra cz z N ic k la C h iń c z y k Chen Wang. G ospodarze spotkan ia w y g ra li 3:2. J a k p is a liś m y p rz e d ty g o d n ie m, k lu c z e m do ew entualnego triu m fu S ile s ii wydaw ała się dyspozycja Jarosława T om ick iego. N ie ste ty, p rz e g ra ł on oba pojedynki. K om p le t p u n k tów d la m ie c h o w ic k ie j d ru żyny zdobył Czech J iri V rablik, po kon u ją c m iędzy in n y m i w sp om n ianego Chen Wanga. O to s z c z e g ó ło w e re z u lta ty : C hen W ang - J a ro s ła w T o m ic k i 3:0 (11:8, 11:6, 11:9), Konrad K ulpa - J ir i V r a b lik 1:3 (11:4, 6:11, 9:11, 8:11), Jakub D yjas - M artin P avlica 3:0 (11:5, 13:11, 11:9), Chen Wang - J ir i V ra b lik 2:3 (11:8, 10:12, 8:11, 11:8, 14:16), K o n ra d K u lp a - Jaro sła w T om ick i 3:1 (8:11, 11:9, 11:5, 11:7). Sytu a c ja S ile s ii staw a ła się coraz tru d n ie js z a. D ru żyna zajm ow ała w ta b e li prze d o sta tn ie m iejsce, tracąc 3 p u n k ty do poprzedzającej G orzovii. W 7. k o le jce C arbo Koks S ile s ia M ie chow ice p o d e j m ie w środę 5 g ru d n ia o godzinie 18 w h a li przy N ic k la PKS K o l- p in g J a ro sła w. P o d o p ie c z n y c h M ichała N apierały czeka k o le j ne n ie ła tw e zadanie. P ie rw s z ą ra k ie tk ą Ja ro s ła w ia je s t bo w ie m a k tu a ln y m istrz k ra ju Wang Zengyi, p o p u la rn y Wandżi. W Łaziskach G órnych rozegrany został I I W ojew ódzki T u rn ie j K la syfikacyjn y Juniorów. U danie z a p re z e n to w a li się p rz e d s ta w i c ie le S ile s ii. Podczas zaw odów dziew czą t na 2. p o zycji u p la s o w a ła się D om inika B anaś. Agata C iesielsk a uko ńczyła tu r n ie j z 10. lo k a tą. N a to m ia s t w ś ró d chłopców 2. m iejsce zajął Marcin B alcerzak, M ateusz K alinow ski o k a z a ł się p ią ty oraz Grzegorz F elkel był jedenasty. T ym czasem ju n io r z y M O SM w y g ra li w yjazdo w y mecz z UKS SP 27 K a to w ic e 77 :65 (1 9 :9, 18:18, 23:17, 17:21). P u n k ty uzys k a li: M ariusz G ościń sk i 1, Paw eł Koczar 0, Sław om ir N as 21, M arcin K ubica 6, F ilip Szym a n ia k 8, W o jc ie c h Szpyrka 10, R afał J a rg ieło 6, D an iel Orawczyk 4, B łażej L ip iń sk i 2, Kuba Szm idt 9, Jakub Stanek 10, Łukasz Z arzyck i 0. W o s ta tn ie j k o le jc e p ie rw s z e j ru n d y U K S M O SM z m ie rz y ł się na w y je ź - d z ie z M O S ir C ie s z y n, p o k o n u ją c ry w a la 65:48 (16:10, 12:8, 8:16, 29:14). B y to m ia n ie z a jm o w a li 1. m ie jsce. Walne Szombierek Przypom inam y członkom Towarzystw a Sportowego Szomb ie rk i, że 10 g ru d n ia odbędzie się W alne Z ebranie Sprawozdaw czo-w yborcze, kończące 4-letnią kadencję w ładz klubu. Zgrom adzenie rozpocznie się o godz. 18. D ru g i te rm in wyznaczono na godz Gdzie te kobietki? Powiem Panu na ucho, Panie sąsiedzie, że obm ierzło m i polityczno-społeczne otoczenie kra ju i miasta. Pozwoli Pan na cytat: G łów nym i powodam i obecnego stanu rzeczy w Polsce - to je st nędzy, słabizny wew nętrznej i zewnętrznej - były złodziejstwa, pozostające bezkarne. Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes je d n o s tk i p a rtii, zapanowała bezkarność za wszelkie nadużycia i zbrodnie. Słów tych nie wypow ie d zia ł prze ciw n ik współczesnej władzy, lecz n ieboszczyk marszałek Józef P iłsudski. Jego szerszą myśl zacytował niedawno Poznaj swój k ra j, jeden z trzech najbardziej przeze m nie cenionych periodyków, obok własnej gazety oraz Tatr, wydawanych przez Tatrzański Park Narodowy. N a jm ilszym m otyw em do rozmowy, obok daw nej Polski, Kresów i biesiadowania, pozostają kobiety. To tem at rzeka we w szelkich m ęskich dyskusjach. N ie chodzi wyłącznie o to, że kochane baby, ach! te baby człek by je łyżkam i ja d ł. Jak przed w o jn ą śpiew ał Eugeniusz Bodo, a w późniejszych latach - A ndrzej Zaucha i Ryszard Rynkowski. Po prostu, panie wprost stworzone są, czy raczej były, na pępek świata. D ziś zam ie rzam po rozm a w ia ć o now om odnych babach. T raw estując niezapom nianą Danutę R inn, chciałbym na wstępie zanucić: gdzie te kobietki, z dawnych czasów... Zauważyłem bowiem, że zm ieniają się proporcje fizyczne i mentalność obu płaci. G eneralnie młodzież nam dorodnieje. Szczególny rozrost w ydają się je dn ak przeżywać białogłowy. Pow iem szczerze, że zaczynam się obawiać, gdy wzrastające rozm iary pań id ą w parze z n ie ko n w e n cjo n a ln ym i zachowaniami. Podchodzę do te j kw estii nie tylko w kategoriach płaczliw e j frazy z S eksm isji : kobie ta m nie b ije, wypowiadanej przez Maksa Paradysa... Zresztą posłuchaj, sąsiedzie. Szedłem w dół O lim p ijską. N a dworze zaczynała się przedzim owa szarówka. N aprzeciw m nie sunął środkiem trotuaru, niczym krążownik, potężny kształt, m im o mej dalekowzroczności nie do rozróżnienia pod względem płaci. D opiero na zbliżeniu okazał się być ponadprzeciętnych rozm iarów dziewczęciem, ub ran ym w czarne spodnie i k u rtkę z podniesionym kołnierzem, m ocno w ym alow anym w okół oczu, z papierosem w je dnej dło n i i z kom órką w drugiej. Ta dziwna postać na przem ian zaciągała się tytoniow ym dym em i p rzeklinała do telefonu. Rany boskie! K to kiedyś w idział, aby dziewucha p a liła na u lic y i tak fatalnie się wyrażała! Faceci przestali J a rzyć cigarety, ja k m aw iało się we Lw owie. N atom iast panie, panny i dzierlatki, w dążeniu do zrównania płaci, ostentacyjnie narkotyzują się nikotyną. W te j pozie wyglądają obleśnie, w prost odpychająco. Jak m aw ia znajom y zapiekły kawaler, prze ciw n ik niewiast, ma to swoje dobre strony, bo kobiety zaczną żyć rów nie krótko, ja k my. Zapom niał, że palarki, będąc w ciąży, zatruw ają naszych m ęskich potomków. T ru d n o w ytłum aczyć paniom, że paląc, p re zentu ją się zniechęcająco. M iędzy innym i w te j kw estii wydają się ta k uparte, ja k żadne inne stworzenie na ziemi. Jednocześnie okazują podatność na m edialną propagandę. Wystarczy więc, że zobaczą na m ałym ekranie jakąś bardzo ważną panią z papierosem w ustach, już chcą wyglądać identycznie. Rysuje się więc dwoistość dam skiej natury. Z jednej strony dla emancypacji zaczynają się zachowywać bezm yślnie wobec zdrowia, ja k kiedyś mężczyźni. Z d ru g ie j zaś m ają chyzia na punkcie nieskażonej żywności i innych bajerów, rzekomo przedłużających żywot. Słowem, bądź m ądry i pisz wiersze... Pyta Pan, sąsiedzie, ja k zawczasu przeciwdziałać sytua cji, w której, w w yniku coraz szybciej postępującej przem iany żeńskiego rodzaju, znajdziem y się w ro li samczyka m odliszki? Po zło tym strzale zostaniemy przez nasze w ie lk ie pa rtn e rki skazani na niebyt... P roblem wydaje się natury ostatecznej. Czy mamy się rzucić do powszechnej ryw a liza cji z niew iastam i dla odzyskania dawnej pozycji? W naszym w ieku nie u ro śniemy, skoro tego nie uczyniliśmy przez m inionych k ilkadziesiąt lat. Zacząć ćwiczyć, żeby niedostatki wzrostu zrekompensować masą mięśniową... N a to ju ż chyba też za późno. Pojedynek na intelekty? A który mędrzec p o tra fił przegadać kobietę... Może więc trzeba zacząć się malować czarnym i w ojennym i barwam i, ja k tam ta dziw na osoba spotkana koło parku? N ie, bo z w ielu przyczyn dostaniemy się na języki gawiedzi. Poza tym, szanowny sąsiedzie, nie przesadzajmy. Przecież, gdyby nawet św iat p rz e w ró c ił się do góry nogami, nie wszystkie panie staną się supersamicam i, zainteresowanym i wyłącznie seksem i forsą, ja k istoty dziś kreowane na gwiazdy lew ackich mediów. Zapewne nigdy nie zabraknie niewiast, bez względu na wzrost, tuszę i zawód, niem ających nic wspólnego z dziwnym, niepokojącym kobieciszczem, spotkanym w późne listopadow e popołudnie; niepozwalających na ordynarność wobec siebie i nieużywających gestów oraz słów uważanych za nieprzyzwoite. Nasze m iłe panie po w in ny zrozum ieć, szanowny sąsiedzie, że zdecydowanie le p ie j od chłopczyc radzą sobie z nam i ciche, ciepłe, m ądre białogłowy, nieposiadające przesadnych atrybutów ciała, niepazerne, nienapastliwe, niebezczelne, nieordynarne. Jeżeli kobiety uważają inaczej, niech ze szkodą dla swej pozycji w świecie brną w dziwaczne przem iany wewnętrzne i zewnętrzne. Wiadomości sportowe przygotował WITOLD BRANICKI w ito ld.b ran zycie b yto m skie. p l

8 8 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportowe Ostra walka z sąsiadem D ru g o lig o w y mecz w h a li N a S k a rp ie bytom skiej d ru ż y n y z O rłe m P rz e w o rs k n ie zakończył się p o g ro m em p rz e d o s ta tn ic h w ta b e li przyjezdnych. Do przerw y gospodarze p ro w a d z ili 19:13. Całe spotk a n ie skończyło się ich n ie w ie l ką przewagą 33:29. Zresztą ku zadow o le n iu obu stron. P rzew orsk p rz e g ra ł n ie zn a cznie. Słabszej klasy ry w a l p o z w o lił tre n e ro w i bytom skiej ekip y Markowi P łatkowi na spraw dzenie w bo ju re zerwowych graczy. U danie zaprezentow ali się bram karze MOSM. N atom iast napastnicy nie przełam a li strzele ckie j in d o le n c ji. W barw ach MOSM H IT B ytom w y s tą p ili, gole w b ija ją c : b ra m karze - Krzysztof Łepkowski, Paw eł Z em elka, Łukasz Zubowicz, w polu - Robert Kurzawa 2, Mateusz Klarowicz 3, Sylw ester Wala 1, Mateusz Hajda 4, Maciej Sieczka 1, Rafał Koziełł 4, Maciej Chromy 2, Bartosz Horodyński 2, Wojciech Kożuch 3, Adam Wiertelorz 3, Marcin Zaręba 2, D om inik Kolenda 2 i Maciej Glasner 4. Po tym zw ycięstwie nasz zespół awansow a ł na 7. m iejsce. W ośm iu rozegranych zawodach od niósł cztery zwycięstwa, zanotow ał je d e n re mis oraz trzy przegrane. Także m in io n e j soboty MOSM H IT w y s tą p ił p rze d w ła s n ą w i dow nią. Tym razem ryw a lizo w a ł z plasu jącym się w ta b e li d ru g ie j lig i oczko w y ż e j G ru n w a ld e m Piłka ręczna. Przed tygodniem MOSM HIT zanotował czwartą wygraną w sezonie. Przeszłej soboty spotkał się w Bytomiu z rywalem zza miedzy Grunwaldem Ruda Śl. Na razie zespołowi MOSM HIT daleko do planowanego na finiszu miejsca w tabeli. R uda Śląska. Niestety, górą b yli goście, zwyciężając 35:31 (16:15). G ra li: K rz y s z to f Łepko w ski, Paw e ł Z em elka, Łukasz Zubow icz - R obert K urzaw a 1, Mateusz K la - row icz 1, Mateusz H a jda 5, M aciej Sieczka 3, R a fa ł K o z ie łł 4, W ojciech Kożuch 2, A dam W iertelorz 4, M a rc in Zaręba 1, D o m in ik K o lenda 4, M aciej G lasner 6, Dominik Imiolczyk 0. 8 g ru d n ia o godz trz e c i raz pod rząd podopieczni tre n e ra M a rk a P ła tk a z a g ra ją w h a li przy M odrzewskiego. Pode jm ą AZS P o lite c h n ik a Ś w iętokrzyska. N ie w iedzie się drużynie ju n io ró w m łodszych UKS MOSM Bytom. Czy ju ż spadli do ro li przysło w io w ych chłop ców do bicia? W s ie d m iu meczach zan otow ali tylko dwa zwycięstwa. Resztę zawodów prze gra li. S trz e lili przec iw n ik o m 217 g o li, tra c ą c 242 b ra m k i. W o s ta tn im z tych spotkań pro w a d zili do p rzerw y z SPR Pogoń 1945 Zabrze 15:9. Jednak nie u trz y m a li przew agi do końca zawodów. U le g li zabrzanom 28:35. T rene r Andrzej Ścierko skrytykow a ł Jarosława Soberę i Mateusza M ichalaka, którzy - ryw alizując ze sobą rzutow o, doprow adzili zespól do porażki. Słabiej zagrali skrzydłow i, n ie w y k o rzy stu ją c w ielu dogodnych pozycji do ataku. UKS MOSM zagrał z P ogonią w następującym składzie: Tomasz P iech, Dawid Wrotkowski - Dam ian Kania 2, Jaro sła w Sobera 6, Artur Z ieliń sk i 0, Jakub Kuś 1, Łukasz Kowalik 6, Maciej Luks 0, Piotr Gac 1, Szymon Żydek 5, Mateusz M ich ala k 5, Dominik Motylew ski 2. Natom iast nie zawodzą młodzicy MOSM. N adal nie zaznali goryczy porażki. W 7. kolejce w iceliderzy kla syfika cji roznieśli przedostatn ią drużynę ta b e li SPR Zagłębie Sosnowiec 21:9 (10:5), tracąc i tak o sześć b ra m e k za dużo. W ynik m ógł się okazać zde cydo w an ie wyższy, lecz p rz e c iw n ic y s ta ra li się ja k najdłużej rozgrywać każdą akcję. W zespole UKS MOSM grali: w bram ce - Robert B ilski, Tomasz P ie ch, w p o lu - Artur N am yslo 0, A rtu r Z ie liń s k i 4, Jakub Kuś 4, M aciej Luks 5, Szymon Żydek 1, Fabian Skubała 0, D o m in ik Motylew ski 7 oraz Filip M ielnik 0. ZAPROSZENIE Nowe władze Tempa Piłka nożna. 22 listopada obradowało Walne Zgromadzenie Członków LKS Tempo Stolarzowice. Zebranie dokończono minionej środy. L KS T em po n ie je s t ty lk o je d n y m z k ilk u n a s tu p i ł k a rs k ic h d z ie ln ic o w y c h klubów, d z ia ła ją c y c h w B y to m iu i o ko licy. O prócz fu n k c ji czysto sporto w e j, s p e łn ia ro lę c e n tru m tow a rzyskie go. D ysp o n u je d w o m a b o is k a m i, z w e ry fik o w a n y m i do fu tb o lo w y c h ro z g ry w e k. W o ś ro d k u p rz y G o m b ro w ic z a m ie js c a sta rc z y ło b y na k o le jn e sporto w e ob ie kty, k tó re zresztą w id n ia ły w d a w n y c h p la n a c h, gdy S to la rz o w ic e fu n k c jo n o w a ły ja k o s ie d z ib a gm iny. Ś w ię tu ją c e le c ie T em po p o s ia d a trz y s e kcje : p iłk a rs k ą, łu c z n i czą i n o rd ic w a lk in g u. P ie rw sza z n ic h przeżyw a w ła ś n ie kryzys w yników. Czołow y zespół b a la n suje na g ra n ic y spadku z A k la sy. D w ie pozostałe sekcje zaczyn a ją się ro z w ija ć. B ęd zie w ięc m ia ł o czym m yśleć nowy zarząd k lu b u, w yb rany podczas d e b a tu ją cego d w u k ro tn ie w a ln e g o. P r e z e s e m T e m p a z o s t a ł M an fred M e n d e l, p ia s tu ją c y tę fu n k c ję w la ta c h K ie r o w n ic tw o L K S u tw o r z y li ró w n ie ż : H ubert G lobisz - w i cepreze s ds. s p o rto w y c h, Z big n ie w Grzyb - w ic e p re z e s ds. fin a n s o w y c h, J ó z e f K aw czyk - w ic e p re z e s ds. m a rk e tin g u, W aldem ar K upidło - s e k re ta rz k lu b u ora z c z ło n k o w ie z a rz ą d u - B o g u sła w L iw o c h o w s k i, D a r iu sz B la u t, R a fa ł B ie le c k i, J ó z e f K o m a n d zik, M ich a ł H ajd a, P io tr M a jero w sk i, A r tu r S ło d c z y k, L eszek D ubkow ie c k i, H u b ert K r a s n o w s k i, R adosław H alupczok. W ybrano ta k ż e k o m is ję re w iz y jn ą i sądu k o le ż e ń s k i. Pad ł rekord frekwencji Pływ anie. Po długim braku dostępu do Krytej Pływalni, bytomianie garną się do basenu, jak za niepamiętnych czasów. T a k i w n io s e k w y p ł y w a z fre k w e n c ji na n ie d a w nych M is trz o s tw a c h B y to m ia w P ły w a n iu. O ś ro d e k S p o rtu i R e k re a c ji, o rg a n iz a t o r te j in te r e s u ją c e j i p o ż y te c z n e j im p re zy, z a k o m u n ik o w a ł, że do zaw odów p rz y s tą p iło po na d 4 -k ro tn ie w ię c e j u c z e s t n ik ó w n iż w p o p rz e d n ic h la ta c h. R y w a liz o w a ło z g ó rą 200 osób. W ty m tłu m ie p rz e w a ż a li u c z n io w ie m ie js c o w y c h szkół. J e d n a k lic z n ą g ru p ę s ta r tu ją cych s ta n o w ili m ię d z y in n y m i s tu d e n c i U n iw e r s y te tu T rz e c ie g o W ie k u. Z n ó w s ię g n ijm y do s ta ty s ty k i p rz y g o to w a n e j p rze z gospodarzy, aby s tw ie r d z ić, że ró ż n ic a w ie k u m ię d zy n a js ta r s z y m a n a jm ło d s z y m z a w o d n ik ie m s ię g n ę ła 65 la t. U c z e s tn ic y p o d z ie le n i z o s ta li i n a f in is z u t u r n ie ju s k la s y fik o w a n i w e d łu g 19 k a te g o rii w ie k o w y c h k o b ie t i m ężczyzn. N a d p r a w id ł o w y m p r z e b ie g ie m m is trz o s tw c z u w a ła k o m is ja s ę d z io w s k a p o d w o d z ą P aw ła M a rk iefk i.

9 Życie miasta ,2 m m m 9 Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę Marsz, msza, odznaczenia i karczma. Bytomscy górnicy z kopalni Bobrek-Centrum" przygotowują się do tradycyjnej Barbórki. Lista wydarzeń związanych ze świętem jest bardzo długa. 4 g ru d n ia, ja k z w y k le tego d n ia, b y to m ia n o b u d z ą d ź w ię k i m u z y k i. O g o d z i n ie 7 rano czło nko w ie G órniczej O rk ie s try D ę te j B y to m ruszą z m uzyką u lic a m i K a rb ia. Potem ta sam a o rk ie s tra p o p ro w a d z i m a rsz p ra c o w n ik ó w k o p a ln i, k tó rz y spod je j b ra m y p rz e jd ą do koś c io ł a p o d w e z w a n ie m D o b re g o P a s te rz a. W o d p r a w io n e j ta m mszy ś w ię te j oprócz g ó rn ik ó w u d z ia ł w ezm ą p rz e d s ta w ic ie le w ła d z naszego m ia sta z p re z y d e n te m D am ian em B artylą na czele. P odobne na bożeństw a w in te n c ji g ó rn ik ó w z a p la n o w a n o w e w s z y s tk ic h b y to m s k ic h ś w ią ty n ia c h. Wszak w każ d e j d z ie ln ic y m ie s z k a ją p ra c o w n ic y k o p a ln i. P rz e d n a bo żeństw e m w k o ś c ie le pod w e zw a n ie m N a jśw ię tszego S erca Pana Jezusa przy u lic y P u ła skiego o d b ę d zie się c e re m o n ia z ło ż e n ia k w ia tó w pod ta b lic ą S o lid a rn o ś c i. D z ie ń w cze ś n ie j, a w ię c 3 g ru d n ia, czeka nas a k a d e m ia b a r b ó r k o w a z o r g a n iz o w a n a w c e c h o w n i. W je j tr a k c ie zasłu żen i i d łu g o le tn i p ra c o w n ic y k o p a ln i o d b io rą o d z n a c z e n ia, m edale i szpady górnicze. W m i n io n ą sobotę zaś m ia ła m iejsce karczm a p iw n a d la załogi R uchu B o b re k. C zlonko w ie S o lid a r n o ś c i sw o ją karczm ę z a p la n o w a li na 19 sty c z n ia przyszłego roku. Zabawa na tysiąc osób będ zie m ia ła m ie js c e w h a li N a S k a rp ie. W C e n tra ln e j S ta c ji R a to w n ic tw a G ó rn ic z e g o B a rb ó rk ę W zeszły piątek złożono kwiaty pod pomnikiem ratowników górniczych. św ię to w a n o ju ż w zeszły p ią te k. G łó w n y m w y d a rz e n ie m uroczystoś c i s ta ł o s ię w m u ro w a n ie k a m ie n ia w ę g ie ln e g o pod b u dow ę nowego gm achu d la zaw o dow ych po go to w i s p e c ja lis ty c z nych CSRG. Poza ty m ra to w n ic y m o d lili się za sw o ic h n ie ż y ją cych kolegów podczas mszy odp ra w io n e j w k o ś c ie le św. A n n y i s k ła d a li w ie ń c e p o d ta b lic ą u p a m ię tn ia ją c ą p ra c o w n ik ó w, k tó rz y z g in ę l i w tr a k c ie n ie s ie n ia po m ocy in n y m. Z k o le i w a u li b y to m s k ie j S ta c ji o d b y ła się a ka d e m ia z u d z ia łe m zaproszonych gości. W ie lu ra to w n ik ó w o d e b ra ło krzyże zasługi i odznaczenia reso rto w e. O B a rb ó rc e p a m ię ta ją rzecz ja s n a ta k ż e w R a d z io n k o w ie, k tó ry kiedyś żył z nieczyn nej ju ż k o p a ln i P ow stańców Ś lą s k ic h. O bchody górniczego św ię ta zap la n o w a ł b u rm is trz G abriel Tobor. 4 g ru d n ia z a p ro s ił on g ó rn i ków do re s ta u ra c ji F ig a ro na bie sia d ę piw ną. W cześniej wraz z b y ły m i p ra c o w n ik a m i k o p a ln i s p o tk a ł się na te re n ie skansenu górniczego i m o d lił podczas m szy o d p ra w io n e j w k o ś c ie le św. W ojciecha. izo Posłuchaj o tym w Radiu PLUS «plus 1 r a d i o F M ęuwice Nareszcie kładą chodniki Oczekiwane inwestycje. Pod koniec roku Miejski Zarząd Dróg i Mostów wygospodarował gotówkę na ułożenie chodników w kilku ważnych punktach miasta. U trudnienia odczuwalne były na ulicy M atki Ewy w M iechowach. N a jpierw Bytomskie Przedsiębiorstwo Kom unalne wykonywało instalację kanalizacyjną i konieczne okazało się wykonanie specjalnego przecisku pod jezdnią. Jednocześnie M Z D im zabrał się za układanie z kostki chodnika po lewej stronie ulicy. Prowadzi on od u lic y Frenzla aż do po bliskie j szkoły. - Było to konieczne, bowiem do szkoły uczęszcza sporo dzieci, a po ostatniej reorganizacji liczba uczniów jeszcze się zwiększyła. Dotychczas dzieciaki chodziły po ulicy, co było dla nich niebezpieczne - mówi Marek Jarosz, dyrektor MZDiM. Inn ym newralgicznym punktem była u lic a Starochorzowska. Tam tro tu a ru n ie n a p ra w ia n o od la t i w końcu został on wyłączony z ru- 0 sprawie sali mieszczącej się przy ulicy Strzelców Bytomskich szkoły pisaliśm y ju ż przed tygodniem. 1 grudnia została ona wyłączona z użytkowania. Z d e cyd o w a li o ty m w o je w ó d zki Sanepid oraz bytomski państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Taki scenariusz był zresztą spodziewany od dawna i jedynie odkładany w czasie. Stan techniczny szkolnej sali gimnastycznej jest fatalny. Dość powiedzieć, że od dawna przecieka dach, namoknięty tynk pokrywający ściany odpada, a wszędzie w ykw i ta ją plam y grzybów. W efekcie w powietrzu aż ro i się od zarodników pleśni i grzybów, które musiała wdychać ćwicząca młodzież. D yrekcja obchodzącego w ty m roku ju b ile usz osiem dziesięciolecia istnienia lic e u m od daw na a la rm o w a ła o swym kłopocie i domagała się ja k najszybszego remontu. M im o katastrofalnej sytuacji miasto dotychczas nie p o tra fiło je d n a k znaleźć od pow ie dnich środków. M om ent m odernizacji odwlekano tak długo, chu. Nowy chodnik z kształtek prow adzi od sta cji p a liw przy u lic y C horzow skiej, aż do cm entarza. N a uwagę zasługuje również plac Pogody. Dotychczas przedostanie się z je dnej strony u lic y na drugą nastręczało problem y i wiązało się ze stratą czasu. Obecnie, po powiększeniu wysepki i korekcie przejść, ruch będzie tam sprawniejszy. A k tu a ln ie z p o w a ż n ie js z y c h przedsięw zięć w M Z D im w ym ienia się przebudowę ulicy Strzelców Bytomskich w okolicach w iaduktu przy dawnej kopalni Powstańców Śląskich. N a stronie internetow ej przedsiębiorstwa pojawiło się ogłoszenie o przetargu. Podobnie ja k w przypadku budowy trzeciego odcinka Obwodnicy Północnej przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach p ro je ktu j i buduj. S. Ponad milion złotych na remont zamkniętej sali Radni zdecydowali. W budżecie naszego miasta zarezerwowano pieniądze na niezbędny remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia. że w końcu zdecydowanie zareagowały służby sanitarne. Problem em I LO zajęli się podczas listopadowej sesji Rady M ie j skiej bytomscy radni. P rzyję li oni projekt uchwały opracowanej przez władze. Zakłada on, że na przeprowadzenie koniecznych prac w sali w budżecie naszego miasta zostanie zarezerwowana kwota w ynosząca 1 m ilio n 17 tysięcy złotych. W tym roku gm ina wyda 17 tysięcy, a w przyszłym m ilion. Pieniądze te m ają pomóc w doprowadzeniu do właściwego stanu san itarn ohigienicznego pomieszczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto musi ogłosić przetarg w yłaniający autora dokum entacji projektow ej oraz wykonawcę modernizacji. N a to potrzeba czasu, więc nie ma co liczyć, że licealiści szybko w rócą do zajęć wychowania fizycznego organizowanych w sali gimnastycznej. N a razie muszą ćwiczyć na szkolnych korytarzach, a także korzystać z lodowiska, czy basenu. ton O G Ł O S Z E N I E M asz pytania, zadzwoń! Bytom skie Przedsiębiorstwo K om unalne Sp. z o.o. pl. Kościuszki 11, Bytom Tel.: (32) wew. 200 lub 201 ZIMA ZA PASEM, ZABEZPIECZ WODOMIERZ I WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PRZED ZMROŻENIEM! Mróz jest niebezpieczny dla instalacji wodociągowej i wodomierza! W związku ze zbliżającą się zimą i niskimi temperaturami, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przypomina, że za prawidłowy stan techniczny wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wodomierza odpowiada osoba, która posiada umowę o zaopatrzenie w wodę zawartą z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym. To oznacza, że obowiązkiem Odbiorcy jest zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza przed zmrożeniem. To Odbiorca ponosi wszelkie koszty naprawy uszkodzonego wodomierza i instalacji wewnętrznej. Pamiętajmy o zamykaniu okien w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz i rury z instalacji wewnętrznej, a w razie potrzeby docieplmy instalację i wodomierz specjalną otuliną, gąbką lub kawałkiem materiału. Odpowiednie zabezpieczenie wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza ochroni je przed skutkami mrozu! O obowiązkach odbiorcy względem wewnętrznej instalacji wodociągowej i wodomierza mówi umowa o zaopatrzenie w wodę zawarta z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. W przypadku zmrożenia wewnętrznej instalacji wodociągowej lub wodomierza, prosimy w pierwszej kolejności zawiadomić zarządcę nieruchomości. WARTO WIEDZIEĆ Zarządzanie siecią wodociągową, czyli kto i za co odpowiada ciąg główny wodociągu - eksploatuje i o jego właściwy stan techniczny dba Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po stronie BPK leży sprawne dostarczanie wody, usuwanie awarii, przeprowadzanie remontów, dokonywanie napraw i wymiana uszkodzonych lub wyeksploatowanych odcinków sieci. BPK eksploatuje sieci wodociągowe, które są jego własnością. przyłącze wodociągowe > do wodomierza głównego przyłącze wodociągowe eksploatuje Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, > wodomierz główny jest własnością BPK. Natomiast zabezpieczenie go przed zmrożeniem i mechanicznym uszkodzeniem leży po stronie Odbiorcy wody. W przypadku zmrożenia wodomierza lub jego mechanicznego uszkodzenia, Odbiorca pokrywa koszty zakupu wodomierza i jego wymiany. > granicą podziału własności sieci wodociągowej jest zawór za wodomierzem głównym. Przyłącze wodociągowe za wodomierzem oraz instalację wewnętrzną za zaworem eksploatuje Odbiorca wody. Dba on o właściwy stan techniczny instalacji i we własnym zakresie usuwa wszelkie występujące awarie. Pokrywa także koszty naprawy uszkodzonej instalacji.

10 i o n m Złoci ju b ila c i Jubilaci uhonorowani 7 listopada Dorota i Helmut Bigdonowie, Zofia i Witold Budźkowie, Leokadia i Stanisław Dublańscy, Helena i Klaudiusz Hajdukowie, Janina i Włodzimierz Jankowscy, Zofia i Kazimierz Nagórkowie, Małgorzata i Stanisław Stanikowie, Magdalena i Eugeniusz Stańscy, Róża i Edwald Szafarczykowie(żona zmarła), Edeltruda i Stanisław Szczawińscy, Barbara i Piotr Wagnerowie, Helena i Rudolf Wylenzkowie.

11 Ciem na strona życia h m u M i m 11 ft ' KRONIKA POLICYJNA In fo rm u je aspirant sztabowy A dam Jakubiak, rzecznik prasow y K o m endy M iejskiej Policji w B ytom iu. 23 listopada Zostaw ili na siedzeniu. N a u lic y W itc z a ka k ie ro w c a vw tra n s p o rte ra p o z o s ta w i! w s a m o cho d zie n a w ig a c ję s a te lita rn ą i o d d a li! się. Po p o w ro c ie za s ta ł w y b itą szybę i b ra k cennego s p rz ę tu. R ó w n ie n ie ro z tro p n ie p o s tą p i! m ie s z k a n ie c P ie k a r Ś lą s k ic h, k tó r y na u lic y W ebera p o z o s ta w i! la p to p a w a lfie ro m e o. Po p o w ro c ie ró w n ie ż za s ta ł ju ż t y l ko w y b itą szybę. W padł z tra w ą ". N a u lic y S ie m ira d z k ie go p o lic ja n c i z k o m is a ria tu p rz y u l i cy C h rz a n o w s k ie g o z a trz y m a li 2 1 -la tk a m a ją c e g o p rz y sobie m a rih u a n ę. Podpalacze na d ziałkach. N a te re n ie R o d z in n y c h O g ró d k ó w D z ia łk o w y c h P e r ła p rz y u lic y Z a b rz a ń s k ie j c h u lig a n i p o d p a lili je d n ą z a lta nek. N ie je s t w y k lu czone, ż e z r o b ili to d la z a ta rc ia śladów, po w c z e ś n ie js z y m o k ra d z e n iu d o m ku. 24 listopada Zatankow ał i zw iał. P o lic ja n c i z m ie c h o - w ic k ie g o k o m is a ria tu p o s z u k u ją k ie ro w c y fo rd a tra n s ita, k tó ry na s ta c ji p a liw p rz y a le i J e z io ra ń s k ie g o z a ta n k o w a ł p a liw o za 350 z ło ty c h, po czym u c ie k ł, n ie p ła c ą c n a le ż n o ś c i. Złodziej w szpitalu. N a te r e n ie s z p ita la p rz y u lic y B a to re g o z ło d z ie j d o s ta ł się do je d n e j z sal c h o ry c h, po czym s k ra d ł p a c je n tc e to re b k ę z 2 ty s ią c a m i z ło ty c h. Uszkodzony samochód. P o lic ja n c i z k o m is a ria tu w Szom b ie rk a c h z a trz y m a li d w ó c h m ło d y c h lu d z i w w ie k u 19 i 23 la t, k tó rz y u s z k o d z ili h o n dę c iv ic z a p a rk o w a n ą n a u lic y Joch ym - czyka. M ieli m arihuanę. N a u lic y R a js k ie j p o lic ja n c i z a trz y m a l i d w ó c h a m a to ró w ś ro d k ó w o d u rz a ją cych. 17- i 2 1 -la te k m ie li p rz y sob ie m a rih u a n ę. G ro z i im za to do 3 la t w ię z ie n ia. 25 listopada Jazda z prom ilam i. N a u lic y C h o rz o w s k ie j p o lic ja z a trz y m a ła 4 1 -le tn ie g o m ie s z k a ń c a C h o rz o wa. M ężczyzna p r o w a d z ił o p la corsę, m a ją c 2,47 p ro m ila a lk o h o lu w w y d y c h a n y m p o w ie trz u. Zabrali zabaw ki. W fo rd z ie e s c o rc ie z a p a rk o w a n y m na u lic y F re n z la z ło d z ie je w y b ili szybę, a n a s tę p n ie s k ra d li k a rto n y z zabaw k a m i o w a rto ś c i 450 z ło tych. Cenny rower. Z p iw n ic y w b u d y n k u p rz y u lic y S trz e lc ó w B y to m s k ic h s k ra d z io n o ro w e r o w a rto ś c i 2 ty s ię c y z ło ty c h. 26 listopada Świecił za darm o. P odczas ru ty n o w e j k o n tro li w m ie s z k a n iu p rz y u lic y W a llis a i ta rc z o w a oraz la m pa. N a p o lic ję z g ło s i l i się ró w n ie ż m ie s z ka ń c y d o m u na p la cu W olskiego. Z ic h s try c h u s k ra d z io n o 2 p iły s p a lin o w e, 3 b u tle z gazem oraz in n e p rz e d m io ty. S tra ty o c e n io n o na 1800 z ło tych. 27 listopada Czujni krym inalni. P o lic ja n c i z W y d z ia łu K ry m in a ln e g o ła p ią n ie ty lk o g ro ź n y c h b a n d ytó w, ale ró w n ie ż i d ro b n y c h p rz e stę p có w. F u n k c jo n a riu s z e teg o p io n u u s t a lili, że 2 6 -le t- n i m ie s z k a n ie c u lic y W itc z a k a od p e w n ego czasu k ra d n ie p rą d. Wyczyn w an d ala. W z a p a rk o w a n e j p rz y u lic y E n e rg e ty k i skod z ie o c ta w ii n ie z n a n y s p ra w c a p o p rz e c in a ł trz y opony. Kopnął 14-latka. Do n ie p rz y je m n e g o in c y d e n tu d o s z ło na u lic y W o jc ie c h o w s k ie g o le tn i b y to m ia - n ie u k r a d li g ło ś n ik i w zm a cnia cz. Kradną samochody. Z u lic y S ie m ia n o w ic k ie j s k ra d z io n o fo rd a m o n d e o w a rte g o 45 ty s ię c y z ło ty c h. N a to m ia s t z u lic y A r k i B ożka u s iło w a n o skraść v o lk s w a g e n a passata. N a szczęście p rz e s tę p c y n ie zd o ła li u ru c h o m ić p o ja z d u. Groźny w ypadek. N a u lic y C h o rz o w s k ie j fo rd m o n d e o p o tr ą c ił 4 3 -le tn ie g o ro w e rz y stę. M ężczyzna d o z n a ł z ła m a n ia k rę g o s łu p a i zo s ta ł o d w ie z io n y do s z p ita la. 29 listopada Na pasach. O z m ro k u d o szło na u lic y Z a b rz a ń s k ie j do w y p a d ku d ro gow ego. F ia t p u n to p ro w a d z o n y p rze z 2 4 -la tk a p o trą c ił n a o zn a k o w a n y m p rz e jś c iu d la p ie szych 5 3 -le tn ią k o b ie tę. W y ja ś n ia n ie m o k o lic z n o ś c i z d a rz e n ia z a ję ła się p o lic ja p o lic ja n c i o d k r y li, że je g o 4 8 -le tn i lo k a to r n ie le g a ln ie p o d łą c z y ł się do p rą d u. Za ta k ą k ra d z ie ż g ro z i k a ra do 5 la t w ię z ie n ia. Złodziej w korytarzu. Z k o ry ta rz a w b u d y n k u p rz y u lic y C h ro b re g o s k ra d z io n o trz y m e ta lo w e k rz e s ła o w a rto ś c i p ra w ie 300 z ło ty c h. P o lic ja n c i a p e lu ją, aby n ie p o z o sta w ia ć na k la tk a c h s c h o d o w y c h żadnych rzeczy, b o w ie m tego ty p u k ra d z ie ż e są o s ta tn io dość częste. 3 piw nice i strych. W ła m a n o się do trz e c h p iw n ic na u l i cy K o c h a n o w s k ie g o. Ł u p e m s p ra w c ó w p a d ły p iła s p a lin o w a n in k o p n ą ł w tw a rz 1 4 -le tn ie g o c h ło p c a, ła m ią c m u nos. P o w o d e m a g re s y w n e go z a c h o w a n ia b y ł s p ó r trw a ją c y m ię d z y c h ło p c a m i od p e w n e go czasu. W łam anie do samochodu. N ie u s ta le n i s p ra w c y w ła m a li się do d a ew oo tic o z a p a r kow a n e g o n a u lic y K ró lo w e j J a d w ig i. Ic h łu p e m p a d ły ra d io o d tw a rz a c z, w zm a cnia cz i subw oofer. 28 listopada W yłam any zamek. W c h e w ro le c ie zap a rk o w a n y m na u l i cy S ie m ia n o w ic k ie j z ło d z ie je w y ła m a l i zam ek, a n a s tę p - drogow a. O dpowiedzą za obrazę. P o lic ja n c i z k a to w ic k ic h s ił p re w e n c ji z a trz y m a li na u lic y K a ro la M ia r k i d w ó c h m ężczyzn w w ie k u 39 i 46 la t, k tó rz y podczas in te r w e n c ji z n ie w a ż y li ic h s ło w n ie oraz n a ru s z y li ic h n ie ty k a ln o ś ć. S p ra w com teg o czynu g ro z i k a ra do 2 la t w ię z ie n ia. Wandal i samochód. N a p o lic ję z g ło s ił się m ie s z k a n ie c K o lo n ii Z g o rz e le c, k tó re m u n ie u s ta lo n y s p ra w ca p rz e c ią ł n a jp ie r w 3 o p o n y w s a m o c h o d z ie, a n a z a ju trz po ic h w y m ia n ie k o le j ne 2. Skorzystał ze znalezionej karty W ypłacił 700 zł. 31-letni bytomianin posługując się znalezioną, jak twierdzi, kartą płatniczą wypłacił z konta mieszkanki Bytomia 700 złotych. M ie szkają ca w S zo m b ie r k a c h k o b ie ta zgł o s ił a s ię n a p o lic ję t w ie r dząc, że 10 lis to p a d a skradzio no je j p o rtfe l w c h w ili, kie d y ro b iła z a k u p y na o s ie d lo w y m ta r g o w is k u. N ie s te ty, p rz e d zgłoszen ie m ktoś w y p ła c ił z je j k o n ta oso b iste g o 700 z ło ty c h, p o s łu gując się schow anym w p o rtfe lu kodem P IN. P o lic ja n c i m ie li s p o ro p r o b le m ó w z u s ta le n ie m, z k t ó rego b a n k o m a tu p o b ra n o p ie n ią d z e. N a to m ia s t k ilk a d n i te m u za k r a t k i t r a f i ł 3 1 -le tn i b y to m ia n in, k tó r y p o b ra ł p ie n ią d z e. M ę ż c z y z n a p r z y z n a ł się do k ra d z ie ż y i, ja k t w ie r d z i, w y k o rz y s ta ł o k a z ję zaraz po ty m, ja k z n a la z ł le ż ą c y na c h o d n ik u p o r tfe l z k a rtą p ła t- n ic z ą i z a p isa n ym k o d e m P IN. Za k ra d z ie ż g ro z i m u k a ra do 5 la t w ię z ie n ia. P o lic ja n c i p rz y p o m in a ją, że po kra d z ie ż y lu b z g u b ie n iu d o k u m e n tó w, w ty m k a r t p ła t n i czych i k re d y to w y c h, n a le ż y n a ty c h m ia s t je zastrzec. N a le ży to u c z y n ić w s ie d z ib ie banku. W p rz y p a d k u je ż e li ktoś n ie p o sia da k o n ta bankow ego, należy to u czyn ić w b a n k u p rz y jm u ją cym z g ło s z e n ia od w s z y s tk ic h osób. Z a s trz e c trz e b a ró w n ie ż d o k u m e n ty, n ig d y b o w ie m n ie w ia d o m o, czy ktoś ic h n ie w y korzysta. Eg. Kolizja z promilami w tle Groźne zdarzenie. Mająca promil alkoholu we krwi kobieta doprow adziła do kolizji z dw om a samochodami. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu w centrum Bytomia. N ie p o m a g a ją p r z e s tr o g i p o lic ja n tó w a p e lu ją cych o n ie w s ia d a n ie za k ie ro w n ic ę po a lk o h o lu. W ciąż na naszych u lic a c h d o c h o d z i do ta k ic h zdarzeń, ja k w m in io n y p o n ie d z ia ł e k po p o ł u d n iu na s k rz y ż o w a n iu u lic K o rfa n te g o i P iłs u d s k ie g o. J a d ą c y ta m tę d y s a m o c h ó d osobowy d a ih a ts u n a je c h a l n a j p ie r w na b o k c h e w ro le ta, po czym u d e rz y ł w ty ł k ii sportage. W ezw ani na m ie js c e p o lic ja n c i z W y d z ia łu R u c h u D ro go w eg o w y c z u li od p ro w a d z ą c e j d a ih a ts u 5 2 -le tn ie j k o b ie ty w o ń a lk o h o lu.p o n ie w a ż tuż po zdarz e n iu s p ra w c z y n i s tłu c z k i n ie b yła w sta n ie poddać się badan iu na a lk o m a c ie, o d w ie z io n o ją do s zpita la, gdzie le k a rz e p o b r a li je j krew. Test w yka zał, że w c h w ili b a d a n ia 52 -la tka m ia ła p ro m il a lk o h o lu we k rw i. K o b ie ta n a tychm ia st u tra c iła pra w o jazdy, a po w y trz e ź w ie n iu usłyszała p ro k u ra to rs k ie zarzuty. O prócz g rz y w n y g ro z i je j 2 la ta p o z b a w ie n ia w o ln o ści. Z a pew ne zostanie ró w n ie ż o b c ią żona przez u b e z p ie c z y c ie li koszta m i napra w y sam ochodów. Eg. Długie ręce sprawiedliwości Liczyli na bezkarność. Dwóch nastoletnich bytomian było już zapewne przekonanych o swojej bezkarności. Od dokonanego przez nich przestępstwa minęły dwa miesiące, kiedy do drzwi ich mieszkań zastukali mundurowi. P od k o n ie c w rz e ś n ia tego ro k u dw óch m łodych mężczyzn w w ie k u 18 i 19 la t dostało się przez u ch ylo n e okno do b iu r a w e le k tr o c ie p ło w n i. Ł u p e m n o c n y c h g o ś c i p a d ł a kuch e n k a m ik ro fa lo w a oraz te le fo n kom órkow y. S tra ty w y rz ą dzone przez w łam yw aczy w y n io sły 370 złotych. M in ę ły dw a m ie sią ce p o lic y j nego śle d ztw a i spra w cy lic z y li ju ż, ze u n ik n ą s p ra w ie d liw o ś c i. T ym czasem p o lic ja n c i z k o m i- s a ria tu w M ie c h o w ic a c h m e to d a m i o p e ra c y jn y m i u s t a lili ic h dane i w m in io n y p o n ie d z ia łe k po p o łu d n iu z ło ż y li im w iz y tę. Obaj spraw cy b y li bardzo zdziw ie n i p o ja w ie n ie m się p o lic ji. W ł a m y w a c z e p r z y z n a li s ię do p o p e łn io n e g o p rze stę p stw a i p rz e k o n a li się, że m im o n ie w ie lk ie j w a rto ś c i s k ra d zio n ych łu p ó w b y to m s c y g lin ia r z e n ie o d p u s z c z a ją. Z a p o p e łn io n y czyn n a s to la tk o m g ro z i k a ra do 5 la t w ię z ie n ia. Eg. Zgubił komórkę, zgłosił napad Głupi pom ysł. 25-letni bytomianin upił się i zgubił telefon kom órkowy. Chcąc go odzyskać, zgłosił na policji napad. Policjanci rzeczywiście kom órkę odzyskali i postawili mu zarzut fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. N ie w iadom o, na co lic z y ł 25 -la te k, k tó ry 13 lis to pa da z g ło s ił się na p o li c j i tw ie rd z ą c, że k ie d y w ra c a ł z nocnej zm iany, na u lic y S ik o r skiego n a p a d ło go 3 bandytów. S pra w cy m ie li go o b e z w ła d n ić i zrabow ać 500 zło tych oraz te le fo n kom órkow y. W y ja ś n ia ją c y o k o lic z n o ś c i zd a rz e n ia dość szybko u s ta lili, że żaden napad n ie m ia ł m ie j sca. W rz e c z y w is to ś c i w ra c a ją cy z nocnej zm iany b y to m ia n in w s tą p i ł do b a ru i w y p ił s p o rą ilo ś ć a lk o h o lu. W racając do d o m u, p ra w d o p o d o b n ie k ilk a razy się p rz e w ró c ił i z g u b ił te le fo n. N a s tę p n ie licząc na to, że p o lic ja n c i go odzyskają, z g ło sił fik c y jn y napad. P o lic ja n c i rzeczyw iście od nale ź li k o m ó rk ę u in nego m ie szkańca naszego m iasta. M ężczyzna s tw ie rd z ił, że te le fo n znala zł. N a to m ia s t spraw ca zam ieszania przyzn a ł się do winy. Tele fo n odzyskał, je d n a k usłyszał z a rzu t fałszyw ego z a w ia d o m ie n ia o p rze stę pstw ie, za co g ro zi k a ra do 5 la t p o z b a w ie n ia w o l ności. Eg. Znęcał się nad swoją matką D om ow y te rro r. Przez dł uższy czas 62-letni mieszkaniec Rozbarku znęcał się nad swoją 84-letnią matką. Milczenie przerwała w końcu siostra, która o wszystkim opowiedziała policjantom. Z d a n ie m p o lic ja n tó w je s t to ty p o w y p rz y k ła d p rz e m ocy w r o d z in ie. P rz e z d łu g i czas, n ie ra z przez w ie le la t, d o m o w n ic y w sty d z ą c y się p a to lo g ii, u k ry w a ją p rz y p a d k i znę c a n ia s ię i d o p ie r o k ie d y p rz e b ie rz e się m ia rk a lu b d o c h o d zi do tra g e d ii, o w szystkim d o w ia d u je się p o lic ja. T ak b yło ró w n ie ż i ty m razem. Ja k u s ta lili w stę p n ie fu n k c jo n a riu sze z k o m is a ria tu p rzy u lic y R o s tk a, m ężczyzna z n ę c a ł się nad s w o ją m a tk ą od w ie lu la t. B ędąc pod w p ły w e m a lk o h o lu, zachow yw ał się agresyw nie. K o b ie ta b yła n ie je d n o k ro tn ie o k ra dana z pieniędzy, a k ie d y sio stra b r u ta la u s ił o w a ła o p o n o w a ć, g ro z ił je j. P ie r w s z e d o n ie s ie n ie n a 6 2 -la tk a w p ły n ę ło d o p r o k u r a t u r y ju ż w m in io n y m ro k u. S p ra w a jeszcze się n ie zako ń czyła, a ju ż b y to m ia n in usłyszał k o le jn e z a rz u ty poszerzone d o d a tk o w o o groźby k a ra ln e k ie ro w a n e pod ad rese m siostry. Za sw oje p o s tę p o w a n ie m ężczyzna m oże tr a fić za k ra ty n a w e t na 7 la t. Eg.

12 12 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek ycia Promocja w wersji rajdowej Z herbem na masce. Sebastian Dwornik jest najprawdopodobniej pierwszym bytomianinem, który wystartował w prestiżowym Rajdzie Barbórki. W jego trakcie promował swoje miasto. D w o rn ik m a 35 la t. W r a j d a c h s a m o c h o d o w y c h s ta rtu je od dawna. - L u b ię te n sp o r t, od d zie c k a m n ie do nieg o c ią g n ę ło - m ó w i. N a swym k o n c ie ma w ie le s u k c e sów w y w a lc z o n y c h w różn eg o ro d z a ju w yścigach. P rz e p u s tk ę do zorganizow anego w m in io n ą n ie d z ie lę p re s tiż o w e g o R a jd u B a rb ó rk i, k tó ry odbyw a ł się ju ż po raz 50., b y to m s k i k ie ro w c a z d o b y ł d z ię k i ś w ie tn y m w y n i kom o s ią g n ię ty m na M is trz o stw ach O kręgu W arszaw skiego i trz e c ie m u m ie js c u w k la s y fik a c ji g e n e ra ln e j P u c h a ru A u to m o b ilk lu b u P olskiego. D w o rn ik n ie ty lk o w z ią ł u d z ia ł w ra jd z ie, a le ta kże p o k a z a ł s ię podczas ro z g ry w a n e g o na u lic y K a r o w e j K ry te riu m Asów. To w ie lk i sukces. Dość p o w ie d z ie ć, że do te j o b s e rw o w a n e j p rze z w ie lu k ib ic ó w na żywo w id o w is k o w e j w a lk i n a jle p s z y c h k w a lifik u je się ty lk o 30 spośród 100 uczestn ik ó w im p re z y P rz e c iw n ik a m i b y to m ia n in a b y li ta c y m ię d z y in n y m i m is trz o w ie, ja k Tomasz K u c h a r, Leszek K u z a j, R o b e rt H e rb a, K a je ta n K a je ta n o w ic z czy u b ie g ło ro c z n y t r iu m f a t o r zaw odów B ry a n B o u ffie r. D w o r n ik je c h a ł h o n d ą c iv ic, a t o w a rz y s z y ł m u p ilo t, ta k ż e p o c h o d z ą c y z B y to m ia T om asz K w iecień. S ta r t w R a jd z ie B a r b ó r k i nasz k ie ro w c a w y k o rz y s ta ł do n ie ty p o w e j p ro m o c ji B y to m ia. Z a ró w n o w id z o w ie o b e c n i na m ie js c u, ja k i c i o b s e rw u ją c y w y ś c ig w t e le w iz ji, z o b a c z y li b o w ie m w ie lk i h e rb naszego m ia s ta u m ie s z c z o n y na m asce i d a c h u. B o k h o n d y o z d a b ia ł z k o le i n a p is b y to m.p l. aure W ystaw a S taw iń skiego przy Rynku. Od - do" to tytuł wystawy prac plastycznych bytomianina Piotra Stawińskiego. Można j ą oglą dać do 13 grudnia w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7. P io tr S ta w iń s k i to b a rd z o ważna postać bytom skiego śro d o w iska plastycznego. J e s t synem B o le s ła w a S ta w iń skiego - w yb itn e g o m alarza, je dynego zw iązanego z B ytom ie m artysty, którego sylw etka znalazła się w o p u b lik o w a n e j w u b ie głym ro k u W ie lk ie j E n c y k lo p e d ii M a la rs tw a P olskie go. P io tr S ta w iń s k i u r o d z ił s ię w ro k u 1957, je g o o jc ie c z m a rł w ro k u D zie ciń stw o i m łodość P io tra u p ły n ę ły w ięc pod k u ra te lą ojca, będącego zarazem w y b itnego a rty s ty D ziś sam P io tr Staw iń s k i je s t c e n io n y m a rty s tą, choć n ig d y n ie uko ń czył A k a d e m ii S ztuk P ię knych. - M oim i n a u czyciela m i była g ru p a artystów - przyjaciół ojca, któ rzy często gościli w n a szym ro d zin n ym dom u - w s p o m in a P io tr S ta w iń s k i. - M ogłem p o zn a ć ich od stro n y p ryw a tn ej, to było w spaniałe d o św iadczenie. Tato nigdy nie starał m i się niczego narzucić, najczęściej m ó w ił tylko: R ysu j n a sw ój 20 lat pracy Piotra S. Piotr Stawiński uczył się malarstwa od ojca i innych artystów. sposób. Jednocześnie czułem, że kied y nie m ó w i nic - to a kceptuje m oje prace. N a w y s ta w ie w B iu rz e P r o m o c ji B y to m ia S ta w iń s k i p o k a zał s w o je p ra c e z la t , a w ię c p o w s ta łe na p rz e s trz e n i p r a w ie 20 la t. Są w ś ró d n ic h o b ra zy o le jn e oraz p ra c e w y k o n a n e te c h n ik ą w ła s n ą : ry s u n k i na k a lc e ro z g rz a n y m o łó w k ie m. S ta w iń s k i p o d g rz e w a g r a fit o łó w k a do te m p e ra tu ry o k o ło 70 s to p n i, a p o te m w y k o n u je n im k ilk a p o c ią g n ię ć na k a lc e. O łó w e k z o s ta w ia ś la d r y s u n k u, a k a lk a r ó w n o c z e ś n ie p o d w p ły w e m te m p e r a t u r y z m ie n ia s w o ją f a k tu r ę. P io tr S ta w iń s k i p ie rw s z ą s w o ją w y s ta w ę m ia ł w 1974 ro k u w s ła w n y m b y to m s k im k lu b ie s tu d e n c k im P y r lik. Od ta m te g o c zasu w c ią ż p o s z u k u je. - B y ł o kres, k ie d y m a lo w a łe m p e jz a ż e - o p o w ia d a a rty s ta. - P o te m to z a r z u c iłe m, p o ś w ię c iłe m się w y łą c zn ie a b stra k c ji. T e r a z w r a c a m do m a la r s tw a fig u r a ty w n e g o. N a m arg inesie w ystaw y P io tra S ta w iń skie g o nasuw a się je d n a, a k tu a ln a od w ie lu la t r e f le k sja. B y to m s k ie C e n tru m K u l tu r y p ro w a d z i C e n tru m S z tu k i W spółczesnej K r o n ik a, k tó ra za jm u je dw a p ię tra okazałej kam ie n ic y p rz y R yn ku 26. W ydaje się, że je d n y m z założeń p ro g ra m ow ych K r o n ik i je s t ig n o ro - łg w a n ie s z tu k i w sp ółcze snej tw o - 2 rz o n e j przez a rty s tó w m ie szkali ją c y c h w B y to m iu. W ystaw y ich i d o ro b k u m u s z ą s ię c is n ą ć ~ w n ie w ie lk im pom ieszczeniu na p a rte rz e B iu ra P ro m o c ji B y to m ia. W tym ro k u o d b y ły się tam m ię d zy in n y m i ekspozycje pra c p ro fe s o ra Tadeusza R usa oraz K rzys zto fa Habdasa. (m) O G i O S Z E N Jeszcze słow o o Henryku Sławiku e n ry k S ła w ik - je d e n z największych bohate H rów II w o jn y św iatow ej, polski i śląski patriota, pow stan ie c śląski, k tó ry na ka rta ch historii zapisał się zło tym i g ło skami. To On uratow ał, walcząc z reżimem faszystowskim, życie jedenastu tysięcy braci w w ie rze. P am ięć o n im p o w in n a trw ać, a o Jego zasługach trze ba głośno m ów ić i przypom inać m ieszkańcom regionu. Je g o p o s ta ć s ta ra łe m się przedstaw ić w po przednim artykule. C hciałbym je d n a k jeszcze raz w ró c ić do je g o b o h a terstw a i podzielić się osobistą refleksją. Jestem d u m n y z tego, że noszę to samo nazw isko - H enryk S ław ik u ro d z ił się w stronach, Henryk Sławik skąd p o c h o d z i m oja rodzina, w e d łu g relacji m oje go śp ojca był je go w ujkiem. Jego życiorys i m ęczeńska śm ierć w ła g rze przypom ina losy dw óch innych w ie lk ic h P olaków - b ło g o s ła w io n e g o ks. Jerzego Popiełuszki, k tó ry p o n ió s ł m ęczeńską śm ierć walcząc z kom unistycznym reżim em i św iętego M aksym iliana M arii K olbego, który o d d a ł życie za sw ojego brata w w ie rze. Różnica p o le g a na tym, że H enryk Sław ik nie m iał g o d n e g o p o c h ó w k u, nie ma naw et grobu... Jako katolik w ie rzę je dnak, że ma Życie W ieczne. O je g o zasługach będę g ło śno m ów ił, a je g o postać przybliżał tym, któ rzy n ig d y o nim nie słyszeli. Być może taka je st w łaśnie w ola Boga. ANDRZEJ SŁAWIK Radny sejm iku w o je w ó d z tw a śląskiego z klubu Ruchu A u to n o m ii Śląska Bytomska firma ze Srebrnym Orłem Prestiżowe wyróżnienie. Sukces bytomskiej firmy Ekoprod". Przyznano jej dyplom oraz srebrna statuetkę Orła Polskiego Budownictwa". E k o p r o d m a sw ą s ie d z ib ę w B obrku. D zia ła od dw udziestu la t i je s t je dnym z najw iększych producentów kruszyw sztucznych oraz naturalnych. F irm a eksploatu je k ilk a pokopalnianych i pohu tniczych hałd, sprzedając mate ria ł w ykorzystyw any chociażby do budow y autostrad. Za swe d o konania E k o p ro d był ju ż w iele razy nagradzany. K o le jn y sukces przyszedł ostatnio. F irm a w zięła u d z ia ł w kon kursie O rły P olskiego B u d o w n ic tw a, którego organizatorem je s t M a z o w ie c k ie Z rz e s z e n ie H a n d lu, P rzem ysłu i U sług E u ro p a 2000 C onsulting. P atronem konkursu b y ło M in is te rs tw o T ra n s p o rtu, B ud ow nictw a i G ospodarki M ors k ie j p rz y w s p ó łp ra c y P o ls k ie j A g e n c ji In fo rm a c ji i In w e s ty c ji Z a g ra n ic z n y c h P o ls k ie j A g e n c ji R ozw oju P rzedsiębiorczości. E k o p ro d dostał srebrną statuetkę, a stało się to podczas g a li z o rg a n iz o w a n e j w W arszaw ie. To n a g ro d a za d ru g ie m ie js c e w ka te g o rii P ro d u c e n t M a te ria łó w B udow lanych. Ja k napisano w uzasadnieniu, bytom ską firm ę uhonorow ano za nowoczesne zarządzanie, godny naśladow ania, w yso ki poziom, k ie ro w a n ie się zasadam i e ty k i w p ro w a d z e n iu biznesu, a także bezpieczne i konkurencyjne zaspokajanie potrzeb odbiorców.

13 Środek życia h ' H H M I, «13 Historia o prawdziwej księżniczce E w a von T ie le -W in c k le r to je d n a z n a jb a rd z ie j znanych w ś w ie c ie b y to m ia - nek. Do h is to rii przeszła ja ko M atka E w a - z a ło ż y c ie lk a o ś ro d ka charytatywnego w M iechowicach i zarazem tw órczyni zgromadzenia diakonis, które pracę charytatyw ną prow adziły w w ie lu m iejscach św iata. M a tk a E w a przyszła na św iat w arcybogatej rodzinie hrab ió w von T ie le -W in k le ró w, w ła ś c ic ie li je d n ych z najw iększych na G órnym Ś ląsku fo rtu n p rz e mysłowych. W ybrała je d n a k życie ubogie, pośw ięcając się służbie innym. Zapewne można ją stawiać za wzór także najm łodszym. Teraz dzieci będą mogły poznać je j postać już w przedszkolu. K siążeczkę H is to ria o p ra w d ziw ej księżniczce wydano stara n ie m p a r a f ii e w a n g e lic k o - a u g s b u rs k ie j w M ie c h o w ic a c h. - Ilu stra cje do k sią żk i p o w sta ły ju ż 12 lat tem u - op ow iada p ro boszcz p a r a fii ks. Ja n K u rk o. - Leżały je d n a k sobie w szufladzie, bo brakow ało odpow iedniego dla dzieci te k stu. Dopiero ro k tem u znaleźliśm y autorkę. K siążkę nap is a ła H a nna Paszko - bytom ska p ie lę g n ia rk a. B y ła ona p rz e w o dn iczącą K o m is ji E ty k i przy N a czeln e j R a dzie P ie lę g n ia re k i Położnych oraz przewodniczącą O Matce Ewie dla dzieci. Wydano książeczkę dla kilkuletnich dzieci, opowiadającą o Matce Ewie, czyli Ewie von Tiele-Winckler. Autorką publikacji jest bytomianka Hanna Paszko. Hanna Paszko napisała książkę o Matce Ewie. N a czelnego Sądu P ie lę g n ia re k i Położnych. Posiada je d n a k rów nież zaintere sow a nia lite ra c k ie. Jest a u to rk ą m.in. ksią ż k i D o broć m ieszka w s e rcu, o p a rte j na sw oich dośw iadczeniach zawodowych. N a to m ia st na łam ach B yto m skie j Gazety M ie js k ie j p u b lik o w a ła stałe fe lie to n y pisane śląską gw arą pod ty tu łe m Ś lonskom godkom. P ro m o c ja k s ią ż k i o d b y ła się w u b ie g ły m ty g o d n iu w P rz e d szkolu M ie js k im n r 42 w M ie chow ic a c h przy u lic y N ic k la. N a j m ło d si m ogli z te j o k a z ji zobaczyć w ystęp sym patycznej p a ry klaunów. Następnie autorka przeczytała d ziecio m k ró tk i fragm ent s w o je j k s ią ż e c z k i. P rz e d s z k o la k o m w ty m w y d a rz e n iu to w a rzyszyli ra d n i m iasta, d z ie ln ic y M iechow ice, a także poseł Jacek Brzezinka. To ju ż kolejn e przedsięw zięcie, m ające na celu przypom inanie współczesnym postaci M atki Ewy. W d ziała nia ta k ie w łą czyły się w spólnie: m iechow icka p a ra fia ew angelicko-augsburska oraz rada d z ie ln ic y M iechow ice. D z ię ki tem u w M iechow icach pow stał ju ż Szlak M a tk i Ewy. D la Czytelników Życia Bytom skiego mamy 5 książeczek H anny Paszko. O trzym ają je czytelnicy, którzy ja ko p ie rw si zadzwonią do naszej re d a kcji we w tore k 4 grudnia i odpowiedzą na pytanie: Jaką nazwę nosi ośrodek założony przez M atkę Ewę w M iechow icach. Na telefony czekamy od godz. 13. (m) Zagrali polki dla górników Biesiada w szkole. To była bardzo udana, wesoła, a jednocześnie wzruszająca impreza. W mieszczącym się w Bobrku Zespole Szkół Specjalnych nr 3 po raz dziew iąty już zorganizowano Biesiadę Śląską. P rz y g o to w a n o ją z m y ś l ą o górnikach obchodzących 4 g ru d n ia swe święto. Społeczność szkoły z a p ro s iła m ię dzy in n ym i pracow ników kop alni B o b re k -C e n tru m, proboszcza m ie js c o w e j p a ra fii księdza D a riusza P strasia (specja lnie na tę okazję sutannę zastąpił on m und u re m górniczym ) oraz d r M a ł gorzatę W ó jc ik z k a to w ic k ie g o w y d z ia łu zam iejscowego Szkoły Wyższej P sychologii Społecznej. Goście w raz z u czn ia m i i pracow n ik a m i szkoły zasiedli za stołam i suto zastaw ionym i ślą skim i specja ła m i. B yły chleb ze smalcem, o g ó rk i k iszo n e, k o ło c e, c ia s ta oraz owoce. P rogram artystyczny o b fito w a ł w w ie le atrakcji. Jego wykonawcy u b ra li się w śląskie stroje i m und u ry g ó rn ic z e. F u ro rę z ro b iła szkolna o rk ie s tra g ra ją ca p o lk i Śląską biesiadę zorganizowano już po raz dziewiąty. i tra d y c y jn e m e lo d ie lu d o w e. U c z n io w ie p o s łu g iw a li się m a rakasam i, tró jk ą ta m i, dzwoneczk a m i i różnego ro d z a ju in n y m i in stru m en ta m i oraz śpiew ali. Towarzyszyli im nauczyciele grający na gitarze basowej oraz akordeonie. K o le jn e, niezw ykle żyw iołow o i radośnie zaprezentowane utw o ry uczestnicy biesiady k w i to w a li rzęsistym i braw am i. Widać było w yra źnie, że w spólne koncertow anie i żywy kontakt z m u zyką s p ra w ia ją m łodym lu dzio m ogrom ną fra jd ę. Cieszyły ich też w ystępy in d y w id u a ln e, podczas których op ow iadali o pracy gó rn i ków, czy w yjaśniali, skąd się w ziął w ęgiel i w ja k i sposób go kiedyś wydobywano. G ł ó w n y m i o rg a n iz a to rk a m i udanego p rz e d s ię w z ię c ia b y ły M a rio la Stefanowska oraz M agdalena W einter. izo Świąteczne ozdoby świecąj choć są tylko pożyczone lín l n r n u i n i la r lm n m W ważnych punktach miasta na latarniach pojawiły się zupełnie inne niż d o tychczas ozdoby świąteczne. W ramach oszczęd- noś ci zostały one przez miasto wypożyczone. D e k o r a c je z le d o w y m o ś w ie tle n ie m są a k tu a l n ie w ieszan e w różn ych p u n k ta c h naszego m ia s ta przez firm ę, k tó ra je w ypożyczyła. Z a d a n ie m je j p ra c o w n ik ó w będzie ró w n ie ż p iln o w a n ie, aby całość d z ia ła ła bez z a rz u tu i c a ły czas ś w ie c iła p e łn y m b la s k ie m. N ie m a łe w ra ż e n ie ro b i m a ją c a o g ro m n e ro z m ia ry, p o d ś w ie tla n a, b a rd z o n o w o c z e sna w fo rm ie fo n ta n n a, k tó rą z a m o n to w a n o n a d z ie d z iń cu p rz e d U rz ę d e m M ie js k im. K a ż dego d n ia po z m ro k u m ie js c e to o d w ie d z a w ie lu b y to m ia n, by p o d z iw ia ć tę z im o w ą a tra k cję. T rz e b a je d n a k p rz y tz n a ć, że o p in ie n a je j te m a t są p o d z ie lo n e N a tr z e c h s k rz y ż o w a n ia c h, c z y li u lic P rz y je m n e j i P ta k o - w ic k ie j, S trz e lc ó w B y to m s k ic h i Ł o k ie tk a, a ta k ż e F r e n z la i R a c jo n a liz a to ró w, z a m o n to w a no w ie lk ie le d o w e gw iazdy. E le m e n ty ozdobne p o ja w ią się ró w n ie ż na la ta rn ia c h w o k o licach k o ś c io łó w p rz y K o n s ty tu c ji w B o b rk u i K a rb iu, w S uchej Górze na K się dza Ja skó łki, na Zab rz a ń s k ie j w re jo n ie M o d rz e w skie go i w G ó rn ik a c h na u lic y Ż o łn ie rs k ie j. N a to m ia s t o k o lic e k o ś c io ła p rz y u lic y S uch ogórskie j ozdobią będące w łasnością m ia sta a n io łk i. S tare ozdoby p o ja w ią się ró w n ie ż na u lic y D w orcow ej i na d w orcu autobusow ym p rz y p la c u W olskiego. P o d o b n ie ja k w m in io n y m ro k u b y to m s k i R y n e k o z d o b i 1 0 -m e tro w a sztuczna c h o in k a. M ia s to z a k u p ił o ró w n ie ż n a t u r a ln e 1 0 -m e tro w e c h o in k i, k tó re o z d o b ią p la c S iko rskie g o, p a rk w K a rb iu p rz y u lic y W orp ie, p la c S z a lo n k a w Ł a g ie w n ik a c h i u lic ę S to la rz o w ic k ą w M ie c h o w ic a c h. Z d a n ie m n a d z o r u ją c y c h w ie s z a n ie ozdób p ra c o w n ik ó w M ie js k ie g o Z a rz ą d u D ró g i M o stów w y p o życze n ie w ię k s z o ś c i z n ic h je s t b a rd z ie j o p ła c a ln e, n iż k u p n o n o w y c h, zazw yczaj b a rd z o k o s z to w n y c h d e k o r a c ji. O d p a d a ją b o w ie m w y d a t k i z w ią z a n e z ic h m a g a z y n o w a n ie m, m o n ta ż e m i ob słu gą, a ta kże n ie u n ik n io n e n a k ła d y na napraw y. S. Fot. TOMASZ SZEMALIKOWSKI

14 E E M E j m H M H H. m W i H Śmierdzący kłopot Centrum. Powszechnym zwyczajem stało się wystawianie w orków ze śmieciami przed drzwi mieszkania. P al licho, gdy czyni się to bezpo śred nio przed w yrzuceniem domowych nieczystości na śm ietnik. Zdecydowanie gorzej, skoro zalegają one na klatce schodowej w iele godzin lub dni. Smród roznoszący się po p iętrach bywa nie do zniesienia. Zdarza się, że zw rócenie uw agi sąsiadow i, zam iast przeprosin, budzi w ściekłą agresję. Fatalnie się dzieje, jeżeli s p ó łd z ie ln ie m ieszkaniow e oraz in n i w łaściciele domów nie tw o rzą b a rie ry przepisów d la cuchnącego problem u. Niewybaczalna wydaje się sytuacja, gdy chamstwo i aw anturnictw o nie spotykają się z odpow iednią reakcją p o lic ji oraz straży m iejskiej. Jak p rzytrafiło się w konkretnym przypadku, opisanym przez lokatorów jednego z bloków w centrum. wit Życie dzielnic Jak samemu zrobić biżuterię Bobrek. Grupa mieszkanek Bobrka, zaangażowanych w działalność w ramach Programu Aktywności Lokalnej, wzięła udział w ciekawym projekcie. P ro g ra m A k ty w n o ś c i L o k a ln e j to w s p ie ra n e ze ś ro d k ó w u n ijn y c h u n i w e r s a ln e d z ia ł a n ia, m a ją c e n a c e lu o ż y w ie n ie d z ie ln ic. W B y to m iu je s t on re a liz o w a n y w B o b rk u oraz na R o zbarku. Jego u c z e s tn ic y to m ieszkań cy, k tó r z y m im o w ła s n e j n ie c ie k a w e j s y tu a c ji n ie z a m ie rz a ją spoczyw ać n a la u ra c h. W B o b r k u s a d z o n o m.in. d rz e w a i k rz e w y, o rg a n iz o w a n o b ie g i u lic z n e, z a w o d y s p o rto w e i fe s ty n y. U c z e s tn ic y w z ię l i ró w n ie ż u d z ia ł w k u rs a c h d a ją c y c h im w ię k s z e m o ż liw o ś c i z a tru d n ie n ia. T y m r a z e m g r u p a k o b ie t s p o tk a ła się n a p ię c io g o d z in n y c h w a r s z ta ta c h p r o je k t o w a n ia i w y tw a r z a n ia b iż u te r ii. U c z e s tn ic z k i m ia ły o ka zję p o z n a ć n a rz ę d z ia o ra z m a te ria ły, z k tó ry c h m ożna w y tw o rzyć o ry g in a ln e i n ie d ro g ie, a a tra k c y jn e ozdoby. M ie s z k a n k i B o b rk a d o s k o n a liły s w o je u m ie ję tn o ś c i w s a m o d z ie ln y m w y k o n y w a n iu k o lczyków, k lip sów, b ra n s o le te k, b ro s z e k czy ch o cia żby zaw ieszek na te le fo n ko m ó rkow y. W arsztaty b y ły k o le jn y m spotk a n ie m w ra m a c h K o ła Z a in te resow ań. W cześniej m ie s z k a n k i w y k o n y w a ły różn e p rz e d m io ty na d ru ta c h i szydełkach. S. Handlowcy przeciwni marketom W łaściciele małych sklepów działających w Szombierkach są przerażeni i boją się o swoją przyszłość. Przypom i nają oni, że w ich dzielnicy na odc in k u p a ru k ilo m e tró w d z ia ła ją w tej c h w ili cztery sklepy w ielkop o w ie rzchniow e. P ią ty zostanie otw arty niedługo, a jakby tego było m ało, p lo tk i m ów ią o pow staniu dwóch kolejnych. M arkety sukcesywnie wypychają z rynku małe placówki, które ze względu na znacznie mniejsze możliwości nie są w stanie konkurować z n im i o klientów. S zom bierscy d ro b n i h a n d lo w cy w zeszły czwartek w y b ra li się w gru pie kilkudziesięciu osób do Ratusza. P rzynieśli ze sobą transparenty, na których zam ieścili hasła w stylu S zom bierki dzielnicą m arke tó w i ś w ia te ł czy P recz z m arketam i. Towarzyszyli im radn i P io tr B ula i P io tr Patoń. Uczestn ików p ik ie ty p rz y ją ł prezydent Bartyla. Mieszkańcy przekazali mu lis t protestacyjny, w k tó rym czytam y m iędzy innym i: W związku z planam i budowy kolejnych m arketów w naszej dzielnicy składamy o fic ja ln y protest. (...) Z pow odu zbyt dużej k o n k u re n c ji lik w id o wane są k o le jn e m ie jsca pracy, upada lokalny handel, a to właśnie m ałe i średnie przedsiębiorstw a są s iła na pędow ą g o s p o d a rk i. Głos w im ie n iu handlow ców zabra ła M aria Semków: - Prowadzę sklepy w Szom bierkach. W zięłam kredyty, by rozkręcić interes, ale nie w iedziałam wówczas, że w okół pow stanie tyle marketów. N ie m am y z nim i szans, tracim y klientów. Co m am powiedzieć ludziom, których Szombierki. Precz z marketami" - transparenty z takim hasłem przynieśli ze sobą do Urzędu Miejskiego handlowcy z Szombierek. W miniony czwartek spotkali się oni z prezydentem Damianem Bartylą. Trwa budowa piątego marketu przy ulicy Zabrzańskiej za tru d n ia m? Że ich zw olnię, bo duże sklepy nas w ykańczają? In n i uczestnicy spotkania z prezydente m w ypow iadali się w podobnym tonie: - P łacim y p odatki w B ytom iu, a m arkety tego nie robią. Zm ieniają co parę lat szyldy i korzystają Przyjrzą się ulicy Wyzwolenia Szombierki. Czy wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Wyzwolenia było dobrym rozwiązaniem? Odpowiedzi na to pytanie poszukają uczestnicy wizji lokalnej zapowiedzianej na najbliższy wtorek. P rz y p o m n ijm y : od p o ło w y lis to p a d a na u lic ę W yzwole n ia w jeżdża się w p o b liżu budow anego m a rk e tu K a u fla n d, a w yjeżdża z n ie j obok nowego kościoła. Ta wym uszona w p ro w a d z e n ie m ru c h u je d n o k ie ru n kow e g o zm iana przeszkadza kierow com. Po o g raniczeniu m o żliw o ści w yjazdu z u lic y Wyz w o le n ia muszą o n i stać w w ie l kich korkach. Opuszczenie osied la i w yd ostan ie się na u lic ę Zab rza ńską za b ie ra im na w e t p ó ł godziny. W szystko przez n a g łą zm ianę w u sta lonej ju ż organizac ji ru c h u w ty m re jo n ie. Początkow o w ła d ze B y to m ia z a tw ie r d z iły p la n sprow adzający się do ta k ie j p rz e b u d o w y w lo tu u lic y W y z w o le n ia na u lic ę Z a b rz a ń ską, żeby pow stało skrzyżow anie z drogą prow adzącą do m arketu. O statniego lip c a tę decyzję je d nak zm ieniono. Skończyło się na z a c h o w a n iu d o tychczaso w e g o p o łą c z e n ia w sp o m n ia n ych u lic i z a m o n to w a n iu s y g n a liz a c ji ś w ie tln e j. S z o m b ie rc z a n ie n ie godzą się z ta k ą sytuacją. D om a gają się zdecydow anych d z ia ła ń w ła d z m ia s ta i g ro ż ą b lo k a d ą d ró g w dzie ln icy. W n a jb liż s z y w to re k 4 g ru d n ia po g o d z in ie 10 m ieszkańcy będą m ie li okazję o p ow iedzenia o swych p ro b le m a c h czło n k o m s p e c ja ln e j k o m is ji. S po tka się ona na u lic y W yzw olenia, a je j z a d a n ie m będzie o c e n ie n ie sytu a c ji. S w ój u d z ia ł w w iz ji zap o w ie d z ie li szom bierscy ra d n i, p rz e d s ta w ic ie le U rz ę d u M ie j skiego oraz M ie js k ie g o Z arządu D ró g i Mostów. Tym czasem w iz ja może okazać się n ie p o trzebna. W ładze B y to m ia z a p o w ie d z ia ły b o w ie m ju ż przebudow ę skrzyżow ania. U lica W yzw olenia będzie łączyła się z w ja zdem do K a u fla n d a. Jak m ó w ił w m in io n y m tygo dniu p re zydent D a m ia n B a rty la, jeszcze w ty m ro k u ro z p is a n y zostanie p rz e ta rg, a ro b o ty ru s z ą w io sną. ton z ulg podatkowych, których m y nie m am y. Co to za konkurencja? Bytom ianie pytali, czy władze zablokują budowę nowych m arketów oraz czy są prowadzone rejestry sprawdzające, ja k ie korzyści, a ja k ie straty przyniosły naszemu m iastu markety. - Mówi się, że one tworzą miejsca pracy. To prawda, ale n ikt nie pam ięta, że także i likwidują, bo wykańczają m ałe sklepy. Moja znajom a zatrudniająca osiem osób m u siała zam knąć m ały sklep, bo obok pow stał m arket. Ilu pracow ników Ruina dalej straszy Dąbrowa Miejska. Od prawie 3 lat dawny salon samochodowy przy ulicy Strzelców Bytomskich 60 jest złodziejskim eldorado. Z dawnego budynku pozostał obecnie szpecący okolicę szkielet, którego nikt nie usuwa. Jak długo jeszcze będzie nas straszył ten widok? P ierw otnie w salonie działała firm a In te rm o t sprzedająca najp ierw fiaty, potem hyundaie i mazdy. D ziałał tam również autoryzow any serwis. D osłow nie z dnia na dzień firm a zwinęła żagle, on przyjął? Zaledwie jedenastu. Co to za interes dla m iasta? - pytała M aria Semków. Prezydent B artyla odpowiadając swym gościom, p o d zie lił ich punkt w idzenia: - N ie jestem zw olennikiem praw a faw oryzującego m arkety, nie lubię naw et robić w nich zakupów. Wolę m ałe sklepy. To niesprawiedliwe, że placów ki wielkopow ierzchniow e korzystają z ta k dużych ulg. Jeśli nato m ia st p la n zagospodarowania przestrzennego przewiduje w ja kim ś m iejscu działalność handlową, to nie m am in strum entów prawnych, by zablokow ać inwestycję. Tereny w Szombierkach, na których m iałyby powstać nowe m arkety, należą do pryw atnej firm y. To ona ew entualnie może postawić obiekty i sprzedać je sieciom handlowym. N ie występuje jednak 0 pozwolenie na budowę do gm iny 1 przypuszczam, że tego nie zrobi, bo w dzielnicy m a m y ju ż spore nasycenie tego typu placów kam i. Jeśli jed n a k w końcu wystąpi o zgodę na budowę dużych sklepów, to zaproponuję jej tereny w innej części miasta, choć nie m am gwarancji, że takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane. W Szom bierkach chcielibyśmy natom iast rozwijać budow nictw o mieszkaniowe. Podczas rozmowy poruszono też kw e stię licznych ś w ia te ł drogog wych zamontowanych na u lic y Za- brzańskiej. Handlow y przyznali, że 5 spow alniają one ruch i sprawiają, * że prze ja zd sam ochodem przez dzielnicę zabiera mnóstwo czasu. - Zleciłem pracow nikom Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów szybkie opracow anie now ej koncepcji ru chu. Chcemy jakoś popraw ić przejezdność. Bytom scy przedsiębiorcy są dla m nie najważniejsi. Doceniam wasz wysiłek i postaram się rządzić tak, by ułatw ić w am życie - przekonywał Dam ian Bartyla. ton a opustoszały budynek został wydany na pastwę złodziei. N a jp ie rw zaczęły się kradzieże kostki b ru kowej, którą był wyłożony sporej w ielkości parking. W b ia ły dzień podjeżdżały ta m samochody, których właściciele ładow ali kostkę do bagażnika. Potem do roboty zabrali się złom iarze, którzy poodzierali ściany z blachy, zerw ali dach, po czym zaczęli ciąć drobniejsze elem enty stalowego szkieletu. Przy okazji cały teren został zaśmiecony ocieplającym salon styropianem. N a m iejscu po licjan ci ła p a li kolejnych sprawców kradzieży, sprawy tra fia ły do prokuratury, jednak po kolei były umarzane. Powodem był bra k kontaktu z w łaścicielem obiektu. Założona przez kilk a osób spółka Interm o t m iała adres korespondencyjny właśnie na ul. Strzelców Bytom skich 60. Tam też w niew ie lk im biurze o fic ja ln ie m ieściła się je j siedziba. Ponieważ w łaściciele nie zgłaszali kolejnych przypadków k ra dzieży i dewastacji mienia, sprawcy pozostawali bezkarni. O biekt stał na terenie dzierżawionym, a w łaściciele spółki najwyraźniej postaw ili na budynku krzyżyk. Obecnie tuż obok stojącego nadal szkieletu biegnie obw odnica i autostrada. M ie js c e to ro b i przyg n ę b ia ją ce wrażenie i nie zanosi się, aby ktoś zaprowadził tam porządek. Chyba że znajdzie się w łaściciel i zostanie do tego zmuszony. Z ostatnich ustaleń policjantów wynika, że główny u d z ia ło w ie c s p ó łk i w y je c h a ł na p o łu d n ie E uropy, n a jp ra w d o p o dobniej na Cypr. S.

15 Ogłoszenia ŻYCIE BYTOMSKIE 15 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom w Bytomiu, ul. Szymały 126 Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Fiat Panda: - pojemność 1100 ccm - kolor czerwony - rok produkcji przebieg 131 tys. km. Wyposażenie: - centralny zamek - poduszka powietrzna 2 szt. -elektryczne szyby - przód - radio CD - opony zimowe Cena wywoławcza : ,00 zł. Pojazd oglądać można od r. (poniedziałek) do (piątek) w godzinach na terenie myjni przy pl. Żeromskiego 8 w Bytomiu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - telefon Wadium w wysokości 800,00 zł należy wpłacić w kasie Spółdzielni przy ul. Szymały 126 w Bytomiu lub przelewem na konto Spółdzielni PKO BP S.A. O/Bytom , najpóźniej do godz w dniu przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu r o godz w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu, ul. Szymały pokój nr 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Spółdzielni, pokój nr 7, tel można uzyskać specyfikację ustalonych warunków przetargu. P O L O N IJN Y T U R N IE J BARBÓRKOW O- M IK O ŁA JK O W Y S to w arzyszen ie K ib iców K lubu P O LO N IA BYTOM oraz Tow arzystw o S p o rto w e P O LO N IA BYTOM w raz z Tom aszem K upijajem, M arkiem C h m ielew skim, R afałem G órniakiem i R obertem R abusem 6 g rudnia br. o rg an izu je w hali m Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. pl. Kościuszki Bytom Tel.: (32) Fax: (32) KOMUNIKAT W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 listopada 2012 r. stwierdzającym nieważność - w całości - zaskarżonej Uchwały nr XXII/314/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 4 stycznia 2012 r. wprowadzającej Taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla okresu od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r., Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że obecnie rozliczanie usług dostawy wody i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej dla okresu od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.: Stawka za 1m3dostarczonej wody - 5,01 zł netto, Stawka za 1m3odprowadzonych ścieków - 7,89 zł netto, Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę miesięcznie - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego - 9,29 zł netto, Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym - 4,79 zł netto. N a S karp ie turniej piłkarski dla dzieci ze szkół podstawowych. Im preza o d będzie się pod patronatem P rezydenta B ytom ia - D am iana Bartyli. P atronat m edialny obejm u je Życie B yto m skie Szanowni Państwo Fundacja dzieciom Zdążyć z pomocą zwraca się z prośbą o pomoc w trudnym leczeniu, intensywnej rehabilitacji, edukacji i w zaopatrzeniu w niezbędny sprzęt potrzebny w codziennym życiu Agatki Karasińskiej. Los nie był łaskawy dla Agatki i w darze dał jej ciężkie schorzenia - czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe, zespół piramidowo-pozapiramidalny, opóźnienie rozwoju ruchowego w stopniu znacznym oraz lekooporną padaczkę - powodując, że jej życie upływa w ciągłym cierpieniu. Do stałego leczenia przeciwpadaczkowego konieczne jest podawanie Agatce leków psychotropowych oraz leczących przewód pokarmowy. Warunkiem osiągnięcia dalszej poprawy stanu zdrowia Agatki jest systematyczna rehabilitacja, zajęcia terapii sensorycznej, hipoterapia. Każda wpłacona przez państwa złotówka pozwoli Agatce osiągnąć poprawę stanu zdrowia, bez tego wsparcia poprawa stanu zdrowia nie będzie możliwa. Fundacja dzieciom Zdążyć z pomocą nr konta PKO BP XV/O WARSZAWA z dopiskiem darowizna na leczenie, edukację i rehabilitację Karasińska Agata nr 2094 Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy w imieniu AGATKI.

16 16 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszenia USŁUGI 0 z ł d o ja zd! 3 2 / D O M O W A NAPRAW A T E L EW IZO R Ó W i LCD , rata 179 zł. 32/ /1560 C ZY S ZC ZE N IE dyw anów, ta p ic e rk i. G warancja czystości /1401 CZYSZCZENIE specjalistyczne w ykładzin, dywanów, ta p icerki m eblow ej i sam ochodow ej. Dojazd gratis /1256/12 C ZY S ZC ZE N IE ta p ice re k, dyw anów (odbieram y) /591/12 O D N A W IA N IE w a n ie n. 3 2 / /1462 OKAZJA! Pożyczka do zł bez BIK! Dojazd , PANELE /15 POMOC kredytow a. 32/ /1425/12 TANI tra n s p o rt / TANIE usługi remontowo- budowlane /1519 TRANSPO RT /1558 USŁUGI re m o n to w o -b u d o w la n e. Tanio. Tel /1518/12 USŁUGI transportow e. Tanio, solidnie, term inowo / PR AC O W N IK Ó W do robót drogow ych z dośw iadczeniem zatrudnię /1539 PRZYJMĘ do pracy na targow isko /1566 5/1425/ , rata 202 zł. 32/ /1425/12 15 tys., rata 297 zł. 32/ /1425/ , rata 393 zł. 32/ /1425/ tys., rata 585 zł. 32/ /1425/ , rata 369 zł. 32/ /1425/ , rata 889 zł. 32/ W ykończenia, rem onty, kom inki. 5/1425/ tys., rata 543 zł. 32/ /1425/12 AGD I RTV NAPRAW Y w do m u K lie n ta. D o ja zd b e zp ła tn y. 3 2 / , ALE okazja! Pożyczka bez BIK-u do zł. Dzwoń , Dojazd gratis! ANTENY telew izyjne- montaż, naprawa. 32/ , / A N TE N Y telew izyjne-cyfrow e, satelitarne Polsat, C+, N ". Montaż, naprawy, u s ta w ie n ia. D om o fony, alarm y. NEON 32/ /1516 CENTRALNE ogrzewanie, w kłady kom inowe, wodomierze, legalizacja, hydraulika, gaz, piecyki gazowe, panele, kafelkowanie. 32/ , /1487 CENTRALNE ogrzew anie, w od.-kan., gaz. Tanio /1229/12 CHW ILÓW KI w domu klienta- natychm ia s to w a w y p ła ta. 3 2 / , /1488 CHW ILÓW KI w domu klienta- natychm iastowa w ypłata /1489 C YKLINIARSKIE. U kładanie. 32/ , /746 CYKLINOW ANIE 32/ , / CYKLINOW ANIE /1382 CZYSZCZENIE aut, dywanów, tapice- rek. Tanio, solidnie. Karcher , 32/ /1398 C Z Y S Z C Z E N IE d yw a n ó w, karcher. 32/ / CZYSZCZENIE dywanów, kom pletów w ypoczynkow ych /1558 C ZYSZCZENIE dywanów, tapicerek. P ro fe sjo n a ln ie, n a jta n ie j /1148/12 C ZY S ZC ZE N IE dyw anów, ta p ic e rk i, żaluzji /1458 DOM-M AT. ŁAZIENKA- kom pleksowo: kafelkow anie, wod.-kan., co, światło. Projekt 3D gratis! 32/ , m at.com.pl 5/ /1 2 E LEKTR O IN STA LACJE, p o g o to w ie elektryczne /1461 ELEKTROINSTALACJE- n a p ra w a, m o d e rn iza c ja u p ra w n ie n ia ELEKTRYCZNE tanio G O TÓ W K A na niespodziewane w ydatki. Zadzwoń /1550 ELEKTRYKA, upraw nienia /1558 G AZ, upraw nienia /1558 GŁADZIE, bezpyłowe hydraulika, malow anie, panele , www. fedax.pl G Ł A D Z IE, kafe lko w a n ie. w od.-kan /1565 G Ł A D Ź, m a lo w a n ie, kafe lkow a n ie, rem onty / G O T Ó W K A dla o d rzuco n ych przez banki. Dojazd , H YDRAULIKA /1558 KAFELKOW ANIE, gładzie- rem onty / KAFELKOW ANIE, h yd ra u lika /1065 KAFELKOW ANIE, panele, gładzie /1563 KAFELKOW ANIE, panele, sufity podwieszane / KAFELKOW ANIE, rem ontowe, / KAFELKOW ANIE /1526 KOMPLEKSOW E rem onty łazien ek i w nętrz, tel /1479/12 K O M P U T E R O W Y S erw is, d o ja zd, /1200/12 KREDYTY, chw ilów ki. Bez BiK. Z dojazdem do klienta. Duża przyznawal- ność! / KREDYTY. Bank ci odm awia? Bez BI- K,bez zdolności, pozabankowe od 149 zł. Bytom, Dworcowa 1, 32/ /1393 M A L O W A N IE, kafe lkow anie, w od.- kan., rem onty /1556 M ALO W ANIE, tapetow anie, gładzie, panele. 32/ , /1567 M ALOW ANIE, tapety natryskowe, remonty /1558 NA D Z IA Ł A L N O Ś Ć, te l /1425/12 NAPRAWY, remonty, m alow anie, ta petow anie, kafelkow anie, wod.-kan., gaz. Elektryczne /1568 ODDŁUŻENIOW E! 32/ /1549/12 5/1425/12 POZYCZKA już od 300 zł! Błyskawiczna decyzja bez u krytych opłat POŻYCZKI g o tó w k o w e bez w ychod ze n ia z do m u! Pożyczki bez BIK na d o w o ln y cel, p e łn a o b słu g a w do m u K lie n ta. E urocent: lu b 1 2 / w w w.e u ro - cent.p l 5/1506/12 POŻYCZKI pod zastaw RTV, AGD, złota, sam ochodów. LOMBARD Katowicka 45, 32/ /1558 POZYCZKA w T w o i m d o m u s z y b k a w y g o d n a b e z p ie c z n a in folinia R aty m iesięczne r a ł spłacane w dom u U l l s l l l l l w l I dom u.pl PRZEPROW ADZKA, , 32/ PRZEPROW ADZKI, transport, m ontaż m ebli /1470/12 P R Z E P R O W A D Z K I- w yw óz rzeczy niepotrzebnych , 32/ /1090 REM O NTY A-Z, solidnie, gwarancja, faktury VAT /1501 REMONTY OD A DO Z H y d ra u lik a -in te rw e n c je w n a g ły ch a w a ria c h 2 4 h. Szybko i s o lid n ie REM O NTY w od.-kan, co, gaz. Nowe te ch n o lo g ie. 32 / , REM O NTY, stola rskie i budow lane /1536 R O B O T Y Z IE M N E, W Y N A JE M K O PA REK T e l SZKODY GÓRNICZE O D S Z K O D O W A N I A w każ dą ś rodę od do Porady gratis!!! Tel , 32/ SZYBKA pożyczka bez BIK do zł. Dojazd , SZYBKA pożyczka do zł! Z a d zw o ń i w y g ra j kosz zakupó w na św ięta. 1/473 5/1571/12 5/1573/12 ŚW IADECTW A en erge tyczne /1369/12 W EŹ szybką pożyczkę na nadchod z ą c e ś w ię ta i w y g ra j je d e n z św iątecznych koszy. P rovid e n t: NAUKA 9 z ł/g o d z., m a tu ra, m a te m a ty k a + inne /1285/12 AN G IELSK I, korepetycje, egzam iny /1139 ANGIELSKI, w szystkie poziomy /1366 FRANCUSKI- korepetycje, tłum aczenia / MATEMATYKA /1159 M ATEM ATYKA, fizyka, m echanika, ch e m ia, e le k tro te c h n ik a /1253 NIEM IECKI N IE M IE C K I, korepetycje, n a jta n ie j / POLSKI /1493 DAM PRACĘ ERA Sp. z 0.0. PRACY DODATKOWEJ z a tru d n i do PRAC0WNIK0W OCHRONY SPRZĄTACZKI ERA Sp. z 0.0. ul. K a to w icka 16B, Chorzów te l. (32) , p era.com.pl BARMANKĘ na w eekendy zatrudnię /1538 K IEROW CÓW C+ E zatrudni SANCO Sp. z o.o. Oferujemy: podstawa + diety, w yjazdy do krajów UE z pow rotam i do Polski M ikołów 32/ O PIEKUNKI Niemcy. 32/ /1562/12 K U C H AR Z/ kucharka 32/ , tram p.bytom.pl 5/ /1 2 KURS in s tru k to ró w nauki ja zd y- po kursie praca. Tel. 32/ /1511/12 MECHANIKA sam ochodow ego z a tr u d n ię na 1 /2 e t a t u, z a k ła d w Suchej G ó rze. Tel po g o dz /1570/12 OSTATNIE m iejsca! Z o s ta ń d o ra d cą fin a n s o w y m na u m o w ę z le c e n ie. S z k o le n ia, w y s o k ie z a ro b k i. D z w o ń 3 2 / , PRACA stacjonarna biurow a na te re nie Bytomia. Kontakt /1557/12 1/1106 PRACOW NIKA budow lanego: zbrojarza, cieśle, elektryka z upraw nieniam i oraz brygadzistę z um iejętnością obsługi niw elatora dla sieci wod-kan zew nętrznych. Tel do godz /1569 PR ZY JM IE M Y o so by do sp rzą ta n ia klatek schodowych, terenów zewnętrznych na te re n ie B ytom ia. K ontakt w godzinach pod numerem te le fonu STOLARZA do produkcji mebli na wym iar zatrudnię / TELEMARKETERÓW. 32/ ZA TRUDNIĘ do wykończenia w nętrz i kafelkow ania / Z A T R U D N IĘ m u rarzy i m alarzy. Tel , /1509/12 PROMO CJA!!! WRUBRYCE SZUKAM PRACY O GŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA 5 -zł >ac *Do powyższej ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Maksymalna ilość słów w ogłoszeniu-15. ZYCIE BYTOMSKIE tel. 32/ ; tel./fax 32/ Bytom ul. Powstańców W arszaw skich 15 nakład kontrolowany ZWIĄZEKK0HTR0Ü DYSTRYBUCJI PRASY Tygodnik lokalny ukazujący się w Bytomiu i Radzionkowie. Wydav:ca: Bytomska Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy (nr KRS ). Redaguje zespół: Tomasz Nowak - redaktor naczelny oraz Witold Branicki, Marcin Hałaś, Jacek Sonczowski, tel./fax 32/ Biuro reklam i ogłoszeń: Mariola Kubica-Werschner, tel. 32/ (centrala), fax 32/ , zyciebytomskie.pl. Księgow:ość: Elżbieta Kowalska, tel. 32/ Obsługa komputerów: Jacek Kaczyński. Biuro reklam i ogłoszeń czynne od poniedziałku do środy w godz. 9-16, w czwartki w godz oraz w piątki od 9 do 15. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada, materiałów nie zamówionych nie zwraca, zastrzegając sobie prawo do ich adiustacji i skrótów. Skład, korekta: FTodo frodo.com.pl). Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. Prenum erata realizowana przez Ruch S.A. Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Bytomia ŻYCIE BYTOMSKIE i Radzionkowa, zareklamuj się w Życiu Bytomskim. Tylko u nas ogłoszenie złożone naw et w piątek do godz ukaże się jeszcze w najbliższym numerze! Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ZYCIEBYTOMSKIE czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15. Zapraszamy! ul. Powstańców Warszawskich 15, telefon (32) , faks (32) e-m ail: reklam zyciebytom skie.pl

17 Ogłoszenia ŻYCIE BYTOMSKIE 17 WYBRANE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ 1-POKOJOWE Kasprowicza 33,2 m 2 I/IIp. okna pcv 63 tys Chełmońskiego, 36,82 m2, II/IIIp., po rem., 75 tys 2-POKOJOWE Kolejowa 34,7 m 2 IV/Xp.CO,balkon 72,5 tys Romanowskiego 47,5 m2, O/IIp.CO węglowe 75 tys A.Piątka 40,8 7 m 2 II/IIIp.nowe okna pcv 75 tys Francuska 37,5 m 2 IIp.okna pcv, CO,balkon 94,9 tys Zabrzańska 63 m2, IVp. CO gaz 89 tys Wrocławska 37,6 m2, III/IVp. okna pcv, CO 97 tys Wróblewskiego 47,2 m, III/IVp. CO, balkon 105 tys Świętochłowicka 61 m 2, II/IIIp. CO węgl. 109 tys Felińskiego 51 m2, IVp, CO, balkon 114 tys Wyczółkowskiego 48,6 m2, IIp. 2 balkony 110 tys Moniuszki 66 m2, IIIp. 125 tys Stroszek Strzel.Byt.0/IVp.okna pcv, CO sieć 130 tys Miarki 66,2 m2, IVp., po remoncie, CO gaz 135 tys 3-POKOJOWE Strzelców Byt. 48 m2, IV/IVp. CO, balkon 95 tys Powstańców Warsz. 94,62 m2, IIp 96 tys Chorzowska 49 m2, VIII/Xp.,CO, balkon 110 tys Wojska Pol. 46,3 m2, IV/IVp. CO, balkon 110 tys Cicha 53 m2, IV/VIIIp., CO, balkon 129 tys Krakowska 108 m2, I/IIIp. okna pcv 129 tys Podhalańska 50 m2, VIp., CO, balkon 130 tys Pl. Żeromskiego 58,75 m2, IIp. CO, balkon 140 tys Armii Krajowej 62 m2, IVp. CO, balkon 140 tys Felińskiego 63,2 m2 IIIp,CO,okna pcv, balkon 145 tys Dworcowa 74 m2, Ip. po remoncie, ogrz.gaz 149 tys Szymały 62,8 m2, 0/IVp. CO sieć, balkon 133,9 tys Radzionków, Sadowa 61,4m 2, IIp. CO sieć 154 tys Felińskiego 64,6 m2 Xp.,CO,okna pcv, balkon 159 tys Palińskiego 104 m2, IIIp., po rem. CO gaz 159 tys Strzelców Byt. 68 m2, III/IVp., 2 balkony 190 tys Gliwicka 74 m2, II/IIIp, CO sieć, okna pcv 193 tys Pl. Akademicki 98 m2 Ip. po rem. CO gaz. 289 tys 4- i 5-POKOJOWE Prusa 140,67 m2, III/IVp., CO gazowe 220 tys Janasa 96 m2, IIp. CO gazowe 230 tys Orląt Lw. 122 m2, IIp, CO gazowe, balkon 300 tys DOMY Ujsoły domek całoroczny z dużą działką 178 tys Wojkowice pow. 120 m2, dz.722 m2 268,5 tys Radzionków 195,69 m 2, nowy, dz.778 m2 603 tys Piekary Śl. 225 m 2, ładna działka- 692 m2 670 tys. DZIAŁKI Sucha Góra 928 m 2 i 736 m 2 130zł/m2 Stolarzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług. 124 tys. DO WYNAJĘCIA Przemysłowa 36 m2, 1 pok. umeblowane 600zł/m-c Łagiewniki 47,5, 2 pokoje, CO weglowe 600zł/m-c Stroszek 69 m2, 3pokoj. umebl.,co sieć 900zł/m-c Stolarzowice LOKAL NA PRZEDSZKOLE, OŚRODEK SZKOLENIOWY 180 m2,co 1250zł/m-c ZAPRASZAMY DO BIURA ***Kupim y m ieszkania w Bytomiu N I E R U C H O M O Ś C I DOMUS Halina Gatzka lic. nr 2905 Piekary Śl., W yzw olenia 75 32/ , w ww.dom us.jn.pl 1- pokojowe Nawrota, 30,6 m2, CO, po rem.,...89 tys. Wyzwolenia, 35 m2, I/IVp, po rem., tys. 2 - pokojowe Zabrzańska, 36 m2, P/W, tys. Arki Bożka, 38 m2, 2/4 p, ła d n e...95 tys. Fałata, 38 m2, co, 4/4 p tys. Piekary, Kosynierów, 40 m2,...73 tys. Piekary, Popiełuszki, 43 m tys. Piekary, Skłodowskiej, 48 m tys. Łużycka, 50 m2, tys. Felińskiego 51 m2, 4/4p, tys. Strzelców Byt. 53 m2 1/2 p...1l 0 tys. Woźniaka, 56 m2, Ip,...95 tys. Piekary Os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p tys. Zygmunta Starego, 65 m2, 1 p., co g a z., tys. PleKary Słowików, 72 m2, 1p, s u p e r tys. 3- pokojowe A.Piątka. 43,5 m2, 0/4 p, super, CO, tys. Hlonda, 63,5 m2, 4/10 p, tys. Piekary, Nankera, 61 m2, 2/3 d, tys. Piekary, Zygmunta Starego 63 m tys. Rydza Śmigłego 63 m2, 1/2 p, ład n e tys. Rydza Śmigłego 63 m2,0 /2p, tys. Olimpijska, 64m2, 9/11p, ładne tys. Racjonalizatorów, 68 m2, 3p, tys. Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem tys. Plac Św. Barbary, 81,5 m2, I p, CO gaz, tys. Piekary, Szpaków, 71 m2, II p, co g a z., tys. Piekary Słowików 60 m2, Ip, co gaz., tys. 4 - pokojowe i większe Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p tys. Piłsudskiego, 133 m2, III/IV p, K tys. Pl. Akademicki 150 m2, 3 p, co g a z tys. Estreichera, 202 m2, I p, co g a z, tys. Wojkowice, Plaka, 76 m2, tys. Piekary, Sowińskiego, 73 m2su p e r tys. Domy Boguchwałowice, letniskowy, 53 m2, tys. Stolarzowice, dom 130m2, działka tys. Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m2, tys. Miechowice, 240 m2, dz. 602 m2, tys. Miechowice, działka 10 a, 2 d o m y, tys. Bytom Sucha Góra, 150 m2, sze re g, tys. Bytom, dom 180 m2, działka 980 im tys. Piekary Józefka sze re g tys. Piekary kamienica 420 m tys. Zbrosławice 180 m2, dz m2, tys. Ujsoły, dom w górach su p e r tys. Wojkowice dom 130 m tys. Działki Orzech działki 794 m tys. Orzech 1084 m tys. Orzech 651 m tys. Piekary centrum 764 m tys. Piekary centrum 873 m tys.. Piekary, Brzozowice Kamień, 900 m tys. Świerklaniec działki od 702 m tys. T.Góry 1600 m2 + sto d o ła tys. Zbrosławice 1421 m zł/m2 Wojkowice Piaski, 1942 m tys. Oferty komercyjne Bytom ścisłe centrum do przejęcia za odstępne lokal pizzerii stan idealny POLECAM Tarn. Góry działka 1600 m2 + stodoła...1 tys./m-c Radzionków hala prod.-biurowa pow m2, działka 1,2 h a...3 mln + VAT Będzin os. Zamkowe lokal 160 m zł/m-c Bytom biurowiec pow1350 m tys. Biura do wynajmu różne powierzchnie zł/m2 Piekary, Brzozowice lokal handl.40 m2, zł/m-c Wynajem Bytom Podhalańska, 1 pok., co, zł/m-c Bytom, Nawrota, 1 pok., co, zł/m-c Ś wierklaniec, 1 pok, zł /m-c Janasa, 4 pok, co gaz zł/m-c Dworcowa na biura, gabinety 89 m zł/m-c lub sprzedaż w cenie tys. C g I G I E L - P O L T Y Ń S C Y NIERUCHOMOŚCI tel. 3 2 / , Bytom, Ja in ty 2 6 /1 WYBRANE OFERTY! w ięcej na Sucha Góra ul. Wyszyńskiego Ładny nowy parterowy dom na działce 749 m2520 tys. Sucha Góra nowy dom 174 m2cena 480 tys. Szeregówki nowe od 369 tys. Centrum M2 Mickiewicza 32 m 2 do rem ontu tys. M2 Chorzowska 18 m 2 do re m o n tu tys. M2 Aleja Legionów 33 m tys. M3 Matejki 38 m 2 do re m o n tu tys. M3 Kolejowa 34 m 2, c o tys. M4 Mickiewicza 90 m 2 co g a z tys. M3 Arki Bożka 3 8 m2 co I I p tys. M3-4 Łużycka 78,4 0 m 2 co IIp do re m o n tu tys. M3,4 Pionierów 40 m 2 b.ładne niski czynsz tys. M2 Sokoła 36 m 2 Ip c o a a z o w e b.ładne tys. M4 Orląt Lwowskich 6 7 m 2 IIIp tys. M3 Kolejowa 48 m 2 co do n e g... okazja 98 tys. M3 Morcinka 40 m 2 po re m o n c ie tys. M3 Fałata 57,3 0 m tys. M3 Wallisa 71,5 4 m 2 do rem o ntu tys. neg M4 Chorzowska 48 m 2 co, balkon tys. M3 Sokoła 44,5 0 m 2 co kom f b a lk o n tys. M3 Sokoła 49 m 2 co balkon pcv IIp tys. M3 Pl. Wojska Polskiego 47,4 0 m2 kom f tys. M3 Kraszewskiego 38 m 2 super k o m fo rt tys. M3 Okulickiego 50,9 7 m 2 kom f o k a z ja tys. M3 Chopina 38 m 2 IIp co kom f tys. M3 Woźniaka 63 m 2 pcv niski c z y n s z tys. M4 Strzelców B. centrum komf. p o le c a m ,5tys. M5 Siemianowicka 63 m 2 balkon b. ła d n e tys. M4 Batorego 111 m2 I p od 149 tys. M4 przy Agorze 122m2 Ip do remontu tys. M4 Klonowa 79 m 2 co pcv s u p e r tys. M4 Centrum 68 m 2 IIIp balkon pcv b.ła d n e tys. M5 Centrum 78 m 2 co duży b a lk o n tys. M5 Rostka 103 m 2 bardzo ładne + g a ra ż tys. M5 Piekary Śl. 74 m 2 ko m fo rtow e n o w o c z e s n e tys. M4 Centrum 88 m 2 z ogrodem! k o m f tys. M5 Centrum 130 m 2 super komf. 2 b a lk o n y tys. M5 Wyczółkowskiego 130 m 2 komf. b a lk o n tys. M7 Pułaskiego 160 m 2 Ip b a lk o n tys. Stroszek -' Radzionków M2 Strzelców Byt. 30 m 2, co etażt tys. M2 Szymały 34 m 2 co balkon IIp cena do n e g tys. M3 Łokietka 44 m 2 c o tys. M lecia 50 m 2, co e ta ż tys. M4 Rydza Śmigłego 54 m2 co balkon I p tys. M3 Rydza Śmigłego 49,6 0 m 2, co kom f tys. M4 Pl. Żeromskiego 58,4 9 m 2... od 159 tys. M5 Knosały 72 m 2 co b a lk o n... od 155 tys. M4 Strzelców Bytomskich 66 m 2 ko m f tys. M4 Modrzewiowa 67 m 2 co balkon tys. Szombierki M3 Wyzwolenia 38 m 2 co okna p c v tys. M3 Zabrzańska 36,40 m 2 co ba lk o n tys. M3 Zabrzańska 43,60 m 2 Ip balkon c o tys. M3 M4 Orzegowska 47,90 m 2, c o cod 118 tys. M4 Grota Roweckiego 52 m 2 VIIp p c v... od 120 tys. M4 Pomorska 59,1 0 m 2, c o tys. M3 Wyzwolenia, Podhalańska 47,2 0 m tys. M3 Tatrzańska 48,70 m 2, co, ba lkon tys. Miechowice M3 Felińskiego 51,5 0 m 2 co balkon p c v tys. M4 Felińskiego 65 m 2 c o cod 145 tys. M4 Stolarzowicka 55 m 2 b.ładne co b lo k tys. WYNAJEM OD 650zł/m-c PILNIE KUPIMY MIESZKANIA LAT 43, prawo jazdy kat. B, wózek w i dłowy, magazynier, certyfikat mieszania lakierów sam ochodowych, dyspoz y c y jn y p o d e jm ie pracę /1553 ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, posiadam doświadczenie, jestem sum ienna i uczciwa, bez nałogów. Zainteresowanych proszę o kontakt KUPNO/SPRZEDAZ 5/1567/12 K U P IĘ a n ty k i, s ta ro c ie /1520/12 KUPIĘ radia, w zm acniacze, kolumny. Kolejki elektryczne /1520/12 KUPIĘ stary m otorow er rom et, sim son, jaw a / SKUP książek. Dojazd. Gotówka /12/12 SPR ZED AM gram ofon oraz p ły ty lata / / SAMOTNI Szukasz swojej drugiej połowy? Skorzystaj z promocji w rubryce SAMOTNI T E R A Z O G ŁO SZEN IE M ODUŁOW E (2 cm x 4,6 cm) JEDNA EMISJA 10 zł* *Do powyższej ceny należy doliczyć 23% podatek VAT. Promocja nie dotyczy firm. Maksymalna ilość słów w ogłoszeniu NIERUCHOMOŚCI 1-POKOJOWE, 36 m2, po kapitalnym 2-POKOJOW E, 40 m2, K rupińskiego, MAG POKOJOWE, 40 m2, ul. Powstańców Śląskich, 63 tys. SPEKTRUM POKOJOWE, 46 m2 z CO. SPEKTRUM POKOJOWE. Atrakcyjne! 50 m2. SPEK TRUM m 2. Dom szeregowy, Radzionków. SPEKTRUM ATRAKCYJNA działka, 5340 m2, Szombierki. SPEKTRUM CENTRUM, do wynajęcia 2-pokojowe, 35 m 2, ślepa kuchnia, VIp., wyposażone. Tel /1 53 7/1 2 DO SPRZEDANIA Palińskiego 114 m2, Wrocławska 38 m DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, Łużycka /1490 DO WYNAJĘCIA kawalerka, Szombierki. 650 zł+ liczniki /155 4 DO W YNAJĘCIA kom fortowe (z ogrodem) mieszkanie 90 m 2, CO, centrum /1573 DO WYNAJĘCIA M DO WYNAJĘCIA mieszkania w Tarnowskich Górach. Tel DO WYNAJĘCIA mieszkanie 31 m2, Bytom /1565/12 DO WYNAJĘCIA mieszkanie, centrum / DO WYNAJĘCIA pomieszczenia biurowe oraz pokoje dla pracowników , 32/ /1110 DO W Y N A JĘ C IA w c e n tr u m m ie s z k a n ia, b iura, lo kale u żytkow e, m agazyny. Z A R Z Ą D Z A N IE n ie r u c h o m o ś c ia m i. 3 2 / , /704/12 DO W YNAJĘCIA, ładne, um eblowane M3, Miechowice /1574/12 LOKAL użytkowy w Szombierkach sprzedam (można przekształcić na mieszkanie). 5/1538/12 LOKALE do wynajęcia: Bytom, Piekary, Tarnowskie Góry /1556 M IE C H O W IC E w y n a j m ę n a o s i e d l u p o d la s e m 2 - p o k o j o w e m i e s z k a n i e, 1 p i ę t r o. T e l M IE S Z K A N IA w w w.m a xim m o. gratka.pl 5/1559/12 5/972/12 O D S T Ą P IĘ sklep spożyw czy, niski czynsz, dwie chłodnie P IL N E!!! 4-pokojowe. centrum, blisko parku, słoneczne, balkon. Nr tel /1572/12 SPRZEDAM dom, Zbrosławice, 220 m 2, /1546 SPRZEDAM M4 w Tarnowskich Górach. Tel /1 481/12 SPRZEDAM mieszkanie, Bytom Drzymały 39 m2, zł / /1 2 SPRZEDAM nowe domy jednorodzinne, wolno stojące w Tarnowskich Górach, ul. Staszica (5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż). Cena od do zł , SPRZEDAM nowe domy jednorodzinne, wolno stojące w Tarnowskich Górach, ul. Staszica (5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, garaż). Cena od do zł , WYNAJMĘ lub sprzedam 2-pokojowe, Kolejowa / MOTORYZACJA DO W YNAJMU, mieszkanie centrum, 1100 zł. MAG Auto z gazem kupię. DOM 220 m 2, Tarnowskie Góry, os. Gruzełki, sprzeda właściciel GARAŻ Arki Bożka 250 zł, Brzezińska, Witczaka 150 zł /1566/12 1/ Kupię lanosa, sienę, matiza, punto, seicento i inne. Stan obojętny. Gotówka. Płacę najlepiej. AUTOSKUP W szystkie m a rk i, ro c z n ik i S tan o b o ję tn y! N ajw yższe ceny! PRZYJEŻDZAMY-GOTÓWKA! Tel , AUTO SKUP osobowe i dostawcze do 2000 zł, stan obojętny AUTOSKUP, całe, uszkodzone, złom o wanie. Tel /1568/12 AUTOSKUP. Gotówka, transport /1507 AUTOSKUP. Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy , 32/ /1519/12 AUTOSKUP. Płacimy gotówką. Najlepsze ceny, dojazd , AUTOSKUP. Płacimy gotówką. Najlepsze ceny, dojazd , /1434 AUTOSZYBY Bytom, ul. K. M iarki 68, te l. 3 2 / , kom , w w w.m g a u to s e rw is.p l, g a n m in e ria.p l AUTOZŁOMOWANIE EUROHAKI 32/ SKUP samochodów używanych, powypadkowych, najlepsze ceny /1525 ZDROWIE 1/1255 5/1524/12 5/1519/12 DERMATOLOG, lek. med. Anna Szałajda-Klich, przyjmuje Bytom, Dworcowa 1, , możliwość w izyt dom o wych, 5/1447/12 ESPERAL, odtrucia /24/12 FIZJOTERAPEUTA, dojazd /1462 USG PRENATALNE 4D. Centrum Medyczne FEMINA Katowice, tel. 32/ /1204/12 wazne telefony P O G O TO W IE R ATU NKO W E 999, 032/ P O G O TO W IE R A TUNKO W E 32/ W RADZIONKOW IE POLICJA 997, 112, 32/ STRAŻ P O ŻA RNA 998, 32/ s e k re ta ria t: 32/ DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ 986, 32/ (p rze z całą d o b ę ) ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW * I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZA RZĄD DRÓG I M O S T Ó W BYTOM SKIE PRZEDSIĘBIORSTW O K O M U N A L N E POW IATOW E CENTRUM Z A R Z Ą D Z A N IA KRYZYSOWEGO POGOTOWIA: 994 (p o łą c z e n ie b e z p ła tn e ) 32/ / / G A ZO W E 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ W ODNO -KANALIZACYJNE 32/ (p o łą c z e n ie b e z p ła tn e ) i 32/ # Telefon zaufania A A w e w torki, środy, czwartki w godz / PODRĘCZNY INFORMATOR ( t e le f o n y c z y n n e c a łą d o b ę ) R A D IO T A X I NIERUCHOMOŚCI 32/ GWARANCJA WZOROWYCH USŁUG! NIERUCHOMOśCI BYTOMSKIE B yto m, R yn ek 2 4 te l , Zajm iem y się każdą powierzoną nam sprawą związaną ze sprzedażą, kupnem i wynajmem nieruchom ości. Zapraszamy do biura i na stronę

18 18 ŻYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny 12 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI I PONIEDZIAŁEK, 3.12 imieniny Franciszka, Ksawerego ZYCIE BYTOMSKIE H IT Y T Y G O D N IA lat przed naszą erą TVN, piątek, godz Młody myśliwy D'Leh (Steven Strait), członek żyjącego wysoko w górach plemienia, spotyka wybrankę swego serca - piękną Evolet (Camilla Belle). Kiedy oddział tajemniczych wojowników napada na wioskę i porywa Evolet, młodzieniec - by ratować dziewczynę - wyrusza na czele niewielkiej grupy myśliwych w pogoń aż na krańce świata. Wkraczając na nieznane terytorium, członkowie plemiennej drużyny odkrywają, iż poza ich własnym światem i znanymi im dotąd granicam i ludzkich doznań istnieją cywilizacje o wiele większe, niż mogli podejrzewać. Do uczestników pogoni dołączają kolejno członkowie innych plemion zaatakowanych przez łowców niewolników, aż wreszcie niewielki oddział D'Leha przekształca się w prawdziwą armię. Idąc za głosem przeznaczenia wojownicy z przypadku muszą staczać bitwy z prehistorycznymi drapieżnikami, borykając się jednocześnie z bezlitosnymi żywiołami natury. Pod koniec heroicznej wędrówki odkrywają zagubioną cywilizację i dowiadują się, że ich ostateczny los rozstrzygnie się na terenie imperium, którego potęgi nie jest w stanie objąć ich wyobraźnia. Pewnego razu w Rzymie TVP 1, sobota, godz Niemająca dotąd szczęścia w miłości Beth (Kristen Bell), odnosząca sukcesy kuratorka z Nowego Jorku, jedzie do Rzymu na ślub siostry. Na miejscu zakochuje się w jednym z gości, uroczym reporterze Nicku (Josh Duhamel), wydaje się jednak, że jej zauroczenie pozostaje nieodwzajemnione. W akcie buntu rozczarowana Beth wyjmuje m onety z rzymskiej fontanny miłości, nie zdając sobie sprawy z magicznych skutków swojego czynu. W krótce z zaskoczeniem zauważa, że zaczęła wzbudzać nam iętne uczucia w coraz większej liczbie zabawnych i zdecydowanie nieodpowiednich zalotników... Był sobie chłopiec TVN, sobota, godz Film je st adaptacją popularnej książki Nicka Hornby'ego z 1998 roku. To opowieść o mężczyźnie - przystojnym, bogatym, płytkim, skoncentrowanym na sobie, pełnym uroku... i jego nieoczekiwanym związku z chłopcem, którego spotyka, gdy próbuje poderwać matkę innego chłopca. Głównym bohaterem je s t 36-letni playboy, Will Freeman (Hugh Grant), który nie chce mieć dzieci. Will udaje, że ma syna, by łatwiej nawiązywać kontakty z kobietam i, a jego plany życiowe komplikują się, gdy poznaje samotnego, zagubionego dwunastoletniego chłopca, Marcusa (Nicholas Hoult). Wanted. Ścigani TVP 2, niedziela, godz Wesley Gibson (James McAvoy) jest strachliwym hipochondrykiem, którego prześladuje szefowa i zdradza dziewczyna. Jego życie jest pozbawione celu. Któregoś dnia dowiaduje się że jego ojciec został brutalnie zamordowany - a on sam musi teraz dołączyć to tajnej organizacji zabójców, zwanej Bractwem. Podczas szkolenia, którym zajmie się niezwykła piękność - Fox (Angelina Jolie), dawny biurowy nieudacznik stanie się szybką jak błyskawica, nieludzko sprawną maszyną do zabijania. Ale już podczas pierwszego zadania Wes odkryje, że jedyną rzeczą trudniejszą od odbierania czyjegoś życia, jest zapanowanie nad swoim własnym Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.07 Kawa czy herbata? 8.30 Domisie - Ta okropna guma 9.00 Prawda o lwach, cz. 1 dok Nie ma jak Polska - Lubelskie - magazyn Plebania (1388) - telenowela Moda na sukces (5728) Okrasa łamie przepisy - Ryby morskie Wiadomości Agrobiznes Oceany - Morze Corteza - cykl dok Jaka to melodia? Wideoteka - 60 hitów na 60 lat! Wiadomości, Pogoda Na kłopoty.. Bednarski (6) - Ostatnie lato M oda na sukces (5729) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2364) - telenowela Wszystko przed nami (40) - telenowela Galeria (133) Wieczorynka Wiadomości Sport Kroniki Rajdu Barbórki Pogoda Teatr Telewizji - Boska Historia Kowalskich - film dok Panny i wdowy (5) 0.30 Chłopcy - film obyczajowy, Polska, reż. H m Ryszard Ber, wyk. Kazimierz Opaliński, Zdzisław Mrożewski, Aleksander Dzwonkowski, Wacław Kowalski, Ignacy Machowski, Zofia Mrozowska, Maja Komorowska, Zofia Małynicz, Barbara Ludwiżanka 2.05 Naszaarmia.pl - magazyn 2.30 Historia Kowalskich - film dok Notacje - Arnold Mostowicz. Zemsty nie było - cykl dok Zagadkowa Jedynka 4.55 Zakończenie dnia 6.20 Mango - Telezakupy 7.25 Julia obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Co za tydzień - magazyn Sąd rodzinny - program sądowy Ostry dyżur XI obyczajowy Mango - Telezakupy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Rozmowy w toku - talk show Detektywi - program kryminalny Julia obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy M Licencja na wychowanie (95) - Najstarszy zawód świata 7.05 M jak miłość (91) 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (67) - Komunikacja głupcze Telezakupy Coś dla Ciebie - magazyn Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa Barwy szczęścia (834) Świat bez tajemnic - Niebezpieczna Ziemia - Wielkie wymieranie (5) Ja to mam szczęście! (38) Panorama - Kraj Rodzinka.pl (77) - Święta Rodzinka.pl (78) - Kara Magia kłamstwa (6) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (39) Barwy szczęścia (835) M jak miłość (950) Kulisy serialu Tomasz Lis na żywo Tak się robi telewizję - komedia, USA, hit reż. jake Kasdan, wyk. Judy Greer, David Duchovny Sigourney Weaver 0.30 Czy świat oszalał? - Psy w ojny na celowniku - film dok Tomasz Lis na żywo 2.35 Miłość ci wszystko wybaczy - film biograficzny Polska, reż. Janusz Rzeszewski, wyk. Dorota Stalińska, Stanisława Celińska, Bożena Dykiel, Piotr Fronczewski, Piotr Garlicki, Borys Marynowski, Jan Kobuszewski, Czesław Wołłejko, Wojciech Pokora 4.30 Magia kłamstwa (6) 5.15 Zakończenie programu TVN TVN 7 TV Sekrety chirurgii - reality show Mentalista III sensacyjny Bez śladu sensacyjny 0.30 Ugotowani - program kulinarno - rozrywkowy 1.30 Uwaga! - program interwencyjny 1.45 Arkana magii - program interaktywny 3.05 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (704) Polonia w Komie Wiadomości Ranczo (77) - Przywódce Salon Polonii - magazyn Bibuła (1) - cykl dok Jak to działa - magazyn Złotopolscy (574) Naszaarmia.pl Cafe Historia Galeria (107) Polonia w Komie Teleexpress Z archiwum Filmoteki Narodowej (1) Dzika Polska dok Skarby nieodkryte - teleturniej Barwy szczęścia (704) Dobranocka Wiadomości Sport Londyńczycy II (1) Polonia w Komie Polonia Pogoda Tygodnik Gospodarczy - magazyn Tomasz Lis na żywo 0.15 Słuchając Góreckiego - reportaż EUROSPORT 8.30 Snooker. UK Championship, York 9.30 Skoki narciarskie. PŚ, Kuusamo Biegi narciarskie. PŚ, Kuusamo, Biathlon. PŚ, Ostersund Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Eurogole Tenis. Mats Point Biathlon. PŚ, Ostersund Bieg pościgowy mężczyzn Biathlon. PŚ, Ostersund Bieg pościgowy kobiet Skoki narciarskie. PŚ, Kuusamo, Finlandia HS Watts Magazyn. Clash Time - Spotkanie z gwiazdami Pro wrestling. Tydzień z WWE Magazyn. Clash Time - Spotkanie z gwiazdami Snooker UK Championship, York Eurogole Skoki narciarskie. PŚ, Kuusamo, Finlandia HS Snooker UK Championship Pascal. po prostu gotuj 6.00 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 Męski Typ, Adam Małysz - talk show 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy 8.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.30 Zaklinaczka duchów, USA Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Brzydula obyczajowy Zaklinaczka duchów, USA Plotkara obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny Fałszywa ofiara - film sensacyjny USA H U 1998, reż. Robert Altman, wyk. Kenneth Branagh, Embeth Davidtz, Robert Downey Jr, Daryl Hannah, Tom Berenger Fringe. Na granicy światów Bobby - film obyczajowy USA 2006, reż. Emilio Estevez, wyk. Harry Belafonte, Joy Bryant, Nick Cannon, Emilio Estevez, Sharon Stone, Anthony Hopkins 1.25 Arkana magii - program interaktywny 3.35 W roli głównej - Kuba Wojewódzki 4.10 W roli głównej - Magdalena Środa 4.40 W roli głównej - Sebastian Karpiel Bułecka TVPINFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Stalin wiecznie żywy - cykl dok Infoexpress 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info Pogoda 2.42 Sportowy Wieczór 3.00 Głos Mediów (60) - magazyn TELE S -d 8.00 Zapisane w gwiazdach - program interaktywny 9.45 Telezakupy Kosmica TV Piekielna noc - komedia sensacyjna, Niemcy 2002, reż. Stephan Wagner, wyk. Christoph Waltz, Anica Dobra, Armin Rohde, Vadim Glowna, Marek Wlodarczyk Giganci nokautów Giganci nokautów Flash Gordon Był sobie złodziej Zawodowcy Flash Gordon Tropiąc potwory City Lights - program rozrywkowy Geneza Przerwa w podróży - thriller Głupek o poranku Podniecający miesiąc miodowy - film erotyczny 1.30 Nocny patrol POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Scooby Doo 9.00 Czarodziejki Zakręcone Świat według Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich MEGA HIT - Wydział zabójstw, Holly- ITT H wood - komedia sensacyjny USA, 2003, reż. Ron Shelton, wyk. Harrison Ford, Dwight Yoakam, Isaiah Washington, Keith David, Lolita Davidovich Komedia sensacyjna z Harrisonem Fordem i Joshem Hartnettem w rolach głównych, której akcja rozgrywa się w Hollywood. Doświadczony detektyw Joe Gavilan pomimo wieku ciągle znajduje się u szczytu swoich możliwości zawodow ych. Pewnego dnia jego życie osobiste gwałtownie się rozpada. Jego partner, K.C Calden, wydaje się być bardziej zainteresowany dodatkowymi zajęciami nauczyciela jogi i początkującego aktora, niż pracą w policji M r Brooks - thriller, USA, 2007, reż. Bruce A. Evans, wyk. Kevin Costner, Dane Cook, Danielle Panabaker, Marg Helgenberger, Ruben Santiago - Hudson, William Hurt, Demi Moore 0.55 Układy 2.05 Zagadkowa noc 3.05 Zza kamery 3.20 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! E 5.50 Inspektor Gadget 6.10 Triumf miłości music 7.50 Słoneczny patrol 8.35 Komisarz Rex 9.30 Ukryta miłość Ukryta miłość Inspektor Gadget Osaczona TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Słoneczny patrol Ukryta miłość Ukryta miłość Galileo Extra STOP Drogówka Spadkobiercy Dragons' Den - jak zostać milionerem? Biały kruk - film sensacyjny USA, 1998, hit reż. Andrew Stevens, wyk. Joanna Pacuła, Roy Scheider 0.55 mała Czarna 1.40 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 1.50 To był dzień - program publicystyczny 2.40 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 3.55 Zakończenie programu TV PULS 6.30 Menu na miaręprogram lifestylowy 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Łowcy skarbów 8.35 Taki jest świat 9.30 Brygada ratunkowa Tarzan Tarzan Kręcimy z gwiazdami Niezwykłe przypadki medyczne dok Sekrety i kłamstwa - reality Pixie i Dixie Pixie i Dixie Pixie i Dixie Pingwiny z Madagaskaru Tarzan Tarzan Łowcy skarbów Pixie i Dixie Pixie i Dixie Pixie i Dixie Timon i Pumba Plaga - horror, Kanada 2005 reż. Ziller Paul Chupacabra - horror, USA2005 POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski 1 Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.25 Trudne sprawy

19 Program telewizyjny ŻYCIE BYTOMSKIE 19 WTOREK, 4.12 imieniny Barbary, Piotra ŚRODA, 5.12 imieniny Kryspina, Saby Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.06 Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.30 Była sobie Ziemia - Wyniszczające połowy (13) 9.00 Oceany - M orze Corteza - cykl dok Dzika Polska - W dzień foczego narodzenia dok Plebania (1389) - telenowela Moda na sukces (5729) Galeria (133) Wiadomości, Agrobiznes Oceany - Ocean Południowy Jaka to melodia? Klan (2363) - telenowela Wszystko przed nami (40) - telenowela Wiadomości, Pogoda Komisarz Alex (26) - Ostatnia sprawa Lucyny M oda na sukces (5730) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2365) - telenowela Wszystko przed nami (41) - telenowela Galeria (134) Wieczorynka Wiadomości, Sport GOL T - Mobile Ekstraklasa Piraci z Karaibów, Klątwa Czarnej Perty l ïïî l - film przygodowy USA, reż. Gore Verbinski, wyk. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley Jack Davenport Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki Spis cudzołożnic - komedia, Polska, reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr, Preben Osterfelt, Jan Peszek, Dorota Pomykała, Bożena Adamek, Edyta Olszówka 0.50 Londyńczycy II (16) 1.45 Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki 2.20 Notacje - Krzysztof Kasprzyk. Tak powstała Piosenka dla córki - cykl dok Zagadkowa Jedynka 3.35 Zakończenie dnia TVN 7.25 Julia obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Ostry dyżur XI obyczajowy M ango - Telezakupy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Rozmowy w toku - talk show Detektywi - program kryminalny Julia obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Agenci NCIS, Los Angeles Kuba Wojewódzki - talk show 0.30 The Event, Zdarzenie sensacyjny 1.30 Uwaga! - program interwencyjny 1.45 Arkana magii - program interaktywny 3.05 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (705) Polonia w Komie Wiadomości Czas honoru (55) XVI Festiwal Kabaretu Koszalin Kabaretowa Stacja Komiczna Tomasz Lis na żywo Złotopolscy (575) Tygodnik Gospodarczy - magazyn Galeria (108) Polonia w Komie Teleexpress Pod dachami Paryża. Wieczór piosenki francuskiej W stronę piękna Barwy szczęścia (705) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Ojciec Mateusz (88) Polonia w Komie Polonia Pogoda Józef Skrzek - Viator - koncert Na pierwszym planie - program publicystyczny 0.25 W stronę piękna EUROSPORT 8.30 Eurogole 9.15 Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy mężczyzn Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy kobiet Watts Eurogole Snooker UK Championship, York 13.0 Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Skoki narciarskie. PS, Kuusamo, Finlandia Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Sporty Motorowe. GTA Droga do Dubaju Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy mężczyzr 0.00 Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy kobiet 0.45 Snooker UK Championship, York m i 6.00 Licencja na wychowanie (96) - To nie jest kraj dla ludzi samotnych 6.35 Licencja na wychowanie (97) - Ketman dla początkujacych 7.05 M jak miłość (92) 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (68) - Rodzice na zawsze Telezakupy Czy Jezus dostał kiedyś lanie? - reportaż Kocham to, co lubię - talk - show To nas śmieszy! Kabaretowy Klub Dwójki - program rozrywkowy Barwy szczęścia (835) Świat bez tajemnic - Niebezpieczne przygody baronowej Cox - film dok Ja to mam szczęście! (39) Panorama - Kraj M jak miłość (950) Magia kłamstwa (7) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (40) Barwy szczęścia (836) M jak miłość (951) Kulisy serialu Magazyn Ekspresu Reporterów Świat bez fikcji - Ja, Putin - film dok Herosi, s. 3 (23) Rodzina Połanieckich (4) - Narzeczeni 2.15 Magazyn Ekspresu Reporterów 3.10 Magia kłamstwa (7) 4.00 Magia kłamstwa (8) 4.40 Zakończenie programu TVN Pascal. po prostu gotuj 6.00 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 Męski Typ. Janusz Lewandowski 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy 8.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.30 Zaklinaczka duchów, USA Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Brzydula obyczajowy Zaklinaczka duchów, USA Plotkara obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny ZT) Thelma i Louise - film sensacyjny USA h i t 1991, reż. Ridley Scott, wyk. Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt, Christopher McDonald Nie z tego świata, USA Szczęki. Zemsta - film sensacyjny USA 1987, reż. Joseph Sargent, wyk. Lorraine Gary Lance Guest, Mario Van Pebbles, Michael Caine, Karen Young, Judith Barsi 1.20 Arkana magii - program interaktywny TVP INFO I t yplljij.l 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Losowanie LOTTO Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Niebezpieczna granica - film dok Infoexpress 0.45 Minęła 20ta 1.30 Telekurier 1.50 Serwis Info 2.34 Pogoda 2.40 Sportowy Wieczór TELE S 7.00 Telezakupy 8.00 Zapisane w gwiazdach - program interaktywny 9.45 Telezakupy Kosmica TV Fatalna broń - dramat, Chiny 2003, reż. Chuan Lu, wyk. Jiang Wen, Huang Fan, Shi Liang, Jing Ning, Yujuan Wu Patrick Swayze Story - program rozrywkowy Giganci nokautów Giganci nokautów Flash Gordon Był sobie złodziej Zawodowcy Flash Gordon Tropiąc potwory Patrick Swayze Story - program rozrywkowy Bestia Propozycja - western Młosny trójkąt - program rozrywkowy Zagubieni na łonie natury - film erotyczny 1.25 Nocny patrol POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30 Przygody Arnmków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Scooby Doo 9.00 Czarodziejki Zakręcone Świat według Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Cudzoziemiec - film sensacyjny USA/ h it Polska, 2003, reż. Michael Oblowitz, wyk. Steven Seagal, Anna - Louise Plowman, Gary Raymond Jonathan Cold odszedł z CIA, ponieważ nie m ógł zaakceptować metod, jakimi posługują się jego zwierzchnicy Były agent zaczął pracować na własną rękę jako człowiek do zadań specjalnych. Wyszkolony przez Firmę, posługujący się kilkunastoma językami, jest mistrzem sztuk walki i doskonale włada każdym rodzajem broni. Mijają lata, Jonathan Cold postanawia przejść na emeryturę. Jego wieloletni mocodawca i przyjaciel Alexander aprobuje tę decyzję, jednak prosi Colda o wyświadczenie mu ostatniej przysługi CSI. Kryminalne zagadki Miami Zaginiony skarb - film przygodowy USA, 2003, reż. Jim Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, Nicollette Sheridan, Coby Ryan McLaughin, Hannes Jaenicke 1.15 Zagadkowa noc 3.00 Zza kamery 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! Ê! 5.50 Inspektor Gadget 6.10 Triumf miłości music 7.50 Słoneczny patrol 8.35 Komisarz Rex 9.30 Ukryta miłość Ukryta miłość Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel Osaczona TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Słoneczny patrol Ukryta miłość Ukryta miłość Galileo Extra Góra strachu - film sensacyjny USA, h it 2010, reż. Wilson Sheldon, wyk. Aaron Douglas, Emmanuelle Vaugier, Paul Campbell mil do Graceland - film akcji, USA, 2001, reż. Demian Lichtenstein, wyk. Kurt Russell, Kevin Costner, Courteney Cox, Christian Slater, Kevin Pollak, David Arquette 0.15 Film erotyczny 1.50 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.00 To był dzień - program publicystyczny 2.50 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 4.05 Zakończenie programu TV PULS 6.30 No problem! - program lifestylowy 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Łowcy skarbów 8.30 Kręcimy z gwiazdami Brygada ratunkowa Tarzan Nad Niemnem Podniebny horror dok Sekrety i kłamstwa - reality Pixie i Dixie Pixie i Dixie Pixie i Dixie Pingwiny z Madagaskaru Tarzan Łowcy skarbów Pixie i Dixie Timon i Pumba Pingwiny z Madagaskaru Ba'al. Klątwa boga - horror, USA/ Kanada 2002 reż. Paul Ziller W klatce - film akcji, USA 2010 reż. Daniel Zirilli 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy 0.30 Muzyczne życzenia, Polska 2012 POLSAT 2 I Q 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy 2.30 Wydarzenia Kawa czy herbata? 7.35 Polityka przy kawie 7.50 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.06 Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.30 Była sobie Ziemia (14) 9.00 Natura w Jedynce - Oceany - Ocean Południowy - cykl dok Mam przepis na pielgrzymowanie Plebania (1390) - telenowela Moda na sukces (5730) Galeria (134) Wiadomości, Agrobiznes Natura w Jedynce - Oceany - Morze Czerwone - cykl dok Jaka to melodia? Klan (2364) - telenowela Wszystko przed nami (41) - telenowela Wiadomości, Pogoda Ojciec Mateusz (108) - Obrączka M oda na sukces (5731) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2366) - telenowela Wszystko przed nami (42) - telenowela Galeria (135) Wieczorynka Wiadomości, Sport Kronika Regat Vendee Globe Przed Meczem Liga Mistrzów - 6 kolejka Po meczu Liga Mistrzów - skróty Liga Mistrzów - skróty 0.00 Niebieski scenariusz - film dok Determinator (13) 1.45 Notacje - Ewa Starowieyska. Biała kartka - cykl dok Zagadkowa Jedynka 3.00 Zakończenie dnia TVN 7.25 Julia obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Ostry dyżur XI obyczajowy Mango - Telezakupy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Rozmowy w toku - talk show Detektywi - program kryminalny Julia obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy 21.3DW ydział pościgowy - film sensacyjny, h i t USA 1997, reż, Stuart Baird, wyk, Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr, Joe Pantoliano, Daniel Roebuck, Kate Nelligan, Tom W ood, Irene Jacob D.D5 Agenci NCIS, Los Angeles 1.DDUwaga! - program interwencyjny 1.15 Arkana magii - program interaktywny 2.35 Koniec programu TV POLONIA Barwy szczęścia (706) Polonia w Komie Wiadomości Londyńczycy II (1) Kabaretowy Klub Dwójki - Miasto czy wieś? Na pierwszym planie - program Piotra Kraśki Złotopolscy (576) Kultura, głupcze - magazyn Wszystko przed nami (15) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Benefis - Jerzego Hoffmana Wilnoteka - magazyn Barwy szczęścia (706) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Warto kochać (38) Polonia w Komie Polonia Pogoda Kabaretowy Klub Dwójki - Miasto czy wieś? S jak szpieg - Akcja M i stral 0.15 Bibuła (1) Drugi obieg - cykl dok. EUROSPORT 8.30 Sporty Motorowe. GTA Droga do Dubaju 8.45 Snooker UK Championship, York Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy mężczyzn Biathlon. PS, Ostersund Bieg pościgowy kobiet Skoki narciarskie. PS, Kuusamo, Finlandia HS Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Wednesday Selection Zapowiedź Jeździectwo. PS w Ujeżdżaniu, Sztokholm, Jeździectwo. Magazyn Riders Club Golf Club Yacht Club Wednesday Selection Zapowiedź Magazyn Olimpijski Snooker. UK Championship, York Tenis. Mats Point Watts 0.15 Snooker UK Championship, York M Kopciuszek (12) 6.30 Kopciuszek (13) 7.00 M jak miłość (93) 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (69) - Słowa, słowa, słowa Telezakupy Nabożeństwo w Ostródzie - Wspomnienie Świętych Pańskich Kabaretowy Klub Dwójki - z Neo - Nówką - widowisko rozrywkowe Barwy szczęścia (836) Pekin film dokumentalny Ja to mam szczęście! (40) Panorama M jak miłość (951) Magia kłamstwa (8) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - wielki finał - teleturniej Ja to mam szczęście! (41) Barwy szczęścia (837) Na dobre i na złe (502) - Na właściwym miejscu Kino relaks - Nigdy w życiu - komeh i t dia, Polska, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Jan Frycz, Joanna Brodzik, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski, Rafał Królikowski, Kinga Preis, Joanna Jabłczyńska Reporter Polski - magazyn 0.20 Powrót do życia - s. II (14) - Duplikat 1.15 Historia Kowalskich - film dok Reporter Polski - magazyn 3.10 Nigdy w życiu - komedia 5.00 Powrót do życia - s. II (14) - Duplikat 5.40 Zakończenie dnia TVN 7 $ Z ) 5.30 Pascal. po prostu gotuj 6.00 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 Męski Typ. Rafał Sonik - talk show 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy 8.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.30 Zaklinaczka duchów Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska - program sądowy Brzydula obyczajowy Zaklinaczka duchów Plotkara obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny Obcy wśród nas - film sensacyjny USA h i t 1992, reż. Sidney Lumet, wyk. Melanie G riffith, Eric Thal, John Pankow, Tracy Pollan, Lee Richardson, Mia Sara, Jamey Sheridan, Jake Weber Bez śladu sensacyjny Black Snake Moan - film obyczajowy USA 2006, reż. Craig Brewer, wyk. Samuel L. Jackson, Christina Ricci, Justin Tmberlake, S. Epatha Merkerson 1.20 Arkana magii - program interaktywny TVP INFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Galerie i my - film dok Infoexpress 0.40 Minęła 20ta 1.25 Telekurier 1.45 Serwis Info 2.31 Pogoda 2.37 Sportowy Wieczór 3.00 Polska według Kreta - magazyn TELE S 7.00 Telezakupy 8.00 Zapisane w gwiazdach - program interaktywny 9.45 Telezakupy Kosmica TV Śmierć na Evereście - dramat, Czechy/USA 1997, reż. Robert Markowitz, wyk Peter Horton, Nathaniel Parker, Richard Jenkins Giganci nokautów sportowy Giganci nokautów sportowy Flash Gordon Był sobie złodziej Zawodowcy Flash Gordon Tropiąc potwory dokumentalny Akta Dresdena - kryminalny Wyrównać rachunki - thriller Gdzie diabeł mówi dobranoc Odnaleziona młość - film erotyczny 1.20 Nocny patrol POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Miś Yogi 9.00 Czarodziejki Zakręcone Świat według Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich mężczyzn z kalendarza - komedia h i t romantyczna, USA, 2009, reż. Arlene Sanford, wyk. Kristin Chenoweth, Anna Chlumsky Erin Dilly Heather Hanson Płytki facet - komedia romantyczna, USA/Niemcy 2001, reż. Bobby Farrelly Peter Farrelly, wyk. Gwyneth Paltrow, Bruce McGill, Jack Black, Jason Alexander Jack Black wciela się w rolę Hala Larsena, który ocenia innych po pozorach. Jednak pewnego dnia, Hal zostaje zahipnotyzowany przez telewizyjnego guru, który nakazuje mu lekceważyć pozory i dostrzegać w kobietach ich wewnętrzne piękno. Wkrótce Hal spotyka Rosemary - monstrualnie otyłą ochotniczkę z korpusu pokoju, w której jako jedyny widzi uosobienie piękna, wdzięku i kobiecości. I zakochuje się w niej bez pamięci. Kiedy czar pryska, Hal staje twarzą w twarz z prawdziwym ogromem swej miłości i musi dokonać wyboru, który zaważy na jego dalszym życiu Wojak Churchill - komedia, Wielka Brytania, 2004, reż. Peter Richardson, wyk. Christian Slater, Hamish McColl, Harry Enfield, Jessica Oyelowo, Leslie Phillips 2.15 Tajemnice losu i! 5.50 Inspektor Gadget 6.10 Triumf miłości music 7.50 Słoneczny patrol 8.35 Komisarz Rex 9.30 Ukryta miłość Ukryta miłość Mindfreak - Iluzjonista Criss Angel Osaczona TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Słoneczny patrol Ukryta miłość Ukryta miłość Galileo Extra Legionista - film akcji, USA, 1998, reż. Peter MacDonald, wyk. Jean - Claude Van Damme, Adewale Akinnuoye - Agbaje, Jim Carter, Nicholas Farrell, Steven Berkoff Pyton 2 - film sensacyjny USA, 2002, reż. L.A. McConnell, wyk. William Zabka, Mike Mitchell, Dana Ashbrook, Alex Jolig, Simmone Mackinnon, Marcus Aurelius W zór 0.50 STOP Drogówka 1.35 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 1.45 To był dzień - program publicystyczny 2.35 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 3.50 Zakończenie programu TV PULS 6.30 W blasku fleszy - program rozrywkowy 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Łowcy skarbów 8.30 Nad Niemnem 9.30 Przygody Sindbada żeglarza Tarzan Chłopi Łowcy dzikich zwierząt - przyrodniczy Sekrety i kłamstwa - reality Pixie i Dixie Pingwiny z Madagaskaru Tarzan Łowcy skarbów Pixie i Dixie Tmon i Pumba W poszukiwaniu Świętego Graala - film przygodowy Niemcy 2004, reż. Florian Baxmeyer wyk. Harald Krassnitzer, Mirko Lang, Alicja Bachleda - Curuś, Catherine H. Flemming Podziemne piekło - film akcji 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy POLSAT 2 i n 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski 1Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

20 2G ŻYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny CZWARTEK, Kawa czy herbata? 7.35 Polityka przy kawie 7.50 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.06 Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.30 Świat Małej Księżniczki - Ja me zdradzam sekretów! (35) 8.40 Tomek i przyjaciele - Umyj się! (20) 9.00 Natura w Jedynce - Oceany - Morze Czerwone - cykl dok My W y Oni - magazyn Plebania (1391) - telenowela M oda na sukces (5731) Galeria (135) Wiadomości, Agrobiznes Natura w Jedynce - Oceany - Atlantyk Jaka to melodia? Klan (2365) - telenowela Wszystko przed nami (42) - telenowela Wiadomości, Pogoda W słońcu i w deszczu (1) - Prawo jazdy - seria M oda na sukces (5732) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2367) - telenowela Wszystko przed nami (43) - telenowela Galeria (136) Wieczorynka Wiadomości, Sport, Pogoda Ojciec Mateusz (14) - Powołanie Sprawa dla reportera Elżbieta Jaworowicz. Tak było - tak jest Operacja Życie (29) - cykl dok Dogonić życie - film obyczajowy USA, hit reż. Charles S. Dutton, wyk. Nicole Barre, Lawrence I1 Barron, Christine Biancardi 0.50 Seks, kasa i kłopoty II (13) 1.45 Sprawa dla reportera 2.40 Elżbieta Jaworowicz. Tak było - tak jest 3.00 Notacje - Elżbieta Dzikowska. Pieprz i Wanilia - cykl dok Zagadkowa Jedynka 4.15 Zakończenie dnia 7.25 Julia obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Ostry dyżur XI obyczajowy Mango - Telezakupy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Rozmowy w to ku - talk show Detektywi - program kryminalny Julia obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny Na Wspólnej obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Kuchenne rewolucje - program kulinarno - rozrywkowy m i jg g B M 5.55 Kopciuszek (14) 6.30 Kopciuszek (15) 7.05 M jak miłość (94) 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (70) - Bratnia dusza Telezakupy Pożyteczni.pl Postaw na milion - teleturniej Barwy szczęścia (837) Świat w piłce, Austria, reż. Christiar Krónes Ja to mam szczęście! (41) Panorama Na dobre i na złe (502) - Na właściwym miejscu Magia kłamstwa (9) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu (1) - teleturniej Ja to mam szczęście! (42) Barwy szczęścia (838) To nas śmieszy! Kabaretowy Klub Dwójki - program rozrywkowy Paradoks (13) Kocham Kino - Broken Flowers - film» h u obyczajowy USA, Francja, reż. Jim Jarmusch, wyk. Bill Murray Julie Delpy Sharon Stone, Jessica Lange, Tilda Swinton 0.05 Śmierć człowieka pracy - film dok Broken Flowers - film obyczajowy USA, Francja 4.10 Art Noc - Muzyczne Rozmaitości - zespół koncert 4.50 Magia kłamstwa (9) 5.30 Magia kłamstwa (10) 6.15 Zakończenie dnia TVN TVN 7 TV 4 TVN TVN 7 TV W ulkan - mimserial katastroficzny, I Ï Ï H Niemcy, reż. Uwe Janson, wyk. Matthias Koeberlin, Katharina Wackernagel, Yvonne Catterfeld, Heiner Lauterbach 0.25 Agenci NCIS. Los Angeles 1.20 Uwaga! - program interwencyjny 1.35 Arkana magii - program interaktywny TV Po l o n ia Barwy szczęścia (707) Polonia w Komie Wiadomości M jak młość (931) Józef Skrzek - Viator, cz. 1 - koncert S jak szpieg - Akcja Mistral Okrasa łamie przepisy - Wędzony twaróg Złotopolscy (577) Kocham Kino - magazyn filmowy GrażynyTorbickiej Wszystko przed nami (16) - telenowela Polonia w Komie Teleexpress Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Barwy szczęścia (707) Dobranocka Wiadomości Sport Oficer (13) Polonia Pogoda Nowa (4) Grudzień 70. Interesy władzy - film dok Wszystko przed nami (16) - telenowela EUROSPORT 8.30 Snooker UK Championship, York Biathlon. PŚ, Ostersund Bieg pościgowy kobiet Tenis. Mats Point Watts Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Tenis. Mats Point Watts Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały Poker European Poker Tour 0.05 Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały 6.00 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 Męski Typ 2. Przemysław Saleta - talk show rozrywkowy 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy 8.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.30 Zaklinaczka duchów Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Brzydula obyczajowy Zaklinaczka duchów Plotkara obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny Bardzo długie zaręczyny - film melohit dramat, Francja/USA 2004, reż. Jean - Pierre Jeunet, wyk. Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon, Chantal Neuwirth, Andre Dussolier, Marion Cotillard, Jodie Foster, Tcheky Karyo Dowody zbrodni kryminalny Harold i Kumar uciekają z Guantanamo - komedia, USA 2008, reż. Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz, wyk. John Cho, Kal Penn, Rob Corddry 1.35 Arkana magii - program interaktywny 3.45 Druga strona medalu - talk show TVPINFO 6.DD Serwis Info Serwis Info, Pogoda, Serwis sportow y - co pół godziny 14.DD Serwis Info 14.1D Raport z Polski Pogoda 14.3D Serwis Info 14.5D Pogoda Serwis sportowy 15.DD Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia 15.3D Serwis Info 15.5D Pogoda Serwis sportowy 16.DD Raport z Polski Pogoda 16.3D Serwis Info 16.5D Biznes 17.DD OTV - Pasmo lokalne 2D.DD Infoexpress 2D.1D Minęła 2Öta 21.DD Pogoda 21.D5 Telekurier 21.3D Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Losowanie LOT TO Serwis Info 22.3D Jan Pospieszalski. Bliżej - program publicystyczny 23.4D Pogoda Sportowy Wieczór D.DD Autyzm, disco i ja - film dok. 1.DD Infoexpress 1.1D Minęła 2Öta TELE S 7.00 Telezakupy 8.00 Zapisane w gwiazdach - program interaktywny 9.45 Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Ogniste rodeo - dramat, USA 2001, reż. Xavier Koller, wyk. Melinda Dillon, Keifer Sutherland, Marcus Thomas, Daryl Hannah Giganci nokautów Giganci nokautów Flash Gordon Był sobie złodziej Zawodowcy Flash Gordon Tropiąc potwory Efekt Nostradamusa Baby blues - dramat, USA 2008, reż. Lars Jacobson, Amardeep Kaleka, wyk. Colleen Porch, Aiden Kersh, Ridge Canipe Młosny trójkąt - program rozrywkowy Miłość do szaleństwa - film erotyczny 1.15 Nocny patrol imieniny Mikołaja, Emiliana POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Gang Misia Yogi 9.00 Czarodziejki Zakręcone Świat według Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia, Pogoda Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich Kevin sam w Nowym Jorku - komedia, hit USA, 1992, reż. Chris Columbus, wyk. Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara Trick Trick 0.00 Chłopaki na bok - komediodramat, USA, 1995, reż. Herbert Ross, wyk. Drew Barrymore, Mary Louise Parker, Whoopie Goldberg Komediodramat w gwiazdorskiej obsadzie. Opowieść o trzech kobietach wyruszających w podróż po Stanach Zjednoczonych. Każda z nich ma wspomnienia, o których wolałaby zapomnieć. W czasie wędrówki Jane (czarnoskóra lesbijka), Holly i Robin (umierająca na AIDS) nie tylko się zaprzyjaźniają, ale również pomagają sobie nawzajem w odnalezieniu sensu życia i swojego miejsca w świecie Zagadkowa noc 3.00 Zza kamery 3.15 Tajemnice losu 5.00 Wstawaj! Gramy! 5.50 Dekoratornia 6.10 Triumf miłości music 7.50 Słoneczny patrol 8.35 Komisarz Rex 9.30 Ukryta miłość Dekoratornia Osaczona TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Słoneczny patrol Ukryta miłość Galileo Extra Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie liufl ludzi - komedia, Wielka Brytania, 2008, reż. Robert B. Weide, wyk. Megan Fox, Simon Pegg, Janette Scott, Kelan Pannell, Max Minghella, Gillian Anderson, Jeff Bridges, Kirsten Dunst, Thandie Newton, Danny Huston Moce ciemności - film fabularny, USA, 1994, reż. Aaron Norris, wyk. Calvin Levels, Chuck Norris 1.55 Gość Wydarzeń - program publicystyczny 2.05 To był dzień - program publicystyczny 2.55 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 4.10 Zakończenie programu TV PULS 6.00 Dyżur - program dok Menu na miarę - program lifestylowy 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Łowcy skarbów 8.30 Chłopi 9.30 Przygody Sindbada żeglarza Tarzan Atak robaków Kręcimy z gwiazdami Sekrety i kłamstwa - reality Przygody Sindbada żeglarza Pixie i Dixie Pingwiny z Madagaskaru Tarzan Łowcy skarbów Jednostka Przygotowawcza - film anim Pingwiny z Madagaskaru Odkrycie profesora Krippendorfa - komedia, USA 1998 reż. Todd Holland Ostry w i raż - film akcji, USA 2008 reż. Russell Mulcahy 0.00 Goło i wesoło - program rozrywkowy POLSAT 2 EU 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski 1 Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy PIĄTEK, Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości, Pogoda 8.05 Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.30 Tupi i Binu - Pod łóżkiem (26) 8.40 Tata Lew (22) 9.00 Oceany - Atlantyk - cykl dok Słownik Plebania (1392) - telenowela Moda na sukces (5732) Galeria (136) Wiadomości, Agrobiznes Magazyn Rolniczy Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Blaski i wrzaski (4) - magazyn Jaka to melodia? Klan (2366) - telenowela Wszystko przed nami (43) - telenowela Wiadomości, Pogoda Sprawa dla reportera Program rozrywkowy M oda na sukces (5733) Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Elżbieta Jaworowicz. Tak było - tak jest Ranczo (44) - Polityka i czary Wieczorynka Wiadomości, Sport, Pogoda Agent Cody Banks 2. Cel Londyn - film hit fabularny USA, Kanada Templariusze. Miłość i Krew (1), Dania, Finlandia, Norwegia, Niemcy Szwecja, Wielka Brytania, Maroko Templariusze. Miłość i Krew (2) Tajemnica lodowca - film kryminalny Francja, reż. Pierre - Antoine Hiroz, wyk. Yannis Baraban, Ludmiła Mikael, Natalia Dontcheva, Patrick Fierry 1.40 Żywe trupy (8) 2.25 Gdzie się podziała moja pamięć? - film dok Zagadkowa Jedynka 4.15 Zakończenie dnia 7.25 Julia obyczajowy 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na Wspólnej obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Ostry dyżur XI obyczajowy Mango - Telezakupy Ukryta prawda - program obyczajowy W - 11 Wydział Śledczy Rozmowy w toku - talk show Detektywi - program kryminalny Julia obyczajowy Ukryta prawda - program obyczajowy Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interwencyjny lat przed naszą erą - film przym i godowy, USA 2008, reż. Roland Emmerich, wyk. Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Vogel, Ben Badra W róg u bram - film wojenny, USA 2001, reż. Jean - Jacques Annaud, wyk. Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob Hoskins, Ron Perlman 0.55 Californication III komediowy 1.30 Wszystkie wcielenia Tary 2.05 Uwaga! - program interwencyjny 2.20 Arkana magii - program interaktywny 3.40 Koniec programu m TV POLONIA Barwy szczęścia (708) Polonia w Komie Wiadomości M jak miłość (932) Wideoteka - 60 hitów na 60 lat! - magazyn Grudzień 70. Interesy władzy - film dok Złotopolscy (578) Hala odlotów - talk - show Dwie strony medalu (103) Polonia w Komie Teleexpress Poziom 2.0 (98) - magazyn Ex Libris Barwy szczęścia (708) Dobranocka Wiadomości Sport Na dobre i na złe (500) - Piknik Polonia w Komie Polonia Pogoda Prowokator - dramat 0.45 Dwie strony medalu (103) 1.15 Powrót do Wiklinowej Zatoki (4-5) 1.45 Dobranocka za oceanem EUROSPORT 8.30 Snooker UK Championship, York Ćwierćfinały 9.15 Sanki. PŚ, Koenigsee 9.45 Biathlon. PŚ, Ostersund Narciarstwo Alpejskie. PŚ, St Moritz Biathlon. PŚ, Hochfilzen Narciarstwo Alpejskie. PŚ, St Moritz Biathlon. PŚ, Hochfilzen Sprint kobiet Snooker UK Championship, York Półfinał Skoki narciarskie. PŚ, Kuusamo, Finlandia HS Skoki narciarskie PŚ, Sochi Biathlon. PŚ, Hochfilzen Biegi narciarskie. PŚ, Quebec, Kanada Sprint drużynowy Snooker UK Championship, York Półfinał Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Skoki narciarskie. PŚ, Sochi, Rosja HS 140, kwalifikacje 0.00 Sporty Motorowe. GTA Droga do Dubaju 0.15 Biathlon. PŚ, Hochfilzen u ÍTJ Kopciuszek (16) 7.05 M jak miłość (95) 8.00 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (71) - 24 godziny Telezakupy Makłowicz w podróży - Austria Sztuka życia (49) Niebo i inne hity kabaretu Neo - Nówka - widowisko rozrywkowe Barwy szczęścia (838) Kobieta pracująca - Irena Kwiatkowska - film dok Ja to mam szczęście! (42) Panorama Poziom 2.0 (98) - magazyn Magia kłamstwa (10) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu (2) - teleturniej Ja to mam szczęście! (43) Barwy szczęścia (839) Rodzinka.pl (53) - Praca, dom, kanapki Rodzinka.pl (54) - Prawko Kino na maksa - Ognisty podmuch D 3 - film fabularny, USA, reż. Ron Howard, wyk. William Baldwin, Kurt Russel, Donald Sutherland 0.10 Kryminalne zagadki Las Vegas - s, IX (24) 1.05 Callas i Onassis - część 1 - film biograficzny W łochy reż. Giorgio Capitani, wyk. Luisa Ranieri, Gerard Darmon, Serena Autieri 2.55 Ognisty podmuch - film fabularny USA 5.05 Zakończenie dnia 6.00 We Dwoje - program rozrywkowy 7.10 Męski Typ 2. Marek Kamiński - talk show rozrywkowy 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy 8.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.30 Zaklinaczka duchów Agenci NCIS sensacyjny Mango Telezakupy Plotkara obyczajowy Sąd rodzinny - program sądowy Sędzia Anna Maria Wesołowska Brzydula obyczajowy Zaklinaczka duchów Plotkara obyczajowy Agenci NCIS sensacyjny t v ñ ^ Na ostrzu. Goniąc marzenia - film oby- HITI czajowy USA 2008, reż. Stuart Gillard, wyk. M att Lanter, Francja Raisa, Christy Romano, Alycia Purrott Sprawa Sharky'ego - film sensacyjny USA 1981, reż. Burt Reynolds, wyk. Burt Reynolds, V ittorio Gassman, Brian Keith 0.25 Wieczne zło - film horror, USA 2003, reż. Uli Edel, wyk. Thomas Gibson, Katherine Heigl, Simon Bossell 2.05 Arkana magii - program interaktywny TVPINFO 6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pó godziny Serwis Info Raport z Polski Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Serwis Info Pogoda Rozmowa dnia Serwis Info Pogoda Serwis sportowy Raport z Polski Pogoda Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Forum - program publicystyczny Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Spokojnie, to tylko awaria - film dok Infoexpress 0.40 Forum - program publicystyczny 1.25 Telekurier 1.45 Serwis Info 2.31 Pogoda TELE S 7.00 Telezakupy 8.00 Zapisane w gwiazdach - program interaktywny 9.45 Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Rycerz z Westender - dramat kostiumowy, USA 2003, reż. Brock Morse, wyk. Blake Stadel, Kari Gjone, Rob Simonsen Giganci nokautów II sportowy Giganci nokautów II sportowy Flash Gordon Był sobie złodziej Mroczny rycerz Flash Gordon Tropiąc potwory dokumentalny Gliny - film akcji, Hong Kong 1999, reż. Benny Chan, wyk Nicolas Tse, Stephen Fung, Sam Lee, Grace Yip Fan - thriller 0.45 Miłość w stylu country - film erotyczny 2.15 Nocny patrol imieniny Marcina, Ambrożego POLSAT 6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 8.00 Pinky i Mózg 8.30 Yogi 9.00 Czarodziejki Zakręcone Świat według Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy Wydarzenia Interwencja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość Wydarzenia, Sport, Pogoda Świat według Kiepskich A rtur i zemsta Maltazara - film fam ilijny Francja, 2009, reż. Luc Besson, wyk. Freddie Highmore, Logan Miller, Mia Farrow, Penny Balfour, Robert Stanton, Ron Crawford Człowiek widmo - thriller sci - fi, USA/ hit Niemcy 2000, reż. Paul Verhoeven, wyk. Elisabeth Shue, Dickens Kim, Greg Grunberg, Joey Slotnick, Rhona Mitra, William Devane, Kevin Bacon, Josh Brolin Dr Sebastian Caine, charyzmatyczny lecz arogancki naukowiec, pracuje dla rządu Stanów Zjednoczonych. Po latach badań wynajduje surowicę, która pozwala stać się niewidzialnym. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach rozentuzjazmowany Caine łamie rozkazy władz i wypróbowuje surowicę na samym sobie. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania Męska historia - komedia, USA, Wielka Brytania, 2006, reż. Nicholas Hytner, wyk. Samuel Anderson,Andrew Knott, Dominic Cooper, Frances de la Tour 2.30 Zagadkowa noc 3.30 Zza kamery 3.45 Tajemnice losu 5.50 Inspektor Gadget 6.10 Triumf miłości music 7.50 Słoneczny patrol 8.35 Komisarz Rex 9.30 Ukryta miłość Inspektor Gadget Osaczona TV Market Dziewczyny z fortuną Komisarz Rex Słoneczny patrol Ukryta miłość Mistrz Kuchni: Juniorzy Lodowe piekło - film katastroficzny liufl Niemcy/USA, 1998, reż. Jean de Segonzac, wyk. Grant Show, Eva La Rue, Audie England Spadkobiercy Zagadkowe zgony, Kanada Film erotyczny 1.05 Zagadkowe zgony, Kanada Gość Wydarzeń - program publicystyczny 1.40 To był dzień - program publicystyczny 2.30 To był dzień na świecie - program publicystyczny music 3.45 Zakończenie programu TV PULS 6.30 No problem! - program lifestylowy 7.00 M u zyczny budzik 7.30 Łowcy skarbów 8.30 Kręcimy z gwiazdami 9.30 Przygody Sindbada żeglarza Tarzan Na tropie anakondy Taki jest świat Sekrety i kłamstwa - reality Pixie i Dixie Pingwiny z Madagaskaru Tarzan Łowcy skarbów Pixie i Dixie Timon i Pumba Ikona - thriller, USA 2005 reż. Charles Martin Smith wyk. Patrick Swayze, Patrick Bergin, Michael York Goło i wesoło - program rozrywkowy Parking grozy - horror, USA 2008 reż. Steven Goldmann wyk. Nichole Hiltz, Trace Adkins, Priscilla Barnes 1.00 Zbrodnie niedoskonałe POLSAT Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura 0 kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastępcza Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski 1 Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne spraw y Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne sprawy

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej : v i.., i t ŁNOSPRAWNYC ( S /Y M E n. ul. Młyńska 2d 37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej GRAM Y

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 III MIEJSCE

UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 III MIEJSCE UKS OLIMP SPRAWNI RAZEM OSW WSCHOWA 2012/2013 I. 26-28.09.2012 KRAKÓW MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIKÓW ZSS SPRAWNI RAZEM III MIEJSCE WIELKOPOLSKA-MAŁOPOLSKIE 4:1 WIELKOPOLSKA-POMORSKIE 2:0 WIELKOPOLSKA-ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014"

Plebiscyt Nasi Sportowcy 2014 Plebiscyt "Nasi Sportowcy 2014" Nominacje dodatkowe: Kategoria sportowiec junior Krzysztof Szydłowski biegi przełajowe Młodzieżowa Sekcja Biegów Przełajowych MOSiR Piekary Śląskie Kategoria sportowiec

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69

Zarz dzanie promocj. Planowanie mediów. (c) Maciej Wasiak Razem slajdów: 69 Zarz dzanie promocj Planowanie mediów 1 Wymogi kampanii reklamowej: Charakterystyka odbiorców procesu komunikacji Cele komunikacyjne Cechy przekazu Założenia dotyczące zasięgu, częstotliwości oraz ciągłości

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka!

> ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne. ZA M Ó W KWIATY czeka konkurs i wiele nagród! Dodatkowo na miejscu niespodzianka! 977023929430306 77023 9"2943 > ji rvjimr i J Walentynkowe wyznania miłosne ŻYCIE BYTOMSKIE REKLAMA Ukazuje się od 1956 r. w Bytomiu i Radzionkowie 06 (2902) Cena 1,50 zł (w tym 8% v a t PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834)

Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem ZYCIE BYTOMSKIE 24.10.2011 43 (2834) 977023929410543 STRONY 6i7 Rozmowa z wiceprezydentem Mariuszem Wołoszem 9 770239"2941 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkow ie 43 (2834) 24.10.2011 PL ISSN 0239-2941 NR INDEKSU 385050

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER: 90 1050 1230 1000 0023 0794 3619. KOMUNIKAT NR 9/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny

RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER: 90 1050 1230 1000 0023 0794 3619. KOMUNIKAT NR 9/2015 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG BYTOM 41-902 Bytom ul. Mickiewicza 7. tel./fax. (32) 281-56-92 www.bytom.slzpn.katowice.pl e-mail - podokręgbytom@interia.pl RACHUNEK BANKOWY w ING BANK ŚLĄSKI NUMER:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA- ROZKŁAD JAZDY PODCZAS FERII ZIMOWYCH

INFORMACJA- ROZKŁAD JAZDY PODCZAS FERII ZIMOWYCH INFORMACJA- ROZKŁAD JAZDY PODCZAS FERII ZIMOWYCH Szanowni Państwo Poniżej znajduje się informacja dotycząca wyjazdów dzieci na zajęcia organizowane przez MUKS Gwarek Wilków. Jeżeli mają Państwo jakieś

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 43/2011/2012. Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki

Komunikat nr 43/2011/2012. Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki Imprezy koszykówki są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Śląskiego Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki w sprawie weryfikacji II etapu rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów

Bardziej szczegółowo

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiagniecia sportowe zawodników w 2015 roku. KS "MOSIR Cieszyn" Cieszyn

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiagniecia sportowe zawodników w 2015 roku. KS MOSIR Cieszyn Cieszyn Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiagniecia sportowe zawodników w 2015 roku L. P. IMIĘ I NAZWISKO 1 Janusz Rokicki DYSCYPLINA/ KATEGORIA WIEKOWA pchnięcie kulą/ senior KLUB OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

UKS OLIMP SPRAWNI-RAZEM SOSW WSCHOWA 2013\2014

UKS OLIMP SPRAWNI-RAZEM SOSW WSCHOWA 2013\2014 UKS OLIMP SPRAWNI-RAZEM SOSW WSCHOWA 2013\2014 I. 27-29 IX 2013 CHOSZCZNO MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MŁODZIKÓW V MIEJSCE WYNIKI MECZY: WIELKOPOLSKA-DOLNOŚLĄSKIE 2:1 WIELKOPOLSKA-LUBUSKIE 0:0 WIELKOPOLSKA-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 3/2015/2016

Komunikat nr 3/2015/2016 Katowice, 3.09.2015r. Partnerzy Techniczni: Komunikat nr 3/2015/2016 Wydziału Gier i Dyscypliny Śląskiego Związku Koszykówki W sprawie systemu i terminarza rozgrywek eliminacyjnych do MP Kadetów MU-16

Bardziej szczegółowo

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system

KATALOG EKO-BORD * P r o d u k tó w. system KATALOG P r o d u k tó w EKO-BORD * system E K O -B O R D y p o z w a la ją n a s w o b o d n e k s z ta łto w a n ie n ie p r o s to lin ijn y c h b r z e g ó w n a w ie r z c h n i, tw o r z q c n ie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w śmieciachczytaj str.

Rewolucja w śmieciachczytaj str. 977023929430326 > 9 7 7 0 2 9"294 ŻYCIE BYTOMSKIE REKLAMA D O nu STACJA PALIW NAJTANIEJ W MIEŚCIE SPRAWDŹ CENY! 513-359-583 Bytom, ul. św. Elżbiety 6 300 m od kopalni Bobrek Ukazuje się od 1956 r. w Bytom

Bardziej szczegółowo