1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),"

Transkrypt

1 Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie ukªd dynmiczny ẋ f x, t lbo inczej opis wªsno±ci ukªdów wynikj cych z ich zle»no±ci od czsu tre± wykªdu Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego Ukªdy jedno-, dwu-, i wielo-wymirowe, Stny przej±ciowe i ustlone, Bifurkcje, Zburzeni losowe, Metody przybli»one, Rchunek wricyjny. Informcje o wykªdzie wrunki zliczeni wykªd 3 h - nieobowi zkowy, le... wiczeni 3 h - obowi zkowe, krtkówki, projekt obron 5% oceny egzm., 3 egzmin pisemny test dl II r., 5% oceny egzm. podr czniki J. M. T. Thompson, H. B. Stewrt, Nonliner Dynmics nd Chos, Wiley, S. H. Strogntz, Nonliner Dynmics nd Chos, Westview Press,, 3 H. D. I. Abrbnel, M. I. Rbinovich, M. M. Sushchik, Introduction to Nonliner Dynmics for Physicists 4 D. W. Jordn nd P. Smith - An introduction for Scientists nd Engineers, Oxford University Press Oscyltor hrmoniczny. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego Njprostszym nietrywilnym ukªdem dynmicznym w zyce jest oscyltor hrmoniczny OH. Dokªdniej, OH jest modelem zycznym wielu rzeczywistych ukªdów lub pewnych przybli»e«ukªdów brdziej skomplikownych. Jego istotn cech jest to,»e brdzo wiele spektów dje si w tym modelu wyliczy nlitycznie. 5 Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 6

2 Ms n spr»ynie Jednowymirowy ruch msy m pod wpªywem siªy spr»ystej F spr kx, siªy trci F tr γv i niezle»nej od poªo»eni siªy wymuszj cej F wym F + F t np. F mg opisny jest II zsd dynmiki Newton: mẍ F osc + F t + F wym gdzie x jest wydªu»eniem skróceniem spr»yny w stosunku do jej dªugo±ci swobodnej, v ẋ to pr dko±, ẍ przyspieszenie msy. Ms n spr»ynie Po podstwieniu postci siª mmy: mẍ kx γẋ + F + F t Siª F zostnie dlej pomini t, gdy» powoduje on jedynie przesuni cie punktu równowgi, co mo»n uwzgl dni zmienij c poªo»enie pocz tku ukªdu wspóªrz dnych. Wprowdzj c prmetry ω k m, Γ γ m, orz F t F t/m otrzymujemy ẍ ω x Γẋ + F t równnie tªumionego oscyltor hrmonicznego z zle»nym od czsu wymuszeniem. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 7 Obwód elektryczny RLC Obwód elektryczny stnowi poª czone ze sob szeregowo cewki o indukcyjno±ci L, opornik o rezystncji R i kondenstor o pojemno±ci C, orz ¹ródªo siªy elektromotorycznej E E + Ẽt. Drugie prwo Korchho prowdzi do nst puj cego równni bilnsuj cego spdki npi i sum siª elektromotorycznych w tym obwodzie: U C + U R Q C C + IR Ẽt + E Lt Ẽt L di. Ró»niczkuj c to równnie po czsie i korzystj c z tego,»e I dq/ otrzymujemy LÏ I Rİ + Ẽt. C Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 8 Obwód elektryczny RLC Wprowdzj c prmetry orz F t Ẽt/L otrzymujemy ω LC, Γ R L, Ï ω I Γİ + F t identyczne jk wy»ej równnie tªumionego oscyltor hrmonicznego z zle»nym od czsu wymuszeniem. Jedyn ró»nic jest interpretcj zyczn zmiennej x lub I opisuj cej ewolucj oscyltor. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 9 Ewolucj w czsie oscyltor hrmonicznego Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego Oscyltor hrmoniczny nietªumiony i niewymuszony ẍ ω x Szukmy rozwi zni równni ruchu tªumionego oscyltor hrmonicznego z zle»nym od czsu wymuszeniem z zdnymi wrunkmi pocz tkowymi ẍ ω x Γẋ + F t x x, v ẋ v w ró»nych wrintch problemu odpowidj cych specycznym sytucjom zycznym. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego xt x cosω t + v sinω t A cosω t ϕ ω vt ω x sinω t + v cosω t ω A sinω t ϕ ω A cosω t ϕ + π v ϕ rc tg, A x ω x + v xt ω + vt, ω np. ms n spr»ynie E mv + kx k x + v ω k A Dl k»dych wrunków pocz tkowych od rzu mmy stn ustlony drgni hrmoniczne sinusoidlne o cz sto±ci ω i mplitudzie A zle»nej od energii. Brk jest stnu przej±ciowego dochodzeni do stnu ustlonego. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego

3 Oscyltor hrmoniczny nietªumiony i niewymuszony Oscyltor hrmoniczny nietªumiony i niewymuszony Mª modykcj wrunków pocz tkowych x, v przy zchownej energii cªkowitej E dje ewolucje niezncznie przesuni t w fzie. Zmist prezentow wykresy zle»no±ci od czsu poªo»eni i pr dko±ci x xt, v vt, mo»n przedstwi tzw. wykres fzowy ruchu v vx w przestrzeni fzowej x, v. Funkcj v vx przedstwi trjektori ruchu.medskip Dl oscyltor hrmonicznego bez tªumieni ruch przy innej wrto±ci energii cªkowitej E, to inn elips trjektori w tej przestrzeni. Przestrze«fzow dl tej sytucji pokryt jest koncentrycznymi elipsmi rysunek obrzuj cymi ró»ne mo»liwe trjektorie - istniej tylko trjektorie cykliczne ruch periodyczny. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 3 Oscyltor hrmoniczny tªumiony i niewymuszony Energi cªkowit: ẍ + Γẋ + ω x F cosωt, x x, ẋ υ E ẋ + ω x rozwi znie ogólne r-ni jednorodnego: xt Ae λt + Be λt, λ, Γ ± Γ ω Γ ± ω Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 4 Oscyltor hrmoniczny tªumiony i niewymuszony Γ Γ oscyltor przetªumiony > ω ω ω < xt e Γ [x t cosh ω t + υ + Γ ] x sinh ω t ω Γ przypdek periodyczny < ω ω > xt e Γ [x t cosω t + υ + Γ ] x sinω t Je±li Γ ω, to energi cªkowit w ci gu jednego okresu jest prktycznie stª, u±rednion po wielu okresch znik wykªdniczo. Γ 3 oscyltor tªumiony krytycznie ω ω xt e Γ t [x + υ + Γ x ] t ω Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 5 Oscyltor hrmoniczny tªumiony i niewymuszony Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 6 Oscyltor hrmoniczny tªumiony wymuszny periodycznie Rozwi znie ogólne problemu to sum rozwi zni ogólnego oscyltor tªumionego bez wymuszeni, orz rozwizni szczególnego równni dl oscyltor z wymuszeniem równni niejednorodnego, które m post : przy du»ym tªumieniu tylko znik, przy sªbym tªumieniu gsn ce oscylcje xt A b sinωt + A el cosωt A b F Γω ω ω + Γ ω A el F ω ω ω ω + Γ ω Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 7 Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 8

4 Oscyltor hrmoniczny tªumiony wymuszny periodycznie stn przejsciowy - znik lub gsn ce oscylcje stn ustlony - periodyczne oscylcje o okresie zburzeni Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego 9 Oscyltor hrmoniczny tªumiony wymuszny periodycznie xt A b sinωt + A el cosωt Istnienie siªy wymuszj cej sprwi,»e w stnie ustlonym oscyltor wykonuje drgni hrmoniczne o cz sto±ci wymuszeni ω. Aby drgni nie gsªy oscyltor musi pochªni energi pochodz c od siªy wymuszj cej. moc bsorbown przez oscyltor P bs de bs F tdx F tẋ F ω A b cos ωt A el sinωt cosωt ±redni po jednym okresie moc bsorbown P bs F ω A b cos ωt A el sinωt cosωt F ωa b Moc bsorbown przez oscyltor gromdzi si w obu czªonch opisuj cych ewolucj w stnie ustlonym. Ale wkªd do ±redniej mocy bsorbownej w czsie jednego okresu oscylcji pochodzi ju» tylko od czªonu A b, czyli przesuni tego w fzie o π/ w stosunku do siªy wymuszj cej. Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego Oscyltor hrmoniczny tªumiony wymuszny periodycznie xt A b sinωt + A el cosωt Istnienie siªy tªumi cej Γẋ sprwi,»e energi oscyltor jest rozprszn do otoczeni zle»nie od ntury zycznej ukªdu. moc trcon przez oscyltor P dys de dys Γẋdx Γẋ Γω A b sinωt A el cosωt ±redni po jednym okresie moc trcon Pdys Γω A + b A el ωf A b P bs Stn ustlony okre±lony jest przez bilns energii strty energii w ci gu jednego okresu kompensowne s jej bsorpcj. ±redni energi drg«ustlonych E ẋ + ω x ω 4 + ω A + b A el 4 F ω + ω ω ω + Γ ω. Potok n prostej Oscyltor hrmoniczny jko przykªd ukªdu dynmicznego Ukªd dynmiczny Ruch oscyltor opisny jest ilo±ciowo II zsd dynmiki Newton: m F osc + F t + F wym Dl konkretnych postci siª orz relcji mi dzy wielko±cimi opisuj cymi ruch oscyltor otrzymujemy równnie ró»niczkowe zwyczjne -go rz du: mẍ kx γẋ + F dynmik ukªdu relcj wi» c ruch skutek z siªmi przyczyn jest wyr»on j zykiem równ«mtemtycznych ewolucj dowolnego ukªdu niezycznego opisn jest j zykiem równ«mtemtycznych jk wielko±ci zmienij ce si w czsie zle» od przyczyn tych zmin ukªd dynmiczny mtemtyczny opis ewolucji ukªdu Potok n prostej Ukªd dynmiczny np. czs ci gªy - równnie ró»niczkowe lub ukªd równ«ró»niczkowych: np. czs dyskretny - tzw. mp; zle»no± prwej strony od czsu ukªd z opó¹nieniem x f x, t x n+ f x n, n ukªd nieutonomiczny x f x, t ukªd utonomiczny x f x x d xt f xt, xt τ, t τ Potok n prostej 3 Potok n prostej 4

5 Ukªd jednowymirowy ẋ f x np. ẋ sinx, dl t t x x dx t sinx ln + cosx cosx + const t t ln + cosx cosx cosx + cosx Rozwi znie ±cisªe, le trudne do interpretcji. cosx cosx + e t e t e t + e t Jkie s rozwi zni dl dowolnych wrunków pocz tkowych x? Potok n prostej 5 Interpretcj geometryczn Przepªyw w pobli»u trktorów i repelorów Interpretcj geometryczn t czs, x poªo»enie, ẋ pr dko± ẋ sinx v vx sinx pole wektorowe n prostej -wymirowe w k»dym punkcie przestrzeni -wym. okre±lony wektor pr dko±ci ẋ strzªk w prwo - ẋ >, strzªk w lewo - ẋ < pole wektorowe obrzuje przestrzenny rozkªd pr dko±ci przepªywu hipotetycznej cieczy potok ow dl x, ±π, ±π,... ẋ nie m przepªywu, punkty stªe - punkt przyci gj cy, punkt stbilny, trktor, zlew sink - punkt odpychj cy, punkt niestbilny, repelor, ¹ródªo source Potok n prostej 6 Interpretcj geometryczn przepªyw jednowymirowy ẋ f x portret fzowy - rysunek prezentuj cy wszystkie mo»liwe trjektorie ró»ne wrunki pocz tkowe punkty stªe, punkty równowgi ẋ f x punkt stbilny: po niezncznym wyprowdzeniu ze stnu równowgi ukªd powrc do tego punktu, punkt niestbilny: po niezncznym wyprowdzeniu ze stnu równowgi ukªd nie powrc do tego punktu, Potok n prostej 7 Przykªdy Znle¹ i sklsykow wszystkie punkty stªe dl ukªdu ẋ x. Ukªd elektryczny: Nrysow digrm fzowy i zbd jego punkty stªe dl ukªdu elektrycznego RC zsilnego stªym npi ciem V. V + RI + Q C 3 Nrysow digrm fzowy i zbd stbilno± punktów stªych dl ukªdu ẋ x cosx. Potok n prostej 8 Anliz stbilno±ci Grczn nliz stbilno±ci jest mªo ±cisª. Potrzebn jest brdziej wymiern mir stbilno±ci dj c tkze informcj o szybko±ci powrcni do lub szybko±ci oddlni si od punktu równowgi. lineryzcj w okolicy punktu równowgi x r, f x r η x x r mªe odchylenie od stnu równowgi f x f x r + η f x r + f x r η + Oη η ẋ f x r η + Oη Je±li f x r, to Oη mo»n pomin i: η f x r η ηt A e f x r t Potok n prostej 9 Potok n prostej 3

6 Anliz stbilno±ci Ukªd jednowymirowy ηt A e f x r t f x r > wykªdniczy wzrost wrto±ci η f x r < wykªdniczy znik wrto±ci η Je±li f x r, to nie mo»n pomin wyrzów rz du Oη i potrzebn jest nliz nieliniow. Nchylenie krzywej f x w punkcie stªym determinuje rodzj stbilno±ci i szybko± ewolucji po mªym zburzeniu. A wi c f x r okre±l chrkterystyczn skl czsu w okolicy punktu x r. liniow nliz stbilno±ci Dynmik ukªdu -wymirowego jest determinown przez poªo»enie punktów stªych: wszystkie trjektorie d» lbo do punktów stªych lbo do ±, trjektorie mog tylko lbo monotonicznie rosn lbo monotonicznie mle, potok fzowy nigdy nie zmieni kierunku, osi gnie stnu równowgi odbyw sie zwsze monotonicznie, znik oscylcyjny jest niemo»liwy nie m mo»liwo±ci zwróceni potoku Potok n prostej 3 Interpretcj w j zyku potencjªu dv x ẋ f x f x ẋ V x dx ruch w polu pewnego potencjªu rzeczywistego lub hipotetycznego Potok n prostej 3 przykªdy potencjª hrmoniczny V x x ẋ x potencjª bistbilny V x 4 x 4 x ẋ xx dv dv dx dx dv dx potencjª mleje wzdªu» trjektorii ruch w kierunku minimum potencjªu Potok n prostej 33 Potok n prostej 34 Rol prmetrów ukªdu 3. Bifurkcje ukªdu jednowymirowego Zchownie ukªdu -dim jest brdzo proste - wszystkie rozwi zni zbiegj do punktów równowgi trwªej lub do ±. Ale dotychczs pomijli±my istnienie prmetrów. Jko±ciow struktur potoku mo»e zmieni si gdy zmieni si wrto± jkiego± prmetru ukªdu. Np. ẋ x, punkt stªy x jest trktorem dl >, repelorem dl <. Przy zminie wrto±ci prmetru: mo»e zmieni si chrkter punktu równowgi, mog pojwi si lub znikn punkty stªe. Jko±ciow zmin dynmiki struktury przestrzeni fzowej to bifurkcj. Wrto± prmetru, dl której on zchodzi, to punkt bifurkcji. Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 35 Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 36

7 Bifurkcj siodªo-w zeª Bifurkcj siodªo-w zeª Podstwow bifurkcj obrzuj c powstwnie i zniknie punktów stªych x r + x x r + x, xs ± r gª zie: stbiln i niestbiln dl r punkt póªstbilny digrm bifurkcyjny: jk punkty stªe, lub ogólniej jk wªsno±ci dynmiczne ukªdu zle» od prmetrów r < xs r, xs ± r r xs, xs r > nie istnieje xs nzw siodªo-w zeª sddle-node pochodzi od nlogicznej bifurkcji dl pol wektorowego n pªszczy¹nie -wym inne nzwy: bifurkcj fªdy fold lub punktu zwrotu turning point bifurkcj rozwidlenie, rozszczepienie dl r jko±ciow zmin wªsno±ci ukªdu bifurkcj Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 37 Bifurkcj siodªo-w zeª Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 38 Bifurkcj siodªo-w zeª Przykªd : x f x, r dl r rc bifurkcj siodªo-w zeª w punkcie x xc x r x, xs ± r Przykªd : x r x e x x f x, r Jk jest wrto± punktu bifurkcji rc punkt krytyczny? f xc, rc, xf, fr, x c,r c xc,rc r x e x d d x, orz r x e dx dx 3 e x x rc Bifurkcje ukªdu jednowymirowego f f f f xc, rc + x xc + r rc + x xc +... x xc,rc r xc,rc x x,r c c rozwi znie gr czne: x r x e x 39 f x xc, rc b x f x, r r rc + bx xc +... po przesklowniu zmiennych otrzymujemy dl bifurkcji siodªo-w zeª 4 Bifurkcj trnskrytyczn trnscriticl Podstwow bifurkcj obrzuj c wymin stbilno±ci punktów x rx x x r x Przykªd: r : < r < : r < : x r ln x + x niech x + z xs niestbilny, z r ln + z + z 3 xs, xu, ], r z h+ z + Oz i + z 3 xu, xs [, z r + rz z + Oz R r +, X r x istotn ró»nic w stosunku do bifurkcji siodªo-w zeª: punkty stªe nie znikj Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 4 x r + x Bifurkcje ukªdu jednowymirowego Bifurkcj trnskrytyczn trnscriticl r < xs r niestbilny, xs stbilny, r xs r punkt póªstbilny, r > xs niestbilny, xs r stbilny post normln Bifurkcje ukªdu jednowymirowego post normln X RX X 4

8 Bifurkcj rozwidleni, widªow, widelcow pitchfork Ndkrytyczn bifurkcj widªow supercriticl pitchfork przej±cie fzowe -go rodzju, mi kkie soft x rx x 3 x r x, x 3 stbilizuje ogrnicz ruch dl ukªdów posidj cych symetri np. przestrzenn lewy i prwy punkty stªe znikj i pojwij si symetrycznie prmi ndkrytyczn podkrytyczn x V x V x 4 x 4 rx zwi zek z przej±cimi fzowymi jkosciowymi zminmi wªsno±ci ukªdu dl r punkt x jest stbilny, le zle»no± od czsu w trkcie relkscji nie jest wykªdnicz, lecz lgebriczn, zncznie wolniejsz krytyczne spowolnienie criticl slowing down Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 43 Podkrytyczn bifurkcj widªow subcriticl pitchfork Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 44 Bifurkcje niedoskonªe przej±cie fzowe -go rodzju, twrde hrd Bifurkcj rozwidleni pojwi sie w ukªdch posidj cych symetri. W wielu rzeczywistych problemch ideln symetri jest tylko pewnym przybli»eniem niedoskonªosci prowdz do pewenej symetrii, ró»nicy mi dzy prwym i lewym, itp. Symetri jest zªmn. x rx + x 3 x r + x x 3 destbilizuje ruch Np. W rzeczywistych ukªdch, je»eli istnieje stn niestbilny, to musi te» by czªon stbilizuj cy ukªd w sko«czonym obszrze. p tl histerezy x rx + x 3 x 5 Bifurkcje ukªdu jednowymirowego x h + rx x 3 h prmetr niedoskonªo±ci symetrii mksimum krzywej b: d x 3 r 3x dx rx q xmx 3r q hc 3r 3r 45 Bifurkcje niedoskonªe Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 46 Ktstrofy przestrze«prmetrów r, h punkt r, h - ostrze cusp digrm stbilno±ci digrm bifurkcji w przestrzeni 3-wym punkt r, h, x ktstrof ostrz cusp ctstrophe ktstrof - ngª zmin stnu ukªdu n powierzchni stnów skok ndkryt. b. widªow b. siodªo-w zeª Bifurkcje ukªdu jednowymirowego ndkryt. b. widªow 47 Bifurkcje ukªdu jednowymirowego 48

9 Oscyltor hrmoniczny ewolucj oscyltor hrmonicznego tªumionego ẍ + Γẋ + ω x, xt Aeλt + Be λt 4. Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej λ + Γλ + ω, λ, Γ ± Γ ω Γ ± ω relcj mi dzy wielko±cimi chrkteryzuj cymi skle czsu szybko± tªumieni Γ i szybko± oscylcji wªsnych ω sposób zbiegni do stnu równowgi x r, υ r znik wykªdniczy, lbo tªumione oscylcje ẋ υ υ Γυ ω x d x υ ω Γ x υ deta λi λ + Γλ + ω d w A w Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 49 Dwuwymirowy ukªd liniowy Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 5 Oscyltor hrmoniczny ẋ x + by ẏ cx + dy d x b x y c d y x x b x, A y x c d punkt stªy xs x s, y s x A x Przykªd : oscyltor hrmoniczny nietªumiony ẋ υ A ω υ ω x υ dυ ẋ dυ dx x ω υ υdυ ω xdx υ ω x + C ω x + υ C elips pole wektoroweẋ zmkni te orbity xs "wektor pr dko±ci" centrum υ υ s dx Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 5 Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 5 Dwuwymirowy ukªd liniowy Przykªd : A ẋ x ẏ y xt x e t yt y e t y x y x Stbilno± je±li wszystkie trjektorie rozpoczynj ce si w pobli»u x s osi gj go xt x s dl t, to x s jest przyci gj cy trktor, je±li do x s zbiegj wszystkie trjektorie w przestrzeni fzowej, to punkt jest globlnie stbilny, je±li trjektorie cªy czs pozostj w pobli»u x s, to punkt jest stbilny w sensie Lpunow, je±li x s jest jest przyci gj cy i stbilny w sensie Lpunow, to jest symptotycznie stbilny. w zeª w zeª w zeª l. pkt. stªych siodªo chrkterystyczne kierunki dl w zª: szybsz i wolniejsz ewolucj chrkterystyczne kierunki dl siodª: o± y rozmito± stbiln zbiór { x }: xt x s dl t, o± x rozmito± niestbiln zbiór { x }: xt x s dl t, Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 53 Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 54

10 Wrto±ci i wektory wªsne Przykªdy b x A x, A c d xt C e λt v + C e λt v λ τλ + τ + d TrA d bc deta ẋ x + y ẏ 4x y x, y, 3 λ, λ R, λ >, λ < v - wyzncz rozmito± niestbiln, v - wyzncz rozmito± stbiln A v i λ i v i deta λ i I λ τ + τ 4 λ τ τ 4 wrto±ci wªsne zle» jedynie od ±ldu i wyzncznik mcierzy A wektory wªsne wyznczj chrkterystyczne kierunki w pobli»u x s λ, λ 3 v, v 4 C, C xt e t + e 3t yt e t 4e 3t Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 55 Przykªdy λ, λ R, λ <, λ < ob rozwi zni wªsne znikj do zer - w zeª stbilny λ, λ R, λ >, λ > ob rozwi zni wªsne d» do niesko«czono±ci - w zeª niestbilny Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 56 Dwuwymirowy ukªd liniowy b x A x, A c d τ TrA, deta A v i λ i v i, λ τλ + λ, τ ± τ 4 λ, λ C, λ, λ r ± iλ i λ r - centrum stbilnie neutrlne λ r < - spirl stbiln λ r > - spirl niestbiln λ r okre±l szybko± tªumieni ucieczki λ i ω okre±l cz sto± koªow ω i okres T π/ω oscylcji Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 57 Ukªd liniowy w przestrzeni dwuwymirowej 58 Oscyltor niehrmoniczny oscyltor hrmoniczny - ewolucj w polu potencjªu prbolicznego mẍ γẋ kx γẋ + V x, V x kx 5. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy oscyltor nieliniowy - ewolucj w polu potencjªu innego ni» prbiliczny Przykªd : ẍ γẋ + V x γẋ x 3 + rx, V x 4 x 4 rx Przykªd : whdªo mtemtyczne θ g L sinθ Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 59 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 6

11 Ukªd nieliniowy portret fzowy ẋ f x, y ẏ gx, y x f x x punkty stªe zmkni te orbity chrkter punktów stbilno± x y x x, f x, y f x gx, y cisªe rozwi zni prwie tylko numeryczne, le mo»liw nliz jko±ciow Ukªd nieliniowy Przykªd: ẋ, ẏ w punkcie x s, y s, yt y ẋ x + e y e t t xt wzrst wykªdniczo dl du»ych czsów ẏ y x s, y s, jest niestbilny - siodªo izoklin - lini o stªej pr dko±ci ẋ, ẏ, czyli dy dx ẏ gx, y ẋ f x, y szczególne izokliny: ẏ gx, y y, ẋ f x, y x e y Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 6 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 6 Wªsno±ci trjektorii Istnienie i jednoznczno± rozwi z«: x f x odpowiednio gªdkie pol wektorowe f x ró»ne trjektorie nie mog si przecin! Konsekwencje topologiczne: trjektori rozpoczynj c si wewn trz orbity zmkni tej C pozostje wewn trz niej cªy czs je±li wewn trz C znjduje si punt stªy trjektori tk d»y do niego, je±li nie m punktu stªego, to trjektori d»y symptotycznie do tej orbity Lineryzcj Przybli»enie portretu fzowego w okolicy punktów stªych przez portret fzowy ukªdu liniowego ẋ f x, y u ẋ ẏ gx, y v ẏ f x r, y r gx r, y r u x x r v y y r u f u + x r, v + y r f x r, y r + f x r, y r u + f x r, y r v + Ou, v, uv x y f x r, y r f x r, y r d u x y u v + Ou, v, uv v gx r, y r x ukªd zlineryzowny d u u A v v gx r, y r y A mcierz Jcobiego bdnie otoczeni punktów stªych tk jk dl ukªdów liniowych Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 63 Ukªd nieliniowy cd przykªdu: ẋ x + e y d ẏ y wrto±ci i wektory wªsne mcierzy Jcobiego: λ, x u v, λ, x u v Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 64 Mªe czªony nieliniowe Pyt.: Czy rzeczywi±cie mo»n bezpiecznie pomin czªony nieliniowe? Odp.: Tk, o ile punkt stªy nie nle»y do przypdków grnicznych zdegenerownych, czyli le» cych w przestrzeni prmetrów n grnicy rozdzielj cej obszry ró»nych typów Przykªd : ẋ x + x 3 ẏ y x r, y r, λ, λ w zeª stbilny x r, y r ±, λ +, λ siodª punkt stªy, to punkt siodªowy punkty stªe nie nle» do grnic obszrów punktów stªych ró»nych typów Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 65 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 66

12 Mªe czªony nieliniowe Punkty stªe stbilno± Przykªd :! x y + x x + y xr, yr, A y x + y x + y Tr A τ, det A punkt stªy jest zwsze centrum le»y Z punktu widzeni wªsno±ci stbilno±ci, bez szczegóªów geometrii przestrzeni fzowej, punkty stªe dziel si n: przypdki twrde repelor ¹ródªo - Reλ, Reλ > n grnicy obszrów x r cosϕ, y r sinϕ r r 3, ϕ trktor sink, zlew - Reλ, Reλ < siodªo - Reλ >, Reλ < przypdki mrginlne centrum - Re Reλ inne - λ Czyli przypdki mrginlne to te, dl których cz ± rzeczywist przynjmniej jednj wrto±ci wªsnej znik. Dl centrum wszystkie trjektorie musz dokªdnie "tr " w siebie po jednym cyklu. Jkiekolwiek zburzenie uniemo»liwi to. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 67 Wªsno±ci topologiczne portretu fzowego Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 68 Wªsno±ci topologiczne portretu fzowego Przykªd 3: Je±li Reλ 6 dl obu wszystkich wrto±ci wªsnych to punkt stªy jest punktem hiperbolicznym. Dl punktu hiperbolicznego lineryzcj wystrcz by okre±li jego wªsno±ci stbilno±ci. x x 3 x y, y y x y xr, y,, λ 3, λ r 3 A, ~x, ~x w zeª niestbilny xr, y r,, λ, λ A, ~x, ~x w zeª stbilny xr, y r 3,, λ 3, λ A, ~x, ~x w zeª stbilny xr, y ± r,, λ, A, ~x, ~x siodªo Portrety fzowe s topologicznie równow»ne, je±li istnieje deformcj ci gªe wzjemnie jednoznczne przeksztªcenie przeprowdzj ce jeden portret w drugi. Portret fzowy otoczeni punktu hiperbolicznego jest topologicznie równow»ny portretowi fzowemu ukªdu zlineryzownego. Portret fzowy jest strukturlnie stbilny, gdy jego topologi nie zmieni si dl dowolnie mªego zburzeni pol wektorowego np. siodªo i centrum. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 69 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 7 Wªsno±ci topologiczne portretu fzowego Ukªd zchowwczy konstrukcj portretu fzowego W mechnice klsycznej, je»eli siª dziªj c n ukªd dje si wyrzi ~ grdv ~x to ukªd jest zchowwczy poprzez potencjª F konserwtywny. Ozncz to,»e energi cªkowit E zle»n od ktulnej pr dko±ci ~v i poªo»eni ~x nie uleg zminie. Istnieje wi c pewn funkcj zmiennych ukªdu Φ~x, ~v o stªej wrto±ci równej E. ~ grdv ~x, Φ~x, ~v m~x F + V ~x E const X Φ X V d Φ~x, ~v X Φ V x i + v i vi + mvi dx dv dx m dxi i i i i i i Równo± Φ~x, ~v E okre±l pewn trjektori ukªdu dynmicznego bsen przyci gni zbiór wrto±ci pocztkowych, z których trjektorie docierj do stbilnego punktu stªego seprtrys grnic pomi dzy ró»nymi bsenmi przyci gni sprmetryzown przez wrto± energii E. np. oscyltor hrmoniczny Φx, υ Nieliniowy ukªd dwuwymirowy m ~v 7 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy mυ + kx E 7

13 Ukªd zchowwczy Dl ukªdu dynmicznego ẋ f x, y, ẏ gx, y: Je»eli istnieje gªdk funkcj Φx, y przyjmuj c stª wrto± dl k»dej trjektorii ukªdu dynmicznego z pewnego obszru R, to t funkcj nzyw si cªk pierwsz. Je±li ukªd posid cªk pierwsz n cªym zbiorze R, to ukªd jest zchowwczy konserwtywny. Je±li ukªd jest zchowwczy, to nie posid posid trktorów. Je»eli Φx, y jest cªk pierwsz, to speªni relcj Φx, y f x, y + x Φx, y gx, y y Cªk pierwsz mo»n czsem znle¹ rozwi zuj c równnie ewolucji ukªdu: dy dx ẏ gx, y ẋ f x, y Rozwi znie wymg jednokrotnego cªkowni jedn stª cªkowni, st d termin cªk pierwsz. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 73 Ukªd zchowwczy Ruch n hiperpowierzchni energii Φx, y Tw. o nieliniowym centrum w ukªdzie zchowwczym Zªó»my,»e w ukªdzie dynmicznym istnieje cªk pierwsz Φx, y i»e istnieje izolowny punkt stªy x r, y r tzn. nie m innych punktów stªych w jego otoczeniu. Je»eli x r, y r jest loklnym minimum Φx, y, to wszystkie trjektorie w otoczeniu x r, y r s zmkni te. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 75 Ukªd odwrclny Przykªd 5: ẋ y y 3 ẏ x y punkt stªy, A τ λ, ±i centrum? Pozostªe punkty stªe, i, s hiperboliczne siodª. f x, y y y 3 f x, y y + y 3 f x, y gx, y x y gx, y x y gx, y ukªd zchowwczy punkt, jest centrum trjektori heterokliniczn - ª czy dw ró»ne siodª Ukªd zchowwczy Przykªd 4: Ruch punktu mterilnego w polu potencjªu bistbilnego V x /4x 4 /x ozn. υ y ẋ y, ẏ x x 3 x r, y r,, λ, λ A, x, x punkt hiperboliczny siodªo τ TrA, deta zsd zch. energii - cªk pierwsz Φx, y y + V x y + 4 x 4 x E const x r, y r ±,, λ i, λ i A punkt niehiperboliczny centrum? punkty ±, otoczone mªymi zmkni tymi orbitmi ruch periodyczny trjektori homokliniczn - zczyn si i ko«czy w tym smym punkcie stªym Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 74 Ukªd odwrclny W wielu problemch zycznych ruch zchowuje symetri ze wzgl du n odwócenie czsu t t. Ozncz to,»e dynmik wygl d tk smo gdy czs biegnie w przód i w tyª np. whdªo. Dl cz stki m : ẋt yt ẏt F xt t t ẋ t y t ẏ t F x t Je±li rozwi zniem ukªdu równ«jest xt, yt, to x t, y t tk»e jest rozwi zniem. Przy zminie kierunku czsu t zmieni si te» pr dko±ci y. ẋ t y t ẏ t F x t Ukªd odwrclny Ukªd dynmiczny -wymirowy jest odwrclny, je»eli jest inwrintny przy trnsformcji t t, y y. ẋ f x, y f x, y f x, y f. nieprzyst wzgl. y ẏ gx, y gx, y gx, y f. przyst wzgl. y Je»eli punkt, jest centrum dl ukªdu zlineryzownego, ukªd jest odwrclny, to w otoczeniu tego punktu wszystkie trjektorie s zmkni te. Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 76 Ukªd odwrclny ogólniej Ukªd odwrclny Niech R x ozncz odwzorownie pªszczyzny R w siebie tkie,»e x x x x R x x. Np. R lub R. y y y y Ukªd dynmiczny x f x jest odwrclny, je±li jest inwrintny przy trnsformcji t t, x R x. Przykªd ẋ cos x cos y ẏ cos y cos x niezmienniczy dl: t t, x x, y y ukªd odwrclny, le nie zchowwczy istnieje przyci gjcy punkt stªy Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 77 Nieliniowy ukªd dwuwymirowy 78

14 Cykl grniczny Zmkni t trjektori w przestrzeni fzowej to cykl grniczny, je±li w jej otoczeniu nie m innych zmkni tych trjektorii. Trjektorie z otoczeni cyklu grnicznego mog sie do niego symptotycznie zbli» lub oddl. 6. Cykl grniczny Przykªd ṙ r r θ ṙ rr θ ṙ rr θ Cykl grniczny nie mo»e powst w ukªdch liniowych. Jest efektem czysto nieliniowym. Cykl grniczny 79 Kiedy nie istnieje orbit zmkni t?. Ukªd grdientowy: x f x grdv x V x potencjª Tw.: W ukªdzie grdientowym nie istniej orbity zmkni te. Dow.: Zªó»my,»e istnieje orbit zmkni t. Poruszj c si po niej V x przyjmuje ró»ne wrto±ci, le po powrocie do punktu wyj±ci nie zmieni si, czyli V. Z drugiej strony: V T dv T V x ẋ + V y ẏ T grdv x x Sprzeczno±, wi c nie istniej orbity zmkni te. Przykªd : ẋ sin y, ẏ x cos y, V x, y x sin y Jk stwierdzi czy ukªd jest grdientowy? ẋ f x, y V x ẏ gx, y V y f x,y y gx,y x V x y V y x f x, y y T x < gx, y x Cykl grniczny 8 Kiedy nie istnieje orbit zmkni t?. Funkcj Lipunow: Przykªd 3: Czy ukªd ẍ + ẋ 3 + x posid trjektori periodyczn? Zªó»my,»e istnieje rozwi znie periodyczne. Poruszj c si wzdªu» niego po zko«czeniu cªego cyklu obiegu energi ukªdu E x + ẋ nie zmieni si E. Poniew»: to Ė xẋ + ẋẍ ẋx + ẍ ẋ 4, E T de T ẋ 4 E tylko dl ẋ, le to jest punkt stªy, nie orbit zmkni t. Sprzeczno±, wi c nie istnieje cykl grniczny. Cykl grniczny 8 Kiedy nie istnieje orbit zmkni t? Cykl grniczny 8 Kiedy nie istnieje orbit zmkni t? Funkcj Lipunow Zªó»my,»e ukªd x f x m punkt stªy x r. Je±li istnieje funkcj Φ x tk,»e: Φ x > dl wszystkich x xr i Φ x r Φ jest donio okre±lon, Φ x < dl wszystkich x xr wszystkie trjektorie zd»j w dóª do x r, to ẋ r jest globlnie symptotycznie stbilny: dl dowolnych wrunków pocz tkowych xt x r gdy t. Ozncz to w szczególno±ci,»e nie istniej orbity zmkni te. Funkcj Φ x o tych wªsno±cich nosi nzw funkcji Lipunow. Nie istnieje uniwerslny przepis n konstrukcj funkcji Lipunow. Przykªd 4: ẋ x + 4y ẏ x y 3 istnieje tylko jeden punkt stªy x r, Niech Φ x x + py, prmetr p b dzie pó¹niej dobrny. dl k»dego x x r mmy Φ x r >, Φ x r, Φ xẋ +pyẏ x x +4y+py x y 3 x y 4 +8 pxy Je±li p 4, to Φ x y 4 <, Φ x x + 4y jest funkcj Lipunow, W ukªdzie nie m orbit zmkni tych. Cykl grniczny 83 Cykl grniczny 84

15 Kiedy nie istnieje orbit zmkni t? 3. Kryterium Dulc: Ukªd x f x jest okre±lony n podzbiorze zwrtym B "bez dziur" pªszczyzny R. Je±li istnieje funkcj g x tk,»e divg x m n B stªy znk, to nie istniej orbity zmkni te le» ce cªkowicie w B. Nie istnieje uniwerslny przepis n konstrukcj funkcji g x. Ale wrto spróbow np. g x, x y b, e x, e by... Przykªd 5: Pokz,»e ukªd ẋ x x y, ẏ y4x x 3 nie m orbit zmkni tych w obszrze x >, y >. Niech gx, y /xy. divg x x gẋ + y gẏ x y + 4x x 3 x y y x y < Konkluzj: nie m zmkni tych orbit w obszrze x >, y >. Cykl grniczny 85 Twierdzenie Poincrégo-Bendixson Przykªd 6: grniczny. punkt stªy: r r, ẋ y, ẏ x+y 3x y Dl r /: Pokz,»e ukªd ẍ ẋ 3x ẋ + x, posid cykl x r cos ϕ, ṙ r sin ϕ r r cos ϕ, y r sin ϕ ϕ +sin φ cos ϕ r r cos ϕ ṙ 4 sin ϕ cos ϕ wszystkie trjektorie oddlj si od punktu r r Dl r / : ṙ sin ϕ cos wszystkie trjektorie ϕ zbli»j si do punktu r r { Zbiór B r : r } speªni wrunki tw. Poincrégo-Bendixson, wi c zwier cykl grniczny. Cykl grniczny 87 Równnie vn der Pol ẍ + µx ẋ + x, ẋ y ẏ µx ẋ x Równnie jk dl oscyltor hrmonicznego ẍ + Γẋ + ω x, le z nieliniowym wspóªczynnikiem tªumieni Γx µx : Γx > dl x >, ruch jest tªumiony energi trcon przez ukªd, Γx < dl x <, ukªd jest pompowny energi dostrczn. dl równni Liénrd: gx x g x gx > dl x > f x µx f x f x F x µx 3 x : F x dl x 3, F x dl x, F x < dl < x < 3, F x > i F x f x dl 3 < x. Równnie vn der Pol speªni zªo»eni tw. Liénrd istnieje cykl grniczny Cykl grniczny 89 Kiedy istnieje orbit zmkni t? Twierdzenie Poincrégo-Bendixson Je»eli: B jest ogrniczonym podzbiorem pªszczyzny R, x f x jest okre±lony n zbiorze zwierj cym B, 3 B nie zwier»dnego punktu stªego, 4 istnieje trjektori C zwrt w B to lbo C jest zmkni t orbit, lbo zmierz do orbity zmkni tej dl t. W obu przypdkch B zwier orbit zmkni t. Je»eli podejrzewmy,»e orbit zmkni t zwier wewn trz punkt stªy P, to mo»emy jego otoczenie "wyci " i zbiór B ju» nie zwier tego punktu.. Aby wykz wrunek 4, mo»n skonstruow obszr wchªnij cy trjektorie, tzn. tki do którego trjektorie mog jedynie wchodzi. Cykl grniczny 86 Równnie Liénrd ẋ y ẍ + f xẋ + gx, ẏ f xy gx Szczególnym przypdkiem jest równnie oscyltor hrmonicznego. Twierdzenie Liénrd Je»eli funkcje w równniu Liénrd speªnij wrunki: funkcje f x i gx s ci gªe wrz z pochodnymi, g x gx, 3 gx > dl x >, x 5 F x f udu: m dokªdnie jedno donie zero x, F x < dl < x <, F x > i F x dl < x, F x dl x, 4 f x f x, to równnie Liénrd m stbilny cykl grniczny otczj cy punkt,. zªo»enie o gx siª przeciwstwij c si odksztªceniu, zªo»enie o f x tªumienie ujemne pompownie dl mªych x, tªumienie donie dl du»ych x, efekt ukªd d»y do stnu równow» cego te czynniki smoistne oscylcje Cykl grniczny Bifurkcje w przestrzeni dwuwymirowej Bifurkcje w przestrzeni dwuwymirowej 9

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisªawa Staszica w Krakowie Wydziaª In»ynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Systemów Energetycznych i Urz dze«ochrony rodowiska mgr in». Roman Filipek ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski

Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej. A. Bobrowski Wykªady z analizy matematycznej dla studentów informatyki Politechniki Lubelskiej A. Bobrowski Spis tre±ci Teoria zbie»no±ci ci gów liczbowych strona 6. Gªówne zagadnienia 6.2 Granice sko«czone i niesko«czone

Bardziej szczegółowo

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci

Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie Wydziaª Matematyki, Fizyki i Informatyki Beata Joanna Grzyb Alternatywne modele neuronów i wªa±ciwo±ci ich sieci (Alternative neuron models and properties

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Projekt dyplomowy in»ynierski

Projekt dyplomowy in»ynierski Katedra/Zakªad: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalno± : Matematyka nansowa Rodzaj studiów: stacjonarne Imi i nazwisko: Alicja Czerwi«ska Numer albumu: 120132 Projekt

Bardziej szczegółowo

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu. Teoria grup Jan Derezi«ski Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl 9 czerwca 2015 rok 2010/11 Spis tre±ci 1 Podstawowe wªasno±ci

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych.

Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Wykªad jest prowadzony w oparciu o podr cznik Analiza matematyczna 2. Denicje, twierdzenia, wzory M. Gewerta i Z. Skoczylasa. Wykªad 7. Ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych. Denicja Mówimy,»e funkcja

Bardziej szczegółowo

1. Edward Kącki, Lucjan Siewierski Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami.

1. Edward Kącki, Lucjan Siewierski Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami. Polecam korzystanie również z poniższych podręczników. 1. Edward Kącki, Lucjan Siewierski Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami. 2. Izydor Dziubiński, Lucjan Siewierski Matematyka dla wyższych

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

IN YNIERIA FINANSOWA Wycena instrument w pochodnych Symulacje komputerowe Statystyka rynku Aleksander Weron Rafa Weron Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa Politechnika Wroc awska Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego

CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego CATIA V5. Sztuka modelowania powierzchniowego Andrzej We³yczko ISBN: 978-83-246-2393-8 Format: 168 237, stron: 744 Odkryj tajniki modelowania powierzchniowego w programie CATIA V5! Jakie znaczenie w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo