mgr Szymon Grabański wykład Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy Polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr zymon Grabański wykład Zdefiniowanie sytemu produkcyjnego, klasyfikacje systemów produkcyjnych Zapoznanie z zagadnieniem planowania potrzeb materiałowych i planowania produkcji Zapoznanie z procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym, gospodarka elektroniczna Zapoznanie z najnowszymi metodami zarządzania produkcją i usługami B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Wykłady emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe eminaria (W) (Ć) (L) (P/) () (T) Zajęcia terenowe 25

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP4 EP5 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Objaśnia podstawowe definicje związane z zarządzaniem produkcją i usługami, wymienia podstawowe systemy produkcyjne i potrafi je opisać, graficznie odwzorowuje system jakim jest przedsiębiorstwo amodzielnie określa zapotrzebowanie materiałowe wymagane do produkcji oraz planuje proces produkcyjny amodzielnie analizuje procesy produkcyjne i i informacyjne w firmie, potrafi odwzorować proces produkcyjny i informacyjny Rozumie ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji systemów produkcyjnych Rozumie i wyjaśnia nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1 C2 C1, C4 C4 efektów kształcenia dla kierunku K_W29 K_U32 K_U32 K_K21 K_W29 obszaru 1A_W07 1A_W11 1A_U02 1A_U07 1A_U02 1A_U07 1A_K04 1A_K05 1A_K07 1A_W07 1A_W11 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T T1W T2W T3W T4W T5W T6W T7W T8W T9W T10W T11W T12W T13W T14W T15W Treści programowe Forma: wykład Przedsiębiorstwo, a łańcuch dostaw (Podstawowe definicje, przedsiębiorstwo produkcyjne w ujęciu systemowym, logistyka przedsiębiorstwa przemysłowego) Zarządzanie produkcją (Podstawowe definicje, poziomy zarządzania, zarządzanie, a sterowanie, decyzje w zarządzaniu) ystem produkcyjny (truktura systemu produkcyjnego, elementy składowe systemu produkcyjnego, uogólniony model systemu produkcyjnego, otoczenie systemu produkcyjnego) Klasyfikacja systemów produkcyjnych (charakterystyka liniowego, gniazdowego układu produkcyjnego oraz specjalizacji przedmiotowej) trategie projektowania struktur produkcyjnych (Oparte o kryterium technicznoekonomiczne, socjologiczno-psychologiczne, zaawansowanej techniki wytwarzania AMT i zaawansowanej/wysokiej techniki HT) truktura organizacyjna przedsiębiorstwa (truktura produkcyjno-administracyjna, omówienie czynników kształtujących strukturę administracyjną przedsiębiorstwa) Zarządzanie zapasami I (Podstawowy model zapasów, optymalna wielkość dostawy, wzór Wilsona, omówienie modeli szacowania popytu, koncepcja VMI w planowaniu produkcji, analiza ABC w zarządzaniu zapasami) Zarządzanie zapasami II (Koncepcja VMI w planowaniu produkcji, analiza ABC w zarządzaniu zapasami) Planowanie produkcji I (truktura i hierarchia planów w przedsiębiorstwie, planowanie, a sterowanie, charakterystyka planów operacyjnych, taktycznych i strategicznych w planowaniu produkcji) Planowanie produkcji II (Charakterystyka systemów produkcyjnych: produkcja na zamówienie (make to order); produkcja na magazyn (make to stock), złożenie na zamówienie (assembly to order)) Informacja w przedsiębiorstwie (Analiza procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, mapowanie procesów, pętla zarządzania w procesach produkcyjnych) Funkcjonalność Zintegrowanych ystemów Informatycznych (Informacja w przedsiębiorstwie, omówienie podstawowych funkcji systemów klasy ERP, MRP i WM) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją I (Elastyczne systemy wytwórcze FM, zintegrowane systemy wytwórcze) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją II (Zarządzanie przez jakość TQM, reengineering, X-engineering) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją III (Uszczuplone zarządzanie Lean Manufacturing, Kaizen) liczba godzin EP , EP , 2, EP4, EP5 2 EP4, EP5 2 EP4, EP5 26

3 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca D. BURCHART-KOROL, J. FURMAN: Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice KRZYŻANIAK: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002 M. FERTCH (Red.): Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 J. ŁAŃCUCKI: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006 Z. MARTYNIAK: Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki., Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork 2001 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład Metody dydaktyczne Wykład informacyjny wsparty prezentacją mulitmedialną, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia EP4 EP5 E P X X X X X E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 27

4 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP4 EP5 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi objaśnić podstawowych definicji związanych z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, nie potrafi odwzorować graficznie systemu jakim jest przedsiębiorstwo tudent nie potrafi objaśnić podstawowego modelu sterowania zapasami, nie potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu i jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent nie potrafi przeanalizować procesów produkcyjnych i informacyjnych w firmie, nie potrafi ich odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Nie potrafi objaśnić ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Nie potrafi wymienić nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, nie potrafi ich opisać, nie potrafi podać przykładów wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyjaśnia niektóre podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, nie potrafi odwzorować graficznie systemu jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić podstawowy model sterowania zapasami, nie potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu i jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, nie potrafi ich odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Zauważa potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, wybrane z nich potrafi scharakteryzować, nie potrafi podać przykładów wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyjaśnia niektóre podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, potrafi odwzorować graficznie system jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić podstawowy model sterowania zapasami, potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu, nie potrafi wyjaśnić jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, potrafi je odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Rozumie potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, potrafi je scharakteryzować oraz potrafi podać przykłady ich wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyczerpująco wyjaśnia podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, potrafi odwzorować graficznie system jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić i rozumie podstawowy model sterowania zapasami, na czym polega szacowanie popytu, umie wykorzystać pozyskane informacje do planowania produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, potrafi je odwzorować graficznie, rozumie potrzebę ich ciągłego doskonalenia Rozumie potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki je kształtując, potrafi scharakteryzować podstawowe systemy produkcyjne, podejmuje merytoryczną dyskusję Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, potrafi je scharakteryzować, potrafi podać przykłady ich wykorzystania, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju systemu produkcyjnego oraz motywuje swoje racje POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocena podsumowująca w formie pisemnego egzaminu po zakończeniu wykładów OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 100% RAZEM 100 % 28

5 Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 15 x 4 godz. = 60 godz. 7 Łączny nakład pracy studenta 90 8 Punkty ECT za przedmiot 4 ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: 60 4 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr zymon Grabański Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis 29

6 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s7-2012ZMIP Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 10 Liczba punktów ECT 2 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), dr Piotr Nowakowski wykład stopień lub tytuł naukowy, mgr inż. Irena Werner ćwiczenia audytoryjne adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: C1 C2 Zapoznanie studentów z problematyką ochrony środowiska Uświadomienie studentom faktu, że ochrona przyrody i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju jest powinnością ich samych, a nie jedynie instytucji państwowych, gdzie ochrona środowiska zaczyna się w domu i najbliższym otoczeniu, a kończy na szczeblu międzynarodowym Przedstawienie zakreus obowiązków dla przedsiębiorców jakie wynikają z praktyki gospodarczej w relacji człowiekekonomia-środowisko B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) III

7 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma podstawową wiedzę dotyczącą roli i ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego w funkcjonowaniu MP. Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem MP w relacji człowiek-ekonomia-środowisko. Jest zdolny do doskonalenia zawodowego na rzecz rozwoju regionu w kluczowych aspektach sprawnego funkcjonowania sektora MP na lokalnym rynku. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe celów C1, C2 Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku K_W32 C2, K_U32 K_K20 liczba godzin obszaru 1A_W07 1A_W09 1A_U02 1A_U07 1A_K01 1A_K06 Forma: wykład T1W Rozwój zrównoważony. Definicja. Zarys historyczny idei zrównoważonego rozwoju - przegląd najważniejszych wydarzeń i etapów jej ewolucji od Deklaracji z Rio po współczesność. Agenda T2W Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016, kierunki działań systemowych 2, T3W Prawne aspekty zarządzania środowiskiem, zasoby środowiska, wartość środowiska, pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych. 2,, T4W Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Koło Deminga 2, T5W Norma IO i audit środowiskowy 2, T6W ystem pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko - OOŚ 2, T7W Dostęp do informacji publicznej, do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji - integralny element demokracji. Krótki przewodnik do obowiązującego,, 2 prawa polskiego. chemat procedury dostępu do informacji publicznej. Państwowy Monitoring Środowiska. T8W Konsultacje i negocjacje w procesie podejmowania decyzji środowiskowych 1,, Forma: ćwiczenia audytoryjne T1C Świadomość ekologiczna definicja, proces kształtowania poziomu świadomości w czasie, jej znaczenie dla formowania polityki ekologicznej państwa. 1 T2C Przykłady degradacji środowiska w przeszłości (do wyboru): - exemplum DDT opracowanie własne, - dramatyczny apel ofiar choroby minamata; artykuł Helena Noskowicz, Aura nr 12/1977, - zatrucia ekosystemów - prezentacja krótkich streszczeń artykułów monitorujących stan środowiska przyrodniczego, Aura lata te, 2, - przegląd krótkich informacji zawartych w raportach o stanie środowiska naturalnego (wody podziemne) w woj. pilskim, lata 1983, -87, -92, -94, 95-96, woj. wielkopolskim lata , Podsumowanie: świadomość wczoraj a dziś, potrzeba ciągłej edukacji - dyskusja T3C Wybrane zagadnienia z organizacji życia na poziomie populacji gatunku. Mechanizmy regulujące tempo wzrostu populacji różnych gatunków, zagęszczenie populacji zwierzęcych w zrównoważonym ekosystemie (I i II zasada termodynamiki przepływ energii). Demografia, konflikt człowieka ze środowiskiem, wykładnicze tempo zachodzących zmian, formuła społeczeństwa 20:80, pojęcie multikulti. Podsumowanie: granice wzrostu określone wydolnością ekosystemu dyskusja 2, EP T4C T5C T6C T7C T8C Globalne ocieplenie winny człowiek: tak/nie, raporty IPCC, NIPCC, handel emisjami gazów cieplarnianych, pakiet klimatyczno-energetyczny Energia jądrowa: tak/nie, dawki promieniowania, hipoteza LNT, hormeza radiacyjna, spuścizna Czarnobyla, dobroczynne promieniowanie małych dawek Energia odnawialna: tak/nie. Rodzaje energii, możliwości technologiczne, potencjał kraju, uwarunkowania prawne. Biopaliwa. Inne źródła energii (pozostałe, alternatywne?) węgiel kamienny, gaz łupkowy Krajowy system obszarów chronionych. Podstawowe sieci i obiekty o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Dyrektywa iedliskowa i Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej. ieć NATURA Ostoje siedliskowe i ostoje ptasie w krajowej sieci Natura Podstawy prawne, lista obiektów, zasady funkcjonowania. Nadzieje i obawy. Gospodarka odpadami. Dyrektywa IPPC, pozwolenie zintegrowane, najlepsze dostępne techniki BAT. Plany gospodarki odpadami - PGO. Zakłady zagospodarowania odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2, 2, 2, 2, 2,, 31

8 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca M. CARLEY, P. PAPEN: Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000 B. FIEDOR: Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań UE, Ekonomia i środowisko, Wrocław Białystok 2007 K. GÓRKA, B. POKROBKO, W RADECKI: Ochrona srodowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1994 B. BARTNICZAK, M. PTAK: Opłaty i podatki ekologiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2011 trona internetowa Ministerstwa Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zakładki do aktów prawnych trony internetowe organizacji rządowych, pozarządowych, ruchu obywatelskiego Rocznik tatystyki Międzynarodowej; http// METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne wykład Wykład multimedialny ćwiczenia audytoryjne Pokaz, prelekcja, dyskusja METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I x x x x x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % 32

9 POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład Test lub kolokwium Ćwiczenia laboratoryjne.kolokwium, udział w dyskusji OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 70% Zaliczenie ćwiczeń audytoryjne 30% RAZEM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 60 8 Punkty ECT za przedmiot 2 ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 1 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECT ZATWIERDZENIE YLABUA: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził dr Piotr Nowakowski Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 33

10 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s8-2012ZMIP Pozycja planu: D8 C1 C2 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy informacyjne w biznesie 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 3 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr inż. Paweł Łosoś Opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności związanych z logiką działania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą oraz gromadzenie i przetwarzanie danych. Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zintegrowanych systemów informatycznych w działalności firmy. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku poszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł oraz racjonalnego i etycznego ich wykorzystania w pracy zawodowej. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV

11 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w sektorze MP. Posiada umiejętności obsługi programów informatycznych w biznesie. Posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz świadomość konieczności własnego rozwoju zawodowego. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W33 1A_W07 C2 K_U34 K_K23 1A_U04 1A_U06 1A_K02 1A_K05 1A_K06 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania 2 T2W ystemy ERP - rys historyczny, wizje przyszłości 2 T3W ystemy ERP - co wybrać i jak wdrożyć? 4 T4W ERP przegląd dostawcy i ich systemy 4 T5W ervice Oriented Architecture 2 T6W Weryfikacja osiągnięcia celów kształcenia. 1 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. 2 T2C Dane w ZI. Przepływ danych przez ZI. 2 T3C ZI w przedsiębiorstwie wertykalnym. 2 T4C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 1: Praca z pojedynczymi zamówieniami sprzedaży. 2 T5C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 2 Produkcja na magazyn. 2 T6C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 3: Praca z wieloma zamówieniami sprzedaży. Produkcja na magazyn. 2 T7C Indywidualna praca studentów zarządzanie własną firmą. 2 T8C Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. Wady i zalety z uwzględnieniem ZI. 2 T9C Modele kosztowe, struktura materiałowa BOM tworzenie nowych produktów. 2 T10C Marszruty konfiguracja różnych rozwiązań technologicznych. 2 T11C Marszruty i struktury materiałowe. 2 T12C Cykle wytwarzania: Lead time (LT), Cumulative lead time (CLT), Manufacturing 2 lead time (MLT). T13C Gra w MRP wygrywa ten kto wyprodukuje jak najszybciej i najtaniej. 2 T14C MRP II, struktura planów. 2 T15C Weryfikacja założonych efektów kształcenia. 1 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN J. urma, Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład konwencjonalny wsparty prezentacją multimedialną, konwersacja. ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem icala, dyskusja, gry dydaktyczne. 35

12 METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia Forma oceny E E T K P R O D P U W U E x x x x x x x x P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia Nie posiada wiedzy dotyczącej metod i narzędzi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Nie potrafi zakładać i prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o zintegrowane systemy informacyjne. Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie dostrzega potrzeb samodoskonalenia i rozwoju, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Zna metody gromadzenia danych. Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach informacyjnych, nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. Dostrzega potrzebę samokształcenia, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Zna metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, nie stosuje ich w praktyce. Zna różne rozwiązania praktyczne. Nie potrafi precyzyjnie zarządzać przedsiębiorstwem. Dostrzega potrzebę samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. Nie stosuje ich w praktyce. Posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych przedsiębiorstw. Umiejętnie wykorzystuje zintegrowane systemy informacyjne do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna różne rozwiązania praktyczne. Dostrzega potrzebę samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład egzamin ustny, dyskusja, Ćwiczenia laboratoryjne obserwacja pracy w czasie zajęć, Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. tudent nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych w terminie do 14 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu kończącego wykłady. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 40 % Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 60 % RAZEM 100 % 36

13 Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 85 8 Punkty ECT za przedmiot 3 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 1 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: 40 2 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr inż. Paweł Łosoś Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami prof. dr hab. Kazimierz Pająk Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn Podpis 37

14 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-4s9-2012ZMIP Pozycja planu: D9 C1 C2 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MP 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr Andrzej Jaroszewicz-wykład mgr Andrzej Jaroszewicz-ćwiczenia audytoryjne Przekazanie podstawowej terminologii z zakresu prawa podatkowego oraz prawa o swobodzie działalności gospodarczej regulującej zasady funkcjonowania MP. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji finansowej przez MP w aspekcie podatkowym. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji finansowej przez MP w aspekcie bilansowym. C4 Przekazanie zasad ustalania wyniku na działalności w oparciu o zapisy w ewidencji finansowej MP. C5 Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. C6 Nabycie praktycznych umiejętności w analizie i wyciąganiu wniosków z prowadzonych ewidencji finansowych MP. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) 38

15 Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Posiada umiejętność prowadzenia wszystkich ewidencji finansowych MP. Potrafi zdefiniować i uzasadnić wybór poszczególnych ewidencje finansowe MP. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W29 1A_W07 C2 C5 K_W30 K_U31 K_U32 1A_W06 1A_U01 1A_U03 1A_U08 EP4 Potrafi ustalić wynik finansowy w oparciu o zapisy w ewidencji finansowej MP. C6 K_U30 K_U31 1A_U06 1A_U08 EP5 Interpretuje zapisy w ewidencji finansowej, czyta sprawozdania finansowe i podatkowe. C6 C4 K-U31 1A_U01 1A_U03 EP6 Bada pracując w zespole określony stan faktyczny i dobiera przepisy praw podatkowego w celu wyjaśnienia stanu faktycznego. C6 KU_32 1A_U02 1A_U07 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Przedstawienie podstawowych zagadnień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definicja przedsiębiorców i rodzaje przedsiębiorców. 4 T2W Omówienie przepisów regulujących zasady prowadzenia ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego przez osoby fizyczne. 2 T3W Omówienie przepisów regulujących zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2 T4W Omówienie przepisów ustawy o rachunkowości, regulujących zasady prowadzenia ksiąg 4 rachunkowych. T5W Zasady ustalania wyniku na działalności gospodarczej w oparciu o dane wynikające z ewidencji 4 rachunkowych. T6W Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych w świetle przepisów ustawy o EP5 podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicja przychodów, kosztów uzyskania, 4 dochodu, zasady ustalania zobowiązania podatkowego. T7W Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych w świetle przepisów ustawy o EP5 podatku dochodowym od osób prawnych. Definicja przychodów, kosztów uzyskania, dochodu, 2 zasady ustalania zobowiązania podatkowego. T8W Zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Przedmiot i podmiot opodatkowania, definicja EP6 4 obrotu i zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT. T9W Budowa i rodzaje sprawozdań finansowych jednostki, zasady ustalania wyniku finansowego. 4 EP4 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C porządzanie ewidencji finansowej zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalanie 3 zobowiązania podatkowego, klasyfikacja dowodów księgowych. T2C porządzanie ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ustalanie dochodu/straty, 4 klasyfikacja dowodów księgowych. T3C Obliczanie zobowiązania podatkowego w oparciu o zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. 2 EP4 T4C Klasyfikowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w oparciu o definicję ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2 T5C porządzanie rozliczenia w podatku od towarów i usług w oparciu o prowadzone ewidencje finansowe. 3 EP4 T6C Księgowanie na kontach księgowych typowych operacji gospodarczych. 6 T7C Ustalanie wyniku finansowego i definiowanie wyniku, czytanie sprawozdań finansowych. 3 EP4 T8C EP5 Definiowanie różnic, wad i zalet ewidencji księgowych. 2 EP6 T9C Ustalanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości. 2 T10C Definiowanie różnic w zakresie ewidencji finansowych i analizowanie optymalizacji ich 3 wyboru w opisanych stanach faktycznych. EP6 39

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr inż. Paweł Łosoś Pawel.Losos@pwsz.pila.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-5s13-2012IWBIA Pozycja planu: D13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zintegrowane systemy informatyczne 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl

tadeusz.juja@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3k7-2012 Pozycja planu: C7 7. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 2 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s18-2012PiMR-

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L3s6-2012TIH Pozycja planu: D6 C1 C2 C3 C C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s11-01ZMIP Pozycja planu: D11 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing i badania rynku Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) IV 10 10 - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) IV 10 10 - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4s8-0IINN Pozycja planu: D5 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Regulacje prawne Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k4-2012NS Pozycja planu: C4

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k4-2012NS Pozycja planu: C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k4-2012N Pozycja planu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Analiza ekonomiczna 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k2-2012NS Pozycja planu: C2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6k2-2012NS Pozycja planu: C2 Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-6k2-2012N Pozycja planu: C2 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody wyceny projektów gospodarczych 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IINS Pozycja planu: D1

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IINS Pozycja planu: D1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-2s1-2012IIN Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Komputerowe programy użytkowe 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 10 - - - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 10 - - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-3s4-202IWBIAN Pozycja planu: D4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo administracyjne 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA0-IPMIBM-I-3k10-01-

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

4. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Kod przedmiotu: LILA02-IKO-L-4s22-2012IWBIA ozycja planu: D22 4. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyki międzysemestralne 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

dr Tadeusz Różański wykład dr Tadeusz Różański ćwiczenia audytoryjne tadeusz.rozanski@pwsz.pila.pl

dr Tadeusz Różański wykład dr Tadeusz Różański ćwiczenia audytoryjne tadeusz.rozanski@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4s10-01IWBIA Pozycja planu: D10 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Badania operacyjne I Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

8 Specjalność. Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr Danuta Andrzejczyk wykład, ćwiczenia audytoryjne

8 Specjalność. Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr Danuta Andrzejczyk wykład, ćwiczenia audytoryjne Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-p13-01 Pozycja planu: B13 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość I Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia 4

Bardziej szczegółowo

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

doc. dr Bazyli Czyżewski wykład doc. dr Bazyli Czyżewski ćwiczenia audytoryjne dr Sebastian Stępień wykład dr Sebastian Stępień ćwiczenia audytoryjne

doc. dr Bazyli Czyżewski wykład doc. dr Bazyli Czyżewski ćwiczenia audytoryjne dr Sebastian Stępień wykład dr Sebastian Stępień ćwiczenia audytoryjne Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-4p4-2012 Pozycja planu: B4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Makroekonomia II 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s3-0RIN Pozycja planu: D3 C C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Podatki dochodowe Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

mgr Paweł Pyziak wykład mgr Paweł Pyziak ćwiczenia audytoryjne ppyziak@pwsz.pila.pl

mgr Paweł Pyziak wykład mgr Paweł Pyziak ćwiczenia audytoryjne ppyziak@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-6s18-2012IWBIA Pozycja planu: D18 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Techniki komunikacji 2 Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S

PLPILA02-IPMIBM-6,7s19-2012IP-S do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-2012IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Bazy danych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-S Pozycja planu: D2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-S Pozycja planu: D2 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s2-2012IP-

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-5s3-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-5s3-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji

Zapoznanie studentów z problematyką optymalizacji zapasów, logistyką produkcji i dystrybucji Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-VI-6d1-2012IP-N

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

(s.zwierzchlewski@ue.poznan.pl)

(s.zwierzchlewski@ue.poznan.pl) Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4k3-01 Pozycja planu:. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Polityka gospodarcza Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013LS-S Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4s12-2013L- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 3 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Zakład lektrotechniki i lektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VIk5b-2013- Pozycja planu: 5b A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu lektryczne instalacje budowlane 2 Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPTRA-I-4s16-2012T/TD-S

PLPILA02-IPTRA-I-4s16-2012T/TD-S do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

8 Specjalność. Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr Danuta Andrzejczyk wykład, ćwiczenia audytoryjne

8 Specjalność. Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, dr Danuta Andrzejczyk wykład, ćwiczenia audytoryjne Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-p14-2012 Pozycja planu: B14 2. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość II 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy Kierunek studiów konomia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013S Pozycja planu: A2

Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013S Pozycja planu: A2 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1o2-2013 Pozycja planu: A2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Język obcy I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3

Ćwiczenia laboratoryjne. Ćwiczenia projektowe (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) IV 15 30 3 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s1-01IWBIAS Pozycja planu: D1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie się studentów w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Doskonalenie się studentów w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. do PROCDURY 1.11. WYKONANI YLABUU DO PRZDMIOTU UJĘTGO W PROGRAMI KZTAŁCNIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6/7s22-2012MKwPM- Pozycja

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl)

Instytut Ekonomiczny. 8 Specjalność. 10 Liczba punktów ECTS 3 doc. dr inż. Jan Polcyn (Jan.Polcyn@pwsz.pila.pl) Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1p9-2012 Pozycja planu: B9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu teorii przekładu.

Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu teorii przekładu. Kod przedmiotu: IHFIL-L-5s-203L-N Pozycja planu: D. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

C5 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-S Pozycja planu: D8

C5 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-S Pozycja planu: D8 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s8-2012IP-

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile od przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4k3-2012-

Bardziej szczegółowo

dr Tadeusz Różański- wykład

dr Tadeusz Różański- wykład Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p8-01 Pozycja planu: B8 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu konometria Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów konomia 4 Poziom

Bardziej szczegółowo

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa

Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECTS 4. Instytut Ekonomiczny, Zakład Turystyki i Hotelarstwa Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-5s1-01TIHN Pozycja planu: D1 C1 C C4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl

doc. dr Tadesse Haile wykład tadesse.hailek@gmail.com mgr Rafał Zdzierela ćwiczenia audytoryjne rafal.zdzierela@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-4p1-01 Pozycja planu: B1 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse i Bankowość Kierunek studiów konomia 3 Poziom studiów I stopnia - licencjackie

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VIkC23-2013- Pozycja planu: C23 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ymulacja komputerowa układów dynamicznych 2 Kierunek studiów lektrotechnika

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-202RISNS Pozycja planu: D7 C C2 C3 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Rachunkowość podatkowa 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s13-2012ZMISPS Pozycja planu: D13 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s1-2012ZMIP Pozycja planu: D1 C1 C2 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ubezpieczenia i ryzyko gospodarcze 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014S Pozycja planu: B11

Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014S Pozycja planu: B11 Kod przedmiotu: IOZPIE-L-2sp11-2014 Pozycja planu: B11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

e-mail: leszekporowski@wp.pl

e-mail: leszekporowski@wp.pl Kod przedmiotu: PLPILAIOZKO-L-1p3-2014 Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Anatomia I 2 Kierunek studiów Kosmetologia 3 Poziom studiów I stopnia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności wyznaczania i interpretowania metod opisu struktury zbiorowości statystycznej

Nabycie umiejętności wyznaczania i interpretowania metod opisu struktury zbiorowości statystycznej Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3p7-2012 Pozycja planu: B7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu tatystyka opisowa 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Humanistyczny

Instytut Humanistyczny Kod przedmiotu: LILA02-IH-L-6s19-2012/N ozycja planu: E19 1. INFORMACJE O RZEDMIOCIE A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka zawodowa specjalnościowa 2 Kierunek studiów raca socjalna 3 oziom studiów

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-5s6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-5s6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile od przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-3k10-013L-N IHFIL-L-3k10-013FA-N Pozycja planu: C10 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6)

Metodyka nauczania języka obcego w szkole podstawowej (4-6) Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s12-2013FA- Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodyka języka obcego w szkole (4-6) 2 Rodzaj przedmiotu specjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki. dr inż. Jan Deskur ( ) wykład,

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki. dr inż. Jan Deskur ( ) wykład, Instytut Poli Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-IpB9-2013- Pozycja planu: B9 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Inżynieria materiałowa 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu 10 Liczba punktów ECTS 4. B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPTRA-I-3k4-2012LT-

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L3s6-01TIHN Pozycja planu: D6 C1 C C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Logistyka w turystyce Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl)

Instytut Politechniczny Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu. Małgorzata Kastelik, mgr (mkastelik@pwsz.pila.pl) Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5d6-2012IP-

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl

mgr inż. Piotr Sosnowski piotr.sosnowski@pwsz.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L5s15-01ZMIPN Pozycja planu: D15 C1 C C3 C5 C6 C7 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Finanse Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki. Język obcy 2 (j. angielski) mgr Tomasz Mucha. tomasz_mucha@interia.

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki. Język obcy 2 (j. angielski) mgr Tomasz Mucha. tomasz_mucha@interia. Kod przedmiotu: PLPILA0-IPL-I-IIoA3-013- Pozycja planu: A3 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Język obcy (j. angielski) Kierunek studiów lektrotechnika 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15

Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. Samokształcenie. terenowe (W) (Ć) (SK) (P/S) (S) (T) III 25 75 15 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3k15-2013 Pozycja planu: C15 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-4k11-013L- IHFIL-L-4k11-013FA- Pozycja planu: C11 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne polsko-angielskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Potrafi odpowiednio zachować się wobec pacjentów i ich rodzin w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Potrafi odpowiednio zachować się wobec pacjentów i ich rodzin w sytuacjach trudnych emocjonalnie. Kod przedmiotu: IOZPIE-L-1sp5-2014 Pozycja planu: B5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychologia 2 Kierunek studiów Pielęgniarstwo 3 Poziom studiów I stopień licencjackie

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e-mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e-mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-4s8-2013 ozycja planu: D8 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni III 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-7d19-2012PiMR-S

PLPILA02-IPMIBM-I-7d19-2012PiMR-S do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Przekazać uporządkowaną wiedzę w zakresie definiowania oraz działania różnych rodzajów energii stosowanych w fizykoterapii

Przekazać uporządkowaną wiedzę w zakresie definiowania oraz działania różnych rodzajów energii stosowanych w fizykoterapii Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5o10-2013 Pozycja planu: A10 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Medycyna sportu 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s LS-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s LS-S Pozycja planu: D10 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s10-2013L- Pozycja planu: D10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VkC12-2013- Pozycja planu: C12 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu nergoelektronika II 2 Kierunek studiów lektrotechnika 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s LS-S Pozycja planu: D14

Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s LS-S Pozycja planu: D14 Kod przedmiotu: IHFIL-L-6s1-2013L- Pozycja planu: D1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyczna gramatyka języka niemieckiego 5 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4

Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci. C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p10-2013 Pozycja planu: B10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3

Bardziej szczegółowo

Język obcy III (j. angielski)

Język obcy III (j. angielski) Kod przedmiotu: PLPILA02-IKO-L-3o4-2012 Pozycja planu: A4 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Język obcy III (j. angielski) 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. e mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: LILA02-IOZFIZ-L-2s6-2013 ozycja planu D6 1. INFORMACJ O RZDMIOCI A. odstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu raktyka w pracowni I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 oziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPL-I-VkC21-2013- Pozycja planu: C21 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu terowniki programowalne I 2 Kierunek studiów lektrotechnika 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s3-2012IP-S Pozycja planu: D3

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s3-2012IP-S Pozycja planu: D3 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-4s3-2012IP-

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA0-IPELE-I-VIIk4-013- Pozycja planu: 4 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy sterowania układami elektromechanicznymi Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIk-2013-S Pozycja planu: A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Teoria obwodów II 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4 Poziom

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4k7-2013N Pozycja planu: C7 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane: 1 Nazwa przedmiotu Masaż leczniczy II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

na jakość estetyczną. Uświadomienie i zapoznanie z patologiami głosu (choroby i ich etiologia, badania

na jakość estetyczną. Uświadomienie i zapoznanie z patologiami głosu (choroby i ich etiologia, badania Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s5-2012FA- Pozycja planu: D 5 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu misja głosu 2 Kierunek studiów Filologia 3 Poziom studiów I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s2-2012FA-S Pozycja planu: D2. Instytut Humanistyczny kierunek studiów 9 Liczba punktów ECTS 2

Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s2-2012FA-S Pozycja planu: D2. Instytut Humanistyczny kierunek studiów 9 Liczba punktów ECTS 2 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s2-2012FA-S Pozycja planu: D2 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Psychologia ogólna 2 Kierunek studiów Filologia 3 Poziom studiów I stopnia (lic.)

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5s12-2013 Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-6s13-2013N Pozycja planu: D13 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii

Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-6k18-2013 Pozycja planu: C18 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI 1 Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-072 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo