mgr Szymon Grabański wykład Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Szymon Grabański wykład szymon.grabanski@pwsz.pila.pl Seminaria (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 30 - - - -"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012ZMIP Pozycja planu: D6 C1 C2 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy Polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr zymon Grabański wykład Zdefiniowanie sytemu produkcyjnego, klasyfikacje systemów produkcyjnych Zapoznanie z zagadnieniem planowania potrzeb materiałowych i planowania produkcji Zapoznanie z procesami informacyjnymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym, gospodarka elektroniczna Zapoznanie z najnowszymi metodami zarządzania produkcją i usługami B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Wykłady emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe eminaria (W) (Ć) (L) (P/) () (T) Zajęcia terenowe 25

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt EP4 EP5 Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Objaśnia podstawowe definicje związane z zarządzaniem produkcją i usługami, wymienia podstawowe systemy produkcyjne i potrafi je opisać, graficznie odwzorowuje system jakim jest przedsiębiorstwo amodzielnie określa zapotrzebowanie materiałowe wymagane do produkcji oraz planuje proces produkcyjny amodzielnie analizuje procesy produkcyjne i i informacyjne w firmie, potrafi odwzorować proces produkcyjny i informacyjny Rozumie ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji systemów produkcyjnych Rozumie i wyjaśnia nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów C1 C2 C1, C4 C4 efektów kształcenia dla kierunku K_W29 K_U32 K_U32 K_K21 K_W29 obszaru 1A_W07 1A_W11 1A_U02 1A_U07 1A_U02 1A_U07 1A_K04 1A_K05 1A_K07 1A_W07 1A_W11 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T T1W T2W T3W T4W T5W T6W T7W T8W T9W T10W T11W T12W T13W T14W T15W Treści programowe Forma: wykład Przedsiębiorstwo, a łańcuch dostaw (Podstawowe definicje, przedsiębiorstwo produkcyjne w ujęciu systemowym, logistyka przedsiębiorstwa przemysłowego) Zarządzanie produkcją (Podstawowe definicje, poziomy zarządzania, zarządzanie, a sterowanie, decyzje w zarządzaniu) ystem produkcyjny (truktura systemu produkcyjnego, elementy składowe systemu produkcyjnego, uogólniony model systemu produkcyjnego, otoczenie systemu produkcyjnego) Klasyfikacja systemów produkcyjnych (charakterystyka liniowego, gniazdowego układu produkcyjnego oraz specjalizacji przedmiotowej) trategie projektowania struktur produkcyjnych (Oparte o kryterium technicznoekonomiczne, socjologiczno-psychologiczne, zaawansowanej techniki wytwarzania AMT i zaawansowanej/wysokiej techniki HT) truktura organizacyjna przedsiębiorstwa (truktura produkcyjno-administracyjna, omówienie czynników kształtujących strukturę administracyjną przedsiębiorstwa) Zarządzanie zapasami I (Podstawowy model zapasów, optymalna wielkość dostawy, wzór Wilsona, omówienie modeli szacowania popytu, koncepcja VMI w planowaniu produkcji, analiza ABC w zarządzaniu zapasami) Zarządzanie zapasami II (Koncepcja VMI w planowaniu produkcji, analiza ABC w zarządzaniu zapasami) Planowanie produkcji I (truktura i hierarchia planów w przedsiębiorstwie, planowanie, a sterowanie, charakterystyka planów operacyjnych, taktycznych i strategicznych w planowaniu produkcji) Planowanie produkcji II (Charakterystyka systemów produkcyjnych: produkcja na zamówienie (make to order); produkcja na magazyn (make to stock), złożenie na zamówienie (assembly to order)) Informacja w przedsiębiorstwie (Analiza procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, mapowanie procesów, pętla zarządzania w procesach produkcyjnych) Funkcjonalność Zintegrowanych ystemów Informatycznych (Informacja w przedsiębiorstwie, omówienie podstawowych funkcji systemów klasy ERP, MRP i WM) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją I (Elastyczne systemy wytwórcze FM, zintegrowane systemy wytwórcze) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją II (Zarządzanie przez jakość TQM, reengineering, X-engineering) Nowoczesne systemu zarządzania produkcją III (Uszczuplone zarządzanie Lean Manufacturing, Kaizen) liczba godzin EP , EP , 2, EP4, EP5 2 EP4, EP5 2 EP4, EP5 26

3 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca D. BURCHART-KOROL, J. FURMAN: Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice KRZYŻANIAK: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka, Poznań 2002 M. FERTCH (Red.): Logistyka produkcji, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003 J. ŁAŃCUCKI: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006 Z. MARTYNIAK: Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki., Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork 2001 METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład Metody dydaktyczne Wykład informacyjny wsparty prezentacją mulitmedialną, wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia EP4 EP5 E P X X X X X E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 27

4 KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia EP4 EP5 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 tudent nie potrafi objaśnić podstawowych definicji związanych z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, nie potrafi odwzorować graficznie systemu jakim jest przedsiębiorstwo tudent nie potrafi objaśnić podstawowego modelu sterowania zapasami, nie potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu i jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent nie potrafi przeanalizować procesów produkcyjnych i informacyjnych w firmie, nie potrafi ich odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Nie potrafi objaśnić ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Nie potrafi wymienić nowoczesnych metod zarządzania produkcją i usługami, nie potrafi ich opisać, nie potrafi podać przykładów wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyjaśnia niektóre podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, nie potrafi odwzorować graficznie systemu jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić podstawowy model sterowania zapasami, nie potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu i jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, nie potrafi ich odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Zauważa potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, wybrane z nich potrafi scharakteryzować, nie potrafi podać przykładów wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyjaśnia niektóre podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, potrafi odwzorować graficznie system jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić podstawowy model sterowania zapasami, potrafi wyjaśnić na czym polega szacowanie popytu, nie potrafi wyjaśnić jak może zostać wykorzystane przy planowaniu produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, potrafi je odwzorować graficznie, nie rozumie potrzeby ich doskonalenia Rozumie potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki, nie potrafi scharakteryzować podstawowych systemów produkcyjnych Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, potrafi je scharakteryzować oraz potrafi podać przykłady ich wykorzystania, nie rozumie potrzeby ciągłego rozwoju tudent wyczerpująco wyjaśnia podstawowe definicje związane z zarządzaniem, przedsiębiorstwem, produkcją i usługami, potrafi odwzorować graficznie system jakim jest przedsiębiorstwo tudent potrafi objaśnić i rozumie podstawowy model sterowania zapasami, na czym polega szacowanie popytu, umie wykorzystać pozyskane informacje do planowania produkcji tudent definiuje procesy produkcyjne i informacyjne występujące w firmie, potrafi je odwzorować graficznie, rozumie potrzebę ich ciągłego doskonalenia Rozumie potrzebę uwzględnienia ekonomicznych i społecznych aspektów organizacji systemów produkcyjnych, potrafi wymienić podstawowe czynniki je kształtując, potrafi scharakteryzować podstawowe systemy produkcyjne, podejmuje merytoryczną dyskusję Potrafi wymienić nowoczesne metody zarządzania produkcją i usługami, potrafi je scharakteryzować, potrafi podać przykłady ich wykorzystania, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju systemu produkcyjnego oraz motywuje swoje racje POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład ocena podsumowująca w formie pisemnego egzaminu po zakończeniu wykładów OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 100% RAZEM 100 % 28

5 Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: 15 x 4 godz. = 60 godz. 7 Łączny nakład pracy studenta 90 8 Punkty ECT za przedmiot 4 ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 0 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: 60 4 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr zymon Grabański Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu Ekonomicznego Podpis 29

6 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s7-2012ZMIP Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Ochrona środowiska 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 10 Liczba punktów ECT 2 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), dr Piotr Nowakowski wykład stopień lub tytuł naukowy, mgr inż. Irena Werner ćwiczenia audytoryjne adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: C1 C2 Zapoznanie studentów z problematyką ochrony środowiska Uświadomienie studentom faktu, że ochrona przyrody i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju jest powinnością ich samych, a nie jedynie instytucji państwowych, gdzie ochrona środowiska zaczyna się w domu i najbliższym otoczeniu, a kończy na szczeblu międzynarodowym Przedstawienie zakreus obowiązków dla przedsiębiorców jakie wynikają z praktyki gospodarczej w relacji człowiekekonomia-środowisko B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) III

7 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma podstawową wiedzę dotyczącą roli i ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego w funkcjonowaniu MP. Analizuje w sposób krytyczny, formułuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem MP w relacji człowiek-ekonomia-środowisko. Jest zdolny do doskonalenia zawodowego na rzecz rozwoju regionu w kluczowych aspektach sprawnego funkcjonowania sektora MP na lokalnym rynku. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe celów C1, C2 Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do efektów kształcenia dla kierunku K_W32 C2, K_U32 K_K20 liczba godzin obszaru 1A_W07 1A_W09 1A_U02 1A_U07 1A_K01 1A_K06 Forma: wykład T1W Rozwój zrównoważony. Definicja. Zarys historyczny idei zrównoważonego rozwoju - przegląd najważniejszych wydarzeń i etapów jej ewolucji od Deklaracji z Rio po współczesność. Agenda T2W Polityka ekologiczna państwa w latach z perspektywą do roku 2016, kierunki działań systemowych 2, T3W Prawne aspekty zarządzania środowiskiem, zasoby środowiska, wartość środowiska, pojęcie efektów zewnętrznych i ekologicznych kosztów zewnętrznych. 2,, T4W Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Koło Deminga 2, T5W Norma IO i audit środowiskowy 2, T6W ystem pozwoleń na korzystanie ze środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko - OOŚ 2, T7W Dostęp do informacji publicznej, do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji - integralny element demokracji. Krótki przewodnik do obowiązującego,, 2 prawa polskiego. chemat procedury dostępu do informacji publicznej. Państwowy Monitoring Środowiska. T8W Konsultacje i negocjacje w procesie podejmowania decyzji środowiskowych 1,, Forma: ćwiczenia audytoryjne T1C Świadomość ekologiczna definicja, proces kształtowania poziomu świadomości w czasie, jej znaczenie dla formowania polityki ekologicznej państwa. 1 T2C Przykłady degradacji środowiska w przeszłości (do wyboru): - exemplum DDT opracowanie własne, - dramatyczny apel ofiar choroby minamata; artykuł Helena Noskowicz, Aura nr 12/1977, - zatrucia ekosystemów - prezentacja krótkich streszczeń artykułów monitorujących stan środowiska przyrodniczego, Aura lata te, 2, - przegląd krótkich informacji zawartych w raportach o stanie środowiska naturalnego (wody podziemne) w woj. pilskim, lata 1983, -87, -92, -94, 95-96, woj. wielkopolskim lata , Podsumowanie: świadomość wczoraj a dziś, potrzeba ciągłej edukacji - dyskusja T3C Wybrane zagadnienia z organizacji życia na poziomie populacji gatunku. Mechanizmy regulujące tempo wzrostu populacji różnych gatunków, zagęszczenie populacji zwierzęcych w zrównoważonym ekosystemie (I i II zasada termodynamiki przepływ energii). Demografia, konflikt człowieka ze środowiskiem, wykładnicze tempo zachodzących zmian, formuła społeczeństwa 20:80, pojęcie multikulti. Podsumowanie: granice wzrostu określone wydolnością ekosystemu dyskusja 2, EP T4C T5C T6C T7C T8C Globalne ocieplenie winny człowiek: tak/nie, raporty IPCC, NIPCC, handel emisjami gazów cieplarnianych, pakiet klimatyczno-energetyczny Energia jądrowa: tak/nie, dawki promieniowania, hipoteza LNT, hormeza radiacyjna, spuścizna Czarnobyla, dobroczynne promieniowanie małych dawek Energia odnawialna: tak/nie. Rodzaje energii, możliwości technologiczne, potencjał kraju, uwarunkowania prawne. Biopaliwa. Inne źródła energii (pozostałe, alternatywne?) węgiel kamienny, gaz łupkowy Krajowy system obszarów chronionych. Podstawowe sieci i obiekty o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Dyrektywa iedliskowa i Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej. ieć NATURA Ostoje siedliskowe i ostoje ptasie w krajowej sieci Natura Podstawy prawne, lista obiektów, zasady funkcjonowania. Nadzieje i obawy. Gospodarka odpadami. Dyrektywa IPPC, pozwolenie zintegrowane, najlepsze dostępne techniki BAT. Plany gospodarki odpadami - PGO. Zakłady zagospodarowania odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2, 2, 2, 2, 2,, 31

8 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca M. CARLEY, P. PAPEN: Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000 B. FIEDOR: Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań UE, Ekonomia i środowisko, Wrocław Białystok 2007 K. GÓRKA, B. POKROBKO, W RADECKI: Ochrona srodowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1994 B. BARTNICZAK, M. PTAK: Opłaty i podatki ekologiczne teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2011 trona internetowa Ministerstwa Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zakładki do aktów prawnych trony internetowe organizacji rządowych, pozarządowych, ruchu obywatelskiego Rocznik tatystyki Międzynarodowej; http//www.stat.gov.pl/gus METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia Metody dydaktyczne wykład Wykład multimedialny ćwiczenia audytoryjne Pokaz, prelekcja, dyskusja METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia E P E U T K W U Forma oceny P R O D E P K I x x x x x x EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie do 50 % kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 51 % - 60% (3) 61% - 70% (3,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) kształcenia na poziomie 71% - 80% (4) 81% - 90% (4,5) przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % przedmiotowe efekty kształcenia na poziomie 91% % 32

9 POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład Test lub kolokwium Ćwiczenia laboratoryjne.kolokwium, udział w dyskusji OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 70% Zaliczenie ćwiczeń audytoryjne 30% RAZEM 100 % Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 60 8 Punkty ECT za przedmiot 2 ECT 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 1 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ECT ZATWIERDZENIE YLABUA: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził dr Piotr Nowakowski Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 33

10 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-6s8-2012ZMIP Pozycja planu: D8 C1 C2 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu ystemy informacyjne w biznesie 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 3 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr inż. Paweł Łosoś Opanowanie wiedzy i zdobycie podstawowych umiejętności związanych z logiką działania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą oraz gromadzenie i przetwarzanie danych. Przygotowanie studentów do praktycznego wykorzystywania zintegrowanych systemów informatycznych w działalności firmy. Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku poszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł oraz racjonalnego i etycznego ich wykorzystania w pracy zawodowej. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV

11 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w sektorze MP. Posiada umiejętności obsługi programów informatycznych w biznesie. Posiada umiejętności pracy i współpracy z instytucjami otoczenia biznesu oraz świadomość konieczności własnego rozwoju zawodowego. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W33 1A_W07 C2 K_U34 K_K23 1A_U04 1A_U06 1A_K02 1A_K05 1A_K06 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania 2 T2W ystemy ERP - rys historyczny, wizje przyszłości 2 T3W ystemy ERP - co wybrać i jak wdrożyć? 4 T4W ERP przegląd dostawcy i ich systemy 4 T5W ervice Oriented Architecture 2 T6W Weryfikacja osiągnięcia celów kształcenia. 1 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. 2 T2C Dane w ZI. Przepływ danych przez ZI. 2 T3C ZI w przedsiębiorstwie wertykalnym. 2 T4C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 1: Praca z pojedynczymi zamówieniami sprzedaży. 2 T5C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 2 Produkcja na magazyn. 2 T6C ZI w przedsiębiorstwie horyzontalnym, część 3: Praca z wieloma zamówieniami sprzedaży. Produkcja na magazyn. 2 T7C Indywidualna praca studentów zarządzanie własną firmą. 2 T8C Przedsiębiorstwo wertykalne, przedsiębiorstwo horyzontalne. Wady i zalety z uwzględnieniem ZI. 2 T9C Modele kosztowe, struktura materiałowa BOM tworzenie nowych produktów. 2 T10C Marszruty konfiguracja różnych rozwiązań technologicznych. 2 T11C Marszruty i struktury materiałowe. 2 T12C Cykle wytwarzania: Lead time (LT), Cumulative lead time (CLT), Manufacturing 2 lead time (MLT). T13C Gra w MRP wygrywa ten kto wyprodukuje jak najszybciej i najtaniej. 2 T14C MRP II, struktura planów. 2 T15C Weryfikacja założonych efektów kształcenia. 1 LITERATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN J. urma, Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN METODY DYDAKTYCZNE Forma kształcenia wykład ćwiczenia laboratoryjne Metody dydaktyczne wykład konwencjonalny wsparty prezentacją multimedialną, konwersacja. ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem icala, dyskusja, gry dydaktyczne. 35

12 METODY WERYFIKACJI PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Przedmiotowy efekt kształcenia Forma oceny E E T K P R O D P U W U E x x x x x x x x P K I EP egzamin pisemny EU egzamin ustny T test K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja E seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne KRYTERIA OCENY OIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KZTAŁCENIA Efekt kształcenia Nie posiada wiedzy dotyczącej metod i narzędzi w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w przedsiębiorstwach. Nie potrafi zakładać i prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o zintegrowane systemy informacyjne. Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 Nie dostrzega potrzeb samodoskonalenia i rozwoju, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Zna metody gromadzenia danych. Posiada wiedzę o zintegrowanych systemach informacyjnych, nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce. Dostrzega potrzebę samokształcenia, nie zna zasad i norm dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych. Zna metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, nie stosuje ich w praktyce. Zna różne rozwiązania praktyczne. Nie potrafi precyzyjnie zarządzać przedsiębiorstwem. Dostrzega potrzebę samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. Nie stosuje ich w praktyce. Posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych przedsiębiorstw. Umiejętnie wykorzystuje zintegrowane systemy informacyjne do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna różne rozwiązania praktyczne. Dostrzega potrzebę samokształcenia, zna zasady i normy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych. POOBY OCENIANIA I WARUNKI ZALICZENIA W POZCZEGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCENIA Wykład egzamin ustny, dyskusja, Ćwiczenia laboratoryjne obserwacja pracy w czasie zajęć, Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich przewidzianych ćwiczeń. tudent nieobecny na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabia te zajęcia w czasie dyżurów dydaktycznych w terminie do 14 dni. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz egzaminu kończącego wykłady. OCENA KOŃCOWA PRZEDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Zaliczenie z wykładu 40 % Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych 60 % RAZEM 100 % 36

13 Lp. NAKŁAD PRACY TUDENTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW ECT Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 45 2 Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury): Wykład: Ćwiczenia laboratoryjne: 7 Łączny nakład pracy studenta 85 8 Punkty ECT za przedmiot 3 9 Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 1 ECT 10 Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich ZATWIERDZENIE YLABUA: 40 2 ECT Opracował prawdził pod względem formalnym Zatwierdził tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko mgr inż. Paweł Łosoś Kierownik Zakładu Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami prof. dr hab. Kazimierz Pająk Dyrektor Instytutu Ekonomicznego doc. dr inż. Jan Polcyn Podpis 37

14 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-4s9-2012ZMIP Pozycja planu: D9 C1 C2 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MP 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Ekonomia 4 Poziom studiów I stopnia (lic.) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów drugi 8 pecjalność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami 9 Jednostka prowadząca kierunek studiów 10 Liczba punktów ECT 4 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres 12 Język wykładowy polski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: Instytut Ekonomiczny Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami mgr Andrzej Jaroszewicz-wykład mgr Andrzej Jaroszewicz-ćwiczenia audytoryjne Przekazanie podstawowej terminologii z zakresu prawa podatkowego oraz prawa o swobodzie działalności gospodarczej regulującej zasady funkcjonowania MP. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji finansowej przez MP w aspekcie podatkowym. Omówienie zasad prowadzenia ewidencji finansowej przez MP w aspekcie bilansowym. C4 Przekazanie zasad ustalania wyniku na działalności w oparciu o zapisy w ewidencji finansowej MP. C5 Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. C6 Nabycie praktycznych umiejętności w analizie i wyciąganiu wniosków z prowadzonych ewidencji finansowych MP. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Wykłady eminaria emestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) IV PRZEDMIOTOWE EFEKTY KZTAŁCENIA (wg KRK) 38

15 Efekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa podatkowego i bilansowego. Posiada umiejętność prowadzenia wszystkich ewidencji finansowych MP. Potrafi zdefiniować i uzasadnić wybór poszczególnych ewidencje finansowe MP. Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów efektów kształcenia dla kierunku obszaru C1 K_W29 1A_W07 C2 C5 K_W30 K_U31 K_U32 1A_W06 1A_U01 1A_U03 1A_U08 EP4 Potrafi ustalić wynik finansowy w oparciu o zapisy w ewidencji finansowej MP. C6 K_U30 K_U31 1A_U06 1A_U08 EP5 Interpretuje zapisy w ewidencji finansowej, czyta sprawozdania finansowe i podatkowe. C6 C4 K-U31 1A_U01 1A_U03 EP6 Bada pracując w zespole określony stan faktyczny i dobiera przepisy praw podatkowego w celu wyjaśnienia stanu faktycznego. C6 KU_32 1A_U02 1A_U07 TREŚCI PROGRAMOWE ODNIEIONE DO EFEKTÓW KZTAŁCENIA T Treści programowe liczba godzin EP Forma: wykład T1W Przedstawienie podstawowych zagadnień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definicja przedsiębiorców i rodzaje przedsiębiorców. 4 T2W Omówienie przepisów regulujących zasady prowadzenia ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego przez osoby fizyczne. 2 T3W Omówienie przepisów regulujących zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2 T4W Omówienie przepisów ustawy o rachunkowości, regulujących zasady prowadzenia ksiąg 4 rachunkowych. T5W Zasady ustalania wyniku na działalności gospodarczej w oparciu o dane wynikające z ewidencji 4 rachunkowych. T6W Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych w świetle przepisów ustawy o EP5 podatku dochodowym od osób fizycznych. Definicja przychodów, kosztów uzyskania, 4 dochodu, zasady ustalania zobowiązania podatkowego. T7W Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych w świetle przepisów ustawy o EP5 podatku dochodowym od osób prawnych. Definicja przychodów, kosztów uzyskania, dochodu, 2 zasady ustalania zobowiązania podatkowego. T8W Zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Przedmiot i podmiot opodatkowania, definicja EP6 4 obrotu i zasady ustalania zobowiązania w podatku VAT. T9W Budowa i rodzaje sprawozdań finansowych jednostki, zasady ustalania wyniku finansowego. 4 EP4 Forma: ćwiczenia laboratoryjne T1C porządzanie ewidencji finansowej zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalanie 3 zobowiązania podatkowego, klasyfikacja dowodów księgowych. T2C porządzanie ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ustalanie dochodu/straty, 4 klasyfikacja dowodów księgowych. T3C Obliczanie zobowiązania podatkowego w oparciu o zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. 2 EP4 T4C Klasyfikowanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w oparciu o definicję ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 2 T5C porządzanie rozliczenia w podatku od towarów i usług w oparciu o prowadzone ewidencje finansowe. 3 EP4 T6C Księgowanie na kontach księgowych typowych operacji gospodarczych. 6 T7C Ustalanie wyniku finansowego i definiowanie wyniku, czytanie sprawozdań finansowych. 3 EP4 T8C EP5 Definiowanie różnic, wad i zalet ewidencji księgowych. 2 EP6 T9C Ustalanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości. 2 T10C Definiowanie różnic w zakresie ewidencji finansowych i analizowanie optymalizacji ich 3 wyboru w opisanych stanach faktycznych. EP6 39

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - -

Seminaria terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 30-15 15 - - Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-5s11-2012IP-

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo