BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK"

Transkrypt

1 BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK

2 Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,71 zł, w tym: 1) dochody budżetu miasta w wysokości ,73 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości ,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieżące w wysokości ,96 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,75 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,38 zł Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,72 zł, w tym: 1) wydatki budżetu miasta w wysokości ,89 zł, 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości ,46 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

3 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Deficyt budżetu w wysokości ,01 zł zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,72 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,71 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 2

4 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, w tym: a) w budżecie miasta w wysokości zł, b) w budżecie powiatu w wysokości zł, 2) celowe w kwocie ,63 zł, w tym: a) na inwestycje w wysokości ,13 zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,50 zł. 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych w wysokości ,72 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,01 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,71 zł. 3

5 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczki oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ,72 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 20. Określa się sumę zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

6 Dział PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK Treść Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Plan na 2014 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 400,00 400,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaży wyrobów / 0840/ , ,00 0, Transport i łączność , , ,98 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ 500,00 0,00 500,00 dochody majątkowe, w tym: ,98 0, ,98 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,98 0, ,98 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 6207/ ,98 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości / 0470/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami / 2360/ dochody majątkowe, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ , , , , , , , , , ,00 0, , , ,77 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,77 0, Działalność usługowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z usług / 0830/ , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2008/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , ,00 0, , ,60 0, , ,40 0, Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 5

7 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o DOCHODY WŁASNE , ,40 0,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , ,64 0, , ,76 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych / 0570/ , ,00 0,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ 2 110,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , ,00 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ , , ,00 podatek od nieruchomości / 0310/ , ,00 0,00 podatek rolny / 0320/ , ,00 0,00 podatek leśny / 0330/ 2 900, ,00 0,00 podatek od środków transportowych / 0340/ , ,00 0,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / 0350/ , ,00 0,00 podatek od spadków i darowizn / 0360/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ ,00 0, ,00 wpływy z opłaty targowej / 0430/ , ,00 0,00 wpływy z opłaty eksplatacyjnej / 0460/ 520,00 520,00 0,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / 0480/ , ,00 0,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ , , ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych / 0500/ , ,00 0,00 wpływy z dywidend / 0740/ , ,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ , ,00 0,00 pozostałe odsetki / 0920/ 5 000, ,00 0,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ , ,00 0,00 subwencje ogólne z budżetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,40 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ ,00 0, ,00 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , , , ,29 0, , ,11 0, ,11 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 6

8 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Pomoc społeczna DOCHODY WŁASNE , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych / 0680/ 1 500,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ , ,00 0,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / 0960/ 3 000,00 0, ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu / 2130/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ ,00 0, , , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,60 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 0,00 wpływy z usług / 0830/ , ,00 0,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ ,00 390, ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,00 0, ,00 / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , , ,60 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich / 2009/ , , , , ,50 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , ,00 wpływy z opłaty produktowej / 0400/ , ,00 0,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ 7 500, , ,00 wpływy z różnych opłat / 0690/ , , ,00 wpływy z różnych dochodów / 0970/ , ,00 0,00 dochody majątkowe, w tym: , ,00 0,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł / 6290/ , ,00 0,00 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: ,00 0, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , ,00 0,00 7

9 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz DOCHODY inne zadania zlecone WŁASNE ustawami realizowane przez powiat ,00 0, ,00 / 2110/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: , ,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 0,00 ustawami / 2010/ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , ,00 0, , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna 5 000,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 000,00 0, , ,00 0, , , , , Transport i łączność , ,56 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , ,56 0, , ,56 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , ,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 dochody bieżące, w tym: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ ,00 0, , ,00 0, ,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,98 8

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2014 ROK Treść /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo 9 440, ,00 0, Izby rolnicze 6 500, ,00 0,00 wydatki bieżące: 6 500, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 6 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 500, ,00 0, Pozostała działalność 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna 3 724,00 0, ,00 wydatki bieżące 3 724,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 3 724,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724,00 0, , Nadzór nad gospodarką leśną 7 932,00 0, ,00 wydatki bieżące 7 932,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych 7 932,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 932,00 0, , Przetwórstwo przemysłowe , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę , ,00 0, Dostarczanie ciepła , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majatkowe: , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,83 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,83 0, ,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,83 0, ,83 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Plan na 2014 r ,83 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 9

11 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE 630 Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 1 400, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Towarzystwa budownictwa społecznego , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 wydatki majatkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900, ,00 0, Cmentarze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 10

12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0,00 wydatki majatkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 6 500, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,40 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,40 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,40 0,00 wydatki bieżące: , ,40 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,40 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Straż Graniczna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 7 900, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0,00 11

13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Obrona cywilna , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 4 950, ,00 0,00 wydatki bieżące: 4 950, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 950, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 950, ,00 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 7 200, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje 2 970,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki na obsługę długu , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 12

14 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 092,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 315, ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Gimnazja , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,00 0, Gimnazja specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 188,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 13

15 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Szkoły artystyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 776,00 0, , Szkoły zawodowe specjalne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 372,00 0, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,40 0, ,40 wydatki bieżące: ,40 0, ,40 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 935,00 0, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,40 0, , Inne formy kształcenia osobno niewymienione ,00 0, ,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 297,00 196,00 101, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Szpitale ogólne , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Programy polityki zdrowotnej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zapobieganie i zwalczanie AIDS 2 940, ,00 0,00 wydatki bieżące: 2 940, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 940, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 940, ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 14

16 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Izby wytrzeźwień 4 950, ,00 0,00 wydatki bieżące: 4 950, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 4 950, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 950, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 700,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wspieranie rodziny , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 900, ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje 8 000, ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 15

17 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Zasiłki stałe , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 960,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 950, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje 533,00 533,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, Kluby dziecięce , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Pozostała działalność , , ,60 wydatki bieżące: , , ,60 wydatki jednostek budżetowych , ,00 931,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 931,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ,60 16

18 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 036, ,00 111, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 139,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 dotacje , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 0,00 75, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 591,00 0, , Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 639,00 0, , Internaty i bursy szkolne ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wynagr. i składki od nich naliczane ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, ,00 dotacje 0,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 757,00 0,00 757, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 0, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 17

19 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , , , Gospodarka odpadami , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 9 800, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 dotacje i wpłaty , ,00 0, Zmniejszenie hałasu i wibracji , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,90 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,90 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Teatry , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 18

20 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, ,00 wydatki majątkowe: ,00 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Centra kultury i sztuki , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Biblioteki ,00 0, ,00 wydatki bieżące: ,00 0, ,00 dotacje ,00 0, , Muzea , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wynagr. i składki od nich naliczane 5 000, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych , ,00 0, wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 862, ,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody 1 862, ,00 0,00 wydatki bieżące: 1 862, ,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 1 862, ,00 0,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 862, ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 wydatki bieżące: , , ,00 wydatki jednostek budżetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje , ,00 0,00 wydatki majątkowe: , ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 wydatki bieżące: , ,00 0,00 dotacje , ,00 0,00 19

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK

BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK Gliwice, dnia 22 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2012 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo