5 Przegląd najważniejszych rozkładów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 Przegląd najważniejszych rozkładów"

Transkrypt

1 5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy, że dla każdego z tych n doświadczeń P(A) = p, P(A ) = p = q, 0 < p <. Niech X będzie liczbą wystąpień zdarzenia A w serii n doświadczeń: zdarzenie {X = k} oznacza, że w serii n doświadczeń zdarzenie A wystąpiło k razy. Zmienna losowa X ma rozkład prawdopodobieństwa określony wzorem ( ) n B(n, p, k) := P(X = k) = p k q n k. k Rozkład ten nazywa się rozkładem dwumianowym z parametrami n i p. Parametry: EX = np, D 2 = npq. 5.2 Rozkład Poissona Zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ > 0, jeśli Parametry: EX = λ, D 2 X = λ. P(X = k) = e λ λ k, k = 0,, 2,... k! Twierdzenie 5. (Poissona). Niech zmienna losowa X n ma rozkład dwumianowy z parametrami n i p = p n. Jeśli lim n np n = λ > 0, to lim P(X n = k) = e λ λ k. n k! Dowód. Niech λ n = np n. Wówczas p n = λn n, lim n λ n = λ oraz lim P(X n = k) = lim n n n! k!(n k)! pk n( p n ) n k (n k + ) n = lim n n k n k + = lim n k + 2 n n n n n n n λk n k! 5.3 Rozkład geometryczny Zmienna losowa X ma rozkład geometryczny z parametrem p, jeśli ( λ n n P (X = k) = ( p) k p, p (0, ), k =, 2,... (np n) k ( p n ) n ( p n ) k = k! ) n ( λ ) k n = λk n k! e λ. Jest to rozkład czasu oczekiwania na pierwszy sukces w ciągu doświadczeń Bernoulliego liczba doświadczeń, które należy wykonać, aby otrzymać pierwszy sukces. Parametry: EX = /p, D 2 X = ( p)/p Rozkład wielomianowy Jest uogólnieniem rozkładu dwumianowego i opisuje rozkład wyników przy n-krotnym powtórzeniu doświadczenia o k możliwych rezultatach. Jeśli X i oznacza liczbę wyników i-tego typu, to P(X = n,..., X k = n k ) = gdzie p i [0, ], i =,..., k, p + + p k =, n + + n k = n. Jeśli µ jest rozkładem prawdopodobieństwa na R n to n! n! n k! pn pn k k, µ j (B) = µ(r R }{{} B R R), j-te miejsce gdzie B B(R), jest rozkładem prawdopodobieństwa. Nazywamy go rozkładem brzegowym rozkładu µ. Dla każdego i =,..., k zmienne X i mają rozkład dwumianowy, co oznacza, że jednowymiarowe rozkłady brzegowe rozkładu wielomianowego to rozkłady dwumianowe.

2 5.5 Rozkład jednostajny Niech A R n będzie zbiorem o dodatniej i skończonej mierze Lebesgue a λ. Rozkład o gęstości g(x) = λ(a) A(x), x R n, nazywamy rozkładem jednostajnym na zbiorze A. Najczęściej spotykamy się z sytuacją jednowymiarową, gdy A jest przedziałem [a, b], a wówczas jego gęstość ma postać a dystrybuanta Rozkład ten oznacza się często U[a, b]. Parametry: EX = a + b 2, (b D2 a)2 X = Rozkład wykładniczy Rozkład wykładniczy z parametrem λ ma gęstość Dystrybuanta tego rozkładu to: g(x) = b a [a,b](x), x R, 0, t < a, t a F (t) =, a t < b, b a, b t. g(x) = λe λx (0, ) (x). F (t) = ( e λt ) (0, ) (t). Rozkład geometryczny i rozkład wykładniczy mają własność braku pamięci, to znaczy jeśli X jest zmienną losową o jednym z tych rozkładów, to: P(X > t + s X > t) = P(X > s) gdzie t, s > 0 oraz dodatkowo t, s N dla rozkładu geometrycznego. Parametry: EX = /λ, D 2 X = /λ Rozkład gamma Rozkładem gamma nazywamy rozkład o gęstości γ a,b (x) = ba Γ(a) xa e bx (0, ) (x), a, b > 0. Jeśli a jest liczbą naturalną, to jest to rozkład sumy a niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie wykładniczym z parametrem b. (Funkcja Gamma Eulera: Γ(a) = t a e t dt, a > 0). 0 Parametry: EX = a/b, D 2 X = a/b Rozkład beta Jest to rozkład o gęstości gdzie funkcja beta Na przykład dla a = b = 2 β a,b (x) = B(a, b) xa ( x) b [0,] (x), a, b > 0, B(a, b) = Γ(a)Γ(b) Γ(a + b) = 0 t a ( t) b dt, a, b > 0. otrzymujemy rozkład arcusa sinusa o gęstości: β /2,/2 (x) = Parametry: EX = a/(a + b), D 2 X = ab/[(a + b) 2 (a + b + )]. [0,](x) π x( x).

3 5.9 Rozkład normalny Zmienna losowa X ma jednowymiarowy rozkład normalny o średniej µ i wariancji σ 2, co zapisujemy X N(µ, σ 2 ), jeżeli ma gęstość ϕ µ,σ (x) = σ 2 2π e (x µ) /2σ 2, µ R, σ > 0. Wektor losowy X = (X, X 2,..., X n ) ma wielowymiarowy rozkład normalny, jeśli jego funkcja gęstości dana jest wzorem: (2π) n/2 V exp [ /2 2 (x µ)t V (x µ)], gdzie µ jest wektorem wartości oczekiwanych, a V symetryczną i dodatnio określoną (nieosobliwą) macierzą (kowariancji). Parametry: EX = µ, D 2 X = σ Rozkład χ 2. Niech X = (X, X 2,..., X n ) będzie wektorem niezależnych zmiennych losowych o rozkładach normalnych z E(X i ) = 0 oraz D 2 (X i ) =, i =,..., n. Zmienna Z = X X = ma rozkład χ 2 z n stopniami swobody, co zapisujemy Z χ 2 n. Rozkład ten ma gęstość: i= X 2 i 2 n/2 Γ(n/2) xn/2 e x/2 (0, ) (x). Zauważmy, że jest rozkład Γ(2, n/2). Rozkład ten ma następującą własność: jeśli Z χ 2 n, Z 2 χ 2 m oraz Z i Z 2 są niezależne, to: Z + Z 2 χ 2 n+m. Twierdzenie 5.2. Jeśli A jest macierzą idempotentną (A 2 = A) o wymiarach n n rzędu r, to X AX χ 2 r. Jeśli A, A 2 są macierzami idempotentnymi oraz A A 2 = 0, to zmienne X A X i X A 2 X są niezależne. Parametry: EX = n, D 2 X = 2n. 5. Rozkład t-studenta. Jeśli X N(0, ) oraz Y χ 2 n oraz X i Y są niezależne, to Z = X Y/n ma rozkład t z n stopniami swobody, co oznaczamy Z t n. Rozkład ten ma gęstość: ( ) (n+)/2 Γ((n + )/2) + x2. nπγ(n/2) n Dla n = rozkład t-studenta jest rozkładem Cauchy ego o gęstości π( + x 2 ). Możemy również rozważać bardziej ogólną jego postać z gęstością: h π(h 2 + (x m) 2 ). Dla n rozkład t-studenta zbiega do rozkładu normalnego. Parametry: przy n stopniach swobody istnieją momenty rzędu mniejszego niż n.

4 5.2 Rozkład F-Snedecora. Jeśli Y χ 2 n, Y 2 χ 2 n 2 oraz Y i Y 2 są niezależne, to zmienna F = Y /n Y 2 /n 2 ma rozkład F z n i n 2 stopniami swobody: Z F n,n 2. 6 Parametry rozkładów Ustalmy przestrzeń probabilistyczną (Ω, F, P). Definicja 6.. O zmiennej losowej X mówimy, że jest całkowalna, jeśli skończona jest całka X(ω) dp(ω). Ω Definicja 6.2. Wartością średnią (oczekiwaną, przeciętną) całkowalnej zmiennej losowej X nazywamy liczbę E(X) = X dp. Wartością oczekiwaną zmiennej losowej X = (X,..., X n ) o wartościach w R n nazywamy wektor o ile wszystkie współrzędne mają wartość średnią. Ω E(X) = (EX,..., EX n ), Jeśli zmienna losowa nie jest całkowalna, to nie ma wartości oczekiwanej. Twierdzenie 6.3. Załóżmy, że wartości oczekiwane EX i EY istnieją. Wtedy Jeśli X 0, to EX 0; EX E X ; Dla a, b R istnieje wartość średnia zmiennej ax + by oraz E(aX + by ) = aex + bey. Twierdzenie 6.4. Niech ϕ: R n R będzie funkcją borelowską, a X zmienną losową o wartościach w R n. Wtedy Eϕ(X) = ϕ(x) dµ X (x), R n przy czym całkowalność jednej ze stron implikuje całkowalność drugiej i rowność całek. Wniosek 6.5. Jeśli zmienna losowa X ma rozkład dyskretny {(x i, p i ) i I }, to wartość oczekiwana istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy zbieżny jest szereg i I ϕ(x i) p i i wyraża się wzorem Eϕ(X) = i I ϕ(x i )p i. Wniosek 6.6. Jeśli zmienna losowa X o wartościach w R n ma rozkład ciągły o gęstości g, a funkcja ϕ: R n R jest borelowska, to Eϕ(X) = ϕ(x)g(x) dx, R n przy czym całkowalność jednej ze stron implikuje całkowalność drugiej i równość całek. Twierdzenie 6.7. Jeśli X jest nieujemną zmienną losową, to zachodzi wzór: EX = 0 P(X > s) ds. Definicja 6.8. Jeśli E(X EX) 2 <, to tę liczbę nazywamy wariancją zmiennej losowej X i oznaczamy D 2 X. Twierdzenie 6.9. Jeśli X jest zmienną losową dla której EX 2 <, to istnieje D 2 X oraz D 2 X = E(X 2 ) E 2 X, D 2 (cx) = c 2 D 2 X, D 2 (X + a) = D 2 X,

5 D 2 X 0, natomiast D 2 X = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy X jest stała. Zauważmy, że jeśli zmienna losowa X ma wartość oczekiwaną µ = EX oraz wariancję σ 2 = D 2 X, to zmienna Y = X EX ma parametry: σ EY = EX µ σ 2 = 0, D 2 Y = D2 (X µ) σ 2 = D2 X σ 2 =. Zmienną o takich własnościach nazywamy zmienną losową standaryzowaną, a transformację polegającą na odjęciu wartości oczekiwanej i podzieleniu przez odchylenie standardowe standaryzacją. Pierwiastek z wariancji nazywamy odchyleniem standardowym: σ(x) = D 2 X. Liczbę m k = E(X k ) nazywamy momentem zwykłym rzędu k zmiennej losowej X. Liczbę µ k = E(X m ) k = E(X EX) k nazywamy momentem centralnym rzędu k zmiennej losowej X. Współczynnik asymetrii: α 3 = µ 3 /σ 3. Kurtoza (współczynnik spłaszczenia): α 4 = (µ 4 /σ 4 3). Definicja 6.0. Medianą zmiennej losowej X nazywamy każdą taką liczbę q, która spełnia nierówności P(X q) 2 P(X q) 2, i oznaczamy Me(X). Zmienna losowa X ma rozkład: P(X = 0) = P(X = ) = 4, P(X = 2) = 2. Medianą jest każdy punkt przedziału [, 2]. Wartość przeciętna to E(X) = = 5 4. Definicja 6.. Kwantylem rzędu p (0 < p < ) zmiennej losowej X o dystrybuancie F nazywamy każdą liczbę q p spełniającą zależności F (q p ) p F (q p ). Mediana jest kwantylem rzędu /2. Twierdzenie 6.2 (Nierówność Schwartza). Jeśli EX 2 <, EY 2 <, to (E XY ) 2 E(X 2 ) E(Y 2 ). Dowód. Zauważmy, że 2 ab a 2 + b 2, weźmy a = X/ EX 2, b = Y/ EY 2, podstawmy i obłóżmy wartością oczekiwaną. Twierdzenie 6.3 (Nierówność Jensena). Niech E X < oraz g będzie taką funkcją wypukłą, że E g(x) <. Wówczas g(ex) Eg(X). Definicja 6.4. Kowariancją zmiennych losowych X i Y, posiadających wariancję, nazywamy wielkość cov(x, Y ) = E(X EX)(Y EY ). Mamy cov(x, Y ) = E(XY Y EX XEY + EXEY ) = E(XY ) E(Y )E(X) E(X)E(Y ) + E(X)E(Y ) = E(XY ) E(X)E(Y ). Jeśli cov(x, Y ) = 0, to zmienne losowe nazywamy nieskorelowanymi. Na mocy nierówności Schwartza mamy cov(x, Y ) D 2 (X)D 2 (Y ), przy czym równość zachodzi, gdy zmienne losowe X i Y są związane deterministyczną zależnością linową, tzn. ax + by = c, gdzie a 2 + b 2 > 0. Wynika stąd, że współczynnik korelacji zdefiniowany jako ρ(x, Y ) = cov(x, Y ) D2 (X)D 2 (Y ) ma własność ρ(x, Y ) oraz ρ(x, Y ) = tylko dla zmiennych liniowo zależnych. Twierdzenie 6.5. Jeśli zmienne losowe X,..., X n mają wariancję, to istnieje wariancja sumy i D 2 (X + + X n ) = D 2 X i + 2 cov(x i, X j ). i= i<j n

6 Dowód. D 2 (X + + X n ) = E(X + + X n ) 2 (EX + + EX n ) 2 = E Xi X i X j (EX i ) = = i= i<j n ( EX 2 i (EX i ) 2) + 2 i= D 2 X i + 2 i= i<j n i<j n cov(x i, X j ). i= i<j n (E(X i X j ) EX i EX j ) EX i EX j Wniosek 6.6. Jeśli zmienne losowe X,..., X n mają wariancję i są parami nieskorelowane, to D 2 (X + + X n ) = D 2 X i. Definicja 6.7. Jeśli D 2 X i istnieje dla każdego i =,..., n, to macierz Q X = [cov(x i, X j )] n i,j= nazywamy macierzą kowariancji wektora losowego X = (X,..., X n ). Macierz kowariacji jest symetryczna oraz nieujemnie określona: dla dowolnego x R n mamy x T Qx = i= x i x j cov(x i, X j ) 0. i,j= Jeśli rząd rank(q) = k < n, to wektor X przyjmuje wartości w pewnej k-wymiarowej podprzestrzeni. Twierdzenie 6.8 (Nierówność Czebyszewa). Niech X będzie nieujemną zmienną losową. Wtedy dla dowolnego ε > 0 Dowód. EX = Ω X dp X dp εp(x ε). {X ε} P(X ε) EX ε. Twierdzenie 6.9 (Uogólniona nierówność Czebyszewa). Niech g będzie nieujemną funkcją niemalejącą. Wtedy dla dowolnego ε > 0 P( X ε) Eg(X) g(ε). Dowód. Eg(X) g(x) dp g(ε)p( X ε). { X ε} Wniosek 6.20 (Nierówność Markowa). Dla p > 0 i dowolnego ε > 0 P( X ε) E X p ε p. Wniosek 6.2 (Nierówność Czebyszewa-Bienaymé). Jeśli zmienna losowa X ma skończoną wariancję, to dla dowolnego ε > 0 P( X EX ε) D2 X ε 2. 7 Niezależność zmiennych losowych Ustalmy przestrzeń probabilistyczną (Ω, F, P). Definicja 7.. Zmienne losowe X, X 2,..., X n o wartościach w R, określone na przestrzeni (Ω, F, P) nazywamy niezależnymi, gdy dla każdego ciągu zbiorów borelowskich B, B 2,..., B n zachodzi równość P(X B, X 2 B 2,..., X n B n ) = P(X B )P(X 2 B 2 ) P(X n B n ). Inaczej można wypowiedzieć powyższą równość w języku rozkładów zmiennych X i : µ (X,X 2,...,X n)(b B 2 B n ) = µ X (B )µ X2 (B 2 ) µ Xn (B n ), co oznacza, że dla zmiennych niezależnych rozkład łączny jest wyznaczony przez rozkłady brzegowe. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że zmienne są niezależne, jeśli niezależne są σ-ciała generowane przez te zmienne. Oczywiste jest ponadto następujące twierdzenie.

7 Twierdzenie 7.2. Zmienne losowe X, X 2,..., X n są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy dla wszystkich t, t 2,..., t n R F (X,...,X n)(t,..., t n ) = F X (t ) F Xn (t n ). Przykład 7.3. Niech X,..., X n będą niezależnymi zmiennymi losowymi. Znaleźć rozkład zmiennych Y = max(x,..., X n ), Z = min(x,..., X n ). Mamy F Y (t) = P(Y t) = P(max(X,..., X n ) t) = P(X t,..., X n t) = F (t) F n (t), F Z (t) = P(Z t) = P(Z > t) = P(min(X,..., X n ) > t) = P(X > t,..., X n > t) = = P(X > t)p(x 2 > t) P(X n > t) = ( F (t)) ( F n (t)). Twierdzenie 7.4. Zmienne losowe X,..., X n o rozkładach dyskretnych są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu x,..., x n, gdzie x i jest punktem skokowym zmiennej X i, i =,..., n, P(X = x,..., X n = x n ) = P(X = x ) P(X n = x n ). Twierdzenie 7.5. Zmienne losowe X,..., X n o rozkładach ciągłych z gęstościami g,..., g n, są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy wektor (X,..., X n ) ma rozkład ciągły z gęstością g(x,..., x n ) = g (x ) g n (x n ). Definicja 7.6. Zmienne losowe (X i ) i I określone na tej samej przestrzeni nazywamy niezależnymi, gdy dla każdego skończonego podzbioru J I zmienne (X i ) i J są niezależne. Twierdzenie 7.7. Załóżmy, że zmienne losowe X,, X,2,..., X,k, X 2,,..., X 2,k2,..., X n,,..., X n,kn są niezależne. Wówczas zmienne losowe Y j = ϕ j (X j,,..., X j,kj ), j =, 2,..., n, gdzie ϕ j są takimi funkcjami borelowskimi, że zmienne Y j są dobrze zdefiniowane, są niezależne. Twierdzenie 7.8. Niech X,..., X n będą zmiennymi losowymi, które maja wartość oczekiwaną. Wtedy istnieje wartość oczekiwana iloczynu X X 2 X n oraz E(X X 2 X n ) = E(X )E(X 2 ) E(X n ). Uwaga Powyższe twierdzenie nie jest prawdziwe dla ciągów nieskończonych. 2. Z powyższego twierdzenia wynika, że jeśli zmienne X i X 2 są niezależne, to są również nieskorelowane: cov(x, X 2 ) = E(X X 2 ) E(X )E(X 2 ) = E(X )E(X 2 ) E(X )E(X 2 ) = 0. Niech X, Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi oraz B B(R). Wówczas µ X+Y (B) = P(X + Y B) = P((X, Y ) {(x, y) R 2 : x + y B}) = {x+y B} (x, y)µ (X,Y ) (dx, dy) = {x+y B} (x, y)µ X (dx)µ Y (dy) R 2 R 2 [ ] = B y (x)µ X (dx) µ Y (dy) = µ X (B y)µ Y (dy) = (µ X µ Y )(B). Miarę µ X µ Y nazywamy splotem rozkładów µ X i µ Y. Jeśli rozkłady te mają gęstości g X i g Y odpowiednio, to zmienna X + Y ma gęstość (g X g Y )(u) = g X (u y)g Y (y) dy, nazywaną splotem gęstości g X i g Y. Uwaga: ponieważ X+Y = Y +X, to µ X µ Y = µ Y µ X oraz g X g Y = g Y g X. 8 Zbieżność zmiennych losowych. Twierdzenia graniczne Ustalmy przestrzeń probabilistyczną (Ω, F, P). Definicja 8.. Ciąg zmiennych losowych X, X 2,... jest zbieżny do zmiennej losowej X z prawdopodobieństwem (prawie na pewno, prawie wszędzie), jeśli ( ) P {ω : lim X n(ω) = X(ω)} =. n

8 Definicja 8.2. Ciąg zmiennych losowych X, X 2,... jest zbieżny do zmiennej losowej X według prawdopodobieństwa (stochastycznie, według miary), jeśli dla każdego ε > 0 lim P ({ω : X n(ω) = X(ω) < ε}) =. n (lub równoważnie lim n P ({ω : X n (ω) = X(ω) ε}) = 0). Definicja 8.3. Ciąg zmiennych losowych X, X 2,... jest zbieżny do zmiennej losowej X średniokwadratowo (w L 2 ), jeśli lim n E( X n X 2 ) = 0. Definicja 8.4. Mówimy, że ciąg dystrybuant F, F 2,... jest słabo zbieżny do dystrybuanty F, jeśli lim n F n (x) = F (x) dla każdego x będącego punktem ciągłości dystrybuanty F. Jeśli ciąg dystrybuant (F n ) zmiennych losowych (X n ) jest zbieżny słabo do dystrybuanty F zmiennej losowej X, to mówimy, że ciąg (X n ) zbiega według dystrybuant (słabo, w sensie słabym) do zmiennej losowej X. Przykład 8.5. Rozważmy przestrzeń Ω = [0, ) z rozkładem jednostajnym. Przyjmujemy {, ω [ k X kn = n, k+ n ), 0, ω [ k n, k+ n ), k = 0,..., n, n =, 2,... Zmienne losowe X kn mają rozkłady dwupunktowe P(X kn = 0) = n n, P(X kn = ) = n, a stąd dla dowolnego ε > 0 lim P( X kn 0 > ε) = lim n n n = 0, zatem ciąg X 0, X 02, X 2, X 03, X 3, X 23,... jest zbieżny według prawdopodobieństwa do zmiennej losowej stale równej 0. Jednakże w każdym punkcie ω [0, ), dla każdego n N istnieje takie k, że X kn (ω) = oraz X jn (ω) = 0 dla j k, zatem powyższy ciąg nie jest zbieżny punktowo w żadnym punkcie. Uwaga 8.6. Jeśli ciąg X, X 2,... jest zbieżny średniokwadratowo do zmiennej losowej X, to jest także zbieżny według prawdopodobieństwa do X. Jeśli ciąg X, X 2,... jest zbieżny do z prawdopodobieństwem do zmiennej losowej X, to jest także zbieżny według prawdopodobieństwa do X. Jeśli ciąg X, X 2,... jest zbieżny według prawdopodobieństwa do zmiennej losowej X, to ciąg dystrybuant F X, F X2,... zmiennych losowych X, X 2,... jest słabo zbieżny do dystrybuanty F X zmiennej losowej X. Przykład 8.7. Niech (X n ) będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o wartościach oczekiwanych m oraz wariancjach σ 2. Wówczas ciąg n n k= (X k m) 2 jest zbieżny średniokwadratowo do 0. Definicja 8.8. Mówimy, że ciąg całkowalnych zmiennych losowych X, X 2,... spełnia słabe prawo wielkich liczb (SPWL), jeśli ( ) ε>0 lim P n n (X k E(X k )) ε = 0. k= Twierdzenie 8.9 (SPWL Czebyszewa-Markowa). Jeżeli (X n ) jest ciągiem zmiennych losowych całkowalnych z kwadratem oraz lim n n D 2 ( n 2 k= X k) = 0, to ciąg ten spełnia SPWL. Dowód. Dla dowolnego ε > 0 mamy ( ) ( ) P n (X k E(X k ) ε = P (X k E(X k ) nε k= k= D2 ( n k= X k) n 2 ε 2 0. Definicja 8.0. Mówimy, że ciąg zmiennych losowych X, X 2,... spełnia mocne prawo wielkich liczb (MPWL), jeśli lim (X k E(X k )) = 0 p.n. n n k= Twierdzenie 8. (Kryterium Kołomogorowa). Niech (X n ) n N będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych całkowalnych z kwadratem. Jeżeli n= <, to ciąg (X n ) spełnia MPWL. D 2 X n n 2

9 Twierdzenie 8.2 (MPWL Kołomogorowa). Niech (X n ) n N będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie. Jeżeli E X <, to ciąg (X n ) spełnia MPWL, w szczególności lim n n X k = EX p.n. k= Twierdzenie 8.3 (Centralne Twierdzenie Graniczne Lindeberga-Levy ego). Jeśli (X n ) n N jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie całkowalnych z kwadratem, to ( n lim P k= X ) k nex x = x e 2 t2 dt. n nd2 X 2π Inaczej mówiąc, jeśli przyjmiemy Y n = n k= X k nex nd2 X, to ciąg dystrybuant (F Yn ) zmiennych losowych (Y n ) jest zbieżny słabo do dystrybuanty rozkładu normalnego standardowego. Wniosek 8.4 (Twierdzenie Moivre a-laplace a). Niech (X n ) n N będą próbami Bernoulliego z prawdopodobieństwem sukcesu p. Wtedy ( n lim P k= X ) k np x = x e 2 t2 dt. n npq 2π Twierdzenie 8.5 (CTG Lapunowa). Niech (X n ) n N będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych i niech m n = E(X n ), σn 2 = D 2 (X n ), b n = E( X n m n 3 ), C n = σ + + σ n, B n = 3 b + + b n, U n = (X k m k ), F n (u) = P(U n < u). C n Jeśli lim n B n C n = 0, to dla każdego u k= lim F n(u) = u e 2 t2 dt. n 2π

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład IV: 27 października 2014 Współczynnik korelacji Brak korelacji a niezależność Definicja współczynnika korelacji Współczynnikiem korelacji całkowalnych z kwadratem zmiennych losowych X i Y nazywamy

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA Rafał Kucharski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 08/9 Zarządzanie e-mail: www: konsultacje: rafal.kucharski@ue.katowice.pl http://web.ue.katowice.pl/rkucharski/ Piątki, 5:0-6:0,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych

Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 19 października 2016r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 18 października 2017r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe

Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Wykład 6 Centralne Twierdzenie Graniczne. Rozkłady wielowymiarowe Nierówność Czebyszewa Niech X będzie zmienną losową o skończonej wariancji V ar(x). Wtedy wartość oczekiwana E(X) też jest skończona i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: I. Rozkład dwupunktowy: Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: Def. Zmienna X ma rozkład dwupunktowy z prawdopodobieostwem 1 przyjmuje tylko dwie wartości, tzn. P(X = x 1 ) = p i P(X = x 2 ) = 1 p =

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Przestrzeń probabilistyczna Niech Ω będzie dowolnym zbiorem, zwanym przestrzenią zdarzeń elementarnych. Elementy ω tej przestrzeni nazywamy zdarzeniami elementarnymi.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 6 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Własności Wariancji Przypomnijmy, że VarX = E(X EX) 2 = EX 2 (EX) 2. Własności

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podaj przykład

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Kotowicz 24 lutego 2003 roku 1 c Copyright J.Kotowicz

dr Jarosław Kotowicz 24 lutego 2003 roku 1 c Copyright J.Kotowicz Szkice do wykładu z Rachunku prawdopodobieństwa 1 II rok matematyki finansowej III roku matematyki ogólnej III roku matematyki z metodami informatycznymi dr Jarosław Kotowicz 24 lutego 2003 roku 1 c Copyright

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II -. Udowodnij, że dla dowolnych liczb x n, x, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x.. Wykaż, że n n k= δ k/n λ, gdzie λ jest miarą Lebesgue a na [, ].. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAP1181 Wydział PPT, MS, rok akad. 213/14, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Różne rozkłady prawdopodobieństwa

Różne rozkłady prawdopodobieństwa Różne rozłady prawdopodobieństwa. Rozład dwupuntowy D(p). Zmienna losowa ξ ma rozład D(p), jeżeli P p {ξ = 0} = p oraz P p {ξ = } = p. Eξ = p D ξ = p( p). Rozład dwumianowy Bin(n, p). Zmienna losowa ξ

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

3. Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

3. Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ, Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II - Mówimy, że i) ciąg miar probabilistycznych µ n zbiega słabo do miary probabilistycznej µ (ozn. µ n µ), jeśli fdµ n fdµ dla dowolnej funkcji ciągłej ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności

Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności RAP 412 14.01.2009 Wykład 11: Martyngały: definicja, twierdzenia o zbieżności Wykładowca: Andrzej Ruciński Pisarz:Mirosława Jańczak 1 Wstęp Do tej pory zajmowaliśmy się ciągami zmiennych losowych (X n

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Rachunek prawdopodobieństwa MAP3040 WPPT FT, rok akad. 2010/11, sem. zimowy Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Warunkowa wartość oczekiwana.

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji -go i 2-go rodzaju Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa II

Rachunek prawdopodobieństwa II Leszek Słomiński achunek prawdopodobieństwa II Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki przygotowane w ramach projektu IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa III - 1 Funkcją tworzącą momenty (transformatą Laplace a) zmiennej losowej X nazywamy funkcję M X (t) := Ee tx, t R. 1. Oblicz funkcję tworzącą momenty zmiennych o

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 21 lutego 2017 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n

Zadania z RP 2. seria Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n Zadania z RP 2. seria 1. 1. Dla x R n, niech δ x oznacza miarę Diraca, skupioną w punkcie x. Wykazać, że dla dowolnego ciągu x n R n zachodzi δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x. 2. Podać przykład

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne losowe Zmienna

Bardziej szczegółowo

Procesy stochastyczne

Procesy stochastyczne Wykład I: Istnienie procesów stochastycznych 2 marca 2015 Forma zaliczenia przedmiotu Forma zaliczenia Literatura 1 Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych. 2 Egzamin ustny z teorii 3 Do wykładu przygotowane są

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa Statystyka matematyczna. Wykład III. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Rozkłady zmiennych losowych 1 Rozkłady zmiennych losowych Rozkład χ 2 Rozkład t-studenta Rozkład Fischera 2 Przedziały ufności

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Dariusz Wrzosek 16 stycznia 2019 Matematyka dla biologów Zajęcia 13. 16 stycznia 2019 1 / 34 Plan: 1 Rachunek prawdopodobienstwa-zmienne losowe o rozkładzie ciagłym

Bardziej szczegółowo

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ. Zadania z Procesów Stochastycznych 1 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Poissona są niemalejące, przyjmują wartości z Z +, mają wszystkie skoki równe 1 oraz dążą do nieskończoności.

Bardziej szczegółowo

Centralne twierdzenie graniczne

Centralne twierdzenie graniczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 4 Ważne uzupełnienie Dwuwymiarowy rozkład normalny N (µ X, µ Y, σ X, σ Y, ρ): f XY (x, y) = 1 2πσ X σ Y 1 ρ 2 { [ (x ) 1

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia

Ważne rozkłady i twierdzenia Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne

Bardziej szczegółowo

Seria 1. Zbieżność rozkładów

Seria 1. Zbieżność rozkładów Seria Zbieżność rozkładów We wszystkich poniższych zadaniach (E, ρ) jest przestrzenią metryczną Wykazać, że dla dowolnych x, x n, δ xn δ x wtedy i tylko wtedy, gdy x n x Sprawdzić, że n nk= δ k n λ, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014 Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe modele probabilistyczne

Podstawowe modele probabilistyczne Wrocław University of Technology Podstawowe modele probabilistyczne Maciej Zięba maciej.zieba@pwr.edu.pl Rozpoznawanie Obrazów, Lato 2018/2019 Pojęcie prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo reprezentuje

Bardziej szczegółowo

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ. Zadania z Procesów Stochastycznych 1 1. Udowodnij, że z prawdopodobieństwem 1 trajektorie procesu Poissona są niemalejące, przyjmują wartości z Z +, mają wszystkie skoki równe 1 oraz dążą do nieskończoności.

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych

Statystyczna analiza danych Statystyczna analiza danych Marek Ptak 21 października 2013 Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 1 / 70 Część I Wstęp Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 2 / 70 LITERATURA A. Łomnicki, Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

1 Wykład 4. Proste Prawa wielkich liczb, CTG i metody Monte Carlo

1 Wykład 4. Proste Prawa wielkich liczb, CTG i metody Monte Carlo 1 Wykład 4. Proste Prawa wielkich liczb, CTG i metody Monte Carlo 1.1 Rodzaje zbieżności ciagów zmiennych losowych Niech (Ω, F, P ) będzie przestrzenia probabilistyczna na której określony jest ciag {X

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne. Rachunek prawdopodobieństwa B; zadania egzaminacyjne.. Niech µ będzie rozkładem probabilistycznym na (0, ) (0, ): µ(b) = l({x (0,) : (x, x) B}), dla B B((0, ) (0, ))), gdzie l jest miarą Lebesgue a na

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick]

1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick] 1. Pojęcie normy, normy wektora [Kiełbasiński, Schwetlick] wektor x R d x =(x 1,x 2,..., x d ) T wektor, punkt w przestrzeni d-wymiarowej norma wektora własności (1) kxk > 0, kxk =0tylko wtedy, gdy x =0

Bardziej szczegółowo

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27

2. P (E) = 1. β B. TSIM W3: Sygnały stochastyczne 1/27 SYGNAŁY STOCHASTYCZNE Przestrzeń probabilistyczna i zmienna losowa Definicja Przestrzenią probabilistyczną (doświadczeniem) nazywamy trójkę uporządkowaną (E, B, P ), gdzie: E przestrzeń zdarzeń elementarnych;

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zmienne losowe dr Mariusz Grzadziel Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rok akademicki 2016/2017 semestr letni Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski Zmienne losowe jednowymiarowe

L.Kowalski Zmienne losowe jednowymiarowe Literatura (References) J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, 00. A. Plucińska, E. Pluciński, Probabilistyka, 000, M. Cieciura, J. Zacharski, Metody probabilistyczne w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Przegląd ważniejszych rozkładów

Przegląd ważniejszych rozkładów Przegląd ważniejszych rozkładów Rozkład dwupunktowy P (X = x) = { p dla x = a, 1 p dla x = b, to zmienna losowa X ma rozkład dwupunktowy z parametrem p (0 < p < 1). Rozkład ten pojawia się przy opisie

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład - Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych Parametry zmiennej losowej EX wartość oczekiwana D X wariancja DX odchylenie standardowe inne, np. kwantyle,

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 2. Krzysztof Topolski. Wrocław, 11 października 2012

Statystyka. Wykład 2. Krzysztof Topolski. Wrocław, 11 października 2012 Wykład 2 Wrocław, 11 października 2012 Próba losowa Definicja. Zmienne losowe X 1, X 2,..., X n nazywamy próba losową rozmiaru n z rozkładu o gęstości f (x) (o dystrybuancie F (x)) jeśli X 1, X 2,...,

Bardziej szczegółowo