Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej"

Transkrypt

1 Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN

2 Zmienne losowe Zmienna losowa jest to funkcja rzeczywista X, określona na zbiorze zdarzeń elementarnych Ω X: Ω W Zmienne losowe zwykle oznacza się dużymi literami z końca alfabetu : X, Y, Z. Wartości zmiennych losowych zwykle oznacza się małymi literami z końca alfabetu:,y,z.

3 Rodzaje zmiennych losowych Ze względu na zbiór wartości badanej cechy (zastosowaną skalę pomiarową rozróżnia się dwa podstawowe typy zmiennych losowych: jakościowe zbiory wartości lingwistycznych opisujących np kolor, wielkość, dzień tygodnia... ilościowe zbiory liczbowe, zawierające wartości cech mierzalnych... Zmienne losowe ilościowe mogą przyjmować wartości: dyskretne (skokowe ze zbioru skończonego (np. ocena lub dowolnego podzbioru liczb całkowitych, np liczba sztuk wadliwych, ciągłe z przedziału liczb rzeczywistych, np. czas działania urządzenia, temperatura, ciężar...

4 Definiowanie zmiennej losowej Z partii wyrobów zawierającej wyroby dobre i wyroby wadliwe losuję jeden wyrób, wtedy Ω {ω d, ω w } gdzie ω d - oznacza wylosowanie wyrobu dobrego ω w - oznacza wylosowanie wyrobu wadliwego Określam zmienną losową X w następujący sposób: X(ω d 1 X(ω w Definiowanie zmiennej losowej polega na przypisaniu poszczególnym zdarzeniom elementarnym konkretnych wartości (liczbowych

5 Rozkład prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej Rozkład prawdopodobieństwa dyskretnej zmiennej losowej X jest zbiorem par { i, p( i }, gdzie i jest wartością zmiennej X dla zdarzenia ω i, X(ω i i ; p- prawdopodobieństwem wystąpienia wartości. Twierdzenie Założenie: Jeśli 1, 2, 3.. oznaczają wszystkie różne wartości dyskretnej zmiennej losowej, to Teza i 1 p ( i 1

6 Dystrybuanta zmiennej losowej Dystrybuantą, F X (, zmiennej losowej X jest funkcja F określona na zbiorze liczb rzeczywistych, jako prawdopodobieństwo zdarzenia, polegającego na tym, że zmienna ta przyjmie wartości mniejsze od. F X ( P(X< Dystrybuanta jest funkcją: określoną na zbierze liczb rzeczywistych; o wartościach z przedziału [-1]; niemalejącą prawostronnie ciągłą Dystrybuantę zmiennej losowej X oznaczamy zwykle jako F X F X ( P X ((-, P(X< P([a,b] P(a X< b F X (b - F X (a

7 Zastosowanie teorii w praktyce wyznaczanie rozkładu zmiennej losowej Z partii wyrobów losujemy 3 sztuki. Na rysunku pokazano przestrzeń możliwych zdarzeń sposób określania zmiennej losowej ZmiennaLiczba sztuk wadliwych www 3 dww wdw 2 ddw wwd 1 dwd wdd ddd Przestrzeń zdarzeń

8 Rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej p 1 P( X1/8, p 2 P( X13/8,... Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X i i p i 1/8 3/8 3/8 1/8 F( 1/8 1/2 7/8 Dystrybuanta F X ( P X ((-, P(X< F X (1 P X ((-,1 P(X<1 P(X 1/8 F X (2 P X ((-,2 P(X<2 1/8+3/8 4/8 F X (3 P X ((-,3 P(X<3 1/8+3/8 +3/8 7/8 F X (4 P X ((-,4 P(X<4 1

9 Wykresy rozkładu prawdopodobieństwa i dystrybuanty zmiennej losowej dyskretnej (skokowej Wykres dystrybuanty 1,2 1 P r a w d o p o d o b ień s t w o,8,6,4, Wartości zmiennej X

10 Parametry rozkładu zmiennej losowej - Wartość oczekiwana Wartość oczekiwaną [nadzieję matematyczną / wartość przeciętną], zmiennej losowej X oznacza się E(X i określa w następujący sposób Dla zmiennej losowej dyskretnej E Dla zmiennej losowej ciągłej ( X n i i p i E ( X f ( + d

11 Twierdzenia o wartości oczekiwanej Założenia : X, Y są zmiennymi losowymi α jest liczbą rzeczywistą, c oznacza stałą wartość Tezy: 1. E (c c 2. E (α X α E (X 3. E (X +Y E (X + E (Y

12 Parametry rozkładu zmiennej losowej Wariancja D 2 (X i odchylenie standardowe D(X Wariancją zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie D 2 { X E ( } 2 ( X E X Wariancja jest /parametrem/charakterystyką określającą stopień rozrzutu (rozproszenia, zróżnicowania, dyspersji. Ze względu na łatwość interpretacji geometrycznej, za miarę rozrzutu przyjmuje się pierwiastek kwadratowy z wariancji, czyli Odchylenie standardowe: D ( X D 2 ( X Stosunek odchylenia standardowego do wartości oczekiwanej nazywamy współczynnikiem zmienności : VD(X/E(X

13 Parametry rozkładu zmiennej losowej Wariancja D 2 (X miara rozproszenia Wariancja zmiennej losowej skokowej D 2 ( X { E ( X } 2 p i i Wariancja zmiennej losowej ciągłej 2 + { } D ( X E( X f ( d 2

14 Twierdzenia o wariancji Założenia: X, Y : zmienne losowe, a: liczba; Tezy: D 2 (XE (X 2 (E(X 2 D 2 (const D 2 (a*x a 2 *D 2 (X D 2 (ax +b a 2 *D 2 (X D 2 (X +Y D 2 (X + D 2 (Y

15 Funkcje zmiennej losowej X jest zmienną losową i Y g(x to Y jest zmienną losową, Rozkład zmiennej Y wyznaczymy znając rozkład zmiennej X Przykład dla zmiennej dyskretnej Y2X+1 (1 Zmienna X ma rozkład dwupunktowy P(X,25 i P(X1,75 Wyznaczmy rozkład zmiennej Y Z (1 obliczymy Y gdy X to Y1 oraz gdy X1 to Y3 Zatem: P(X P(Y1,25 P(X1 P(Y3,75

16 Funkcje zmiennej losowej - Momenty W szczególnym przypadku, gdy g( X k, gdzie k Ν. liczbę m k E(X k nazywamy momentem rzędu k zmiennej losowej X. Mówimy, że jest to moment zwykły. Wartość oczekiwana jest momentem zwykłym rzędu pierwszego m 1 E(X

17 Moment rzędu k względem punktu d µ k E((X - d k gdzie: k - nazywamy rzędem momentu, d - punktem odniesienia, Jeżeli d mamy momenty bezwzględne de(x mamy momenty centralne Przypadki szczególne : jeżeli d ; k1 Wartość oczekiwana: jeżeli d E (X; k2 Wariancja: Dla rozkładów symetrycznych momenty centralne rzędu nieparzystego są równe zero.

18 Przykład jak prosto obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję i Σ p i,125,375,375,125 i *p i,375,75,375 1,5 i2 *p i,375 1,5 1,125 3 E(X 1,5 D 2 (XE (X 2 (E(X 2 3 (1,5 2,75

19 Wybrane rozkłady zmiennej skokowej rozkład binarny dwupunktowy Jeżeli w przedstawionym przykładzie, dotyczącym kontroli jakości wyrobów, 9% wyrobów było dobrych, natomiast 1% stanowiły wybraki, to możemy mówić o prawdopodobieństwie zdarzeń: P({ω : X(ω},1 P({ω : X(ω1},9 (jest to tzw. dwupunktowy rozkład prawdopodobieństwa Tablicowy zapis rozkładu p rawdop odobieństwa zmiennej losowej X i 1 p i,1,9 Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X jest zbiorem par {, p}, gdzie jest wartością zmiennej X, p- prawdopodobieństwem wystąpienia wartości.

20 Wybrane rozkłady zmiennej skokowej Schemat Bernouliego Mam rozkład dwupunktowy. Zmienna losowa może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości { 1, 2 }, jeśli przyjmie wartość 1 mówimy o sukcesie, jeśli 2 nazwiemy to porażką, p jest prawdopodobieństwem sukcesu P(X 1 p gdzie <p<1 P(X 2 1- p Schemat Bernoulliego: w niezmienionych warunkach wykonujemy n razy to samo doświadczenie, w wyniku każdego doświadczenia może wystąpić jedno z dwóch zdarzeń A lub  (nie A Zakładamy, że dla każdego z n doświadczeń P(Ap, P(Â1 p q oraz <p<1

21 Rozkład Bernoulliego - dwumianowy Prawdopodobieństwo odniesienia k sukcesów w n doświadczeniach, P n (Xk P({ω: X(ωk}Σ P({ω i1,..., ω in } gdy p-oznacza prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczym doświadczeniu, wtedy P n (Xk obliczamy z wzoru Bernouliego P n ( X k Wartość oczekiwana w rozkładzie Bernouliego E (X n*p Wariancja w rozkładzie Bernouliego D 2 (X n*p*q n k p k q n k

22 Zadanie Student na egzaminie losuje 4 pytania, aby zdać egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej dwa pytania. Proszę: 1. Zdefiniować zmienną losową 2. Określić rozkład prawdopodobieństwa tej zmiennej w trzech różnych przypadkach, tzn gdy, wiadomo, że student opanował a. 25% materiału, b. 5% c. 75% materiału 3. Wykonać wykresy tych rozkładów i dystrybuanty dla a, b, c 4. Wskazać najbardziej prawdopodobną liczbę poprawnych odpowiedzi, w każdym z podanych przypadków a, b, c. 5. Obliczyć oczekiwaną liczbę odpowiedzi poprawnych

23 Zastosowania rozkładu Bernoulliego Robotnik obsługuje cztery jednakowe automaty funkcjonujące niezależnie od siebie. Prawdopodobieństwo, że w ciągu godziny automat będzie wymagał interwencji wynosi,9. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w ciągu godziny: Żaden automat nie będzie wymagał interwencji Co najmniej jeden będzie wymagał interwencji Znaleźć najbardziej prawdopodobną liczbę automatów wymagających interwencji ( w ciągu godziny

24 Rozkład Poissona i jego związek z rozkładem Bernouliego Jeśli zmienna losowa X n ma rozkład Bernoulliego i prawdopodobieństwo sukcesu pp(n maleje do zera w ten sposób, że poczynając od pewnego n dla każdego n > n spełniony jest związek n*p λ, ( gdzie λ> jest wielkością stałą to p ( k lim n P ( X gdzie k,1,2,... oraz n k λ n*p e λ λ k! k Wartość oczekiwana w rozkładzie Poissona E (X n*p λ Wariancja w rozkładzie Poissona D2(X n*p*q λ

25 Przykład zastosowania rozkładu Poissona W skład złożonej aparatury wchodzi między innymi n1 elementów określonego rodzaju. Prawdopodobieństwo uszkodzenia wciągu roku każdego z tych n elementów p,1 i nie zależy od stanu pozostałych elementów. Obliczyć prawdopodobieństwo uszkodzenia w ciągu roku: a. dokładnie dwóch elementów b. co najmniej dwóch elementów c. oczekiwaną liczbę uszkodzonych elementów d. wariancję dla liczby elementów uszkodzonych w ciągu roku

26 Rozwiązanie λ n*p 1 *,11 ap(x2,5* e -1,184 bp(x 2 1- P(X<2 1- [P(X +P(X1] 1-(e -1 + e -1,264 c E(X n*p λ 1 dd 2 (X λ 1

27 Zadanie praca indywidualna W zawodach strzeleckich bierze udział 12 zawodników. Każdy oddaje 7 strzałów do wyznaczonego celu Niech zmienna losowa X oznacza liczbę trafionych strzałów, wyznaczyć Rozkład zmiennej X Wykonać wykres tego rozkładu Wskazać najbardziej prawdopodobną liczbę trafionych Obliczyć oczekiwaną liczbę strzałów trafionych Jakie jest prawdopodobieństwo przejścia do następnego etapu jeśli warunkiem jest uzyskanie co najmniej 5 trafionych

28 Rozkład zmiennej losowej ciągłej Uwagi o zmiennej losowej ciągłej: Liczba wszystkich możliwych i wzajemnie wykluczających się zdarzeń elementarnych jest nieskończona Dystrybuanta dla dowolnej zmiennej losowej F( P (X<, Zmienna losowa o dystrybuancie F jest typu ciągłego, jeśli istnieje funkcja f, spełniająca równość F ( f ( d (1 Funkcję f nazywa się gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej

29 Związek dystrybuanty i gęstości zmiennej losowej ciągłej Dla dowolnej funkcji f, będącej gęstością prawdopodobieństwa zachodzi zależność F ( f ( d 1 Dla zmiennej losowej ciągłej zachodzi równość P(a X b F(b F (a Stąd wynika, że: P (X a ponieważ P (X a P (a X a F (a - F (a

30 Funkcja gęstości prawdopodobieństwa Funkcja gęstości prawdopodobieństwa odgrywa najważniejszą rolę w definiowaniu rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych losowych typu ciągłego. Definicja Funkcją gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej typu ciągłego nazywamy funkcję f (, określoną na zbiorze liczb rzeczywistych, taką że: f( ( przyjmuje wartości nieujemne oraz oraz dla dowolnych a < b zachodzi b f ( d P ( a < X < b a F ( f ( d 1

31 Interpretacja graficzna związku funkcji gęstości z prawdopodobieństwem f( a b b f ( d P( a < X < b a

32 Własności funkcji gęstości prawdopodobieństwa Funkcja gęstości jest nieujemna; f. W punktach, w których f jest ciągła zachodzi równość: f( F (; funkcja gęstości jest pochodną dystrybuanty. Każda funkcja f, będąca gęstością prawdopodobieństwa, wyznacza jednoznacznie pewną dystrybuantę, a tym samym rozkład prawdopodobieństwa pewnej zmiennej. Z faktu, że prawdopodobieństwo zdarzenia jest równe zeru, nie wynika, że zdarzenie to jest niemożliwe, bo P( X lim P( X < + lim + f ( d f ( d

33 Przykład czy dana funkcja może być funkcją gęstości Sprawdzić czy dana funkcja f, f ( e dla dla < 1. jest gęstością prawdopodobieństwa 2. znaleźć dystrybuantę F( 3. obliczyć P (X<,5 P (1<X<2 4. przedstawić graficzną interpretację wyników obliczeń

34 Rozwiązanie Czy f jest gęstością prawdopodobieństwa: 1. Funkcja f jest nieujemna 2. f ( d d + e d e 1 Dystrybuanta F ( 1 e dla dla > P(X<,5 F(,5 1- e -,5 P(1<X<2 F(2 F(1 (1- e -2 ( 1- e -1 e -1 + e -2

35 Zadanie do domu Wyznaczyć stałą A taką, aby funkcja f była gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X. Obliczyć P(X>1 Zinterpretować otrzymane wyniki na wykresie gęstości i dystrybuanty f ( 3 Ae dla dla <

36 Funkcje zmienne losowej Niech zmienna losowa Y będzie funkcją pewnej zmiennej X, tzn Y( ω g(x(ω Znając rozkład zmiennej X możemy wyznaczyć rozkład zmiennej Y Zadanie : Znaleźć rozkład zmiennej losowej Y (dystrybuantę i gęstość, gdy : Y ax+b, gdzie a X jest zmienną losową typu ciągłego z gęstością f X i dystrybuantą F X Rozważmy dwa przypadki : a> i a<

37 Funkcje zmienne losowej dla a> F Y (y P(Y<y P(aX+b <y P(X<(y-b/a F X ((y-b/a zauważmy, że funkcja F X jest różniczkowalna w punktach ciągłości f X więc f Y d d y b d ( y ( y FY ( y FX ( dy dy a dy y b ( a dla < F Y (y P(Y<y P(aX+b <y P(X >(y-b/a 1- F X ((y-b/a zauważmy, że funkcja F X jest różniczkowalna w punktach ciągłości f X więc f Y d d y b d ( y FY ( y [1 FX ( ] dy dy a dy y b / a f f X ( d ( d 1 a f X 1 a y b ( X X ( b/ a a f gęstość f Y (y możemy napisać przy użyciu jednego f Y ( y 1 a f X ( y b a

38 Wartość przeciętna i wariancja zmiennej losowej ciągłej Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej ciągłej, o gęstości prawdopodobieństwa wartość oczekiwana/nadzieja matematyczna [ ] [ ] 1 ( ( 1 _ + e e d e e d e d f X E < ( dla e dla f [ ] 2 2 ( ( ( 2 2 _ d e e e d d e d f X E wariancja/dyspersja: D 2 (X E[X-E(X] 2 E(X 2 -(E(X 2 D 2 (X

39 Mediana, Medianę zmiennej losowej X oznaczaną 1/2 lubm e definiują następujące wzory P( {ω: X(ω m e } 1/2 i P( {ω: X(ω m e } 1/2 Dla zmiennej losowej ciągłej medianę wyznacza się ze wzoru 1 2 Przykład czyli 1- ep(- m e 1/2 m e m e _ e d f ( d 1 2 stąd m e ln2

40 Kwantyle Mediana jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego parametru, zwanego Kwantylem. Definicja Kwantylem rzędu p (<p<1 zmiennej losowej X, o dystrybuancie F, nazywamy liczbę p, taką że F( p p F( p + Dla zmiennej losowej ciągłej Kwantyl p jest wyznaczany z wzoru F( p p Mediana jest kwantylem rzędu 1/2

41 Rozkład jednostajny Rozkład jednostajny (zwany też równomiernym lub prostokątnym albo płaskim to ciągły rozkład prawdopodobieństwa, dla którego gęstość prawdopodobieństwa w przedziale od a do b jest stała i różna od zera, a poza nim równa zeru. Ponieważ rozkład jest ciągły, nie ma większego znaczenia czy punkty a i b włączy się do przedziału czy nie. Rozkład jest określony parą parametrów a i b, takich że b>a.

42 Rozkład jednostajny Funkcja gęstości prawdopodobieństwa f ( ; < a 1 ; a b a ; > b b Dystrybuanta Wartość oczekiwana E ( X a + 2 b Wariancja D ( X ( b 2 a 12 2

43 Zastosowanie rozkładu jednostajnego Rozkład jednostajny: ma zastosowanie przy analizie niepewności systematycznych. Gęstość prawdopodobieństwa f( jest stała wewnątrz przedziału (a, b i równa zero poza nim. Dla pomiarów obarczonych niepewnością systematyczną, mamy b a 2, zatem S D ( ( b 2 2 X a 12 3

44 Zadanie Punkt materialny porusza się ruchem jednostajnym po okręgu koła o promieniu r. Niech O będzie ustalonym punktem okręgu, natomiast X długością łuku łączącego punkty OM. Określić rozkład zmiennej losowej X Narysować wykres funkcji gęstości i dystrybuanty zmiennej X Obliczyć P (X<πr oraz P(X> 3πr/2 Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję X M O

45 Rozwiązanie zadania postać funkcji gęstości f ( 1 2πr ; ; ; < 2πr ; > 2πr Zadanie należy dokończyć samodzielnie

46 Zadanie praca samodzielna Pociągi przyjeżdżają na stację dokładnie co 1 minut. Pasażer przychodzi na stację w pewnej przypadkowej chwili. Niech X oznacza czas oczekiwania na przybycie pociągu. Należy: Określić funkcję gęstości prawdopodobieństwa f, wykonać wykres Określić dystrybuantę F, wykonać wykres Obliczyć P(X<8 i przedstawić interpretację graficzną Obliczyć oczekiwany/średni czas czekania na przyjazd pociągu

47 Rozkład wykładniczy Funkcja gęstości f( λ e - λ Dystrybuanta: F( 1- e - λ Wartość oczekiwana E( λ -1 Wariancja D (X λ -2 Znajduje zastosowanie do obliczania prawdopodobieństwa przejścia obiektu ze stanu X w stan Y w czasie δt, przy stałym, w jednostce czasu, prawdopodobieństwie zmiany stanu obiektu z X na Y.

48 Rozkład normalny N ( µ,σ Funkcja gęstości w rozkładzie normalnym Rozkład nazywany też rozkładem Gaussa - Laplace'a jest najczęściej spotykanym rozkładem zmiennej losowej ciągłej Funkcja gęstości w rozkładzie normalnym o postaci: f ( σ 1 2 π e ( µ 2σ 2 2 jest określona dla wszystkich rzeczywistych wartości zmiennej X.

49 Rozkład normalny wykres funkcji gęstości i interpretacja f( σ µ Parametry rozkładu N(µ,σ, µ - Wartość oczekiwana σ 2 - Wariancja

50 Rozkład normalny interpretacja prawdopodobieństwa P(X<zp

51 Cechy charakterystyczne funkcji gęstości rozkładu normalnego Funkcja gęstości w rozkładzie normalnym: jest symetryczna względem prostej µ w punkcie µ osiąga wartość maksymalną ramiona funkcji mają punkty przegięcia dla µ -σ oraz µ + σ Kształt funkcji gęstości zależy od wartości parametrów: µ,σ: - parametr µ decyduje o przesunięciu krzywej, - parametr σ decyduje o smukłości krzywej.

52 Wykresy funkcji gęstości rozkładów N (µ, σ Przykłady funkcji gęstości rozkładów N (µ,σ dla różnych wartości µ i σ,5 N(,1 N(3,1 N(,2 N(3,

53 Wykresy dystrybuanty rozkładów N (µ, σ Wykresy dystrybuanty rozkładu normalnego N(µ,σ, dla różnych wartości µ i σ 1,2 1,8,6 N (,1 N (3,1 N (,2 N (3,2,4,2 -,

54 Rozkład normalny Reguła 3 sigma Jeżeli zmienna losowa ma rozkład normalny N(µ,σ to: - 68,3 % populacji mieści się w przedziale (µ -σ; µ + σ - 95,5 % populacji mieści się w przedziale (µ - 2σ; µ + 2σ - 99,7 % populacji mieści się w przedziale (µ - 3σ; µ + 3σ

55 Prawdopodobieństwo w rozkładzie normalnym Prawdopodobieństwo w rozkładzie normalnym ( podobnie jak w każdym innym rozkładzie ciągłym wyznaczane jest dla wartości zmiennej losowej z określonego przedziału, P(a<X b P(a<X b F(b- F(a, Dla uproszczenia obliczeń prawdopodobieństwa P(a<X b dla zmiennej losowej o rozkładzie normalnym, z wartością oczekiwanąµi odchyleniem standardowym σ, dokonuje się standaryzacji zmiennej losowej.

56 Rozkład normalny - standaryzacja Standaryzacja polega na sprowadzeniu dowolnego rozkładu normalnego N(µ, σ, o danych parametrach µ i σ do rozkładu standaryzowanego (modelowego o wartości oczekiwanej µ i odchyleniu standardowym σ 1. Zmienną X zastępuje się zmienną standardową U, która ma rozkład N(,1 u σ µ Wtedy otrzymujemy następujące zależności: f( ϕ(u, F( Φ(u, czyli: P ( X F ( Φ ( µ σ

57 Własności dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego N(,1 ( ( ( 1 ( 1 ( ( 1 ( ( ( ( ( ( u u U P u u U P u U P u u u U P u u U P X P F Φ > Φ > Φ Φ Φ

58 gdzie Φ(u oznacza wartości dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego N(,1 Wartości te znajdziemy w tablicach statystycznych Φ Φ < Φ Φ < < < σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ a b a F b F b X a P a b b U a P b X a P b X a P ( ( ( ( Obliczanie prawdopodobieństwa w rozkładzie normalnym Obliczanie prawdopodobieństwa, że zmienna losowa X, o rozkładzie N (µ, σ, przyjmie wartości z przedziału (a, b

59 Zadanie: Wzrost kobiet w pewnej populacji ma rozkład normalny N(165,15. Oznacza to, iż zmienna losowa jaką jest wzrost kobiet ma rozkład normalny ze średnią równą 165 cm odchyleniem standardowym równym 15 cm. Jaki jest udział w populacji kobiet o wzroście: a do 16 cm, b w przedziale cm, c powyżej 175 cm d dokładnie 15 cm

60 Rozwiązanie: a do 16 cm X P( X 16 P P( U, Φ(,33 1 Φ(,33 1,6293,377 a innym sposobem P( X 16 F(16 Φ 15 Φ(,33 1 Φ(,33 1,6293,377

61 Rozwiązanie: b w przedziale cm X P(165 < X 17 P < 15 P( < U,33 Φ(,33 Φ( ,6293,5,1293 P( X 1 c powyżej 175 cm. X > 175 P > P( U >, P( U,67 1 Φ(,67 1,748571, d dokładnie 15 cm. P( X 15 P(15 X 15 F(15 F(15

62

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Jednowymiarowa zmienna losowa

Jednowymiarowa zmienna losowa 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Przestrzeń probabilistyczna Niech Ω będzie dowolnym zbiorem, zwanym przestrzenią zdarzeń elementarnych. Elementy ω tej przestrzeni nazywamy zdarzeniami elementarnymi.

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Wynik pomiaru jako zmienna losowa

Wynik pomiaru jako zmienna losowa Wynik pomiaru jako zmienna losowa Wynik pomiaru jako zmienna losowa Zmienne ciągłe i dyskretne Funkcja gęstości i dystrybuanta Wartość oczekiwana Momenty rozkładów Odchylenie standardowe Estymator zmiennej

Bardziej szczegółowo

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 II WYKŁAD STATYSTYKA 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 2 Rachunek prawdopodobieństwa zdarzenia elementarne zdarzenia losowe zmienna losowa skokowa i ciągła prawdopodobieństwo i gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

Dyskretne zmienne losowe

Dyskretne zmienne losowe Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3 ZADANIA - ZESTAW 3 Zadanie 3. L Prawdopodobieństwo trafienia celu w jednym strzale wynosi 0,6. Do celu oddano niezależnie 0 strzałów. Oblicz prawdopodobieństwo, że cel został trafiony: a) jeden raz, b)

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K. TEMAT 1: WYBRANE ROZKŁADY TYPU SKOKOWEGO ROZKŁAD DWUMIANOWY (BERNOULLIEGO) Zadanie 1-1 Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. D A R I U S Z P I W C Z Y Ń S K I 2 2 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ Polega na przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład - Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych Parametry zmiennej losowej EX wartość oczekiwana D X wariancja DX odchylenie standardowe inne, np. kwantyle,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH Szkic wykładu 1 Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład Poissona 2 Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407

Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 Statystyka i analiza danych - W: Podstawy wnioskowania statystycznego Zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa. Parametry rozkładu. Estymatory punktowe i przedziałowe. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Statystyka w 3

Zmienne losowe. Statystyka w 3 Zmienne losowe Statystyka w Zmienna losowa Zmienna losowa jest funkcją, w której każdej wartości R odpowiada pewien podzbiór zbioru będący zdarzeniem losowym. Zmienna losowa powstaje poprzez przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 6 Magdalena Alama-Bućko 8 kwietnia 019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8 kwietnia 019 1 / 1 Rozkłady ciagłe Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Zmienna losowa i jej rozkład

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Zmienna losowa i jej rozkład WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI Zmienna losowa i jej rozkład ZMIENNA LOSOWA Funkcja X przyporządkowująca każdemu zdarzeniu elementarnemu jedną i tylko jedną liczbę x. zmienna losowa skokowa skończona

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału Magdalena Frąszczak Wrocław, 22.02.2017r Zasady oceniania Ćwiczenia 2 kolokwia (20 punktów każde) 05.04.2017 oraz 31.05.2017 2 kartkówki

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski

Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Powtórzenie Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 1 Podręcznik podstawowy Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodnicznych,

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p. Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p )

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Zadanie 1. Zmienna losowa przyjmuje wartości -1, 0, 1 z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio: ¼, ½, ¼. Należy: a. Wyznaczyć rozkład prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego 6. Zmienne losowe typu ciagłego (2.04.2007) Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figurę ograniczoną przez: wykres funkcji y = f(x), gdzie f jest funkcją ciągłą; proste x = a, x = b, a < b, oś OX

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia

Ważne rozkłady i twierdzenia Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015 Zmienne losowe, statystyki próbkowe Wrocław, 2 marca 2015 Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20 punktów) aktywność Zasady zaliczenia 2 kolokwia (każde po 20 punktów) projekt (20

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13.

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Dariusz Wrzosek 16 stycznia 2019 Matematyka dla biologów Zajęcia 13. 16 stycznia 2019 1 / 34 Plan: 1 Rachunek prawdopodobienstwa-zmienne losowe o rozkładzie ciagłym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: I. Rozkład dwupunktowy: Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: Def. Zmienna X ma rozkład dwupunktowy z prawdopodobieostwem 1 przyjmuje tylko dwie wartości, tzn. P(X = x 1 ) = p i P(X = x 2 ) = 1 p =

Bardziej szczegółowo

Matematyka 2. dr inż. Rajmund Stasiewicz

Matematyka 2. dr inż. Rajmund Stasiewicz Matematyka 2 dr inż. Rajmund Stasiewicz Skala ocen Punkty Ocena 0 50 2,0 51 60 3,0 61 70 3,5 71 80 4,0 81 90 4,5 91-5,0 Zwolnienie z egzaminu Ocena z egzaminu liczba punktów z ćwiczeń - 5 Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X

Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X Własności EX, D 2 X i DX przy przekształceniach liniowych Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X Przemnożenie wartości zmiennej losowej przez wartość stałą: Y=a*X

Bardziej szczegółowo

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:

Bardziej szczegółowo

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas: ROZWIĄZANIA I ODPOWIEDZI Zadanie A1. Można założyć, że przy losowaniu trzech kul jednocześnie kolejność ich wylosowania nie jest istotna. A więc: Ω = 20 3. a) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. w zastosowaniach

Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. w zastosowaniach Statystyka matematyczna w zastosowaniach Elementy rachunku prawdopodobieństwa Robert Pietrzykowski STATYSTYKA: nauka poświęcona metodom badania(analizowania) zjawisk masowych; polega na systematyzowaniu

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 10 marca 2014 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

(C. Gauss, P. Laplace, Bernoulli, R. Fisher, J. Spława-Neyman) Wikipedia 2008

(C. Gauss, P. Laplace, Bernoulli, R. Fisher, J. Spława-Neyman) Wikipedia 2008 STATYSTYKA MATEMATYCZNA - dział matematyki stosowanej oparty na rachunku prawdopodobieństwa; zajmuje się badaniem zbiorów na podstawie analizy ich części. Nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody

Bardziej szczegółowo

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n)

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n) MODELE STATYSTYCZNE Punktem wyjścia w rozumowaniu statystycznym jest zmienna losowa (cecha) X i jej obserwacje opisujące wyniki doświadczeń bądź pomiarów. Zbiór wartości zmiennej losowej X (zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji -go i 2-go rodzaju Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Rachunek Prawdopodobieństwa istatystyka W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmienne losowe Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny - standaryzaca

Bardziej szczegółowo

Centralne twierdzenie graniczne

Centralne twierdzenie graniczne Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 4 Ważne uzupełnienie Dwuwymiarowy rozkład normalny N (µ X, µ Y, σ X, σ Y, ρ): f XY (x, y) = 1 2πσ X σ Y 1 ρ 2 { [ (x ) 1

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Ważne rozkłady i twierdzenia c.d. Funkcja charakterystyczna rozkładu Wielowymiarowy rozkład normalny Elipsa kowariacji Sploty rozkładów Rozkłady jednostajne Sploty z rozkładem normalnym Pobieranie próby

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp Literatura... 1

1.1 Wstęp Literatura... 1 Spis treści Spis treści 1 Wstęp 1 1.1 Wstęp................................ 1 1.2 Literatura.............................. 1 2 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 2 2.1 Podstawy..............................

Bardziej szczegółowo

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej: Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: F (t) P (X t) < t < Własności dystrybuanty zmiennej losowej: jest niemalejąca: 0 F (t) jest prawostronnie

Bardziej szczegółowo

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Komputerowa analiza danych doświadczalnych Komputerowa analiza danych doświadczalnych Wykład 4.03.06 dr inż. Łukasz Graczykowski lgraczyk@if.pw.edu.pl Semestr letni 05/06 Zmienne losowe, jednowymiarowe rozkłady zmiennych losowych Pomiar jako zdarzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Zmienna losowa i jej

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014 Zmienne losowe dr Mariusz Grządziel Wykład 2; 20 maja 204 Definicja. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5. PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Rozłady soowe Rozład jednopuntowy Oreślamy: P(X c) 1 gdzie c ustalona liczba. 1 EX c, D 2 X 0 (tylo ten rozład ma zerową wariancję!!!)

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap Magdalena Frąszczak Wrocław, 21.02.2018r Tematyka Wykładów: Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody

Bardziej szczegółowo

zdarzenie losowe - zdarzenie którego przebiegu czy wyniku nie da się przewidzieć na pewno.

zdarzenie losowe - zdarzenie którego przebiegu czy wyniku nie da się przewidzieć na pewno. Rachunek prawdopodobieństwa Podstawowym celem rachunku prawdopodobieństwa jest określanie szans zajścia pewnych zdarzeń. Pojęcie podstawowe rachunku prawdopodobieństwa to: zdarzenie losowe - zdarzenie

Bardziej szczegółowo