Jednowymiarowa zmienna losowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednowymiarowa zmienna losowa"

Transkrypt

1 1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ), gdzie 1* przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω = { ω 1, ω 2,..., ω 6 }, ω i jest zdarzeniem elementarnym polegajacym na wyrzuceniu i oczek; 2* ciało zdarzeń określamy jako rodzinę wszystkich podzbiorów przestrzeni Ω, tj. S =, {ω 1 }, {ω 2 },..., {ω 1, ω 2 },..., Ω (Rodzina S składa się z 2 6 elementów)

2 3* zakładamy, że zdarzenia elementarne {ω i } są jednakowo prawdopodobne, tj. P ( {ω i } ) = 1 6 Prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia wzorem:, gdzie i = 1, 2,..., 6. A S określamy 2 P (A) = ilość zdarzeń element. składających się na zd. A ilość wszystkich zdarzeń element. prz. Ω (klasyczna definicja prawdopodobieństwa) Rozważmy funkcję określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω i przyjmującą wartości rzeczywiste X : Ω R X( ω i ) = i i = 1, 2,..., 6

3 3 Funkcję X nazywamy zmienną losową na przestrzeni Ω. Ogólnie na przestrzeni Ω możemy określić wiele zmiennych losowych, np. Y : Ω R Y ( ω 1 ) = Y ( ω 2 ) = Y ( ω 3 ) = Y ( ω 4 ) = Y ( ω 5 ) = 1 Y ( ω 6 ) = 10 (Funkcja Y może być opisem gry: wyrzucisz 6 - wygrywasz 10 zł, nie wyrzucisz 6 - przegrywasz 1 zł) Uwaga Jeżeli Ω jest zbiorem przeliczalnym a S jest rodziną wszystkich podzbiorów przestrzeni Ω, to każdą funkcję X : Ω R można nazwać zmienną losową. W ogólności, gdy Ω jest zbiorem nieprzeliczalnym, tak nie jest.

4 4 Definicja (Zmiennej losowej) Jednowymiarową zmienną losową w przestrzeni probabilistycznej (Ω, S, P ) nazywamy każdą funkcję X : Ω R taką, że dla dowolnie wybranej liczby rzeczywistej x R zbiór ω Ω : X(ω) < x jest zdarzeniem losowym tzn. jest elementem rodziny S. Liczby rzeczywiste X(ω 1 ) = x 1, X(ω 2 ) = x 2,... ω i Ω, nazywamy realizacjami zmiennej losowej X. Fakt Jeżeli A jest zbiorem borelowskim na R i X : Ω R jest zmienną losową w p.p. (Ω, S, P ), to zbiór ω Ω : X(ω) A jest zdarzeniem losowym.

5 5 Zatem zdarzeniami losowymi są zbiory: ω Ω : X(ω) = x ω Ω : X(ω) x ω Ω : X(ω) < x ω Ω : X(ω) x ω Ω : X(ω) (a, b) ω Ω : X(ω) [a, b) ω Ω : X(ω) > x ω Ω : X(ω) x ω Ω : X(ω) (a, b] ω Ω : X(ω) [a, b] Uwaga Stosować będziemy następujący zapis skrócony: P ω Ω : X(ω) (a, b) ω Ω : X(ω) (a, b) ozn. = ( a < X < b ) ozn. = P ( a < X < b )

6 Twierdzenie Jeżeli X : Ω R jest zm. los. w p.p. (Ω, S, P ) a h(x) jest funkcją przedziałami ciagłą, której dziedzina zawiera zbiór wartości X(ω), to Y (ω) = h ( X(ω) ) (Ω, S, P ). jest też zm. los. w p.p. 6 to Przykład Jeżeli X : Ω R jest zm. los. w p.p. (Ω, S, P ), Y = ax + b Z = X 2 W = cos X V = e X są zmiennymi losowymi w p.p. (Ω, S, P ).

7 7 Zmienna losowa skokowa Definicja Zmienna losowa X określona w p.p. (Ω, S, P ) nazywa się zmienną losową skokową (dyskretną) jeżeli istnieje co najwyżej przeliczalny zbiór W X = { x 1, x 2,... } jej możliwych wartości taki, że P ( X = x i ) = p i > 0 dla wszystkich x i W X p i = 1. i : x i W X x i - punkt skokowy zmiennej losowej X p i - skok zmiennej losowej X w punkcie x i Uwaga Zm. los. skokowa może przyjmować inne wartości poza punktami skokowymi, ale P (X = x) = 0, gdy x / W X.

8 8 Definicja Funkcją prawdopodobieństwa skokowej zmiennej losowej X nazywamy przyporządkowanie x i p i, x i W X, określone wzorem: P ( X = x i ) = p i, x i W X. Uwaga Funkcję p-stwa często określamy tabelą: X : x i x 1 x 2... p i p 1 p 2...

9 9 Twierdzenie Niech X jest skokową zm. los. w p.p. (Ω, S, P ) o funkcji p-stwa P ( X = x i ) = p i, x i W X. Wówczas p- stwo przyjęcia przez zm. los. X wartości ze zbioru borelowskiego A R wyraża się wzorem: P ( X A ) = p i. i : x i A Przykład Niech X : x i p i 0, 5 0, 2 0, 3 Oblicz: P (X > 2), P ( 1 X 3 2 ).

10 Definicja (Wartości oczekiwanej (przeciętnej)) Wartością oczekiwaną skokowej zm. los. X o zbiorze punktów skokowych W X = { x 1, x 2,... } i skokach p i = P ( X = x i ) nazywamy liczbę 10 E X = x i p i, i : x i W X o ile, w przypadku nieskończonej liczby punktów skokowych, szereg jest bezwzględnie zbieżny. Przykład poprzedniego przykładu. Oblicz wartość oczekiwaną dla zmiennej losowej z

11 Przykład Czy zmienna losowa X o funkcji p-stwa i, gdzie xi = ( 3)i 1 P ( X = x i ) = 1 3 posiada wartość oczekiwaną? i, i = 1, 2, Uwaga Nie każda zmienna losowa posiada wartość oczekiwaną. Jeżeli skokowa zm. los. ma skończony zbiór punktów skokowych, to posiada wartość oczekiwaną. Przykład Dokonujemy niezależnych prób wyprodukowanych przedmiotów dla dużej partii. Wiadomo, że p-stwo pomyślnego przejścia przez próbę każdego przedmiotu wynosi 0,9. Doświadczenie kończy się, gdy dojdziemy do pierwszego przedmiotu, który nie wytrzyma próby. Oblicz:

12 12 a) p-stwo, że liczba prób będzie większa niż 3; b) wartość oczekiwaną E X, gdzie zm. los. X opisuje liczbę prób. Definicja (Wartości oczekiwanej funkcji zmiennej losowej) Jeżeli dana jest funkcja p-stwa skokowej zm. los. X : P ( X = x i ) = p i > 0, x i W X oraz określona jest zm. los. Y = h(x), to wartość oczekiwaną zm. los. Y określamy wzorem: E Y = h(x i ) p i, i : x i W X o ile, w przypadku nieskończonej liczby punktów skokowych, szereg jest bezwzględnie zbieżny.

13 13 Przykład a) Niech X : x i 1 4 p i 0, 3 0, 7 oraz niech Y = 2X 1 i Z = X 2. Oblicz E Y + E Z. b) Niech X : x i p i 0, 3 0, 4 0, 3 oraz niech Y = 2X + 1. Oblicz E Y.

14 14 Dystrybuanta zmienna losowej Definicja Dystrybuantą jednowymiarowej zm. los. X w p.p. (Ω, S, P ) nazywamy funkcję F : R [0, 1] określoną wzorem: F (x) = P ( {ω Ω : X(ω) < x} ) = P ( X < x ). Fakt Dystrybuanta skokowej zm. los. X o funkcji p-stwa P ( X = x i ) = p i wyraża się wzorem: F (x) = P ( X < x ) = x i <x P (X = x i) = x i <x p i.

15 15 Przykład a) Niech x X : i 1 2 p i 0, 4 0, 6 Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X. b) Niech x X : i p i Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X. Uwaga Dystrybuanta skokowej zm. los. jest funkcją przedziałami stałą i w punktach nieciągłości x i ma skoki p i = P ( X = x i ), których suma wynosi 1.

16 16 Twierdzenie (Podstawowe własności dystrybuanty zm. los. dowolnego typu) Funkcja F : R [0, 1] jest dystrybuantą pewnej zm. los. wtedy i tylko wtedy, gdy F jest funkcją niemalejącą: x1,x 2 R x 1 < x 2 F (x 1 ) F (x 2 ) F jest funkcją ciągłą lub co najmniej lewostronnie ciągłą: x0 R lim x x 0 F (x) = F (x 0 ) ozn. lim F (x) = F (+ ) = 1 x + ozn. lim F (x) = F ( ) = 0. x

17 Przykład a) Funkcja F (x) = sin x, x R nie jest dystrybuantą żadnej zmiennej losowej, bo nie spełnia warunków 1 i 3 twierdzenia. 17 b) Niech F (x) = 0 x 0 sin x 0 < x π 2 1 x > π 2 Powyższa funkcja jest dystrybuantą pewnej zm. los., gdyż spełnia wszystkie założenia twierdzenia, ale nie jest to dystrybuanta zm. los. skokowej. c) Rozważmy funkcję F o danym wykresie. Czy F jest dystrybuantą pewnej zm. los., czy jest dystrybuantą zm. los. skokowej?

18 18

19 19 Twierdzenie (Obliczanie p-stwa, gdy dana jest dystrybuanta) Jeżeli F jest dystrybuantą zm. los. X dowolnego typu w p.p. (Ω, S, P ), to oraz P (a X < b) = F (b) F (a) P (X = a) = F (a + ) F (a), gdzie F (a + ) = lim x a + F (x). Wniosek Jeżeli dystrybuanta jest funkcją ciągłą w punkcie x = a, to P (X = a) = F (a + ) F (a) = 0.

20 20 Przykład a) Dana jest dystrybuanta zm. los. X typu skokowego: 0 x 1 F (x) = 0, 2 1 < x 1 0, 3 1 < x 3 1 x > 3 Wyznaczyć funkcję p-stwa zm. los. X oraz obliczyć P (X 2). b) Dana jest dystrybuanta zm. los. X typu skokowego: 0 x 2 F (x) = 0, 5 2 < x 1 1 x > 1 Obliczyć P (X = 1), P (X = 0, 5), P ( 3 X < 0, 5).

21 Przykład Za pomocą dystrybuanty F zm. los. X wyrazić p-stwa: a) P (a X b) b) P (a < X < b) oraz P (X a), P (X a), P (a < X b). 21

22 22 Zmienne losowe typu ciągłego Wstęp Zmiennej losowej typu skokowego odpowieda w mechanice rozkład masy jednostkowej na odosobnione, poszczególne punkty zbioru przeliczalnego W X. p i = 1

23 23 Zmiennej losowej typu ciągłego odpowieda w mechanice rozkład ciągłej masy jednostkowej w przedziale. P = 1 m = b a f(x) dx = 1 f(x) gęstość masy

24 24 Definicja Zmienną losową X o dystrybuancie F nazywamy zm. los. typu ciągłego, jeżeli istnieje taka funkcja f(x) nieujemna ( f(x) 0 ) i całkowalna na R (tzn. dla dowolnego x R zbieżna jest całka x x R przedstawić w postaci: f(t) dt ), że dystrybuantę F można dla dowolnego F (x) = x f(t) dt. Funkcję podcałkową f nazywamy wówczas gęstością rozkładu p- stwa zm. los. X. Uwaga Wzór powyższy pozwala wyznaczyć dystrybuantę, gdy dana jest gęstość rozkładu p-stwa.

25 25 Przykład a) Wyznaczyć dystrybuantę zm. los. X o gęstości: f(x) = 1 x 2 x 1 0 x < 1 b) Wyznaczyć dystrybuantę zm. los. X o gęstości: f(x) = x 2 0 dla pozostałych x Twierdzenie Jeżeli X jest zmienną losową typu ciągłego, to jej dystrybuanta jest funkcją ciągłą na całym zbiorze R.

26 26 Twierdzenie (O rozpoznawaniu gęstości p-stwa) Jeżeli funkcja f : R R spełnia warunki: x R f(x) 0 x R całka x f(t) dt jest zbieżna + f(x) dx = 1, to f jest gęstością pewnej zm. los. X typu ciągłego. Przykład Czy funkcję o wykresie można interpretować jako gęstość rozkładu p-stwa?

27 27 Przykład a) Dobrać stałe a i b > 0 tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnej zm. los.. a cos x x [0, b] 0 x / [0, b] b) Dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnej zm. los.. c sin x x [0, π 3 ] 0 x / [0, π 3 ]

28 28 Twierdzenie (O wyznaczaniu gęstości p-stwa, gdy dana jest dystrybuanta) Jeżeli F jest dystrybuantą zm. los. typu ciągłego, to jej gęstością jest funkcja f(x) = F (x) w punktach różniczkowalności F 0 dla pozostałych x.

29 29 Przykład a) Dana jest dystrybuanta zm. los. X typu ciągłego: F (x) = Podać wzór na gęstość zm. los. X. 0 x 0 1 e x x > 0 b) Dana jest dystrybuanta zm. los. X typu ciągłego: F (x) = 1 2π x e t2 2 dt, x R. Podać wzór na gęstość zm. los. X.

30 30 Twierdzenie (O wyznaczaniu p-stwa, gdy dana jest gęstość) Jeżeli X jest zm. los. typu ciągłego o danej gęstości f, to P (X [a, b]) = P (X (a, b]) = P (X [a, b)) = = P (X (a, b)) = b a f(x) dx. Uwaga Ogólnie, jeżeli I oznacza dowolny przedział (ograniczony lub nieograniczony), to P (X I) = I f(x) dx.

31 31 Przykład a) Dana jest gęstość zm. los. X : f(x) = 1* Obliczyć P (0 X 1 2 ). 3 4 (2x x 2 ) x [0, 2] 0 x / [0, 2] 2* Odczytać z wykresu gęstości P (0 X 1) i obliczyć P (1 X 2 0). b) Dana jest gęstość zm. los. X : f(x) = 1* Obliczyć P (4 X 2 0). 2* Obliczyć P (X 2 > 4X). 2 x 3 x 1 0 x < 1

32 Wartość oczekiwana zmiennej losowej typu ciągłego 32 Definicja Wartością oczekiwaną zmiennej losowej typu ciągłego o gęstości f nazywamy liczbę E X def = + x f(x) dx, przy założeniu, że zbieżna jest całka + x f(x) dx. W przeciwnym razie wartość oczekiwana nie istnieje. Przykład Rozważmy zm. los. o dystrybuancie F (x) = 1 π arctg x + 1 2, x R. Sprawdzić, czy zmienna losowa X posiada wartość oczekiwaną.

33 33 Definicja (Wartości oczekiwanej funkcji zm. los.) Jeżeli X jest zm. los. typu ciagłego o gęstości f oraz Y = g(x), gdzie g jest funkcją przedziałami ciągłą, to E Y = E (g(x)) def = + przy założeniu, że zbieżna jest całka g(x) f(x) dx, + g(x) f(x) dx.

34 34 Przykład a) Dana jest zm. los. X o gęstości: f(x) = 1 2 e x x [0, ln 3] 0 x / [0, ln 3] Obliczyć E(X 2 ) = m 2 (moment zwykły rzędu drgiego). b) Dana jest zm. los. X o gęstości: Obliczyć E(ln X). f(x) = 3 x 4 x 1 0 x < 1

35 35 Uwaga Jeżeli zm. los. X ma gęstość f, która jest równa 0 poza pewnym zbiorem ograniczonym na prostej oraz jesli funkcja jest ograniczona, to istnieje E(g(X)). Jeżeli zm. los. X jest typu skokowego i przyjmuje tylko skończoną liczbę wartości, to wartość oczekiwana E(g(X)) istnieje. g Definicja Zmienne losowe X i Y (dowolnego typu) nazywamy niezależnymi w p.p. (Ω, S, P ), jeśli dla dowolnych liczb x, y R zdarzenia { ω Ω : X(ω) < x } i { ω Ω : Y (ω) < y } są niezależne, tj. x,y R P ( X < x, Y < y ) = P (X < x) P (Y < y).

36 36 Włsności wartości oczekiwanej E1. Jeżeli P (X = c) = 1, to EX = c. E2. Jeżeli istnieje EX, to dla dowolnych liczb a, b R E(aX + b) = a EX + b. E3. Jeżeli istnieją EX 1,..., EX n, dla dowolnych stałych c 1,..., c n E(c 1 X c n X n ) = c 1 EX c n EX n. W szczególności jeśli istnieją EX i EY, to E(X ± Y ) = EX ± EY

37 E4. Jeżeli zm. los. X i Y są niezależne i istnieją EX i EY, to istnieje E(X Y ) oraz E(X Y ) = EX EY. 37 E5. (Interpretacja probabilistycznej wartości oczekiwanej) Jeżeli istnieje EX oraz krzywa gęstości zm. los. typu ciągłego lub wykres funkcji p-stwa skokowej zm. los. są symetryczne względem prostej x = x 0, to EX = x 0.

38 38 Wariancja zmiennej losowej Przykład Rozważmy dwie zm. los. o rozkładach: X : x i 2 2 p i 0, 25 0, 75 i Y : y i p i 0, 4 0, 6 Zauważmy, że EX = EY. Zatem wartości oczekiwane zm. los. X i Y są równe, ale same zm. los. różnią się rozrzutem swych wartości względem punktu x = 1. Wprowadzimy pewną miarę tego rozrzutu. Definicja Wariancją zm. los. X dowolnego typu nazywamy wartość oczekiwaną kwadratu odchylenia X EX od wartości oczekiwanej EX tj. gdzie m = EX. E(X EX) 2 ozn. = E(X m) 2 = D 2 X,

39 39 Dla rozkładu skokowego: P (X = x i ) = p i, x i W X : o ile szereg jest zbieżny. D 2 X = i (x i m) 2 p i, Dla rozkładu ciągłego o gestości f : D 2 X = + o ile całka jest zbieżna. (x m)2 f(x) dx, Definicja Odchyleniem standardowym (lub dyspersją) zm. los. X nazywamy liczbę DX ozn. = σ def = D 2 X.

40 40 Włsności wariancji zmiennej losowej D1. D 2 X 0, co więcej D 2 X = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy zm. los. X ma rozkład jednopunktowy. D2. Jeżeli istnieje D 2 X, to dla dowolnych liczby a R D 2 (ax) = a 2 D 2 X, i D 2 (X + a) = D 2 X. D3. Jeżeli zm. los. X i Y są niezależne i posiadają warinję, to D 2 (X ± Y ) = D 2 X + D 2 Y.

41 41 D4. o ile istnieje E(X 2 ). D 2 X = E(X 2 ) (EX) 2, Wzór powyższy jest wygodny do obliczania wariancji. Przykład Niech zm. los. X i Y są niezależne oraz niech EX = 2, D 2 X = 1, EY = 1, D 2 Y = 4. Obliczyć EZ, D 2 Z oraz σ Z, jeśli Z = X 2Y. Przykład Dana jest zm. los. X o gęstości: f(x) = 3 2 (x 1)2 0 x 2 0 dla pozostałych x Obliczyć D 2 X.

42 42 Standaryzowanie zmiennej losowej Definicja Zmienną losową X (dowolnego typu) nazywamy zmienną losową standaryzowaną, jeżeli EX = 0 i D 2 X = 1. Fakt Jeżeli EX = m i D 2 X = σ 2 > 0, to funkcja zmiennej losowej X S def = X m σ jest standaryzowaną zmienną losową. a) Przykład Dokonać standaryzacji zm. los. Y, jeżeli: Y : y i p i

43 43 b) Y = X 1 + X X 180, gdzie zm. los. X k, (k = 1, 2,..., 180) są niezależne i mają jednakowe gęstości p-stwa X k : f(x) = 2x 0 x 1 0 dla pozostałych x

44 44 Rozkład dwuminowy (Bernoulliego) Niech p oznacza daną liczbę z przedziału (0, 1), n ustaloną liczbe naturalną. Mówimy, że zmienna losowa skokowa X : Ω R ma rozkład (B) z parametrami (n, p), jeżeli jej punkty skokowe (realizacji) tworzą zbiór postaci W = {0, 1, 2,..., n} i skoki określone są wzorem: P (X = k) = n k p k q n k, k W, q = 1 p Uwaga P-stwo n k p k q n k można interpretować jako p- stwo uzyskania k - sukcesów w serii n - powtórzeń tego samego doświadczenia, jeżeli p-stwo sukcesu w jednej próbie wynosi p.

45 Ilustracja Wykonujemy n = 10 prób Bernoulliego. Wiadomo, że w każdej z nich odnosimy sukces z p-stwem p-stwo, że w 10% wszystkich prób odniesiemy sukces. 45 p = 0, 9. Jakie jest Fakt Dla rozkładu dwumianowego z parametrami (n, p) mamy: EX = n p D 2 X = n p q Przykład Wadliwość pewnej masowej produkcji wynosi 0, 3. Z bieżącej produkcji wylosowano 7 sztuk towaru. Niech X(ω) oznacza liczbę sztuk wadliwych wśród wylosowanych. a) Znaleźć funkcję p-stwa zm. los. X. b) Podać EX i D 2 X.

46 c) Napisać wzór na p-stwo, że liczba sztuk wadliwych będzie nie większa niż 2. d) Podać wzór na dystrybuantę F (x) zm. los. X. e) Obliczyć F (0) i F (1). 46

47 47 Rozkład Poissona Mówimy, że zmienna losowa X ma rozkład Poissona (P ) z parametrem λ, (λ > 0), jeżeli X : Ω W, gdzie W = {0} N = {0, 1, 2,...} jest nieskończonym zbiorem punktów skoku i P (X = k) = e λ λk k!, k W. Uwaga Definicja powyższa jest poprawna, ponieważ P (X = k) > 0 oraz k=0 P (X = k) = k! k=0 e λ λk = 1.

48 48 Fakt Wartość oczekiwana i wariancja zm. los. X o rozkładzie Poissona wyrażają się wzorami: EX = λ D 2 X = λ Twierdzenie graniczne (lokalne Poissona) Niech p zmienia się wraz z n, tzn. niech p = p n. Jeżeli { X n } jest ciągiem zmiennych losowych mających rozkłady Bernoulliego: P (X n = k) = n k p k n q n k n, k = 0, 1, 2,..., n, 0 < p n < 1, q n = 1 p n

49 49 oraz lim n n p n = λ > 0, to lim n P (X n = k) = e λ λk, k = 0, 1, 2,.... k! Z powyższego twierdzenia wynika następujące przybliżenie Poissona rozkładu Bernoulliego: dla n k p k q n k e λ λk k! λ = n p k = 0, 1, 2,..., n.

50 50 Przybliżenie to jest wystarczająco dokładne, gdy p 0, 1, n 50, n p = λ 10. Przykład Obliczyć p-stwo, że wśród 200 nadesłanych szyb będą conajmniej 4 szyby uszkodzone, jeżeli wiadomo, że co setna nadesłana szyba jest uszkodzona. Przykład Robotnik obsługuje 800 wrzecion. P-stwo zerwania się przędzy na każdym z nich w czasie T wynosi 0,005. Obliczyć najbardziej prawdopodobną liczbę zerwań w tym czasie i jej p-stwo.

51 51 Rozkład normalny Gaussa Mówimy, że zmienna losowa X typu ciągłego ma rozkład normalny z parametrami m R i σ > 0, co zapisujemy X : N(m, σ), gdy jej gęstość jest postaci: f(x) = 1 σ 2π e (x m) 2 2σ 2, x R. Własności rozkładu normalnego 1* EX = m i D 2 X = σ 2, 2* krzywa gęstości, zwana też krzywą Gaussa, jest symetryczna względem prostej x = m, 3* wpływ parametrów m R i σ > 0 na kształt i położenie

52 52 krzywej Gaussa ilustrują rysunki: 4* max x R f(x) = f(m) = 1 σ 2π 0,4 σ, 5* odcięte punktów przegięcia wynoszą x 1 = m σ > 0 i x 2 = m + σ > 0 6* oś 0X jest asymptotą poziomą krzywej gęstości dla x ±. Twierdzenie Jeżeli X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach normalnych, to zmienne losowe: Z = ax + b, gdzie a 0, b - stałe Z = X + Y Z = ax + by, gdzie a + b > 0 też mają rozkłady normalne.

53 Twierdzenie Jeżeli X 1, X 2,..., X n są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach normalnych N(m k, σ k ), k = 0, 1, 2,..., n, to także zmienna losowa X = X 1 + X X n ma rozkład normalny N(m, σ), gdzie m = m 1 + m m n 53 oraz σ = σ σ σ2 n.

54 54 Rozkład normalny N(0,1) Zmienną losową o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną m = 0 i odchyleniem standartowym σ = 1 nazywamy zmienną losową o standaryzowanym rozkładzie normalnym N(0, 1). Jej gęstość dana jest wzorem: f(x) = 1 2π e x2 2, x R. Dystrybuanta rozkładu normalnego N(0, 1) : Φ(x) = 1 2π x e t2 2 dt, x R nie jest funkcją elementarną. Jej przybliżone wartości odczytujemy z tablic. Tablice wartości dystrybuanty rozkładu normalnego N(0, 1)

55 55 są sporządzone dla x 0. Zauważmy jednak, że Φ( x) = 1 Φ(x) Przykład Zmienna losowa X ma rozkład N(0, 1). Obliczyć P (X < 0, 2) P (X > 1, 2), P ( 0, 1 < X 2), P ( X 1 < 0, 5). Przykład W populacji studentów PG dokonano pomiaru wzrostu mężczyzn. Obserwacje potwierdziły, że zmienna losowa X, wyrazjąca wzrost studenta, ma rozkład N(170, 10). Obliczyć p-stwo, że a) wzrost studenta jest mniejszy niż 180 cm, b) wzrost studenta jest mniejszy niż 160 cm, c) wzrost studenta jest większy niż 165 cm,

56 56 d) wzrost studenta jest większy niż 200 cm, c) wzrost studenta należy do przedziału (160,180).

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast

Bardziej szczegółowo

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III. Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena

Bardziej szczegółowo

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej

Bardziej szczegółowo

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne

Bardziej szczegółowo

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna. Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Bardziej szczegółowo

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń probabilistyczna

Przestrzeń probabilistyczna Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty

Bardziej szczegółowo

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/ dr n. mat. Zdzisław Otachel Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Głęboka 28, p. 221 bud. CIW, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka

Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów

Bardziej szczegółowo

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2, Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać

Bardziej szczegółowo

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej

Bardziej szczegółowo

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe

Bardziej szczegółowo

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne losowe Zmienna

Bardziej szczegółowo

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa

Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Wykład z analizy danych: powtórzenie zagadnień z rachunku prawdopodobieństwa Marek Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa Rozkład

Bardziej szczegółowo

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) 4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03) Definicja 1 Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która przyjmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dyskretne zmienne losowe

Dyskretne zmienne losowe Dyskretne zmienne losowe dr Mariusz Grządziel 16 marca 2009 Definicja 1. Zmienna losowa nazywamy dyskretna (skokowa), jeśli zbiór jej wartości x 1, x 2,..., można ustawić w ciag. Zmienna losowa X, która

Bardziej szczegółowo

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo

Bardziej szczegółowo

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) = Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x

Bardziej szczegółowo

Rozkłady zmiennych losowych

Rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe

Bardziej szczegółowo

Statystyka i eksploracja danych

Statystyka i eksploracja danych Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady Magdalena Frąszczak Wrocław, 11.10.2017r Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienna losowa. Rozkład skokowy Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej c Copyright by Ireneusz Krech ikrech@ap.krakow.pl Instytut Matematyki Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia.

Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. D A R I U S Z P I W C Z Y Ń S K I 2 2 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ Polega na przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F;

σ-ciało zdarzeń Niech Ω będzie niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych, a zbiór F rodziną podzbiorów zbioru Ω spełniającą warunki: jeśli A F, to A F; Zdarzenie losowe i zdarzenie elementarne Zdarzenie (zdarzenie losowe) - wyni pewnej obserwacji lub doświadczenia; może być ilościowy lub jaościowy. Zdarzenie elementarne - najprostszy wyni doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017 Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe. Statystyka w 3

Zmienne losowe. Statystyka w 3 Zmienne losowe Statystyka w Zmienna losowa Zmienna losowa jest funkcją, w której każdej wartości R odpowiada pewien podzbiór zbioru będący zdarzeniem losowym. Zmienna losowa powstaje poprzez przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie)

W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) W2 Podstawy rachunku prawdopodobieństwa (przypomnienie) Henryk Maciejewski Jacek Jarnicki Marek Woda www.zsk.iiar.pwr.edu.pl Rachunek prawdopodobieństwa - przypomnienie 1. Zdarzenia 2. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz. Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 5 Magdalena Alama-Bućko 1 kwietnia 2019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 1 kwietnia 2019 1 / 19 Rozkład Poissona Po(λ), λ > 0 - parametr tzw. rozkład zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Rachunek prawdopodobieństwa MAT1332 Wydział Matematyki, Matematyka Stosowana Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów. Warunkowa

Bardziej szczegółowo

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne , centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Zmienna losowa i jej rozkład Mając daną przestrzeń probabilistyczną, czyli parę (&, P) stanowiącą model pewnego doświadczenia losowego (gdzie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA Wydział: WiLiŚ, Transport, sem.2 dr Jolanta Dymkowska RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA - POJĘCIA WSTĘPNE MATERIAŁY POMOCNICZE - TEORIA Przestrzeń probabilistyczna Modelem matematycznym (tj. teoretycznym, wyidealizowanym,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Rozdział 1 Wektory losowe 1.1 Wektor losowy i jego rozkład Definicja 1 Wektor X = (X 1,..., X n ), którego każda współrzędna jest zmienną losową, nazywamy n-wymiarowym wektorem losowym (krótko wektorem

Bardziej szczegółowo

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A) Wykład 3 Niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego Kiedy dwa zdarzenia są niezależne? Gdy wiedza o tym, czy B zaszło, czy nie, NIE MA WPŁYWU na oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia A: P (A B) = P

Bardziej szczegółowo

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1

STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6

Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6 Rachunek prawdopodobieństwa- wykład 6 Zmienne losowe dyskretne. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych dyskretnych dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk

Bardziej szczegółowo

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

WYKŁAD 3. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki WYKŁAD 3 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Schemmat Bernouliego Rzucamy 10 razy moneta, próba Bernouliego jest pojedynczy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ Zadanie 1. Zmienna losowa przyjmuje wartości -1, 0, 1 z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio: ¼, ½, ¼. Należy: a. Wyznaczyć rozkład prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady do zadania 3.1 :

Przykłady do zadania 3.1 : Rachunek prawdopodobieństwa MAP5 Wydział Elektroniki, rok akad. /, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 3: Zmienne losowe dyskretne. Rozkłady Bernoulliego (dwumianowy), Pascala,

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Statystyka matematyczna Wykład 6 Magdalena Alama-Bućko 8 kwietnia 019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8 kwietnia 019 1 / 1 Rozkłady ciagłe Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA Zadanie 0.1 Zmienna losowa X ma rozkład określony funkcją prawdopodobieństwa: x k 0 4 p k 1/3 1/6 1/ obliczyć EX, D X. (odp. 4/3;

Bardziej szczegółowo

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego 6. Zmienne losowe typu ciagłego (2.04.2007) Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figurę ograniczoną przez: wykres funkcji y = f(x), gdzie f jest funkcją ciągłą; proste x = a, x = b, a < b, oś OX

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO Lekcja 6 Ciągłe zmienne losowe ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Zmienna losowa ciągła jest

Bardziej szczegółowo

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K. TEMAT 1: WYBRANE ROZKŁADY TYPU SKOKOWEGO ROZKŁAD DWUMIANOWY (BERNOULLIEGO) Zadanie 1-1 Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez konieczności

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe 4.1. Zmienne losowe dyskretne. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Definicja/Rozkład Zmienne losowe dyskretne Definicja Zmienną losową, która skupiona

Bardziej szczegółowo

Ważne rozkłady i twierdzenia

Ważne rozkłady i twierdzenia Ważne rozkłady i twierdzenia Rozkład dwumianowy i wielomianowy Częstość. Prawo wielkich liczb Rozkład hipergeometryczny Rozkład Poissona Rozkład normalny i rozkład Gaussa Centralne twierdzenie graniczne

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna

Bardziej szczegółowo

Rozkłady prawdopodobieństwa

Rozkłady prawdopodobieństwa Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład - Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych Parametry zmiennej losowej EX wartość oczekiwana D X wariancja DX odchylenie standardowe inne, np. kwantyle,

Bardziej szczegółowo

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego

Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................

Bardziej szczegółowo

Przykłady do zadania 8.1 : 0 dla x 1, c x 4/3 dla x > 1. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnego

Przykłady do zadania 8.1 : 0 dla x 1, c x 4/3 dla x > 1. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnego Rachunek prawdopodobieństwa MAP64 Wydział Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Przykłady do listy 8: Zmienne losowe typu ciągłego. Gęstość prawdopodobieństwa. Rozkład

Bardziej szczegółowo

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym Lista 5 Zadania na zastosowanie nierównosci Markowa i Czebyszewa. Zadanie 1. Niech zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku [0, 1]. Korzystając z nierówności Markowa oszacować od góry prawdopodobieństwo,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka. Wstęp teoretyczny Zmienne losowe Zmienne losowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 II WYKŁAD STATYSTYKA 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 2 Rachunek prawdopodobieństwa zdarzenia elementarne zdarzenia losowe zmienna losowa skokowa i ciągła prawdopodobieństwo i gęstość prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Zmienna losowa i jej rozkład

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Zmienna losowa i jej rozkład WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI Zmienna losowa i jej rozkład ZMIENNA LOSOWA Funkcja X przyporządkowująca każdemu zdarzeniu elementarnemu jedną i tylko jedną liczbę x. zmienna losowa skokowa skończona

Bardziej szczegółowo

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka Wybrane rozkłady zmiennych losowych Statystyka Rozkład dwupunktowy Zmienna losowa przyjmuje tylko dwie wartości: wartość 1 z prawdopodobieństwem p i wartość 0 z prawdopodobieństwem 1- p x i p i 0 1-p 1

Bardziej szczegółowo

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X

Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X Własności EX, D 2 X i DX przy przekształceniach liniowych Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X Przemnożenie wartości zmiennej losowej przez wartość stałą: Y=a*X

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: I. Rozkład dwupunktowy: Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: Def. Zmienna X ma rozkład dwupunktowy z prawdopodobieostwem 1 przyjmuje tylko dwie wartości, tzn. P(X = x 1 ) = p i P(X = x 2 ) = 1 p =

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3 ZADANIA - ZESTAW 3 Zadanie 3. L Prawdopodobieństwo trafienia celu w jednym strzale wynosi 0,6. Do celu oddano niezależnie 0 strzałów. Oblicz prawdopodobieństwo, że cel został trafiony: a) jeden raz, b)

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3

Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Rachunek prawdopodobieństwa (Elektronika, studia niestacjonarne) Wykład 3 Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Zmienna losowa i jej

Bardziej szczegółowo

= = a na podstawie zadania 6 po p. 3.6 wiemy, że. b 1. a 2 ab b 2

= = a na podstawie zadania 6 po p. 3.6 wiemy, że. b 1. a 2 ab b 2 64 III. Zienne losowe jednowyiarowe D Ponieważ D (A) < D (B), więc należy wybrać partię A. Przykład 3.4. Obliczyć wariancję rozkładu jednostajnego. Ponieważ a na podstawie zadania 6 po p. 3.6 wiey, że

Bardziej szczegółowo

Z poprzedniego wykładu

Z poprzedniego wykładu PODSTAWY STATYSTYKI 1. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1.

ZMIENNE LOSOWE. Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X: R 1. Opracowała: Joanna Kisielińska ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X( ) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych w zbiór liczb rzeczywistych R tzn. X: R. Realizacją zmiennej losowej

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 10 marca 2014 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH Szkic wykładu 1 Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład Poissona 2 Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład

Bardziej szczegółowo

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n)

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n) MODELE STATYSTYCZNE Punktem wyjścia w rozumowaniu statystycznym jest zmienna losowa (cecha) X i jej obserwacje opisujące wyniki doświadczeń bądź pomiarów. Zbiór wartości zmiennej losowej X (zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

6.4 Podstawowe metody statystyczne

6.4 Podstawowe metody statystyczne 156 Wstęp do statystyki matematycznej 6.4 Podstawowe metody statystyczne Spóbujemy teraz w dopuszczalnym uproszczeniu przedstawić istotę analizy statystycznej. W szczególności udzielimy odpowiedzi na postawione

Bardziej szczegółowo

Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III)

Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III) Zmienne losowe tpu ciągłego. Parametr zmiennch losowch. Izolda Gorgol wciąg z prezentacji (wkład III) Zmienna losowa tpu ciągłego Zmienna losowa X o ciągłej dstrbuancie F nazwa się zmienną losową tpu ciągłego,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa 1 ] 2016/2017 Zimowy. [ Laboratorium Grupa 2 ] 2016/2017 Zimowy

Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa 1 ] 2016/2017 Zimowy. [ Laboratorium Grupa 2 ] 2016/2017 Zimowy Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa ] 206/207 Zimowy Lp Numer indeksu Pkt Kol Suma Popr Ocena Data Uwagi 97574 6 7 Db + 2 9758 ++0,9 5 7,9 Db + 3 99555 0,9+0,9 2,8 Dst + 4 97595 0,8++ 0 2,8 Dst + 5

Bardziej szczegółowo

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x),

Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: F(x) = sin(x), Metody probabilistyczne opracowane notatki 1. Zdefiniuj zmienną losową, rozkład prawdopodobieństwa. Przy jakich założeniach funkcje: Fx sinx, Fx a e x mogą być dystrybuantami?. Podaj twierdzenie Lindeberga

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może

Bardziej szczegółowo