przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 26 czerwca 2007 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. Obradom przewodniczyli: Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski i Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Mariusz Woniak i p. Krzysztof Kaliszuk, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie z działalnoci Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SPZOZ w Zielonej Górze w roku Podjcie uchwał w sprawach: 1) powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - druk nr 111, 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112, 3) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 113, 4) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 114, 5) stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 115, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 6) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 116, 7) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 117, 8) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118, 9) porczenia spłaty poyczki na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy - druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia interesu prawnego i uprawnie uchwał nr VIII/96/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na rozszerzeniu porzdku o kolejny projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach druk nr jako punkt 4 ppkt 10, ponadto wnosił o zmian kolejnoci rozpatrywania projektów uchwał. Wnioskował o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porczenia spłaty poyczki na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy - druk nr 119 2, ujtego w pkt 4 ppkt 9 przed projektem uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118 (pkt 4 ppkt 8), do którego przekazano autopoprawk na druku nr 118A 3. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał zgłoszone wnioski o zmian porzdku obrad pod głosowanie. Głosowanie zmian porzdku obrad 1. Wniosek Prezydenta Miasta o rozszerzenie porzdku obrad o kolejny projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach druk nr 120. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 21 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 1 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach druk nr 120 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie w sprawie porczenia spłaty poyczki na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy - druk nr 119 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118 i druk nr 188A Załcznik nr 2-9 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 2

3 2. Wniosek Prezydenta Miasta o zmian kolejnoci rozpatrywania projektów uchwał w sprawie porczenia spłaty poyczki na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy - druk nr 119, (pkt 4 ppkt 9) przed projektem uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A (pkt 4 ppkt 8). Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 19 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Sprawozdanie z działalnoci Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SPZOZ w Zielonej Górze w roku Podjcie uchwał w sprawach: 1) powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - druk nr 111, 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112, 3) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 113, 4) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 114, 5) stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 115, 6) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 116, 7) zmieniajca uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 117, 8) porczenia spłaty poyczki na sfinansowanie realizacji przedsiwzicia Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy - druk nr ) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118, 10) wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia interesu prawnego i uprawnie uchwał nr VIII/96/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 3

4 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 7. Sprawy róne. 8. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy obrad poinformował, e w okresie midzy sesjami w dniu 19 czerwca 2007 r. wpłynła interpelacja radnej p. Aleksandry Mrozek dot. realizacji zada owiatowych i kierunków rozwoju. Interpelacja została przekazana adresatowi tj. Prezydentowi Miasta 1. Pytania radnych: p. Adam Dygas; Mieszkacy zgłaszaj, e plac zabaw midzy ul. Malczewskiego a Wojska Polskiego jest zapomniany przez miasto. Panuje tam bałagan, brakuje koszy na mieci. Policja nie reaguje na zgłaszane przez mieszkaców uwagi odnonie organizowanych na tym terenie imprez alkoholowych. Czy istnieje moliwo dowietlenia tego miejsca? Budowa Skate Parku na Kaczym Dole - czy ten temat jest wstrzymany, czy jest jaka zmiana na jakim etapie jest budowa tego toru? Proba o zamontowanie kilku bramek na Kaczym Dole, aby młodzie mogła w wakacje pogra w piłk. p. Piotr Barczak: Nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie zadane podczas ostatniej sesji dot. liczby dzieci objtych obowizkiem szkolnym w najbliszym czasie i uczcych si obecnie w klasach 1-6 szkoły podstawowej na Osiedlu Zacisze i Osiedlu Lenym i ul. Krtej. Według mnie szkoła podstawowa na tym osiedlu jest bardzo potrzebna. Ma nadziej, e nie otrzymał odpowiedzi przez przeoczenie, a nie z obawy, e obliczenia si potwierdz. Czy istnieje moliwo wybudowania 4 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 22? Czy w budecie miasta na 2008 r. bdzie ujte zadanie pn. Owietlenie odcinka ul. Wyszyskiego przez Rondo Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego? Jak rozumie odpowied Prezydenta Miasta naley je uj czy bdzie to owietlenie ujte? Ponowne pytanie o dojazd do przychodni przy ul. Wyszyskiego jaka jest moliwo rozbudowy tego dojazdu? Ulica Krta jest wska i brak przy niej parkingów. Jakie na dzisiaj s ustalenia dotyczce tej ulicy? 1 Interpelacja radnej Aleksandry Mrozek Załcznik nr 3 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 4

5 p. Andrzej Maciejewski: Czy jest moliwe zwikszenie działa i rodków na profilaktyk lub znalezienie innych rozwiza zapobiegajcych patologiom? Jest to problem społeczny: młodzie - uzalenienia. Czy bd zrobione podjazdy na schodach prowadzcych do Palmiarni? Czy jest moliwo wprowadzenia stałej komunikacji na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej? Kiedy planowany jest remont ulic: Jana z Kolna i Dbrowskiego? radny p. Jacek Budziski: Mieszkacy ul. Wojska Polskiego blok protestuj przeciwko budowie na parkingu po firmie Contraco. Czy Prezydent Miasta bdzie prowadził sprzeda tej działki? Ulica Kasztanowa mieszkacy domagaj si ustanowienia takiego układu komunikacyjnego, który umoliwi dostp do wszystkich posesji zgodnie z uchwał Rady Miasta. Postulat do Przewodniczcej Komisji Rewizyjnej aby komisja przerwała wszystkie dorane kontrole i zajła si kwesti przenosin (według nas likwidacji) internatu przy ul. Drzewnej. Pan Michał Kalikowski mieszkaniec ul. Chrobrego prosi o wybudowanie 4-6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy dolnej bramie cmentarza przy ul. Wrocławskiej. Czy jest moliwa wspólna wizja lokalna? Dlaczego przeniesiono Biuro Pełnomocnika Do Spraw Osób Niepełnosprawnych z centrum miasta na ul. Zachodni? Czy ze rodków biecego utrzymania mona naprawi dojazd do garay przylegajcych do sklepu Netto i posesji mieszkalnych przy ul. Piaskowej? Czy Prezydent Miasta przewiduje stworzenie nowych etatów w Wydziale Komunikacji w zwizku ze zwikszon liczb petentów? Podzikowania dla Prezydenta Miasta i urzdnikom za interwencj w sprawie wysypiska mieci przy torach i działkach na Osiedlu Pomorskim. Dzikie wysypisko mieci znajduje si te w Parku Ruchu Drogowego naley umieci wicej kontenerów przy istniejcych działkach oraz sprawdzi wszystkie okolice ogródków działkowych i zobowiza ich zarzdy do wykupienia specjalnych pojemników na odpady. Pan Jan Wojciechowski z Osiedla lskiego pyta, czy zamiast budowy fontanny przy Filharmonii Miasto moe połoy mozaiki - piciolinii z nutami hymnu Zielonej Góry? Czy Prezydent Miasta moe przeznaczy cz budynku Centrum Biznesu na bibliotek uniwersyteck? Czy Miasto moe wystpi do PKP, aby ponownie zamontowało zegar na dworcu kolejowym? Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma owiadcze majtkowych urzdników? Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 5

6 Podzikowania za odpowied na pytanie dotyczce podwyek. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi na pytanie dotyczce obniek płac z podziałem na wydziały i biura. Dlaczego w Wydziale Opłat Lokalnych a 10% otrzymało podwyki? Czy bdzie zmiana programu sygnalizacji wietlnej - skrzyowanie ulic Westerplatte, Kupieckiej i Wojska Polskiego? Podzikowania Urzdowi Miasta za wykonanie miejsc parkingowych na ul. Konicza i brakujcego chodnika na Osiedlu Pomorskim. p. Grayna Jaskólska: Mieszkacy ul. Podgórnej prosz o złagodzenie do zimy podejcia do przystanku midzy LO nr 4, a Uniwersytetem. Jaka jest czstotliwo opróniania kontenerów z surowcami wtórnymi? Na Osiedlu Pomorskim s pełne. Czy Miasto moe odnowi kapliczk na Osiedlu Pomorskim, ogrodzi łacuchami i umieci tabliczk z informacj historyczn? Czy w ramach lekcji historii szkoły mog obj j patronatem? Prosz o przedstawienie harmonogramu prac konserwacyjnych Skate Parku. Co z dojazdem do Komisariatu Policji na Osiedlu Pomorskim? p. Eleonora Szymkowiak: Do Prezydenta Miasta proba o interwencje w sprawie pijastwa, awantur i zakłócania ciszy nocnej przez mieszkaców ul. Batorego 117. Jaka firma w miecie zajmuje si utrzymaniem zieleni? Przy wielu ulicach s niewykoszone trawniki. Kto zezwolił na postawienie namiotu przed Centrum Biznesu? Jaka jest moliwo wyremontowania ul. Kiliskiego przy LO nr 1 w ramach remontów biecych? p. Władysław Drozd: Skrzyowanie ulic Drzewnej i Kupieckiej - czy mamy czeka kilka lat na wprowadzenie zmian w kodeksie ruchu drogowego, aby udroni to miejsce? W jaki sposób planuje si rozwiza ten problem i w jakim terminie? p. Aleksandra Mrozek: Zespól Szkół Specjalnych nr 1 - jakie Pani Prezydent widzi rozwizanie problemu, przed jakim stoi szkoła, skoro z kocem roku zostanie uniemoliwiona realizacja zaj ze wzgldu na wyłczenie 6 pomieszcze? Czy jest szansa, aby w Zielonej Górze funkcjonowała ponadgimnazjalna szkoła specjalna zawodowa? Kiedy bd odbywa si zajcia rewalidacyjne w szkole, a nie w domach w ramach zaj indywidualnych dla uczniów głboko upoledzonych? Do Prezydenta Miasta czy nie mona zobligowa administratora giełdy na Chynowie, aby bezporednio po zakoczeniu imprezy handlowej przystpił do sprztania placu? Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 6

7 p. Andrzej Bocheski: prosz o moliwo zapoznania si z list osób i instytucji zwolnionych z płatnego parkowania w Strefie. p. Boena Ronowicz: Szanowni Gocie, Szanowna Rado - chc przedstawi problem, którym zarówno Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy oraz Rada Miasta powinny si zaj. Nie jestem urbanist, architektem ani projektantem. Jestem zielonogórzank, lubi i czuje swoje miasto. I my zielonogórzanie zabiegamy o rozwój naszego cudnego Miasta. Zabiegamy równie o to, aby nasze miasto otrzymało miano miasta europejskiego. Miasta, które staraj si o takie miano musz spełni pewne kryteria w europejskim systemie wartoci. Jest to jest zasada zrównowaonego rozwoju, ekologicznej i społecznie sprawiedliwej gospodarki zasobami i poszanowania i rozwijania wartoci historyczno kulturowych. Dzi miasta europejskie rozwijaj si przede wszystkim w obszarach ródmiejskich przestrzegajc zasady ochrony przyrody, terenów zielonych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Zwróc uwag na rewitalizacj Polskiej Wełny. Pojcie miasta europejskiego jest dzi kluczowe dla polityki rozwoju miast. Oznacza to polityk przestrzenn opart na ochronie i kontynuacji zwartych oraz historycznie ukształtowanych struktur miejskich oraz taki ich rozwój, który pozwala na zabezpieczenie wartoci odziedziczonych, otwierajc si na przyszło. Dzisiaj, tak jak oszczdza si surowce, tak oszczdza si tereny. Idea zabudowy parku miejskiego, czy terenów zielonych w miecie - w ratuszach europejskich miast zostanie dzi uznana za herezj, za barbarzystwo. Nie zachwycimy goci przyjedajcych do Zielonej Góry sieci szerokich tras sprzyjajcych suburbanizacji miasta i zagraajcych rodowisku naturalnemu. Nie uwierz, e s w miecie europejskim. Miasto europejskie nie planuje, bowiem zajmowania cennych, zielonych gruntów po to, aby ułatwi jazd samochodom lub przekształci to, co zielone w betonowe i to, co otwarte dla wszystkich w zamknite i zastrzeone dla nielicznych. Mówi o tym, poniewa w kontekcie okrelonych przez Pana Prezydenta (8 maja) kierunków rozwoju Zielonej Góry znalazł si pkt 5 - Zielona Góra miastem zielonym; odbudowa zieleni miejskiej i parkowej; wykorzystanie rozwiza proekologicznych i energooszczdnych. Mówi o tym, poniewa w ostatnich działaniach Pan Prezydent zaprzecza sobie, a take zaprzecza innej wizji rozwoju przestrzeni zielonych w miecie kreowanej przez Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Kaliszuka. Mówi, bo włanie ostatnie lata stanowi o odradzaniu si zielonej tosamoci Zielonej Góry. Naley zwróci uwag, e postawilimy na renowacj Palmiarni, Parku Winnego i na Ogród Botaniczny. Ufam, e koncepcja rozbudowy Ogrodu Botanicznego nie tylko o Park Piastowski, ale o Wzgórza Piastowskie bdzie przez Pana Prezydenta Kaliszuka rozwijana. Mówi równie o pomyle winiarzy, aby tworzy winnic ampelograficzn. Nasz Ogród Botaniczny - zajmuje obszar około 2,5 hektara. Na razie jest czciowo zagospodarowanym skrawkiem zieleni i ze wzgldu na skromno zasobów zielonych nie powinien by jeszcze udostpniany mieszkacom. Ale, jeeli faktycznie ma by ogrodem botanicznym, to musi przede wszystkim posiada udokumentowan kolekcj rolin zielnych, drzew i krzewów zgromadzonych w okrelonych działach. Na razie to nie istnieje - nie jest udokumentowane. Napisy na tabliczkach nie odpowiadaj naukowej dokumentacji zieleni, a od samego pocztku taka dokumentacja powinna by prowadzona i w odrónieniu od zwykłych parków i ogrodów, te oznaczenia powinny by: z rodzin, gatunkiem, nazw polsk i łacisk, miejscem wystpowania. Na tabliczkach nie jest nawet zachowana nazwa w sposób zunifikowany. Na jednych tabliczkach mamy pochodzenie na innych nie. Na terenie ogrodu pojawi si równie Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 7

8 pikne kosze na mieci, ale jednoczenie zaopatrzone w miejsce na gaszenie niedopałków. Nie wyobraam sobie, aby na terenie naszego ogrodu było przyzwolenie na palenie papierosów. Miejsce to, powinno by jak najszybciej udostpnione publicznoci. Na razie okazjonalnie, na wystawy i przedstawienia, bo taka jest równie rola ogrodów botanicznych. I to powinno zainicjowa miasto. Wnioskuj, aby na sesji sierpniowej została przedstawiona koncepcja funkcjonowania Ogrodu Botanicznego wespół z Uniwersytetem, jako placówk naukow. Wnioskuj o przestawienie na sierpniowej sesji koncepcji rozbudowy Ogrodu Botanicznego o Wzgórza Piastowskie. Prosz równie o przedstawienie koncepcji ogrodu ampelograficznego, o który wnioskuj winiarze. Proponuje, aby w koncepcji był on czci Ogrodu Botanicznego usytuowan w innej czci. Bdzie to filia ogrodu zawierajca kolekcj wszystkich krzewów winnych wystpujcych w Europie. Byłoby to bardzo ciekawe miejsce turystyczne. W trakcie wypowiedzi prezentowane były zdjcia Ogrodu Botanicznego (pokaz multimedialny). Kiedy Uniwersytet Zielonogórski stanie si posiadaczem budynku Hotelu pod Wie? Dlaczego w projekcie uchwały zmieniajcej budet miasta na 2007 r. nie ujto kwoty 15 tys. zł na budow wiaty przystankowej na ul. Zachodniej? Czy podczas debaty nad dzisiejszym projektem uchwały budetowej bdzie mona to zadanie dopisa? Poniewa pojawiła si seria publikacji prasowych dot. spółki PEDiZ pragn przedstawi wykaz czynnoci, które zostały dokonane w okresie mojej kadencji w zakresie spółki PEDIZ wykaz zostanie złoony na pimie. Jakie działania zamierza podj Prezydent Miasta w zwizku ze spółk PEDiZ, majc na wzgldzie utrat przez Miasto wielomilionowego majtku, poprzez niczym nieuzasadnione zbycie kontrolnego pakietu 85% udziałów w dniu 27 marca 2002 r. na rzecz spółki PEDiZ Pracownicy, która nigdy nie przedstawiła sprawozdania finansowego? Ta spółka, to przekształcony Rateks. Na jakim etapie jest sprawa z powództwa Miasta Zielona Góra reprezentowanego przez ZGKiM przeciw Sojuszowi Lewicy Demokratycznej Rada Wojewódzka w Zielonej Górze o zapłat kwoty ok. 500 tys. zł tytułem kary umownej za bezprawne podnajmowanie pomieszcze na biura poselskie (posłów z SLD)? p. Bogusław Pabierowski: Czy istnieje moliwo, aby obudowa przystanek autobusowy przy cmentarzu przy ul. Wrocławskiej? Znaki drogowe przy Centrum Handlowym Carrefour czy mona powtórzy znak zakazu jazdy w prawo? Tory kolejowe przy Carrefour i Centrali Rybnej jest technika i sprzt, eby przejazd przez te tory był płynny. Kiedy bd wyremontowane schody i chodnik przy dawnym sklepie Sportowiec miedzy ul. Wyszyskiego a Zawadzkiego? cieka rowerowa Osiedle Lene na jakim etapie jest budowa tej cieki? Czy bdzie przebiegała za budynkami przez las? Do p. Anny Bazan Krzywoszaskiej przecicie lasku midzy ul. Braci Gierymskich a ul. Francusk sprawa budzi due emocje mieszkaców, którzy uwaaj, e to rozwizanie i tak nie udroni komunikacji w tym miejscu. Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 8

9 p. Marek Kamiski: Czy mona zwikszy rodki finansowe na koszenie traw w miecie? Czy mona zlikwidowa połacie bez trawy przy wejciu do Parku Piastowskiego? Do Dyrektora MZK czy mona powikszy teren sprztany wokół przystanków MZK i wiat? Mieszkacy Pl. Bohaterów prosz o zadbanie otoczenia fontanny przycinanie wierzb i krzewów, odnowienie siedzisk na ławkach. p. Zbigniew Bartkowiak: Czy ze rodków biecego utrzymania bdzie mona wyremontowa ul. Ceramiczn? Parkingi przy ul. Winiowej naley przychyli si do proby mieszkaców i tego parkingu nie zabudowywa. Czy mona liczy na wybudowanie parkingu przy komisariacie policji na działce miejskiej na Osiedlu Słonecznym? Czy mona podj działania, aby w godzinach nocnych ograniczy ruch samochodowy wokół wieowca na ul. 1-go Maja? Prosz o pisemn odpowied na wczeniej zadawane pytania dotyczce owietlenia garay na ul. Zachodniej i Osiedlu Piastowskim. p. Kazimierz Łatwiski: Do Prezydenta Miasta czy jest przyjty jaki harmonogram działa zwizanych ze stworzeniem Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Zielonej Górze i czy jest koordynator tych działa (osoba odpowiedzialna), oraz czy zostały okrelone terminy tych działa? Czy zostały okrelone: harmonogram, terminy i osoba odpowiedzialna za rozbudow trybun na stadionie ulowym? 3. Sprawozdanie z działalnoci Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SPZOZ w Zielonej Górze w roku 2006 Sprawozdanie z działalnoci Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SP ZOZ w Zielonej Górze w roku 2006 radni otrzymali na pimie 1. Sprawozdanie zostało skierowane do: Komisji Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji ds. Rodziny. Obie komisje przyjły sprawozdanie do wiadomoci poinformował przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski. Po czym pytał - czy s ewentualne pytania, uwagi do sprawozdania? Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przeszedł do realizacji kolejnego punktu porzdku obrad. 1 Sprawozdanie z działalnoci Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej Promyk SPZOZ w Zielonej Górze w roku 2006 Załcznik nr 4 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 9

10 4. ROZPATRZENIE I PODJCIE UCHWAŁ 4.1. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - druk nr 111 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - druk nr 111 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Sekretarz Miasta p. Ewa Trzciska. Uzasadniała w tym roku mija czteroletnia kadencja ławników sdów rejonowego i okrgowego, std te prezes Sdu Okrgowego do koca maja br. miał obowizek zgłosi konieczno dokonania wyboru ławników do obu sdów (na kadencj ). Do Sdu Okrgowego 82 ławników i do Sdu Rejonowego - 99 ławników, razem 181. Podmioty, które mog zgłasza kandydatów s wyranie okrelone w ustawie Prawo o ustroju sdów powszechnych, do nich moemy zaliczy prezesów sdów, organizacje zwizkowe i pracodawców, równie mog zgłasza obywatele, co najmniej 25. Ustawa mówi te, kto nie moe pełni tej funkcji m.in.: pracownicy sdów, prokuratury, adwokaci, notariusze, funkcjonariusze stray wiziennej. Ławnikiem moe zosta osoba posiadajca obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych, jak i obywatelskich, ma nieskazitelny charakter, ukoczyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat, moe by zatrudniona lub zamieszkiwa, co najmniej 1 rok w Zielonej Górze. Oprócz tego musi mie dobry stan zdrowia do pełnienia funkcji ławnika oraz co najmniej rednie wykształcenie. Ze zmian wprowadzonych do ustawy wynika, e zmienił si termin zgłaszania kandydatów do tej pory były dwa miesice obecnie tylko miesic, czyli od 1 do 30 czerwca br. Równie zmieniono wymagania w stosunku do kandydatów poprzednio nie było wymaga, co do wykształcenia, obecnie co najmniej rednie. Take zmienił si katalog podmiotów zgłaszajcych do tej pory były organizacje społeczne i w tym rozwaano czy partie polityczne mog zgłasza kandydatów. W obecnym zapisie ustawowym wyranie wynika, e organizacje - tak, ale z wyłczeniem partii politycznych. Zmieniły si te zasady w zakresie składanych dokumentów przez samych kandydatów na ławników; musz zgłosi nam informacj z Krajowego Rejestru Karnego, zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz 3 fotografie. Obecnie odnotowujemy bardzo małe zainteresowanie składaniem zgłosze, z uwagi na koszty z tym zwizane. Podobna sytuacja wystpuje w całym kraju. Do dnia wczorajszego wpłynło 18 zgłosze. Prezes sdu te jeszcze nie zgłosił kandydatów 1. Pytania Radny p. Jacek Budziski czy jest moliwe rozszerzenie składu zespołu do siedmiu osób, czyli 6 członków plus sekretarz zapewniajcy obsług biurow? p. Ewa Trzciska nie ma najmniejszego problemu, poniewa to Pastwo decydujecie o powołaniu zespołu i o jego składzie. Opinie komisji 2 Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego - opinia pozytywna, bez wskazywania kandydatów do składu zespołu. Komisja pozostawiła to do ustale klubowych - poinformował radny p. Piotr Barczak przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Jacek Budziski w imieniu Klubu Radnych PiS wnosił o rozszerzenie 1 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - druk nr 111 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 10

11 składu zespołu do siedmiu osób. Zgłosił kandydatury: radnej Grayny Jaskólskiej i radnego Jacka Budziskiego na członków zespołu. Proponował pozostałym klubom zgłoszenie po dwóch kandydatów. Radny p. Edward Markiewicz - w imieniu Klubu radnych LiD zgłosił kandydatury radnych: Zbigniewa Bartkowiaka i Henryka Janika. Radny p. Artur Zasada w imieniu Klubu Radnych PO zgłosił kandydatury radnych: Bogusława Pabierowskiego na przewodniczcego zespołu i Krzysztofa Machalic na członka. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgod na kandydowanie do zespołu opiniujcego kandydatów na ławników. Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak na sekretarza zapewniajcego obsług biurow zespołu zgłosił Sekretarz Miasta Ew Trzcisk. Po czym przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 111 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników - podjła jednogłonie 21 głosami za 1. Skład zespołu opiniujcego kandydatów na ławników do Sdu Okrgowego i Sdu Rejonowego w Zielonej Górze powołanego przez Rad Miasta: 1) radny Bogusław Pabierowski - przewodniczcy zespołu; 2) Ewa Trzciska - sekretarz zapewniajcy obsług biurow zespołu; 3) radny Zbigniew Bartkowiak - członek zespołu; 4) radny Jacek Budziski - członek zespołu; 5) radny Henryk Janik - członek zespołu; 6) radna Grayna Jaskólska - członek zespołu; 7) radny Krzysztof Machalica - członek zespołu Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112 Przewodnictwo obrad objł p. Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła p. Anna Bazan kierownik Biura Planowania Przestrzennego. Uzasadniała projekt uchwały zawarty na druku nr 112 zwizany jest z zakoczeniem procedury realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Rekreacyjno-Sportowego, z ponowieniem procedury planistycznej wynikajcej 1 Uchwała Nr IX/103/07 w sprawie powołania zespołu opiniujcego kandydatów na ławników Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112 Załcznik nr 2-2 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 11

12 z wyroku Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu skargi Wojewody Lubuskiego odnoszcej si do uchwały Rady Miasta z dnia 26 wrzenia 2006 r. Na podstawie tego wyroku pierwotna uchwała w sprawie uchwalenia planu została uchylona w całoci. Po dostosowaniu do wyroku treci projektu w kwestii dotyczcej stawki procentowej wynikajcej ze wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak równie po uzupełnieniu załcznika nr 2 dotyczcego uwag złoonych do projektu planu na etapie wyłoenia go do publicznego wgldu (poprawion wersje planu prezentowała podczas pokazu multimedialnego) przedkładamy Radzie do ponownego uchwalenia, a co za tym idzie zakoczenia procedury planistycznej zwizanej z realizacj tego planu. Niezalenie od powyszego w ramach autopoprawki prosz o zmian treci 4 ust. 1 pkt 1 na nastpujc: zakazuje si lokalizacji inwestycji mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, wymagajcych obligatoryjnie sporzdzenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko, okrelonych w przepisach odrbnych, z wyłczeniem budowli okrelonych w 12 ust. 10 pkt 2 oraz dróg krajowych lub innych dróg publicznych. Pierwotny zapis planu powodował, e w objtym ustaleniami planu nie mona było realizowa inwestycji, o których mowa w przepisach szczególnych o ochronie rodowiska. Nowy zapis powoduje, e niektóre z nich maj moliwo zaistnienia na podstawie przepisów szczególnych w tym rozporzdzenia dotyczcego decyzji o uwarunkowaniach rodowiskowych niezalenie od ustale planu. W zwizku z art. 36 ust. 4 - stawk wynikajc ze wzrostu wartoci nieruchomoci dla terenów objtych planem proponujemy w ustali wysokoci 30%. Pytania Radny p. Piotr Barczak czy po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania na tym terenie bdzie moliwo budowy hotelu? Pani Anna Bazan - Krzywoszaska w ramach obszaru uwzgldnionego planem wystpuj róne funkcje, m. in.: funkcje zwizane z realizacj usług (tereny oznaczone symbolem U) oraz funkcje sportowo-rekreacyjne, w tym funkcje uzupełniajce dla funkcji podstawowej. W zwizku z ustaleniami tego planu budowa hotelu jest moliwa. Radny p. Mirosław Bukiewicz zgodnie z tym, co pamitam, to komisja Rozwoju proponowała stawk opłaty adiacenckiej w wysokoci 25 % - czy to bdzie ujte? Pani Anna Bazan Krzywoszaska proponujemy stawk 30%. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak wyjanił, e jeli propozycja Komisji Rozwoju stanowiła poprawk, to zostanie ona przegłosowana po przedstawieniu przez komisj. Nastpnie prosił o potwierdzenie, czy problemy z planami wynikały z tego, e opłaty planistyczne były zrónicowane, a nie powinny? Pani Anna Bazan Krzywoszaska nie, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opiera si na art. 36 stanowicym, e w chwili uchwalenia planu zagospodarowania rada miasta ma obowizek ustalenia stawki procentowej wynikajcej ze wzrostu wartoci nieruchomoci i stawka ta zgodnie z rozporzdzeniem wykonawczym do ustawy powinna si waha midzy 0 a 30%. Jednak obecnie orzecznictwo w tej sprawie wskazuje, e stawka zerowa nie powinna by stosowana, natomiast wszystkie inne do 30% mog by realizowane. Nasz problem, jeli chodzi o stwierdzenie zgodnoci z prawem, wynikał z niejasnoci i rozbienoci ustale tych przepisów. Przyjlimy interpretacj wynikajc z przyjcia logicznego rozstrzygnicia odnonie sposobu wykonania uchwały planistycznej w zakresie gospodarki nieruchomociami i budetu miasta, w zwizku z tym w pierwotnej wersji planów ustalimy t stawk jedynie dla obszarów, dla których warto nieruchomoci ewidentnie wzronie, z rozrónieniem dla zabudowy mieszkaniowej Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 12

13 i usługowej. Natomiast po orzeczeniu Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego poznalimy orzecznictwo, które wskazuje, e chocia wyznaczanie terenów, na których warto nieruchomoci nie wzronie w zwizku z ustaleniami planu jest zasadne - tre ustawy nakazuje wyznaczenie takiej stawki. W projekcie ustawy, która jest teraz przygotowywana, jako nowelizacja i uzupełnienie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym istnieje ju moliwo odstpienia od ustalenia tej stawki, ze wzgldu na komplikacje wynikajce po jej uchwaleniu. Przewodniczcy obrad mamy jednak potwierdzony orzecznictwem obowizek zastosowania jednej stawki dla całego obszaru objtego planem zagospodarowania, czy tak? Pani Anna Bazan Krzywoszaska nie, mamy obowizek ustalenia stawki procentowej dla całoci terenu objtego planem. Radny p. Andrzej Maciejewski chodzi o obiekty znajdujce si na wykazie zabytków na ul. Sulechowskiej, Doliny Luizy i w szczególnoci na ul. Urszuli. Podanych tam jest 5 budynków, a wiem, e niedawno zmieniła si numeracja na ul. Urszuli. Czy te numery dotycz aktualnych rozwiza, czy to sa stare numery? Pani Anna Bazan-Krzywoszaska te numery dotycz numeracji, która została wprowadzona na pewno w 2006 r. Opinie komisji 1 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska - opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji. Komisja zaproponowała poprawk zmieniajc stawk procentow z 30% na 25%. Komisja zamierzała wyj naprzeciw nowej ustawie, według której stawka miałaby wynosi 25%. Dyskusja Radny p. Jacek Budziski w zwizku z tym, e Klub Radnych PiS ma wiele wtpliwoci, co do tego planu zagospodarowania i wydaje mi si, e nie wszystkie komisje zostały z nim zapoznane odpowiednio wczeniej, a wtpliwoci ma według mojej wiedzy i rozeznania równie Klub Platformy Obywatelskiej, wnosz o przerwanie procedowania nad t uchwał. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czyli jest to wniosek o odroczenie podjcia uchwały? Radny p. Jacek Budziski tak. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak w moim przekonaniu po przyjciu tej uchwały nie bdzie potrzeby zmieniania stawki z 30% na 25%, nawet, jeeli póniej zmieni si ustawa, poniewa stawka ta zostanie przyjta na podstawie obowizujcego prawa. Ponadto, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego musi wywoła wzrost wartoci nieruchomoci, w zwizku z tym naley rozway, czy stawka ta nie powinna przyj wartoci maksymalnej. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - w zwizku z tym, e radny p. Jacek Budziski zgłosił, i Klub Prawa i Sprawiedliwoci ma zastrzeenia, moemy w trakcie dyskusji je rozwia i nie odracza uchwalenia tej uchwały po raz kolejny. Jeeli s zastrzeenia, to po to jestemy na sali, eby szybko i precyzyjnie je wyjani. Radny p. Zygmunt Listowski - dziwi si stanowisku PiS-u. Przed chwil 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 13

14 dyskutowalimy i wyjanialimy wszystkie wtpliwoci wobec planu. Teraz okazuje si, e stracilimy tylko czas, a wtpliwoci nadal istniej. Proponuj ten plan przyj, tym bardziej, e wkrótce bdziemy uchwalali Studium i wtedy bdziemy mogli pewne sprawy doprowadzi do zgodnoci. Poprawki na podstawie nowo uchwalonego Studium bd zdecydowanie mniej kosztowały, ni przystpienie do uchwalania nowego planu. Radny p. Artur Zasada - zastanawiamy si w Klubie Platformy Obywatelskiej nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwoci, eby odłoy to na nastpn sesj. Plan jest bardzo wany, a pojawiaj si nowe wtpliwoci. Przełoenie uchwalenia planu na nastpn sesj niczemu nie zaszkodzi, a pozwoli ze spokojnym sumieniem podejmowa decyzje mogce rodzi dla Miasta róne skutki np. sprawa Aquareny i dzierawy parkingu przez Pana Plezia. Poczekajmy to nie jest tak, e odrzucamy ten projekt, ale do nastpnej sesji wyjanijmy go spokojnie. Zróbmy to tak, ebymy byli pewni, i robimy wszystko dla dobra Miasta. Radny p. Jacek Budziski wyjanił, e Klub Prawa i Sprawiedliwoci nie wystpuje przeciwko uchwaleniu planu, lecz o przerwanie procedowania do wyjanienia wtpliwoci, które pojawiły si ju po spotkaniu. Mówiłem radnemu Panu Listowskiemu, e Komisja Gospodarki, której przewodniczcym jest radny p. Kazimierz Łatwiski nie zajmowała si planem, a w moim mniemaniu powinna. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak wyjanił, e planami zagospodarowania przestrzennego zajmuje si Komisja Rozwoju i Ochrony rodowiska. Jedynie w sprawach kontrowersyjnych (np. masztów telefonii komórkowej) zwizane z planem projekty uchwał kierowane s do innych komisji. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki sprostowanie, w planie nie ma adnych zmian w zapisach odnoszcych si do terenu bdcego obecnie w posiadaniu spółki Aquarena. Sdz, e wtpliwoci zwizane s z terenem, który Miasto odzyska - prowadzimy rozmowy z Panem Jarzbkiem, który te jest zainteresowany zakoczeniem powołanej do budowy basenów spółki. W tym planie nie ma adnej zmiany dotyczcej tego terenu. Ustalenia zmierzaj jedynie do tego, aby Miasto odzyskało teren posiadany przez spółk. Jeeli jednak radni maj tak due wtpliwoci, to mona przerwa procedowanie i zastanowi si nad terminem najbliszej sesji, na której plan zostanie uchwalony. Nam, urzdnikom o wiele łatwiej si pracuje, kiedy plan obejmuje całe miasto, ni gdy planu nie ma jest problem z wydawaniem pozwole na budow. Po czym przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad wnioskiem o odroczenie głosowania nad podjciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze (druk nr 112) zgłoszonym przez radnego p. Jacka Budziskiego. Głosowanie Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wikszoci głosów. Wyniki głosowania: 16 głosów - za, 7 głosów - przeciw, 1 głos - wstrzymujcy. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak po ogłoszeniu wyników głosowania poinformował, e projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112 wprowadzi do porzdku obrad najbliszej zwyczajnej sesji. Prosił radnych o wyjanienie do tego czasu wszystkich wtpliwoci zwizanych z projektem planu. Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 14

15 4.3. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 114 Projekty uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr oraz w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła łcznie p. Irena Danowska Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej. Uzasadniała - zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej do obu projektów rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorzdowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorzdu terytorialnego rada gminy ustala wysoko najniszego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania oraz warto jednego punktu. Na podstawie tych wartoci dyrektor Domu Pomocy Społecznej ustala miesiczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego, które jest sum najniszego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zgodnie z tabel punktów rozpitoci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania załcznika do rozporzdzenia i wartoci jednego punktu. Wysoko najniszego wynagrodzenia pierwszej kategorii i warto jednego punktu zostały wyliczone przez dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w oparciu o moliwoci finansowe placówek. Projekty uchwał zostały przekazane do zaopiniowania organizacjom zwizków zawodowych i uzyskały ich pozytywn opini. Opinie komisji 3 Komisja Do Spraw Rodziny - opinia pozytywna poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak przewodniczca Komisji, Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu - opinia pozytywna poinformował radny p. Edward Markiewicz przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów - opinia pozytywna - poinformował przewodniczcy obrad. Po czym, z uwagi na brak dyskusji, przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwał. Głosowanie druk nr 113 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze podjła jednogłonie 19 głosami za 4. 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 113 i opinie zwizków zawodowych Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 114 i opinie zwizków zawodowych Załcznik Nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 4 Uchwała Nr IX/104/07 w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Załcznik nr 8-2 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 15

16 Głosowanie druk nr 114 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze podjła jednogłonie 19 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 115 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił p. Stanisław Szymkowiak zastpca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Uzasadniał zgodnie z ustaw prawo o ruchu drogowym pozostawiony pojazd moe zosta usunity z drogi na koszt właciciela lub posiadacza na zlecenie uprawnionego podmiotu prezydenta miasta. W tym przypadku chodzi o samochód marki uk nr rej. FKR E804. Ustalono właciciela pojazdu, który został powiadomiony o koniecznoci odebrania pojazdu i uiszczenia opłaty za jego usunicie i parkowanie. Poniewa nie odebrał go w terminie, po 6 miesicach od chwili usunicia na parking, pojazd został uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia si. Na mocy ustawy prawo o ruchu drogowym samochód przechodzi na własno Miasta. O przejciu go na własno Miasta decyduje Rada Miasta. Pytania Radny p. Henryk Janik czy była odpowied właciciela z podaniem przyczyny nieodebrania pojazdu? Pan Stanisław Szymkowiak włacicielem pojazdu jest Pan Marek Dudzi. Został powiadomiony 28 wrzenia ubiegłego roku i nie odpowiedział. Pojazd został przekazany na parking. Radny p. Piotr Barczak - rozumiem, e przejmujemy go na własno po to, eby go póniej utylizowa, a koszty pokryje były właciciel? Pan Stanisław Szymkowiak tak. Opinie komisji 3 Komisja Gospodarki - opinia pozytywna - poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy Komisji, Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego - opinia pozytywna poinformował radny p. Piotr Barczak przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Mirosław Bukiewicz coraz wicej pojazdów mechanicznych zostaje porzucanych na parkingach i to wkrótce bdzie duy problem, dlatego ciesz si, e odbywa si to na koszt właciciela, jak wyjanił radny p. Piotr Barczak. Samochody znajduj si na 1 Uchwała Nr IX/105/07 w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra - druk nr 115 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 16

17 parkingach po pół roku. Dlaczego tak długo trwa usuwanie samochodów z parkingu? To bdzie coraz wikszy problem stare pojazdy bd porzucane na parkingach, nie bdzie miejsc parkingowych. Mona by to jako szybciej rozwizywa. Radny p. Zygmunt Listowski w kwestii formalnej, dzisiaj po raz drugi podawane s dokładne dane, a przed chwil podano nazwisko właciciela pojazdu. Wydaje mi si, e zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych takich danych nie moemy ujawnia, czy publikowa. Mamy tu telewizj i całe miasto moe si zapozna z imieniem i nazwiskiem tej osoby. Bardzo bym prosił, eby Urzd spojrzał na to od strony prawnej. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak problem jest taki, e z jednej strony mamy ustaw o ochronie danych osobowych, a z drugiej strony ustaw o jawnoci działania organów administracji publicznej. Wszystkie czynnoci, które wykonujemy s jawne. Podejmujc uchwał o przejciu na własno pojazdu, musimy go jako zidentyfikowa. Std w odniesieniu do podawania numerów rejestracyjnych nie mam adnych wtpliwoci. Równie osoba porzucajca pojazd i naruszajca prawo musi si liczy z okrelonymi konsekwencjami i tym, e spotka si z reakcj organu administracji. Jeli chodzi o nazwisko nie chciałbym si wypowiada. Myl, e jest to sprawa, któr naleałoby bliej wyjani. Radna p. Jolanta Danielak czy przewidujecie Pastwo trudnoci w wyegzekwowaniu od właciciela, słusznie nalenych Miastu opłat za utylizacj pojazdu? Pojazd jest nikłej wartoci, obcienie kosztami złomowania właciciela moe by dla niego znaczce i by moe włanie jego sytuacja majtkowa spowodowała porzucenie. Jakie moliwoci egzekucyjne ma wtedy Miasto? Pan Stanisław Szymkowiak moliwoci egzekucyjne s takie, jak w kadym innym przypadku, z sdem i na komorniku skoczywszy. Zwykle koszty przechowywania na parkingu strzeonym s znacznie wysze ni warto szacunkowa pojazdu i warto uzyskanego złomu. Te koszty si sumuje i całoci kosztów obcia si właciciela w normalnej procedurze administracyjnej. Radny p. Henryk Janik czy dysponujemy danymi o liczbie osób zalegajcych z opłatami za parkowanie, usunicie i utylizacj pojazdów? Pan Stanisław Szymkowiak takie dane oczywicie mamy, ale w tej chwili nimi nie dysponuj. Na tym dyskusj zakoczono. Po czym przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 115 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra podjła jednogłonie 23 głosami za 1. 1 Uchwała Nr IX/106/07 w sprawie stwierdzenia nabycia pojazdu przez Miasto Zielona Góra Załcznik nr 8-4 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 17

18 4.6. Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 116 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił p. Stanisław Szymkowiak zastpca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Uzasadniał chodzi o zmian stawek dotyczcych utrzymania powierzchni mieszkalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. S to kwoty potrzebne na biece remonty, konserwacj i utrzymanie. Poniewa planowalimy sprzeda wikszej liczby mieszka, a wic zmniejszenie liczby metrów kwadratowych objtych tymi stawkami, a sprzeda ta okazała si mniejsza, w zarzdzie ZGKiM-u pozostało zamiast planowanych m 2 a m 2. Przy utrzymaniu dotychczasowej kwoty dotacji w wysokoci zł, która si nie zmienia, daje to stawk jednostkow dotacji przedmiotowej 9,74 zł, mniejsz ni ustalona w uchwale Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2007, poniewa wicej metrów kwadratowych jest do obsługi. Stawk jednostkow podano po zaokrgleniu przelicznika, który wynika z przeliczenia dotacji przez liczb metrów kwadratowych do obsługi, podanego z dokładnoci 5 miejsc po przecinku w uzasadnieniu do projektu uchwały. Pytania Radny p. Piotr Barczak na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów rozmawialimy włanie o tej kwocie z picioma miejscami po przecinku. Zrozumiałem, e chodziło o to, aby ucili t kwot w uchwale, któr bdziemy przyjmowa. Pastwo zaproponowali jej ucilenie, ale jedynie w uzasadnieniu, nie w tekcie uchwały, gdzie pozostaje 9,74 zł. Czy to jest prawidłowe? Pan Stanisław Szymkowiak doszlimy wspólnie do wniosku z dyrektorem ZGKiM-u, e poniewa sporna kwota wynosi 60,- zł, nie bdziemy zmienia projektu uchwały, natomiast zasygnalizujemy, e te stawki jednostkowe w przyszłoci, tam gdzie jest to decydujce np. przy obliczaniu stawek dla utrzymania zieleni, gdzie s to kwoty znaczce dochodzce do kilkudziesiciu tysicy złotych, podawa bdziemy z dokładnoci do piciu miejsc po przecinku, eby jak najbardziej zbliy si do kwoty dotacji otrzymywanej przez ZGKiM. W tym przypadku chodziło o 60 zł i nie było sensu zmienia projektu uchwały. Poinformowalimy tylko radnych, e w przyszłoci stawki te bd podawane z dokładnoci 5 miejsc po przecinku. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak mam pytanie nawizujce do dyskusji, która odbyła si podczas posiedzenia Komisji Budetu i Finansów, gdzie padały głosy o potrzebie zmian nie tylko przy obliczeniu wskanika dotacji powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych, ale równie dla dotacji zwizanych z innymi funkcjami ZGKiM. Czy tutaj bdzie jaka autopoprawka zgłaszana, czy Pastwo wystpicie póniej o zmian uchwały, czy moe nie bdzie takiej potrzeby i dopiero w przyszłoci, przy kolejnej uchwale dokonane zostan te zmiany? Pan Stanisław Szymkowiak jeeli bdzie potrzeba zmiany tych stawek, to bdziemy postpowa zgodnie z zasad piciu miejsc po przecinku, na razie nie ma takiej potrzeby. 1 Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 116 Załcznik nr 2-6 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 18

19 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak dotarły do mnie informacje, e bdzie taka potrzeba w lipcu, a wtedy nie ma sesji. Czyli na razie nie ma w tej sprawie popiechu? Radny p. Artur Zasada powiedział Pan przed chwil, e stawka musi ulec zmniejszeniu prosz powiedzie na ile, bo na rok 2007 ustalilimy w uchwale budetowej stawk 9,74 zł. Pan Stanisław Szymkowiak poprzednia stawka wynosiła 10,79 zł. Radny p. Artur Zasada 10,79 zł to stawka, której potrzebowalicie po to, aby prawidłowo zarzdza tym mieniem, a teraz wystarczy 9,74 zł? Jak to jest? Pan Stanisław Szymkowiak to jest konieczno, mamy okrelon dotacj na utrzymanie powierzchni mieszkalnych i zakładalimy, e bdzie to powierzchnia mniejsza, a sprzeda mieszka bdzie wiksza, w zwizku z tym spadnie liczba metrów kwadratowych do utrzymania. Poniewa tak si nie stało, bdziemy musieli ograniczy utrzymanie włanie w ten sposób. Oczywicie kada wysza kwota byłaby lepsza od obecnej, ale dotacja jest sztywna. Dlatego musi nam to wystarczy. Radny p. Artur Zasada rozumiem, e te 10,79 zł to była stawka przesadzona? Bd si zastanawiał przy uchwalaniu kolejnego budetu, jak to jest z tymi wyliczeniami, bo jeeli 9,74 zł nagle wystarcza, a wczeniej musi wystarczy, to moe musiało wystarczy wczeniej 9,74 zł? Pan Stanisław Szymkowiak nie. Ustalana była wysoko dotacji. Radny p. Artur Zasada to moe trzeba było t kwot na pocztku roku mniejsz ustali? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak kwot dotacji ustalano wartociowo, przeliczona jest ona na metry. Dzisiaj nie zmieniamy uchwały, poniewa kwota zostaje ta sama, jedynie z innej ni planowana liczby metrów, wynika inny wskanik, a kwota dotacji pozostaje ta sama. Jest to zmiana techniczna zamiast 10,79 zł jest 9,74zł.Wysoko dotacji jest ta sama, w przeliczeniu na metry inna jest warto stawki jednostkowej. Mona si zastanowi, czy zmienia warto dotacji, która jednak bdzie ulegała wahaniom w zalenoci od tego, czy plan sprzeday mieszka zostanie wykonany w 100%, 70%, czy 130%. Kwota dotacji pozostaje niezmieniona, tylko inne s wewntrzne podzielniki. Radny p. Artur Zasada - nie twierdz, e ta kwota uległa zmianie jako pula. Natomiast, skoro teraz wystarcza dopłata 9,74 zł i jest dobrze, dlaczego wczeniej było 10,79 zł? Moe trzeba było na pocztku roku ustali te 9,74 zł dla kadego metra i te byłoby dobrze, bo musiałby Pan Dyrektor si w tym zmieci? I wtedy kwota ogólna puli byłaby nisza. Radny p. Mirosław Bukiewicz dlaczego przy takim braku mieszka nie sprzedaje si załoona liczba mieszka komunalnych? Jak to si dzieje? Kwota dotacji była ustalona na ,- zł i przy liczbie mieszka m 2 wychodziło 10,79 zł, a przy m 2 wychodzi tylko 9,74 zł to zrozumiałe. Pytanie - dlaczego nie sprzedaj si mieszkania mimo takiego braku mieszka? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak decyduje prawo rynku. Radny p. Mirosław Bukiewicz to nie prawo rynku, to jest co dziwnego, e przy takim braku mieszka nie sprzedaj si mieszkania komunalne. Moe trzeba poszuka przyczyny tutaj? Jeeli stawka bdzie wynosiła 9,74 zł to bd mniejsze nakłady na mieszkania, które prdzej ulegn degradacji. Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 19

20 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nikogo nie namawiamy, aby nie kupował mieszka i nikomu zainteresowanemu nie blokujemy zakupu mieszkania. Kwota, o której dzi mówimy 9,74 zł jest do wysoka i zastanawia mnie, skd a tyle. Ale nie jest to bezporednio zwizane z t uchwał. Niektórzy mieszkacy czekaj a wyremontujemy zasoby mieszkalne i wtedy bd zainteresowani wykupieniem mieszka. Jest to normalna tendencja. Dzisiejsza uchwała jest techniczna. Myl, e kwestia funkcjonowania gospodarki zasobami mieszkaniowymi jej nie dotyczy bezporednio. Oczywicie, gdyby przyj na pocztku roku, e dopłata do 1 m 2 bdzie 9,74 zł, to kwota byłaby inna, tylko my dochodzilimy do tego z drugiej strony nie od metra, lecz od kwoty, a potem dzielilimy przez metry. Gdybymy mnoyli metry przez stawk, to kwota byłby mniejsza. Jednak my na pocztku roku zakładamy okrelony plan remontowy i wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Jest to oczywicie kwestia dyskusji, jak rozwiza ten problem, aby Miasto zmniejszyło wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej, które s do wysokie, ale to nie dotyczy bezporednio tej uchwały. Myl, e moemy kiedy na sesji wywoła punkt - dyskusja nad koncepcj funkcjonowania i rozwoju zasobów mieszkaniowych Zielonej Góry. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak uwaam, e powinnimy wicej wydawa na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów - opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji, Komisja Gospodarki - opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Artur Zasada mój głos w dyskusji dotyczy sposobu pisania uzasadnie. Zwracałem ju kiedy uwag na to, e s zupełnie nieczytelne. Prosz mi powiedzie, gdzie mog znale informacj o ile mniejsza ni zakładano była sprzeda mieszka oraz jak kwot zmniejszamy tego nie ma w uzasadnieniu. Bardzo bym prosił, eby to robi staranniej. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki oczywicie przepraszam radnego, jeeli uzasadnienie go nie satysfakcjonuje. Natomiast na przyszło mam prob - jeeli kto z Pastwa czuje si nieusatysfakcjonowany uzasadnieniem, prosiłbym o informacj na dwa dni przed sesj, ebymy si mogli przygotowa i uwzgldni uwagi. W trakcie sesji nie jestemy w stanie udzieli tak szczegółowych odpowiedzi. Nam si wydaje, e uzasadnienie jest wystarczajce, a rozumiem, e od Pastwa strony moe to wyglda inaczej. Na tym dyskusj zakoczono i przystpiono do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 116 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2007 podjła wikszoci 21 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym 2. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 2 Uchwała Nr IX/107/07 zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2007 Załcznik nr 8-5 Protokół Nr IX/07 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo