Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Transkrypt

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie. Tekst opracowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarzdzajca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Szanowni Pastwo, W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ), w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynajcych po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalnoci rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Niniejsza broszura zawiera szczegółowe informacje dotyczce warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. W ostatnim czasie, aby ułatwi młodym rolnikom ubieganie si o pomoc, wprowadziłem wiele korzystnych zmian dotyczcych kryteriów dostpu oraz warunków przyznawania wsparcia. Przede wszystkim, majc na uwadze to, e rozpoczcie samodzielnej działalnoci rolniczej wie si z koniecznoci ponoszenia coraz wikszych nakładów finansowych na uruchomienie produkcji i modernizacj gospodarstwa, w resorcie rolnictwa podjłem decyzj o podwyszeniu do zł kwoty jednorazowej premii przyznawanej młodym rolnikom. Do istotniejszych zmian, jakich dokonano w warunkach przyznania pomocy, naley równie zaliczy złagodzenie warunków dotyczcych minimalnej powierzchni uytków rolnych w gospodarstwie. W województwach, w których rednia powierzchnia uytków rolnych w gospodarstwie jest nisza ni rednia krajowa (województwo lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, lskie, witokrzyskie), dopuszczono moliwo przyznania pomocy rolnikom, których gospodarstwa maj powierzchni mniejsz ni rednia krajowa, lecz nie mniejsz ni rednia wojewódzka, pod warunkiem, e areał gospodarstwa zostanie powikszony do poziomu redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dorczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ponadto, w województwach, w których rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wysza od redniej krajowej, wsparcie bdzie przyznawane osobom posiadajcym gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej ni rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. Kolejne udogodnienie dla potencjalnych beneficjentów działania zwizane jest z rozszerzeniem definicji dnia rozpoczcia prowadzenia działalnoci rolniczej. W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w cigu 12 miesicy od dnia otwarcia spadku oddały gospodarstwo w dzieraw, za dzie rozpoczcia prowadzenia działalnoci rolniczej, od którego liczony jest maksymalny dopuszczalny okres prowadzenia działalnoci rolniczej (12 miesicy), bdzie mona uzna dzie rozwizania lub wyganicia umowy dzierawy (a nie jak do tej pory- dzie otwarcia spadku), pod warunkiem, e umowa dzierawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo z dat pewn. Mam nadziej, e informacje zawarte w niniejszej broszurze, bd doskonałym przewodnikiem dla osób, które wi swoj przyszło z prowadzeniem działalnoci rolniczej i maj zamiar ubiega si o premi dla młodych rolników. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 ! " Przesłanki prowadzenia działalnoci rolniczej: $%& % '%( )**+,)**- '.$'$%/.' '%( )**0,)* 1 2% ' 7 8! " "$" "%"&$' &$ ()* 6! )6!! ",! " 16!!, 95!! )-6 +6!!, :6! ;, ) 9 6

4 +,)* 6! +* )6! 3 < ,0 :6 wysze, rednie lub zasadnicze zawodowe wykształcenie rolnicze, tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalnoci rolniczej i co najmniej 3-letni sta w rolnictwie, wykształcenie wysze na kierunku innym ni rolniczy i co najmniej 3 letni sta pracy w rolnictwie albo wykształcenie wysze na kierunku innym ni rolniczy i ukoczone studia podyplomowe na kierunku zwizanym z rolnictwem, albo wykształcenie rednie nierolnicze i co najmniej 3 letni sta pracy w rolnictwie, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe + co najmniej 5 letni sta pracy w rolnictwie. Sta pracy w rolnictwie to okres ubezpieczenia w KRUS jako domownik lub okres zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o prac lub spółdzielczej umowy o prac, na stanowisku zwizanym z prowadzeniem produkcji rolnej -./., 012* 6zarówno w trakcie trwania małestwa, jak i przed zawarciem zwizku małeskiego, małonkowi nie przyznano pomocy w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach SPO "Restrukturyzacja lub PROW , 2) wczeniej ni w okresie 12 miesicy przed dniem złoenia wniosku przez młodego rolnika, zarówno w trakcie trwania małestwa, jak i przed zawarciem zwizku małeskiego, w odniesieniu do małonka młodego rolnika nie zaistniała adna z przesłanek prowadzenia działalnoci rolniczej, 3) gospodarstwo małonka wejdzie w skład małeskiej wspólnoci majtkowej lub odrbnego majtku beneficjenta.

5 4 ) 1) powierzchnia uytków rolnych w gospodarstwie powinna by nie wiksza ni 300 ha oraz nie mniejsza ni rednia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju ( w 2010 roku rednia krajowa wynosi 10,15 ha), 2) jeli gospodarstwo połoone jest w województwie, w którym rednia wojewódzka jest nisza ni rednia krajowa (województwo lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, lskie, witokrzyskie), a gospodarstwo ma powierzchni nie mniejsz ni rednia wojewódzka, lecz mniejsz ni rednia krajowa, pomoc moe zosta przyznana pod warunkiem, e młody rolnik powikszy areał gospodarstwa do poziomu redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dorczenia decyzji o przyznaniu pomocy, 3) przy ustalaniu minimalnej powierzchni sumuje si powierzchni uytków rolnych stanowicych przedmiot własnoci, uytkowania wieczystego, dzierawy z Zasobu Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa lub od jednostek samorzdu terytorialnego, jeeli umowa dzierawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, liczc od dnia złoenia wniosku o płatno albo na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 6 lat (w przypadku osób bdcymi posiadaczami gospodarstw w dniu złoenia wniosku o przyznanie pomocy), 4) uytki rolne ani budynki inwentarskie w gospodarstwie nie mog stanowi przedmiotu współwłasnoci lub współposiadania, z wyjtkiem małeskiej wspólnoci majtkowej, 5) gospodarstwo musi by prowadzone samodzielnie, Forma i wysoko pomocy Pomoc przyznawana jest w formie jednorazowej premii w wysokoci 75 tys. zł

6 Tryb ubiegania si o pomoc Wniosek o przyznanie pomocy $ 8 / > 9 6 '%? 9 6 %$= > $ 9 6 2%3. 8 A* > 2% ! $ *

7 Zobowizania beneficjenta 1) samodzielnie prowadzi gospodarstwo, na które przyznano pomoc, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, 2) realizowa, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, załoenia biznesplanu, w szczególnoci: a) prowadzi gospodarstwo zgodnie z okrelon struktur produkcji rolnej, b) wydatkowa, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje okrelone w biznesplanie, obejmujce: zakres zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowalnych w ramach działania PROW Modernizacja gospodarstw rolnych ( np. budowa, przebudowa, remont połczony z modernizacj budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; zakup maszyn, urzdze, wyposaenia do produkcji rolnej; zakładanie, wyposaanie sadów lub plantacji wieloletnich; budowa albo zakup elementów infrastruktury technicznej wpływajcych bezporednio na warunki prowadzenia działalnoci rolniczej), zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od wypłaty pomocy beneficjent bdzie wykorzystywał do prowadzenia działalnoci rolniczej w gospodarstwie, zakup zwierzt gospodarskich, c) osign nadwyk bezporedni z działalnoci rolniczej prowadzonej w gospodarstwie równ co najmniej 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkoci Ekonomicznej) i nie mniejsz ni warto nadwyki w dniu złoenia wniosku o przyznanie pomocy, 3) spełni wymagania w zakresie ochrony rodowiska, higieny i warunków utrzymania zwierzt, do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczcia prowadzenia działalnoci rolniczej i spełnia je do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, 4) ubezpieczy si w KRUS w cigu 180 dni od dnia dorczenia decyzji i podlega temu ubezpieczeniu do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, 5) uzupełni wykształcenie w okresie 3 lat od dnia dorczenia decyzji o przyznaniu pomocy (dotyczy osób, które w dniu złoenia wniosku o przyznanie pomocy nie posiadały rolniczych kwalifikacji zawodowych), 6) powikszy areał gospodarstwa do poziomu równego co najmniej redniej krajowej w terminie 3 lat od dnia dorczenia decyzji o przyznaniu pomocy ( jeli dotyczy) i utrzyma minimaln powierzchni gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy, 7) umoliwi przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów oraz przechowywa dokumenty zwizane z przyznan pomoc do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

8 Podstawowe akty prawne majce zastosowanie dla działania rozporzdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiajce szczegółowe zasady stosowania rozporzdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z pón. zm.), rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 padziernika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z pón. zm.). Wymienione powyej akty prawne dostpne s na stronie internetowej MRiRW w zakładce PROW Legislacja PROW Niezbdne dokumenty oraz informacje Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz Planu Rozwoju Gospodarstwa wraz z instrukcjami ich wypełnienia, a take wzory owiadcze bdcych załcznikami do wniosku, zamieszczone s na stronie internetowej MRiRW w zakładce PROW Wnioski i instrukcje PROW , jak równie na stronie internetowej ARiMR Informacje na temat działania Ułatwianie startu młodym rolnikom uzyska mona w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajduj si na stronie oraz pod numerem bezpłatnej infolinii

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM W-1/112 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Informacje wstępne Pomoc dla młodego rolnika przyznaje się na postawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób

Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej. do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób SZANOWNI STUDENCI Informujemy, e wnioski w sprawie przyznawania wiadcze pomocy materialnej mona składa w terminie: do 29 padziernika 2012 r. wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek.

w ostatnim roku studiów, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez wzgldu na wiek. STYPENDIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj 1. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

(opinia MRiRW / DROW / DP) DROW-6131-78-2/SIGR/BA/05 z 31 sierpnia 2005 r. Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwiec 2005 r.

(opinia MRiRW / DROW / DP) DROW-6131-78-2/SIGR/BA/05 z 31 sierpnia 2005 r. Opinia zespołu interpretacyjnego - zatwierdzona 20 czerwiec 2005 r. DZIAŁANIE 1.1 1. Beneficjenci 2 2. Zakres wsparcia 9 3. Obliczanie żywotności ekonomicznej 16 4. Staż / okresy wyłączeń 20 5. Wykształcenie 22 6. Minimalne standardy 26 7. Inne kryteria dostępu 33 8. Koszty

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r.

(opinia MRiRW / DROW / DP) Opinia zespołu interpretacyjnego zatwierdzona 24 stycznia 2005 r. DZIAŁANIE 1.2 1. Beneficjenci 2 2. Zakres wsparcia 9 3. Obliczanie żywotności ekonomicznej 15 4. Staż / okresy wyłączeń 20 5. Wykształcenie 27 6. Minimalne standardy 33 7. Inne kryteria dostępu 35 8. Procedura,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu

2.5 Trwało projektu. 5 Metodologia tworzenia analiz ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu ryzyk w projektach PPP i ich podziału pomidzy stron publiczn i prywatn w kontekcie ich wpływu na klasyfikacj projektu pod ktem długu i deficytu sektora publicznego 5. 2.5 Trwało projektu Projekty ppp s

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. DR. E. WARMISKIEGO SP ZOZ W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych P rzewodnik Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju

Bardziej szczegółowo