PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra ZP RISS Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy: 1) pełna nazwa zamawiajcego: Miasto Zielona Góra 2) kod, miejscowo, województwo: Zielona Góra, lubuskie 3) ulica, nr domu: Podgórna 22 4) nr tel., faks tel. (+48) , faks (+48) Rodzaj zamawiajcego: administracja samorzdowa 3. Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe 4. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 5. Postpowanie o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie zamówienia z wolnej rki o wartoci zamówienia mniejszej ni euro na usługi prawnicze polegajce na wykonywaniu zastpstwa procesowego przed sdami, trybunałami lub innymi organami orzekajcymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastpstwa procesowego. 6. Przedmiot zamówienia: 6.1. ZAKRES ZAMÓWIENIA Usługi prawnicze polegajce na: 1) wykonywaniu zastpstwa procesowego przed sdami, trybunałami lub innymi organami orzekajcymi i 2) doradztwie prawnym w zakresie zastpstwa procesowego - wiadczone na zasadach okrelonych w niniejszej umowie. Umowa obejmuje swym zakresem przepisy: 1) prawa cywilnego; 2) ustrojowego prawa samorzdowego, 3) samorzdowego prawa pracy; 4) prawa administracyjnego; 5) prawa handlowego; 6) prawa zamówie publicznych; 7) finansów publicznych; 8) o rachunkowoci; 9) o podatku VAT; 10) podatków i opłat lokalnych; 11) egzekucji administracyjnej; 12) planowania przestrzennego; 13) Prawa budowlanego; 14) Prawa o aktach stanu cywilnego; 15) Prawa ochrony rodowiska; 16) Prawa przewozowego, 17) Prawa wodnego; 18) Prawa geodezyjnego i kartograficznego; 19) ochrony przyrody; 20) odpadów; 21) gospodarki komunalnej; 22) gospodarki nieruchomociami; 23) działalnoci gospodarczej; tel , faks:

2 24) ochrony informacji niejawnych; 25) audytu wewntrznego; 26) transportu zbiorowego; 27) stray gminnych; 28) prawa karnego. ZAKRES UMOWY W ZAKRESIE ZASTPSTWA PROCESOWEGO: 1) wystpowanie - na podstawie udzielonych pełnomocnictw - przed sdami powszechnymi, administracyjnymi, Sdem Najwyszym, Krajow Izba Odwoławcz, Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami administracji pastwowej i samorzdowej z wyłczeniem spraw prowadzonych przez prokuratori Generaln Skarbu Pastwa; 2) wystpowanie - na podstawie udzielonych pełnomocnictw - w postpowaniu karnym - przygotowawczym i przed sdem - z wyłczeniem wystpowania w charakterze obrocy w postpowaniu karnym i w postpowaniu o przestpstwa skarbowe; 3) przygotowywanie skarg, pozwów i wniosków, wystpie i pism procesowych do sdów i organów administracji w celu wszczcia postpowania sdowego lub administracyjnego oraz w zwizku z toczcym si postpowaniem; 4) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. i Naczelnego Sdu Administracyjnego z udziałem właciwych komórek organizacyjnych urzdu; 5) wystpowanie na podstawie udzielonych pełnomocnictw w postpowaniu egzekucyjnym i zabezpieczajcym z wyłczeniem egzekucji administracyjnej. ZAKRES UMOWY- DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE ZASTPSTWA PROCESOWEGO: 1. Umowa w przedmiocie doradztwa prawnego w zakresie zastpstwa procesowego dotyczy: 1) potencjalnych oraz prowadzonych spraw osób trzecich innych ni strony umowy, przeciwko Zamawiajcemu; 2) potencjalnych oraz prowadzonych przez Zmawiajcego spraw przeciwko osobom trzecim. 2. Umowa w przedmiocie doradztwa prawnego w zakresie zastpstwa procesowego obejmuje: 1) porady prawne, konsultacje oraz sporzdzanie opinii prawnych co do celowoci wnoszenia pozwów, rodków zaskarenia, zawierania ugód sdowych i pozasdowych; 2) porady prawne, konsultacje oraz sporzdzanie opinii prawnych co do zasadnoci da osób trzecich oraz dalszych działa w tym zakresie; 3) porady prawne, konsultacje oraz sporzdzanie opinii prawnych dotyczcych postpowania karnego - przygotowawczego i sdowego; 4) opracowywanie i opiniowanie projektów porozumie, w tym ugód sdowych i pozasdowych; 5) przygotowywanie stanowisk Zamawiajcego bdcych odpowiedzi na wystawienia osób trzecich; 6) udział w mediacjach i ewentualnych negocjacjach polubownych; 7) współprac z radc prawnym zatrudnionym przez Zamawiajcego; 8) współprac z komórkami organizacyjnymi urzdu właciwymi ds.: a) zarzdzania drogami- w zakresie windykacji nalenoci z tytułu kar i opłat wynikajcych z przepisów o drogach publicznych; b) gospodarowania mieniem w zakresie windykacji nalenoci z tytułu uytkowania wieczystego, dzierawy i najmu nieruchomoci, c) budetu i rachunkowoci, podatków i opłat lokalnych, egzekucji administracyjnej - w zakresie windykacji nalenoci budetowych; 9) współprac w zakresie badania zasadnoci i załatwiania skarg, wniosków w sprawach nalecych do zakresu działania Zamawiajcego; 10) uzgadnianie pod wzgldem formalno- prawnym treci rozstrzygni administracyjnych Zamawiajcego w celu minimalizacji ryzyka procesowego w postpowaniach administracyjnych i sdowo- administracyjnych przed sdami i organami administracyjnymi; 11) konsultowanie pod wzgldem formalno- prawnym projektów rozstrzygni administracyjnych i podatkowych Zamawiajcego w celu minimalizacji ryzyka procesowego w postpowaniach administracyjnych i sdowo- administracyjnych przed sdami i organami administracyjnymi. 12) uzgadnianie pod wzgldem formalno- prawnym prawidłowoci zastosowania stawek podatku od towarów i usług w celu minimalizacji ryzyka postpowa skarbowych; 13) współprac z komórk organizacyjn urzdu właciw ds. zamówie publicznych w zakresie przygotowywania rozstrzygni do składanych przez oferentów rodków ochrony prawnej. 2

3 WYŁCZENIA: 1) wystpowania w charakterze obrocy w postpowaniu karnym i w postpowaniu o przestpstwa skarbowe; 2) prowadzenie postpowania w zakresie prowadzenia postpowania egzekucyjnego w administracji; 3) sprawy zastrzeone lub prowadzone przez radc prawnego zatrudnionego przez Zamawiajcego. ZAKRES RZECZOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZDU 1) DP, DR, DI, FE, WP, SO, ZP, OU; PO, WB, EA, KS, USC, GK; 2) w sprawach karnych- na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych urzdu; 3) w czasie nieobecnoci radcy prawnego zatrudnionego przez Zamawiajcego zastpstwo w niezbdnym zakresie w ramach wynagrodzenia wynikajcego z umowy. MIEJSCE, DNI I GODZINY WIADCZENIA USŁUG: Wykonawca wiadczy usługi prawnicze objte niniejsz umow, przed właciwymi sdami, trybunałami lub innymi organami orzekajcymi albo w siedzibie Zamawiajcego w dniach i godzinach pracy Urzdu Miasta Zielona Góra. Potwierdzeniem realizacji usług w siedzibie Zamawiajcego jest wpis do karty usług osób wiadczcych pomoc prawn w ustalonym okresie rozliczeniowym. Doradztwo prawne w zakresie zastpstwa procesowego w sprawach karnych jest wiadczone w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca moe ustali w uzgodnieniu z upowanionym przedstawicielem Zamawiajcego szczegółow organizacj doradztwa prawnego w zakresie zastpstwa procesowego, m. in. wyznaczy dni lub godziny wiadczenia usług na rzecz konkretnych komórek organizacyjnych urzdu objtych niniejsz umow. Wykonawca wiadczy pomoc prawn wynikajc z niniejszej umowy osobicie lub moe powierzy wykonanie czynnoci z zakresu przedmiotu umowy, a w szczególnoci zastpstwa procesowego, osobom trzecim, za których czynnoci ponosi odpowiedzialno. MATERIAŁY Zamawiajcy zobowizuje si do przedstawiania Wykonawcy informacji i dokumentów niezbdnych do wykonania umowy, bdcych w posiadaniu Zamawiajcego. Zamawiajcy nieodpłatnie udostpni Wykonawcy dokumentacj i usługi osób trzecich w zakresie niezbdnym do wykonania umowy, w tym zapewni wysyłk korespondencji stanowicej realizacj przedmiotu umowy oraz zabezpieczy pomieszczenie do pracy z wyposaeniem, tj. meblami biurowymi, lini telefoniczn i łczem internetowym oraz drukark komputerow. Zamawiajcy moe zleci Wykonawcy usługi w ramach umowy ustnie, pisemnie, poczt elektroniczn, telefonicznie lub faksem. Zamawiajcy moe zleci Wykonawcy usługi w ramach umowy osobicie lub przez swoich pracowników; pisemnie; poczt elektroniczn; telefonicznie lub faksem. Wykonawca przygotowuje pisma procesowe w terminach sdowych po uzyskaniu niezbdnych informacji od właciwych komórek organizacyjnych urzdu. Wykonawca prezentuje opinie prawne w zakresie zastpstwa procesowego w terminie do 7 dni roboczych, po uzyskaniu niezbdnych do tego informacji od właciwych komórek organizacyjnych urzdu. W przypadku złoonego problemu prawnego lub iloci przedstawionych problemów termin okrelony w 15 ust. 3 umowy ulega przedłueniu w uzgodnieniu z Zamawiajcym. ZWOLNIENIE Z ROSZCZE Zamawiajcy zwolni Wykonawc ze zobowiza, które mog wynika z roszcze osób trzecich zwizanych z naruszeniem ich praw do materiałów, dokumentacji udostpnionych Wykonawcy przez Zamawiajcego oraz przystpi po stronie Wykonawcy do sporów wynikajcych z podniesienia przeciw niemu takich roszcze. PRAWA ZAMAWIAJACEGO Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. Wykonawca bdzie udzielał, na danie Zamawiajcego, ustnych lub pisemnych informacji na temat stanu spraw Zamawiajcego prowadzonych przez Wykonawc oraz przewidywanych terminów wykonania przez Wykonawc okrelonych czynnoci. W wykonaniu tego zapisu Wykonawca bdzie przekazywał wykaz prowadzonych spraw w wersji elektronicznej, co kwartał, w układzie i treci uzgodnionych z upowanionym przedstawicielem Zamawiajcego. Wykonawca przedłoy przed podpisaniem umowy kopi aktualnej polisy obowizkowego ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej radców prawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2135). W przypadku, gdy termin obowizywania polisy bdzie si koczył przed terminem zakoczenia umowy, 3

4 Wykonawca ma obowizek przedłoy Zamawiajcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOCI Za wykonanie usług w ramach niniejszej umowy Wykonawcy naley si wynagrodzenie miesiczne w wysokoci zł brutto (słownie:. złotych). Strony ustalaj miesiczny okres rozliczeniowy od 16. dnia kadego miesica do 15. dnia nastpnego miesica. W styczniu 2013 r. ustala si okres rozliczeniowy od 1. do 15. stycznia 2013 r. Za prowadzenie postpowania sdowego, zabezpieczajcego oraz egzekucyjnego Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokoci wynikajcej z obowizujcych w tym zakresie przepisów prawa, płatne po jego wpłyniciu na rachunek bankowy Zamawiajcego. Zamawiajcy przekae Wykonawcy do 15 dnia kadego miesica wykaz wpłat od dłuników na konto Urzdu Miasta Zielona Góra w poprzednim miesicu kosztów zastpstwa procesowego i kosztów adwokackich w egzekucji, zwizanych z prowadzonymi sprawami właciwej komórki organizacyjnej urzdu. W wykazie tym wskazane zostan przez Wykonawc nalene mu kwoty, na które wystawi faktur. Płatnoci bd dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc na fakturze. Zapłata nastpuje do ostatniego dnia roboczego kadego miesica z zastrzeeniem ust. 3.Naleno za usługi wiadczone za okres grudnia 2013 r. bdzie płatna zaliczkowo na podstawie odrbnej faktury do dnia 31 grudnia 2013 r. Do faktury o wiadczenie usług w ramach niniejszej umowy z wyłczeniem spraw karnych, Wykonawca dołcza potwierdzon kopi karty usługi zgodnie z 12 ust. 3. WYPOWIEDZENIE, ODSTPIENIE OD UMOWY Strony wyłczaj moliwo wczeniejszego wypowiedzenia umowy w okresie jej trwania, z zastrzeeniem wypowiedzenia z wanych powodów, przez które rozumie si: -nienaleyte wiadczenie przez Wykonawc umowy, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właciwego organu dyscyplinarnego samorzdu zawodowego Wykonawcy oraz utrat przez Wykonawc prawa do wiadczenia pomocy prawnej w myl obowizujcych przepisów; -niedokonanie przez Zamawiajcego płatnoci nalenoci wynikajcej z niniejszej umowy - za 3. okresy miesiczne. W razie wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiajcy moe odstpi od Umowy w terminie 30 dni od powzicia wiadomoci o powyszych okolicznociach. W takim wypadku Wykonawca moe da jedynie wynagrodzenia nalenego mu z tytułu wiadczenia usług do dnia odstpienia od umowy. 6.2 Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie (CPV): 1) Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Rodzaj zamówienia: usługa. 7. Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych: nr ogłoszenia: , data zamieszczenia: r. 8. Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie 9. Szacunkowa warto zamówienia (bez VAT): ,00 zł. 10. Liczba ofert: 1) otrzymanych: 1, 2) odrzuconych: Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najnisz i najwysz cen: 1) cena wybranej oferty: ,00 zł; 2) oferta z najnisz cen: ,00 zł; 3) oferta z najwysz cen: ,00 zł. 12. Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej rki: 1) Podstawa prawna: Postpowanie wszczte zostało w trybie zamówienia z wolnej rki na podstawie art. 66 w zwizku z art. 5 ust. 1b ustawy pzp. 2) Uzasadnienie wyboru trybu: Art. 5 ust. 1b ustawy Prawo zamówie publicznych zezwala, aby w przypadku zamówie, których przedmiotem s usługi prawnicze, polegajce na wykonywaniu zastpstwa procesowego przed sdami, trybunałami lub innymi organami orzekajcymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastpstwa procesowego, lub jeeli wymaga tego ochrona wanych praw 4

5 lub interesów Skarbu Pastwa, nie stosowa przepisów ustawy dotyczcych przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej rki. W praktyce obsługi prawnej Urzdu Miasta znaczcy udział maj sprawy, w których wystpuj spory pomidzy Miastem a stronami trzecimi lub co najmniej zagroenie powstania takich sporów rozstrzyganych przez właciwe sdy lub inne organy orzekajce (m. in.: sdy powszechne, SKO, Wojewod, WSA, NSA, KIO). Ponadto w Departamencie Rozwoju Miasta oraz Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych s realizowane zadania, w których wystpuje przesłanka ochrony wanych praw lub interesów Skarbu Pastwa (gospodarowanie zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa przez Prezydenta jako Starost oraz zwizane z tym dochody i wydatki). Z powyszych wzgldów dopuszczaln form udzielenia zamówienia jest zamówienie z wolnej rki. 13. Informacje administracyjne : Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej. 14. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego: firma: 1) kod, miejscowo: Zielona Góra; 2) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Stanisława Moniuszki 3; 3) województwo: lubuskie;. 4) cena wybranej oferty z VAT: ,00 zł; 5) data zawarcia umowy: r. Kancelaria Radców Prawnych M. Woziski A. Kulisz sp. partnerska PREZYDENT MIASTA mgr in. Janusz Kubicki. imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1.

U S T AWA. z dnia. o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa. Rozdzia 1. U S T AWA Projekt z dnia o nieodpatnej pomocy prawnej, nieodpatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej spoeczestwa Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady udzielania nieodpatnej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA OKRES 23.04.1998 r. - 30.04.1999 r. Warszawa, czerwiec 1999 r. 2 Spis treci WSTP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r.

Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 20/2008 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 31 marca 2008r. R EG U LA M IN w spraw ie przyznania osobie niepełnospraw nej bezrobotnej albo poszukuj cej pracy niepozostaj

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomoci Skarbu Pastwa. Kontrol w dniu 05 grudnia 2006r., przeprowadził zespół: Justyna Sadkowska

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo