przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 24 kwietnia 2007 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Krzysztof Kaliszuk, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok opracowanej przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Zielonej Górze. 3. Informacja o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok. 4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 7. Podjcie uchwał w sprawach: 1) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 65, 2) zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej PROMYK - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze - druk nr 67, 3) kierunków polityki przestrzennej miasta Zielona Góra - druk nr 72, 4) zmieniajca uchwał w sprawie cen, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra - druk nr 82, 5) lokalizacji salonu gier na automatach losowych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 83, 6) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 84, 7) przystpienia do sporzdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra - druk nr 85, 8) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 86, 9) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw stypendiów sportowych - druk nr 87, 10) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Komisji do spraw nagród kulturalnych i naukowych oraz Komisji do spraw nagród sportowych - druk nr 88, 11) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok druk nr 89, 12) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 90, 13) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druki nr 91 i nr 92, 14) programu naprawczego na rok 2007 dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 93, 15) programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 94, 16) wyraenia zgody na realizacj przez zielonogórskie szkoły projektów w ramach konkursu I/07 Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - druk nr Rozpatrzenie wezwania do zmiany uchwał z 27 marca 2007 r.: nr VI/69/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr VI/70/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 2

3 Zmiana porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na wycofaniu z porzdku projektów uchwał: pkt 7.14) w sprawie programu naprawczego na rok 2007 dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 93 1 oraz pkt 7.15) w sprawie programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr Przewodniczcy obrad poddał wniosek o zmian porzdku obrad pod głosowanie. Głosowanie zmian porzdku obrad Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 19 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok opracowanej przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w Zielonej Górze. 3. Informacja o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok. 4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr Podjcie uchwał w sprawach: 1) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 65, 2) zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey Niepełnosprawnej PROMYK - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze - druk nr 67, 3) kierunków polityki przestrzennej miasta Zielona Góra - druk nr 72, 1 Projekt uchwały w sprawie programu naprawczego na rok 2007 dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze - druk nr 93 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 94 Załcznik nr Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 3

4 4) zmieniajca uchwał w sprawie cen, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym, wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra - druk nr 82, 5) lokalizacji salonu gier na automatach losowych na terenie miasta Zielona Góra - druk nr 83, 6) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 84, 7) przystpienia do sporzdzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra - druk nr 85, 8) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 86, 9) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Komisji do spraw stypendiów twórczych i artystycznych oraz Komisji do spraw stypendiów sportowych - druk nr 87, 10) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do Komisji do spraw nagród kulturalnych i naukowych oraz Komisji do spraw nagród sportowych - druk nr 88, 11) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym i gospodarstwu pomocniczemu na rok druk nr 89, 12) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 90, 13) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druki nr 91 i nr 92, 14) wyraenia zgody na realizacj przez zielonogórskie szkoły projektów w ramach konkursu I/07 Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - druk nr Rozpatrzenie wezwania do zmiany uchwał z 27 marca 2007 r.: nr VI/69/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr VI/70/07 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Sprawy róne. 11. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 4

5 2. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok opracowanej przez Po wiatow Stacj Sanitarno- Epidemiologiczn w Zielonej Górze Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze p. Jerzy Politowicz przedłoył opracowanie Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok. Radni otrzymali opracowanie na pimie 1. Ocena została przekazana do Komisji Zdrowia Kultury i Sportu oraz do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego. Radny p. Edward Markiewicz przewodniczcy Komisji Zdrowia Kultury i Sportu komisja nie wydawała opinii, ale te nie zgłasza adnych uwag i wniosków. Radny p. Piotr Barczak - przewodniczcy Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego komisja zapoznała si z ocen i nie zgłasza uwag. Radny p. Andrzej Maciejewski po analizie tego sprawozdania zwracam uwag radnych na warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach owiatowo-wychowawczych. Przeliczyłem podane dane na procenty. I tak, jeli chodzi o rozkłady zaj, to 20,4% jest nieprawidłowo skonstruowanych, w stanowiskach pracy dzieci i młodziey jest 6% nieprawidłowych, 16% nieprawidłowoci wystpuje w zwizku z niewłaciwym nateniem owietlenia elektrycznego, 18% - z postpowaniem z substancjami chemicznymi. S to liczby bezwzgldne i statystyczne, ale wskazuj, e w szkołach jest jeszcze wiele do zrobienia. Pragn zwróci równie uwag na wynikajcy ze sprawozdania problem prawidłowego odywiania. Uczniów, którzy korzystaj z posiłków jest 44%. Młodzie przebywa wiele czasu w placówkach i powinna skorzysta z jednego lub nawet dwóch posiłków. Ten wskanik jest niepokojcy. Chc te zwróci uwag na warunki sanitarne zwizane z ciarem tornistrów uczniów, 58% uczniów nosi zbyt cikie tornistry. Take w 55% placówek brakuje bazy przeznaczonej do wicze w ramach profilaktyki. To wszystko rzutuje potem na postaw ucznia, na jego sprawno fizyczn i umysłow. Natomiast podobało mi si, e w ramach promocji zdrowia i owiaty zdrowotnej z rónych programów skorzystało osób, a objte ni było 24 tys. osób, co stanowi 11,5%. Wskaniki te s chyba zadawalajce. Pan Jerzy Politowicz Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze - rzeczywicie s to liczby takie, jak podalimy. W roku 2006 skontrolowalimy ok % placówek. W 36 szkołach na 108 kontrolowanych był zły stan techniczno-sanitarny. Do tego doszły jeszcze sprawy, o których mówił Pan Radny wadliwe rozkłady zaj, cikie tornistry, niewłaciwa higiena nauczania itd. Jednak nie powinnimy wychodzi std dzisiaj z przekonaniem, e si w tych szkołach nic nie robi, bo jeli chodzi o stan techniczno sanitarny nastpiła znaczna poprawa, a w kilkunastu szkołach aktualnie trwa remont, powstało te kilka nowych placówek. Jest szereg rzeczy nie wymagajcych nakładów, jak np. noszenie lejszych tornistrów, poprawienie rozkładów zaj, zbadanie długoci przerw itp. powinni na to zwraca uwag dyrektorzy szkół i pracownicy kuratorium. Pan radny słusznie podkrelił, e bardzo wana jest promocja zdrowia jest to najtasza forma profilaktyki. Inspekcja Sanitarna oraz inne instytucje samorzdy, urzdy pastwowe szerz promocj zdrowia. My, natomiast, realizujemy narzucone odgórnie przez Ministerstwo Zdrowia programy prozdrowotne np.: program profilaktyki WZW, program zapobiegania HIV i AIDS, program zapobiegajcy skutkom działania stresu, program profilaktyki raka 1 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok Załcznik nr 2 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 5

6 piersi, tzw. róowa wsteczka. Z tym ostatnim zwizana jest konieczno pomocy szkołom do nauki samokontroli piersi dla dorastajcych dziewczt potrzebne s fantomy, których jest zdecydowanie za mało. Gdyby była moliwo, to zakupiony za 2 tys. zł fantom mona by szkołom wypoycza. Z uwagi na brak dalszych uwag ze strony radnych, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, e Rada Miasta Zielona Góra przyjła opracowanie Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Zielonej Górze i w Powiecie Zielonogórskim za 2006 rok. 3. Informacja o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej p. Waldemar Michałowski przedłoył Informacj o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok. Informacja została przekazana radnym członkom Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego na pimie 1. Dla pozostałych radnych Informacja była wyłoona do wgldu. Radny p. Paweł Wysocki zastpca przewodniczcego Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego komisja zapoznała si z ocen i nie wniosła adnych uwag. Poniewa radni nie zgłaszali pyta i uwag, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, e Rada Miasta Zielona Góra przyjła Informacj o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok. Pan Waldemar Michałowski Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej podzikował obecnym i poprzednim członkom Rady Miasta oraz obecnym i poprzednim władzom miasta za pomoc przekazywan Pastwowej Stray Poarnej. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak przyjł podzikowania i w imieniu Rady zadeklarował dalsze wspieranie Pastwowej Stray Poarnej. 4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak - poinformował, e Prezydent Miasta przedłoył Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. Radni otrzymali sprawozdanie na pimie 2. Sprawozdanie zostało przekazane do komisji: Praworzdnoci i Porzdku Publicznego; Zdrowia Kultury i Sportu oraz Do Spraw Rodziny. Pani Renata Teodorczyk Glinka Pełnomocnik ds. Rozwizywania Problemów Alkoholowych radni otrzymali sprawozdanie i zapoznali si z nim. Nastpnie podczas prezentacji multimedialnej przedstawiła zadania wykonywane przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwizywania Problemów Alkoholowych ujtych w sze grup: 1) zwikszanie 1 Informacja o stanie ochrony ppo. na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2006 rok Załcznik nr 3 2 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. Załcznik nr 4 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 6

7 dostpnoci pomocy terapeutycznej dla osób uzalenionych i współuzalenionych, 2) udzielanie rodzinom, w których wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególnoci ochrony przed przemoc w rodzinie, 3) prowadzenie działalnoci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwizywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególnoci dla dzieci i młodziey, 4) wspomaganie działalnoci stowarzysze i osób fizycznych słucych rozwizywaniu problemów alkoholowych, 5) podejmowanie działa kontrolnych i interwencyjnych w zwizku z naruszeniem przepisów dotyczcych reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad obrotu napojami alkoholowymi, 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej. Szczegółowo omówiła prezentowane przykłady realizacji zada w przedstawionych wczeniej grupach. Przedstawiła rozliczenie kwot wydanych z funduszu alkoholowego na realizacj poszczególnych zada, w tym funkcjonowanie Izby Wytrzewie. Poinformowała take, jaka liczba klientów Izby z Zielonej Góry (1780 osób) przypada na ogóln liczb korzystajcych z jej usług (4567 osób). Radna p. Eleonora Szymkowiak ile kosztuje roczne utrzymanie jednego łóka w Izbie Wytrzewie, bo według moich wylicze jest to najdroszy hotel w miecie? Trzeba by si zastanowi, czy nie znale innego rozwizania. To około 40 tys. rocznie. Moe lepiej te pienidze przeznaczy na doywianie dzieci w szkołach. Pani Renata Teodorczyk Glinka bez przygotowania nie potrafi odpowiedzie na to pytanie, ale rzeczywicie jest to drogie miejsce, z którego w czci korzystaj mieszkacy Zielonej Góry. Sprawa wymaga rozwizania systemowego, bo co zrobi z osobami trafiajcymi do Izby Wytrzewie? Radna p. Eleonora Szymkowiak policja miałaby wicej pracy, bo funkcjonariusze musieliby miejscowych odwozi do domu, a zamiejscowych przetrzyma przez noc i rano wypuci. Byłoby to zdecydowanie taniej. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, e w porzdku obrad w dniu dzisiejszym znajduje si projekt uchwały dotyczcy ustalenia stawek dotacji równie dla Izby Wytrzewie. W punkcie tym bdzie rozwijana rozpoczta przez radn p. Eleonor Szymkowiak dyskusja, poniewa sprawa Izby Wytrzewie wzbudza wiele kontrowersji. Radna p. Boena Ronowicz czy mogłaby Pani wyrazi opini o przeznaczaniu pienidzy alkoholowych na działalno Izby Wytrzewie oraz, czy taka instytucja powinna jeszcze istnie? Pytam o to równie dlatego, e ze sprawozdania wynika, e tylko ¼ klientów Izby to Zielonogórzanie. Pani Renata Teodorczyk Glinka temat relacji mieszkaców Zielonej Góry do wszystkich klientów Izby Wytrzewie pojawia si co jaki czas, poniewa midzy tymi wielkociami jest dua rónica. Jest to kwestia równie tego, czy Miasto zawrze jakie umowy z innymi gminami na finansowanie pobytu ich mieszkaców. Stanowisko Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemów Alkoholowych w sprawie finansowania Izby Wytrzewie z funduszu alkoholowego jest negatywne, twierdzi ona, e jest to zadanie z zakresu ochrony porzdku i bezpieczestwa publicznego, a nie ochrony zdrowia. Natomiast w przypadku posługiwania si ustaw o wychowaniu w trzewoci i Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, w którym Rada Miasta uchwaliła zapis o moliwoci dofinansowania Izby Wytrzewie, jest to zgodne z prawem. Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 7

8 Radna p. Boena Ronowicz czy właciwa jest ochrona zdrowia w zakresie uzalenie przez utrzymywanie Izby Wytrzewie, czy te ta metoda jako profilaktyka problemu alkoholowego jest ju przestarzała i nie jest ju adekwatna? Pani Renata Teodorczyk Glinka Izba Wytrzewie nie jest metod profilaktyczn, jest tylko miejscem, w którym zapewnia si osobom nietrzewym bezpieczestwo. W Zielonej Górze nie ma oddziału detoksykacji, ale ani do Ciborza, ani do Obrzyc osób, których zdrowie w jaki sposób jest zagroone, si nie odwozi. Cz osób trafia do Izby Wytrzewie z interwencji domowych. Mogłaby si nimi zaj policja, bo Izba nie jest właciwym miejscem. Aby podj decyzje w tej sprawie, warto spotka si z szefem Izby Wytrzewie i z osobami odpowiadajcymi za te sprawy w szpitalu, do którego musiałaby trafia cz osób, a take z policj. Obecnie Izba rzeczywicie stanowi due obcienie dla naszego miasta. Poniewa radni nie zgłaszali dalszych pyta i uwag, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, e Rada Miasta Zielona Góra przyjła Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w miecie Zielona Góra w 2006 r. Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 8

9 5. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami wpłynła interpelacja radnej p. Aleksandry Mrozek w sprawie podjcia prac porzdkowych i remontowych na Osiedlu Chrobrego. Interpelacja została przekazana do Prezydenta Miasta 1. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski 1) Czy Miasto moe zabezpieczy - ustawi siatk zabezpieczajc przy odcinku cieki rowerowej biegncej przez O. lskie, Raculk do Jdrzychowa - obecnie po nasypie przy obwodnicy? 2) Czy ze rodków biecych mona wybudowa 100 m chodnika przed zakrtem przy Iglotechniku? 3) Czy Miasto moe wybudowa kilka miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na ul. Wrocławskiej przy ostatniej bramie Cmentarza Komunalnego - w kierunku Nowej Soli? Niepełnosprawni prosz Prezydenta Miasta o poparcie takich działa. 4) Czy istnieje moliwo zainwestowania w dom przedpogrzebowy na Chynowie? 5) Czy Prezydent Miasta moe znale dodatkowe rodki finansowe na drena terenu wokół garay przy ul. Ogrodowej? Drena mógłby by przeprowadzony jednoczenie z przebudow parku. 6) Parking dodatkowe miejsca postojowe przy wyjedzie z ul. Konicza. Czy ta inwestycja bdzie opóniona, czy ZGKiM zrezygnowała z niej? 7) Dzikie wysypisko mieci działki na Osiedlu Pomorskim w pobliu linii kolejowej na terenie nadlenictwa Przytok. Czy nie naley zwikszy budetu miejskich słub porzdkowych, tak, aby mogły usuwa wysypiska lece w obrbie i blisko miasta. 8) Właciciel firmy p. Henryk Dbicki proponuje zastosowa energi geotermaln do zasilania i ogrzewania basenu. Prosz komisj przetargow o kontakt z nim i zapoznanie si z ofert. 9) Czy bdzie mona znale pienidze na opryski przeciwko meszkom w tym roku? 10) Czy mona zainstalowa owietlenie placu zabaw na tyłach Miejskiego Przedszkola Nr 24 na Os. Pomorskim? 11) Dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej Kisielin. Ponawiam pytanie o to, czy Urzd Miasta weryfikował informacje zawarte w ogłoszeniu, które sam rozprowadzał? Jeli tak, to na podstawie jakich dokumentów? Pismo otrzymane przeze mnie w tej sprawie nie odpowiada na moje pytania. Radny p. Jerzy Teichert 1) Na jakim etapie znajduje si realizacja inwestycji na ul. Elektronowej? Czy zostanie skoczona w terminie do lipca 2007 r.? 2) Na jakim etapie jest Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i czy jestemy w stanie je zatwierdzi przed zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia? 1 Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnej Aleksandry Mrozek.- Załcznik nr 5 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 9

10 3) Jakie były koszty obsługi Urzdu Miasta i jednostek miejskich dokonywanej przez kancelari prawn mecenasa Wanatki w okresie poprzedniej kadencji? Radny p. Andrzej Maciejewski 1) Czy mona naprawi pknicia i odpryski na stadionie lekkoatletycznym przy u. Sulechowskiej? 2) Jakie s zasady odpłatnoci korzystania z obiektów sportowych lekkoatletycznych i piłkarskich? 3) Jaka jest moliwo poprawienia bezpieczestwa ruchu kołowego i parkowania przy ul. Akacjowej? Radny p. Zbigniew Bartkowiak 1) Teren przy stacji paliw Statoil przy ul. Pionierów prosz, aby Miasto wymusiło na włacicielu uporzdkowanie tego terenu? 2) Kiedy bdzie mona uprztn bałagan pozostawiony po robotach ziemnych zwały gruntu przy garaach okolice ul. Pionierów budowanej drogi do Urzdu Miasta? 3) Czy jest moliwo zamontowania dodatkowej lampy dla owietlenia garay i lasu przy zbiegu ulic Zawadzkiego Zoki i Zachodniej? Radna p. Grayna Jaskólska 1) Czy s eksploatowane studnie głbinowe po Winiarni i Polskiej Wełnie, i czy mona je przyłczy do sieci miejskiej? 2) Czy mona wyegzekwowa nieparkowanie samochodów niszczcych tereny wspólnoty pod oknami bloku nr 19 na Osiedlu Pomorskim? Radna p. Eleonora Szymkowiak 1) Miejskie słuby porzdkowe powinny ustali osoby oplakatowujce ciany budynków przy ul. eromskiego i Westerplatte. 2) Budynki przy ul. Masarskiej zostały sprzedane nadal nic si tam nie dzieje, coraz wikszy bałagan i mieci. 3) Czy mona zapobiec zajmowaniu miejsc dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione? Parking na ul. witej Jadwigi powinien by szerszy. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych s tam zawsze zajte. 4) Czy mona pomóc mieszkacom 3 bloków przy ul. Słowackiego (na górce) skarcym si na nadmierne ogrzewanie mieszka, za które musz zbyt wiele płaci? 5) Kiedy starajcy si od 10 lat o wykup pomieszczenia przy ul. eromskiego 10a bdzie mógł sfinalizowa transakcj? Radna p. Aleksandra Mrozek 1) Czy Miasto zamierza zwikszy liczb placówek owiatowych przekazywanych do prowadzenia osobom fizycznym, jeeli tak to na jakiej zasadzie i według jakiego klucza miałoby si to odbywa? 2) Co z dalej z siedzib Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? 3) Wpłynł kolejny wniosek o odwołanie dyrektora Gimnazjum nr 3. Czy Pani Prezydent podjła jakiekolwiek działania zmierzajce do wyjanienia i uporzdkowania tej sytuacji, która trwa od lat? Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 10

11 4) Czy jest szansa na to, e na kierowane do Wydziału Owiaty i Pani Prezydent pytania, bd udzielane konkretne i na temat odpowiedzi? Radny p. Kazimierz Łatwiski 1) Jakie działania podejmuje bd podejmie Prezydent Miasta w sprawie przerwanych budów przy ul. Bankowej, Chopina, obok Meteora, przy uliczce 30 Maja 1960 r., modernizacji starej kamienicy przy ul. Drzewnej? 2) Czy Urzd Miasta moe rozpozna spraw pozyskiwania geotermalnych ródeł energii? Istniej due moliwoci pozyskania na ten cel dotacji z Unii Europejskiej. Słu kontaktami. 3) Czy istnieje moliwo rozszerzenia sieci ciepłowniczej w miecie na bazie naszej elektrociepłowni? Oba rodzaje ródeł energii mog poprawi stan ekologiczny miasta. Na to równie mona pozyska fundusze z Unii Europejskiej. 4) Czy Prezydent Miasta prowadzi negocjacje z inwestorami budujcymi zakłady produkcyjne i przysparzaj miastu miejsc pracy? Kiedy Prezydent Miasta przekae grunty miejskie w aporcie do Kostrzysko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej, bd udostpni te grunty w taki sposób, aby to strefa nam takiego inwestora sprowadziła? Radny p. Edward Markiewicz 1) Ilu mamy dzielnicowych i jakie maja rejony? 2) Prosz, aby Komendant Miejski Policji, albo osoba przez niego wyznaczona, uczestniczyli w obradach sesji. 3) Czy została podpisana umowa z wykonawc w sprawie połczenia ul. Sulechowskiej i Zdrojowej. Jeeli tak, to jaki jest termin zakoczenia prac? Radny p. Adam Dygas Jaki jest stan rozmów z przedstawicielami Gminy Zielona Góra w sprawie pozyskania Strefy. Jaki jest stan rozmów, jakie s pomysły i jak to ma wyglda? Radny p. Piotr Barczak 1) Jaka jest moliwo poszerzenia osiedlowej drogi dojazdowej do ZOZ, gimnazjum, piekarni, Mrowiska przy ul. Wyszyskiego? 2) Kiedy bdzie moliwo dostosowania dojazdu do budynku MOPS dla osób poruszajcych si na wózkach inwalidzkich? Od strony ul. Zawadzkiego Zoki z powodu zbyt wysokiego podjazdu nie ma takiej moliwoci. 3) Czy Miasto przy pomocy lokalnych moe zorganizowa zorganizowania konkursy na najbardziej ukwiecony balkon lub ogródek przy bloku wielorodzinnym? Radna p. Boena Ronowicz 1) Prosz Prezydenta Miasta o informacj dot. działa zmierzajcych do wykorzystania infrastruktury Zielonej Góry w zakresie organizacji Mistrzostw Europy Euro ) Na jakim etapie znajduje si realizacja inwestycji: modernizacji parku przy ul. Ogrodowej i zagospodarowania terenu wokół pomnika Jana Pawła II? 3) Czy w Biuletynie Informacji Publicznej pojawi si owiadczenia majtkowe Prezydenta Miasta i jego zastpców? Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 11

12 Radny p. Artur Zasada Czy Prezydent Miasta moe powróci do pomysłu PO o powołaniu Stray Miejskiej? Radny p. Bogusław Pabierowski 1) Jaki ma by przebieg cieki rowerowej na Osiedlu Lenym? 2) Na jakim etapie jest budowa Złotego Domu? 3) Ile mamy terenów w Strefie Ekonomicznej? Radny p. Mirosław Bukiewicz Jak wyglda sprawa 5% podwyki dla nauczycieli? Czy obciy to budet miasta? Kiedy nauczyciele otrzymaj informacje w tej sprawie? Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 12

13 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 i podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 81 Na wstpnie Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przypomniał, e cho absolutorium za rok 2006 bdzie udzielane jego osobie, to przecie jak powszechnie wiadomo Prezydentem Miasta jest od 5 grudnia 2006 r. W zwizku z powyszym prosił Skarbnika Miasta p. Emili Wojtuciszyn o przedstawienie sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn przedstawiajc sprawozdanie podczas pokazu multimedialnego poinformowała, e działajc zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w dniu 20 marca 2007 r. Prezydent Miasta przekazał Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok Dokument ten został opracowany w szczegółowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej. Jednoczenie sporzdzono go na podstawie zamkni rachunków budetu, co oznacza spełnienie wymogu zgodnoci sprawozdania przedkładanego Radzie z danymi zawartymi w ewidencji ksigowej. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie uchwał nr 91/2007 składu orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2007 r. Uchwalony przez Rad Miasta budet Zielonej Góry na rok 2006 wyraajcy si po stronie dochodów kwot ,-zł, a po stronie wydatków kwot ,-zł w cigu roku uległ zwikszeniu - po stronie dochodów o kwot ,-zł tj. o 6,7% oraz po stronie wydatków o kwot ,-zł tj. o 5,9%. Powysze zmiany spowodowały zwikszenie planowanego deficytu budetowego z kwoty ,-zł do kwoty ,-zł - tj. o kwot ,-zł. Zwikszenia deficytu budetowego dokonane były kadorazowo przez Rad Miasta. Poinformowała, e poza zmianami powodujcymi zwikszenie ogólnej sumy budetu, działajc na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta rozdysponowała rezerw ogóln budetu w kwocie 298,5 tys. zł, przeznaczajc j na zadania biece, o których mowa na stronach od 38 do 40 sprawozdania. Ze złoonego sprawozdania wynika, e realizacja zada budetowych przebiegała planowo i bez wikszych zakłóce. Pomylne wykonanie dochodów pozwoliło na realizacj prawie wszystkich pierwotnie zaplanowanych zada. Na zakoczenie podzikowała tym wszystkim, którzy przyczynili si do pomylnego wykonania zada przyjtych do realizacji w 2006 roku 2. Skarbnik Miasta odczytała take uchwał nr 91/2007 składu orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra sprawozdaniu rocznym o przebiegu wykonania budetu Miasta za 2006 r. 3 Po wystpieniu Skarbnik Miasta przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak informował, e sprawozdanie z wykonania budetu za rok 2006 wszyscy radni otrzymali na 1 Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok Załcznik nr 6 2 Wystpienie Skarbnika Miasta w sprawie Sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 Załcznik nr 7 3 Uchwała nr 91/07 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 28 marca 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra sprawozdaniu rocznym o przebiegu wykonania budetu Miasta za 2006 r. Załcznik nr 8 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 13

14 pimie 1. Sprawozdanie zostało równie skierowane do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz na wniosek przewodniczcej Komisji take do pozostałych komisji Rady. Opini Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, radni otrzymali równie na pimie wraz z projektem uchwały (druk nr 81) 2. Po czym prosił przedstawiciela Komisji Rewizyjnej o przedstawienia opinii do sprawozdania z wykonania budetu. Zastpca przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, radny p. Krzysztof Machalica przedstawił opini-wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budetu miasta za rok Działajc na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie budetu miasta za rok 2006 i wnosi do Rady Miasta o udzielenie Prezydentowi Miasta Zielona Góra absolutorium za 2006 rok. Wniosek przyjto w głosowaniu jawnym, nastpujcym stosunkiem głosów: za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych si - 0 głosów 3. Nastpnie Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e zgodnie art.18a ust.3 ustawy o samorzdzie gminnym nie tylko sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006, ale równie wniosek Komisji Rewizyjnej podlega ocenie przez Regionaln Izb Obrachunkow. Izba wydała pozytywn opini do wniosku Komisji Rewizyjnej uchwał nr 191/07 Składu Orzekajcego RIO z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym RIO wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok Po czym odczytał opini Składu Orzekajcego RIO 4. Po przedstawieniu opinii przewodniczcy obrad stwierdził, e zgodnie z 56.1 Statutu Miasta projekt uchwały wniesiony przez Komisj Rewizyjn w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2006 zawarty na druku nr 81 został skierowany do Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz do Prezydenta Miasta w celu uzyskania opinii. Opinia projektu uchwały ze strony Komisji Statutowo-Regulaminowej pozytywna 5 przedstawił przewodniczcy Komisji, radny p. Bogusław Pabierowski. Przewodniczcy obrad poinformował, e w opinii prawnej Prezydent Miasta nie wniósł uwag formalno-prawnych do projektu uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2006 zawartego na druku nr Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok Załcznik nr 6 2 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 81 i stanowisko formalno-prawne Załcznik nr Opinia wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania budetu miasta Zielona Góra za rok 2006 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zielona Góra oraz opinie komisji merytorycznych Załcznik nr 9 4 Uchwała nr 191/07 Składu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o przedłoonym RIO wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielona Góra w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok Załcznik nr 10 5 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 12 6 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok druk nr 81 i stanowisko formalno-prawne Załcznik nr 11-1 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 14

15 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu miasta za rok pytania, dyskusja i wystpienia Radny p. Piotr Barczak pytanie dotyczy 5 mln zł, które nie zostały wydane w ubiegłym roku i bylimy zmuszeni je wyda w tym roku konkretnie na remont Palmiarni. W ubiegłym roku były te pienidze zagwarantowane, była ustalona płatno na grudzie, nie została ona wykonana, natomiast zostały wykonane płatnoci dotyczce innych jednostek, które nie musiały by uregulowane w grudniu, ale np. w miesicach nastpnych. Nie mona tego tłumaczy brakiem rodków. W zwizku z tym, e te 5 mln zł, cho były zagwarantowane w budecie na rok 2006, nie zostały zapłacone i musielimy je przerzuci na rok 2007, obciyły inwestycje w tym roku. Gdyby nie to, mona by te pienidze przeznaczy w tym roku na całkiem inne inwestycje i nie obciałyby tegorocznego budetu. Dlaczego nie zostały one zapłacone w ubiegłym roku, tak jak przewidywała uchwała budetowa? Poza tym nie było adnej uchwały zmieniajcej, czy te przekazujcej te pienidze na rodki niewygasajce. A dowiedzielimy si o tym dopiero w styczniu. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki fizycznie nie było pienidzy w kasie prosz Pani Skarbnik o wyjanienie. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn - budet miasta na rok 2006 został uchwalony uchwał Rady Miasta z 19 stycznia 2006 r. zamykał si po stronie dochodów kwot 302 mln zł, po stronie wydatków kwot 361 mln zł. Deficyt przewidywany w momencie uchwalenia wynosił ,- zł. Kolejne zmiany budetu spowodowały zwikszenie dochodów do kwoty ,-zł i wydatków do ,-zł. W uchwalonym budecie wydatki inwestycyjne stanowiły łcznie kwot ,-zł, z innych rodków - w tym z kredytu ,- zł, z innych rodków zewntrznych ,-zł. W budecie po zmianach wydatki inwestycyjne stanowiły ,-zł, w tym z kredytu ,-zł z innych ródeł zewntrznych ,-zł. Bieca analiza budetowa wykazywała pełn płynno finansow i zadłuenie w rachunku bankowym miasta na ostatni dzie padziernika wynosiło 38 mln zł, natomiast na ostatni dzie listopada 42 mln zł przy maksymalnej umowie kredytowej podpisanej z bankiem PKO do kwoty 70 mln zł. Pomimo planowanego wykonania dochodów budetowych w miesicu grudniu, z tytułu czci udziału rat grudniowych w PIT i CIT w kwocie 10 mln zł, którego dysponentami były urzdy skarbowe, faktyczny wpływ miało wykonanie dopiero w miesicu styczniu 2007 r., a spowodowane to było midzy innymi wczeniejszym zamkniciem roku obrachunkowego, poniewa 31 stycznia przypadał akurat na dzie wolny od pracy (w niedziel), banki zakoczyły rok obrachunkowy 29 grudnia w zwizku z tym nie podejmowano adnych czynnoci zwizanych z pozyskiwaniem rodków finansowych zewntrznych na realizacj planowanych wydatków inwestycyjnych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, co naraziłoby finanse miasta na nieuzasadnione koszty obsługi kredytów, przeprowadzone postpowania, prowizje i odsetki od kredytów, które wstpnie szacowano nawet na kwot 200 tys. zł. Z ogólnej kwoty ,-zł zaplanowanej dotacji na inwestycje i udziały w spółkach przekazano ,-zł. Nie przekazano tylko ,-zł na przebudow Palmiarni i parku winnego. Majc wiedz, e Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada rodki na rachunkach bankowych, podjta została decyzja, e naley uregulowa płatno innych faktur pozostajcych w Urzdzie, a nie przelewa na koniec roku dotacji dla zakładu budetowego, jeeli termin płatnoci faktur przypadał na 3 i 4 stycznia 2007 r. Sprawdzałam te faktury. Terminy płatnoci tych dwóch faktur przypadały w styczniu 2007 r., wiec nawet gdybym przekazała t dotacje 29 grudnia, to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej byłby z mocy ustawy o finansach publicznych zobligowany do zwrotu tej dotacji 2 stycznia. Musiałby odda, tak jak musiał zapłaci 3 stycznia z własnych pienidzy. W wietle art. 32 ust.1 i 3 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 15

16 ustawy o finansach publicznych zamieszczenie wydatków w budecie na okrelone cele nie stanowi podstawy osób trzecich do roszcze wobec budetu. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest włanie takim wydatkiem, wobec powyszego nie przekazanie jej nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Równie aden z artykułów od 4 do 18 ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie stanowi podstawy do stwierdzenia, e doszło do naruszenia przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Nawet, gdybym przekazała t dotacj do 29 stycznia, to ZGKiM musiałby do koca stycznia j zwróci do budetu, a ja musiałabym przywróci t dotacje, tak, jak były podejmowane uchwały Rady w miesicu lutym, marcu i teraz jest na kwiecie równie, gdzie dotacja przekazana w roku 2006 musiała by dopisana do budetu miasta 2007 r. i dopiero w tym roku wprowadzona ponownie. Radny p. Piotr Barczak gdyby Pani przekazała dotacj 29 grudnia, to ZGKiM musiałby zwróci. Natomiast, gdyby przekazano j 27-go, dwa dni wczeniej, rozumiem, e zakład mógłby zapłaci t faktur. Czy gdybymy zapłacili w roku ubiegłym, w grudniu, kwot tych brakujcych 4,5 mln zł, to rozumiem, e nie stanowiłoby to obcienia roku 2007? A zatem w roku 2007 nie musielibymy tak jak teraz ok. 11 mln zł wydawa, tylko 6,7 mln zł, jak było zapisane w roku ubiegłym. Czy to prawda, czy nie? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn gdybymy t dotacj celow - inwestycyjn przekazali Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ubiegłym roku, a to zadanie było zaplanowane w całoci z kredytu bankowego Miasta, to od grudnia ubiegłego roku płacilibymy ju odsetki od kredytu na ten cel. Od ubiegłego roku do tej pory przetrwalimy trzy dni. Do tej pory kredytu na Palmiarni nie zacignłam i na bieco płacimy wszystkie zobowizania, nie obciamy te dodatkowymi odsetkami budetu miasta. Radny p. Piotr Barczak na moje pytanie nie udzielono mi odpowiedzi pytałem, czy gdybymy te rodki wydali w zeszłym roku, to nie musielibymy ich wydawa w tym roku? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn gdybymy w ubiegłym roku przekazali te pienidze dla ZGKiM, a ZGKiM zapłacił spółce za realizacj zada, to w tym roku bymy nie wprowadzali tego do budetu. Ale to zadanie ju by obciało zadłuenie budetu miasta na koniec 2006 r. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki cało inwestycji kosztuje kilkanacie milionów. Jeeli w roku 2006 zapłacilibymy 18 mln zł zadatku, to na pewno w 2007 r. nie musielibymy tego wydatku ponosi. Natomiast koszt tej inwestycji z tego tytułu si nie zmieni i nie bdzie inny. Pienidzy ani nam nie przybdzie, ani nie ubdzie. Tylko, jak wyjaniła Pani Skarbnik obsługa kredytu bdzie inna. Uwaam, e Pani Skarbnik wyczerpujco odpowiedziała na to pytanie. Radny p. Piotr Barczak - najpierw prosz dokładnie sprawdzi kwoty, bo nie chodzi o 18 mln bo nie 18 mln mamy wyda na Palmiarni. Ponadto, czy odpowied jest wyczerpujca, to jest Pana zdanie i satysfakcja, a nie radnych. Po to zadaj pytanie, aby uzyska odpowied. Jeeli jej nie uzyskałem, to prosz o ponown odpowied. W zwizku z tym, uwaam, e to, i rodki zostały przekazane z kredytu w ubiegłym roku, powinny by wydatkowane na koniec grudnia ubiegłego roku, a były na pocztku stycznia. Tak naprawd była to rónica ok. 10 dni. Jestem zaskoczony tłumaczeniem, e przekazanie w roku ubiegłym obciałoby w duym stopniu budet miasta, poniewa te rodki i tak 10 dni póniej zostały przekazane. Po drugie, jest okrelony deficyt budetowy, kwota maksymalnych zadłue w tym roku. W zwizku z tym, nie przekonuje mnie argument, e te pienidze i tak były wydatkowane z kredytu, poniewa włanie te 4,5 mln zł przy Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 16

17 limicie, jaki mamy na rok 2007, mogły by wydatkowane na całkiem inne zadania np. na drogi albo remont szkół. I dokładnie włanie ta kwota 4,5 mln zł. Bardzo by si to przydało szczególnie szkołom. Radny p. Zygmunt Listowski skoro radny Pan Piotr Barczak chce tak szczegółowo podej do sprawy, to niech sporzdzi symulacj ukazujc, co by si stało, gdyby w padzierniku miasto zacignło ten kredyt. Przetarg musiałby zosta rozpisany duo wczeniej, a Miasto musiałoby zapłaci ok. 70 tys. zł odsetek. To zostało przeze mnie policzone przy załoeniu wariantu optymistycznego, e kredyt otrzymalibymy na bardzo korzystnych warunkach. Jeli Skarbnik Miasta w wyniku takiej inynierii finansowej zorganizował to tak, e Miasto nie zapłaciło a 70 tys. zł odsetek i wywizało si ze zobowiza, to o czym my tu rozmawiamy i co chcemy sobie udowodni? Przecie gdyby ten kredyt zacignito w ubiegłym roku, to i tak obciyłby konto Miasta. To nie jest tak, e kredyt zapadł si pod ziemi. Mielibymy o 5 mln zł mniejsz zdolno do zacigania kredytu, czy to w tym, czy poprzednim roku. Uwaam, e działanie Skarbnika Miasta było prawidłowe i nie doszukuj si tu adnego błdu. Radna p. Boena Ronowicz jestem zdziwiona stanowiskiem radnego p. Zygmunta Listowskiego, poniewa tu jest zupełnie inny problem podnoszony. Chodzi nie tylko o same pienidze, lecz równie o zmiany uchwały budetowej odbywajce si poza Rad Miasta. Zobaczymy, czy bdzie takie przyzwolenie radnych na kolejne zmiany uchwały budetowej i nie realizowanie wydatków w tym zakresie, tym bardziej, e były realizowane take inne wydatki, których mona było dokona dopiero w styczniu 2007 r. Jest to kwota, co najmniej 1 mln zł, zrealizowana w grudniu, która mogła by przeznaczona na spłat Palmiarni. Radny p. Edward Markiewicz kady budet ma janiejsze i ciemniejsze strony, rozumiem, e Pani Skarbnik pokazała nam te jasne strony. Wszyscy oczywicie wiemy, e udzielanie dzi Prezydentowi Miasta absolutorium dotyczy głównie prezydentury Pani Boeny Ronowicz 11 miesicy minionego roku i realizacji w tym czasie budetu za 2006 r. Zdajemy te sobie spraw, e absolutorium dotyczy zgodnoci zaplanowanych dochodów i wydatków oraz relacji midzy jednymi a drugimi. Z tego, co Skarbnik przedstawiła wynika, e rachunki si zgadzaj, std te pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, e poprzednia Rada Miasta uchwalajc budet na 2006 r. zapisała w nim wiele zada, które nie zostały zrealizowane. To oczywicie zostało uporzdkowane tym, e pod koniec roku cz zada potraktowano jako rodki niewygasajce i pienidze z nich przenielimy na zadania na rok biecy, a cz w inny sposób, zdajc sobie spraw, e nie mog by wydane tak, jak zostało to zaplanowane. Poprzednia Rada Miasta w tym zakresie byłaby nieusatysfakcjonowana. Podam najistotniejsze przykłady niezrealizowanych zada: w roku 2006 zapisano w budecie 2,5 mln zł na budow kompleksu basenowego wydatkowano z nich 1,2%. Praktycznie zadanie nie zostało wykonane, aczkolwiek radni poprzedniej kadencji zakładali, e bdzie zrobiony przynajmniej projekt oraz pozwolenie na budow, e bdzie mona z pocztkiem nowej kadencji przynajmniej wbi łopat i rozpocz działania. I tak si nie stało. Nie spierajmy si czy Palmiarnia miała by płatna 3 stycznia, czy 29 grudnia, bo powodem, e doszło do takiej sytuacji jest to, e w padzierniku ubiegłego roku był jeszcze nierozstrzygnity przetarg na realizacj tej inwestycji. Z tego powodu z zaplanowanych na Palmiarni 5 mln zł, wydatkowano zaledwie tys. zł. Podobnie z ogrodem botanicznym, na który zaplanowalimy 3,2 mln zł na 2006 r., a wydatkowano o wiele mniej, co spowodowało, e musielimy 1,8 mln zł przenie na wydatki niewygasajce w roku nastpnym, tak aby ta inwestycja mogła by przynajmniej w tym roku skoczona. Z tych wikszych przedsiwzi, to jeszcze Plac Powstaców Wielkopolskich - zrealizowano trzeci etap zagospodarowania tego placu. To, co wykonano, Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 17

18 zrobiono ładnie, ale nie wykoczono placu. Przewidziano na to kwot 650 tys. zł, ale propozycje, które nam przedstawiono - nowe fontanny za 2,7 mln - spowodowały, e Rada przeniosła te pienidze na inne zadania, a to nie zostało wykonane. Podobnie stało si z iluminacj wietln filharmonii i kocioła Matki Boskiej - zadania nie wykonano, a 113 tys. zł przekazano na wydatki niewygasajce, aby ratowa t inwestycj, aby wykona j przynajmniej w tym roku. Duym zadaniem zaplanowanym w zeszłym roku była sala gimnastyczna i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Budowlanych. Przeznaczylimy na to 2,5 mln zł. Wykonano tylko przyłcze gazowe za 66 tys. zł i nadal ta inwestycja stoi pod znakiem zapytania. Cztery boiska zaplanowane w roku ubiegłym, na które przewidziano odpowiednie kwoty od tys. zł na boiska w Gimnazjach nr 2 i nr 4, SP nr 8 i III LO nie zostały wykonane. Do waniejszych zada naley równie 10 zada zwizanych z wykonaniem dokumentacji budowlanej na drogi, chodniki i parkingi, których równie nie wykonano, a rodki zostały uznane za niewygasajce, aby móc skoczy te zadania w tym roku. Mówiono tu dzi, e dochody zostały przekroczone o 20 mln zł i kady zdrowo mylcy stwierdziłby, e skoro zaplanowano 59 mln zł deficytu, to dziki 20 mln zł dodatkowych pienidzy mona by deficyt zmniejszy. Jednak tak si nie stało, a nawet milion wicej przejedlimy, co spowodowało, e deficyt nie tylko si nie zmniejszył, ale o 1 mln zł wzrósł. W moim przekonaniu nie jest to działanie gospodarne, aczkolwiek zada mamy w Zielonej Górze tyle, e mona znale uzasadnienie dla wydatkowania tych pienidzy w taki, czy inny sposób. Generalnie, zadłuenie na koniec roku 2006 wynosiło ponad 74 mln zł, co nie jest optymistyczne, bo stanowi to ponad 23% budetu. W tej sytuacji Klub Radnych Lewicy i Demokratów wstrzyma si od głosowania nad udzieleniem Prezydentowi Miasta absolutorium. Radna p. Jolanta Danielak istotnie, z punktu widzenia realizacji zada samorzdu, to paradoks udzielamy absolutorium Prezydentowi Miasta opierajc si na informacjach dotyczcych działalnoci poprzedniego Prezydenta Miasta. A z budetem jest tak s działy i rozdziały, eby radni nie wiedzieli, gdzie si pienidze podziały. Czas ju najwyszy i dobrze si dzieje, e obowizkiem Prezydenta Miasta stanie si przygotowanie budetu zadaniowego. Taki budet zadaniowy powinien stanowi podstaw oceny ze strony radnych. Te wszystkie słupki i liczby nie s łatwe dla odczytania. Dla mnie było najbardziej istotne to, e mimo niewykonania zada inwestycyjnych deficyt budetowy wzrastał. Nie chc si odnosi do jakichkolwiek ocen, bo one mogłyby ciy na obecnej prezydenturze. Licz na to, e nowe, zadaniowe budety przygotowywane przez Prezydenta Miasta dadz nam szans na to, abymy mogli rzeczywicie kontrolowa polityk Miasta i jego struktury wykonawcze. Radny p. Adam Dygas - pragn si ustosunkowa do niezrealizowanej czci zada inwestycyjnych i mam uwagi do sposobu w jaki si to odbywa. Z obserwacji wiem, e wiele zada nie zostało zrealizowanych, dlatego, e brakuje wykonawców. Ale ja sdz, e to si odbywa w niewłaciwy sposób. Mona by tego unikn, gdyby przetargi ogłaszano znacznie wczeniej. Z dowiadczenia wiem, e najczciej przetargi ogłaszane s w kwietniu, maju, a realizacja nastpuje od lipca do koca roku. Obserwujc zamówienia publiczne zauwayłem, ze niektórzy chcieliby zrobi w grudniu roboty za 3 mln zł w cigu tygodnia. Chciałbym podpowiedzie, e w styczniu, lutym mona ju cz zada zleca, a przynajmniej ogłasza przetargi z realizacj na marzec, kwiecie i maj. Bo póniej jest rzeczywicie póno cz portfeli jest ju zamknita i nie da si tego zrealizowa. Radny p. Artur Zasada - wszyscy s zapewne zainteresowani, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budetu miasta. Jest to taki budet mieszany 11 miesicy realizowany przez Pani Prezydent i miesic przez Pana Prezydenta. Moemy si teraz spiera, czy rzeczywicie te 4 mln zł mona było wyda w Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 18

19 zeszłym roku, a nie w tym. Jednoczenie po przeanalizowaniu wszystkich słupków, doszlimy do wniosku, e si zgadzaj i nie ma powodu, ebymy nie mieli głosowa za udzieleniem absolutorium. Radny p. Zygmunt Listowski głos w kwestii formalnej co cztery lata mamy tzw. parodi udzielania absolutorium za działalno tego, kto ju nie jest prezydentem, temu, kto ju jest prezydentem, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za wykonany budet. Moe wreszcie nasi posłowie zajliby si tym tematem i co w tej materii zrobili. Ja wiem, e skutek moe by nieciekawy, ale prosz Pana Przewodniczcego o wystpienie w tej kwestii do naszych posłów. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak deklaruj, e w jaki rozmowach zwróc na to uwag, aczkolwiek jakim pomysłem byłoby to, eby został wybrany ten sam prezydent, moe wtedy mielibymy mniej dylematów. Radny p. Piotr Barczak nie mog si nie odnie do wczeniejszych wypowiedzi m. in. radny p. Zygmunt Listowski mówił, e to bardzo dobrze, e Pani Skarbnik wydała te pienidze póniej, nie wczeniej, czyli w styczniu, a nie w grudniu wracam do 4,5 mln zł, które powinny by wydatkowane w ubiegłym roku. Nastpnie wypowied radnego p. Edwarda Markiewicza, e Klub LiD si wstrzyma od głosowania, poniewa mówic o Palmiarni, cytuj kto si bawił z przetargami i dlatego nie były wydatkowane pienidze wczeniej, tylko dopiero tak póno. A zatem Pan Markiewicz twierdzi, e pienidze powinny by wydane wczeniej. Co całkowicie odwrotnego stwierdza Pan Zygmunt Listowski. Dlatego rozumiem Pastwa stanowisko Pastwo si wstrzymaj, poniewa nie wiedz, o czym mówi i co robi. Natomiast radna p. Jolanta Danielak wspomniała o tym, e zadania nie były realizowane, a deficyt budetowy rósł. Otó wczeniej, o ile dobrze pamitam, Pani Skarbnik wyliczała wszystkie zrealizowane inwestycje, take te, które s koczone w tym roku, a było ich tak duo, e wszystkich nie była w stanie przedstawi. Prosiłbym Pastwa radnych, eby przed stwierdzeniem, e nie były zaplanowane inwestycje realizowane, a wczeniej Pani Skarbnik mówiła, e były realizowane, o zapoznanie si dokładne z materiałem. W zwizku z tym najpierw ustalmy, o co chodzi poszczególnym osobom w klubach w kwestii partyjnej, a póniej wypowiadajmy indywidualne pogldy na wydatkowanie rodków. Otó mamy tak kuriozaln sytuacj, e udziela si absolutorium aktualnie urzdujcemu Prezydentowi Miasta, cho obowizki wykonywał tylko jeden miesic i z tego powodu zrodził si pewien dylemat. Natomiast trzeba spojrze te na to, co było realizowane - mówił o tym m.in. radny p. Artur Zasada czy rodki były wydatkowane zgodnie z uchwał budetow. Włanie, dlatego tej jednej pozycji powicam tyle uwagi, poniewa jako jedyna nie była zrealizowana zgodnie z budetem. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki odnios si do wypowiedzi Pana Przewodniczcego, e rozwizaniem problemu jest to, e Prezydent Miasta powinien by ten sam. Gdyby Rada to przegłosowała, to bym si wcale nie gniewał. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak wyobraam sobie, ale dla zachowania czystych reguł umówmy si, e ta zasada bdzie obowizywała od nastpnej kadencji. Chodzi o to, ebymy nie zmieniali zasad w rodku kadencji, bo to nawet Trybunał Konstytucyjny podkrelał w kilku orzeczeniach. Radna p. Boena Ronowicz - nie chciałam si wypowiada, ale sprowokowała mnie do tego radna p. Jolanta Danielak. Chc przypomnie, e wszelkie ustawy dotyczce samorzdu terytorialnego, zmiany w tych ustawach, wyboru bezporedniego Prezydenta Miasta, rozpoczcia kadencji były uchwalane w czasie, kiedy była Pani senatorem. W zwizku z tym, te paradoksy, to zasługa Pani działalnoci ustawodawczej. Natomiast prosz zwróci uwag na wykresy przedstawione przez Pani Skarbnik w stosunku do 2005 r. warto Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 19

20 inwestycji wzrosła o 20 mln zł do 92 mln zł. Prosz, wic nie mówi, e inwestycje nie były realizowane. Natomiast inwestycja Palmiarnia została zrealizowana, tylko nie została zapłacona i w zwizku z tym, nie jest uwzgldniana w budecie. O jeden procent wyszy byłby wzrost inwestycji, gdyby ta inwestycja była zapłacona. Radna p. Jolanta Danielak - musz si odnie do wypowiedzi byłej Pani Prezydent. Moje stanowisko w kwestii tych decyzji, o których Pani mówi, jest znane, ale trudno, eby Pani była nim zainteresowana. Zwracam uwag, e decyzje parlamentarne zapadaj wikszoci głosów. Chciałabym take Pani nakłoni do tego, eby z powodu jednej decyzji, któr podjł Pan Prezydent Kubicki, nie namaszcza go odpowiedzialnoci za cały rok działalnoci. I bardzo bym prosiła, eby swoj osobist złoliwo pozostawi poza t sal. Na tym dyskusj zakoczono. Przed przystpieniem do głosowania nad podjciem uchwały przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, e zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym uchwał w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu rady. To oznacza, e dla podjcia tej uchwały potrzebnych jest minimum 13 głosów za, a głos wstrzymujcy tak naprawd bdzie głosem przeciw. Głosowanie druk nr 81 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2006 podjła wymagan ustawowo bezwzgldn wikszoci głosów. Wyniki głosowania: za 18 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 3 głosy 1. 1 Uchwała Nr VII/72/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budetu miasta Zielona Góra oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2006 Załcznik nr 19-1 Protokół Nr VII/07 (kadencja ) str. 20

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2004 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005 Leszno 02.12.2004 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I RO ZWIZYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zakroczym, informacji o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873), Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY WARKA. Załcznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XLII/454/06 z dnia 3 marca 2006 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2006 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r.

U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. U C H W A Ł A XXXII / 298 / 2005 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo