Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skd mamy pienidze i na co je wydajemy"

Transkrypt

1 BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH

2 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta? Budet to zestawienie rónych pozycji finansowych takich jak: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody cile dotyczce jakiego okresu czasu ( najczciej jest to rok.). Kada instytucja, firma, a nawet gospodarstwo domowe ma swój budet, na podstawie, którego planuje swoje wydatki, zakupy itp. Celem tworzenia budetu jest wic zatem racjonalne dysponowanie posiadanymi zasobami. Swój budet posiada równie miasto Bukowno. Budet naszego miasta jest rocznym planem zawierajcym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody jednostki oraz przychody i wydatki podległych jej jednostek budetowych (Szkoły, Przedszkole, MOPS i MOK, MOSiR) oraz plany przychodów i wydatków funduszy celowych gminy. Budet Bukowna uchwalany jest w formie uchwały budetowej na dany rok i stanowi podstaw gospodarki finansowej. Przygotowaniem projektu uchwały budetowej zajmuje si Skarbnik Miasta po otrzymaniu niezbdnych materiałów od wszystkich podmiotów realizujcych zadania Miasta, okrelenie sposobu jej wykonania oraz wykonanie budetu naley do zada Burmistrza. Do kompetencji Rady Miejskiej naley natomiast uchwalenie budetu miasta, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium tj. zaakceptowania sposobu wydawania pienidzy. Dochody, czyli rodki pobierane bezzwrotnie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz otrzymywane z budetu pastwa w postaci dotacji lub subwencji oraz wydatki gminy, czyli rodki przekazywane z budetu na realizacj poszczególnych zada. BUDET GMINY Przychody, czyli rodki pochodzce z kredytów i poyczek, take ze sprzeday papierów wartociowych wyemitowanych przez gmin, z prywatyzacji majtku oraz nadwyki budetowej z lat ubiegłych i rozchody gminy tj. spłaty otrzymanych poyczek i kredytów, wykup papierów wartociowych, udzielone przez gmin poyczki i in. Przychody i wydatki: jednostek budetowych (Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2), Przedszkola Publicznego, Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. 2

3 Jak zatem wida budet naszego miasta zbliony jest do konstrukcji kadego budetu domowego, w którym równie planuje si pozyskiwane w cigu roku dochody i zestawia si je z przewidywanymi wydatkami. 3

4 Na co swoje pienidze wydaje gospodarstwo domowe? Gospodarstwo domowe wydaje pienidze zalenie od swoich potrzeb i posiadanych rodków. Przykładowe wydatki gospodarstwa domowego obejmuj: Zakupy produktów spoywczych Wydatki na dzieci Opłaty za gaz, telefon, prd, abonament, itp. Zakup odziey Zakup sprztu RTV i AGD 4

5 Skd miasto bierze pienidze? Dochodami Miasta s: 1. Dochody własne w tym udziały gmin w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych; 2. Subwencje ogólne; 3. Dotacje celowe z budetu pastwa Dochody własne to np.: - Wpływy z podatków, m.in. od nieruchomoci, podatku rolnego i lenego; - Wpływy z opłaty m.in. skarbowej, targowej; - Dochody uzyskiwane przez jednostki budetowe miasta; - Dochody z majtku gminy; - Spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta; - Odsetki od nieterminowo przekazywanych nalenoci stanowicych dochód miasta Subwencje ogólne Stanowi one bezzwrotna form zasilania finansowego z budetu pastwa jednostek samorzdu terytorialnego i s form wyrównywania niewystarczajcych dochodów własnych gminy. DOCHODY MIASTA Dochody własne to take udziały miasta w dochodach budetu pastwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Ich wysoko zaley od podatków dochodowych płaconych przez osoby fizyczne zamieszkujce na terenie gminy oraz od podatków dochodowych płaconych przez firmy majce siedzib na terenie gminy. Jak zatem wida im wicej podatków zapłac mieszkacy Bukowna i działajce tu firmy, tym wiksze bd dochody z tego tytułu. Dotacje celowe np.: - Na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na inne zadania zalecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorzdu na mocy porozumie zawartych z organami administracji rzdowej; - Finansowanie lub dofinansowanie zada własnych; 5

6 Dochodami miasta mog by take: 1. rodki pochodzce ze ródeł zagranicznych niepodlegajce zwrotowi, 2. rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej, 3. Inne rodki okrelone w odrbnych przepisach. Szczegółowe ródła dochodów miasta okrela ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. Jeeli uzyskiwane dochody nie starczaj na wydatki lub te miasto chce zrealizowa inwestycje, na które nie ma pienidzy to moe zacign kredyt, poyczk lub emitowa obligacje komunalne albo te wyda pienidze zaoszczdzone z lat poprzednich (s to tzw. przychody). 41,7% ,1% zł 0,3% ,1% ,9% %

7 Dochody własne jako najwikszy składnik dochodów budetu kształtowane s przez nastpujce składniki: 1. Podatki, które stanowi 75,7 % dochodów własnych i wynosz zł w tym najwikszy udział ma podatek od nieruchomoci osób prawnych, 2. Dochody z majtku gminy tj. m.in. dochody z najmu i dzierawy budynków, ich czci oraz gruntów, dochody opłat za wieczyste uytkowanie, dochody ze sprzeday składników majtku. Maj one 11,6 % udział w dochodach własnych roku kształtowa si maj na poziomie zł, 3. Opłaty planowane w wysokoci zł stanowi 4,1 % udział w dochodach własnych. S to m.in. opłata skarbowa, opłata za koncesje na sprzeda alkoholu itp. 4. Wpływy z usług stanowi 8,1 % i wynosi maj zł w tym najwikszy udział stanowi wpływy z usług wiadczonych przez MOSiR, 5. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat to kwota zł, co stanowi 0,5 %. Struktura dochodów własnych zł zł zł zł podatki dochody z majatku gminy opłaty planowane usługi odsetki zł 7

8 Na co miasto wyda pienidze w roku 2009? Wydatki miasta Bukowno w latach oraz wg planu na 2007 kształtuj si na poziomie od zł r. r, do zł w 2009 r. Dynamika wydatków w tym okresie wynosi 135,7 %. Planowane wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca w 2009 r. wynios zł. Dla porównania roku wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkaca wyniosły zł, a roku zł. Dochody zł Wydatki zł Deficyt budetowy zł Rónica miedzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: a) zacignitych kredytów w kwocie zł, b) zaciagnitej poyczki z WFOiGW w Krakowie w kwocie c) wolnych rodków jako nadwyki na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych zł. Łczna suma wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2 918,00 zł 2 501,00 zł 2 112,00 zł 2009 r r r. 8

9 Poszczególne wydatki w portfelu wydatków budetowych: 1. Owiata i wychowanie wydatki na owiat i wychowanie, które zgodnie z planem wynios w 2009 roku zł s zwizane z wydatkami ponoszonymi na funkcjonowanie: Zespołu Szkół Nr zł, Zespołu Szkół Nr oraz Przedszkola zł zł zł 2. Pomoc społeczna wydatki przeznaczone na opiek społeczn, zwizane z realizacja zada własnych jak i zada zleconych w 2009 roku wynios zł z tego np. na doywianie, dodatki mieszkaniowe, wiadczenia rodzinne zł zł 3. Administracja publiczna wydatki poniesione w 2009 roku na administracje publiczn w zakresie realizacji zada własnych zł oraz zada zleconych zł. Wydatki w zakresie zada własnych obejmuj m.in.: wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej i Urzdu Miejskiego, a take promocje Gminy zł zł 4. Transport i łczno wydatki na transport i łczno obejmuj m.in. wydatki na remonty, odbudow dróg i konserwacje oznakowa i wynios według planu zł zł zł 9

10 5. Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska wydatki na gospodark komunaln i ochron rodowiska w 2009 r. wynios zł i obejmowa bd wydatki na: sprztanie i odnieanie ulic, owietlenie ulic, utrzymanie zieleni miejskiej, gospodark odpadami, itp zł zł 6. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow dotycz głównie wydatków na funkcjonowanie Ochotniczej Stray Poarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji. W 2009 roku planowane s na poziomie zł zł zł 7. Kultura wydatki na kultur tj. wydatki zwizane z działalnoci Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Orodka Kultury w 2009 roku kształtowa si bd na poziomie zł zł zł 8. Gospodarka mieszkaniowa kwota jaka zostanie przeznaczona na wydatki zwizane z gospodarka mieszkaniow czyli m.in. utrzymanie lokali stanowicych wyłczn własno Gminy, remonty elewacji lokali uytkowych, remonty oraz biece utrzymanie infrastruktury osiedlowej i małej architektury wyniesie w 2009 roku zł zł zł 9. Działalno usługowa (w planie zagospodarowania przestrzennego, biece utrzymanie cmentarza, prace geodezyjne i kartograficzne) działalno usługowa w 2009 roku kształtowa si bdzie na poziomie zł zł zł 10

11 10. Kultura fizyczna i sport wydatki z zakresu kultury fizycznej zwizane s głównie z utrzymaniem MOSiR oraz dotacji na realizacj zada z zakresu kultury fizycznej i sportu i wynios w 2009 roku zł zł zł 11. Odsetki od kredytów koszty zwizane ze spłat odsetek od zacignitych kredytów, poyczek i porcze wynios w 2009 roku zł Ochrona zdrowia wydatki przeznaczone na ochron zdrowia w 2009 roku planowane s w wysokoci zł i obejmuj wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zł zł 13. Edukacyjna opieka wychowawcza na edukacje i opiek wychowawcza wydatki planowane s w 2009 roku w wysokoci zł, a przeznaczone bd na kolonie zielone i wietlic profilaktyczn zł zł 14. pozostałe wydatki pozostałe wydatki dotycz m.in. aktualizacji rejestru wyborców i organizacji, modernizacji oraz utrzymaniu placu targowego. w 2009 przeznaczono na ten cel zł. W 2008 roku plan zakładał kwot zł. 15. RAZEM zł zł zł 11

12 Wydatki miasta Bukowno (%) 1% 1% 1% 2% Owiata Pomoc społeczna 12% 1% 4% 4% 1% 5% 9% 39% administracja publiczna transport i łcznos ochrona rodowiska bezpieczestwo publiczne kultura gospodarka mieszkaniowa działalno usługowa kultura fizyczna i sport odsetki od kredytów ochrona zdrowia 11% 9% edukacyjna opieka wychowawcza pozostałe wydatki Najwaniejsze rodzaje wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkaca 17,87 zł 259,18 zł 34,69 zł 357,44 owiata pomoc społeczna administracja 64,08 zł 1 160,30 zł bezpieczestwo publiczne transport i łczno ochrona zdrowia 12

13 Staralimy si Pastwu przybliy w sposób jak najbardziej przystpny budet naszego miasta, poniewa kady powinien wiedzie, na co s wydawane jego własne pienidze. Z chci dowiemy si jakie s Pastwa opinie i uwagi. Mona kierowa je poczta tradycyjn na adres: Urzd Miejski w Bukownie ul. Kolejowa Bukowno Bd za pomoc poczty elektronicznej: Telefon: (0-32) , (0-32) Faks: (0-32) Strona internetowa: 13

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-19/ 07 id. 968179 Zielona Góra, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo