1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010"

Transkrypt

1 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Elbieta Michałowska. Uzasadniała poprzednia uchwała z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego w latach dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze nie zawierała harmonogramu prac. Do tej uchwały załczony jest harmonogram prac, które bd polegały na usuniciu barier architektonicznych w otoczeniu na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego. Zostało to podzielone na trzy etapy, w kadym roku kwota przewidziana na likwidacj barier wynosi 120 tys. zł, z tego połow kwoty mona otrzyma z Urzdu Wojewódzkiego. W tym roku takie dofinansowanie w wysokoci 60 tys. zł DPS otrzymał. Pytania Radny p. Piotr Barczak w załczniku do uchwały kolumna Przewidywany koszt ogółem podane jest 120 tys. zł, natomiast w kolumnie ródła finansowania nie ma okrelenia, e kwota jest w tys. zł. Nie wiadomo czy to jest 60 zł czy 60 tys. zł. Czy nie naley doda rodki własne w tys. zł, Dotacja wojewody w tys. zł? Radny p. Edward Markiewicz czy prawd jest, e nie przyjcie tej uchwały na dzisiejszej sesji uniemoliwi dyrektor ubieganie si o rodki wojewódzkie w wysokoci do 50% kwoty uchwalonej przez Rad? Dyrektor p. Elbieta Michałowska pienidze ju mam i wykorzystuj, wic uchwała powinna by podjta, bo inaczej musiałabym odda te rodki, które dostałam w tym roku. Wiceprezydent Miasta p. Wioleta Harlak oczywicie uwaga radnego Barczaka zostanie przyjta autopoprawka. Opinie komisji 2 Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna poinformował radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji, Komisja do Spraw Rodziny opinia pozytywna poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 508 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze podjła jednogłonie 21 głosami za 3. 1 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXIII/468/08 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Załcznik nr 9-18

2 1.2. Podjcie uchwały w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej - druk nr 509 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Odczytał: ustala si stawk procentow opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartoci nieruchomoci powstałego w wyniku jej podziału w wysokoci 30% rónicy wartoci nieruchomoci. Uchyla si uchwał z 2001 r. w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. W wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomociami została zmniejszona ta stawka z 50% do 30% i powinnimy to w swojej uchwale zmieni. Pytania Radny p. Jerzy Teichert czy ta zmiana odnosi si take do wzrostu wartoci nieruchomoci nie spowodowanej podziałem tylko budow urzdze infrastruktury? Naczelnik Wydziału p. Zdzisław Szczepaski nowelizacja ustawy nastpiła tylko w tym przypadku, jeeli nastpił wzrost wartoci nieruchomoci z tytułu podziału nieruchomoci. Opłat adiacenckich jest kilka z rónych tytułów. Opinie komisji 2 Komisja Rozwoju Miasta i ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji, Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 509 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej podjła jednogłonie 21 głosami za Podjcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 511 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr przedstawił Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Uzasadniał zgodnie z prawem, kiedy wpływa skarga na uchwał Rady Miasta, a sprawa ma by rozpatrywana przez Wojewódzki Sd Administracyjny, Rada Miasta nie moe działa in corpore, musi wyznaczy swojego pełnomocnika. W tym przypadku chodzi o skarg Wojewody Lubuskiego na uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r. W tym przypadku jest propozycja, aby pełnomocnictwo udzieli Pani Bronisławie Prtkowskiej. Pytania 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej - druk nr 509 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXIII/469/08 w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej opłaty adiacenckiej Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 511 Załcznik nr 3-21 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 2

3 Radny p. Mirosław Bukiewicz jakie bd koszty radcy prawnego i czy podejmujc uchwał nr 378 nie przeprowadzono konsultacji zgodnoci uchwały z prawem? Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak z praktyki powiem, e koszty s adne, bo wojewódzkie sdy administracyjne nie zasdzaj kosztów zastpstwa procesowego w przypadkach reprezentowania przez organ, jeeli skarga jest oddalona. Mecenas Prtkowska jest radc prawnym zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Pewnie ocena prawna była, wojewoda dokonał innej oceny. Ci, którzy głosowali przeciwko tej uchwale maj teraz cich satysfakcj. Ostatecznie sprawa zostanie rozstrzygnita przez sd administracyjny. Radny p. Andrzej Maciejewski uył pan sformułowania in corpore. Nie bardzo wiem, co to znaczy. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak - in corpore z łaciskiego jako ciało, jako organ nie moe działa, poniewa musiałoby działa in gremio czyli w liczbie wikszej ni jeden. Co oznaczałoby, e kade owiadczenie woli dotyczce czynnoci procesowej przed sdem musiałoby by wykonane przez 25 radnych, choby przygotowanie odpowiedzi na skarg. Zgodnie z orzecznictwem przewodniczcy rady nie ma adnych uprawnie do wystpowania, do reprezentowania rady przed sdami. Musi by tutaj uchwała rady, która udziela wyranego upowanienia, pełnomocnictwa do działania przed sdem. Pełnomocnictwo procesowe podlega generalnie opłacie 17 zł, ale ustawa zwalnia jednostki samorzdu terytorialnego, wic nawet tych kosztów ponosi nie bdziemy. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 511 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi podjła wikszoci 21 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym Podjcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 516 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Uzasadniał projekt dotyczy sprawy równie powanej jak poprzednia, Społem Powszechna Spółdzielnia Spoywców w Zielonej Górze wniosła do sdu administracyjnego skarg na uchwał w sprawie przyjcia studium. Jestemy w tej chwili na etapie procesowego weryfikowania zasadnoci studium. Sprawa wydaje si powana. W tym wypadku Prezydent proponuje udzielenie pełnomocnictwa Panu mec. radcy prawnemu Miłoszowi Woziskiemu. Do obowizków pełnomocnika naley przede wszystkim przygotowanie odpowiedzi na skarg, czyli merytoryczne odniesienie si do stawianych w skardze zarzutów, przekazanie skargi wraz z odpowiedzi i aktami sprawy w terminie 30 dni od wniesienia skargi do sdu administracyjnego. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 516 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed 1 Uchwała Nr XXXIII/470/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 516 Załcznik nr 3-22 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 3

4 sdami administracyjnymi podjła wikszoci 21 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym Podjcie uchwały w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 514 Projekt uchwały w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała Minister Finansów w obwieszczeniu ogłosił górne granice stawek kwotowych na rok I tak okrelił, e dla gruntów zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej ta stawka wynosi 0,74 zł od 1 m 2 powierzchni, dla gruntów pod jeziorami - 3,90 zł od 1 ha powierzchni, dla pozostałych gruntów, w tym na prowadzenie działalnoci poytku publicznego, górna stawka wynosi 0,37 zł. Dla budynków mieszkalnych stawka podatku jest 0,62 zł, dla budynków zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej - 19,81 zł, dla budynków zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł, dla budynków zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,01 zł, dla pozostałych - 6,64 zł. Sugerujc si wzrostem inflacji za I półrocze 2008 Prezydent Miasta wnosi o zmian stawek podatku od nieruchomoci na rok I tak dla budynków mieszkalnych Prezydent wnosi o podniesienie stawki o 2 gr i stawka w roku przyszłym wynosiłaby 42 gr, dla budynków zwizanych z obrotem materiałów siewnych Prezydent wnosi o podniesienie stawki o 0,34 zł, wtedy stawka byłaby 8,42 zł, dla budynków zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie wiadcze zdrowotnych o 0,17 zł, stawka podatku wynosiłaby 4,01 zł, dla budynków pozostałych o 0,23 zł, stawka wynosiłaby 5,75 zł. Natomiast dla gruntów zwizanych z działalnoci gospodarcz Prezydent wnosi o podniesienie stawki o 0,04 zł i stawka tego podatku byłaby w roku gr, dla gruntów pozostałych podnie stawki o 0,10 zł i stawka wynosiłaby 20 gr. Zmiana wysokoci stawek podatkowych w podatku od nieruchomoci nie wpłynie w sposób znaczcy na budet przecitnego gospodarstwa domowego. Dla budynku mieszkalnego o pow. uytkowej 150 m 2 oraz działki o pow. 500 m 2 roczny wzrost podatku wyniesie 53,- zł co stanowi miesicznie 4,40 zł, dla lokalu mieszkalnego o pow. uytkowej 60 m 2 z udziałem w gruncie o pow. 30 m 2 roczny wzrost podatku wyniesie 4,20 zł, co stanowi miesiczny wydatek 0,35 zł. W Zielonej Górze przewaajc grup podatników stanowi małe przedsibiorstwa, które do prowadzenia działalnoci gospodarczej wykorzystuj budynki o powierzchni do 50 m 2 (pawilony handlowe i lokale uytkowe). Dla takich podmiotów podwyka wyniesie ok. 46,- zł rocznie, co stanowi miesiczny wydatek ok. 3,80 zł. Wprowadzenie nowych stawek podatku od nieruchomoci spowoduje zwikszenie wpływów do kasy miejskiej o kwot ok. 3 mln 209 tys. 194 zł. Pytania Radny p. Mirosław Bukiewicz skd wskanik inflacji 4,2%? Skarbnik Miasta p. E. Wojtuciszyn - wskanik inflacji ogłasza Główny Urzd Statystyczny, dwa kwartały roku biecego do poprzednich dwóch kwartałów roku Jest publikowany w Monitorze Polskim. Radny p. Mirosław Bukiewicz jaki jest prawdziwy wskanik inflacji na koniec tego roku? Inflacja jest mniejsza, a przyjmujemy wskanik inflacji wikszy. Skarbnik Miasta p. E. Wojtuciszyn ustawa o podatkach i opłatach lokalnych okrela jednoznacznie, e za wzrost podatków przyjmuje si wskanik inflacji ogłoszony przez Główny Urzd Statystyczny ogłoszony na dzie 30 czerwca tego roku w stosunku do roku poprzedniego. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jest to pytanie skierowane bardziej do rzdu ni do nas. Przekaemy to pytanie do rzdu, dlaczego przekazuj nam wskaniki nieaktualne itd. Radny p. Jacek Budziski gdyby Rada uchwaliła podwyki podatku na poziomie, który proponuje Prezydent, to jak kwot moemy uzyska w przyszłym budecie? Jeeli ta uchwała 1 Uchwała Nr XXXIII/471/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 514 Załcznik nr 3-26 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 4

5 zostanie podjta w treci proponowanej przez wnioskodawc, rozumiem, e Prezydent łaskawszym okiem bdzie spogldał na wydatki proponowane przez róne rodowiska. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chc przypomnie, e w wyniku tych proponowanych podwyek uzyskalibymy o 3 mln 209 tys. zł wicej, natomiast wstpne przymiarki do budetu wskazały, e dziura, czyli rónica pomidzy subwencj owiatow a tym co musimy przeznaczy na owiat to ok. 50 mln zł. W kadym miejscu wzrastaj nasze biece wydatki za prd, za gaz w kadej z naszych jednostek. Natomiast nasz budet nie ronie w takim tempie, dlatego była ta nasza proba i próba zwikszenia przychodów miasta w roku przyszłym. Radna p. Boena Ronowicz czy te stawki, które zostały podwyszone zarówno dla mieszkaców i przedsibiorców, to s działania osłonowe Prezydenta Miasta w zwizku ze zbliajcym si kryzysem gospodarczym? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki prosz o prezentacj dotyczc porównania stawek w Zielonej Górze do tych, które obowizuj w innych miastach. W gminie Zielona Góra stawki dalej bd wysze, jest te porównanie stawek w innych miastach jak Kalisz, Jelenia Góra, Legnica, Opole. To nie s działania osłonowe, tak naprawd to jest podstawowa nasza działalno, bo z podatków yjemy. Staramy si ich nie podnosi w sposób drastyczny, daleko nam do tego, co maj inne miejscowoci. Jest to próba wyporodkowania wzrostu cen, który skutkuje wzrostem naszych kosztów w naszych jednostkach do tego, jakie s moliwoci naszych podmiotów. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, ładnie Pan uciekł od odpowiedzi na moje pytanie, to bardzo miłe, e Pan myli o owiacie. Przyjmuj to jako wstpn deklaracj w sprawie remontu basenu w Gimnazjum Nr 1. Ale zadałem konkretne pytanie czy zwikszone dochody w budecie Miasta spowoduj, e łaskawszym okiem spojrzy Pan na proby rónych rodowisk, nie ograniczajmy ich tylko do owiaty. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki na proby rodowisk patrz łaskawym okiem, bo dzisiaj przyjlimy uchwał, która spowodowała to, e rodki finansowe zwizane z nagrodami dla sportowców musz wzrosn z 80 tys. do 300 tys. zł, czyli o 220 tys. zł, które ju trzeba znale w budecie. Chyba, e Pan chce bardzo konkretnie zada to pytanie, to ja wtedy bardzo konkretnie odpowiem. Radny p. Jacek Budziski czy ja chc to ucili? Przyjdzie na to czas. Radna p. Boena Ronowicz nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie, otrzymałam prezentacj, która nie jest zwizana z moim pytaniem. Moje pytanie wynikało z tego, e mieszkacy ju mówi, e my jestemy radni ju bez sumienia, jeeli dzisiaj podejmiemy kolejn uchwał podatkow. Dlatego pytam si, czy to s działania osłonowe dla mieszkaców i przedsibiorców prowadzcych działalno gospodarcz? Jaka jest regularno płacenia przy obecnych stawkach podatkowych przez spółki miejskie, a szczególnie przez Zielonogórski Zakład Usług Komunalnych? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przypomn uzasadnienie do projektu uchwały, myl, e radni zdyli si z nim zapozna. W przypadku budynku mieszkalnego o powierzchni 150 m oraz działki 500 metrów, to nie bdzie typowy mieszkaniec Zielonej Góry, który jest włacicielem takiej nieruchomoci, to s majtni mieszkacy naszego Miasta, dla nich w cigu roku wzronie to o 53 zł czyli 4 zł 40 groszy miesicznie. Dla garau wolnostojcego o powierzchni 16 metrów oraz gruntu 40 metrów pod nim wzronie to o 64 grosze miesicznie. Powtarzam jeszcze raz, wzrosły nam koszty zwizane z energi elektryczn, a my przecie w szkołach korzystamy z energii elektrycznej etc. Naprawd uwaam, e nie jest to taka zmiana, która przewróci budety wszystkim. Nie wspomn o czym takim jak kierowcy MZK, którzy chc podwyki, ZGKiM, który chce podwyki, owiata, która chce podwyki. eby wyda, trzeba równie mie, z czego. Nie s drastyczne i znaczce. Radna p. Boena Ronowicz nie dostałam w dalszym cigu odpowiedzi na dwa pytania. Prosz o odpowied. Prosiłam równie o odpowied jaka jest regularno płacenia podatków przez spółki miejskie, w szczególnoci przez Zakład Usług Komunalnych. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przyznam, e nie jestem do tego pytania przygotowany, bo nigdy nie wchodzilimy tak głboko. Wiem, jakie podatki płaci Zastal, Intermarche, Makro. Tak samo jak nie jestem przygotowany do odpowiedzi, jakie podatki płaci radny Pabierowski czy Zasada, bo nie wiem. Przyznam si szczerze, nie przygotowałem si do tego w ten sposób, wic przepraszam Pani, ale ja nie mam tej wiedzy. Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 5

6 Radna p. Boena Ronowicz prosz o przerw, eby Prezydent miał czas na przygotowanie odpowiedzi na te pytania. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki potrzebuj 2 dni na odpowied na to pytanie. Jak ju bawimy si, to bawmy si dalej. Do tej pory jako ta sesja przebiegała w sposób normalny, sensowny, a jeeli trzeba to proponuje przerw na 2 dni. Radna p. Boena Ronowicz na sali jest obecna Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat lokalnych. Myl, e udzielenie odpowiedzi jest kwesti kilku minut. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał pod głosowanie wniosek formalny dotyczcy ogłoszenia 9 minut przerwy w obradach, w celu przygotowania przez naczelnik odpowiedzi na pytania radnej Ronowicz. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosku nie przyjła. Wyniki głosowania: za przyjciem wniosku 7 głosów, przeciw 14 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. Radny p. Piotr Barczak pierwszy raz od wielu lat głosujemy wniosek o przerw. Jestem zaskoczony. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski rozumiem zasadno pytania, ale powstał pewien dysonans. Pani radna mówiła, e potrzeba kilku minut i mona na to pytanie odpowiedzie, Pan Prezydent potrzebuje dwa dni. Mona było ogłosi t krótk przerw, tylko pewnie ona by nam nic nie dała, tylko przewietrzylibymy t sal. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak odpowiadajc na t kwesti formaln s orzeczenia NSA, e przewodniczcy moe ogłasza przerwy i tak si dzieje, na danie w sprawach, które s nie kontrowersyjne. To maj by przerwy porzdkowe, kilkunastominutowe. Natomiast prosz si nie dziwi przewodniczcemu obrad, który w sytuacjach istotnych kontrowersji, czemu ma słuy przerwa, jaka ma by długa, nie oceniajc zasadnoci wniosku poddaje to pod głosowanie. To jest jego spraw, a wrcz jest to kompetencja Rady, aby ostatecznie o tego typu sprawach decydowała. I nikt nie ma podstawy do zarzucania przewodniczcemu przekraczania kompetencji a wprost przeciwnie, e w tych sprawach, które nie s jednoznaczne nie decyduje sam, a oddaje głos do decyzji Rady Miasta. Radny p. Mirosław Bukiewicz w których przypadkach wzrosty opłat s wysze ni o wskanik inflacji czyli o 4,2%? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki budynki zwizane z działalnoci gospodarcz, to jest powyej stopnia, grunty pozostałe - powyej stopnia i grunty zwizane z działalnoci gospodarcz. Radny p. Artur Zasada - prosz wyliczy dla mieszkania 60-metrowego, ile rocznie zwikszymy stawk podatku zgodnie z proponowanymi przez Prezydenta stawkami i jak si to ma do pytania radnej Ronowicz o to, ze miasto w sposób dotkliwy bdzie chciało dotkn tych mieszkaców w dobie kryzysu? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki dla lokalu mieszkaniowego o powierzchni 60 metrów oraz gruntu o pow. 30 m 2 roczny wzrost podatku wyniesie 4,20 zł, co stanowi miesiczny wydatek 0,35 zł. Jeeli to jest dotkliwe 35 groszy miesicznie, bez komentarza zostawi jak to jest dotkliwe. Opinie komisji 1 Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska komisja zaopiniowała projekt pozytywnie z przyjtym wnioskiem poprawki o zmniejszenie podwyki obowizujcej stawki podatku od budynków zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej do kwoty 30 gr, poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji. Uzupełniał w stosunku do propozycji Prezydenta, chodzi o to, eby zmniejszy podwyk z 96 na 30 groszy, czyli podwyszy stawk z kwoty 16,07 do tej pory na 16,37 zł za metr powierzchni uytkowej, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna z przyjtym wnioskiem poprawki o pozostawienie na niezmienionym poziomie wysokoci stawki podatku od gruntów zwizanych z działalnoci gospodarcz czyli na poziomie 0,56 zł oraz od nieruchomoci - budynków zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej na poziomie 16 zł 7 groszy. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 6

7 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Edward Markiewicz - chciałbym zwróci uwag na to, e wszystkie te stawki s ograniczone ustawowo i ta podwyka nie moe przekroczy okrelonej kwoty. We wszystkich tych punktach mamy jeszcze daleko osignicia tej granicy, w jednym przypadku ju j osignlimy tzn. w ppkt. d podatek od budynków lub ich czci zajtych na prowadzenie działalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,01 zł. To jest maksymalna stawka, jak moemy ustali. Doszlimy do takiej sytuacji, e prywatne gabinety lekarskie bd płaciły za m 2 4,01 zł, a organizacje poytku publicznego bd płaciły 5,75 zł. Przy czym organizacjom poytku publicznego mona dalej podnosi, natomiast gabinetom nie. Widz tu jak niekonsekwencj, przed kilku laty nie było takiej rónicy. Powinien tu by apel do naszych parlamentarzystów, aby w tym wzgldzie reagowa i te stawki w stosunku do tego punktu poszerzy. Radny p. Mirosław Bukiewicz ju w tamtym roku mówiłem o tym, e podwyki wysze ni o wzrost inflacji s moim zdaniem nieetyczne. Ludzie od pocztku roku s atakowani rónymi podwykami i bardzo dobrze, e miasto Zielona Góra jest na tej licie, któr przedstawił Prezydent, e jest miastem przyjaznym, bo ma najnisze podatki. W przyszłoci bdzie to procentowa. Chciałbym prosi, eby przy uchwalaniu jakichkolwiek podwyek wyranie mówi, czy one s wysze ni stopie inflacji czy nie. Dla mnie podwyka wysza ni o stopie inflacji musi by bardzo mocno uzasadniona. Radny p. Piotr Barczak chciałbym zwróci uwag na poprawk Komisji Budetu i Finansów, która wynikła po chyba szeciokrotnej reasumpcji głosowania. Przy samym wniosku przedstawionym przez przewodniczcego komisji nie było uzasadnienia. W zwizku z tym mam prob, aby uzasadni e jest zgoda na podwyszenie wszystkich stawek, natomiast dla przedsibiorców, którzy prowadz działalno nie podwysza stawek od budynków i od gruntów. Natomiast dla mieszkaców, innych instytucji ta podwyka nastpuje. W zwizku z tym, e nie było moliwoci uzasadnienia, chciałbym usłysze uzasadnienie w dniu dzisiejszym. Radny p. Artur Zasada nie mam obowizku, eby Panu odpowiada, bo nie ma takiego obowizku, eby uzasadnia wnioski. Radni PiS te tego nie robi, ale to uzasadni. Po to prosiłem Prezydenta, eby uzasadnił, jaki bdzie wzrost podatku dla przecitnej rodziny mieszkajcej w lokalu 60 m 2 i to zostało głono powiedziane, e to jest kwota 4 zł i kilkudziesiciu groszy rocznie. Natomiast dla kogo, kto ma kilka tysicy metrów kwadratowych, prowadzi działalno gospodarcz, zatrudnia kilku ludzi, płaci podatki, to jest kwota kilku, kilkunastu, kilkudziesiciu tysicy złotych w zalenoci od firmy. I teraz pytanie jakim miastem ma by Zielona Góra? Czy ma by miastem, które ma zachca przedsibiorców, aby inwestowali, zachca nowych, aby tu inwestowali czy tworzyli nowe siedziby? Chodziło mi o jasny czytelny sygnał, e Zielona Góra jest otwarta na nowe inwestycje, inwestycje, których ju nie ma od kilku lat. Moe to bdzie argument, jeeli przedsibiorca porówna stawki w Zielonej Górze, gminie Zielona Góra czy Sulechowie. I moe stwierdzi, e warto inwestowa w Zielonej Górze, bo tutaj si o przedsibiorców dba i tutaj si im zapewnia maksymalnie niskie stawki podatku. Radny p. Piotr Barczak dzikuj za odpowied. Dlatego miałem t wtpliwo, poniewa dokonujc zapytania w sprawie wysokoci dla rodziny, wydaje si, e to nie do koca jest logiczne. Jeeli przeliczymy kwoty i to wyjdzie 4, 5 zł to s niedue kwoty. Natomiast wydaje m i si, e nie naley porównywa stawek dla przedsibiorców ze wzrostem stawek dla mieszkaców. Wydaje mi si, e jeeli ju powinnimy porównywa to do dochodów uzyskiwanych przez te instytucje i przez gospodarstwa rodzinne, czyli przez rodzin, ile zarabia miesicznie i jaka to jest podwyka w stosunku do jej wynagrodzenia. Podobnie dla przedsibiorcy. Co innego gdy mamy zysk w granicach miliona złotych i wzrost nastpuje o tysic złotych, co innego kiedy zarabiamy 2 tys. zł i wzrost jest o 5 zł. To s dwie inne stawki, do tego powinnimy porównywa, a nie do kwot. W zwizku z tym, jeeli miasto Zielona Góra ma by przyjazne dla inwestorów, przyznaje racj, nie podnomy stawek dla przedsibiorców. Ale przecie w tych przedsibiorstwach pracuj mieszkacy Zielonej Góry, jeeli chcemy przycign przedsibiorc jak równie mieszkaców, eby tu si osiedlili, to nie zwikszajmy take stawek dla mieszkaców. Wydaje mi si, e to równie byłoby słuszne. Radny p. Jacek Budziski w imieniu radnych PiS prosz o 15 minut przerwy. Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 7

8 Po przerwie przewodnictwo obrad objł Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Przypomniał, e zgłoszone s dwa wnioski formalne komisji: Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska i Komisji Budetu i Finansów. W stosunku do projektu prezydenta dalej idcym wnioskiem jest wniosek Komisji Budetu i Finansów, bdzie poddany pod głosowanie jako pierwszy. Przypomniał, e Komisja Komisji Budetu i Finansów proponuje, aby wysoko stawki podatku od gruntów zwizanych z działalnoci gospodarcz pozostawi na poziomie 0,56 zł a od nieruchomoci budynków zwizanych z prowadzeniem działalnoci gospodarczej - 16,07 zł. Nastpnie, z uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad zgłoszon poprawk i podjciem uchwały. Głosowanie poprawki Komisji Budetu i Finansów Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania poprawk przyjła. Wyniki głosowania: za przyjciem poprawki 13 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak w zwizku z tym stwierdzam, e głosowanie wniosku Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska jest bezprzedmiotowe, poniewa Rada przyjła, e tych stawek podatku nie zwiksza si w ogóle. Innych wniosków formalnych nie zgłoszono. Po czym przystpił do głosowania nad podjciem uchwały z przyjta poprawk. Głosowanie druk nr 514 z przyjt poprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci podjła wikszoci 16 głosów za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymujcym Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 513 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał moe na pocztek informacja dodatkowa. Ostatnie głosowanie spowoduje to, i kwota ok zł do budetu miasta nie wpłynie, w zwizku z tym, pamitajcie Pastwo o tym, e bdziemy musieli na tyle w przyszłym roku wyci inwestycji. Dotyczy to mniej wicej dwóch boisk i remontu jednego basenu. Bo taka to jest kwota, która była zaplanowana w przyszłorocznym budecie. W zwizku z zaistniał sytuacj, wracamy do druku nr 513, który ma na celu przesuniecie rodków z zadania Promocja Miasta poprzez sport na zadanie zwizane z koniecznoci wykonania remontu basenu w Gimnazjum nr 1. Jest to kwota 500 tys. zł. Opinie komisji 3 Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna z przyjtym wnioskiem Komisji o przeznaczenie 500 tys. zł na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego - poinformował radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu I Finansów opinia pozytywna z przyjtym wnioskiem Komisji o przeznaczeniu 500 tys. zł na dofinansowanie zada zwizanych z rozwojem sportu kwalifikowanego - poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak podziel si swoimi wtpliwociami dotyczcymi brzmienia tej poprawki. Przypomn, e w budecie miasta wprowadza si nastpujce zmiany 1 Uchwała Nr XXXIII/472/08 w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 513 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 8

9 zmniejsza si planowane wydatki własne gminy. Kto teraz sformułowałby poprawk, któr miałbym podda pod głosowanie, jeeli oczywicie przewodniczcy komisji utrzymuj, e trzeba co podda pod głosowanie. Radny p. Artur Zasada w imieniu Komisji Budetu i Finansów: punkt 1 zmniejsza si zaplanowane wydatki własne gminy w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Promocja jednostek samorzdu terytorialnego o kwot 500 tys. zł., czyli pozostaje tak, jak było. W punkcie drugim zwiksza si planowane wydatki gminy (prosz tu Pani Skarbnik o pomoc, eby wskazała dział i rozdział) z przeznaczeniem na dofinansowanie zada zwizanych z rozwojem sportu kwalifikowanego. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak dlaczego Pani Skarbnik ma współpracowa z wnioskami, których ona nie zgłaszała. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn dział 926 Kultura Fizyczna i Sport, rozdział Pozostała działalno, 282 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak pytał Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn, czy po tej zmianie tylko stowarzyszenia bd mogły uzyska rodki, czy jest to pula, z której mogłaby skorzysta równie sportowa spółka akcyjna klub ulowy? Skarbnik Miasta udzieliła odpowiedzi. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jeeli nie mog uczestniczy sportowe spółki akcyjne to co to za sport kwalifikowany? Przyjcie tej poprawki bdzie oznaczało, e ten basen remontowany nie bdzie. Nastpnie przewodniczcy obrad poddał pod głosowanie poprawk Komisji Budetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu. Głosowanie poprawki Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania poprawk przyjła. Wyniki głosowania: za przyjciem poprawki 17 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujcych 5 głosów. Przed przystpieniem do głosowania nad projektem uchwały z poprawk, na wniosek Prezydenta Miasta p. Janusza Kubickiego, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zarzdził przerw w obradach do godziny Po przerwie obrady wznowiono. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Szanowni Pastwo, zanim przystpicie do głosowania, chciałbym zgłosi autopoprawk do tego projektu uchwały w zwizku z tym, e ostatnio wpłynło do Urzdu Miasta pismo od stowarzyszenia Orodek Integracji Społecznej (chodzi o budow Hospicjum), w którym prezes tego stowarzyszenia zwraca si do Miasta Zielona Góra o pomoc. Brakuje mu kwoty pół miliona złotych chodzi o zakoczenie tej inwestycji i wyposaenie. Chcemy, eby ta placówka działała od 1 stycznia. W zwizku z zaistniał sytuacj, jako autor tego projektu uchwały mam prawo do wniesienia autopoprawki. Dlatego proponuj, aby w 1 punkt 2 brzmiał zwiksza si planowane wydatki własne gminy w dziale 851 Ochrona zdrowia, dział Zakłady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze, 623 Dotacja celowa z budetu na refinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwot 300 tys. zł. Jednoczenie chciałbym pozostawi kwot 200 tys. zł w dziale 926, rozdziale 92695, w 282. Chciałem przypomnie, e mielimy szans ju miesic temu pomóc klubom sportowym działajcym w miecie. Prawo i Sprawiedliwo nie czuło wtedy tej potrzeby. Ciesz si, e poseł Pan Materna doprowadził Klub Prawa i Sprawiedliwoci do porzdku i bdziemy w stanie pomóc równie klubom. Byłem oskarany o to, e chc przygotowa konkurs, który jest ju rozstrzygnity, bo wiadomo, kto wygra. Przez radnych Prawa i Sprawiedliwoci byłem oskarany. Wierz w to, e po tym, jak poseł Pan Materna przeprowadził dyscyplinujc rozmow, moemy przekaza rodki równie dla klubów, które tego potrzebuj. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak krótkie résumé - przyjlimy poprawk powodujc, e remontu basenu nie bdzie. Rada przyjła poprawk do uchwały 500 tys. zł na wsparcie stowarzysze sportowych sportu kwalifikowanego. Przed głosowaniem uchwały prezydent zgłosił autopoprawk, na której podstawie to zwikszenie pierwotne 500 tys. zł Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 9

10 pomniejszono do 200 tys. zł, a 300 tys. zł zostało przekazane do rozdziału 851 Ochrona zdrowia 623 Dotacja celowa z budetu... Jeeli nie usłysz innych wniosków, poddam pod głosowanie projekt uchwały tej treci, w jakiej zostało to przed chwil przedstawione. Radny p. Artur Zasada prosz powiedzie, jakiej treci projekt uchwały bdziemy głosowali i jak zostan podzielone te pienidze? Na co 300 tys. zł i na co 200 tys. zł? Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak prosz kompetentne osoby, aby mnie poprawiły bdziemy głosowali wersj, w której jest 500 tys. zmniejszenia rozdzielone w sposób nastpujcy: na sport stowarzyszenia sportowe 200 tys. zł i na ochron zdrowia wsparcie hospicjum 300 tys. zł. Ona (autopoprawka) jest w tej chwili projektem uchwały poddanym pod głosowanie. Radny p. Piotr Barczak Panie Przewodniczcy w kwestii formalnej mam wtpliwo, co do brzmienia projektu uchwały. Poniewa przedstawiony przez Pana Prezydenta pierwotny projekt uchwały mymy jako radni ju przegłosowali. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak nie, prostuj i zaprzeczam. Nikt nie poddawał pod głosowanie projektu uchwały. Nie robiłem tego. Radny p. Piotr Barczak poprawka, któr przegłosowalimy, jest ju nowym projektem uchwały. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak to skrajnie le Pan rozumie. Prosz wybaczy, ale jeli Pan uwaa, e mymy jak uchwał przyjli, to jest Pan w kategorycznym błdzie. Radny p. Piotr Barczak nie mówiłem o głosowaniu uchwały, tylko, e przegłosowalimy brzmienie projektu uchwały po przegłosowaniu poprawki, która została przyjta wikszoci głosów. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak Rada przyjła poprawk dotyczc zmiany punktu 2. Przyjła do projektu uchwały zmiany w zakresie punktu 2. Przed przyjciem uchwały prezydent zgłosił autopoprawk do przyjtej chwil wczeniej przez Rad zmiany. Czy mam prosi o opini w tej sprawie? Radny p. Piotr Barczak w takim razie rezygnuj z głosu. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak Pani Sekretarz, czy my moemy teraz uzyska konsultacj prawn? Moe zdymy przed głosowaniem wyjani poruszon przez radnego p. Barczaka wtpliwo, na razie prowadmy dyskusj. Radny p. Edward Markiewicz głos w kwestii formalnej. Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu nie wystpiła z wnioskiem o to, eby nie przeznacza pienidzy na remont basenu szkolnego, Komisja Zdrowia Kultury i Sportu zgłosiła wniosek o przeznaczenie 500 tys. zł na sport kwalifikowany. Pytam, co z naszym wnioskiem? Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak Panie Radny, nie wiem gdzie Pan był przez ostatnie pół godziny? Przecie ja wniosek Komisji Zdrowia Kultury i Sportu poddałem pod głosowanie i został przez Rad przyjty. Radny p. Edward Markiewicz ta zmiana spowodowana jest tym, e została przyjta autopoprawka, wobec tego ja prosz, eby powtórnie przegłosowa mój wniosek. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ale Pan doskonale wie, e to nas sprowadzi do zachowa skrajnie nieracjonalnych, dlatego, e teraz Prezydent zgłosił autopoprawk, a ja bd musiał dalej poddawa pod głosowanie Pana poprawk. Kada interpretacja jakichkolwiek zachowa lub przepisów zakłada jako fundament racjonalno działania. Czy Pan widzi jak racjonalno w tym, co Pan mówi? Radny p. Edward Markiewicz nie widz adnej racjonalnoci w tym, co Pan mówi, bo jeli wniosek Komisji Zdrowia Kultury i Sportu został przegłosowany, to znaczy, e Rada Miasta zgodziła si na zapisanie w projekcie uchwały przeznaczenia tych pienidzy na inny cel. Jeli nastpiła zmiana tekstu uchwały, to rozumiem, e nasz wniosek jest nadal aktualny. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak uchwały nikt nie poddawał pod głosowanie. Pan ma racj, mówic, e Rada przyjła zmian w stosunku do tekstu uchwały w wersji pierwotnej. Po przyjciu wniosku Komisji, Prezydent zgłosił poprawk, która nie jest poddawana pod głosowanie, poniewa z mocy prawa zmienia projekt uchwały jako przedstawiona przez wnioskodawc. Mymy głosowali wniosek Komisji do pierwotnego projektu uchwały. Jeeli Pan Radny chce, to moe złoy Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 10

11 wniosek o zmian punktu 2, czyli dodanie, aby kwota 500 tys. zł była przekazana do działu 926, rozdziału 92695, 282, a nie jak chce Pan Prezydent 300 tys. zł do działu 851. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Szanowni Pastwo, s dwa rozwizania w tej sytuacji. Prosz o pokazanie w prezentacji, ile pienidzy zostało. Nie czarujmy si. Tutaj Prawo i Sprawiedliwo stoi na stanowisku swojego posła, który wreszcie ich zdyscyplinował. Chciałbym pokaza w prezentacji ile dostała Lechia od Miasta Zielona Góra do tej pory w poszczególnych latach. W roku tys. zł, w roku tys. zł, w roku tys. zł, w roku tys. zł, w roku tys. zł, w roku tys. zł. Jak wida mówienie, e jestem przeciwnikiem piłki nonej nie ma odzwierciedlenia w cyfrach. Wszelkie próby nacisku mówi o tym, e Lechia walczy o kwot 400 tys. zł. Przyjcie mojej poprawki bdzie skutkowało tym, i Miasto moe zwikszy do kwoty, jakiej Lechia oczekiwała w tym roku. W zwizku z zaistniał sytuacj, chciałbym, aby cze pienidzy przeznaczy dla hospicjum, eby mona było je dokoczy. Cz pienidzy, tak jak to było obiecane, a Prawo i Sprawiedliwo zapomniało i dopiero poseł Materna im przypomniał. Jeeli Pastwo tego nie zaakceptujecie, mog wycofa to i poczekamy miesic, by moe znowu poseł Materna musi interweniowa, aby Klub Prawa i Sprawiedliwoci zmienił swoje zdanie. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, miem twierdzi, e ma Pan jak fobi na temat Klubu Prawa i Sprawiedliwoci oraz posła Materny. Jeeli mówimy o posłach, to prosz równie wspomnie o pole Bogusławie Wontorze. W imieniu radnych PiS poprosz za chwileczk o 15 minut przerwy, aby Klub Radnych Lewicy miał czas na zdyscyplinowanie Pana Prezydenta, ustawienie go w pionie. Nie pamitam, co to Pan jeszcze mówił. Chciałbym równie, eby ten czas został wykorzystany przez posła Wontora na zdyscyplinowanie Pana Prezydenta, który startował z listy Lewicy i Demokratów. Bardzo prosz o 15 minut przerwy, poniewa nie ycz sobie, jako przewodniczcy Klubu Radnych PiS, aby jeszcze przez nie wiadomo ile minut Pan Prezydent Kubicki zwalał wszystko na Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwoci. Pan doskonale wie, dlaczego tak decyzj podjlimy. Jeeli jeszcze raz Pan zwali win na Klub Radnych PiS, przypomn Panu pewne rozmowy w kuluarach. Prosz o 15 minut przerwy. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zanim ogłosimy przerw, niech wypowiedz si osoby zgłoszone do dyskusji. Radny p. Marek Kamiski ta uchwała podwysza emocje i nie ma szczcia. Cały czas przypominam Pastwu to, e kilka tygodni temu okrelilimy sobie zasady finansowania sportu kwalifikowanego i w dalszym cigu uciekamy od tego, co wczeniej postanowilimy. Po raz drugi Pan Prezydent nam proponuje jaki temat - wczeniej, miesic temu był basen, potem hospicjum. Oczywicie jeden i drugi cel jest szczytny, tylko pytanie: czy zasadnie jest teraz miesza te kwoty, czy jest szansa, e one zostan w sposób logiczny skonsumowane? Jak jeszcze sobie poczekamy, a Pan Prezydent sugeruje, e zdejmie t uchwał i nic z tego nie bdzie, to pogrzebiemy sport w tym miecie, a basen i hospicjum razem z nim. Radna p. Boena Ronowicz ja odnonie prezentacji, któr przed chwil przedstawił Pan Janusz Kubicki, dotyczcej finansowania przez Miasto Klubu Lechia. Pan Kubicki zapomniał zaznaczy, w którym momencie pojawiła si ustawa o sporcie umoliwiajca dofinansowanie sportu kwalifikowanego i zapomniał równie powiedzie, e Lechia to nie jest tylko Lechia, ale od pewnego czasu Lechia UKP, w zwizku z tym, te rodki musz zdecydowanie by wiksze, ze wzgldu na finansowanie równie młodzieowych klubów sportowych. Myl, e jakie utarczki personalne, które istniej pomidzy posłem lewicy Panem Bogusławem Wontorem, a Panem Januszem Kubickim, powoduj, e nie mona racjonalnie podej do tej uchwały i zapewni normalnego, spokojnego funkcjonowania tego klubu sportowego. Myl, e ju jest najwyszy czas, eby Pan si uspokoił i pozwolił nam normalnie procedowa nad t uchwał. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Pani Prezydent, nie wiem, czy wida objawy zdenerwowania, jestem bardzo spokojny. Odpowied dla Pana Jacka Budziskiego nikt mnie do pionu nie ustawi, swojego projektu nie zmieni, w przeciwiestwie do stanowiska Prawa i Sprawiedliwoci, które jeszcze ostatnio wnioskowało, eby 500 tys. zł przesun na basen. Dziki jednemu panu, nie bd wymieniał nazwiska, stanowisko zostało zmienione. Prosz dajcie mi to spokojnie realizowa. Nikt z Pastwa nie zauwaył, e w cigu tego miesica ogłoszono konkurs. Z rezerwy 100 tys. zł zostało ju przeznaczone na sport m. in. dostał AZS, który był w tragicznej sytuacji. Nie było szansy przeznaczy wicej z rezerwy. W zwizku z tym, w tej chwili twierdz i bd si tego trzymał: Lechia zawsze mówi (w wypowiedziach medialnych), e obiecano 400 tys. zł. Nie chc do tego wraca. Jest due prawdopodobiestwo, jeeli Pastwo przyjmiecie ten projekt Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 11

12 uchwały, ten klub bdzie mógł w nastpnym roku to dosta. W zwizku z tym, jeli walczycie o co innego, o jaki inny klub, to powiedzcie mi - o który. Bo tak naprawd pamitajcie, e kolejny rok przed nami. Hospicjum zdy wyda te rodki do koca roku, spróbuje si zakontraktowa od pierwszego stycznia - potrzebuj wyposaenia, potrzebuj robót kocowych. Zapraszam na Zacisze, mona zobaczy, jak to wyglda, jakie s postpy w realizacji. Mam prob mniej emocji i mniej nerwów, eby wicej racjonalnego mylenia było w działaniu czci radnych z prawej strony. Uwaam, e istniejce rodki s zupełnie wystarczajce. Przypomn, e to ju szósty raz, kiedy spotykamy si z tematem Lechia i co dalej? Boj si tego, e w przyszłym roku spotkamy si z sytuacj, e kady klub sportowy bdzie mówił dajcie wicej, bo mam kredyt. Tylko, czy my bdziemy w stanie to wszystko spełni? Twierdz, e ten projekt uchwały powinien zadowoli wszystkich, jest form kompromisu i myl, e jest dobry. Po wypowiedzi Prezydenta Miasta przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ogłosił przerw w obradach do godziny Po przerwie obrady wznowiono. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził - mamy autopoprawk: 200 tys. zł na sport, 300 tys. zł na hospicjum i wniosek Pana Edwarda Markiewicza, eby podda jeszcze raz pod głosowanie wniosek Komisji. Tak, czy inaczej dojdziemy do tego, aby w projekcie uchwały w dziale 926, w rozdziale 92695, w 282 wpisana była kwota 500 tys. zł, a nie jak proponuje Pan Prezydent 200 tys. zł. Automatycznie dopisanie w dziale 851, rozdziale 85117, 623 kwoty 300 tys. zł bdzie nieaktualne. Radny p. Edward Markiewicz poniewa docieraj do mnie głosy, e forsowanie mojego wniosku spowoduje tylko koło młyskie, kolejne inne treci i poprawki, wycofuj wniosek. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały z autopoprawk. Głosowanie druk nr 513 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 podjła jednogłonie 24 głosami za Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 515 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała: projekt uchwały w pierwszej czci mówi o zwikszeniu po stronie dochodów i wydatków kwoty zł. Głównie s to pienidze uzyskane w ramach projektów, ze rodków Unii Europejskiej zł uzyskało Centrum Integracji Społecznej. Kwot zł otrzymalimy dotacji z innych gmin na utrzymanie Miejskiego Zakładu Komunikacji zł s to rodki z wydatków nie wygasajcych przywrócone do budetu Miasta. Kwota zł pozyskały nasze zielonogórskie placówki owiatowe na realizacje projektów mikkich. Ponadto wprowadzamy ponadplanowe dochody w kwocie zł, które uzyskał łobek Nr 7 przy ul. Braniborskiej oraz Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. rodki te przeznacza si na remont ogrodzenia w łobku Nr 7 i utrzymanie lodowiska (kwota zł uzyskana z lodowiska). Dalej, wnosimy o przesunicie łcznej kwoty - zmniejszenie wydatków o kwot zł i tak: zł z Trasy Północnej - to zadanie w tym roku nie bdzie realizowane dalej, kwot zł z Programu wspierania organizacji gospodarczych i kwot zł z rezerwy inwestycyjnej Miasta Zielona Góra. Jednoczenie zwiksza si po stronie wydatków kwot zł zakup sprztu komputerowego dla MOSiR; zł - na renowacj Miasta Zielona Góra głównie dotyczy to Szkoły Muzycznej. Ponadto 1 Uchwała Nr XXXIII/473/08 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 513 Załcznik nr 3-25 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 12

13 wnosimy o przesunicie kwoty 120 tys. zł z działalnoci biecej na remont ulicy Nowej i Horsztyskiego. Z najwaniejszych rzeczy jest to tyle. Pytania Radny p. Piotr Barczak wspomniała Pani o łobku na osiedlu Braniborskim gdzie rodki z dochodów własnych wypracowanych przez ten łobek przeznacza si na realizacj ogrodzenia, natomiast chciałbym upewni si, co do monitoringu. Czy tam bdzie zrealizowany czy te jest realizowany? Czy to jest dalszy etap zabezpieczenia dzieci, które tam przebywaj? Popołudniami przychodz tam nie tylko dzieci, ale panowie, którzy niekoniecznie bawi si na placu zabaw. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak akurat dzisiaj ukazał si na stronach internetowych przetarg na realizacj zadania zwizanego z rozbudow łobka przy ul. Braniborskiej. W specyfikacji przetargowej znalazł si zapis o wykonaniu monitoringu w tym łobku. Radny p. Piotr Barczak mamy kwot, która była przeznaczona na działalno Centrum Integracji Społecznej 99 tys. zł. To były rodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich, jak czytam ta kwota zostanie zwrócona do Urzdu Marszałkowskiego, std pytanie dlaczego 100 tys. prawie CIS zwraca ze rodków unijnych, czy nie zostały wykorzystane, czy zostały wykorzystane jako rodki niekwalifikowane i dlatego CIS musi zwróci te pienidze? Dlaczego CIS zwraca do Urzdu Marszałkowskiego rodki unijne, które uzyskał na realizacje swoich zada? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn Centrum Integracji Społecznej nie wykorzystało wszystkich rodków i std jest przywrócenie do budetu miasta i dalej my odprowadzamy do Urzdu Marszałkowskiego. Radny p. Piotr Barczak wiem, e zwracamy tylko pytam - dlaczego zwracamy? To znaczy, e CIS nie zrealizował zada, które planował? Mona wyda wszystkie pienidze unijne nawet po zmianach. Nie rozumiem - dlaczego nie zostały wykorzystane pozyskane rodki unijne. Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn Centrum Integracji Społecznej w roku 2007 realizujc program nie wykorzystał wszystkich rodków, a termin wykorzystania tych rodków był tylko do 31 grudnia. Std te przywrócił te pienidze do budetu miasta. Zadania zostały zrealizowane wszystkie te, które były zapisane w projekcie realizacji. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Boena Ronowicz w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zgłaszam wniosek o przesunicie 100 tys. zł ze zł na sport kwalifikowany przez stowarzyszenia tj. pkt 6 ppkt b. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jeeli to jest wniosek formalny prosz o jego sprecyzowanie. Radny p. Boena Ronowicz czy moe Pani Skarbnik pomóc w ustaleniu paragrafów? Prosz o zdjcie kwoty 100 tys. zł z działu 925, rozdział , i prosz przenie na sport kwalifikowany, równie kwot 100 tys. - prosz o wskazanie Pani Skarbnik odpowiednich paragrafów. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ja wska, tylko prosz poda punkt. Z którego punktu mamy zdj t kwot? Radny p. Boena Ronowicz zwróciła si o piciominutow przerw. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zarzdził przerw do godziny Po wznowieniu obrad radna p. Boena Ronowicz wycofała wniosek poprawki. W uzasadnieniu stwierdziła - radni koledzy przekonuj mnie, e ju do jest pienidzy na sport kwalifikowany. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 13

14 Radny p. Zygmunt Listowski Koleanki i Koledzy musimy wreszcie jako zacz si układa i dogadywa, zwłaszcza szanowa, bo to co si w tej chwili dzieje to ju przekracza granic percepcji mojej. Dokd bdziemy wymachiwa szabelkami, dokd bdziemy si nawzajem oskara o róne rzeczy? Kieruj to do Was wszystkich i do siebie te. Sidmy wreszcie gdzie i dogadajmy si wreszcie tak eby to było z poytkiem dla miasta z poytkiem dla nas wszystkich. Mamy le skonstruowan ustaw o funkcjonowaniu samorzdu, bo tak naprawd to kompetencje pomidzy Rad a Prezydentem w którym miejscu si zacieraj i one s nieostre, niejasne. Mona blokowa si nawzajem, tak nie powinno by bo albo organ wykonawczy decyduje albo organ uchwałodawczy decyduje. Ale naprawd skoczmy to, bo ludzie nie rozumiej, o co my si kłócimy. To ju przekracza granice. Po czym uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 515 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 podjła wikszoci 19 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 2 głosach wstrzymujcych Podjcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr 517 Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił p. Zbigniew Sługocki naczelnik Wydziału Zarzdzania Kryzysowego. Uzasadniał kadencja komisji upływa 25 listopada br. Kadencja trwa trzy lata i zgodnie z art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym w skład Komisji wchodzi dwóch radnych delegowanych przez rad powiatu. Komisja Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego utworzona została w celu realizacji zada starosty (prezydenta miasta) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słubami, inspekcjami i straami oraz zada okrelonych w ustawach w zakresie porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli. Komisja ma charakter opiniotwórczy. Do jej zada naley m.in. ocena zagroe porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, opiniowanie pracy Policji i innych słub, inspekcji, stray i jednostek wykonujcych zadania z zakresu porzdku publicznego, opiniowanie projektów budetu, aktów prawa miejscowego oraz innych zagadnie dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa mieszkaców. Uchwala ta nie wnosi skutków finansowych. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e przekazał projekt do klubów radnych, otworzył dyskusj i jednoczenie prosił kluby o przedstawienie swoich kandydatów. Przypomniał, e zgodnie z projektem uchwały powinnimy delegowa dwóch przedstawicieli Rady do Komisji. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki do tej pory w Komisji byli radny p. Bartkowiak, radny p. Janik, radny p. Machalica i radny p. Barczak. Chciałbym zaproponowa, eby nie robi jakiego niepotrzebnego głosowania, eby te wszystkie osoby chciały dalej funkcjonowa w komisji. Te osoby, które nie zostan zgłoszone tutaj ja zgłosz ze swojej strony, eby te osoby reprezentowały ogół radnych. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak chciałbym przypomnie dyskusj sprzed dwóch lat, bo my w tej kadencji głosowalimy skład tej Komisji i nawi do tej dobrej tradycji, gdzie Platforma Obywatelska zawsze stara si, aby nie było jaki niepotrzebnych rozstrzygni trybie głosowania mam tak propozycj, eby Klub Radnych Platformy nie zgłaszał swego kandydata a naszego kandydata, Pan Prezydent wybierze do składu Komisji. Natomiast dwa kluby zgłosz swoich kandydatów i te kandydatury przyjmiemy pod warunkiem, e kady z klubów zgłosi nie wicej ni po jednym kandydacie. 1 Uchwała Nr XXXIII/474/08 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra - druk nr Załcznik nr 3-27 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 14

15 Radny p. Artur Zasada przewodniczcy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej jestem pełen podziwu do zaufania Przewodniczcego do Pana Prezydenta i oczywicie pozwol zgłosi Prezydentowi kandydata Platformy do Komisji. Radny p. Jacek Budziski przewodniczcy Klubu Radnych PiS w imieniu Klubu zgłosił kandydatur radnego p. Piotra Barczaka. Radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Klubu Radnych LiD - w imieniu Klubu zgłosił kandydatur radnego p. Henryka Janika. Nastpnie po wyraeniu zgody na udział w pracach komisji przez zgłoszonych kandydatów radnych: p. Piotra Barczaka i p. Henryka Janika i z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak, przystpił do głosowania nad podjciem uchwały, po uzupełnieniu zapisu 1 projektu o nazwiska radnych 1) p. Piotra Barczaka i 2) p. Henryka Janika. Głosowanie druk nr 517 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra podjła jednogłonie 19 głosami za Podjcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr Podjcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 519 Projekty uchwał w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr oraz w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr na wniosek przewodniczcego obrad, łcznie przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta p. Małgorzata Horyza-Mako zastpca naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Uzasadniała projekt uchwały w sprawie zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (druk nr 519) dotyczy terenu ograniczonego: od północy - ul. Aleja Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławsk, od wschodu ul. Henryka Sienkiewicza od południa - ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i ul. Henryka Sienkiewicza, od zachodu - ul. Gen. Józefa Sowiskiego. Jest to teren, na którym dominuje istniejcy obiekt Focus Parku. Tym tematem zajmowalicie si Pastwo w sierpniu zeszłego roku. Uchwała w sprawie tego planu została przez Pastwo podjta, nastpnie została zaskarona przez Wojewod Lubuskiego do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego. Pastwo uchylilicie t uchwał w styczniu tego roku. Skarga Wojewody dotyczyła niezgodnoci ze studium wtedy obowizujcym. Od sierpnia mamy nowe studium, które wyranie wskazuje obszary dominacji funkcji obiektów wielkopowierzchniowych. Ten przedmiot skargi został wycofany i moemy podj uchwał uchwalajc plan, bo jest on w tej chwili zgodny z nowo obowizujcym studium. Jeli chodzi o kwestie wyłoe, przeznaczenia i załoe komunikacyjnych one si bardzo w niewielkim stopniu róni wprowadzilimy kosmetyczne zmiany, które si przez ten rok wydarzyły, czyli kwestia ewentualnych wyburze budynków lub wejcia z pewnym przeznaczeniem głbiej w jaki teren zostały skorygowane i plan przedstawiamy do uchwalenia w bardzo wysokim stopniu zbienym z tym, co było uchwalone w sierpniu ubiegłego roku. Druga uchwała (druk nr 518), która mówi o stwierdzeniu zgodnoci w przewaajcym obszarze mówi o dominacji funkcji wielkopowierzchniowych to jest teren A/U3, w pozostałym obszarze jest to teren dominacji strefy ródmiejskiej z zabudow mieszkaniow i usługow. Opinie komisji 4 1 Uchwała Nr XXXIII/475/08 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta do Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Publicznego w Miecie Zielona Góra Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 518 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 519 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 15

16 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska - opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwał. Głosowanie druk nr 518 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium podjła jednogłonie 20 głosami za 1. Głosowanie druk nr 519 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra podjła jednogłonie 20 głosami za Podjcie uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze - druk nr 520 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta p. Małgorzata Horyza Mako. Uzasadniała teren ten ograniczony jest od zachodu, od północy i od wchodu ul. Sulechowsk, a od południa ul. Dolina Luizy. W zwizku z wpływajcymi wnioskami o zmian w obowizujcym planie przystpilimy do sporzdzenia zmiany tego projektu. W studium ten teren wyznaczony jest, jako dominacja funkcji usług rekreacyjnych tj. symbol U5 oraz dominacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej tj. symbol M3. Wnioski złoone s wnioskami osób prywatnych i dotycz zmiany z funkcji obsługi komunikacji drogowej - parkingów i placów manewrowych na tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej, jak równie wniosek Wydziału Geodezji o przeznaczenie te na funkcj usługow terenów miejskich jak równie dostosowanie zapisów terenów, na którym ma by zlokalizowany kompleks sportowo-rekreacyjny w północnej czci tego obszaru, czyli budowany basen dostosowanie zapisów tego planu do powstajcego projektu. Opinie komisji 4 Komisja Rozwoju Miasta i ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował przewodniczcy obrad. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 520 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze podjła jednogłonie 14 głosami za 5. 1 Uchwała Nr XXXIII/476/08 w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium Załcznik nr Uchwała Nr XXXIII/477/08 w sprawie uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze - druk nr 520 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 5 Uchwała Nr XXXIII/478/08 w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno Sportowego II w Zielonej Górze Załcznik nr 9-28 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 16

17 1.12. Podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 491 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr przedstawił przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak. Przypomniał, e projekt dotyczy rozpatrzenia kolejnych 10 skarg, ponownie wniesionych przez Pani Danut Basiukaj na działalno Prezydenta Miasta w sprawach dotyczcych zakresu i formy wiadczenia pomocy społecznej dla skarcej. Wprowadził autopoprawk polegajc na dopisaniu 3 nowych skarg, które zaopiniowła Komisja Rewizyjnej oraz na dopisaniu w przypisie nr dziennika ustaw w którym ogłoszona zostala kolejna zmiana ustawy o samorzdzie gminnym. Po autopoprawce projekt dotyczy rozpatrzenia kolejnych 13 skarg. Projektodawcy proponuj utrzyma dotychczasowe stanowisko, co do bezzasadnoci generalnie s to raczej nie skargi dotyczce niewłaciwego postpowania a formułowane potrzeby, yczenia w stosunku do Prezydenta i Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Po czym z uwagi na brak pyta informował - projekt uchwały został przekazany celem zaopiniowania do: Prezydenta Miasta i Komisji Statutowo-Regulaminowej. Opinia prawna ze strony Prezydenta Miasta pod wzgldem formalno-prawnym bez uwag 2. Opinie komisji 3 Komisja Statutowo-Regulaminowa opinia pozytywna poinformował radny p. Bogusław Pabierowski - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 491 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra podjła jednogłonie 14 głosami za Podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 492 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr przedstawił przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak. Przypomniał, e projekt dotyczy rozpatrzenia kolejnych 12 skarg, ponownie wniesionych przez Pani Danut Basiukaj na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w sprawach dotyczcych zakresu i formy wiadczenia pomocy społecznej dla skarcej, po autopoprawce, któr wprowadził, 16 skarg. Autopoprawka polega na dopisaniu w 1 nowych 4 skarg, które rozpoznała Komisja Rewizyjna oraz na dopisaniu w przypisie nr dziennika ustaw w którym ogłoszona zostala kolejna zmiana ustawy o samorzdzie gminnym. Projektodawcy proponuj podtrzyma dotychczasowe stanowisko, jakie Rada wyraziła 30 stycznia 2007 r. (e skargi s bezzasadne). Nastpnie poinformował, e wszystkie skargi s zaskarane do sdu administracyjnego, który w kadym przypadku skargi skarcej odrzuca. 1 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 491 wraz ze skargami p. Danuty Basiukaj Załcznik nr Opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta do projektów uchwał dot. rozpatrzenia skarg zawartych na drukach nr 491, nr 492 i nr 493 Załcznik nr 6 3 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 4 Uchwała Nr XXXIII/479/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 492 wraz ze skargami p. Danuty Basiukaj Załcznik nr 3-34 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 17

18 Po czym z uwagi na brak pyta informował - projekt uchwały zgodnie z 56 ust. 1 Statutu Miasta został przekazany celem zaopiniowania do: Prezydenta Miasta i Komisji Statutowo- Regulaminowej. Opinia prawna bez uwag 1. Opinie komisji 2 Komisja Statutowo-Regulaminowa opinia pozytywna poinformował radny p. Bogusław Pabierowski - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 492 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze podjła jednogłonie 15 głosami za Podjcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze - druk nr 493 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze - druk nr przedstawił przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak. Przypomniał, e projekt dotyczy rozpatrzenia skargi Pani Danuty Basiukaj na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze z dnia 11 czerwca 2008 r. przesłan przez Samorzdowe Kolegium Odwoławcze. Skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej, która oceniła, e pisma Pani Danuty Basiukaj zawieraj ale, pretensje, natomiast nie maj charakteru skargi. Proponuje si uzna skarg za bezzasadn. Po czym z uwagi na brak pyta informował - projekt uchwały zgodnie z 56 ust. 1 Statutu Miasta został przekazany celem zaopiniowania do: Prezydenta Miasta i Komisji Statutowo- Regulaminowej. Opinia prawna ze strony Prezydenta Miasta zgłoszone zostały uwagi formalnoprawne do podstawy prawnej i uzasadnienia. Radni opini otrzymali na pimie. Zgłoszone uwagi do podstawy prawnej i uzasadnienie przyjł w formie autopoprawki oraz przypomniał, o autopoprawce któr wprowadził ogólnie do pozostałych projektów uchwał, która polega na dopisaniu w przypisie numeru dziennika ustaw w którym ogłoszona zostala kolejna zmiana ustawy o samorzdzie gminnym i powiatowym 5. Opinie komisji 6 Komisja Statutowo-Regulaminowa opinia pozytywna poinformował radny p. Bogusław Pabierowski - przewodniczcy Komisji. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 493 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze podjła jednogłonie 1 Opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta do projektów uchwał dot. rozpatrzenia skarg zawartych na drukach nr 491, nr 492 i nr 493 Załcznik nr 6 2 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXIII/480/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze - druk nr 493 wraz ze skarg p. Danuty Basiukaj Załcznik nr Opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta do projektów uchwał dot. rozpatrzenia skarg zawartych na drukach nr 491, nr 492 i nr 493 Załcznik nr 6 6 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 18

19 16 głosami za Informacja podmiotów dokonujcych analizy owiadcze majtkowych złoonych na podstawie art. 24h ustawy o samorzdzie gminnym. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak na wstpie poinformował, e zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o samorzdzie gminnym podmiot dokonujcy analizy owiadcze majtkowych (podmiotami tymi s: przewodniczcy rady, wojewoda, prezydent miasta i urzdy skarbowe) w terminie do dnia 30 padziernika kadego roku przedstawiaj radzie gminy informacj o: osobach, które nie złoyły owiadczenia majtkowego lub złoyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowociach w analizowanych owiadczeniach majtkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złoyły nieprawidłowe owiadczenia oraz o działaniach podjtych w zwizku z nieprawidłowociami stwierdzonymi w analizowanych owiadczeniach majtkowych. Nastpnie przedstawił informacje o analizie owiadcze majtkowych 2 : 1) Przewodniczcego Rady Miasta z dnia 24 padziernika o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez radnych - została ona radnym przekazana pisemne w dniu 27 padziernika br. Przewodniczcy Rady podsumował, e sposób wypełniania owiadcze uległ znaczcej zmianie - poprawie. Myl, e ju niedługo nie bdzie adnych wtpliwoci. Te, które s w mojej ocenie drobnymi sprawami. 2) Naczelnika Pierwszego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze znak II-1/ /08/MF z dnia 30 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez radnych (data wpływu: 30 padziernika 2008 r.). 3) Naczelnika Drugiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze znak III-1/ /TS-723/08/ISz z dnia 30 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez radnych (data wpływu: 31 padziernika 2008 r.). 4) Wojewody Lubuskiego znak NK.III.JBor /1/08 z dnia 24 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez Prezydenta Miasta i Przewodniczcego Rady - (data wpływu: 29 padziernika 2008 r.). 5) Naczelnika Drugiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze znak III-1/ /TS-617/08/ISz z dnia 29 wrzenia 2008 r. dot. owiadczenia majtkowego za rok 2007 złoonego przez Prezydenta Miasta (data wpływu: 3 padziernika 2008 r.). 1 Uchwała Nr XXXIII/481/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze Załcznik nr Informacje o analizie owiadcze majtkowych Załcznik nr 7 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 19

20 6) Prezydenta Miasta znak OR.III /08 z dnia 24 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez pracowników samorzdowych - (data wpływu: 27 padziernika 2008 r.) 7) Naczelnika Urzdu Skarbowego w Nowej Soli znak DF/072-43/08 z dnia 15 padziernika 2008 r. dot. owiadczenia majtkowego za rok 2007 złoonego przez Prezesa Zarzdu KTBS (data wpływu: 20 padziernika 2008 r.) i sprostowanie znak DF/072-46/08 z dnia 3 listopada 2008 r.; 8) Naczelnika Pierwszego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze znak II-1/ /2008/MM z dnia 30 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez pracowników samorzdowych (data wpływu: 30 padziernika 2008 r.). 9) Naczelnika Drugiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze znak III-1/ /TS-718/08/ISz z dnia 30 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez pracowników samorzdowych (data wpływu: 31 padziernika 2008 r.). 10) Naczelnika Urzdu Skarbowego w Słubicach znak PD-072/100/08 z dnia 30 padziernika 2008 r. o analizie owiadcze majtkowych za rok 2007 złoonych przez pracowników samorzdowych (data wpływu: 4 listopada 2008 r.). Przed przystpieniem do realizacji kolejnego punktu porzdku obrad Prezydent Miasta z uwagi na zgłoszone liczne wnioski ze strony mieszkaców o zabranie głosu na sesji wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na przeniesieniu punktu Sprawy róne przed punktem Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o zmian porzdku obrad (przeniesieniu punktu 6. Sprawy róne przed punktem 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych). Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 17 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. 3. SPRAWY RÓNE Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak poinformował, e wpłynły wnioski mieszkaców Zielonej Góry o zabranie głosu. Wnioski te bdziemy po kolei realizowa. Zgodnie ze statutem, wypowied nie powinna trwa dłuej ni 5 minut. Radny p. Piotr Barczak w sprawie formalnej. Jeli mona, to bym zwolnił Pana Prezydenta z odpowiedzi ustnej, jeli na pimie przedstawi, to wystarczy. Bdzie krócej. Przewodniczcy Obrad p. Adam Urbaniak z tego, co wiem, to Pan Prezydent ma to wszystko napisane, to mógłby rozda tym, którzy by tak wol wykazali. Chyba, e zamierza twórczo wzbogaci zapiski, które zostały Mu przedstawione? Nastpnie przewodniczcy obrad udzielił głosu uczniom Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego. Poinformował, e wniosek wpłynł 3 listopada i dotyczył sali gimnastycznej 1. Na wstpie ucze Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przywitał wszystkich obecnych i prosił o wysłuchanie petycji w sprawie sali gimnastycznej 2. Stwierdził, e jest to problem, z którym szkoła boryka si przez 40 lat. Nastpnie uczennica szkoły odczytała tekst petycji, a uczniowie przedstawili radnym prezentacj ilustrujc warunki, w jakich odbywaj si w szkole lekcje wychowania fizycznego. Nauczyciel wychowania fizycznego Pan Jan Korczak - W zasadzie wikszo problemów, które chcielimy przedstawi, została zawarta w tej petycji. Pracuje w szkole od 17 lat i kadego roku 1 Wnioski mieszkaców o zabranie głosu na sesji Załcznik nr 8 2 Petycja uczniów Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Załcznik nr 8 Protokół Nr XXXIII/08 (kadencja ) str. 20

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. PROJEKT UCHWAŁA NR...2011 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r.

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLVI/09 przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo