Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku"

Transkrypt

1 OR.I /3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz. od do W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych członków Komisji Gospodarki (na stan 6 członków) 1 : Kazimierz Łatwiski przewodniczcy, Adam Dygas z-ca przewodniczcego, Jolanta Danielak członek, Władysław Drozd członek, Edward Markiewicz członek. Radni nieobecni: Adam Urbaniak członek. W posiedzeniu wzili udział zaproszeni gocie: Krzysztof Kaliszuk - Zastpca Prezydenta Miasta, Alicja Makarska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarzdzania Drogami, Zdzisław Szczepaski Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem, Jarosław Szczsny Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Beata Jilek - ZWiK Sp. z o.o, Wojciech Rudkiewicz ZWiK Sp. z o.o, Jan Markowski - ZWiK Sp. z o.o. Posiedzeniu przewodniczył radny p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy komisji. Porzdek posiedzenia: 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Zielona Góra w sprawach: wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 42, wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 4, wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolnoci oraz praca społecznie uyteczna druk nr 48, zmieniajcej uchwal w sprawie okrelenia zasad gospodarowania nieruchomociami stanowicymi własno lub bdcymi w uytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomoci na rzecz Gminy Zielona Gora o statusie miejskimi druk nr 49, ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci druk nr 51, zmieniajcej uchwał sprawie budetu Miasta na rok 2007 druk nr 50A, przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra druk nr 52, przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Zacisze druk nr 53, przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne druk nr 54, przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze druk nr 56m, zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie cieków w miecie Zielona Góra druk nr Rozpatrzenie pism: - pismo z dnia 20 lutego 2007 r. Brokerskiego Biura Ubezpiecze s.c. Michał Kulczyski, Paweł Błaszczyk w sprawie udzielenia pomocy w staraniach dotyczcych wyboru biura brokerskiego, które obsługiwałoby ryzyka ubezpieczeniowe bdce w gestii Urzdu Miasta Zielona Góra, 1 Lista obecnoci załczniki nr 1

2 - pismo z dnia 21 lutego 2007 r. handlowców targowiska przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze w sprawie podjcia decyzji o przeprowadzenie przetargu ograniczonego do osób handlujcych na tym targowisku na sprzeda działki nr 191/9 o powierzchni 1.374m 2 Nr KW przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze, - pismo z dnia 9 lutego 2007 r. Pana Krzysztofa Makowiaka w sprawie anulowania decyzji dotyczcej podziału nieruchomoci działka ewidencyjna 89 obrb geodezyjny 18 w Zielonej Górze przy ul. Chopina 24. Porzdek posiedzenia został przyjty jednogłonie. Druk nr 42 i 43 Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 42 1 i Informował, e projekt uchwały zawarty na druku nr 43 dot. wyraenia zgody na zamian nieruchomoci zabudowanej przy ul. Piaskowej 3b stanowic własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na nieruchomo gruntow przy ul. Kouchowskiej stanowic własno osoby fizycznej. Z wnioskiem o zamian nieruchomoci wystpili Pastwo Kuszczyscy, którzy s najemcami budynku przy ul. Piaskowej 3b i ubiegaj si o przebudow i zmian funkcji tego obiektu na gabinety lekarskie - przychodni neurologiczn. Prob sw uzasadniaj tym, e na nieruchomoci gruntowej przy ul. Kouchowskiej stanowicej ich własno znajduj si podziemnie sieci uzbrojenia terenu, co ogranicza zabudow w tym miejscu. Zamiana wymienionych nieruchomoci nastpiłaby z obowizkiem dokonania dopłaty w wysokoci złotych przez wnioskodawców na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim wynikajcej z rónicy wartoci zamienionych nieruchomoci. Podczas dyskusji radna p. Jolanta Danielak wyraziła wtpliwoci, co do zasady przekazywania nieruchomoci niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Pytała, czy kady, kto chce prowadzi działalno gospodarcz moe zwróci si do miasta o zamian gruntów? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski odpowiedział, e tak i stwierdził: poniewa w miecie brakuje nieruchomoci gruntowych, to dokonuje si ronych zabiegów, aby cign podanych przez miasto inwestorów. Gdyby t nieruchomo wystawi do przetargu, to prawdopodobnie zostałaby wykupiona przez jednego z trzech inwestorów, którzy wykupuj w miecie nieruchomoci, na których nic nie robi. Radna p. Jolanta Danielak kontynuowała: do tej pory praktyk było, e lekarze kupowali działki, i na nich budowali niepubliczny ZOZ. W tym przypadku niektóre osoby korzystaj ze szczególnego wsparcia ze strony miasta. Niewtpliwie ta sytuacja bdzie przedmiotem komentarzy w rodowisku lekarskim. Działka na ulicy Piaskowej, to cisłe centrum Zielonej Góry i przedstawia inn warto ni działka na ulicy Kouchowskiej stanowica własno Pastwa Kuszczyskich. Radny p. Edward Markiewicz pytał, czy bezprzetargowe przekazania nieruchomoci, polegajce na czciowym przekazaniu gruntu i dopłacie gotówk jest zgodne z przepisami? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski wyjaniał, e nikt tego nie zakwestionuje. Pod wzgldem prawnym nie bdzie wtpliwoci. Natomiast zawsze bdzie dylemat, czy przekaza w drodze nieograniczonego przetargu wszystkie nieruchomoci. Radny p. Adam Dygas stwierdził, e w przypadku wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci w drodze zamiany, mog powsta wtpliwo, i jest to sytuacja niezdrowa. Jest wolny rynek i nie moemy kierowa si tylko tym, e kto wykupi wszystkie nieruchomoci wystawione do przetargu. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk odpowiadał: Miasto prowadzi polityk zmierzajc do poprawy wygldu i funkcjonalnoci centrum Zielonej Góry. Dlatego, uwaamy, e lepiej, aby taki orodek powstał w centrum miasta. Ponownie zabierajc głos radna p. Jolanta Danielak stwierdziła, e usytuowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na ul. Pisakowej stworzy konkurencj dla zielonogórskiego szpitala, który realizuje usługi medyczne na wysokim poziomie, w tym oddział neurologii i neurochirurgii. Oczekuje od Prezydenta Miasta zapewnienia, e działanie to ley w interesie miasta, i e nie naruszy równoci stosowania zasad obowizujcych w handlu nieruchomociami. W tym przypadku stosowane s szczególne warunki. Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski stwierdził: projekt uchwały podpisany jest przez radc prawnego i uwaam, e jest zgodny z przepisami. Obecnie w miecie brakuje nieruchomoci do sprzeday i praktycznie kada nieruchomo wystawion do przetargu zostanie kupiona, aby nastpnie odsprzeda j z kilkakrotnym zyskiem. Czy to jest interes miasta? Naszym celem jest taka sprzeda nieruchomoci, aby w krótkim czasie co na niej powstało. Radny p. Kazimierz Łatwinski pytał, czy działka pozyskana w wyniku zamiany jest objta planem? 1 projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 42 załcznik nr 2 2 projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 43 załcznik nr 3 2

3 Co wynika ze studium i jakie inwestycje mona na niej prowadzi? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski odpowiadał: praktycznie nie jest to działka samodzielna i nie mona postawi tam wolnostojcego obiektu. Mona j odsprzeda włacicielom przylegajcych domów, albo pozostawi na zasobach miasta. Radny p. Edward Markiewicz pytał, czy mona ogłosi przetarg ograniczony tylko do słuby zdrowia? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski odpowiadał, e taki zapis musiałby by ujty w planie. Na zakoczenie dyskusji przewodniczacy p. Kazimierz Łatwinski zaproponował, aby Komisja odstpiła od opiniowania projektu uchwały do czasu uzyskania dodatkowych informacji o realizacji postulatów rodowiska lekarskiego w zakresie nabywania nieruchomoci w drodze bezprzetargowej lub zamiany. Nastpnie Komisja w wyniku głosowania zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 42 - jednogłonie (4 głosami za ). Komisja w wyniku głosowania uznała, e odstpi od opiniowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci druk nr 43 i zwróciła si do Prezydenta Miasta o przedstawienie dodatkowych informacji dot. stosowania procedury bezprzetargowej przy zbywaniu nieruchomoci - (za- 3 głosy, przeciwnych głosów 0, wstrzymujcych si 1). Druk nr 48 Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolnoci oraz praca społecznie uyteczna druk nr Komisja bez dyskusji jednogłonie (4 głosami za ) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolnoci oraz praca społecznie uyteczna druk nr 48. Druk nr 51 Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniajcej uchwal w sprawie okrelenia zasad gospodarowania nieruchomociami stanowicymi własno lub bdcymi w uytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomoci na rzecz Gminy Zielona Gora o statusie miejskimi druk nr 49 oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci druk nr 51 Komisja po krótkiej dyskusji nie wydała opinii do projektu uchwały zawartego na druku nr 49 2 oraz do projektu uchwały zawartego na druku nr Komisja, z uwagi na wtpliwoci prawne wnosi do Prezydenta Miasta o przedstawienie dodatkowych informacji w sprawie. Druk nr 50A Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarzdzania Drogami p. Alicja Makarska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zmieniajacej uchwał sprawie budetu miasta na rok 2007 druk nr 50A w zakresie działania Komisji Gospodarki. Komisja bez dyskusji zaopiniowała pozytywnie jednogłonie (4 głosami za ) projekt uchwały Rady Miasta zmieniajacej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 druk nr 50A 4. Druk nr 55 Pani Beata Jilek Prezes ZWiK Sp. z o.o przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie cieków w miecie Zielona Góra druk nr projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolnoci oraz praca społecznie uyteczna druk nr 48 załcznik nr 4 2 projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia zasad gospodarowania nieruchomociami stanowicymi własno lub bdcymi w uytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomoci na rzecz Gminy Zielona Gora o statusie miejskim - druk nr 49 załcznik nr 5 3 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci druk nr 51- załcznik nr 6 4 projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu Miasta na rok 2007 druk nr 50A załcznik nr 7 3

4 Komisja zaopiniowała pozytywnie jednogłonie (5 głosami za ) projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie cieków w miecie Zielona Góra druk nr Druk nr 52, 53, 54, 56. Pani Anna Bazan Krzywoszaska z Wydziału Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska przedstawiła uzasadnienie do projektów uchwał zawartych na drukach nr 52 2, 53 3, 54 4 i Jednoczenie zgłosiła autopoprawk do druku nr 53 polegajc na skreleniu w 3 pkt 13. Komisja bez dyskusji jednogłonie (5 głosami za ) zaopiniowała pozytywnie: projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra druk nr 52; projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Zacisze druk nr 53 z autopoprawk do 3 polegajc na skreleniu pkt 13; projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, dla terenu Słoneczne druk nr 54; projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze druk nr 56; Ad.1.8 Komisja zapoznała si i przyjła do wiadomoci: pismo 6 z dnia 20 lutego 2007 r. Brokerskiego Biura Ubezpiecze s.c. Michał Kulczyski, Paweł Błaszczyk w sprawie udzielenia pomocy w staraniach dotyczcych wyboru biura brokerskiego, które obsługiwałoby ryzyka ubezpieczeniowe bdce w gestii Urzdu Miasta Zielona Góra, pismo 7 z dnia 21 lutego 2007 r. handlowców targowiska przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze w sprawie podjcia decyzji o przeprowadzenie przetargu ograniczonego do osób handlujcych na tym targowisku na sprzeda działki nr 191/9 o powierzchni 1.374m 2 Nr KW przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze, pismo 8 z dnia 9 lutego 2007 r Pana Krzysztofa Makowiaka w sprawie anulowania decyzji dotyczcej podziału nieruchomoci działka ewidencyjna 89 obrb geodezyjny 18 w Zielonej Górze przy ul. Chopina 24. Na powyszym posiedzenie komisji zakoczono. protokołowała: H. Witkowska PRZEWODNICZCY KOMISJI GOSPODARKI Kazimierz Łatwiski 1 projekt uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie cieków w miecie Zielona Góra druk nr 55 załcznik nr 8 2 projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra druk nr 52 załcznik nr 9 3 projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Zacisze druk nr 53 załcznik nr 10 4 projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Gora, dla terenu Słoneczne druk 54 załcznik nr 11 5 projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze druk nr 56 znacznik nr 12 6 pismo z dnia 20 lutego 2007 r. Brokerskiego Biura Ubezpiecze s.c. Michał Kulczyski, Paweł Błaszczyk w sprawie udzielenia pomocy w staraniach dot. wyboru biura brokerskiego, które obsługiwałoby ryzyka ubezpieczeniowe bdce w gestii Urzdu Miasta Zielona Góra załcznik nr 13 7 pismo z dnia 21 lutego 2007 handlowców targowiska przy ul. Zamkowej w Zielonej Górze w sprawie podjcia decyzji o przeprowadzeniu przetargu ograniczonego do osób handlujcych na tym targowisku działka ewidencyjna 89 obrb geodezyjny 18 w Zielonej Górze przy ul. Chopina 24 załcznik nr 14 8 pismo z dnia 9 lutego 2007 r. Pana Krzysztofa Makowiaka w sprawie anulowania decyzji dotyczcej podziału nieruchomoci działka ewidencyjna 89 obrb geodezyjny 18 w Zielonej Górze przy ul. Chopina 24 załcznik nr 15 4

5 5

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzili: Wacław Krawczyk Andrzej Radwaski Stanisław Gołda Roman Konieczny Ernest Nowak Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r.

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIX/09 przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 17 lutego 2011 r.

Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 17 lutego 2011 r. Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej z dnia 17 lutego 2011 r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 16 00 a zakończyło się o godz. 18 00 Posiedzeniu Komisji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$

5678958: +!); 7<9=>88:=3=8:=7?>= &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 2-34'$ 5678958: +!); 788:=3=8:=7?>=!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$ @!'/!!!" #!*/ $% &'!' ( ) %$ '!'*)'+')!"# "$%! &'()! (*+* '$'$,!+-#.!! '$!/! 0'.1 "2-34'$,,! & -!#%.!%/ 0 11 ='/ # >?!!234

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku

Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku Protokół Nr 34/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 wrzenia 2011roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDA NIERUCHOMOCI W oparciu o Rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie okrelenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy:

W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono nastpujce sprawy: Sprawozdanie z działalnoci Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku za okres od dnia 4 maja do 19 czerwca 2006 roku W tym czasie odbyło si pi posiedze Burmistrza Miasta i Gminy z zespołem kierowniczym i rozpatrzono

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej Rady m.st. Warszawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXXV/10 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009)

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) (do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) Z i e l o n a G ó r a, 1 4 l i s t o p a d a 2 0 0 8 I. Informacja o ilociowych składnikach mienia komunalnego Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan

Bardziej szczegółowo

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2010)

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2010) (do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2010) Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 0 9 I. Informacja o ilociowych składnikach mienia komunalnego Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX/1/2005. z XXXIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 24 maja 2005 r. w sali posiedze Ratusza /ul. Rynek 1/.

Protokół Nr XXXIX/1/2005. z XXXIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 24 maja 2005 r. w sali posiedze Ratusza /ul. Rynek 1/. Protokół Nr XXXIX/1/2005 z XXXIX sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 24 maja 2005 r. w sali posiedze Ratusza /ul. Rynek 1/. Na ustawowy stan 25 radnych w XXXIX sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r.

przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXII/08 przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r. EF A EDDDB A Załcznik Nr 2 Rozstrzygnicie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada własnych gminy zwizanych z uchwaleniem miejscowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

(TEKST UJEDNOLICONY)

(TEKST UJEDNOLICONY) (TEKST UJEDNOLICONY) PROTOKÓŁ KONTROLI Urzdu Miasta w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, (65-424 Zielona Góra), numer REGON 000654233, zwanego w dalszej czci protokołu kontroli Urzdem lub Urzdem Miasta.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w XXXVI sesji uczestniczyło 23 radnych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014

Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014 W sprawie 1. I/1/2010 01.12.2010 Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014r., kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni I ROLNICTWO 1 759 000. a) rodki Unii Europejskiej - kanalizacja 950 000. b) dotacja z NFO - kanalizacja 160 000

Szanowni Radni I ROLNICTWO 1 759 000. a) rodki Unii Europejskiej - kanalizacja 950 000. b) dotacja z NFO - kanalizacja 160 000 Szanowni Radni Szacunek dochodów do naszego budetu opracowano w oparciu o: wprowadzone zmiany do ustaw podatkowych, ustawe o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego oraz dane przekazane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo