przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z pón. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra 1. Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 10 lipca 2007 r. w godzinach od do Sesj otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Mariusz Woniak i p. Krzysztof Kaliszuk, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał: 1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112, 2) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A, 3) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121, 4) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr Zamknicie sesji. 1 Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 4 lipca 2007 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej Załcznik nr 1 2 Listy obecnoci Załcznik nr 2

2 Zmiana porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na rozszerzeniu porzdku o kolejny projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr 123 1, jako punkt 2 ppkt 5. Przewodniczcy obrad poddał wniosek Prezydenta Miasta (wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej), o zmian porzdku obrad pod głosowanie. Głosowanie zmiany porzdku obrad Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 22 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcy 1 głos. Porzdek obrad po zmianie 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał: 1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112, 2) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A, 3) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121, 4) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 122, 5) w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Halin Witkowsk z Biura Rady Miasta. 1 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr 123 Załcznik nr 3-5 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 2

3 2. ROZPATRZENIE I PODJCIE UCHWAŁ 2.1. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112 Na wstpie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, i projekt uchwały był przedstawiony na ubiegłej sesji (IX zwyczajna w dniu 26 czerwca br.) i w trakcie procedowania, na wniosek zgłoszony przez radnego Jacka Budziskiego, Rada w wyniku jawnego głosowania - wikszoci 16 głosów za, przy 7 głosach przeciw i przy 1 głosie wstrzymujcym - przerwała dyskusj i odroczyła głosowanie nad podjciem uchwały. Podczas przedstawiania projektu w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiciel Urzdu wprowadził autopoprawk do 4 ust. 1 polegajc na nadaniu punktowi 1 nowego nastpujcego brzmienia: 1) zakazuje si lokalizacji inwestycji mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko, wymagajcych obligatoryjnie sporzdzenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko, okrelonych w przepisach odrbnych, z wyłczeniem budowli okrelonych w 12 ust. 10 pkt 2 oraz dróg krajowych lub innych dróg publicznych. Po czym projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła p. Anna Bazan kierownik Biura Planowania Przestrzennego. Uzasadniała tre tej uchwały zwizana jest z ponowieniem procedury planistycznej wynikajcej z ustale Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego. Po rozpatrzeniu skargi Wojewody Lubuskiego w odniesieniu do uchwały z dnia 26 wrzenia 2006 r., kiedy to po raz pierwszy Rada uchwaliła ten dokument, na podstawie wyroku uchwała w swojej treci została zmieniona w odniesieniu do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tzn. Prezydent wprowadził poprawki do uchwały w odniesieniu do stawki procentowej wynikajcej ze wzrostu wartoci nieruchomoci oraz został poprawiony załcznik nr 2 zgodnie z uwagami Sdu. Opinie komisji 2 Przewodniczcy obrad poinformował, e projekt uchwały był skierowany do Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie z poprawk do 30 wnoszc o zastpienie proponowanej tam stawki w wysokoci 30%, zastpi stawk -25%. Stwierdził te, i przypomina sobie, i w dyskusji mówiono, i propozycja ta wnika z noweli ustawy o planowaniu przestrzennym. Nastpnie pytał wnioskodawc czy przyjmuje poprawk Komisji, jako autopoprawk? Pani Anna Bazan-Krzywoszaska potwierdziła, e tak. Dyskusja Radny p. Jacek Budziski na poprzedniej sesji na mój wniosek przestalimy procedowa nad t uchwał. Załoenie Klubu PiS było takie, e ten plan bdzie rozpatrywany na sesji sierpniowej. Został on włczony do porzdku obrad sesji nadzwyczajnej, praktycznie dostalimy porzdek obrad par dni temu. Z tego, co wiem, nie zebrały si komisje, które mogłyby rozwia wtpliwoci, które mieli zarówno radni PiS-u 1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 3

4 i Platformy. W zwizku z tym zastanawiamy si, czy jest sens głosowania tej uchwały na dzisiejszej sesji czy te zgodnie z załoeniami, nie przesun jej na sesj sierpniow? W połowie sierpnia komisje wyjaniłyby wtpliwoci radnych. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak wyjaniał ten projekt uchwały znalazł si po mojej interwencji w porzdku obrad. Przypomn, e pracowalimy nad nim 26 czerwca br., minło dziesi dni roboczych, jednym z podstawowych zada Rady Miasta jest uchwalanie prawa miejscowego przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzennego. My bez tych planów nie moemy robi tego, do czego zostalimy powołani, czyli ułatwia prowadzenia inwestycji. Myl, e było wystarczajco duo czasu, aby te wtpliwoci wyjani i myl, e nie ma przeszkód, aby głosowa ten projekt uchwały. Jeeli s wtpliwoci to prosz o ich przedstawienie, moe si je uda wyjani. Nie widz adnych powodów, aby na dwa miesice odwleka uchwał, która ma charakter podstawowy dla funkcjonowania Miasta. Radny p. Jacek Budziski jeeli dobrze pamitam, to nie były dwa tygodnie. Porzdek został nam dostarczony w czwartek, czy te w pitek. Członkowie Klubu PiS uwaali, e skoro przerwalimy procedowanie, to nie dlatego, e pojawi si na sesji nadzwyczajnej tylko, e bdzie czas a do sierpnia. Przypomn, e Klub PO te zgłaszał szereg uwag. Do głowy nam nie przyszło, e ta uchwała tak szybko wróci. Stanowisko Klubu Radnych PiS było nastpujce póki w tym planie zagospodarowania nie znajd si ostateczne rozwizania dotyczce spółki Aquarena, a Prezydent Miasta miał si t spraw zaj ponad dwa miesice temu i przedstawi nam koncepcj rozwizania kwestii spółki Aquarena, uwaamy e nie naley podejmowa decyzji zwizanych z planem zagospodarowania lub przynajmniej rozwia nasze wtpliwoci. Ale jak przed chwil powiedziałem czasu było zbyt mało. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki przypominam radnemu, e dwa tygodnie temu na sesji prosiłem o wyartykułowanie, jeeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wtpliwoci, w trakcie sesji. Powiedzielicie Pastwo, e chcecie to odsun. Uwaam, e bardzo dobrze, jeeli czego nie jestemy pewni na 100%, to przesumy to. Tydzie temu we wtorek odbyło si spotkanie z przedstawicielami klubów, gdzie przedstawilimy informacj, e bdziemy ten plan uchwala. Pytałem o wtpliwoci, dalej te wtpliwoci nie zostały wyartykułowane. Jeeli chodzi o kwesti Aquareny, ten zapis si nie zmienił. Dobrze Pastwo wiecie, e chcemy w tej spółce zakoczy i uzyska tereny, które s jej własnoci i prowadzimy rozmowy i ten temat, w trakcie spotkania był on omawiany. Myl, e niedługo dojdziemy do sfinalizowania tej sprawy i jeeli s jakie wtpliwoci, bo ja nie wiem, tutaj jest jaka taka w tej chwili dla mnie historia co w tym planie jest. Ja te nie wiem co - co budzi te wtpliwoci? To moe kto wreszcie powie jasno - jakie, z czego one wynikaj, a nie odkładajmy na kolejne spotkania? Radna p. Boena Ronowicz poniewa wywołane zostało to wtorkowe spotkanie przedstawicieli klubów z Panem Prezydentem to chciałabym powiedzie, e na tym spotkaniu oponowałam za wprowadzeniem akurat tego projektu uchwały na t sesj, poniewa równie byłam przekonana, e w normalnym trybie na sesj sierpniow ten plan wróci i bdzie uchwalany. Radny p. Jerzy Teichert chc zwróci uwag, e kwestie interpretacji zapisów w tym planie, kwestie niedomówie, wyjanie nie maj adnego znaczenia w tym momencie. Sprawa jest prosta, dotyczy dwóch terenów dotyczy to spółki Aquarena, ale te dotyczy to całego planu w tym obszarze. I to co bdziemy z tym terenem spornym chcieli zrobi, to i tak bdziemy mogli zrobi dopiero kiedy podejmiemy decyzj i przystpimy do jakichkolwiek działa proceduralnych przy tym planie. Odwlekanie tego do sierpnia, nie Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 4

5 zmieni faktu, e te tematy nie bd do koca jasne. Jeeli chcemy, to musicie mie wiadomo, e ten plan w całoci, poprzez takie działanie moemy odsun, o co najmniej pół roku, jeeli podejmiemy dalsze działania wyjaniajce - mało tego procedur. Łatwiej jest wzi ten plan dzisiaj w takim stadium jak tutaj został proceduralnie zaakceptowany, wszystko zostało zakoczone - e tak powiem przyj i wtpliwoci i decyzje, co do tych terenów spornych wyjani w procedurze dalszej, która te wszyscy wiemy, nie trwa miesic tylko trzy - cztery miesice i wtedy bdziemy dyskutowa na temat terenów spornych i co tam dalej ma by. A w tej chwili to dochodzimy do tego, e ani kawałek z tego planu nie bdzie przyjty. Mało tego moemy odsun, poprzez swoje działanie, o pół roku, co najmniej a moe i dłuej. Dzisiejsze przyjcie tego planu jest wskazane, a to, o czym mówimy moemy zostawi sobie na sesj sierpniow. Do tego czasu miejmy nadziej wyjani si wszystkie tematy, jeeli chodzi o te tereny sporne, i bdziemy musieli to procedowa, bo wiemy, e wyłoenie kolejne planu i dalsze działania te trwaj. Dzisiejsze przyjcie planu na pewno nam to ułatwi i nie bdzie destrukcyjnie wpływa na działalno Miasta. Radna p. Boena Ronowicz bardzo bym prosiła przewodniczcego o porzdkowanie zakresu wypowiedzi, bo ja odniosłam wraenie, e radny p. Teichert myli o przystpieniu do zmiany planu zagospodarowania, tak to wyraa, a my koczymy procedur poprzez przyjcie. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak chciałbym wyjani, e nie jestem a tak sprawny eby wyłapywa wszystkie omyłki jzykowe, kadego zabierajcego głos, ale bd si starał. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad przed przystpieniem do głosowania nad podjciem uchwały według projektu na druku nr 112 przypomniał wprowadzone autopoprawki, które dotyczyły: zmiany brzmienia 4 ust. 1 pkt 1 oraz zmiany w 30 stawki z 30% na 25%. Głosowanie druk nr 112 z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze podjła wikszoci 12 głosów za, przy 10 głosach przeciw i przy 2 głosach wstrzymujcych 1. 1 Uchwała Nr X/111/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze Załcznik nr 5-1 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 5

6 2.2. Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn, omawiajc pisemne uzasadnienie projektu 1. Pytania Radny p. Piotr Barczak czy Prezydent wniesie poprawk w postaci: w 1 pkt 10 b dodanie jeszcze jednej pozycji ze zmienion nazw dotychczasow: I chodzi o dział 900 rozdział 95 poz. 9 Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne, w tej chwili brzmi, przy ul. Działkowej prosiłbym o dodanie równie w nawiasie boisko sportowe, moe by po przecinku? Skarbnik Miasta przyjmujemy to jako autopoprawk. Przewodniczcy obrad prosił o sprecyzowanie treci autopoprawki. Radny p. Piotr Barczak podpowiem w poz. 11 tych samych wydatków jest konkretna nazwa projekt budowy boiska przy ul. Drzewnej. Natomiast rozumiem, e z tych rodków bdzie równie moliwo realizacji zatoki autobusowej i tego boiska. Nie wiem czy nawet nie bdzie najlepszy zapis, kiedy ucilimy to w ten sposób, e ptla autobusowa oraz boisko sportowe wtedy bdzie jasno dla wszystkich. Jeeli mog podpowiedzie wpisanie zamiast dotychczas: projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne przy ul. Działkowej projekt zatoki autobusowej oraz boiska sportowego. Mówimy oczywicie o małym boisku. Skarbnik Miasta zwracała uwag: zatoki autobusowe s w pasach drogowych, wic powinny by klasyfikowane w dziale 600. Natomiast to zagospodarowanie terenu jest w gospodarce komunalnej i std naleałoby pozostawi zapis: projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne przy ul. Działkowej i po przecinku wraz z boiskiem, pozostawiajc zatok. Radny p. Piotr Barczak oczywicie to przyjmuj, wiem, e Pastwo dziki tym rodkom bdziecie mogli ten projekt, jeeli wystarczy te na zatok autobusow wykona i słusznie. Natomiast w pierwszej kolejnoci boisko bdzie tam zrealizowane na tym terenie pozostawiamy, wic zapis Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne Skarbnik Miasta dodała - wraz z boiskiem przy ul. Działkowej. Autopoprawka: Dodanie w 1 pkt 10 b pozycji I Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne wraz z boiskiem przy ul. Działkowej. Przewodniczcy obrad to jest precyzyjne przedstawiona autopoprawka? Skarbnik Miasta potwierdziła, e tak. Opinie komisji 2 Komisja Budetu i Finansów projekt nie został skierowany do Komisji, natomiast dwie godziny pracowalimy nad nim bardzo gorco. Głosowanie 3 osoby za i 3 si wstrzymały, wic opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji. 1 Projekt uchwały zmieniajcy uchwał budetu miasta na rok druk nr 118A Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 6

7 Komisja Edukacji i Wychowania opinia pozytywna poinformowała p. Aleksandra Mrozek przewodniczca Komisji. Wobec braku zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały według projektu na druku nr 118A z jedyn poprawk, która została przyjta jako autopoprawka. Głosowanie druk nr 118A z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 podjła jednogłonie 22 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn 2. Uzasadniała - wnioskujemy o zwikszenie budetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwot ,- zł. S to rodki pochodzce z sektorowego programu operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich i dofinansowania przez stowarzyszenie Gmina Euroregion Sprewa Nysa Bóbr. Wnosimy o zwikszenie o kwot ,- zł ponadplanowych dochodów Miasta zwizanych z wydatkami, które wygasły 30 czerwca 2007 r. Na grudniowej sesji Rada uchwaliła wydatki niewygasajce i nie wszystkie zostały zrealizowane do 30 czerwca 2007 r., std wnioskujemy o wprowadzenie tych rodków do budetu Miasta. Wnosimy o zwikszenie wydatków budetu Miasta o kwot ,- zł - szczegółowy opis zada znajduje si w uzasadnieniu. Ponadto Prezydent Miasta, w ramach autopoprawki wnosi o zwikszenie o kwot ,- zł dwóch zada: ,- zł na opracowanie dokumentacji chodników w kwartale ulic Chmielna, Gronowa, Letnia, Wrocławska i kwota ,- zł dla Zespołu Szkół Edukacyjnych na remont wzła cieplnego. W zwizku z tym w projekcie uchwały budetowej zwikszy si deficyt budetu Miasta z kwoty ,- zł do kwoty ,- zł. Poza tym w projekcie uchwały zwiksza si kwot udzielanych porcze - upowania si Prezydenta Miasta do udzielenia porczenia dla innych jednostek powizanych z miastem tj ,- zł porczenia dla Zakłady Wodocigów i Kanalizacji. Na poprzedniej sesji Rada podjła uchwał o udzieleniu takiego porczenia. Ponadto na sesji padziernikowej w 2006 r. Rada równie podjła uchwał o udzieleniu porczenia dla Zakłady Wodocigów i Kanalizacji na stacj uzdatniania wody przy ul. Wojska Polskiego. Std, aby moc podpisa porczenie wnosimy o zwikszenie kwoty upowanienia do udzielania porcze i gwarancji. Prezydenta Miasta p. Janusz Kubicki były wtpliwoci odnonie nazwy zadania zwizanego z Internetem. Nasza propozycja: Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego. Dlatego dzisiaj doprecyzujmy nazw tego zadania. Przyjm j w formie autopoprawki. 1 Uchwała Nr X/112/07 zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121 Załcznik nr 3-3 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 7

8 Radna p. Boena Ronowicza proponowana była zmiana nazwy zadania: Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego, w szczególnoci miastem bezprzewodowego internetu. Radny p. Artur Zasada - na Komisji Budetu i Finansów, o ile dobrze pamitam była mowa o szczegółowoci w celu utworzenia sieci bezprzewodowego Internetu na terenie całego Miasta. Dlatego prosz o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. Przewodniczcy p. Adam Urbaniak jestem zmuszony interweniowa. Przypomn, e jestemy w punkcie obrad - pytania do wnioskodawcy. Poniewa nie ma wicej pyta, ten punkt obrad zamykam. Opinie komisji 1 Przewodniczcy p. Adam Urbaniak projekt nie został skierowany do Komisji, natomiast Komisja Budetu i Finansów na tym projektem dyskutowała. Komisja Budetu i Finansów - opinia pozytywna. Głosowanie: 5 głosów za, 1 głos przeciwny, 2 głosy wstrzymujce. Naley pamita, e był poprawiony zapis dot. nazwy zadania i Pan Prezydent przyjł to, jako autopoprawk poinformował radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji. Dyskusja Przewodniczcy p. Adam Urbaniak o ile pamitam na posiedzeniu Komisji nie przyjto wniosku w tym zakresie. Była tylko rozmowa na ten temat. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk rozumiem, e radnym z Platformy Obywatelskiej chodzi o to, eby ten projekt obejmował moliwo uzyskania bezpłatnego dostpu do Internetu na terenie całego Miasta. Chciałbym jednak wskaza, e projekt pod t nazw, któr zaproponowalimy ma startowa do konkursu do LRPO. Std uwaamy, e nazwa projektu jest dobra. Natomiast proponuj inne brzmienie w ostatnim zdaniu opisu tego zadania: po przecinku midzy innymi poprzez stworzenie moliwoci dostpu do bezprzewodowego Internetu na terenie całego Miasta. Przewodniczcy p. Adam Urbaniak Panie Prezydencie nie satysfakcjonuj nas zapisy uzasadnienia projektu uchwały w tym zakresie. Rozmawialimy o tym, eby w załczniku nr 6 do budetu Miasta, przy nazwie zadania - wykaz działa inwestycyjnych - było wyrane odniesienie si do tego, e chodzi o Internet bezprzewodowy na terenie Miasta. Argument, e nie mona wpisa, bo LRPO nie pozwala, jest zgłoszony dopiero teraz. Prezydenta Miasta p. Janusz Kubicki uwaam, e intencje mamy wszyscy takie same. Nie ma klubu, który w tym zakresie miałby inne zdanie ni pozostałe. Uwaam, e propozycja, któr zgłosiła radna p. Boena Ronowicz jest wyczerpujca i jeli bdzie zgoda, to jestem gotów przyj w formie autopoprawki. W zwizku z tym proponuj zarzdzi krótk przerw, aby redakcyjnie uzgodni zapis. Przewodniczcy p. Adam Urbaniak zarzdzam przerw do godz Po przerwie wznowiono obrady: 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 8

9 Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk wspólnie z radn p. Boena Ronowicz i radnym p. Arturem Zasada uzgodnilimy, e nazwa projektu ma nastpujce brzmienie: Zielona Góra miastem społeczestwa informacyjnego oraz powszechnego dostpu do bezprzewodowego Internetu. Radny p. Artur Zasada w punkcie 5 kwota ,- zł na przygotowanie i realizacj nowych projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, na Komisji Budetu i Finansów zastanawialimy si nad tym i szczerze powiedziawszy gdybymy mieli si zastanowi nad czym mniej potrzebnym, to byłby problem. Poniewa wydajemy ,- zł na projekt Udział partnerów niemieckich w XI Targach Motoryzacji AUTO 2007 w Drzonkowie to jeszcze przekonuje nas to, e przyjad do nas partnerzy z Niemiec i bd mówili o dokumentach potrzebnych przy rejestracji samochodów. Natomiast program regionalny Platformy gospodarczej Zielona Góra Cottbus, a w szczególnoci - przygotowanie do preselekcji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wzbudziło nasze szczere zainteresowanie. I gdyby było tak, e mielibymy wyda ,- zł z własnych pienidzy, to na pewno nie zagłosowalibymy za tym. Wiem, e te pienidze maj trafi z Unii, a z naszej kieszeni 25%. Prosz Prezydenta Miasta o udzielenie odpowiedzi na pytanie - ile bdzie kosztowała realizacja tych trzech projektów? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk jestemy w trakcie kocówki okresu, kiedy moemy jeszcze wykorzystywa projekty regionalne. Po spotkaniu z władzami Miasta Cottbus uzgodnilimy, e bdziemy chcieli maksymalnie wykorzysta rodki, które w Euroregionie s jeszcze do koca padziernika tego roku. Natomiast, jeli chodzi o dofinansowanie tych projektów to: 75% jest z Unii Europejskiej, 10% z Budetu Pastwa, a wkład własny wynosi 15%. Nie jest to, wic 25%. Jeli chodzi o przedstawione projekty euroregionalne, to na pewno program Udział partnerów niemieckich w XI Targach Motoryzacji AUTO 2007 w Drzonkowie jest dla nas wanym projektem, bo jest to pokłosie projektu inwestycyjnego, który tam zaistniał. Projekt zwizany z platform gospodarcz ma słuy temu, aby mona było przygotowywa spotkania i dokumentacj dot. projektu inwestycyjnego, o którym bdzie mowa przy rozpatrywaniu propozycji przeznaczenia ,- zł na nabycie nieruchomoci przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze. Zgodnie z tym, o czym informowalimy zostały uzgodnione 4 projekty midzy Zielon Gór a miastem Cottbus, które bd finansowane w przyszłoci, jako inwestycyjne ze rodków Unii Europejskiej. W tych czterech projektach jest m.in. Platforma gospodarcza Zielona Góra Cottbus i rodki w ramach małego projektu regionalnego maj słuy na przygotowanie tego i równie w zakresie 15% wkładu Miasta Zielona Góra. Natomiast sam projekt Platformy gospodarczej Zielona Góra Cottbus, uzgodniony wspólnie przez władze Zielonej Góry i Cottbus ma za zadanie wyremontowa oraz wyposay obiekty w obu miastach dla organizacji gospodarczych, które miałyby podj ze sob współprac. My wybralimy, naszym zdaniem najlepsze miejsce budynek na przeciw Izby Rzemielniczej. W zeszłym tygodniu odbyło si spotkanie z Miastem Cottbus, jeli chodzi o przygotowanie konferencji ekologicznej. Bdzie to nastpny projekt dofinansowany w 15% i m.in., jeeli si okae, e marszałek wczeniej ogłosi nabór do preselekcji, to musimy si te odpowiednio przygotowa i kilkanacie wniosków do preselekcji, do LRPO złoy. Std te, ta kwota w wikszoci wróci do Miasta, ale w przyszłym roku, poniewa obecnie proces rozliczania i przechodzenia pienidzy poprzez Euroregion - Urzd Wojewódzki - Ministerstwo Obrotu Regionalnego Ministerstwo Finansów Poczdam Bruksel i z powrotem trwa, co najmniej 12 miesicy. Natomiast niewykluczone, e jeszcze na sierpniowym spotkaniu z Miastem Cottbus, które odbdzie si 22 sierpnia uzgodnimy, e jeeli zostały jeszcze jakie rodki w euroregionie, to jaki projekt zwizany np. z promocj, wykonamy i musimy mie na to rodki, poniewa nie były one zapisane w budecie miasta. Trudno było wiedzie, e Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 9

10 tak duo rodków w Euroregionie zostanie do wykorzystania i e nowe władze Cottbus bd chtnie z nami współpracowa. Radny p. Artur Zasada mamy podan ogóln kwot ,- zł. Brakuje wyszczególnienia kwot na poszczególne projekty. W imieniu Platformy Obywatelskiej - czuje si zaskoczony, poniewa dwie godziny na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów w rozmowie z Prezydentem mówilimy, e jeeli przeznaczymy ,- zł na zakup tych dwóch lokali uytkowych, to m.in. dlatego, eby mie cało obiektu we władaniu. Warto tego obiektu wzronie i bdziemy mogli go sprzeda. W zwizku z tym, przed głosowaniem prosz o krótk przerw. Prezydenta Miasta p. Janusz Kubicki w trakcie spotkania ustalilimy dwie rzeczy i prosz abymy si trzymali ustale. Pierwsza - polegała na tym, e chcemy zakupi dwa pitra i to zostało ustalone, i e w trakcie sesji chcemy to zrealizowa. Druga wrócimy do dyskusji i ustalimy, jakie bdzie przeznaczenie tego obiektu. Mówiłem, e chc przeznaczy ten obiekt dla organizacji gospodarczej. Klub Platformy Obywatelskiej twierdził, e lepiej obiekt sprzeda. Chciałbym, aby w dniu dzisiejszym, nie przesdza o tej sprawie. By moe po rozwiniciu tego projektu bdziemy w stanie przekona pozostałe kluby, aby organizacje gospodarcze w miecie posiadały siedzib, poniewa jest szansa na skorzystanie ze rodków na wyremontowanie tego obiektu. Jeeli Zielona Góra bdzie chciała uczestniczy w tym projekcie, to bdziemy musieli znale inny obiekt, który bdzie spełniał podobne kryteria. Jako Prezydent Zielonej Góry dzisiaj nie przesdzam o tym, e ten obiekt zostanie przeznaczony na organizacje gospodarcze. Natomiast chciałbym, abymy równie dzisiaj nie przesdzali, e zostanie sprzedany. Chc, abymy mieli czas na kolejne spotkanie w trakcie, którego przedstawimy racje Prezydenta i klubów. Wówczas podejmiemy ostateczn decyzj, co do przeznaczenia tego obiektu. Natomiast uwaam, jak wikszo radnych, e powinnimy dokona zakupu całoci tego budynku. Radny p. Jacek Budziski prosił o wyjanienie, na co dokładnie przeznaczone bd rodki finansowe zapisane jako dofinansowanie zada zwizanych z utrzymaniem czystoci i zieleni w miecie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki w zwizku z tym, e wszyscy radni nie znaj uzasadnienia - myl, e nic si nie stanie i w formie autopoprawki zdejmuj kwot 95 tys. zł. Gdy wszyscy radni bd przekonani, bo dzisiaj nie wszyscy wiedz, wrócimy do tej sprawy na kolejnej sesji. Myl, e do tego czasu damy sobie rad. Radny p. Jacek Budziski nie to, e podwaam Paski pomysł, ale to miasto uwaa, e trawa za szybko ronie i potrzebna jest wiksza liczba pienidzy na tego typu zadania. Jak Pan do tego wróci w sierpniu lub wrzeniu, to bdzie musztarda po obiedzie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nie uywam musztardy do obiadu, poradzimy sobie z tym i wrócimy do sprawy na kolejnej sesji. Myl, e bdzie wtedy prociej. Dzisiaj nie dyskutujmy w zakresie tej kwoty. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak sprawa miałaby inny przebieg, gdybymy od pocztku byli informowani, i chodzi o wykoszenia traw przy blokach a nie w pasach drogowych. Std zamieszanie. Kolejny problem z dyskusji czy Prezydent widzi jaki pomysł abymy tutaj rozstrzygnli kwesti, e nieruchomoci, które bd kupowane nie bd remontowane na wykorzystywane na własne cele tylko przeznaczane do sprzeday w przetargu? Zapisujemy w budecie rodki na kupno. Apelujemy, eby ta nieruchomo zakupiona za te rodki była nastpnie jako cało odsprzedana po to eby kto ten budynek zagospodarował. W centrum miasta mona dosta dobr cen. I taka był nasza idea, czy Pan Prezydent t idee podtrzymuje? Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 10

11 Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki tak chc kupi ten budynek i przekona radnych do tego eby zrobi tam siedzib organizacji gospodarczych, jeeli nie uda mi si przekona radnych, to budynek sprzedamy. Nie wiem, jakiego wicej zapewnienia ode mnie Pastwo oczekujecie. Po czym przewodniczcy obrad na wniosek przewodniczcego Klubu Radnych PO ogłosił krótka przerw. Po przerwie. Przewodniczcy obrad - prosił Prezydenta Miasta o przypomnienie deklaracji w sprawie lokali w budynku przy ul. Reja 6. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki powtórz po raz kolejny, jeeli nie uda mi si przekona do Rady, aby w tym budynku znalazły si organizacje gospodarcze, to ten budynek przeznaczymy do sprzeday. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak prosił o podsumowanie autopoprawek. Skarbnik Miasta na ten moment zwracam uwag, aby zmieni punkt 6, 7, i 8. W pkt 6) zwiksza si deficyt budetu o kwot ,-zł; 7)zwiksza si wysoko wieloletniego kredytu bankowego o kwot ,-zł; 8) zwiksza si limit zobowiza z tytułu kredytów i poyczek zaciganych na finansowanie zada inwestycyjnych o kwot ,-zł. Jest to zwizane z autopoprawkami Prezydenta Miasta. Przewodniczcy obrad dodał i oprócz tego: zmiana nazwy zadania w zakresie uzgodnionym oraz jako autopoprawki dwie pozycje: 10 tys. zł - dokumentacja kwartału, chodniki i 100 tys. zł na szkoł. Nastpnie po krótkiej wymianie zda stwierdził, e chodzi o to, e w tej uchwale wprowadzamy zmian 10 tys. zł (dokumentacja kwartału - chodniki) a na przyszły rok 40 tys. zł. W tym roku wprowadzamy 10 tys. zł i na to jest zgoda. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki mam tak propozycj, od tego zadania inwestycyjnego nie uciekniemy. Po dokładnym ustaleniu, w zwizku z tym, e s pewne wtpliwoci, na kolejnej sesji zapiszemy t kwot i to powinno wszystkich w tym momencie zadowala. Bdzie to zadanie na przyszłej sesji wprowadzone i myl, e to bdzie najprostsze rozwizanie i dobrze si do tego przygotujemy. Przewodniczcy obrad pozostaje, wic kwota 100 tys. zł - autopoprawka dot. Zespołu Szkół Edukacyjnych. W zwizku z tym w pozycji punktu 6 projektu uchwały zwikszenie deficytu wyniesie - o zł i dalej (pkt 7) zwikszenie wysokoci wieloletniego kredytu bankowego o zł i (pkt 8) zwikszenie limitu zobowiza o kwot zł. Po czym przystpił do głosowania nad podjciem uchwały według projektu na druku nr 121 z autopoprawkami. Głosowanie druk nr 121 z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 podjła jednogłonie 24 głosami za 1. 1 Uchwała Nr X/113/07 zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 Załcznik nr 5-3 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 11

12 2.4. Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 122 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 122 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn 1. Uzasadniała projekt uchwały jest o zwikszeniu budetu o kwot 33,5 tys. zł, dotyczy to wynagrodze pracowników Urzdu Miasta z tego: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwot ,-zł; 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwot 4.814,-zł; 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwot 686,-zł. W trakcie prac nad projektem członkowie komisji zgłosili wniosek o zwikszenie zatrudnienia o 3 etaty w Wydziale Geodezji. Prezydent przyjł wnioski Komisji Budetu i Finansów jako autopoprawki w zwizku z tym w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników niezbdna byłaby kwota na okres piciu miesicy 70 tys. zł; 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,-zł; 4120 Składki na Fundusz Pracy ,-zł. W konsekwencji zwikszy si deficyt budetu o kwot ,- zł; wieloletnie kredyt o kwot ,-zł zwikszy si limit zobowiza z tytułu kredytów i poyczek zaciganych na finansowanie zada biecych o kwot ,-zł. Przewodniczcy obrad projekt uchwały nie był kierowany do adnej komisji, ale Komisja Budetu i Finansów zajmowała si projektem. Opinie komisji 2 Komisja Budetu i Finansów po uwzgldnieniu wniosku radnego p. Urbaniaka 7 osób głosowało - za, 1 - przeciw, czyli opinia pozytywna poinformował przewodniczcy Komisji p. Artur Zasada. Dyskusja Radna p. Boena Ronowicz Panie Przewodniczcy, Panie Prezydencie, Szanowna Rado miesic temu Rada zaakceptowała projekt uchwały zmieniajcej poziom wynagrodzenia w Urzdzie Miasta o kwot 240 tys. złotych na 12 etatów. Byłam przeciwna temu m.in.: ze wzgldu na wydarzenia, które miały miejsce nieco póniej. Jednym z motywów uzasadniajcych wzrost wynagrodze było stworzenie Wydziału Pozyskiwania rodków Europejskich i pozyskania ludzi do pracy w tym wydziale. Chc powiedzie, e nie przeprowadzono jednoznacznie analizy kwalifikacji pracowników, którzy w Urzdzie Miasta pracuj, mimo, e Pan Prezydent jest po organizacji i zarzdzaniu, a na pewno taki dział jak zarzdzanie personelem był w czasie studiów. Chc powiedzie, e w ostatnim czasie z Urzdu Miasta pozbyto si pracownika, który znakomicie władał jzykiem angielskim, angielskim biznesowym i jednoczenie był po studiach podyplomowych finansowanych przez Urzd Miasta dot. pozyskiwania rodków z Unii Europejskiej. W midzy czasie nastpiły przesunicia finansowe w zakresie wynagrodze pomidzy pracownikami. Jednym zabierano wynagrodzenia, innym dokładano, póniej wnioskowano, aby zabra. Przyznam, e ta polityka kadrowa, która w Urzdzie wystpuje ma znamiona raczej polityki emocjonalnej ni merytorycznego uzasadnienia. Na to nakłada si jeszcze brak miejsca pracy dla poszczególnych urzdników. W budecie miasta na ten rok została ujta kwota na dokumentacj projektow rozbudowy Urzdu Miasta, poniewa cz wydziałów w tej chwili pracuje w nagannych warunkach. Przypomn, e bardzo szumnie mówiono o przyjmowaniu i obsłudze inwestorów w Urzdzie Miast. Korzystajc z usług Urzdu byłam zaskoczona, w jakich warunkach przeprowadzany jest przetarg na 1 Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 122 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 12

13 korytarzu, w ciemnym miejscu, z ograniczonym dostpem do innych urzdników i to dla potencjalnych inwestorów. Byłam zaszokowana propozycj zwikszenia poziomu wynagrodze w Urzdzie Miasta poprzez zwikszenie zatrudnienia w pierwszej wersji - 8 etatów, w tym projekcie uchwały zredukowano do 2 etatów a po Komisji Budetu i Finansów zwikszono do 5. Aby skoczy ju problem wynagrodze, etatów wnioskuje, aby w tej uchwale zwikszy kwot na wynagrodzenia do 180 tys. złotych i jednoczenie zabezpieczy wynagrodzenia 8 nowo zatrudnionych pracowników. Takie wnioski były składane przez naczelników Wydziału Geodezji, Wydziału Komunikacji oraz Biura Planowania Przestrzennego. Myl, e skoczymy ju w tym roku kolejne dokładanie do wynagrodze, a to pozwoli Panu Prezydentowi na racjonalne gospodarowanie kadrami. Radny p. Artur Zasada przypomn, e w tym roku po raz trzeci dajemy Panu Prezydentowi pienidze na fundusz płac, m.in. na rozsdn gospodark etatami w Urzdzie Miasta. I okazuje si, e włanie teraz te pienidze s najbardziej potrzebne. W dniu wczorajszym naczelnik p. Szczepaski pokazał nam, w jaki sposób miasto w niedługim okresie czasu moe straci olbrzymi ilo pienidzy w zwizku z tym, e rzeczywicie brakuje mu pracowników. Straci je w tedy, kiedy nie bdziemy przygotowani do wystpowania przeciwko osobom, które planuj posi ziemi miejska z tyt. zasiedlenia. I co ciekawe on prosił nas o pomoc, natomiast Prezydent radnych oficjalnie nie prosi. Taka sytuacja jest do dziwna i dzisiaj na Komisji Budetu i Finansów miała miejsce. Radny opozycyjny p. Adam Urbaniak prosił Prezydenta o to, eby dał swojemu podwładnemu naczelnikowi 3 dodatkowe etaty w celu lepszej pracy w Urzdzie. Przypomn, e po raz pierwszy pienidze zostały wydane, tak jak zostały wydane, o czym pisały media i o czym, mówił radny p. Budziski. Miesic temu poproszono nas o kolejne 12 etatów, poniewa magistrat doszedł do wniosku, e bez odpowiedniego Wydziału Promocji a take Wydziału Pozyskiwania Funduszy Europejskich nasze miasto bdzie stało w miejscu, e stracimy pienidze, które przyjd. A teraz po trzech tygodniach okazuje si, e tak naprawd najwaniejsze miejsca w Urzdzie, gdzie rzeczywicie s potrzebne etaty nie zostały tak naprawd do tej pory ujawnione. S one ujawniane w prywatnych rozmowach naczelników i to radni, a nie Prezydent musz si zastanawia, co zrobi, eby Urzd funkcjonował w sposób prawidłowy. Wiem, e Prezydent Miasta jest rozliczany przez mieszaców raz na cztery lata, ale nie wydaje mi si celowe czekanie kolejnych trzech lat tylko po to, eby udowodni, e co było nie tak. Po raz kolejny ponawiam prob i wiem, e Prezydent si do tej proby przychyla i wiem, e jest planowana etatyzacja. Mam nadzieje, e rozpocznie si jak najszybciej. Moe si okaza, e co niektórzy naczelnicy tych etatów maj za duo a ci, którzy maj za mało otrzymaj wicej. W kadej rozsdnie działajcej firmie taka etatyzacja jest prowadzona. Nieoficjalnie wiemy, e sprawy dot. promocji miasta nie s załatwiane w tym wydziale, tylko przez inne wydziały, które przygotowuj dokumentacj i prowadz rozmowy z inwestorami. Radny p. Jacek Budziski przypomn, e przez cał ubiegła kadencj Klub Radnych SLD w myl swojej złotej sentencji z nami wszystko, bez nas nic a obecny tu radny p. Edward Markiewicz niejednokrotnie na spotkaniach cił równo etaty m.in. do Wydziału wiadcze Rodzinnych, które chciała stworzy Prezydent Ronowicz. Dzisiaj prawdopodobnie zgodzimy si na dodatkowe etaty do Wydziału Komunikacji i po raz pierwszy opozycja zaproponowała stworzenie dodatkowych etatów. Uwaam jednak, e pracujemy w jakie mgle. Przypomn, e na poprzedniej sesji po raz kolejny zwróciłem uwag, e nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie dot. obniek płac z podziałem na wydziały i biura. Otrzymałem tylko tabel z podwykami. To Pan Prezydent Kubicki publicznie tłumaczył, e po to były podwyki, e były obniki i, e sprawiedliwo dziejowa tego wymagała. Jeszcze raz zwracam si do Prezydenta Miasta, kiedy otrzymam tabelaryczne Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 13

14 zestawienie obniek? Chc porówna, czy to był system naczy połczonych, czy to było na zasadzie - bo tak chc. My nic wicej nie zrobimy, póki zapowiadana przez Prezydenta Kubickiego etatyzacja nie dokona si. Postuluj wic, aby zrobił j jak najszybciej. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki padło wiele słów, niektóre bardzo przykre. To prawda, e skoczyłem zarzdzanie i marketing było co na temat zarzdzania personelem. Ale przykre jest to, e jak przyszedłem do Urzdu to spodziewałem si bałaganu, ale to, co zastałem te jest na be tylko troch gorzej. Rozmawialimy z radnymi i zdaj sobie spraw z tego, e kady z naczelników zawsze wnioskuje o zwikszenie etatów. W trakcie rozmów z klubami przedstawiłem koncepcj polegajc na tym, eby Wydział Komunikacji pracował dwa dni w tygodniu dłuej - do godz Uwaam, e dwa etaty do Wydziału Komunikacji s w sposób merytoryczny i racjonalny uzasadnione. Ten sam problem, który przedstawia naczelnik Wydziału Geodezji równie i ja przestawiałem radnym. By moe radni mi nie wie, ale trudno i tak si w yciu zdarza - przyszedł naczelnik i mu uwierzono. Chc powiedzie, e takie działania prowadzimy i eby, co chwil do tego tematu nie wraca uwaam, e naley w pierwszej kolejnoci w Urzdzie przeprowadzi etatyzacj. Ten ruch powinien by zrobiony dawno. Jeeli chodzi o rozbudow Urzdu, to zostały ogłoszone dwa przetargi. Na dzie dzisiejszy nie ma chtnych podjcia si zaprojektowaniem rozbudowy Urzdu i to te jest problem. Natomiast Miasto na pewno moe straci rodki unijne, jeeli nie bdzie dobrze do tego przygotowane. Radna p. Boena Ronowicz myl, e to magiczne słowo etatyzacja nie rozwie problemu z etatami w Urzdzie Miasta. Wicej kolejny audyt pn. etatyzacja wie si z wydatkowaniem kolejnych 24 tys. złotych, bo ju jaki audyt z Aqaren został zrobiony i ley. Myl, e audyt z zakresu obowizków i etatów w Urzdzie Miasta z powodzeniem mogłyby zrobi osoby, które zajmuj si kadrami. Natomiast te pienidze faktycznie przeznaczy na zatrudnienie i by moe wzrost wynagrodze tych pracowników, którzy obecnie w Urzdzie Miasta pracuj. Ponawiam swój wniosek Prezydent na Komisji Budetu i Finansów zaakceptował zwikszenia wydatków Miasta na wynagrodzenia do kwoty 180 tys. złotych i zatrudnienia 8 osób na 8 etatach. Kwot ,- zł proponuj zastpi kwot ,- zł. Radny p. Edward Markiewicz przypomn, e na poprzedniej sesji z podobnym wnioskiem wystpiłem i jak najbardziej popieram wniosek radnej p. Ronowicz. Chc powiedzie równie, e nie powinnimy niczego dziwnego upatrywa w tym, e radni z trosk przypatruj si dodatkowym etatom w Urzdzie Miasta. Myl, e wszyscy troszczymy si o to, aby nie były one tworzone bez potrzeby. Dlatego jest to szczególn domen opozycji, bo włanie ona zajmuje si rónymi tego typu sprawami. Przykro mi, e Pan radny Budziski zapomina, e w poprzedniej kadencji, przy tworzeniu etatów siedział cicho i nic nie mówił. Oczywicie zajmowalimy si z trosk tymi sprawiam, i przypomn, e bez głosów radnych SLD nie powstałby Wydział wiadcze Rodzinnych i dodatkowe etaty. To oni włanie te sprawy przegłosowali, i nie jest dziwne, jeli si dopytywali. Ja nie dziwie si, jeli dzisiaj równie Pan radny Budziski o te sprawy si dopytuje. Radny p. Adam Dygas dyskusja jest troch dziwna, dlatego, e wyglda na to, e radni maj decydowa o tym - gdzie maj by etaty i ile. To nie powinno nas interesowa. Zatwierdzilimy ostatnio zwikszony budet po to, aby Prezydent miał swobod w decydowaniu - kogo zatrudni i gdzie. Nie dyskutujmy tutaj czy etaty s potrzebne, czy nie. Natomiast moemy dzisiaj ustali, co jeszcze potrzeba. Rozumiem, e jako gospodarz Prezydent musi wiedzie, e bd 2-3 etaty w rezerwie, bo mog wyj przepisy, które bd wymagały wikszej obsługi i nie dyskutujmy cigle gdzie i kto ma tu pracowa. Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 14

15 Radny p. Jacek Budziski radny p. Markiewicz po czci ma racj, e w poprzedniej kadencji radni SLD z trosk przygldali si etatom i z bardzo du trosk ciło te etaty. Przypomn, e odwrotnie ni teraz ówczesna opozycja nie zgadzała si na tak ilo etatów, któr zaproponowała Prezydent Boena Ronowicz, szukajc jakiegokolwiek pretekstu, aby te etaty okroi. Nie zapomn spotkana, gdzie Pani Skarbnik tłumaczyła, e te etaty s bezwzgldnie potrzebne a Pan si odwrócił i wyszedł. Natomiast odnoszc si do stwierdzenia Pana Prezydenta, e naczelnik p. Szczepaski zdołał radnych przekona a on nie, to mam nadzieje, e na sesji sierpniowej spotkamy si z Panem Szczepaskim nadal, jako naczelnikiem. Radny p. Mirosław Bukiewicz jak to jest, e radni SLD i radni PiS chc nagle zwikszenia iloci pracowników w Urzdzie Miasta? Zamiast przebija si propozycjami moe lepiej sprawdzi, czy wszyscy w Urzdzie pracuj na swoich miejscach. Na pewno przydałaby si pewna racjonalizacja. Nie zapominajmy, e to płac mieszkacy Miasta. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki czułem si troch dziwnie, bo jak radny powiedział, to ja powinienem walczy o ilo etatów a doszło do licytacji ile mi da. Oczywicie nie wiadczy to le o radnych, jednak w pewnym sensie jestem zdziwiony, e tak lekk rk wydajemy pienidze miejskie. Nie dajmy si zwariowa, bo za chwil bdzie tak, e kady przyjdzie i kady bdzie chciał. Zakoczmy to. Poczekajmy, co wyjdzie i jaka fizycznie jest potrzeba urzdników w poszczególnych komórkach. Wówczas bdziemy mogli dyskutowa i nie wracajmy do przeszłoci. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad wnioskiem poprawki radnej p. Boeny Ronowicz polegajcej na zastpieniu kwoty ,- zł kwot ,- zł. Stwierdził, e Prezydent wyraził zgod na t zmian na Komisji Budetu i Finansów i rozumiem, e jak wyraził zgod to moemy głosowa poprawk bez zarzutu, e dokonujemy zmiany budetu zwikszajc deficyt bez zgody organu wykonawczego. Opinia Komisji Budetu była pozytywna do projektu i wniosku poprawki przyjtej jako autopoprawk, zwikszajcej wydatki do kwoty 80 tys. zł. Głosowanie poprawki Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania poprawki nie przyjła. Wyniki głosowania: za przyjciem poprawki 8 głosów, przeciw 12 głosów, wstrzymujcych 4 głosy. Nastpnie przewodniczcy obrad przeszedł do głosowania nad podjciem uchwały według druku nr 122 z przyjt autopoprawk. Głosowanie druk nr 122 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 podjła wikszoci 21 głosów za, przy 1 głosie przeciw i przy 2 głosach wstrzymujcych 1. 1 Uchwała Nr X/114/07 zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007 Załcznik nr 5-4 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 15

16 2.5. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr 123 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniajc projekt stwierdził - przed chwil przyjlimy uchwał budetow, w której Pastwo wyrazilicie zgod na to abymy dokonali przejcia lokali, a teraz potrzebujemy jeszcze zgody abymy mogli zakupi nieruchomo, któr wczeniej w trakcie podejmowania uchwały przegłosowalimy. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak z uwagi na brak pyta, opinii komisji i zgłosze do dyskusji przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 123 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego podjła jednogłonie 24 głosami za ZAMKNICIE SESJI W zwizku z wyczerpaniem porzdku obrad przewodniczcy obrad zamknł X nadzwyczajn sesj Rady Miasta Zielona Góra kadencji P R O T O K O Ł O W A L I : PRZEWODNICZ CY RADY Bolesław Kwiatkowski A d a m U r b a n i a k Halina Witkowska 1 Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr 123 Załcznik nr Uchwała Nr X/115/07 w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego Załcznik nr 5-5 Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 16

17 Załczniki do Protokółu Nr X/07 1. Listy obecnoci. 2. Wniosek Prezydenta Miasta z dnia 4 lipca 2007 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 3. Projekty uchwał: 1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 112, 2) zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 118A, 3) zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 121, 4) zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 122, 5) w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego druk nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta. 5. Podjte uchwały: 1) Uchwała Nr X/111/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze 2) Uchwała Nr X/112/07 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok ) Uchwała Nr X/113/07 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok ) Uchwała Nr X/114/07 w sprawie zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok ) Uchwała Nr X/115/07 w sprawie nabycia nieruchomoci lokalowych od Stronnictwa Demokratycznego Protokół Nr X/07 (kadencja ) str. 17

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r.

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLVI/09 przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/1/2005 z XXXVI sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 22 lutego 2005 r. w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w XXXVI sesji uczestniczyło 23 radnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r.

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXII/10 przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LII/1/2006 z LII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 14 lutego 2006 roku w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1.

Protokół Nr LII/1/2006 z LII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 14 lutego 2006 roku w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. Protokół Nr LII/1/2006 z LII sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 14 lutego 2006 roku w sali posiedze Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 30 radnych w LII sesji Rady Miasta Rzeszowa uczestniczyło

Bardziej szczegółowo