przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 3 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz. 200 z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu kwietnia 2008 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Krzysztof Kaliszuk, p. Wioleta Harlak i p. Dariusz Lesicki, Komendant Miejski Policji, Komendant Miejskiej PSP, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji. Porzdek obrad. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok Informacja Komendanta Miejskiej PSP w Zielonej Górze o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok. 5. Podjcie uchwał i owiadczenia w sprawach: ) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 220A, 2) wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk - druk nr 279, 3) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - druk nr 297, 4) podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku druk nr 298, 5) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 299, 6) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 300, 7) dotyczca porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 30, 8) zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302, Listy obecnoci Załcznik nr

2 9) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 303, 0) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzieraw gruntów - druk nr 304, ) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierawy gruntów - druk nr 305, 2) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 306, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 307, 4) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 308, 5) zabezpieczenia w budetach miasta na lata rodków finansowych na wykonanie płaskorzeby Bitwa pod Grunwaldem - druk nr 273, 6) scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 322, 7) nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 309, 8) nadania nazw ulicom na Osiedlu Warmiskim w Zielonej Górze - druk nr 30, 9) nadania nazw ulicom na Osiedlu Mazurskim w Zielonej Górze - druk nr 32, 20) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 32, 2) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału w lokalu sprzedawanym przez Gmin Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 33, 22) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 34, 23) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa współuytkowania wieczystego w prawo współwłasnoci nieruchomoci - druk nr 35, 24) zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 36, 25) zmieniajca uchwał w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych i sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad i trybu ich przyznawania - druk nr 37, 26) zmieniajca uchwał w sprawie udostpnienia urzdze, obiektów sportowo-rekreacyjnych i upowanienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opłat i zakresu stosowania zwolnie, upustów za korzystanie z urzdze i obiektów sportowo-rekreacyjnych bdcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 38, 27) zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształccego z Oddziałami Dwujzycznymi w Zielonej Górze - druk nr 39, 28) poparcia inicjatyw mieszkaców Pomorska dotyczcych budowy mostu na rzece Odrze w miejscowociach Wysokie-Pomorsko oraz Milsko-Przewóz - druk nr 320 (owiadczenie), 29) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 323, 30) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 324, 3) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 325, 32) uchylajca uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra - druk nr 326, 33) wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach władz Stowarzyszenia "Lubuskie Trójmiasto" - druk nr 327, Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 2

3 34) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 328, 35) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze - druk nr 329, 36) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 330, 37) regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku - druk nr 33, 38) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 333, 39) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 334, 40) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 332, 4) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia prawa uchwałami Rady Miasta z 26 lutego 2008 r. Nr XX/276/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i Nr XX/277/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy róne. 9. Zamknicie sesji. Przewidywana jest przerwa w obradach (ok. godz ), podczas której planowany jest wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Ochli celem bezporedniego zapoznania si z pracami nad płaskorzeb Bitwa pod Grunwaldem. Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e 28 marca 2008 r. Prezydent Miasta zgłosił autopoprawk do projektu uchwały druk nr 333 zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok (ujtej w pkt 5 ppkt 38). Radni projekt z autopoprawk otrzymali na druku nr 333A. Nastpnie przewodniczcy obrad zakomunikował: co prawda ze wzgldu na bardzo due obłoenie dzisiejszych obrad innymi sprawami nie formułuj jeszcze wniosku o zmian porzdku obrad, ale pragn Rad poinformowa, e przygotowałem projekt uchwały w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 992 r. o radiofonii i telewizji. Szanowni Pastwo, przypominam, e ponad trzy miesice temu, 8 grudnia Rada Miasta przyjła apel w sprawie zmiany lokalizacji siedziby telewizji polskiej z Gorzowa na Zielona Gór. Mimo przedstawionych wtedy argumentów i uzasadnienia, apel spotkał si z brakiem jakiejkolwiek reakcji. W zwizku z tym uwaam, ze w takim stanie, Rada Miasta Zielona Góra musi działa samodzielnie i wykorzystujc przysługujce jej kompetencje stosowania prawa miejscowego, zdecydowa o zmianie lokalizacji oddziału. Przypomn, Szanowni Pastwo, e zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ródłami powszechnie obowizujcego prawa s na obszarze organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Poniewa uchwała dotyczy siedziby oddziału terenowego TVP w Zielonej Górze, Rada Miasta posiada pełn konstytucyjn kompetencj do uchwalenia prawa powszechnie obowizujcego. Prosił o rozdanie radnym projektu uchwały 2. Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 333A Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 992 r. o radiofonii i telewizji - Załcznik nr 7 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 3

4 Z kolei Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszym przedstawiła wnioski ze strony Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2008 r. o ujcie w porzdku obrad sesji kolejnych projektów uchwał: projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 336 oraz projektu uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr Wyjaniła, e zwizane jest to z faktem, e Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków do programu Budowa boisk wielofunkcyjnych i Miasto chce zgłosi dwa boiska - przy Szkole Podstawowej nr i przy Liceum Ekonomicznym. Dlatego te w trybie pilnym Prezydent Miasta wnosi o wprowadzenie tych dwóch projektów uchwał do porzdku obrad. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zaproponował, aby: ) projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 336 uj w pkt 5 ppkt 38 łcznie z drukiem nr 333A, (bd dwie uchwały zmieniajce budet), 2) projektu uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 337 uj w pkt 5 jako ppkt 42. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła jednogłonie przy wymaganej bezwzgldnej wikszoci ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 3 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 20 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Kolejn zmian porzdku obrad Rada wprowadziła po zrealizowaniu pkt 5-4 Podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 308. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak zgłosił wniosek o zmian porzdku obrad polegajcy na przesuniciu dotychczasowego pkt 5-5 Podjcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w budecie miasta na lata rodków finansowych na wykonanie płaskorzeby Bitwa pod Grunwaldem - druk nr 273. Wnioskował o rozpatrzenie projektu uchwały po zrealizowaniu punktu Podjcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 324 tj. po przerwie, podczas której planowany jest wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Ochli celem bezporedniego zapoznania si z pracami nad płaskorzeb Bitwa pod Grunwaldem. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 3 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 6 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. W trakcie realizacji porzdku obrad projektodawcy - Prezydenta Miasta i Komisja Rewizyjna wycofali projekty uchwał w sprawach: pkt 5 ppkt 7) nadania nazw ulicom na Osiedlu Warmiskim w Zielonej Górze - druk nr 30, pkt 5 ppkt 8) nadania nazw ulicom na Osiedlu Mazurskim w Zielonej Górze - druk nr 32 pkt 5 ppkt 4) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 335. Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 336 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr 337 Załcznik nr 2-43 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 4

5 Porzdek obrad po zmianach. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok Informacja Komendanta Miejskiej PSP w Zielonej Górze o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok. 5. Podjcie uchwał i owiadczenia w sprawach: ) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 220A, 2) wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk - druk nr 279, 3) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - druk nr 297, 4) podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku druk nr 298, 5) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 299, 6) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 300, 7) dotyczca porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 30, 8) zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302, 9) zmieniajca uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 303, 0) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzieraw gruntów - druk nr 304, ) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierawy gruntów - druk nr 305, 2) wyraenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntów - druk nr 306, 3) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 307, 4) wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 308, 5) scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 322, 6) nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 309, 7) nadania nazw ulicom na Osiedlu Warmiskim w Zielonej Górze - druk nr 30, (projekt uchwały wycofany z porzdku obrad przez Prezydenta Miasta), 8) nadania nazw ulicom na Osiedlu Mazurskim w Zielonej Górze - druk nr 32, (projekt uchwały wycofany z porzdku obrad przez Prezydenta Miasta), 9) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 32, 20) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny udziału w lokalu sprzedawanym przez Gmin Zielona Góra o statusie miejskim - druk nr 33, 2) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 34, 22) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa współuytkowania wieczystego w prawo współwłasnoci nieruchomoci - druk nr 35, Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 5

6 23) zatwierdzenia programu naprawczego na lata dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 36, 24) zmieniajca uchwał w sprawie ustanowienia nagród kulturalnych, naukowych i sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad i trybu ich przyznawania - druk nr 37, 25) zmieniajca uchwał w sprawie udostpnienia urzdze, obiektów sportowo-rekreacyjnych i upowanienia Prezydenta Miasta do ustalenia cennika opłat i zakresu stosowania zwolnie, upustów za korzystanie z urzdze i obiektów sportowo-rekreacyjnych bdcych w zarzdzie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze - druk nr 38, 26) zmiany nazwy I Liceum Ogólnokształccego z Oddziałami Dwujzycznymi w Zielonej Górze - druk nr 39, 27) poparcia inicjatyw mieszkaców Pomorska dotyczcych budowy mostu na rzece Odrze w miejscowociach Wysokie-Pomorsko oraz Milsko-Przewóz - druk nr 320 (owiadczenie), 28) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 323, 29) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 324, 30) zabezpieczenia w budetach miasta na lata rodków finansowych na wykonanie płaskorzeby Bitwa pod Grunwaldem - druk nr 273, 3) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 325, 32) uchylajca uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia i miasta Zielona Góra - druk nr 326, 33) wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach władz Stowarzyszenia "Lubuskie Trójmiasto" - druk nr 327, 34) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Generała Jarosława Dbrowskiego i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze - druk nr 328, 35) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze - druk nr 329, 36) przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czci Placu Powstaców Wielkopolskich w Zielonej Górze - druk nr 330, 37) regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku - druk nr 33, 38) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 333A i druk nr 336, 39) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Zielona Góra przed sdami administracyjnymi - druk nr 334, 40) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 332, 4) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 335, (projekt wycofany z porzdku obrad przez projektodawc Komisj Rewizyjn), 42) zacignicia kredytu długoterminowego - druk nr Rozpatrzenie wezwania do usunicia naruszenia prawa uchwałami Rady Miasta z 26 lutego 2008 r. Nr XX/276/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i Nr XX/277/08 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Sprawy róne. 9. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 6

7 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Informacja Przewodniczcego Rady o zgłoszonych interpelacjach. W okresie midzy sesjami radna p. Aleksandra Mrozek zgłosiła interpelacj dotyczc projektu uchwały w sprawie procedury umoliwiajcej zmian formy organizacyjnej szkół i placówek owiatowych. Interpelacja została przekazana Prezydentowi Miasta. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał:. Panie Prezydencie Januszu Kubicki! Jest Pan jedynym po 989 roku prezydentem, który ma zapisane w budecie potne rodki na budow basenu. Ma Pan pełn polityczn zgod i PiS i PO i LiD na t inwestycj. Przez 3 lata prezydentury Pani Boeny Ronowicz Paska macierzysta partia SLD, której w tym czasie Pan był przewodniczcym, wykorzystujc arytmetyczn przewag w Radzie Miasta skutecznie blokowała budow basenu w Zielonej Górze. Pan takich problemów nie ma. Dodatkowo jeszcze dysponuje Pan odpowiednim terenem pod budow. Jak od wczoraj wiemy Marszałek Województwa nie blokuje ju inwestycji sportowych z unijnych pienidzy, a Zielona Góra ma szans na wiksze ni 0 mln zł dofinansowanie budowy basenu i hali. Nic tylko budowa. aden prezydent nie miał nigdy tak luksusowej sytuacji. Tymczasem mija ju rok i 4 miesice odkd jest Pan prezydentem tego miasta. To znaczy, e / 3 kadencji ma Pan ju za sob, a jedyne, co Pan zrobił w sprawie budowy basenu, to zorganizował oprotestowany przez architektów przetarg. Oto prezent dla Pana od klubu radnych PiS. Ten gadet bdziemy stawia w tym miejscu na kadej sesji, aby nie zapomniał Pan o swojej podstawowej obietnicy z kampanii wyborczej i wybudował nareszcie ten basen, bo na obiecane przez Pana ocieplenie bloków nikt ju nie liczy. Ta wizja basenu zniknie z tego miejsca dopiero wtedy, gdy Pan go wybuduje. 2. Na ile lat podpisano umow midzy ZOK-iem a firm Poli-Eco na organizacj festiwalu i na jakiej podstawie prawnej? Ile zapłaci Poli-Eco za uyczenie amfiteatru? 3. Zgłosili si do mnie przedstawiciele grupy mieszkaców protestujcych przeciwko lokalizacji inwestycji polegajcej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego przy Placu Powstaców Wielkopolskich. Pan Prezydent Kubicki na wniosek spółki cywilnej Jama Nieruchomoci prowadzi postpowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wyej wspomnianej inwestycji. Wg mieszkaców prowadzi je z naruszeniem prawa, co wskazało w swoich decyzjach uchylajcych Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze. Prezydent Miasta dy do zlokalizowania w tym miejscu inwestycji biorc pod uwag tylko interesy spółki Jama, o czym wiadczy jego osobiste zaangaowanie podczas rozprawy administracyjnej, a take zawarte w wydanych decyzjach nieprecyzyjne ustalenia dajce du dowolno interpretacyjn w kształtowaniu inwestycji. Lokalizowanie nowych obiektów powinno odbywa si z poszanowaniem nie tylko interesów inwestorów, ale i okolicznych mieszkaców oraz z poszanowaniem historycznego wygldu starówki i jej okolic. 43 mieszkaców kamienic przy ulicy Kupieckiej i budynku przy Placu Powstaców Wielkopolskich, którzy podpisali si na dołczonej do interpelacji licie, prosi szanownych radnych o zainteresowanie si spraw lokalizacji wyej wymienionej inwestycji. Dzisiaj bdziemy debatowa nad uchwał nr 330 w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czci Placu Powstaców Wielkopolskich. Przestawi wtedy radnym argumenty mieszkaców, wraz z prob o niepodejmowanie uchwały i przerwanie debatowania nad ni, do czasu wyjanienia wszelkich wtpliwoci i uwzgldnienia interesów mieszkaców. 4. Na dzisiejszej sesji Rada Miasta ma podj uchwały o nadaniu nazw ulicom na Osiedlu Warmiskim i Mazurskim, scalenia i podziału gruntów i uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Kisieliskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Od paru miesicy na Osiedlu Pomorskim trwa budowa obiektu pomidzy piekarni Pana Mikulewicza, a siedzib spółdzielni. Odbywa si ona na terenie naturalnej zlewni wody. Ju kiedy były protesty ekologów dotyczce przeznaczenia tej działki pod zabudow. Widocznie niewiele dały, a teren ulegnie dalszej degradacji. Ilustruj to te oto zdjcia. Na terenie planowanych nowych osiedli znajduj si jeszcze dwa tego typu miejsca, bdce naturalnymi zlewniami czystej wody. Znajduj si one 00 i około 400 metrów za jedynym istniejcym tam blokiem przy ulicy Interpelacja i odpowied na interpelacj radnej p. Aleksandry Mrozek Załcznik nr 3 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 7

8 Mrgowskiej (patrz zdjcia).w jaki sposób maj by zagospodarowane te tereny w kontekcie budowy tam nowych osiedli? Czy zostan w dotychczasowej formie? Czy bd chronione przed degradacj? 5. Pytania owiatowe rozpoczn od kwestii monitoringu przedszkoli. Nie jest prawd to, co głosi Pan Prezydent, e nie obiecywał adnych rodków na ten cel w 2008 roku. Odsyłam Pana Prezydenta do odpowiedzi udzielonej na moje zapytanie zdane na sesji sierpniowej w 2007 roku, gdzie Pan wyranie obiecał zapewni pienidze na ten cel. Na szczcie po interwencji radnych PiS chce Pan przeznaczy rodki, nie tylko na monitoring przedszkoli, ale take na ogrodzenie tych placówek i owietlenie placów zabaw przy przedszkolach oraz na wprowadzenie instytucji trenera osiedlowego na terenie przedszkoli. Jako, e dowiadczenie podpowiada nam, i trzeba pilnowa wykonania przez Pana zada prosz przedstawi harmonogram i wysoko rodków, jakie ma Pan zamiar przeznaczy na wyej okrelone cele w 2008 roku. Kiedy nareszcie zostanie przedstawiona, midzy innymi radnym, koncepcja standaryzacji zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, to znaczy administracji i obsługi w miejskich placówkach i szkołach? W naszej ocenie nie moe by tak, e osoby na tych samych stanowiskach zarabiaj inaczej w rónych szkołach. Te zdjcia pokazuj stan siatek w piłkochwytach na przyszkolnych boiskach ze sztuczn nawierzchni. Z tego, co pamitam, to w budecie miała by zarezerwowana do dyspozycji MOSiR-u specjalna kwota pienidzy na ich napraw. Czy tak si stało i kiedy zostan naprawione wszystkie uszkodzone siatki? Niedawno na sesji zgłaszałem fakt fuszerki budowlanej, jaka miała miejsce przy budowie boiska w III LO. Usterki w ramach gwarancji miały by naprawione do 20 marca. Do tej pory nikt tego nie zrobił, wic pytam - kiedy to si stanie? Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powołali ju komisje egzaminacyjne wewntrznej czci egzaminu maturalnego (matura ustna). Mam nastpujce pytania - na jakich warunkach nauczyciele maj pracowa w tych komisjach, na podstawie jakich umów, jakiego wynagrodzenia mog si spodziewa i kiedy? Czy wynagrodzenie otrzymaj równie nauczyciele bdcy członkami pastwowych komisji egzaminacyjnych (matura pisemna), jeli zasiadaj w komisjach poza godzinami pracy? Kiedy zostan wypłacone zielonogórskim nauczycielom ministerialne podwyki? Mamy ju sygnały, e inne samorzdy wypłaciły te pienidze, oczywicie z wyrównaniem. 6. Panie Prezydencie! Przy ulicy Sowiskiego znajduj si dwa domy, właciwie ruiny, w bardzo opłakanym stanie. Bardzo prosz o interwencj w tej sprawie. 7. Wracam do mich pyta z poprzednich sesji. Obiecał Pan remont odcinka ulicy od piekarni Pana Mikulewicza do szeregu domków jednorodzinnych w stron Osiedla lskiego. Wystpuj tam bardzo uciliwe dla kierowców pknicia poprzeczne. Otrzymałem odpowied, e przy sprzyjajcych warunkach pogodowych zostan one usunite ze rodków na biece utrzymanie dróg, wic przypominam si łaskawej pamici Pana Prezydenta. Podobnie miało by z budow schodków od skate parku na Osiedlu Pomorskim na wiadukt, na wysokoci kocówki starej, lepej asfaltowej drogi. Ludzie idcy przez wiadukt od strony sklepu Tobi i tak skracaj sobie drog, przechodzc pod barierk. 8. Zwróciła si do mnie Pani Elbieta Jakubów zamieszkała przy ulicy Pionierów Zielonej Góry. Przy ulicy Pionierów znajduj si dwie stacje. Jedna mieci si przy połczeniu jej z ulica Wyszyskiego, druga to stacja gazowa, która mieci si przy połczeniu z ulic Łuyck. Stacja gazowa ulokowana jest w odległoci 0 metrów od stacji transformatorowej i około 20 metrów od budynku mieszkalnego. Na pismo z zapytaniem o lokalizacje stacji wysłane do Biura Geodezji pani Jakubów nie otrzymała odpowiedzi. Obiekt w ocenie mieszkaców jest bardzo niebezpieczny, gdy podczas tankowania wydobywaj si opary gazu, które s wyczuwane w mieszkaniach i utrudniaj wietrzenie pomieszcze. Działka wg mieszkaców mogła by wykorzystana np. jako plac zabaw. Zgoda na wybudowanie stacji gazowej była wg mieszkaców duym błdem, a jej rozbudowa moe zakoczy si katastrof. Ruch do stacji odbywa si drog osiedlow, na której nie ma chodnika. O tym, e w lokalizacji znajduje si stacja tankowania gazu nie jest powiadomiony Inspektor Stray Poarnej. W zwizku z wyej wymienionymi faktami mieszkacy apeluj do prezydenta o wstrzymanie pozwolenia na lokalizacj stacji, jak napisali - benzynowej, na ulicy Pionierów Zielonej Góry. 9. Napisali do mnie list Panowie Zbyszko i Leszek Stojanowscy-Han w sprawie płyty znajdujcej si na pomniku Bohaterów II wojny wiatowej na Placu Bohaterów. Na tej płycie znajduje si napis: Bohaterom II wojny wiatowej. Mieszkacy miasta. Panowie proponuj zmieni napis na nastpujcy: Polskim bohaterom II wojny wiatowej walczcym o niepodległo Rzeczypospolitej. Mieszkacy Zielonej Góry. Jako przykład podaj winoujcie, gdzie stary Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 8

9 pomnik z czasów PRL-u przerobiono, nadajc mu now formuł poprzez napis: Bohaterom walki o niepodległo Rzeczypospolitej. Panowie Stojanowscy proponuj take zmian nazwy palcu na Plac polskich bohaterów, tak jak to proponowały par lat temu rodowiska kombatanckie. Prosz o stanowisko Urzdu Miasta w sprawie tych propozycji. 0. Mieszkacy bloku na ul. Waszczyka zgłaszaj i zwracaj si z prob o interwencj, równie do Komendanta Miejskiego Policji w sprawie pijanej młodziey okolicznych szkół i bursy pod sklepami znajdujcymi si na ul. Waszczyka i Botanicznej. Tu: uwaga o pytaniach radnych i odpowiedziach na miejskiej stronie internetowej. Radny p. Adam Dygas pytał:. Sprawa budowy skate parku na Kaczym Dole. Od pocztku mieszkacy pragn konsultowa ten pomysł z Miastem, co wyraali w pismach, na które nie uzyskali odpowiedzi. W lutym mieszkacy poinformowali, e wykonawca rozpoczł ju inwestycj. Gdyby uwzgldniono uwagi mieszkaców dotyczce sposobu usytuowania skate parku - byłby mniej uciliwy dla starszych mieszkaców osiedla. Projektant nie spotkał si z mieszkacami, a zainteresowany radny nie otrzymał adnej odpowiedzi. Teraz mieszkacy proponuj monta ekranów dwikochłonnych, posadzenie ywopłotu oraz usytuowanie elementów towarzyszcych - ławek i stołów jak najdalej budynków mieszkalnych. Prosi o zaplanowanie rodków na dodatkowe roboty i odpowied na pimie dla mieszkaców. Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał:. Ceny biletów na mecz derbowy ze Stal Gorzów mecz odbywa si na miejskim stadionie czy Miasto ma jakie instrumenty oddziaływania na klub ulowy? Czy jedynym sposobem na godziwe warunki na stadionie jest odstraszanie kibiców wysok cen biletów? Czy miasto jest dostatecznie przygotowane i stadion równie na ten wany mecz oraz na mecz z Uni Leszno, czy nie powinno si przedsiwzi dodatkowych działa wymagajcych akceptacji Rady Miasta? 2. Czy Miasto obsługujc inwestorów starajcych si o pozwolenie na budow zapewnia pomoc architektów oraz dostp do kierowników komunalnych spółek miejskich? Przykład Nowej Soli. 3. Mieszkacy zwrócili si w sprawie boiska stadionu przy ul. Francuskiej miały tam na mocy porozumienia powsta korty, nie powstały. Mieszkacy pytaj, czy mona przywróci moliwo wykorzystania boiska na cele piłkarskie? Rodzice uczniów pragncych trenowa piłk non oferuj pomoc. 4. Co z wnioskiem o dofinansowanie hali sportowej przy ul. Botanicznej i Chopina? Radna p. Grayna Jaskólska pytała:. Osiedle Pomorskie mieszkacy zgłaszaj potrzeb wyremontowania skate parku. 2. W zwizku ze zbliajcym si sezonem - kiedy ostatnio były sprawdzane skate parki i place zabaw pod wzgldem bezpieczestwa dzieci? 3. Mieszkacy Chynowa pytaj, jakie s plany Miasta w stosunku do strzelnic na Chynowie? Radna p. Boena Ronowicz pytała:. Czy odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych bd, zgodnie z ustaleniami, udzielane na sesji? Mieszkacy s zainteresowani i oczekuj na ten punkt porzdku obrad przed telewizorami. Ju dzi kilka razy mówiono, e odpowiedzi albo nie ma, albo s lakoniczne. 2. W czerwcu 2007 r. mieszkacy ul. Harcerskiej, Obywatelskiej, Ludowej i czci ul. Batorego skierowali do Prezydenta Miasta pytanie o przyszłe losy terenu rekreacyjno-lenego zlokalizowanego przy ul. Harcerskiej i Ludowej. Mieszkacy s zaniepokojeni, e maj tam powsta bloki, a jest to jedyny teren rekreacyjny dla tzw. starego Osiedla Zastalowskiego. Czy teren bdzie słuył dotychczasowym celom, czy powstan tam bloki? Obecnie nikt go nie sprzta. 3. Na jakim etapie znajduj si prace zwizane z przetargiem na wykonanie basenu i hali widowiskowej? 4. Dotarła do nas informacja o przedłueniu inwestycji Palmiarni i Modernizacji Parku Winnego. Czy przedłuenie to wynika z powikszenia parkietu, czy zwizane jest z now elewacj schodów i murków prowadzcych do Palmiarni, które s tandetnie i by moe nietrwale wykoczone. Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 9

10 5. Czy planowane s rodki finansowe na nasadzenie rolin na nowej powierzchni Palmiarni i w miejsce zniszczonych przy remoncie? 6. Kto bdzie zarzdzał Palmiarni, jakie s plany i pomysły, a moe - komu oddano ju w zarzdzanie Palmiarni? 7. Na jakim etapie jest realizacja zadania postulowanego przez radnych PiS - układu tanecznego taniec winiarski, na który miało by przeznaczone 50 tys. zł? 8. Jakie działania zostały poczynione w kwestii budowy Zespołu Szkół Specjalnych i budowy przedszkola na Osiedlu Zastalowskim? 9. Mieszkacy informuj, e w SP nr od roku szkolnego 2008/2009 zostan zawieszone klasy zerówkowe. Czy to prawda? Jak zostanie rozwizany problem duej liczby dzieci w tej szkole? Czy te inwestycje owiatowe nie były priorytetowe? 0. Czy s prowadzone prace modernizacyjne w parku przy ul. Ogrodowej?. Kiedy bdzie przeprowadzony remont ul. Jaskółczej i Ogrodowej? Ulice te s w zasadzie nieprzejezdne zagroenie wypadkami. 2. Prezydent Miasta zapewniał, e skorzysta z moliwoci, aby Zielona Góra ubiegała si o udział w organizowaniu Mistrzostw Europy w Piłce Nonej. Dlaczego nie skorzystalimy z tej szansy, tak jak np. Gorzów, czy Polkowice? Czy nie został przygotowany wniosek, czy z innych wzgldów? 3. Czy ogłoszono ju przetarg na realizacj boiska, czy kompleksu boisk w Gimnazjum nr 5 przy ul. Piastowskiej? Jeeli tak, na jakim etapie jest organizacja tego przetargu? 4. Zdejmujc z budetu miasta na 2007 r. rodki na budow fontanny obok filharmonii, mówiono, e rodki maj by pozyskane z Urzdu Marszałkowskiego. Obecnie, jak dowiadujemy si z mediów, Miasto wycofuje si z budowy fontanny. Dlaczego tak si dzieje, skoro koncepcja powstała na UZ została wybrana przez mieszkaców i nagrodzona? 5. Na rodku Placu Pocztowego nasadzono bratki, ale bardzo skromnie, gazony s krzywe, naley to miejsce uporzdkowa. 6. Czy to prawda, e na targach w Berlinie i podobnych, Zielona Góra reklamowała si tacem irlandzkim? 7. Na Chynowie odbyło si spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkacami oraz włacicielami działek na Osiedlu Kolorowym, na którym podano 200 r. jako termin uzbrojenia tego osiedla. Prosz o przedstawienie procedury dochodzenia do realizacji inwestycji w tym terminie. Radny p. Piotr Barczak pytał:. Skrzyowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Wyszyskiego i ul. Zacisze bardzo newralgiczne skrzyowanie w Zielonej Górze, czy, w jaki sposób i kiedy mona si spodziewa jego modernizacji? Duo wypadków, wsko, trudno skrci jadc od Krosna Odrzaskiego. 2. Kiedy nastpi powołanie Stray Miejskiej? Jakie działania, poza wyborem komendanta, podjto? Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczestwa przy Prezydencie Miasta mielimy moliwo zapoznania si z 4 kandydatami przedstawionymi przez Urzd Miasta. Według mojej wiedzy kandydatów było wicej. Kiedy bdzie mona pozna pozostałych? Jeli przedstawieni kandydaci byli najlepsi, to chciałbym pozna kryteria dla ich wyboru? Kiedy zostanie powołany, wybrany koordynator, który zajmie si realizacj powołania Stray Miejskiej w Zielonej Górze? Prosz o odpowied na to pytanie na pimie, przynajmniej dla wszystkich radnych, jeeli nie udziela si odpowiedzi ustnych na sesji. Radny p. Robert Dowhan pytał:. Kiedy zakoczy si remont ul. Sulechowskiej? Wystpuje tam utrudnienie w ruchu, a ponadto rynienki zostały obłoone polbrukiem w taki sposób, e wystpuje dua rónica poziomów. W zwizku z tym, naley jecha bardzo powoli, eby nie uszkodzi podwozia samochodu. Czy w najbliszym czasie tak jak było powiedziane - ul. Sulechowska bdzie remontowana? 2. Do dyrektora ZGKiM proba o pomoc, aby na stadionie ulowym ustawi pojemniki do segregacji odpadów. Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 0

11 3. Budynek sklepu meblowego Tilda na skrzyowaniu ul. Konstytucji, naprzeciw Focus Park, niedaleko Palmiarni oszpeca to miejsce. Pani Konserwator Zabytków wpisała go do rejestru zabytków. Czy nic nie mona z tym zrobi i czy w uzasadnionych przypadkach radni nie maj dnego prawa decydowa, czy dany budynek lub miejsce ma by wpisane przez konserwatora, bo w przyszłoci nic nie moemy z tym zrobi? 4. Na poprzedniej sesji pytałem, jak mona rozbiega Zielon Gór. Otrzymałem odpowied, e miasto bdzie organizowało cykl imprez masowych i zorganizowano mistrzostwa miasta w badmintona. Czekamy na bieganie. Radna p. Eleonora Szymkowiak pytał:. Czy prawo w miecie jest jednakowe dla wszystkich? Chodzi o tereny dwóch znanych biznesmenów za Tesco. Jest tam olbrzymie mietnisko. Czy mona tych panów zdyscyplinowa, aby zrobili tam porzdek? 2. Co dzieje si, e do dnia dzisiejszego nie postawiono murku przy szkole przy ul. Zachodniej? Mieszkacy skar si, e z tego powodu droga do siedziby Urzdu Miasta nie jest skoczona i dalej s zmuszeni chodzi po klepisku. Jest to dla nich due utrudnienie. 3. Mały park przy ul. Kopernika, gdzie ronie zabytkowy cis panuje tam straszny bałagan, spoywany jest alkohol, wyprowadzane s tam psy, a naley zauway, e tam równie bawi si dzieci. 4. Czy s przewidziane dodatkowe słuby dyscyplinujce rowerzystów, w zwizku z pozwoleniem od kwietnia na jazd rowerami po deptaku? 5. Dojazd do schroniska dla zwierzt od torów przy ul. Bema droga ta powinna by zrobiona. Mieszkacy narzekaj na due utrudnienie. Od dwóch lat nikt tej drogi nawet nie utwardza. 6. Do Przewodniczcego Rady czy uchwała w sprawie radiofonii i telewizji, to art na prima aprilis? Radny p. Adam Urbaniak pytał:. Pytanie dot. interwencji dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, która wystpiła z prob o uzgodnienie i ustalenie jakiego rozwizania dla lokalizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku biblioteki. Uzyskałem informacj, e Prezydent Miasta postanowił problem rozwiza w ten sposób, e zapisy o obowizku uyczenia bezpłatnego dla uniwersytetu pomieszcze w bibliotece załatwi poprzez zawarcie porozumienia z Marszałkiem. Jeeli tak, to jest to najmniej stosowny sposób, poniewa jako instytucja kultury, ta biblioteka jest bytem niezalenym, ma swoj osobowo prawn i w pierwszej kolejnoci naleałoby to uzgodni z władzami biblioteki, tym bardziej, e przekazanie nieodpłatne wie si z poniesieniem kosztów i utrat korzyci finansowych dla tej biblioteki. Uwaam, e powinnimy znale rozwizanie i np. bdziemy za uniwersytet ponosi jakie koszty utrzymania na zasadzie refundacji np. za energi elektryczn i ciepło lub znajdziemy inne rozwizania. W tej chwili wydaje si, e konflikt narasta. Dyrekcja tej instytucji czuje si pozostawiona na marginesie i odczuwa, e pewne sprawy próbuje si załatwi poza ni, a moim zdaniem, w sposób nawet niezgodny z liter prawa. Mam nadziej, e spraw uda si rozwiza. Pismem z 2 marca 2008 r. przekazałem do Pana Prezydenta wystpienie Pani Dyrektor z prob o stanowisko. Licz, e je otrzymam w niedługim czasie. 2. Sprawa dot. remontu basenu przy ul. Wyspiaskiego w roku 2004 Pan Stanisław Kowalski wskazuje, e remont tego basenu został wykonany w sposób nieprawidłowy. Firma wykonawcza zainstalowała nie takie, jak projektowane, znacznie tasze urzdzenia filtracyjne, zaoszczdzajc na tym ponad 00 tys. złotych, co moe spowodowa nieszczcie. Do akt została załczona notatka z 6 lutego 2005 r., z której wynika, e wykonawcy przedstawiono informacje, e zostało wykonane to w sposób nieprawidłowy i został on zobowizany do tego, e w terminie jednego miesica do połowy marca 2005 r. usunie nieprawidłowoci oraz poniesie odpowiednie koszty. Dziwi wic, e zostało to odebrane i zapłacone. Według informacji Pana Kowalskiego, ta sytuacja nie została doprowadzona do porzdku do dnia dzisiejszego. Gdyby, wic okazało si to prawd, to w moim przekonaniu byłby to jeden z wikszych skandali w naszym miecie. Prosz o pisemn i ustn informacj. Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str.

12 Radny p. Bogusław Pabierowski pytał:. Wyjazd z ul. Francuskiej na Wojska Polskiego w stron Miasta staje si coraz trudniejszy chodzi o ruch prawostronny w stron miasta. Kierowcy skracaj sobie drog i jad ul. Francusk. Jest tutaj moliwo, aby wykona pas prawoskrtny. To dotyczy równie ul. Zachodniej. 2. Cz przyszłych włacicieli lokali w nowopowstajcym budynku naprzeciw Urzdu Marszałkowskiego jest zaniepokojona tym, e na budynku starostwa jest maszt telefonii komórkowej, co bdzie miało wpływ na stan ich zdrowia. 3. Mieszkacy zgłaszaj, e bardzo zanieczyszczony jest staw przy budynkach przy ul. Waszczyka. S tam prawdopodobnie pozostałoci po budowie. Naleałoby ten zaktek wyczyci. 4. Otrzymuj skargi od inwestorów, e wydawanie pozwolenia na budow trawa miesic, a nawet dłuej i e jest to domena Urzdu Miasta. Jakie mog by przeszkody? 5. Przejazdy kolejowe na terenie Miasta co Prezydent Miasta w tym wzgldzie poczynił, bo wizualnie nie widz adnych zmian. 3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok 2007 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze zgodnie z art. 0 ust. ustawy o policji przedłoył Informacj o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok 2007 wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalnoci. Radni otrzymali sprawozdanie na pimie. Sprawozdanie zostało skierowane do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego, która przyjła informacje do wiadomoci bez uwag. Poniewa aden radny nie zgłaszał pyta i uwag, przewodniczcy obrad stwierdził, e Rada Miasta Zielona Góra bez uwag przyjła do wiadomoci Informacj o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok 2007 wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalnoci. 4. Informacja Komendanta Miejskiej PSP w Zielonej Górze o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok Przewodniczcy obrad poinformował, e Komendant Miejskiej PSP w Zielonej Górze przedłoył Informacj o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok 2. Radnym przekazano sprawozdanie w wersji elektronicznej. Sprawozdanie zostało skierowane do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego. Przewodniczcy Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego p. Piotr Barczak podobnie jak w przypadku Informacji o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego Komendanta Miejskiego Policji, Informacj o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok po wyjanieniach ze strony komendantów Miejskiej Policji i Pastwowej Stray Poarnej, Komisja przyjła bez uwag. Przewodniczcy obrad zwrócił si do radnych o pytania i uwagi. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok 2007 Załcznik nr 4 2 Informacja Komendanta Miejskiej PSP w Zielonej Górze o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok Załcznik nr 5 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 2

13 Radna p. Boena Ronowicz na licie indykatywnej w Urzdzie Marszałkowskim znalazła si wysoko punktowana budowa stranicy przy Trasie Północnej. Jakie sa szanse na pozyskanie kwoty 0 mln zł i na kiedy byłoby wówczas planowane zakoczenie budowy tej stranicy? Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej z informacji jakie posiadam wynika, e przez Pana Prezydenta został złoony do LRPO do programu III Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska wniosek o dofinansowanie naszej inwestycji kwot ok. 4 mln zł, gdy tak kwot mona uzyska z tego programu. Zastpca Prezydenta p. Krzysztof Kaliszuk uszczegółowienie nie ma adnej listy indykatywnej, była preselekcja. Nie kady, kto zgłosił wniosek musiał wzi w niej udział. Wysoka liczba punktów oznacza tylko tyle, e projekt ma szanse wzi udział w konkursie. W tym działaniu jest ok. 36 mln zł łcznie, z czego 4 jednostki Stray Poarnej pragn uzyska połow i to w cigu 7 lat. Z tego wida, e szanse s do małe. Prezydent podjł działania, aby zgodnie z zapisem uchwały budetowej moliwo dofinansowania była wiksza ni 4 mln zł, ale Marszałek tego w uszczegółowieniu nie uwzgldnił, pozostała warto 4 mln zł. Ze strony Urzdu Marszałkowskiego instytucja odpowiedzialn za zorganizowanie konkursów jest Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska. W momencie ogłoszenia takiego konkursu wniosek taki złoymy 4 mln zł moliwe bdzie do uzyskania. Jednoczenie Pan Prezydent podjł działania zmierzajce do wypełnienia luki finansowej pomidzy tymi 0 mln, które mylelimy, e moemy dosta, a 4 mln, które ewentualnie otrzymamy. Odbyło si spotkanie Pana Prezydenta oraz Pani Bukiewicz Posła RP z Komendantem Głównym i zastpca PSP z Warszawy i jest projekt, aby poszerzy to dla modernizacji jednostek Stray Poarnej na przyszły rok i uzyska te rodki w budecie pastwa 2009 r. Kwota, o któr wystpowalibymy byłoby to ok. 7 mln zł. Po ponownym pytaniu radnej p. Boeny Ronowicz o termin zakoczenia inwestycji przewodniczcy obrad udzielił głosu Zastpcy Prezydenta Miasta p. Krzysztofowi Kaliszukowi. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk po pierwsze wystpimy w konkursie do LRPO i zobaczymy, jaki bdzie efekt, a nastpnie bdziemy czeka na efekt działa poselskich zwikszenia budetu na rok Zgodnie z uchwał budetow mamy w tym roku zapisane niewielkie rodki, reszta jest w tym roku i przyszłym zapisana jako inne. Wobec tego, najwczeniejsza moliwa data zakoczenia tej inwestycji to koniec 2009 r. Jest to wersja bardzo optymistyczna. Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej Panie Przewodniczcy, Panie Prezydencie, Wysoka Rado z uwagi na to, e wysoka Rada zapoznała si z nasz informacj w zakresie ochrony przeciwpoarowej, pozwol sobie w imieniu swoim i wszystkich straaków serdecznie i gorco podzikowa za przekazywan pomoc. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczcy jeszcze raz serdecznie dzikuj. W podsumowaniu przewodniczcy obrad stwierdził, e Informacja o stanie ochrony przeciwpoarowej na terenie Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego za 2007 rok, została przez Rad Miasta Zielona Góra przyjta do wiadomoci. Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 3

14 5. ROZPATRZENIE I PODJCIE UCHWAŁ I OWIADCZENIA 5.. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 220A Projekt uchwały w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 220A przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał wyjani krótko, eby nie przedłua dzisiejszej sesji w tym projekcie uchwały Rada Miasta opiniuje tylko lokalizacj, nie liczb. Musimy stwierdzi, czy jest to zgodne z warunkami okrelonymi w ustawie etc. W zwizku z tym, e te warunki s spełnione, powinnimy wyda opinie pozytywn. O liczbie decyduje ustawa, a nie my. Ciesz si, e prawnicy Miasta równie przyjli takie stanowisko. Opinie komisji 2 Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego opinia pozytywna przedstawił radny p. Piotr Barczak - przewodniczcy Komisji, Komisja Gospodarki odstpiła od wydania opinii - poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Piotr Barczak myl, e nie moemy tak od razu i bezkrytycznie przej obok tej uchwały. W moim przekonaniu, w dniu dzisiejszym nie tylko ustalamy, czy lokalizacja jest zgodna z prawem. Poniewa to nie my ustalamy liczb salonów gier w miecie, lecz reguluje to ustawa, która mówi, ze w miecie do 200 tys. mieszkaców mog by maksymalnie 2 salony gier, nie wicej. Dwa salony gier rzeczywicie w Zielonej Górze funkcjonuj, a zatem teoretycznie, trzeci nie moe powsta. Natomiast, co bdzie, jeli zmieni si ustawa np. w taki sposób, e w miecie do 200 tys. mieszkaców dopuci funkcjonowanie 5 salonów? Wówczas nie bdziemy mieli adnego wpływu na to, czy kolejny powstanie, czy te nie, poniewa ta instytucja z siedzib w Warszawie prezentuje u ministra pozytywn opini Miasta Zielona Góra opini radnych. Gdybymy jednak nie podjli tej uchwały, to taka instytucja po zmianie ustawy musiałaby ponownie wystpi o wyraenie zgody na lokalizacje salonu gier. Wtedy nie mówilibymy tak, jak dzisiaj, e i tak ten salon nie powstanie, e nie ma to wszystko znaczenia, a ten salon i tak nie powstanie. Myl, e inne byłoby nastawienie, gdyby w ustawie było zapisane, e w miecie jak Zielona Góra moe by wicej ni dwa salony gier i zastanawiamy si, czy ten trzeci salon ma by w Zielonej Górze, czy nie, w tym miejscu, czy innym. Dlatego uwaam, ze powinnimy odrzuci t uchwał. Nie moemy przyj, e opiniuje si negatywnie ta lokalizacj, bo owszem ona spełnia warunki zapisane w ustawie, ale jeli one si zmieni? Jeeli byłyby ewentualnie jakiekolwiek inne przyczyny, eby ten salon nie musiał tam powstawa, to my jako radni powinnimy ponownie rozpatrywa ten wniosek. W zwizku z tym, jeeli nie moemy zaopiniowa negatywnie, to moemy nie przyj tej uchwały. W taki sposób bd głosował i zachcam równie Pastwa, aby nie przyjmowa tej uchwały w dniu dzisiejszym. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak nie mog si zgodzi z Pana stanowiskiem, bo ma ono jeden aspekt bardzo płynny. A mianowicie co bdzie, jeli zmieni si ustawa? Sk w tym, ze podejmujemy t uchwał w takim, a nie innym stanie prawnym. Uwaam, e wnioskodawca ma roszczenie w stosunku do Miasta o podjcie okrelonej uchwały wobec braku ustawowych negatywnych przesłanek uzasadniajcych odmow, ma prawo oczekiwa i da uchwały z opinia pozytywn. Obawiam si, e odmowa narazi nas na wezwanie do podjcia uchwały, przy bezskutecznym upływie terminu wystpi do Naczelnego Sdu Administracyjnego, a take nie chciałbym dowiedzie si za dwa, trzy tygodnie, jakie wielkie straty poniósł ten podmiot z powodu milczenia organu, jakim jest Rada Miasta i milionowe odszkodowanie do budetu musimy zapisywa. Ja si z tym pogldem, mimo jego uzasadnienia, merytorycznie zgodzi nie mog, ale oczywicie rozstrzygniemy o tym w głosowaniu. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Projekt uchwały w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 220A Załcznik nr 2-2 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 4

15 Głosowanie druk nr 220A Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - podjła wikszoci 0 głosów za, przy 9 głosach przeciw i przy 3 głosach wstrzymujcych Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk - druk nr 279 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk - druk nr 279 2, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał projekt był przedstawiany podczas ostatniej sesji. Były wtpliwoci zwizane z tym, czy powstanie tej drogi gminnej nie bdzie kolidowało z obejciem kolejowym Czerwieska. Te wtpliwoci zostały rozwiane. Pan Burmistrz Iwanów rozmawiał z Panem Kazimierzem Łatwiskim. Wtpliwoci zostały rozwiane, ta droga gminna, jeeli powstanie nie bdzie stanowiła zagroenia dla tej inwestycji, w zwizku z tym uwaamy, e taka droga i darowizna z naszej strony powinny mie miejsce. Opinie komisji 3 Komisja Gospodarki opinia pozytywna z 25 lutego 2008 r. przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 279 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk podjła jednogłonie 2 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - druk nr 297 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - druk nr 297 5, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał projekt uchwały dotyczy tabeli wynagrodze w Izbie Wytrzewie. rodki w budecie zostały na to zapewnione i teraz trzeba zmieni t tabele, aby te rodki zostały wydatkowane. Opinie komisji 6 Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna przedstawił radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów - opinia pozytywna przedstawił radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji. Uchwała Nr XXI/278/08 w sprawie wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Załcznik nr 4-2 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk - druk nr 279 Załcznik nr Uchwała Nr XXI/279/08 w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Gminy Zielona Góra o statusie miejskim na rzecz Gminy Czerwiesk Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - druk nr 297 Załcznik nr Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 5

16 Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 297 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych - podjła jednogłonie 22 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku druk nr 298 Projekt uchwały w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku druk nr 298 2, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał sadz, e i ten projekt uchwały nie powinien budzi adnych kontrowersji i pyta. Na posiedzeniach komisji było wszystko wyjaniane. Podział jest zgodny z tym, co zostało zaproponowane przez Miejsk Społeczn Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Taki podział Pastwu proponujemy. Pytania Radna p. Boena Ronowicz czy nie mona by zwikszy rodków na wypoczynek turnusy rehabilitacyjne. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak w zwizku z tym, e wikszo rodków musielimy przeznaczy na aktywizacj zawodow ustalilimy z dyrektorem Panem Radzio, e na bieco bdziemy ledzili przekazywanie tych rodków i jeeli bdzie taka moliwo, to Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jeszcze raz si zbierze i dokona ponownego podziału rodków. Radna p. Boena Ronowicz pytałam o to, bo zazwyczaj brakuje pienidzy na turnusy rehabilitacyjne. Opinie komisji 3 Komisja Do Spraw Rodziny opinia pozytywna przedstawiła radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji, Komisja Zdrowia, Kultury i Sportu opinia pozytywna przedstawił radny p. Edward Markiewicz - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 298 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku podjła jednogłonie 22 głosami za 4. Uchwała Nr XXI/280/08 zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku druk nr 298 Załcznik nr Uchwała Nr XXI/28/08 w sprawie podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008 Załcznik nr 4-4 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 6

17 5.5. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 299 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 299, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał jest to przedłuenie umowy najmu dla Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka z przeznaczeniem na laboratoria i sekretariat Policealnego Studium Farmaceutycznego w Zielonej Górze. Jest to jedyna taka placówka w naszym miecie. Ju 30 kwietnia koczy si umowa dzierawy, a prawo wymaga od nas zgody Rady na przedłuenie tej umowy. Chcemy przedłuy umow na kolejne trzy lata. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 299 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - podjła wikszoci 2 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosie wstrzymujcym Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 300 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 300 4, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Jest to lokal handlowy o powierzchni 0m 2 znajdujcy si na ul. Kupieckiej 80. Proponujemy przedłuenie na kolejne trzy lata. W lokalu jest sklep spoywczy. Opinie komisji 5 Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 300 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - podjła jednogłonie 22 głosami za 6. Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 299 Załcznik nr Uchwała Nr XXI/282/08 w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego Załcznik nr Projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego - druk nr 300 Załcznik nr Uchwała Nr XXI/283/08 w sprawie wyraenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu uytkowego Załcznik nr 4-6 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 7

18 5.7. Rozpatrzenie i podjcie uchwały dotyczca porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 30 Projekt uchwały dotyczcej porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - druk nr 30, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał aby móc w ZGKiM dokona w kolejnych latach zmian wynagrodze zgodnie ze wskanikami zakładanymi dla sfery budetowej oraz nasz uchwał budetow, musimy zwikszy warto punktu z 5,50 zł na 6,50 zł oraz warto najniszego wynagrodzenia z 800 zł na 900 zł. Pytania Radny p. Piotr Barczak moje pytanie dotyczy sposobu naliczania zmiany wynagradzania. Pytanie dotyczy ewentualnego układu zbiorowego, czy te umowy ze zwizkami zawodowymi. Czy prawd jest, e w ZGKiM jest ustalony podział taki, e wszyscy pracownicy dostan 5% podwyki i to bdzie standardowo, dla wszystkich? Mam nadziej, e tak nie jest, bo to byłoby zaskoczenie. Nie ma w tym momencie promowania tych, którzy dobrze pracuj, ewentualnie restrykcji dla tych, którzy nie pracuj. To pytanie wie si głównie z pytaniem wobec pracowników, którzy najniej zarabiaj, bo przy kadym procentowym wzrocie, ci, co maj mniej dostaj mniej, a ci, co maj wicej dostaj wicej. Czy jest moliwo wyrównania tych najniszych wynagrodze pracowników na stanowiskach robotniczych, którzy wykonuj głównie prace zwizane z gospodark odpadami komunalnymi? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk te 5% to tylko rednia, jedni otrzymaj wicej, drudzy mniej i oczywicie dymy do tego, eby osoby, które otrzymalimy w spadku po zlikwidowanym PEDiZ-ie powoli dochodziły do rednich reszty pracowników ZGKiM-u. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna przedstawił radny p. Artur Zasada - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 30 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał dotyczc porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze - podjła jednogłonie 2 głosami za 3. Projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie dotyczcej porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Załcznik nr Uchwała Nr XXI/284/08 dotyczca porozumienia w sprawie wartoci jednego punktu i ustalenia najniszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Załcznik 4-7 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 8

19 5.8. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302, omówił przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak. Stwierdził ustawa wymaga, aby Rada w formie uchwały przyjła teraz sprawozdanie przedstawione przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Radni otrzymali sprawozdanie na pimie z projektem uchwały. Opinie komisji 2 Komisja Do Spraw Rodziny opinia pozytywna przedstawiła radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji, Komisja Gospodarki opinia pozytywna przedstawił radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 302 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok 2007 podjła wikszoci 9 głosów za, przy braku głosów przeciw i głosie wstrzymujcym Rozpatrzenie i podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 303 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał w 2005 r. podjta została uchwała o wyraeniu zgody na darowizn na rzecz Uniwersytetu, natomiast w midzyczasie doszło do sprzeday przedsibiorstwa zwanego Polmozbytem i nowy właciciel zwrócił si do nas z prob o przeprowadzenie negocjacji pomidzy nim, a Uniwersytetem, aby wspólnie ustalili sobie warunki współpracy na okrelonym terenie. Po ustaleniach midzy tymi dwoma podmiotami doszło do porozumienia w sprawie wspólnej granicy. W zwizku z tym, jest korekta uchwały, która była podjta wczeniej, aby uwzgldni wnioski obu stron Uniwersytetu i nowego właciciela Polmozbytu. Wydaje mi si, e słuszna bdzie zmiana, jeeli dwie strony, które s na tym terenie dogadały si i wnioskuj, abymy tak postpili. Pytania Radny p. Jacek Budziski prosił o zademonstrowanie przebiegu drogi, bo pragnł wiedzie, czy jest to droga biegnca wzdłu ogrodzenia Polmozbytu do ul. Prostej, czy droga w okolicach Projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok druk nr 302 Załcznik nr Uchwała Nr XXI/285/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zielonej Górze za rok Załcznik nr Projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra zmieniajcej uchwał w sprawie wyraenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomoci niezabudowanych stanowicych własno Miasta na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego - druk nr 303 Załcznik nr 2-9 Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 9

20 kolegium jzykowego? Po pokazaniu zdjcia i objanieniu go przez przedstawiciela Urzdu Miasta, stwierdził, e ju wie, która to droga wzdłu ogrodzenia Polmozbytu. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak zamiana dotyczy działek 5/ oraz 39/4, 4, 73. My dokonujemy darowizny działek oznaczonych kolorem czerwonym na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Radny p. Jacek Budziski rozumiem, te dwie działki, po których bdzie biegła droga, a 73 na co jest przeznaczona, na rozbudow? A co ma zamiar Uniwersytet zrobi z działk nr 73, bo nie pamitam? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jeszcze raz spróbuj usystematyzowa t dyskusj. W roku 2005 Rada Miasta podjła uchwał o przekazaniu w drodze darowizny mniej wicej tych samych działek, które widzielicie Pastwo na rysunku, łcznie z t du czerwon. Podtrzymuj, e chcemy t działk przekaza Uniwersytetowi, bo jeeli ju raz Rada Miasta podjła uchwał o przekazaniu tej darowizny, to Prezydent Miasta jest zobowizany do wykonania jej. Myl, e nie powinnimy dyskutowa na temat przekazania tej działki teraz, bo byłoby to brakiem konsekwencji. Poniewa doszło do nowego podziału zwizanego z tym, e Polmozbyt został sprzedany, a nowy właciciel dogadał si z Uniwersytetem, jak maj wyglda parkingi przy tej drodze, zmienił si numer działki. W zwizku z tym, e Uniwersytet chce przystpi do realizacji tego wszystkiego poproszono nas, aby wreszcie fizycznie dokona tej darowizny. Tylko takie s intencje. Tamta dua działka, oczywicie, planowana jest docelowo pod budynki, na zagospodarowanie, co było w roku 2005, na tej samej sali, przez radnych uchwalone. Radny p. Artur Zasada w uzasadnieniu jest napisane w zwizku z planami budowy drogi publicznej. Rozumiem, e to bdzie planowany jaki koszt dla Miasta, bo to Miasto bdzie t drog publiczn budowało, nie uczelnia. Drugie pytanie dotyczy pkt 4 uzasadnienia okrelenia skutków finansowych i ródeł ich pokrycia - Miasto Zielona Góra bdzie zobowizane do zapłacenia podatku VAT22%. Od jakiej kwoty? W jakiej cenie jest m 2? Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski trzy lata temu, po podjciu tamtej uchwały zrobilimy wycen i VAT był liczony na ok. 700 tys. Teraz bdzie wikszy, bo wiksza jest warto. Radny p. Artur Zasada od 3,5 mln zł 22% VAT? Pan Zdzisław Szczepaski mona tak liczy. Takie s skutki darowizny. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak to moe trzeba sprzeda, albo dokona zamiany z jakimi gruntami lenymi w Starym Kisielinie? Radna p. Boena Ronowicz uchwała podjta w 2005 r. okrela, e te działki bd przeznaczone na budow drogi publicznej i pomieszcze dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiem, e z pewnych inwestycji w tym rejonie miasta Uniwersytet si wycofał. Myl tutaj o Wydziale Prawa i Nauk Społecznych. Czy ta najwiksza działka nie była przeznaczona m. in. pod ten cel? Pan Zdzisław Szczepaski te tereny s zalesione, pokopalniane i nie nadaj si pod zabudow. Uniwersytet planował budow na terenach do tego lasku przylegajcych i projektowany był tam jaki park rekreacyjny. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki pokazał na mapie miejsce, gdzie planowane były przez Uniwersytet budynki nauk cisłych oraz wydział prawa. Jest to teren całego campusu i uczelnia po prostu chce uporzdkowa sprawy własnoci na tym terenie. Pan Zdzisław Szczepaski działka miałaby kształt w trapezie, niemal jednorodny. Radny p. Mirosław Bukiewicz takie skromne stwierdzenie o tej darowinie prowadzi do tego, e odprowadzimy VAT 22%. Uchylał si Pan od odpowiedzi na ten temat. A to bdzie midzy 70 tys. a 00 tys. zł i Miasto bdzie musiało to zapłaci. Dlaczego nie przekazano tej darowizny trzy lata temu, kiedy była ta uchwała, a nie teraz, kiedy ceny nieruchomoci tak wzrosły? Tak nad tym cichaczem przemykamy, a tu jest VAT-u 22% i kto musi to zapłaci, czyli Miasto. Niech Pan odpowie na to pytanie, jeli Pan moe, oczywicie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki oczywicie VAT zostanie zapłacony zgodnie z tym, jak zostanie przeprowadzona wycena tych nieruchomoci. Dlaczego nie zostało w 2005 r. przekazane nie jestem w stanie odpowiedzie, bo nie wiem. Ja na temat przekazania rozmawiałem w 2007 r. I tak, jak ju mówiłem, tam si zgłosił nowy właciciel Polmozbytu. W pewnym momencie Protokół Nr XXI/08 (kadencja ) str. 20

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 330 UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług wiadczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00

Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Protokół Nr LIII/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00 Obrady rozpoczto w dniu 25 padziernika 2006 roku o godzinie 16.00. Obrady zakoczono w dniu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo