PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczła si XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku. W obradach uczestniczyło 20 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego oraz zaproszeni gocie według załczonych list obecnoci. Obrady Sesji prowadził Pan Tadeusz Wieczorek Wiceprzewodniczcy Rady Powiatu w Kłobucku oraz Pani Małgorzata Gworys Wiceprzewodniczca Rady Powiatu w Kłobucku. PORZDEK OBRAD SESJI : 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocnoci Sesji. 3. Przyjcie proponowanego porzdku obrad. 4. Przyjcie protokołu z poprzedniej Sesji. 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Informacja Starosty z działalnoci Zarzdu z okresu midzy Sesjami. 7. Informacja Przewodniczcych Komisji o wnioskach podjtych przez Komisje w okresie midzy sesjami. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacja na temat złoonych owiadcze majtkowych. 10. Podjcie uchwały w sprawie zmian w budecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok. 11. Podjcie uchwały w sprawie ustalenia wysokoci i warunków przyznawania nagród za wybitne osignicia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego 12. Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie okrelenia zada i wysokoci rodków Pastwowego

2 2 Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. 13. Podjcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Czstochowa realizacji zada z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawnoci. 14. Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelania zasad wydzierawiania, wynajmowania nieruchomoci bdcych w uytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. 15. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 17. Zakoczenie XX Sesji Rady Powiatu. PRZEBIEG POSIEDZENIA AD. p.1 Pan Tadeusz Wieczorek Wiceprzewodniczcy Rady Powiatu w Kłobucku otworzył obrady XX Sesji Rady Powiatu w Kłobucku, powitał radnych, zarzd powiatu oraz uczestniczcych goci. AD. p.2 Pan Tadeusz Wieczorek po zapoznaniu si z list obecnoci stwierdził, e na 21 radnych ustawowego składu rady jest obecnych 20, wobec czego wszystkie podejmowane uchwały bd prawomocne. AD. p.3 Pan Tadeusz Wieczorek przedstawił porzdek obrad Sesji. Zaproponował wycofanie z porzdku obrad punktu dotyczcego podjcia uchwały w sprawie zmian w budecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok oraz zacignicia kredytu na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie inwestycji drogowych, a take wprowadzenie dwóch punktów dotyczcych podjcia uchwały w sprawie ustalenia wysokoci i warunków przyznawania nagród za wybitne osignicia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego oraz podjcia uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego, Nastpnie poddał pod głosowanie przedstawiony porzdek z naniesionymi poprawkami. Pan Henryk Mach zwrócił uwag, e zgodnie ze Statutem Przewodniczcy czy Wiceprzewodniczcy prowadzcy obrady sesji chcc wprowadzi kady, nowo zaproponowany punkt musi podda pod głosowanie, natomiast nie jest to wymagane w momencie wycofania uchwały.

3 3 Pan Tadeusz Wieczorek poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowych punktów obrad sesji. Głosowało 17 radnych, w tym: głosów za -...oddano 16 głosów wstrzymujcych si -...oddano 1 głosów przeciw -...oddano 0 Wprowadzenie dodatkowych punktów do obrad sesji zostało przyjte. Nastpnie Pan Tadeusz Wieczorek poddał pod głosowanie poprawiony porzdek obrad sesji. Głosowało 17 radnych, w tym: głosów za -...oddano 15 głosów wstrzymujcych si -...oddano 2 głosów przeciw -...oddano 0 Porzdek został przyjty. AD. p. 4 Pan Tadeusz Wieczorek zapytał czy kto ma jakie uwagi do protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. W zwizku z brakiem uwag poddano go pod głosowanie. Protokół z XIX Sesji został przyjty jednogłonie. AD. p.5 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono trzy kandydatury i jednogłonie powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli nastpujcy Radni: 1. Przewodniczcy Mirosław SZYMANEK 2. Członek Wiesław DRYNDA 3. Członek Henryk MACH AD. p.6 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił Starost o przedstawienie informacji z działalnoci Zarzdu z okresu midzy Sesjami. Pan Dariusz Desperak Starosta Powiatu Kłobuckiego przedstawił informacj z działalnoci Zarzdu z okresu midzy Sesjami.

4 4 /informacja z działalnoci Zarzdu z okresu midzy sesjami stanowi załcznik do niniejszego protokołu/ Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał, w których działach Zarzd dokonał przesuni midzy paragrafami. Pan Dariusz Desperak odpowiedział, e na etapie uchwały budetowej zaplanowano rezerwy budetowej tj. rezerw celow na uzupełnienie wydatków w owiacie w wysokoci zł oraz rezerw ogóln w wysokoci zł. Ponadto powiedział, e w trakcie roku zwikszono rezerw celow o kwot zł oraz rezerw ogóln o kwot zł. Powiedział, e do dnia 25 padziernika br. uruchomiono rezerwy z przeznaczeniem na: zł przeznaczono na dofinansowanie biecej działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Kłobucku, zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu słubowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, zł przeznaczono na prace zwizane z przygotowaniem dokumentacji do sprzeday nieruchomoci Powiatu, przekazaniem w uytkowanie nieruchomoci stanowicych własno Powiatu na rzecz ZOZ, uzupełnieniem dokumentacji niezbdnej do sprzeday nieruchomoci Powiatu, zł przeznaczono na sfinansowanie przeprowadzenia audytu energetycznego dla termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku, zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków remontowych w zwizku z przeprowadzk Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zł przeznaczono na sfinansowanie zakupu oleju opałowego dla Powiatowego Urzdu Pracy w Kłobucku, zł przeznaczono na dofinansowanie wydatków biecych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Kłobucku. Podsumowujc podkrelił, e łcznie wydatek z rezerwy ogólnej wynosi zł. AD. p.7 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił Przewodniczcych Komisji Problemowych o przedstawienie wniosków podjtych przez Komisje w okresie midzy sesjami. / wnioski stanowi załcznik do protokołu / AD. p.8 Pan Tadeusz Wieczorek zapytał czy kto chciałby zgłosi zapytanie bd interpelacj. Pan Mieczysław Chwałczyk zgłosił zapytanie w sprawie szczegółowego przedstawienia w jakich jednostkach organizacyjnych przeprowadzono kontrol finansow i jakie s jej wyniki. Pan Henryk Mach zgłosił interpelacj w sprawie podania przyczyny wystpienia rónicy, pomidzy planowanym kosztem inwestycyjnym ujtym w Planie

5 5 Inwestycyjnym Powiatu Kłobuckiego, a kosztem po przetargu na wykonanie inwestycji na budow chodnika w miejscowoci Kalej. Dodał, e Komisja Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Infrastruktury Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu orzekła, ze niniejsza inwestycja moe by kontynuowana przy 50% współfinansowaniu przez Wójta Gminy Wrczyca Wielka. Pan Tadeusz Wieczorek poinformował, e na zgłoszone interpelacje zostanie udzielona szczegółowa informacja w formie pisemnej. Pan Henryk Mach podkrelił, e o formie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje decyduje pytajcy, a jak uwaa radny, temat budowy chodnika w Kalei jest zbyt głony i powany, w zwizku z tym chciałby, aby wszyscy Radni Rady Powiatu w Kłobucku uzyskali odpowied na zgłoszon interpelacj podczas obrad nastpnej Sesji Rady Powiatu. Pan Marek Sroka Wicestarosta - poinformował, e odbył rozmow w Wójtem Gminy Wrczyca Wielka w sprawie partycypacji w kosztach budowy chodnika w Kalei. Powiedział, e dokładnej odpowiedzi udzieli w formie pisemnej i zostanie ona przedstawiona na nastpnej sesji. Pan Henryk Mach odpowiedział, e oczekuje konkretnej odpowiedzi. Dodał, e w normalnym procesie inwestowania wystpuj pewne zasady, których naley przestrzega, a na kocu realizuje si inwestycje. Podkrelił, e jest to złamanie dyscypliny finansów publicznych. Radni nie zgłosili wicej interpelacji ani zapyta. AD. p.9 Pan Tadeusz Wieczorek odczytał informacj dotyczc owiadcze majtkowych złoonych Przewodniczcemu Rady Powiatu w Kłobucku za 2003 rok. /informacja stanowi załcznik do niniejszego protokołu/. Radni nie mieli pyta ani uwag do treci przedstawionych informacji. AD. p.10 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił Pana Mariana Obersztyna o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok. Pan Marian Obersztyn Skarbnik Powiatu Kłobuckiego przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem. Poinformował, e proponuje si zmniejszy plan rozchodów o kwot zł, w tym spłata rat kapitałowych z tytułu zacignicia kredytów 140 zł, w tym spłata rat kapitałowych z tytułu zacignicia kredytów zł w zwizku z niszym kursem walut EURO i dolara w stosunku do zakładanego wczeniej. Ponadto dodał, e proponuje si zwikszy plan wydatków budetowych w rozdz drogi publiczne powiatowe o kwot zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków biecych ponoszonych przez PZD. Nastpnie zwrócił uwag na propozycje zwikszenia planu dochodów i wydatków budetowych w rozdz gospodarka lena o kwot zł w zwizku z

6 6 wyszymi wypłatami ekwiwalentów za zalesienie rodki na to pochodz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Ponadto poinformował o zmniejszeniu planu i wydatków w dziale 600 transport i łczno w zwizku z niewykonaniem dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w pełnej kwocie zł a jedynie w wysokoci zł rodki z gminy Krzepice na przebudow drogi powiatowej Starokrzepice Podłe Szlacheckie. Poinformował równie o zwikszeniu planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwot zł, co zwizane jest z wyszym, anieli planowano wykonaniem tych dochodów i jednoczenie przeznaczy je na zwikszeniu wydatków biecych w rozdz drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarzdu Dróg w Kłobucku. Pan Henryk Mach zapytał czy Zarzd Powiatu przewidział co stałoby si w momencie, gdyby Rada Powiatu miała inny pomysł na przeznaczenie rodków i nie zgodziłaby si na ich wykorzystanie w PZD. Pan Marian Obersztyn odpowiedział, e trzeba by było zacign kredyt. Pan Marek Sroka Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego zwrócił uwag, e PZD w zwizku dług zim poniósł znaczne rodki na zwalczenie jej skutków, ponadto opracowana została dokumentacja m.in. dotyczca mostu w Wsoszu, gdy bez tej dokumentacji nie mona było si stara o rodki unijne. Powiedział, e zwikszenia wydatków nie dało si wczeniej przewidzie, poniewa nikt nie spodziewał si, e bdzie tak długa i uciliwa zima, a take nie znane były wczeniej terminy składania wniosków o rodki unijne. Pan Władysław Owczarek powiedział, e nie naley w ten sposób traktowa Zarzdu i utrudnia mu w ten sposób realizacj zada, które jego zdaniem s wykonywane prawidłowo. Powiedział, e Rada powinna pomaga Zarzdowi szczególnie wtedy, jeeli w wyniku jego działa mona pozyska dodatkowe rodki. Zapytał czy wystpujce przesunicie w uchwale jest zgodne z obowizujcymi przepisami. Pan Marian Obersztyn odpowiedział, e przesunicie jest zgodne z obowizujcymi przepisami, a ponadto kontrol nad uchwałami sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa. Pan Henryk Mach zapytał czy w dziale 600 tj. Transport i łczno na zadania inwestycyjne zabrakło pienidzy, w zwizku z czym Zarzd przesunł rodki z wynagrodze w wyniku czego na płacach wystpił brak, a teraz w uchwale proponuje si rodki, aby uzupełni braki. Pan Marian Obersztyn odpowiedział, e wystpiła konieczno dokonania przesuni w celu uniknicia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Powiedział, e zwikszone wydatki wynikały z bardzo długiej i uciliwej zimy, a usuwanie jej skutków pochłonło znacznie wicej rodków ni zostało to wczeniej

7 7 zaplanowane. Zwikszone wydatki wynikały równie z poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji niezbdnych do pozyskania funduszy unijnych. Powiedział, e to wszystko zostało wyjanione na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów. Radni nie zgłosili wicej pyta ani uwag do treci przedstawionej uchwały. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 192/XX/2004r. w sprawie zmian w budecie Powiatu Kłobuckiego na 2004 rok. Głosowało 19 radnych, w tym: głosów za...oddano 17 głosów przeciw -...oddano 1 głosów wstrzymujcych si -...oddano 1 Uchwała Nr 192/XX/2004 została przyjta. AD. p.11 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia wysokoci i warunków przyznawania nagród za wybitne osignicia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego. Pan Mirosław Szymanek poinformował, e Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku w dniu 25 padzierniku br. zaopiniowała pozytywnie niniejszy projekt uchwały. Pan Tadeusz Witt Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia poinformował, e w zwizku z napływajcymi wnioskami prezesów stowarzysze kultury fizycznej o przyznanie nagrody Starosty Kłobuckiego dla zawodników z terenu powiatu, majcych na swoim koncie wybitne osignicia sportowe, przynajmniej na szczeblu ogólnopolskim, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym ustalono zasady i wysoko nagrody Starosty w tej dziedzinie. Pan Marek Sroka podkrelił, e naleałoby uhonorowa tych, którzy osigaj zwycistwa na tle miezynarodowym, reprezentujc jednoczenie powiat. Pan Stanisław Garncarek wyraził wtpliwoci co do brzmienia 6 uchwały. Pan Henryk Mach powiedział, e nie ma potrzeby podejmowa takiej uchwały, nie jest to kwestia, która powinna by regulowana uchwał. Dodał, e mona by przeznaczy pienidze na nagrod z istniejcego funduszu reprezentacyjnego, a nikt takich wydatków nie zakwestionuje.

8 8 Pan Marian Obersztyn powiedział, e jeeli zawodnik reprezentuje powiat na skali europejskiej, rada musi podj uchwał, a Zarzd moe regulowa kwot przeznaczon na zawodnika. Pan Tadeusz Wieczorek zapytał czy w takim razie s propozycje do zmiany 6. Pan Stefan Pawłowski zaproponował, aby 6 brzmicy nastpujco wybitni sportowcy..., zmieni na Wybitny sportowiec.... Pan Władysław Owczarek podkrelił, e uchwał naley przyj, z uwagi na istotny aspekt reprezentacyjny tak wybitnych sportowców, nie tylko powiatu i kraju. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 193/XX/2004r. w sprawie ustalenia wysokoci i warunków przyznawania nagród za wybitne osignicia sportowe, zawodnikom zamieszkałym na terenie powiatu kłobuckiego. Pan Henryk Mach odniósł si do 4 w zwizku z powołaniem Komisji ds. orzekania wniosków. Zapytał kogo Starosta powoła do składu komisji, która bdzie przydzielała nagrody i czy nie pochłonie to dodatkowych rodków np. na diety dla członków komisji. Pan Dariusz Desperak odpowiedział, e moe do składu komisji powoła np. Pana Mirosława Szymanka, Przewodniczcego Komisji Edukacji, osoby, które pracuj w Starostwie Powiatowym w Kłobucku. Powiedział, e na pewno nie bdzie dodatkowych kosztów. Nastpnie Pan Tadeusz Wieczorek poddał pod głosowanie projekt uchwały Głosowało 20 radnych, w tym: głosów za...oddano 20 głosów przeciw -...oddano 0 głosów wstrzymujcych si -...oddano 0 Uchwała Nr 193/XX/2004 r. została przyjta jednogłonie. Ad. p.12 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o przedstawienie projektu uchwały zmieniajcej uchwał Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie okrelenia zada i wysokoci rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. Pan Tomasz Sobi pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przedstawił uchwał wraz z uzasadnieniem. Poinformował, e dotychczasowy plan finansowy przyznany dla powiatu kłobuckiego przez Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosił zł. Powiedział, e w miesicu wrzeniu br. Pastwowy Funduszu

9 9 Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zwikszył plan finansowy dla naszego powiatu o kwot zł i po zmianach wynosi zł. Zwrócił uwag, e rodki finansowe na rehabilitacj społeczn s w wikszym stopniu wykorzystane i ciesz si wikszym zainteresowaniem ni rodki finansowe na rehabilitacj zawodow, w zwizku z czym kwot w wysokoci zł proponuje si przeznaczy na zadania zwizane z rehabilitacj społeczn. Natomiast kwot proponuje si przeznaczy na rehabilitacj zawodow tj. na poyczki dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Pan Henryk Mach zapytał jakie jest zainteresowanie poyczkami, a take czy PCPR informuje o tej formie pomocy Pan Tomasz Sobi odpowiedział, e jeli chodzi o zainteresowanie poyczkami to kilkakrotnie ogłoszenia ukazywały si w prasie lokalnej, poza tym zostały rozesłane informacje dla gmin. Powiedział, e zgłaszaj si osoby, które pytaj, ale problem tkwi w tym, gdzie te pienidze odpowiednio zainwestowa. Podkrelił, e na chwil obecn nie ma ani jednego złoonego wniosku. Pan Henryk Mach zapytał dlaczego jest małe zainteresowanie rodkami na rehabilitacj zawodow. Pan Tomasz Sobi odpowiedział, e zmieniły si zasady wykorzystywania rodków na rehabilitacj zawodow. Powiedział, e aktualnie rodki mona przeznaczy na pokrycie tylko rónicy wynikajcej z utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, a utworzenia miejsca pracy dla osoby sprawnej. Pan Henryk Mach odniósł si do szkole i zapytał kto organizuje szkolenia i okrela ich zakres. Pan Tomasz Sobi odpowiedział, e szkolenia s organizowane przez PCPR poprzez ich zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom, natomiast zakres szkole jest ustalony w zalenoci od zapotrzebowania. Pan Mirosław Szymanek poinformował, e Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu komisji w dniu 25 padziernika br. udzieliła jednogłonie pozytywnej opinii w/w projektu uchwały. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 194/XX/2004r. w sprawie uchwały zmieniajcej uchwał Nr 149/XIV/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie okrelenia zada i wysokoci rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla powiatu kłobuckiego. Głosowało 20 radnych, w tym: głosów za...oddano 20 głosów przeciw -...oddano 0 głosów wstrzymujcych si -...oddano 0

10 10 Uchwała Nr 194/XX/2004 została przyjta jednogłonie i stanowi załcznik do niniejszego projektu. AD. p.13 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie powierzenia miastu Czstochowa realizacji zada z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawnoci. Pan Tomasz Sobi przedstawił projekt uchwał wraz z uzasadnieniem. /uzasadnienie wraz z uchwał stanowi załcznik do niniejszego protokołu/ Pan Henryk Mach zapytał jakie s koszty korzystania z usług Komisji Miasta Czstochowa ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoci oraz czy w perspektywie jest planowane utworzenie Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnoci w Kłobucku. Pan Tomasz Sobi powiedział, e powołanie Zespołu ds. orzekania o stopniu Niepełnosprawnoci na terenie powiatu kłobuckiego dałoby mieszkacom powiatu moliwo łatwiejszego dostpu do usług Zespołu oraz znacznie skróciłoby termin oczekiwania na wydanie orzeczenia, jednak rozwaajc moliwo powołania Zespołu na terenie naszego powiatu naley wzi pod uwag koszty zwizane z utrzymaniem w/w jednostki. Podkrelił, e wstpny koszt utworzenia zespołu oszacowano na kwot zł. Powiedział, e budet pastwa pokrywa koszty zwizane z funkcjonowaniem Zespołu jednak rodki te s niewystarczajce w stosunku do potrzeb. Natomiast koszt wystawienia jednego orzeczenia to ok. 70 zł. Radni nie zgłosili wicej uwag ani pyta do treci przedstawionej uchwały. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 195/XX/2004r. w sprawie powierzenia miastu Czstochowa realizacji zada z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawnoci. Głosowało 20 radnych, w tym: głosów za...oddano 20 głosów przeciw -...oddano 0 głosów wstrzymujcych si -...oddano 0 Uchwała Nr 195/XX/2004 została przyjta jednogłonie i stanowi załcznik do niniejszego projektu. AD. p.14 Pan Tadeusz Wieczorek poprosił Pan Witolda Kacperczyka o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelania zasad wydzierawiania, wynajmowania nieruchomoci bdcych w uytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

11 11 Pan Witold Kacperczyk przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, e projekt uchwały został przygotowany na wniosek Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu i dotyczy uregulowa w sprawach wydzierawiania i wynajmowania dla nieruchomoci oddanych nieodpłatnie w uytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku okrelonych przez Rad Powiatu uchwał Nr 144/XIV/2004 w zakresie trybu postpowania. Dodał, e poprzez analogie do zapisów w ustawie o gospodarce nieruchomociami wprowadza si wymóg przetargu dla zawierania umów dzierawy lub najmu na okres powyej 3 lat. Powiedział, e projekt przewiduje równie przypadki odstpienia od przetargu stwarzajc preferencj dla dotychczasowych pracowników ZOZ w zwizku z likwidacj komórek jego działalnoci. Pan Mieczysław Chwałczyk zapytał, czy stawki czynszu najmu bd w cigu roku zmieniane. Pan Witold Kacperczyk odpowiedział, e jeli chodzi o aktualizacj cen stawki czynszu jest to kwestia zapisu w samej umowie, a autorem jest Dyrektor ZOZ u. Radni nie zgłosili wicej uwag ani pyta do treci przedstawionej uchwały. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 196/XX/2004r. w sprawie podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelania zasad wydzierawiania, wynajmowania nieruchomoci bdcych w uytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Głosowało 20 radnych, w tym: głosów za...oddano 14 głosów przeciw -...oddano 0 głosów wstrzymujcych si -...oddano 6 Uchwała Nr 196/XX/2004 została przyjta jednogłonie i stanowi załcznik do niniejszego projektu. AD. p.15 Pani Małgorzata Gworys Wiceprzewodniczca Rady Powiatu w Kłobucku poprosiła Pana Tadeusza Witta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu: Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. Pan Mieczysław Chwałczyk zawnioskował, e ze wzgldu na to, e niniejszy program radni otrzymali w dniu dzisiejszym, poprosił o 30 minutow przerw w celu bliszego zapoznania si z Programem Ekorozwoju. Pani Małgorzata Gworys poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego Mieczysława Chwałczyka. Głosowało 20 radnych, w tym:

12 12 głosów za...oddano 3 głosów przeciw -...oddano 17 głosów wstrzymujcych si -...oddano 0 Wniosek został odrzucony. Pan Tadeusz Witt Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. /Program Ekorozwoju stanowi załcznik do niniejszego protokołu/powiedział, e program został opracowany z punktu widzenia całoci powiatu. Zwrócił uwag, e jest to cig dalszy opracowania Ekorozwoju, do którego zostało powołane konsorcjum gminy, starostwo oraz klub gospodarczy. Odniósł si do termomodernizacji, gdzie zaznaczył, e naley przeprowadzi j w sposób wzorcowy, poprzez wymian kotłów, ocieplenie cian i wymian okien. Podstawowym celem jest oszczdno energii oraz pozyskanie energii z odnawialnych ródeł. Dodał, e wanym aspektem jest uwzgldnienie odnawialnych ródeł energii np. plantacji wierzby energetycznej na terenach podmokłych. Pan Mieczysław Szewczyk zapytał czy ten program został opracowany w oparciu o ankiety składane przez społeczestwo Powiatu Kłobuckiego w Starostwie Powiatowym. Pan Tadeusz Witt odpowiedział, e program powstał w oparciu o ponad trzy tysice wniosków, które wpłynły do Starostwa i nadal jeszcze wpływaj. Pan Mieczysław Szewczyk zapytał, kto opracował program. Pan Tadeusz Witt odpowiedział, e program opracowała firma PROINSTAL sp. z o.o. z Zabrza oraz lska Agencja Energetyczna. Pan Mieczysław Szewczyk zapytał, jakie koszty poniosło Starostwo w celu opracowania niniejszego programu. Pan Tadeusz Witt odpowiedział, e Starostwo opracowanie nie kosztowało ani jednej złotówki. Pan Mirosław Szymanek poinformował, e Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku na posiedzeniu w dniu 25 padziernika zaopiniowała niniejszy projekt jednogłonie pozytywnie. Pan Henryk Mach zapytał co znaczy...przeprowadzi w sposób wzorcowy Pan Tadeusz Witt odpowiedział, e naley termomodernizacj przeprowadzi w taki sposób, aby w maksymalny sposób wykaza jakie korzyci przynosi termomodernizacja.

13 13 Pan Henryk Mach zapytał, czy został ju opracowany plan finansowy i poziom kosztów zwizanych z jego realizacj. Pan Tadeusz Witt odpowiedział, e jeli chodzi o plan finansowy to jest opracowany na pewnym poziomie. Pan Henryk Mach podkrelił, e w zwizku z tym jest to nie zgodne z 1 uchwały. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała tre uchwały Nr 197/XX/2004r. w sprawie zatwierdzenia programu: Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego. Głosowało 18 radnych, w tym: głosów za...oddano 15 głosów przeciw -...oddano 1 głosów wstrzymujcych si -...oddano 2 Uchwała Nr 197/XX/2004 została przyjta jednogłonie i stanowi załcznik do niniejszego projektu. AD. p.16 Pani Małgorzata Gworys zgłosiła interpelacj w sprawie uwzgldnienia rodków finansowanych w budecie Powiatu Kłobuckiego na remont gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowoci Golce z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych powiatu kłobuckiego. Nastpnie zgłosiła interpelacj w sprawie finansowania zada na drogach powiatowych w tych gminach, które wnosz wkład finansowy w postaci pieninej lub inwestycji na drogach powiatowych. Radni nie zgłosili wicej interpelacji i zapyta. AD. p.17 W zwizku z wyczerpaniem punktów w porzdku obrad około godziny Pan Tadeusz Wieczorek zamknł obrady XX Sesji Rady Powiatu. Protokołowała: Magdalena Nowak WICEPRZEWODNICZCY RADY POWIATU w KŁOBUCKU Tadeusz WIECZOREK

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005 Z XXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 28 wrzenia 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005 Z XXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 28 wrzenia 2005r. PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005 Z XXIX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 28 wrzenia 2005r. W dniu 28 wrzenia 2005 r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczła si XXIX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005 Z XXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 27 czerwca 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005 Z XXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 27 czerwca 2005r. PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005 Z XXVI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 27 czerwca 2005r. W dniu 27 czerwca 2005 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczła si XXVI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU PROTOKÓŁ NR XLII/2006 Z XLII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU W dniu 11 października 2006r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE. Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006

PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006 PROTOKÓŁ Nr II/2006 Z II SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU W DNIU 30 LISTOPADA 2006 W dniu 30 listopada 2006r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się II

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004 Z XXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 7 lutego 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004 Z XXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 7 lutego 2005r. PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004 Z XXIII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 7 lutego 2005r. W dniu 7 lutego 2005r. o godz. 11 00 w Urzdzie Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczła si XXIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2006 z posiedzenia Zarzdu Powiatu Pabianickiego w dniu 11 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 3/2006 z posiedzenia Zarzdu Powiatu Pabianickiego w dniu 11 grudnia 2006 r. Protokół Nr 3/2006 z posiedzenia Zarzdu Powiatu Pabianickiego w dniu 11 grudnia 2006 r. Lista obecnoci oraz tematyka posiedzenia w załczeniu. CZ I 1. Pan Starosta K. Habura: przywitał si ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 61/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 30 czerwca 2008 roku

PROTOKÓŁ NR 61/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 30 czerwca 2008 roku Or.VI.0062-61/08 Kłobuck, dn. 07.07.2008r. PROTOKÓŁ NR 61/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 30 czerwca 2008 roku I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI: 1. GARNCAREK STANISŁAW - STAROSTA 2. MINKINA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych goci stanowi załcznik Nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecnoci sołtysów stanowi załcznik Nr 3 do niniejszego protokołu. !"" #$%&'" Przewodniczcy Rady Gminy p. Władysław Krakowiak o godzinie 10 otworzył Sesj i po powitaniu radnych i goci owiadczył, e zgodnie z list obecnoci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXV/111/2004 RADY GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Czarnków, wrzesie 2009 rok

Czarnków, wrzesie 2009 rok Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 16/2010 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzili: Wacław Krawczyk Andrzej Radwaski Stanisław Gołda Roman Konieczny Ernest Nowak Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2004r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/174/2005 RADY GMINY CISEK z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budetu Gminy Cisek na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2005 Z XXVII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 18 LIPCA 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2005 Z XXVII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 18 LIPCA 2005r. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2005 Z XXVII SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 18 LIPCA 2005r. W dniu 18 lipca 2005 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczła si XXVII

Bardziej szczegółowo