przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t. j. z pón. zm.) oraz 40 ust. 1 i 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra 1. Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 16 grudnia 2008 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 24 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Krzysztof Kaliszuk, p. Wioleta Harlak i p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 2. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: 1) statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 540, 2) ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne - druk nr 539, 3) ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 538, 4) przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 537, 5) zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 535, 6) zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze - druk nr 536, 7) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 541, 8) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 542, 9) zmieniajca uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 543, 10) wyraenia zgody na oddanie nieruchomoci połoonej w Zielonej Górze w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - druk nr Zamknicie sesji. 1 Wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 grudnia 2008 r. o zwołanie sesji nadzwyczajnej i pisma z dnia 10 grudnia 2008 r. Załcznik nr 1 2 Listy obecnoci Załcznik nr 2

2 Zmiana porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o zmian porzdku obrad polegajc na zastpieniu projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 na druku nr 542 projektem zawartym na druku nr 542A. Rónica midzy tymi projektami polega na tym, e otrzymalimy informacj o przyznaniu nam dodatkowej kwoty 74 tys. zł na zrealizowany przez nas projekt. Poniewa s to rodki unijne, musiały zosta wprowadzone do budetu miasta. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak chocia mam wtpliwoci czy jest to zmiana porzdku obrad, a nie złoenie autopoprawki, poddam ten wniosek pod głosowanie. Radny p. Artur Zasada w kwestii formalnej. Panie Prezydencie prosz mi wyjani, dlaczego oprócz druku nr 542, który jest wany i trzeba zaj si nim jeszcze w tym roku, mamy procedowa w dniu dzisiejszym nad projektami uchwał dotyczcymi np. statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji, ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau, ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji, przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych czy zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Przypomn, e na 30 grudnia planowana jest normalna sesja, wic nie rozumiem, czym Pan si kierował, proponujc dzi akurat ten porzdek obrad, a nie tylko druk nr 542A. Prosz o wyjanienie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Szanowni Pastwo, dobrze wiemy, e sesja 30 grudnia bdzie sesj budetow. Dla mnie, dla wszystkich radnych i dla wszystkich mieszkaców Miasta jest to bardzo istotna sesja. W zwizku z tym, jeeli była szansa aby zwoła sesj nadzwyczajn, cz uchwał, które mogłyby znale si w porzdku obrad 30-go przenielimy na t sesj nadzwyczajn, aby sesja 30-go grudnia nie rozcignła si na 14 godzin. Uwaamy, e cze z tych uchwał mona dzisiaj przygotowa i zrealizowa. MZK - jeli chcemy od pierwszego stycznia wprowadzi jakie elementy w rozkładzie i w Zakładzie Komunikacji, to dobrze, ebymy w grudniu je przyjli. Motywacja jest taka dymy do tego, aby w mniejszym stopniu obciy sesj, która bdzie sesj budetow, w zwizku z tym, e i tak jest przygotowanych ju kilka projektów uchwał, nie tylko uchwała budetowa. Wic jeli spotykamy si dzi generalnie w sprawach budetu (najwaniejsza jest dla nas uchwała w sprawie przesunicia rodków finansowych z CKUiP, poniewa koczymy ten do głony projekt zwizany z 40 mln zł) to chciałbym, abymy zajli si nie tylko tym jednym tematem, ale przy okazji innymi. Zdaj sobie spraw, i gorcym, budzcym kontrowersje tematem wród radnych i mieszkaców jest zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 5. Nie chciałem łczy kwestii likwidacji gimnazjum z sesj budetow. Takie przywiecały mi idee. Uwaam, e jest to dobry kierunek, abymy postpili w ten sposób, jeli mona. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak poinformował, e Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o. o. w Zielonej Górze wezwała, pierwotnie Prezydenta Miasta, ale ostatecznie okazało si, e chodzi o Rad Miasta Zielona Góra, do uchylenia uchwały Nr XXXIII/451/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 w sprawie powołania doranej komisji do spraw zdiagnozowania sytuacji organizacyjno finansowej spółek Zielonogórskie zakłady Usług Miejskich i Centrum Biznesu. Szanowni Pastwo, wezwanie to naley interpretowa zgodnie z art. 101 ustawy o samorzdzie gminnym, a wic kady, czyj interes prawny został naruszony uchwał, ma prawo wystpi do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego o uchylenie tej uchwały, po bezskutecznym wezwaniu do usunicia tego naruszenia. Pomijajc kuriozalno sytuacji, w której miejska spółka bdzie zaskarała Rad Miasta, to takie proceduralne wymogi s przez prawo stawiane. Rada ma miesic na okrelenie swego stanowiska w tej sprawie, a wniosek ten wpłynł do Rady Miasta nie 9 grudnia zgodnie z dat wpływu, lecz 25 listopada, cho był niewłaciwie adresowany do Prezydenta Miasta. My jednak jako organ administracji, mamy obowizek uzna pismo za właciwe, nawet wówczas, jeeli nadawca niewłaciwie okrelił adresata. Termin trzydziestodniowy biegnie od 25 listopada. Gdybymy nawet t spraw mieli zajmowa si 30 grudnia, to bdzie po terminie. Przypomn, e Rada moe równie załatwi to wezwanie poprzez pozostawienie go bez rozpatrzenia. W takim wypadku skarcy bdzie miał prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego. Przedstawiam ten wniosek z racji obowizku prawnego. Nie twierdz jednak, e bd głosował za tak zmian porzdku obrad, poniewa osobicie uwaam, e pozostawienie bez rozpatrzenia nikogo nie skrzywdzi i skarcy jeli chce, moe wnie skarg. W tym miejscu czuj si w obowizku poinformowa Rad o kolejnym zawiadomieniu, które wpłynło 12 grudnia do Rady Miasta Zielona Góra. Wojewoda Lubuski zawiadomił o wszczciu postpowania nadzorczego w stosunku do tej uchwały. Wojewoda ma miesic na okrelenie swego stanowiska. Skoro postpowanie wszczł wojewoda, to tym bardziej Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 2

3 nie ma sensu odnosi si do wezwania Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich, aczkolwiek Wysoka Rada moe mie w tym wzgldzie zupełnie inne zdanie. Dlatego dla porzdku składam wniosek formalny o zmian porzdku obrad dzisiejszej sesji, aby doda punkt Rozpatrzenie wezwania Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich Spółka z o. o. do uchylenia uchwały w sprawie powołania doranej komisji do spraw zdiagnozowania sytuacji organizacyjno finansowej spółek Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich i Centrum Biznesu 1. Po czym poddał pod głosowanie wniosek Prezydenta Miasta polegajcy na rozpatrywaniu w punkcie 2.8 projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2008 zawartej na druk nr 542A, a nie na druku nr 542. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania t zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 22 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przed przystpieniem do głosowania nad kolejnym wnioskiem przypomniał - w zwizku z tym, e mamy sesj nadzwyczajn, Rada moe wprowadzi zmiany w porzdku obrad bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu rady z tym, e do zmiany porzdku obrad sesji zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy, a wic Prezydenta Miasta. W zwizku z tym pytam: czy Prezydent Miasta wyraa zgod na zmian porzdku obrad w tym zakresie? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki prosz o pi minut przerwy, na konsultacje - nie wiem czy jestemy gotowi na to, aby w sposób formalny uczestniczy w dyskusji. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak - przerw zarzdz, chc poinformowa, e Wasze przygotowanie jest tutaj bezprzedmiotowe. Jest to problem Rady i wnioskodawcy. Pana stanowisko otrzymalimy, wrcz przygotował Pan projekt uchwały, który zamierzam wykorzysta w przypadku, jeeli Rada zmieni porzdek obrad i którykolwiek z radnych zgłosi wniosek o uwzgldnienie wezwania projekt jest przygotowany. Po czym ogłosił przerw. Po wznowieniu obrad przewodniczcy obrad udzielił głosu Prezydentowi Miasta. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki stwierdził - po wstpie Pana Przewodniczcego i po informacji, o wszczciu przez wojewod postpowania nadzorczego w stosunku do tej uchwały proponowałbym abymy nie rozszerzali porzdku obrad. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ze wzgldu na brak zgody Prezydenta Miasta na rozszerzenie porzdku obrad, wycofał zgłoszony wniosek. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Podjcie uchwał w sprawach: 1) statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 540, 2) ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne - druk nr 539, 1 Wezwanie Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich sp. z o.o. w Zielonej Górze o uchylenie uchwały nr XXXIII/451/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie powołania doranej Komisji do spraw zdiagnozowania sytuacji organizacyjno-finansowej spółek Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich i Centrum Biznesu wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Zielona Góra Załcznik nr 5 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 3

4 3) ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 538, 4) przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 537, 5) zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 535, 6) zamiaru likwidacji internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze - druk nr 536, 7) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 541, 8) zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 542A, 9) zmieniajc uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 543, 10) wyraenia zgody na oddanie nieruchomoci połoonej w Zielonej Górze w uytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej - druk nr Zamknicie sesji. 2. PODJCIE UCHWAŁ 2.1. Podjcie uchwały w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 540 Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 540 1, przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał celem uchwały jest ujednolicenie tekstu statutu, dopasowanie do obowizujcych przepisów oraz dostosowanie do zmiany zakresu działania. Zakład działa na obszarze Miasta oraz gmin, które zawarły porozumienia w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Statutowo- Regulaminowa nie opiniowała projektu uchwały, poinformowała radna p. Aleksandra Mrozek członek komisji. Nastpnie, z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 540 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze podjła jednogłonie 22 głosami za 3. 1 Projekt uchwały w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 540 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 3 Uchwała Nr XXXVI/492/08 w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze Załcznik nr 7-1 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 4

5 2.2. Podjcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne - druk nr 539 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne - druk nr 539 1, przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał w projekcie uchwały zwiksza si zakres obowizków i nakazów dla korzystajcych z komunikacji autobusami MZK. Jest zapis, e plecak powinien by zdjty i przewoony jako baga, jest zabronione palenie tytoniu, picie alkoholu, granie na instrumentach muzycznych. W regulaminie jest zapis, który był kontrowersyjny instrumenty muzyczne, które były traktowane jako baga s wyłczone z tego i nie podlegaj opłacie. Zgłosił autopoprawk: w 3 ust. 3 skrela si tre punktu g, e zabrania si przewoenia jednoczenie wicej ni jednego wózka inwalidzkiego lub dwóch wózków dziecicych i zmienia si odpowiednio oznaczenie kolejnych punktów. Poprawka ta była dyskutowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki. Pytania Radny p. Edward Markiewicz czy tornister szkolny bdzie traktowany jako plecak? Naczelnik p. Jarosław Szczsny tak. Ale nie bdzie traktowany jako baga podrczny. Były skargi pasaerów na innych pasaerów z plecakami na plecach. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Statutowo- Regulaminowa nie opiniowała projektu uchwały. Dyskusja Radny p. Mirosław Bukiewicz w 5 ust. 1 jest zapis: Zabrania si kierowcy prowadzenia wszelkich rozmów oraz palenia tytoniu w czasie jazdy. Czy nie byłoby wystarczajce zabronienie rozmów, a nie wszelkich rozmów. Jeeli kto zapyta kierowc, to nie ma on prawa odpowiedzie? Naczelnik p. Jarosław Szczsny zgodnie z ustaw kierowca nie ma prawa prowadzi rozmów, rozmowy moe prowadzi na zatoczce jeeli autobus jest zatrzymany i na ptli autobusowej. Radny p. Adam Dygas trzeba przemyle spraw plecaków, jak zamierzamy to egzekwowa? Wszystkich bdziemy kara za to, e nie zdjli plecaka czy tornistra? Czy s przewidziane kary? Ten punkt jest wyjtkowo nieszczliwy i naleałoby go chyba wykreli. Radna p. Aleksandra Mrozek te uwaam, e zdejmowanie tych plecaków Bardzo czsto dzieciaki wyskocz z tego autobusu, zostawiajc te plecaki. Bdzie taki efekt, e bd si spónia do szkoły, wraca po plecaki. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak myl, e to jest te element nabierania dojrzałoci społecznej, trzeba swoich rzeczy pilnowa. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji p. Barbara Langner nie oczekujemy, eby dzieci, które nosz małe tornistry na plecach, zdejmowały te tornistry. Natomiast wiele osób jedzi z bardzo duymi plecakami. I nie jest to mój pomysł. Natomiast pasaerowie zgłaszali, e młodzie jeszcze si krci z tymi plecakami. Na autobusach s umieszczone piktogramy e prosimy, eby plecak był umieszczony obok. Natomiast łatwo plecak na plecach komu opróni; jeeli on jest niej, łatwiej przewozi ze wzgldu na bezpieczestwo. Nie dotyczy to tych małych plecaków, 1 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne - druk nr 539 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 5

6 dotyczy tych wikszych. Wszdzie naley zachowa zdrowy rozsdek. A powinno to by w regulaminie, eby był porzdek. Radny p. Artur Zasada próbuj znale sankcje do tych dyspozycji zawartych w projekcie uchwały i nie mog znale. Wymylamy jakie ograniczenia i potem moe si okaza, e nie jestemy w stanie spowodowa, eby kto je wyegzekwował. Czy to nie jest tak, e namawiamy pasaerów, eby tak postpowali, ale jeeli nie bd tak postpowali to jestemy wobec nich bezsilni? Radny p. Zygmunt Listowski zgłaszam formalny wniosek o wykrelenie plecaków z tej uchwały. Chyba idziemy za daleko. Od ilu centymetrów jest duy plecak a od ilu mały? A kto to bdzie mierzył, oceniał? Dajmy sobie spokój, wykrelmy te plecaki. Piktogramy w autobusach w zupełnoci wystarcz. Na prob przewodniczcego obrad sprecyzował poprawk: wykrelenie w 3 ust. 3 treci punktu l (po autopoprawce). Radny p. Piotr Barczak nie wszyscy radni jed autobusami i nie dowiadczaj rzeczywistoci, jaka panuje w autobusach. Sam dosy czsto korzystam z komunikacji miejskiej i rzeczywicie jest wiele głosów, duo osób starszych mówi o tym, e problemem jest duy plecak. To nie chodzi o plecak, gdy dziecko idzie do szkoły, ale np. o studenta, który jedzie na uczelni z duym, pełnym plecakiem. Bardzo czsto to nie jest kwestia złej woli, ale czasem nawet braku zauwaenia, e kto stoi z tyłu, próbuje skasowa bilet. To jest bardzo uciliwe dla pozostałych pasaerów. By moe to jest kwestia tylko i wyłcznie kultury osobistej, ale taki zapis pomaga zwróci uwag na to, aby tak włanie postpowano tzn. w momencie, kiedy wchodzi si do autobusu zdejmowa duy plecak, połoy w miejscu, gdzie nie bdzie przeszkadzał pozostałym pasaerom. Taki zapis bdzie umoliwiał nawet jeeli nie egzekwowanie, to zwrócenie uwagi przez kontrolera. Wydaje mi si, e ten zapis powinien pozosta, dotyczy nie tylko starszych ale i młodszych, szczególnie np. jeeli kto wchodzi z dzieckiem, moe to by niebezpieczne. W zwizku z tym dla porzdku ten zapis byłby bezpieczny, take w formie jakby wychowawczej, ebymy wspólnie uczyli si dobrego zachowania take w autobusach. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak do radnego Artura Zasady to nie jest tak, e na wszystkie jakiekolwiek regulacje musimy mie sankcje. Nie twórzmy jakiego policyjnego pastwa, gdzie nie wprowadzimy zakazu tylko dlatego, e nie moemy dla niego sformułowa sankcji. Wiele przepisów o charakterze porzdkowym jest po prostu przyjte zwyczajowo. Odwrotne przykłady zabronione jest wyprowadzanie psów w miejscach okrelonych w kodeksie wykrocze i co z tego. Mamy takie przepisy, a to de facto nic nie daje. Sam zapis ma funkcj porzdkow, bez wzgldu na to czy sankcja jest przewidziana czy nie. Ja równie uwaam, e ten zapis powinien pozosta. Radny p. Mirosław Bukiewicz plecak plecakiem, ale czy osoby pozostajce bez pracy maj jakie darmowe przejazdy? Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak po pierwsze nie faza pyta, po drugie o tym bdziemy rozmawiali przy druku nr 538. Radny p. Artur Zasada nie zgodz si z Panem Przewodniczcym, poniewa sytuacja w której małe przepisy nie s szanowane przez mieszkaców powoduj, e ludzie przestaj przestrzega take przepisy wiksze, co jest społecznie bardziej szkodliwe. Przypomn, e włanie w ten sposób burmistrz Giuliani w Nowym Jorku zwalczył przestpczo i zaczł pilnowa tych małych przepisów. Jeeli bd takie przepisy, które bd nakazywały pewnego rodzaju zachowanie, a mieszkacy nie bd ich przestrzegali, poniewa nie bd si obawiali konsekwencji nieprzestrzegania tych przepisów, moe to w dłuszej perspektywie spowodowa, e przestan take szanowa to prawo, które takie sankcje posiada. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowa. Głosowanie nad poprawk Głosowanie poprawki radnego Zygmunta Listowskiego o wykrelenie w 3 ust. 3 obecnej litery m wsiadania i przejazdu z plecakiem na plecach, który powinien by zdjty i przewoony jako baga. Rada Miasta w wyniku głosowania powysz poprawk przyjła wikszoci 12 głosów za, przy 11 głosach - przeciwnych i braku głosów wstrzymujcych. Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 6

7 Głosowanie nad podjciem uchwały Głosowanie druk nr 539 z autopoprawk i przyjt poprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne podjła jednogłonie 23 głosami za Podjcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 538 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 538 2, przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Jarosław Szczsny. Uzasadniał ceny na terenie Miasta i gminy nie ulegaj zmianie. Aby uatrakcyjni ofert zakładu wprowadzamy nowe elementy np. bilet dobowy, bilety okresowe szkolne imienne, bilety okresowe studenckie. W uchwale regulujemy take wszystkie bezpłatne i ulgowe przejazdy obowizujce na terenie Miasta i gmin (stron porozumienia), zmieniamy kwoty za przejazd i przewóz bagau bez biletu. Uwaamy, e podwyka tych opłat spowoduje wzrost wpływów ze sprzeday biletów. Zgłosił autopoprawki do projektu uchwały: w 13 pkt 1 ppkt d otrzymuje brzmienie - osobom do 70 roku ycia, pobierajcym zasiłek stały w Orodkach Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i gminach, o których mowa w 1 oraz tym ich współmałonkom, na których wypłacany jest dodatek rodzinny na podstawie dowodu osobistego i stosownego zawiadczenia o wypłacanym wiadczeniu, w 13 wprowadza si dodatkowy nowy pkt f o treci: osobom do 70 roku ycia pobierajcym wiadczenie pienine z tytułu niezdolnoci do pracy w: Zakładzie Ubezpiecze Społecznych, Kasie Rolniczych Ubezpiecze Społecznych, Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Słuby Wiziennej Ministerstwa Sprawiedliwoci na podstawie dowodu osobistego i stosownego zawiadczenia o wiadczeniu wypłacanym przez te instytucje. Jest to zapis, który obowizuje w obecnej uchwale. Pytania Radny p. Andrzej Bocheski mamy bilety trzydziestodniowe, to jest jaka nowa jako? Naczelnik Wydziału p. Jarosław Szczsny to jest bilet wany kolejnych 30 dni, obojtnie kiedy bdzie kupiony. To nie s miesiczne bilety, to s bilety 30 dniowe. Radny p. Jacek Budziski gdzie jest w uchwale, e zwolnione z opłat jest przewoenie wózków dziecicych? Naczelnik Wydziału p. Jarosław Szczsny to jest okrelone w regulaminie przewozów. Opinie komisji 3 Komisja Do Spraw Rodziny opinia pozytywna poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji, 1 Uchwała Nr XXXVI/493/08 w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagau autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze na terenie miasta Zielona Góra oraz Gmin ssiednich z którymi Miasto Zielona Góra podpisało porozumienie midzygminne Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 538 Załcznik Nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 7

8 Komisja Gospodarki opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski - przewodniczcy Komisji, Komisja Budetu i Finansów nie mamy opinii, stwierdził przewodniczcy obrad. Dyskusja Radny p. Kazimierz Łatwiski chciałbym złoy wniosek poprawk do 13, aby do osób uprawnionych do korzystania z ulgowych biletów na podstawie niniejszej uchwały zaliczy kategori osób, które korzystaj z biletów ulgowych. S to zarejestrowani bezrobotni, mieszkacy Miasta Zielona Góra, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku na podstawie wanego (przez 1 miesic od daty wydania) zawiadczenia z Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze. Czyli poprawka dotyczy tego, e uprawnienia do ulgowych biletów na podstawie dodatkowego punktu g w 13 przysługuj: zarejestrowanym bezrobotnym mieszkacom Miasta Zielona Góra i gmin o których mowa w 1, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w okresie nie pobierania zasiłku na podstawie wanego (przez 1 miesic od daty wydania) zawiadczenia z Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze. Tak było do tej pory przez 8 lat i bardzo prosz, eby to uprawnienie zachowa. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk ten punkt nie obowizywał, jeli chodzi o cenniki z gmin. Jeli wprowadzimy go dzisiaj, to musimy negocjowa z gminami zwikszenie rodków na dotacj czyli warunków, które gminy przyjły w podpisanym porozumieniu. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak a jaka jest skala w przypadku tych gmin? Nie moe by tylko Zielona Góra poniewa to bdzie dyskryminacja. Jaka to jest skala, poniewa to zwolnienie dla bezrobotnych w Zielonej Górze funkcjonowało, jak ocenia si skal kosztów wprowadzenia tej ulgi dla osób spoza Miasta Zielona Góra a mieszkaców gmin? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk odpowied na to pytanie powinien udzieli wnioskodawca p. Kazimierz Łatwiski. Nie przewidywalimy tego typu rozwizania, dowiedzielimy si o tym wczoraj po południu. Rozumiem, ze wnioskodawca wie i z gminami rozmawiał. Radny p. Mirosław Bukiewicz mona si zwróci do gmin, eby takie poprawki zrobili u siebie. Bo w gminach jest wicej bezrobotnych ni w Zielonej Górze. Póniej bymy do tego wrócili, tylko jak to zapisa. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak moe rozwizanie jest włanie takie przyj wniosek o odroczenie podjcia uchwały, wystpmy do gmin, jeeli sobie ycz takiej ulgi to odpowiednio wicej zapłac, jeeli nie to wymienimy w tym punkcie tych mieszkaców gmin, którzy bd zwolnieni. Bo rozumiem, e nad mieszkacami Miasta Zielona Góra to nie ma o czym dyskutowa, skoro 8 lat takie zwolnienie funkcjonowało. Radny p. Edward Markiewicz ta uchwała dzisiaj moe by rozpatrzona bez tego punktu. Zanim wprowadzimy aneks, poprawk, to naleałoby to uzgodni z gminami. Jeeli gminy nie bd miały nic przeciwko temu, musz wyrazi na to zgod. Jeli dojdzie do porozumienia, to wprowadzimy we wszystkich gminach i u nas zawsze bdzie mona punkt taki dopisa. Radny p. Kazimierz Łatwiski uwaam, e trzeba w tym zakresie, w którym mamy pewno czyli odnonie mieszkaców Zielona Góra ju wprowadzi taki zapis. Jest to uprawnienie, które ju funkcjonuje, nie jest zalene od porozumie z gminami i nie ma tu adnych dodatkowych kosztów. Wiec tutaj nie powodujemy utraty dochodów MZK w stosunku do stanu jaki jest obecnie. Natomiast szkoda Panie Prezydencie, e Pan zapomniał o bezrobotnych negocjujc z gminami. Bardzo szkoda, bo zabiega Pan o włacicieli samolotów a o bezrobotnych Pan zapomina. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk nigdy w cennikach obowizujcych od kilkunastu lat nie było zwolnie dla bezrobotnych w gminach. Negocjowalimy z gminami wysoko odszkodowa na podstawie istniejcego systemu zwolnie, gminy nie chciały wprowadzi tego typu poprawki, wic jakim prawem miałby przedstawiciel Miasta domaga si wprowadzenia czego na ich terenie, jeeli oni sami czego nie chcieli. Bo nie wystpowali z tym. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak to nie chodzi o to, e my bdziemy si od nich czegokolwiek domaga, tylko e my zapytajmy czy takiej ulgi sobie ycz. Jeli tak, to niech wiedz, e musz za to zapłaci. Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 8

9 Radny p. Zygmunt Listowski myl, e idea jest bardzo słuszna, ale pamitajmy o tym co powiedział przewodniczcy. Jeeli teraz wprowadzimy tylko dla mieszkaców Zielonej Góry, to wojewoda nam to prawdopodobnie zakwestionuje, bdzie to wybitna i oczywista nierówno podmiotów. W zwizku z tym mimo tej zasadnoci proponowałbym zaczeka, uzyska odpowied i w kadej chwili przyj z poprawk do tej uchwały. Jednak trzeba zapyta partnerów, którzy podpisali porozumienie, czy chc tego czy nie. Radny p. Henryk Janik jak przed chwil zrozumiałem, Wiceprezydent Kaliszuk powiedział, e takie pytanie zadał i na to nie wyraano zgody. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk proponuj, eby przyj to w przygotowanej wersji, nastpnie przeprowadzi rozmowy z gminami, bo jak gminy powiedz a prosz wyliczy koszty. Koszty ostatnio wyliczylimy na 100 tys. zł, bo takie były badania ankietowe, tyle kosztowały. Wic to nie jest kwestia paru złotych, samo wyliczenie kosztuje, po prostu trzeba przeprowadzi badania ankietowe. Rozliczamy si z gminami co do złotówki na podstawie bada ankietowych, które zostały przeprowadzone na terenie wszystkich gmin i Miasta. Teraz dołoy do tej grupy osoby, które s bezrobotne trzeba oceni wiarygodnie. Wiarygodnie to s nowe badania. A nastpnie gminy musz podpisa aneks do porozumienia czyli zwikszy finansowanie w zwizku z tymi ulgami. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak moim zdaniem wystarczy sprawdzi, jaki odsetek bezrobotnych mieszkaców Zielonej Góry korzysta z komunikacji, co wiadomo na podstawie bada ankietowych, nastpnie ustali ilo bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w tych gminach i odnie ten współczynnik do tych bezrobotnych w tych gminach. I bdzie wiadomo, ile osób bezrobotnych w tych gminach korzysta z usług komunikacji miejskiej. Radny p. Kazimierz Łatwiski chtnie zapytamy radnych gminy Zielona Góra czy prawd jest, e ci radni nie chc takich ulg dla mieszkaców, którzy s w trudnej sytuacji i s bezrobotni, czy prawd jest to co mówił Pan Kaliszuk, e społeczno gminy Zielona Góra nie jest na tyle solidarna, eby takie ulgi były przyznane. Radna p. Boena Ronowicz te jestem zdziwiona, e negocjujc ulgi z gminami zapomniano o bezrobotnych, natomiast nie zapomniano o Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, Wojskowym Biurze Emerytalnym MON, Biurze Emerytalnym Słuby Wiziennej Ministerstwa Sprawiedliwoci, gdzie wiadczenia z tytułu niezdolnoci do pracy s bardzo wysokie. Myl, e bardziej naleało zapewni te wiadczenia osobom pozostajcym bez pracy anieli takiej grupie, która ma takie uposaenia. Radny p. Mirosław Bukiewicz dla bezrobotnego jest to bardzo istotna sprawa posiada tak ulg, gdy przynajmniej bdzie miał moliwo poszukiwania pracy. Dziwi si, e lewicowy Prezydent zapomniał o tej sprawie. Wydaje mi si, e nie czekajc nawet na to co zrobi gmina, powinnimy zagłosowa za tym, eby w Zielonej Górze bezrobotni takie uprawnienia mieli. Radny p. Edward Markiewicz Panie Radny, o czym pan mówi. To wystarczy tylko odrobin wyobrani. Jeli to dzisiaj przegłosujemy, wszyscy widzimy, e jest to zasadne, to autobus który jedzie np. do Kisielina poza granicami Miasta bdzie wiózł ludzi, którzy bd mogli korzysta z tej ulgi, mieszkaców Zielonej Góry, natomiast ci którzy mieszkaj w Kisielinie i wsid do tego autobusu nie bd mogli korzysta z tej ulgi. W zwizku z tym nie moemy takiej uchwały przyj, bo to jest dyskryminacja w stosunku do wszystkich mieszkaców z gminy, a ten autobus bdzie jechał po rónych gminach. W zwizku z tym nie musimy przerywa procedowania, bo moemy to uchwali w takim kształcie w jakim jest. Zanim władze Miasta nie porozumiej si z władzami gmin, jeeli oni nie wyra zgody, e pokryj te koszty u siebie, to nie moemy takiego zapisu wprowadzi. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak proponuj nastpujce rozwizanie, przyjmujemy niniejszy projekt uchwały, moja proba do wnioskodawcy poprawki o jej lekkie zmodyfikowanie bez gmin, tylko dla Miasta Zielona Góra. Jestem gotowy przyj ryzyko zarzutu jakby dyskryminacji dlatego, e zanim to dojdzie do skutku, to zdymy si zorientowa czy gminy sobie ycz czy sobie nie ycz. Trudno wprowadza uchwał z odebraniem ulgi funkcjonujcej przez 8 lat z zastrzeeniem, e j za miesic dopiszemy, bo wywoła to bałagan. Chciałbym poinformowa, e Prezydent Kaliszuk i dyrektor Langner wyraaj aprobat dla tego rozwizania z t deklaracj, e wystpimy do gmin, one si okrel czy takiego zwolnienia sobie ycz czy nie. Radny p. Piotr Barczak nie bd ju przedstawiał swojej propozycji, która, te miałem nadziej, e w jaki sposób rozwie sytuacj, a w tej chwili spowoduje jakie dyskusje. Wic wycofuj ju swój głos, popieram Pana Przewodniczcego. Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 9

10 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak wszyscy popieramy, popieramy te wniosek radnego Łatwiskiego, tylko pytanie czy Pan Radny zgodzi si na zmian tego wniosku? Radny p. Kazimierz Łatwiski koryguj ten wniosek w takim zakresie, e w zwizku z przebiegiem dyskusji ograniczam zasig osób uprawnionych do mieszkaców Miasta Zielona Góra. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, e Prezydent przyjł tak autopoprawk. Nastpnie przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 538 z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego podjła jednogłonie 20 głosami za Podjcie uchwały w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 537 Projekt uchwały w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 537 2, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak. Uzasadniała celem uchwały jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej do dzieci i młodziey uczszczajcych do przedszkoli i szkół z terenu Miasta Zielona Góra poprzez wprowadzenie cyklu nieodpłatnych i pozalekcyjnych zaj umoliwiajcych wyrównanie braków i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowa i uzdolnie uczniów, jak równie zaspokajanie potrzeby aktywnego spdzania wolnego czasu. Zakłada si take wzmocnienie funkcji wychowawczej przedszkola, szkoły i rodziny. rodki finansowe na realizacj programu finansowane bd z budetu miasta Zielona Góra oraz rodków zewntrznych, pozyskanych z innych ródeł. Chciałam Pastwu przypomnie, e w tym roku, w budecie na rok 2008 wykorzystano na ten program ,- zł, natomiast z konkursu Kuratora Owiaty otrzymalimy dodatkowo ,- zł. W budecie na 2009 r. (w prowizorium) zapisana jest kwota ,-zł. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez kuratorium. Te kwoty zwykle s róne, wic trudno przewidywa, czy uzyskane kwoty bd podobne do ubiegłorocznej - czy bd wysze, czy nisze. Chciałabym równie zgłosi autopoprawki do projektu uchwały. Podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania radny p. Jacek Budziski zgłosił poprawki do projektu załcznika Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych, które zostały przyjte jako autopoprawki. Przekazałam je Pastwu w formie pisemnej. Zmiany polegaj na: 1. W punkcie 3 załcznika - zastpieniu zapisu: Przewiduje si moliwo zatrudnienia personelu do obsługi administracyjnej programu" zapisem: W ramach programu zabezpiecza si rodki finansowe na zatrudnienie personelu do obsługi administracyjnej programu." 2. W punkcie 6 załcznika - zastpieniu zapisu: Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey to pakiet nieobowizkowych, ponadprogramowych i nieodpłatnych zaj, w szczególnoci: zapisem: Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey to pakiet nieobowizkowych, ponadprogramowych i nieodpłatnych zaj, a w szczególnoci(...). 3. W punkcie 6 załcznika - zastpieniu zapisu: Przewiduje si moliwo wydatkowania rodków finansowych przeznaczonych na realizacj tego zadania na pokrycie kosztów rzeczowych, takich jak na przykład: koszt utrzymania pomieszcze, materiały dydaktyczne, biurowe itp." 1 Uchwała Nr XXXVI/494/08 w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 537 Załcznik nr 3-4 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 10

11 zapisem: Zabezpiecza si rodki finansowe na pokrycie kosztów rzeczowych, takich jak na przykład: koszt utrzymania pomieszcze, materiały dydaktyczne, biurowe itp. wynikajcych z realizacji tego zadania. 4. W punkcie 6 załcznika - zastpieniu zapisu: Przewiduje si moliwo wydatkowania rodków finansowych przeznaczonych na realizacj tego zadania na materiały i działalno informacyjn i promujc Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey zapisem: Zabezpiecza si rodki finansowe na materiały i działalno informacyjn oraz promujc Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey. Pytania Radny p. Jacek Budziski przed chwil o tym rozmawialimy i uwaam, e jest to program bardzo wartociowy i dobrze, e Pastwo w magistracie ten program wprowadzilicie. Jednak w punkcie 7 Planowane rezultaty programu nie ma ani słowa o ewaluacji i sprawdzeniu efektów twardych. Mamy tu efekty mikkie wpisane w planowane rezultaty programu, ale nie ma konkretnego rozliczenia uczniów, godzin i przede wszystkim efektów wydania tej kwoty w lubuski system owiatowy. Proponuj poprawk, ebymy w tych planowanych rezultatach programu, w pierwszym akapicie Realizacja Zielonogórskiego programu wyrównywania szans skutkowa powinna tworzeniem jak najdogodniejszych warunków rozwoju dzieci i młodziey moliwie najbliej miejsca ich zamieszkania po kropce dodali, e te skutki bd co roku mierzone za pomoc instrumentów ewaluacji np. przez Zielonogórski ODN. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak oczywicie kada szkoła jest zobowizana do tego, eby sporzdza odpowiednie materiały ewaluacyjne z realizacji tych zaj pozalekcyjnych, a my równie monitorujemy liczb dzieci i grup, które objte s tym programem. Stosowne dokumenty tego dotyczce posiadamy. Natomiast ta autopoprawka jest słuszna. Wydaje si, e kady z radnych bdzie te zainteresowany tym, jakie efekty na przestrzeni kolejnych lat bd przynosiły te dodatkowe zajcia pozalekcyjne. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak jaka ma by ta autopoprawka? Radny p. Jacek Budziski punkt 7 programu powinien brzmie: pierwsze zdanie Realizacja Zielonogórskiego programu wyrównywania szans skutkowa powinna tworzeniem jak najdogodniejszych warunków rozwoju dzieci i młodziey moliwie najbliej miejsca ich zamieszkania tu naley wykreli jedno skutkowa. I teraz drugie zdanie Program bdzie poddany corocznie ewaluacji w zakresie efektów twardych i mikkich. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak eby to było dla wszystkich zrozumiałe, co to znaczy skutki mikkie i twarde? Niepotrzebny nam wykład akademicki, ale doprecyzowanie. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak Program wic, bdzie poddany corocznie ocenie w zakresie skutków jego realizacji proponuj oraz osiganych rezultatów, eby ju było bardzo ładnie. Pani Prezydent, czy to jest do przyjcia jako autopoprawka? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak tak, oczywicie, to jest do przyjcia jako autopoprawka. Radny p. Jacek Budziski punkt 8 Sposób finansowania programu rodki finansowe na realizacj Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey pochodz z budetu Miasta Zielona Góra oraz zewntrznych pozyskanych z rónych ródeł. I teraz proponuj dopisa i s przekazywane podmiotom proporcjonalnie do liczby uczestników programu. Chodzi o to, eby np. w jednej szkole, gdzie objtych jest tym programem 10 uczniów, nie były na to przeznaczone takie same rodki, jak np. w szkole, gdzie objtych jest 200 uczniów. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak rozumiem, e ma Pan na wzgldzie tylko bezpieczestwo, bo do tej pory nie było takich przypadków, eby kto niesprawiedliwie korzystał z tych rodków. Natomiast dla bezpieczestwa taki zapis moe by w tej uchwale. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czyli Pani Prezydent te wyraa zgod? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak tak, wyraam zgod. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak prosz wobec tego o sprecyzowanie poprawki. Radny p. Jacek Budziski do zdania w punkcie 8 dopisa i s przekazywane wnioskujcym podmiotom proporcjonalnie do liczby uczestników programu. Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 11

12 Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czy bdziemy to głosowa? Obawiam si, e taki bardzo jednoznaczny klucz uniemoliwi jakiekolwiek elastyczne finansowanie z uwzgldnieniem innych okolicznoci, np. atrakcyjnoci pomysłu, specyfiki rodowiska etc. Mechanizm takiego prostego podziału, proporcjonalnego do liczby uczestników zamyka jakby inne moliwoci. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak myl, e jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze jest tak, e wnioskowana przez dyrektorów szkół liczba uczestników wskazuje na potrzeby i my w te potrzeby si wsłuchujemy. Tak, jak Pan Przewodniczcy mówił, kada szkoła jest odrbnie traktowana i kada szkoła ma inne potrzeby w tym zakresie. Myl, e ten zapis nie bdzie nas w tym zakresie ubezwłasnowolniał. Radny p. Jacek Budziski i s przekazywane zainteresowanym podmiotom w szczególnoci proporcjonalnie do liczby uczestników programu. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak w szczególnoci? Radny p. Jacek Budziski tak, bo otwieramy w ten sposób ewentualn furtk, na wypadek, gdyby pomysł był bardzo ciekawy - a w szczególnoci. Chyba, e Pani zgadza si z tym poprzednim i to nie zamyka... Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak mnie to w aden sposób nie ubezwłasnowolnia. Zreszt przekazałam radnym informacje dotyczce tegorocznego podziału, z którego jasno wynika, e zabezpieczamy potrzeby kadej szkoły indywidualnie. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak czyli mamy kolejn autopoprawk, prosz Pana Przewodniczcego Jacka Budziskiego o przedyktowanie jej bezporednio protokolantom. Radny p. Marek Kamiski czy Pani Prezydent przyjmie jako autopoprawk takie uzupełnienie w punkcie 7, drugim akapicie - Rezultatem działa podejmowanych w ramach programu jest zwikszenie dostpu do wiedzy. Tu proponowałbym doda oraz wzrost umiejtnoci kluczowych i dalej bez zmian - zwłaszcza dla uczniów majcych trudnoci w nauce. Umiejtnoci kluczowe to posługiwanie si jzykiem ojczystym, jzykiem obcym, to umiejtnoci informatyczne, przyrodniczomatematyczne etc. Jest osiem umiejtnoci kluczowych w rozumieniu Unii Europejskiej. I takie s sprawdzane egzaminami zewntrznymi. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harelak jestem pod wraeniem kreatywnoci radnych, oczywicie, e si zgadzam. Radny p. Jacek Budziski Pani Prezydent, punkt 6 Formy udzielania pomocy materialnej uczniom w ramach programu. Z tego, co wiem, w poprzednich edycjach programu były równie pienidze na zajcia dodatkowe, take dla przedszkoli. Czy to s zajcia rewalidacyjne? Prosz rozwia wtpliwo. To s zajcia dodatkowe, wiec nie wyobraam sobie sytuacji, e dziecko jest odbierane o godzinie 15 30, a o bdzie przychodzi na zajcia dodatkowe. Jak te rodki s w przypadku przedszkoli konsumowane? Bo w przypadku podstawówek i gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wiadomo, bd zajcia dodatkowe popołudniami. Jak to funkcjonuje w przypadku przedszkoli? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak w przypadku przedszkoli... Ja tu pozwoliłam sobie Panu Markowi Kamiskiemu przekaza informacje dotyczce podziału tych godzin, jeli chodzi o wykorzystanie ich w przedszkolach. I tak jak Pan zauwaył, s one przede wszystkim wykorzystane na pomoc logopedyczn. Zajcia z logoped odbywaj si albo w czasie pobytu dziecka w placówce, albo bezporednio po zakoczeniu zaj o godzinie To zaley od tego jak logopeda przychodzi i jakie s ustalenia z rodzicami. To s wewntrzne ustalenia przedszkola, tak, eby zajcia logopedyczne nie kolidowały z zajciami dydaktycznymi prowadzonymi dla całej grupy i tak, eby rzeczywicie odnosiły skutek. Nie odbywaj si równolegle. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak projekt uchwały przekazano do Komisji Edukacji i Wychowania rozumiem, e projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisj z autopoprawkami, które dzi zostały przyjte, czyli nie musimy ich ani zgłasza, ani głosowa. Projekt został te przekazany do Komisji do Spraw Rodziny. Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 12

13 Opinie komisji 1 Komisja Edukacji i Wychowania opinia pozytywna - poinformowała radna p. Aleksandra Mrozek - przewodniczca Komisji, Komisja Do Spraw Rodziny - opinia pozytywna - poinformowała radna p. Eleonora Szymkowiak - przewodniczca Komisji. Dyskusja Radny p. Jacek Budziski Pani Prezydent, w mojej ocenie jest to bardzo dobry projekt i myl, e przyniesie efekty. Natomiast zawsze mona udoskonali dobrze funkcjonujce mechanizmy, dlatego w fazie dyskusji poddaj pod ocen Pani pomysł, abymy wyłczyli przedszkola z tego lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych i stworzyli lokalny program wyrównywania szans włanie dla przedszkoli. Bo skoro tych ofert i tych potrzeb bdzie coraz wicej, warto ebymy w przyszłych latach przeznaczyli wicej pienidzy na ten program wyrównywania szans. Musimy wyranie rozgraniczy zajcia dydaktyczno - wychowawcze typowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od zaj rewalidacyjnych przeznaczonych dla dzieci uczszczajcych do przedszkoli. Oczywicie jest to tylko propozycja, adna krytyka. Prosz tylko o przemylenie pomysłu, czy nie naleałoby dla przedszkoli uruchomi osobnego programu, który moglibymy rozszerzy nie tylko o zajcia rewalidacyjne, ale równie o inne, które nie stałyby w sprzecznoci z innymi. Na tym dyskusj zakoczono. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 537 z autopoprawkami Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych podjła jednogłonie 21 głosami za Podjcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 535 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 535 3, przedstawiła Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak. Uzasadniała celem uchwały jest uporzdkowanie istniejcej sieci gimnazjów na terenie Miasta Zielona Góra i ich optymalnego wykorzystania. W obecnej chwili Miasto Zielona Góra jest organem prowadzcym dla 9 gimnazjów. W roku szkolnym 2008/2009 w wymienionych gimnazjach uczy si 3500 uczniów w 133 oddziałach, do dyspozycji, których s 183 sale dydaktyczne, co w ogólnym bilansie daje 0,73 zmianowoci, a wic wykorzystanie pełnej moliwoci szkół zaledwie w 73%. Sytuacja taka powoduje wzrost wydatków na prowadzenie gimnazjów, poniewa cigle spadajca liczba uczniów w tego typu szkołach wpływa na zmniejszenie si subwencji owiatowej, która jest uzaleniona od ich liczby, a nie od istniejcych miejsc organizacyjnych. Gimnazjum nr 5 jest szkoł w obrbie której, w bliskiej odległoci, istniej inne gimnazja. S to: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 9. Wszystkie z wymienionych szkół dysponuj wolnymi miejscami organizacyjnymi i s gotowe przyj uczniów z Gimnazjum nr 5, do którego uczszcza zaledwie 235 uczniów w 9 oddziałach. Jest to szkoła, która w ostatnim okresie cieszy si najmniejszym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Jej baza lokalowa jest wykorzystywana zaledwie w 43%. Do projektu uchwały dołczone s opinie: Zwizku Nauczycielstwa Polskiego dotyczca zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 5, opinia Komisji Midzyzakładowej Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarno w Zielonej Górze. Dołczony jest równie projekt porozumienia Prezydenta Miasta Zielona Góra z 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 2 Uchwała Nr XXXVI/495/08 w sprawie przyjcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze - druk nr 535 wraz z opiniami zwizków zawodowych Załcznik nr 3-5 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 13

14 Rad Pedagogiczn Gimnazjum Nr 5 w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 5, który został podpisany przeze mnie, przez Rad Pedagogiczn nie został podpisany. Jest równie odpowied na pytania Rady Rodziców, które wpłynły na moje rce. Dołczylimy równie opini, która do nas wpłynła od Forum Rodziców i Rad Rodziców na ten temat. Tak jak jest zapisane w projekcie porozumienia z Rad Pedagogiczn Gimnazjum Nr 5, strony uzgadniaj co nastpuje: Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania w Gimnazjum Nr 5 zostan przeniesieni do Gimnazjum Nr 2 na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela z kontynuowaniem dotychczasowych obowizków realizowanych w klasach I i II, które od 1 wrzenia 2009 bd odpowiednio klasami II i III. Podczas przygotowywania arkuszy organizacyjnych na rok 2009/2010 dyrektorzy placówek owiatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra zostan zobowizani do wykazania i zabezpieczenia vacatów oraz godzin nadliczbowych do dyspozycji organu prowadzcego. Ponadto organ prowadzcy nie wyrazi zgody na zatrudnienie nauczycieli emerytów z wyjtkiem nauczycieli specjalistów, których wystpuj braki na rynku pracy. Chodzi nam przede wszystkim o nauczycieli zawodu. Nauczyciele Gimnazjum nr 5 dla których zabraknie miejsc pracy lub godzin do pełnego etatu w Gimnazjum nr 2, uzyskaj w pierwszej kolejnoci propozycj pracy lub moliwo dopełnienia etatu w innych szkołach lub placówkach owiatowych, dla których organem prowadzcym jest Miasto Zielona Góra, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i zgodnie z art. 18 lub art. 22 Karty Nauczyciela. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zostan pracownikami Zawodowej Szkoły Specjalnej utworzonej w budynku przy uli Piastowskiej 9. Wszyscy uczniowie, którzy obecnie uczszczaj do Gimnazjum nr 5, zostan przeniesieni całymi oddziałami do Gimnazjum nr 2 i do ukoczenia nauki pozostan w tych samych zespołach klasowych, w których zajcia prowadzone bd przez nauczycieli uczcych obecnie. Równie wnioskowano o to, aby odbyły si konsultacje ze zwizkami zawodowymi odnonie zmian obwodów szkół, gdyby doszło do likwidacji Gimnazjum Nr 5. Tak propozycj przygotowalimy, dyrektorzy, którzy bd objci t zmiana obwodów zostali zapoznani z t propozycj. Stosowny protokół spotkania, akceptujcy te zmiany podpisali. Jeeli bdzie konieczno szerszej dyskusji na temat tych obwodów, oczywicie tak dyskusj podejmiemy, ale ju po przyjciu tej uchwały. Pytania Wiceprzewodniczcy Rady p. Jacek Budziski - ile oddziałów przewiduje Pani Wiceprezydent powoła w Specjalnej Szkole Zawodowej, bo rozumiem, e do tego budynku po ewentualnej likwidacji Gimnazjum Nr 5 przejdzie Gimnazjum Specjalne. W zwizku z tym, ile tam mamy oddziałów? I jeeli ruszy tam Specjalna Szkoła Zawodowa, ile przewiduje Pani, utworzenia tych oddziałów. Czy pastwo macie zabezpieczon w 100% kadr, która poprowadzi zajcia w nowo utworzonej Specjalnej Szkole Zawodowej? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak prosz, eby odpowiedziała na to pytanie Pani Jolanta Cyrankowska, która jest specjalist w tym zakresie i chciałabym, eby specjalici tutaj odpowiadali na pytania. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych p. Jolanta Cyrankowska jeeli chodzi o problem szkoły zawodowej myl, e troch to wszystko demonizujemy. Rozumiem pytania radnych, ale trudno prowadzi rozmowy z kandydatami do pracy, jeeli od 6 lat nie moemy pozyska miejsca, eby tak szkoł uruchomi. Jeeli chodzi o kwalifikacje, jest to problem, który dotyczy całego kształcenia specjalnego i absolutnie to nie dotyczy szkoły zawodowej, poniewa kwalifikacje podstawowe s takie same jak do innych szkół zawodowych. Wyjtkiem jest oczywicie obowizek posiadania kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Z tak sytuacj nie mamy po raz pierwszy do czynienia, poniewa weszła reforma owiatowa, uruchamiano gimnazja, równie nie dysponowalimy nauczycielami, bo wprowadzono nowe przedmioty np. biologia, chemia, fizyka. Nikt nas nie pytał czy jestemy do tego przygotowani i musielimy sobie poradzi. Gimnazja od 1999 roku działaj i kadra w tej chwili jest. W sytuacji szczególnej mona wystpi do Kuratora o wyraenie zgody na czas i uzupełnienie kwalifikacji. Praktycznie co roku takie osoby zatrudniamy. Planujemy szkoł zawodow na bazie tego co w tej chwili posiadamy czyli naszych uczniów. Mamy jedn klas trzeci gimnazjum czyli od wrzenia moglibymy uruchomi jedn klas zawodow. Trudno mi powiedzie, jakie byłoby zainteresowanie uczniów z innych szkół, poniewa takiej oferty nie moglimy nigdy przedstawi, a dzieci niepełnosprawne intelektualnie kształc si równie w innych szkołach. Jeeli chodzi o przeniesienie klas gimnazjalnych, mamy w tej chwili 9 oddziałów gimnazjalnych. W naszej szkole drug jakby tak liczb sal potrzebujemy do prowadzenia zaj specjalistycznych. Dysponujemy bardzo dobrym wyposaeniem, które jest kartonach. Nie dysponujemy ani jedn sal, w której moemy takie specjalistyczne zajcia realizowa. Wszystkie sale z których korzystaj nasi uczniowie s salami przechodnimi, mamy 14 klas z których 12 jest salami przechodnimi, bo inaczej bymy si nie pomiecili. Moe liczba 190 uczniów nie jest dua, ale Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 14

15 oddział w szkole dla dzieci z upoledzeniem w stopniu umiarkowanym liczy 6 osób, a w przypadku dzieci autystycznych moe by pomniejszony o dwie. S to po prostu bardzo trudne przypadki. Radna p. Boena Ronowicz jakie s konkretne demograficzne prognozy odnonie gimnazjów zielonogórskich? Prosiłabym o przedstawienie takiej prognozy, która ma perspektyw picioletni. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak przygotowałam perspektyw nawet dzieci, które si urodziły w tym roku. Wród gimnazjów nie ma gimnazjum europejskiego i nie ma gimnazjum prowadzonego przez Pana Buland. Te miejsca mamy obliczone tylko na nasze 9 gimnazjów miejskich. Jeli chodzi o rezerw pomieszcze do nauki, gdyby doszło do likwidacji gimnazjum nr 5, bdziemy mieli 31 dalej miejsc, jeli chodzi o sale dydaktyczne. Jeli chodzi o liczb urodze od 2001 roku do 2008, mamy najwikszy przyrost naturalny w roku 2005, 2006, 2007 i 2008 do dnia dzisiejszego. Biorc pod uwag te dane demograficzne mamy redni liczb miejsc organizacyjnych przypadajcych dla kadego rocznika dysponujemy 1586 miejscami. Jeeli mamy liczb urodze w 2006 roku 1064, a miejsc organizacyjnych 1586, to i tak w tym okresie, kiedy odnotowujemy najwikszy przyrost naturalny, w dalszym cigu mamy wolne miejsca w naszych zielonogórskich gimnazjach. Przypomn, e równie s plany zwizane z powstaniem gimnazjum na Chynowie, to równie spowoduje zwikszenie iloci istniejcych miejsc w gimnazjach na terenie Miasta. Mam te dane, przekazuj je Pani Radnej. Radny p. Henryk Janik w wielu pismach kierowanych do radnych i w ostatnim pimie z 15 grudnia od Rady Pedagogicznej jest takie sformułowanie, e s podawane sprzeczne informacje nauczycielom, rodzicom, pracownikom gimnazjum oraz zwizkom zawodowym co prowadzi do niewiarygodnoci W oparciu o co jest skierowane takie co, bo nie wierz, eby kto z Urzdu Miasta podawał nieprawdziwe informacje. Czy były sytuacje, e Rada Pedagogiczna podawała jakie inne rozwizanie, ni to które ma nastpi. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak odbyło si szereg dokumentacji i spotka z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Mówic to mam na myli zarówno zainteresowane Gimnazjum nr 5 jak i Gimnazjum nr 2. Odbyły si Rady Pedagogiczne, w kadej brałam udział, jedna Rada była tylko z udziałem naczelnika Pana Jerzego Gawła. Było spotkanie z Rad Rodziców w Gimnazjum nr 5, w którym brało równie udział Forum Rad Rodziców, oni równie uczestniczyli jako organ który ma takie uprawnienia. Były równie spotkania z Rad Pedagogiczn Gimnazjum nr 2. Mog odnie si tylko i wyłcznie do takich spotka, w których uczestniczyłam. Podczas tych spotka przede wszystkim chciałam zapewni rodziców, e ich dzieci bd przeniesione w takich grupach w jakich si ucz do Gimnazjum nr 2 oraz e bd ich uczyli nauczyciele, którzy dzisiaj ich ucz I to było dla rodziców najbardziej istotne, to poczucie bezpieczestwa, które z tego wynika. Jeli o chodzi o spotkania z Rad Pedagogiczn Gimnazjum nr 5, to oczywicie przedstawiłam te propozycje, które Pastwo Radni macie dołczone do projektu uchwały, które zawiera to porozumienie mówice w jaki sposób chcielibymy zapewni zatrudnienie wszystkim pracujcym tam nauczycielom, bo z pracownikami obsługi nie ma problemu, poniewa oni wszyscy pozostaliby w tej placówce i zostaliby pracownikami Zespołu Szkół Specjalnych. I tak jak jest napisane w porozumieniu, w ten sposób chcemy rozwiza spraw zatrudnienia nauczycieli, którzy dzisiaj pracuj w Gimnazjum nr 5. Chciałam poinformowa, e nie wszyscy nauczyciele pracujcy w Gimnazjum nr 5 pracuj na pełnych etatach, wikszo z nich ma niepełny wymiar zatrudnienia. Wiceprzewodniczcy Rady p. Jacek Budziski w budecie 2008 roku były zabezpieczone pienidze na budow boiska przy Gimnazjum nr 5. Tłumaczenia magistratu s takie, e nie zgłosił si nikt do przetargu. Czy po ewentualnej likwidacji przewidziana jest budowa boiska przy siedzibie nowej szkoły? W budecie zarezerwowano milion złotych na dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 5 do potrzeb Gimnazjum Specjalnego i Specjalnej Szkoły Zawodowej. Czy Pani ocenia, e te pienidze s wystarczajce? Co z dojazdem uczniów Specjalnej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum Specjalnego? Tam nie ma adnego przystanku i oczywicie jest te kwestia przebudowy samego wjazdu do tego gimnazjum. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak jeli chodzi o zabezpieczon kwot na dostosowanie tego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnoci, to chciałam poinformowa, e złoyłam wniosek do Urzdu Marszałkowskiego, do koca listopada trzeba było złoy stosowny dokument. Oczywicie ten wniosek wymaga uzupełnie, mam czas na to, eby te uzupełnienia donie do koca marca, poniewa potrzebny jest projekt. Jestem w stanie to zrobi, oczywicie jeeli uchwała zostanie przyjta pozytywnie. Natomiast odpowiedni wniosek o rodki z PFRON, zewntrzne, złoyłam. Tak cało jest 2 mln zł. Natomiast jeli chodzi o dojazd, rozmawiałam z Dyrektor Langner i Pani Langner uwzgldniajc potrzeby osób z niepełnosprawnoci widzi Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 15

16 zorganizowanie tam przystanku i linii autobusowej, która umoliwi dotarcie tych dzieci, które bd uczyły si w tej szkole. Rozmowy prowadziłam i uzgodnienia wstpne zostały zawarte. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki boisko przy Gimnazjum Nr 5 w tym roku nie powstało, zostały ogłoszone dwa przetargi, aden z wykonawców nie spełnił naszych oczekiwa. W zwizku z zaistniał sytuacj - chciałabym zacz od tego, e jeeli dzisiaj zostanie podjta ta uchwała, a wierz e tak, bo szkoła specjalna w takim miecie jak Zielona Góra to wstyd, e jej nie ma - przeznaczylimy rodki w pierwszej kolejnoci na wykonanie i przystosowanie tego obiektu do potrzeb tych dzieci, które tam bd. W kolejnych etapach bdziemy myleli o tym, co jeszcze mona zrobi, aby ten obiekt spełniał wszelkie standardy. Dlatego nie planujemy, jeeli przejdzie ta uchwała, budowy tego boiska. Radny p. Mirosław Bukiewicz jak długo stara si Miasto i my radni o miejsce dla Zawodowej Szkoły Specjalnej? Czy Gimnazjum nr 5 jest szkoł, która w ostatnim okresie cieszy si najmniejszym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Jej baza lokalowa jest wykorzystywana zaledwie w 43%. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - poprosz Pani Dyrektor Szkoły Specjalnej o informacj ile lat Miasto nie rozwizało problemu Szkoły Specjalnej? Dyrektor p. Jolanta Cyrankowska szkoła specjalna podstawowa istnieje od 52 roku, do szkoły zawodowej nie doszlimy od tego czasu. Natomiast działania w kierunku takim, aby w ogóle poprawi nasze warunki lokalowe, aby mona było maksymalnie ofert kształcenia specjalnego w miecie rozbudowa, bo to jest ostatni szczebel edukacji, której nie prowadzimy - od koca kadencji radnego Listowskiego ten temat jest poruszany i wtedy po raz pierwszy uruchomilimy jeden oddział tzw. szkoły przysposabiajcej do pracy. Jest to szkoła dla uczniów z umiarkowanym upoledzeniem i jedn tak klas udało si uruchomi. W tej chwili mamy pi, tym bardziej, e ustaw został wywołany jakby nowy typ szkoły, to była szkoła specjalna przysposabiajca do pracy. Wczeniej nie moglimy tego bardziej realizowa. Jest to ju bardzo długi okres czasu, łcznie z tym, e nakaz inspekcji pracy mamy od ponad 6 lat na opuszczenie wszystkich pomieszcze z których korzystamy, z piwnic. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki prawd jest, i ta szkoła ma najwicej wolnej powierzchni, czyli jest najsłabiej wykorzystywana ze wszystkich gimnazjów, prawd jest, e jest najmniejsze zainteresowanie tym gimnazjum, prawd jest równie to, i to gimnazjum osiga najgorsze wyniki w ostatnim okresie, na przestrzeni kilku ostatnich lat. Radna p. Boena Ronowicz jaki jest stopie wykorzystania Gimnazjum nr 2 przy ul. Cyryla i Metodego, chodzi mi o wskanik zmianowoci, jaka jest liczba uczniów, jaka liczba miejsc organizacyjnych w tej szkole? Czy prawd jest, e nie wyraziła Pani Harlak zgody na utworzenie od drugiego trymestru trwajcego obecnie roku szkolnego, klasy integracyjnej w Gimnazjum nr 5. Dotarła do mnie taka informacja, e klasy pierwsze s 29 osobowe i prawie połowa dzieci w tych klasach jest z orzeczeniami lub opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotarły równie do mnie pisma rodziców, Rady Pedagogicznej, aby ta klasa została utworzona. Jeeli obejmujemy trosk wszystkie dzieci w Zielonej Górze, to równie po macoszemu tych dzieci nie naley traktowa, tym bardziej, e miejsca organizacyjne w tej szkole, jak Pan Kubicki powiedział s na utworzenie takiej klasy. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak to bardzo ładnie brzmi jak Pani Radna zawsze zaczyna mówi od tego, jak Pani rozumie potrzeby uczniów z niepełnosprawnoci. Natomiast ja bym chciała si oprze tylko na faktach. Rodzice, dyrektor, Rada Pedagogiczna dostali zapewnienie, e podział tej klasy nastpi od nowego roku szkolnego. Nigdy nie sprzeciwiałam si temu podziałowi i takie zapewnienie Rada Pedagogiczna, rodzice, otrzymali ode mnie. Jeeli chodzi o baz Gimnazjum nr 2 - dzisiaj w tym gimnazjum uczy si 19 oddziałów, natomiast powinno, aby zabezpieczy t cał baz jak ma gimnazjum - uczy si 30 oddziałów. Myl, e te liczby same odpowiadaj na to pytanie, które zadała pani radna Ronowicz. Mamy tyle wolnych miejsc organizacyjnych w Gimnazjum nr 2, te gimnazja s w niewielkiej odległoci od siebie. W zeszłym roku Gimnazjum nr 2 przyjło tylko 4 oddziały, odeszło z tej szkoły 8 oddziałów. Obszar, który proponujemy, jeli chodzi o obwód Gimnazjum nr 2 jest najwikszy, poniewa to gimnazjum ma najwiksz baz lokalow sporód tych wszystkich, które s w pobliu. Poza tym ma doskonałe warunki do uprawiania sportu. Radna p. Eleonora Szymkowiak czy w kwocie tego 1 mln zł na remont szkoły jest kwota przewidziana na budow windy oraz parkingu przy szkole? Myl, e kwota, któr proponujecie na Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 16

17 rok przyszły jest stanowczo za mała na to wszystko z proponujecie. Zgodnie z przepisami w kadej tego typu placówce musz by zlikwidowane bariery architektoniczne. Moje wtpliwoci wzbudza zabezpieczenie niby przez MZK przystanku. Zdajemy sobie spraw, e przy tej szkole nie ma miejsca. Parking moe by zabezpieczony, ale gdzie przy ul. Ptasiej, a to bdzie zbyt dua odległo. Kto bdzie zarzdzał t szkoł, czy aktualny dyrektor Szkoły Specjalnej czy bdzie powołany nowy dyrektor do prowadzenia tej placówki, bo troch inaczej powinno to wyglda. Nastpna sprawa, to naley si tylko ucieszy i z drugiej strony wstydzi, e do tej pory nie mamy tego typu placówki, e dzieci musz by umieszczane z dala od rodziny i w internatach gdzie w Szprotawie, wiebodzinie czy musz dojeda do Sulechowa. Powinnimy si skupi na tym i czym prdzej przystpi, eby tego typu szkoła powstała. Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak zgadzam si z radn Eleonor Szymkowiak, e te rodki które s zabezpieczone w budecie nie wystarczyłyby na to, aby zniwelowa bariery architektoniczne i urbanistyczne. Std te wczeniej o tym mówiłam, e złoylimy wniosek do Urzdu Marszałkowskiego, bdziemy stra si o rodki na likwidacj tych barier z PFRON. Jeli chodzi o autobusy słucham osób, które si na tym znaj. Dyrektor Langner powiedziała, e jest moliwo dostosowania przystanków do potrzeb osób z niepełnosprawnoci oraz autobusów niskopodłogowych do przewozu tych uczniów. Myl, e to jest pytanie do pani Langner, bo skoro ona jako specjalista widzi moliwo na tej ulicy, to myl, e to ona ma racj i ufam i wierz w dobre intencje Pani Dyrektor. Jeli chodzi o to, kto bdzie kierował t szkoł, to chc powiedzie, e przeniesienie budynku gimnazjum nie powoduje potrzeby nowego dyrektora. Natomiast powstanie zasadniczej szkoły zawodowej z niepełnosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, moe spowodowa róne sytuacje. Nie chciałabym dzisiaj dywagowa i spekulowa, w ogóle podejmowa jakichkolwiek decyzji dotyczcych tego, kto bdzie tam pełnił funkcj dyrektora, bo to jest sprawa wtórna. Trzeba zgłosi na pocztku stycznia powstanie nowej szkoły, czeka na decyzje kuratora i ministra i wtedy bdziemy rozmawiali na temat tego, kto bdzie prowadził t szkoł. Przypomn, e w wyborze dyrektora szkoły zawsze uczestniczy organ nadzorujcy. Wiceprzewodniczcy Rady p. Jacek Budziski czy podczas spotkania z Rad Pedagogiczn Gimnazjum nr 5 obiecała Pani Wiceprezydent zatrudni nauczycieli Gimnazjum nr 5 na dotychczasowych warunkach? Nie polemizuj czy na całych etatach, na dotychczasowych warunkach np. 13/18. Dlaczego tak póno zaproponowała Pani porozumienie, ono faktycznie zostało niedawno zaproponowane tej Radzie Pedagogicznej. Wspomniała Pani o przeniesieniu całych klas do Gimnazjum nr 2, to wydaje si oczywiste, trudno ebymy rozdzielali tych uczniów. Ale co si stanie z nauczycielami, którzy bd uczy w klasach drugich i trzecich po przeniesieniu, kiedy te klasy ukocz swoj edukacj, a nabór do Gimnazjum nr 2 nie bdzie satysfakcjonujcy? Kiedy zostanie wywołana uchwała tworzca now szkoł, bo jeeli tworzymy now szkoł, to rozumiem e musimy stara si o subwencj dla tej szkoły. Z tego, co pamitam to terminy s do koca wrzenia. Dlaczego Gimnazjum Nr 5 cieszyło si tak znikom popularnoci, czy moe dlatego, e dwa lata ju funkcjonuj informacje w mediach o planowanej likwidacji tej placówki? Dlaczego te wyniki s takie słabe, tzn. z jakiej szkoły podstawowej dominuje młodzie w Gimnazjum nr 5? Czy s jeszcze inne gimnazja oprócz Gimnazjum nr 5, o takiej duej liczbie uczniów z orzeczeniami? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wiele pyta ze strony Pana Budziskiego było elementem wróenia z fusów. Kto z nas jest w stanie stwierdzi jaki bdzie nabór do konkretnego gimnazjum w Zielonej Górze w przyszłym roku? Nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzie. Po czym przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak ogłosił 5 minut przerwy. Po wznowieniu obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki kontynuował udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez radnego p. Jacka Budziskiego. Na pytanie, dlaczego był mniejszy nabór w szkole odpowiadał takie było zapotrzebowanie ze strony osób, które chciały uczy si w tym gimnazjum, w zwizku z tym taki był nabór. Dlaczego tak póno jest przygotowane porozumienie. Na temat tego, e ta szkoła mogłaby ulec likwidacji rozmawiamy ju ho! ho! ho! jak długo. W tych rozmowach uczestnicz ju wszyscy, bo i Rada Pedagogiczna ju wszystkie rozmowy si toczyły, Rada Rodziców toczyły si, doprowadziło to do zmian w tej Radzie Rodziców, bo tam s midzy sob podzieleni, pokłóceni; Forum Rad Rodziców równie uczestniczy w tej dyskusji, kuratorium owiaty równie uczestniczy w tej dyskusji, oczywicie radni równie uczestnicz w tej dyskusji. Wic kiedy bdzie właciwy moment, aby przystpi do finalizowania tej decyzji. Wydaje mi si, e w tej chwili jestemy we właciwym momencie. Jeeli chodzi o te kwestie czy zdymy ze szkoł zawodow specjaln? Tak zdymy. Do 15 stycznia musimy podj decyzj, e chcemy tak szkoł utworzy i musimy j zgłosi, aby uzyska subwencj. Wic jestemy zgodnie z terminami. To jest Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 17

18 tak naprawd czynno do skomplikowana, to nie jest tylko decyzja Rady, to nie jest tylko i wyłcznie decyzja Prezydenta, to jest równie decyzja Kuratora. Natomiast bezsprzeczne s dla mnie i powinny by dla Pastwa fakty. Połowa szkoły jest pusta, w pozostałych szkołach s równie puste sale, s miejsca. Nie jest adna łask, e my bdziemy przenosi w całoci, bo sformułowanie łaska nie przystoi do tego. Chodzi nam o to, eby zabezpieczy jak najmniej bolenie ten element dla dzieci które s, a po drugie rozwiza problem wydawałoby si nierozwizalny w Zielonej Górze, aby wreszcie powstała szkoła specjalna. My powinnimy si wstydzi i czerwieni jako władze tego Miasta, jako radni, e do tej pory przez tyle lat nie potrafilimy tego zrobi. Jest moliwo, jest szansa, s ku temu warunki, podejmijmy t decyzj. Wiem, e to jest trudna decyzja, gdyby była prosta, to bymy nie dyskutowali przez taki długi okres czasu na ten temat. Radna p. Boena Ronowicz jeszcze raz ponawiam pytanie do Wiceprezydent Wiolety Harlak dlaczego nie wyraziła zgody na utworzenie trzeciego oddziału klasy integracyjnej w Gimnazjum nr 5 od drugiego trymestru, bowiem szkoła prowadzi zajcia w podziale roku szkolnego na trzy semestry, na utworzenie klasy integracyjnej przy iloci prawie połowy uczniów w kadej z dwóch klas pierwszych z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prosz równie o udzielenie mi informacji, jaki jest kosztorys tzw. remontu w Gimnazjum nr 5 przystosowania tej szkoły do funkcji Szkoły Specjalnej Zawodowej. Chc równie zwróci uwag Prezydentowi, e procedujemy uchwał dotyczc zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 5, a nie projekt uchwały dot. załoenia Szkoły Specjalnej Zawodowej i takiego aktu w tej chwili nie ma przygotowanego. Prosz równie o dokładne okrelenie losów zawodowych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, prosz okreli skal zwolnie nauczycieli lub ich przenoszenia w stan nieczynny w wyniku projektowanych zmian. Prosz równie o podanie liczby uczniów, którzy bd uczniami planowanej na razie wirtualnie, szkoły zawodowej specjalnej. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki zaczn od planowanej iloci uczniów zawodowej szkoły specjalnej. Przysłuchiwałem si wypowiedzi Pani Dyrektor, która wyranie mówiła, e planuje na dzie dzisiejszy jedn klas, bo tyle ma. Czy bdzie potrzeba utworzenia drugiego oddziału - nie jestemy w stanie w tej chwili okreli. To mówiła w czasie swego wystpienia Dyrektor Szkoły Specjalnej, która istnieje. W zwizku z tym nie bdziemy powoływali szkoły, która istnieje. Bo szkoła specjalna w Zielonej Górze jest. Jeeli chodzi o procedowanie uchwały, dzikuj za przypomnienie, e rozmawiamy o uchwale zwizanej z likwidacj Gimnazjum nr 5. Informuj Pani równie, e Pani Prezydent w trakcie swojego wystpienia dzisiaj mówiła o tym, e wyraono zgod tej szkole, aby od wrzenia 2009 roku dokonano podziału, aby powstał nowy oddział. Od 1 wrzenia bdzie szansa, aby co takiego zostało zrealizowane. Jeeli chodzi o nauczycieli, o koszty - koszty s szacunkowe w granicach 2 mln zł. Milion złotych znajduje si bezporednio w budecie Miasta Zielonej Góry, drugi milion jest planowany do pozyskania z PFRON. Wniosek przez Urzd Miasta do koca listopada został złoony w Urzdzie Marszałkowskim, w zwizku z tym planujemy pozyska na to rodki. Szacunkowy koszt przystosowania tego obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i dla tych, którzy maj si w nim znale - planujemy w granicach 2 mln zł. Oczywicie kosztorysu czy projektu nie ma. Dopóki nie ma decyzji, e bdziemy to robi, to trudno podj decyzj, ebym zlecił komu projekt. Najpierw musi by decyzja kierunkowa, podstawowa czyli o zamiarze likwidacji szkoły. Wiceprzewodniczcy Rady p. Jacek Budziski ponawiam pytanie - z jakiej szkoły podstawowej dominuj uczniowie bdcy uczniami Gimnazjum nr 5 i czy jeszcze inne gimnazja w Zielonej Górze maj tak du ilo uczniów z orzeczeniami? Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak myl, e wszyscy, którzy zajmuj si problematyka owiatow wiedz o tym, e nabór uczniów Gimnazjum nr 5 składa si przede wszystkim z uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Wiem jaki jest podtekst tego pytania, chc tylko wszystkim powiedzie, e kada szkoła ma uczniów z trudnociami szkolnymi i wychowawczymi. Natomiast kada szkoła dostosowuje swoja ofert do potrzeb tych uczniów. Nie ma takiej szkoły w miecie, gdzie nie ma uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W Gimnazjum nr 5 s te tacy uczniowie. Na przestrzeni ostatnich lat w tej szkole zwolniono bardzo wielu nauczycieli i musiał to zrobi sam dyrektor, poniewa nabór był zbyt mały. Radna p. Boena Ronowicz w dalszym cigu pytam, dlaczego nie wyraziła Pani zgody na utworzenie trzeciego oddziału klasy integracyjnej w drugim trymestrze trwajcego roku szkolnego? Nie pytam o rok szkolny 2009/2010, tylko o trwajcy rok szkolny. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki informuj po raz kolejny, i wyrazilimy zgod od 1 wrzenia 2009 roku. Mamy prawo do podjcia takiej decyzji, tak decyzj podjlimy. Jeeli do Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 18

19 póno wpływa wniosek ze szkoły, to w tym momencie podejmujemy decyzje. Gdyby nie ta dyskusja, nasze spotkania z Rad Pedagogiczn, z nauczycielami, to nie wiem czy ten wniosek w ogóle by si pojawił. Tak naprawd ten wniosek powinien si pojawi ju 1 wrzenia, po tym jak został dokonany nabór i stwierdzono, e jest tak nie inaczej. To wtedy powinien by wniosek ze strony szkoły. On wpłynł niestety póniej, po dyskusjach, które si odbyły, dlatego podjlimy decyzj, e od 1 wrzenia wyrazimy na to zgod, aby te nie burzy całego systemu. Z jednej strony Pastwo mówicie, e powinnimy klasy przenie w całoci, bo to jest bardzo wane i istotne, a z drugiej strony pytacie dlaczego nie podzielilimy ich w trakcie roku szkolnego. Czyli podzieli moemy w trakcie roku szkolnego i to nie stanowi problemu, ale jeli chcielibymy je przenosi i dzieli to ju jest problem? Przepraszam, gdzie tu jest brak konsekwencji. Wiceprzewodniczcy Rady p. Jacek Budziski Panie Przewodniczcy, dlaczego Pan nie pozwolił zabra głosu przedstawicielom Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5, by moe take rodziców, skoro w poprzedniej kadencji Rady Miasta, kiedy były rozpatrywane uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 3, bez adnych problemów podczas dyskutowania nad tymi uchwałami, głos wielokrotnie mogli zabiera reprezentanci Rad Pedagogicznych oraz Rodziców? Radna p. Boena Ronowicz jeszcze raz wracam do tego pytania, jakie były powody nie utworzenia trzeciego oddziału klasy integracyjnej w biecym trwajcym roku szkolnym? To s niepowetowane straty dla młodziey, która si kształci w prawie trzydziestoosobowych klasach. I Panie Prezydencie, tłumaczenie e póniej, po przeniesieniu bd klasy łczone, to jest absolutnie adne tłumaczenie. Bo te trzy klasy mog by równie przeniesione do Gimnazjum nr 5. Poza tym chc jasno si dowiedzie, klarownie, eby było okrelone, czy faktycznie młodzie zostanie przeniesiona do Gimnazjum nr 2 przy Cyryla i Metodego, poniewa w uzasadnieniu do uchwały jest sformułowanie, e wszystkie osoby zatrudnione w Gimnazjum nr 5 otrzymaj propozycje pracy w innych jednostkach owiatowych na terenie Miasta, szczególnie w tych, do których zostan przeniesieni uczniowie. Czyli jest liczba mnoga. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wszystkie oddziały klasowe, czyli dzieci, planujemy przenie do Gimnazjum nr 2. Radny p. Mirosław Bukiewicz dlaczego ta dyskusja si nie odbyła na komisji owiaty? Przecie tam było miejsce, aby dyskutowa na ten temat, a tutaj wyj z jakimi wnioskami ewentualnie. Opinie komisji 1 Komisja Edukacji i Wychowania opinia pozytywna poinformowała radna p. Aleksandra Mrozek - przewodniczca Komisji. Dyskusja Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jacek Budziski prosz potraktowa to co powiem jako pewnego rodzaju dygresj na temat tej uchwały i tego pomysłu. Prosz nigdy, Panie Prezydencie, nie wtłacza w usta radnych PiS tego, e jestemy przeciwni utworzeniu Specjalnej Szkoły Zawodowej. Dwa, trzy miesice temu Klub Radnych PiS dał Pani Wiceprezydent Harlak zielone wiatło w zakresie dyskusji, ustalenia kompromisu z Rad Pedagogiczn, z rodzicami Gimnazjum nr 5. Nie chcielimy tak jak w poprzedniej kadencji w przypadku prób likwidacji Gimnazjum nr 5, gimnazjum nr 7 zachowa si podobnie jak SLD w tamtym czasie. Chcielimy, aby Pani Wiceprezydent miała czas na to, aby t spraw załatwi tak jak powinna. Pani Wiceprezydent Harlak spotkała si z Rad Pedagogiczn, Rada Pedagogiczna uzyskała od Wiceprezydent Harlak zapewnienia o których mówilimy, przede wszystkim zapewnienie, e ci nauczyciele zostan zatrudnieni na dotychczasowych warunkach w myl artykułu 18 Karty Nauczyciela. Dodam, e zorganizowalimy specjalne posiedzenie Klubu Radnych PiS, zaprosilimy Wiceprezydent Harlak, naczelnika Gawła i przez półtorej godziny zadawalimy konkretne pytania i na te pytania uzyskiwalimy odpowiedzi, które nas satysfakcjonowały. Niestety okazało si, e te zapewnienia nie mog by zrealizowane na tym etapie. Przypomn czci radnym, e w przypadku dyskusji na temat likwidacji Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum nr 7, które wdroyło bardzo skuteczny program naprawczy, ówczesny Wiceprezydent Maciej Kozłowski tu na tej sali był przepytywany równie przez nas. To ja zadawałem Wiceprezydentowi pytania, w jaki sposób zapewni prac dla nauczycieli Gimnazjum nr 3. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 4 Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 19

20 Wiceprezydent Kozłowski wskazywał literalnie etaty, które miały by zapewnione dla tych nauczycieli w Zespole Szkół Sportowych. Kady z nich otrzymywał w myl art. 18 Karty Nauczyciela gwarancje zatrudnienia na dotychczasowych warunkach bez wypowiedzenia. Mimo wszystko głosami SLD Gimnazjum nr 3 nie zostało zlikwidowane. Wtedy te był szczytny cel, w budynku Gimnazjum nr 3 miała funkcjonowa Pastwowa Szkoła Muzyczna. Docelowo Prezydent Ronowicz znalazła rozwizanie na dzisiaj wydaje si satysfakcjonujce, czyli na parterze funkcjonuje gimnazjum, na pitrze znalelimy siedzib dla V LO, które musiało opuci siedzib w ODN. Prezydent Kozłowski przygotował rzetelne, konkretne rozwizanie problemu zatrudnienia nauczycieli. Prosz si nie dziwi, e Klub Radnych PiS oczekuje od obecnej władzy podobnych rozwiza. I do tego tylko mamy wtpliwo. Pierwszy podniósłbym rk za likwidacj Gimnazjum nr 5, gdyby te zapewnienia nauczyciele uzyskali, tak samo jak wtedy głosowałem za likwidacj Gimnazjum nr 3, poniewa takie zapewnienia nauczyciele gimnazjum otrzymali. Problem nie zniknie, nie bez kozery zadawałem dzisiaj konkretne pytania. To jest młodzie słaba, eby nie powiedzie najsłabsza, pochodzi w duej mierze z SP 6. Tej młodziey powinnimy odwrotnie, zafundowa dodatkowe zajcia. Mam nadziej, e podjciu tej uchwały pani Wiceprezydent ju dla tej młodziey funkcjonujcej w Gimnazjum nr 2 chociaby w ramach tego Radny p. Andrzej Maciejewski miasto realizuje okrelon polityk owiatow, z tej polityki wynika reorganizacja sieci gimnazjów. Włanie w tamtym rejonie jest ona jak najbardziej wskazana. Drug spraw, która jest celem nadrzdnym tych wszystkich działa, jest powstanie zasadniczej szkoły specjalnej. Ci uczniowie wymagaj specjalnej troski i pomocy, poniewa moliwo uzyskania pracy przez tych uczniów, moliwo uzyskania takiej wiedzy, eby w przyszłoci podj okrelon prac, jest dla tych osób bardzo wana. Jest to ródło uzyskania niesamowitej niezalenoci, integracja społeczna, nadaje to sens yciu, przekonanie własnej wartoci. Dlatego te pójcie przez Miasto w tym kierunku rozwie róne problemy. Ju w pytaniach było pokazane, jak wielkie problemy s z owiat na bazie tylko Gimnazjum nr 5. Komisja Edukacji i Wychowania spotykała si wielokrotnie i poruszała prawie wszystkie problemy, jakie były tu zawarte w pytaniach i wypowiedziach. Pani Wiceprezydent zrobiła szereg kroków w negocjacjach, w działaniach, w konsultacjach zarówno z Komisj Edukacji i Wychowania, bezporednio z Rad Pedagogiczn i ze zwizkami zawodowymi - wypracowano stanowisko. Natomiast szereg rzeczy tu poruszanych jest bardzo szczegółowych, wymaga rozwizania poprzez dyrekcj. Przepisy chroni nauczycieli najsłabszych, trudno zwolni nauczyciela, trzeba mu zapewni prac. Bardzo dobrze si składa, e widzimy tutaj dziecko, które bdzie mogło chodzi do szkoły, z czasem to wszystko si rozwinie. A patrzc całociowo na ten problem, to przede wszystkim rozwiemy problem osoby niepełnosprawnej, wymagajcej pomocy i zrealizujemy jedno z najwaniejszych zamierze polityki owiatowej w miecie. Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak chciałem si odnie do pytania wystosowanego do mnie przez Wiceprzewodniczcego Jacka Budziskiego. W punkcie pytania nie mogłem na to odpowiedzie, ale Wiceprzewodniczcy Rady powinien odnosi si z wikszym pietyzmem do regulacji Statutu Miasta Zielona Góra, a Pan Wiceprzewodniczcy Budziski doskonale zdawał sobie spraw, e takiego pytania pod moim adresem nie powinien kierowa w tej czci debaty nad projektem uchwały. Stanowi o tym wprost 61 statutu, gdzie pytania s do projektodawcy. Ten punkt słuy wyjanieniom wtpliwoci zwizanych z konkretnym projektem uchwały, a nie z przyczyn dla mnie niezrozumiałych, wprowadzaniu nowych, kolejnych kontrowersyjnych wtków dotyczcych debatowania nad sam uchwał. Nie potrafi zrozumie pobudek, jakie Panem kierowały, poniewa nie wyobraam sobie, aby to była nieznajomo statutu. Pytanie zostało skierowane tylko i wyłcznie z tego wzgldu, e inne osoby si przysłuchuj, po prostu było zapotrzebowanie na takie pytanie. W zwizku z tym odnosz si do tego pytania w tym punkcie, cho Pan doskonale wie co bd mówił. I Pan nie pytał po to, eby uzyska informacje, ale po to, eby zapyta. Przede wszystkim przypomn wszystkim, e zgodnie z 44 ust. 2 statutu, w obradach mog uczestniczy tylko i wyłcznie pracownicy Urzdu Miasta wyznaczeni przez prezydenta i jego zastpców, tylko oni mog zabiera głos w dyskusji. Doskonale Pan wie, e zgodnie z naszym statutem tylko w Sprawach rónych inne podmioty mog zabiera głos, zgłaszajc taki wniosek przewodniczcemu rady przed rozpoczciem sesji. W zwizku z tym prosz, pytajc o to z wyrzutem jak rozumiem, dlaczego nie zezwoliłem okrelonym rodowiskom zabrania głosu nad projektem uchwały, nad którym debatujemy, nie powoływa jako argumentu patologii, który ja oceniam jako patologi z poprzedniej kadencji, gdzie przeróne osoby zabierały głos w sprawach czy trzeba czy nie trzeba. Doskonale Pan wie do czego by ten tryb postpowania doprowadził. Pana pytanie wrcz sugeruje sabotowanie pracy Rady, poniewa nie bylibymy w stanie przyj w przyszłoci, przy takim podejciu, uchwał w sprawie studium kierunków, planów zagospodarowania przestrzennego, znacznie bardziej dotkliwe Protokół Nr XXXVI/08 (kadencja ) str. 20

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna-

Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- II raport okresowy z ewaluacji projektu: Kobiety kształtujmy własn przyszło - wersja wstpna- - Malbork, padziernik 2007 - opracował: Jakub Lobert Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Warce z dnia.. Uchwała Nr.. z dnia.. projekt w sprawie okrelenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie

Statut. Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Załcznik do Uchwały XI/68/2003 z dnia 28.05.2003r. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie Dział I Postanowienia ogólne Rozdział 1 Przepisy definiujce 1. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa bez bliszego

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r.

przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLVI/09 przebiegu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 maja 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. Radni: wg listy obecnoci (na 15 radnych 11 obecnych). Zaproszeni gocie: wg listy obecnoci. Porzdek obrad sesji: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie

REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie REGULAMIN RADY RODZICÓW w Zespole Szkół w Choczewie ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTPNE Podstaw prawn niniejszego regulaminu stanowi: 1/ Ustawa z dnia 07.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z pón.zm.), 2/

Bardziej szczegółowo

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ...... imi i nazwisko osoby wnioskujcej miejscowo, data Bukowno... ulica, nr domu, mieszkania... tel. kontaktowy Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prosz o przyznanie na okres...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku

Uchwała Nr 21/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku Uchwała Nr 21/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU

REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU REGULAMIN NABYCIA PRAWA DO LOKALU Zatwierdzony uchwał Rady Nadzorczej nr 15/2004 z dnia 2004-12-29 Chorzów 2004 rok I. Postanowienia ogólne 1 Dokumentem stwierdzajcym prawo do uytkowania lokalu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnosz o przyznanie zasiłku rodzinnego na nastpujce dzieci: Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Cz I 1. Dane osoby ubiegajcej si Imi i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek Załcznik do ZARZDZENIA NR 217/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2 kwietnia 2003 r. Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo