przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 21 grudnia 2010 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył i obradom przewodniczył Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz Prezydenta Miasta p. Janusz Kubicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta p. Emili Wojtuciszyn i przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: Porzdek obrad 1) zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12, 2) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 13, 3) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 15, 4) okrelenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14, 5) zmieniajca uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 16, 6) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17, 7) wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 18, 8) wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 19, 9) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 20, 10) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Zamknicie sesji. 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 Zmiany porzdku obrad Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydenta Miasta zgłosił wnioski o zmian porzdku obrad polegajce na: wycofaniu z porzdku projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 na druku nr 17 i wprowadzeniu na jego miejsce projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 na druku nr 17A. Wyjanił, e w druku nr 17A dołoono załcznik nr 9 dotyczcy przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok , wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 r., które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 22. Wyjanił, e chodzi o dokoczenie realizacji zadania biecego zakup asysty technicznej i serwisu oprogramowania wchodzcego w skład systemu GIS 2. Radny p. Robert Dowhan zgłosił wniosek o wykrelenie z porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra - druk nr Wyjanił, e z powodu zbyt krótkiego czasu na prace nad projektem, Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska odstpiła od jego opiniowania na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2010 r. Prosił o wprowadzenie projektu uchwały do porzdku kolejnej sesji Rady Miasta. Radny p. Kazimierz Łatwiski - podnosił, aby z projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra - druk nr 16 przed jego powrotem pod obrady Rady, wyłczy obszar Osiedla na Olimpie i poparł wniosek radnego p. Roberta Dowhana. Radny p. Andrzej Brachmaski jestem przeciw odkładaniu rzeczy, które zostały przysłane 10 dni temu i czasu do zapoznania si było wystarczajco duo. Mona nie zgadza si z zawartoci merytoryczn projektu, ale uzasadnianie brakiem czasu na zapoznanie si z projektem uchwały jest, moim zdaniem, usprawiedliwianiem własnego lenistwa. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk nieprzyjcie tego skutkuje tym, e nie bd mogły by uchwalone trzy plany np. nie bdzie budowany Urzd Celny i nie bdzie innych przedsiwzi o charakterze gospodarczym. Jeli Pastwo wycofaj dzi ten punkt z porzdku obrad, prezydent bdzie wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej, wiec i tak, na pewno na pocztku stycznia, bdziecie Pastwo musieli si tym zaj. Radna p. Boena Ronowicz Panie Przewodniczcy, mam prob, aby przestano nas straszy. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poddał pod głosowanie wnioski o zmiany w porzdku obrad. Głosowania nad zmianami porzdku obrad: 1) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta polegajcego na zastpieniu projektu uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 na druku nr 17 drukiem nr 17A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 4 głosy. 1 Projekt uchwały zmieniajcy uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17A Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 22 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 16 Załcznik nr 2.11 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 2

3 2) Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta polegajcego na rozszerzeniu porzdku obrad w pkt 3 ppkt 11 o projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 r., które nie wygasaj z upływem roku budetowego druk nr 22. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 4 głosy. 3) Głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego p. Roberta Dowhana polegajcego na wykreleniu z porzdku obrad w pkt 3 ppkt 5 - projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra - druk nr 16. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 13 głosów, przeciw 10 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. W trakcie sesji po zrealizowaniu pkt 3.9 porzdek obrad na wniosek Prezydenta Miasta zgłoszony przez Zastpc Prezydenta Miasta p. Dariusza Lesickiego został zmieniony po raz kolejny. Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra - druk nr 16 został wprowadzony ponownie jako pkt 3 ppkt 10 porzdku obrad. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 17 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujcych 0 głosów. Ponadto Rada Miasta na wniosek radnego p. Andrzeja Brachmaskiego zgłoszony w trakcie sesji (pkt 5 Sprawy róne) rozszerzyła porzdek obrad o punkt 6 - Podjcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 23. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady dokonała zmiany porzdku obrad (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za zmian 17 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał w sprawach: 1) zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12, 2) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 13, 3) zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 15, 4) okrelenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14, Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 3

4 5) zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17A, 6) wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 18, 7) wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 19, 8) ustalenia cen i opłat, zwolnie oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze - druk nr 20 i druk nr 21, 9) wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 22, 10) zmieniajca uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 16, 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Podjcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Zamknicie sesji. Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 4

5 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Na wstpie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski: 1. Panie Prezydencie! Po awarii reduktora na Osiedlu Pomorskim sprawdzono w całym miecie 18 stacji redukujcych rednie cinienie do niskiego. Czy Miasto mogłoby rozway finansowe zaangaowanie w objcie tych 18 punktów monitoringiem, który niestety jest tylko przy reduktorach wysokiego cinienia? Jeli jest to prawnie niemoliwe to prosz o stanowcze stanowisko Miasta w tej sprawie i domaganie si montau monitoringu o właciciela sieci. Prosz take rozway moliwo zbudowania przez Miasto ekranów dwikoszczelnych wzdłu obwodnicy na wysokoci najbardziej poszkodowanego budynku na Osiedlu Pomorskim, czyli wieowca nr 1. Prosili o to mieszkacy i ju raz zgłaszałem Panu ten pomysł w poprzedniej kadencji. Było by to jakie zadouczynienie dla mieszkaców tego wieowca, którzy od wiosny do jesieni musz znosi przy otwartych oknach hałas. Podobnie i z tych samych powodów mona by postpi na Raculce, odgradzajc mieszkaców od obwodnicy. 2. Ponownie prosz pana prezydenta Kubickiego i pana Jagiełowicza o obiecane mi pisemne zestawienie awarii i usterek, które wystpiły na basenie i hali od pocztku eksploatacji. Kiedy wystpiły, jakie to s usterki i jak zostały usunite? 3. Prosz o odpowied na nastpujce pytania, które zadałem Panu na ostatniej sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji, ale nie otrzymałem odpowiedzi: Prosz prezydenta Kubickiego o ponowne rozpatrzenie decyzji wystawienia na sprzeda działki przylegajcej do bloku nr 27 na Osiedlu Pomorskim, na której to znajduj si dwa obiekty handlowe-sklep z pras i warzywniak. Naley rozway czy włacicieli tych punktów sta bdzie na zakup działki w przetargu, a s to na dzisiaj jedyne miejsca handlowe w tej okolicy. Przypomn, e prezydent Kubicki podjł decyzj o likwidacji punktów handlowych na Osiedlu lskim, sprzedał z tego co wiem działk, a do dzisiaj nic tam si nie buduje. Obawiam si, e bdzie tak samo w przypadku działki przy bloku nr 27 na Osiedlu Pomorskim. Działk kupi kto, kto ma pienidze, ale nic na niej nie zbuduje i w ten sposób całe Osiedle lskie stanie si jedynym osiedlem w Zielonej Górze, na którym jest JEDEN punkt handlowy(kiosk obok przystanku). Co ciekawe przy przystanku maj powsta bloki KTBS-u. Prosz take o informacj kto i za jak kwot kupił działk po byłym placu handlowym na Osiedlu lskim. Jeli kupił to, kiedy i jak inwestycj ma tam zamiar rozpocz? Czy przewidziano w niej punkty handlowe i usługowe? O to pytaj mieszkacy. 4. Zapraszam prezydenta Kubickiego na Osiedle Pomorskie, dokładnie na odcinek łczcy piekarni pana Mikulewicza z Osiedlem lskim. Po raz który ju z kolei, na moj prob, połatano poprzeczne pknicia w drodze na tym odcinku. Tym razem powstało tam 15 duych muld z wybrzuszonego asfaltu. Potrzebna jest tam natychmiastowa naprawa, chociaby na zimno, a w nastpnym roku remont całego odcinka, który ley na betonowych płytach i tego typu pknicia zawsze bd tam miały miejsce. 5. Prosz prezydenta Kubickiego o jasne stanowisko w sprawie remontu hali przy ulicy Wazów 76. Czy wpisze Pan do projektu budetu na rok 2011 dodatkowy wydatek 2 mln 300tys. zł, czy nie? Prosz odpowiedzie konkretnie, a nie zwala decyzji na radnych, bo jak pan wie tylko prezydent moe zwikszy deficyt. Dodam, e nie interesuj mnie propozycje SLD - odebrania dotacji Caritasowi na prowadzenie wietlic w miecie. 6. Czy ujto w projekcie budetu rodki na zmniejszenie do 20 uczniów liczebnoci klas w gimnazjach, jak to przeczytałem w jednej z ulotek wyborczych sygnowanych przez SLD? Czy kolejnym krokiem władz miasta, który popieram i o co od kilku lat wnioskował PiS i nauczycielska Solidarno, bdzie zmniejszenie liczby uczniów w klasach w szkołach ponadgimnazjalnych? Jeli tak to kiedy i o ile? Prosz take odpowiedzie, czy w projekcie budetu odpowiednio skalkulowano kwoty na ogrzewanie łobków, przedszkoli i szkół, take na odnieanie dachów w tych obiektach? Czy dobrze skalkulowano kwoty, które miasto ma przekaza niepublicznym przedszkolom i szkołom w ramach dotacji? Pytam po to, abymy uniknli koniecznoci dopłacania jesieni do owiaty 8 mln zł, tak jak w tym roku. 7. Co konkretnie ma zamiar zrobi Miasto w bulwersujcych sprawach, które ostatnio pojawiły si w mediach? Chodzi o bezdomnych koczujcych od kilku miesicy na terenie Doliny Gnika oraz o Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 5

6 zjawisko zabijania si ptaków o ekrany biegnce wzdłu łcznika ulic Wyszyskiego i Botanicznej. Prosz o konkretne odpowiedzi dotyczce planowanych terminów i działa. 8. W sprawie zapadajcych si na nowym cmentarzu grobów otrzymałem od prezydenta Kubickiego nastpujc odpowied: W porozumieniu z Wydziałem Inwestycji Miejskich zlecone zostały badania geologiczne (termin dostarczenia opracowania do dnia ), które powinny wskaza przyczyn osiada gruntu i pozwol zaplanowa dalsze działania zmierzajce do likwidacji problemu. W zwizku z tym, pytam, czy wyej wymienione opracowanie zostało dostarczone w terminie, co z niego wynika i jakie konkretne działania zmierzajce do likwidacji problemu zaplanował ZZUM? 9. Podczas kampanii wyborczej mieszkacy Chynowa zgłosili nam problemy, które przedstawiłem i przekazałem na pimie. Prosz o odpowied na wszystkie pytania - w cigu 7 dni. 10. Prosz o udzielenie informacji, na jakim etapie jest pisanie historii Zielonej Góry. Przypomn, e za chwil min 3 lata odkd na moj i radnego Kamiskiego prob Prezydent Miasta przeznaczył na ten cel pienidze, a zadania podjł si Uniwersytet Zielonogórski. 11. Mieszkacy prosz czstsze i ostrzejsze interwencje Stray Miejskiej w sprawach nieodnieonych chodników, schodów i parkingów (m.in. przy ulicy Strzeleckiej parkingu nalecego do Policji, przy budynku Gwardii, naprzeciwko salonu kosmetycznego). Radny p. Kamil Kawicki: 1. Tory przy Carrefour i ul. Lisiej w imieniu mieszkaców i kierowców podzikowania dla Urzdu Miasta za prawie całkowite doprowadzenie tej sprawy do koca- w imieniu mieszkaców i kierowców dzikuj.. Natomiast pytanie, co z torami przy ul. Lisiej, które zaczto demontowa, jednak nie dokoczono, bo według mojej wiedzy wmieszał si w to konserwator zabytków. Czy jest to prawda? W czym tkwi problem i jak mona go ju definitywnie rozwiza? 2. Organizacja ruchu w okolicach piekarni Grono i przedszkola Bajka przy wieowcach Wojska Polskiego Z uwagi na brak parkingów i nasilenie ruchu przy tych instytucjach, w tym miejscu samochody nie maj moliwoci wyminiecie si. Jaka jest opinia Urzdu Miasta i Biura Zarzdzania Drogami, aby zrobi tam ruch jednokierunkowy? Wjazd byłby od naprzeciw ul. Krtej, a wyjazd przy kafejce na wylocie z tej ulicy. 3. Prosz poda, w jakich dniach i godzinach odbywały si posiedzenia Sztabu Kryzysowego, w zwizku z wybuchami gazu na os. Pomorskim w okresie 1 i 15 grudnia? 4. W budecie Miasta na 2010 r. była zapisana pozycja ,- zł na promocj miasta poprzez sport. Jak ta kwota ta została rozdysponowana pomidzy poszczególne podmioty? 5. Podczas ubiegłotygodniowej rodowej audycji w radiu w ubiegłym tygodniu, gdzie goci pan prezydent, mona było wywnioskowa, e pienidze na drugi przetarg na promocj miasta poprzez sport zostały rozdysponowane na pomoc osobom na os. laskim i na odnieanie. Moje pytanie brzmi jak zostały rozdysponowane pienidze niewykorzystane w tym przetargu? Jakim zarzdzeniem Miasta? Prosz poda numer zarzdzenia i dat. Prosz o załczenie tego zarzdzenia. Radny p. Robert Dowhan: pytanie nawizuje do audycji w Radiu Zielona Góra o godzinie 12:30. Nie mylałem, e bd zmuszony do zadawania takich pyta, ale bardzo mnie ta audycja zabolała, poniewa zawarto w niej wiele nieprawdziwych informacji. Chc zapyta pana prezydenta, w jakim celu podaje nieprawdziwe informacje i kłamie w mediach na mój temat oraz sytuacji, które nigdy nie zaistniały? Sugeruje, e kto przerywa sztab, e uel jest najwaniejszy, e kto si obraa, jeli nie dostanie czegokolwiek, porównuje do swojego dziecka. Nie chciałbym cytowa całej audycji. Najgorsze, e chocia dla kadego ycie ludzkie jest najwaniejsze, na kocu jest stwierdzenie zginł człowiek, a dla Roberta liczy si tylko i wyłcznie system, a nie licz si ludzie. Nie chciałbym tego puentowa, tym bardziej, e po chwili dostałem bardzo fajne yczenia witeczne i noworoczne dla klubu i dla mnie osobiste. Naprawd nie rozumiem toku postpowania prezydenta i chciałbym prosi o wyjanienie, o co tak naprawd w tym wszystkim chodzi? Czy obraził si za to, e nie wstpiłem do SLD, czy za to, e zwolniłem trenera, czy za inne rzeczy, o których mylałem, e razem bdziemy je robi w tym miecie? Radna p. Aleksandra Mrozek: 1. Pytanie do prezydenta Kaliszuka najwikszy problem z zim jest tam, gdzie s wskie drogi i gdzie jest chodnik tylko z jednej strony, a pług zgarniajcy nieg z jezdni, przerzuca go na Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 6

7 chodnik, a mieszkacy na jezdni. To syzyfowa praca. Czy nie mona podj działa, eby tych dróg szybko nieg usuwa? Trudno straszy karami mieszkaców, którzy odnieaj, a pług dokłada im pracy. 2. Do pani prezydent Harlak otrzymałam anonimowe pismo od rodzica ucznia Zespołu Szkół Technicznych, w którym jest mowa o tym, e władze Miasta te zostały poinformowane, e proces lekcyjny nie odbywa si jak naley, a przyczyn jest realizacja projektu, z której wynika czsta absencja nauczycieli. Czy taka sytuacja ma miejsce, czy raczej pismo ma zwizek z nienajlepsz atmosfer wokół tej szkoły? 3. Do prezydenta Kubickiego i zastpców - Stowarzyszenie Baba znalazło siedzib we własnym zakresie. W prowadzonym obecnie remoncie wsparły stowarzyszenie zielonogórskie firmy, wsparli przedsibiorcy. Czy Miasto w najbliszej przyszłoci nie wykae dobrej woli i nie wesprze stowarzyszenia na koniec remontu. To niemoliwe, e w budecie stutysicznego Miasta nie znalazło si troch pienidzy, które pomog funkcjonowa stowarzyszeniu i tak naprawd rozwie za nas problemy. Radny p. Jacek Budziski : 1. Panie Prezydencie, w projekcie budetu przewidział Pan kontynuacj budowy Zielonej Strzały na 2014 r. Dlaczego dopiero w roku wyborczym Paskiej kadencji bdzie Pan chciał kontynuowa budow Zielonej Strzały? Dlaczego Pan to robi, skoro strategia przedstawiona przy budowie Zielonej Strzały zakładała budowanie jej rok po roku? Pierwszego odcinka, który teraz bdzie koczony oraz drugiego w stron Jdrzychowa i trzeciego w stron dworca. Prosz mi wytłumaczy przyczyn przesunicia. 2. Mówił Pan w mediach, e ma Pan zamiar zatrudni trenera yto w Urzdzie Miasta. Jeeli Pan mówi to publicznie, to rozumiem, e ma Pan zamiar zatrudni go jako doradc - bez konkursu. Jeeli jako doradc, to z jakim uposaeniem? A jeeli ma by jednak konkurs, to dlaczego Pan w mediach mówił, e go zatrudni, skoro w Urzdzie Miasta obowizuje procedura konkursowa? Radna p. Jolanta Danielak mieszkacy, którzy cieszyli si z remontu ul. Jaskółczej, z niepokojem przyjmuj informacj, e lista błdów i nieprawidłowoci w realizacji tej inwestycji jest tak dua, e ulica ta bdzie znów wymagała prac remontowych. Jaki szeroki bdzie wachlarz tych prac remontowych i czy bdzie si to łczyło z kolejnymi wyłczeniami ul. Jaskółczej? Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 7

8 3. PODJCIE UCHWAŁ 3.1. Podjcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał po złoeniu przez prezydenta projektu budetu na rok 2011 w połowie listopada, uzyskalimy informacj o dofinansowaniu naszego projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry. Jednym z warunków podpisania umowy, zgodnie z któr otrzymamy ponad 13 mln złotych, a podpisanie odbdzie si w połowie stycznia, jest uchwalenie przez rad Miasta zastrzeenia, e nadwyka z gospodarki odpadami nie bdzie przeznaczana na inne cele, bo gdyby była przeznaczana na inne cele, to tak naprawd nie byłaby potrzebna dotacja unijna. Uchwała jest jednym z warunków przyznania dotacji na rozbudow naszego składowiska odpadów, które wypełni si za półtora roku i nie bdzie gdzie składowa odpadów. Gdybymy tego nie zrealizowali ze rodków unijnych, musielibymy to zrobi ze rodków własnych, a jest to inwestycja o wartoci ponad 20 milionów złotych. Pytania Opinie komisji 2 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Komisja Budetu i Finansów, Komisja Gospodarki i Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Dyskusja Radny p. Mirosław Bukiewicz korzystajc z obecnoci pana dyrektora Janki z ZGKiM, chc prosi o kilka słów ze strony pana dyrektora. Chodzi o zapobieenie tzw. finansowaniu skonemu - eby wytłumaczył, co to jest i wyjanił, dlaczego dotychczas rodki, które ZGKiM posiadał, przelewał sobie jak gdyby w róne miejsca? Czyli, niby wykorzystywano je tam, gdzie powinny by wykorzystywane. Dlatego Minister Ochrony rodowiska słusznie postpił, zabezpieczajc te rodki, które przeznacza, czyli ponad 15 milionów, na cel, który był przeznaczony. Chciałbym prosi o wyjanienie i o zapewnienie, e nie bd miały miejsca takie sytuacje, kiedy przelewa si rodki na inne cele, ni konkretnie na ochron rodowiska. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk odpowiem, cho jestemy ju po pytaniach - w dyskusji. Finansowanie skone dotyczy zwykle funkcjonowania zakładów budetowych, gdzie pewne działalnoci przynosz dochód, a inne straty i w zwizku z tym z dochodowych finansuje si te, do których trzeba dokłada. Chociaby strefa, któr ma ZGKiM, przynosi dochód, który jest przeznaczany na cele zwizane z działalnoci całego zakładu czy to mieszkaniówk, czy ziele. Równie dobrze w innym zakładzie budetowym MZK, przychody ze stacji diagnostycznej id na pomniejszenie dotacji do przewozów pasaerskich, cho jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest działanie zgodne z prawem. Tutaj od lat było tak, e przychody zwizane z działalnoci dot. gospodarki odpadami (otrzymujemy odpady te z innych gmin, dlatego mamy dochody), przeznaczano si m.in. na gospodark mieszkaniow. W zwizku z tym, ze wystpowalimy o rodki unijne, wiedzielimy, e najprawdopodobniej ten warunek zostanie postawiony. Liczylimy si z nim i ten warunek został faktycznie postawiony. Bo trudno sobie wyobrazi, eby majc nadwyk, wystpowa o rodki zewntrzne. Wic ta nadwyka została ujawniona, jest ona uwzgldniona w przedstawionym studium wykonalnoci, a nie była w aden sposób przez nas ukrywana. Po prostu warunkiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska koniecznym dla podpisania umowy, było zagwarantowanie przez ciało stanowice, a wic przez Rad Miasta. 1 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami - druk nr 12 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 8

9 Nastpnie, z uwagi na brak kolejnych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 12 W głosowaniu udział wziło 19 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami 1 podjła jednogłonie. Wyniki głosowania: za 19 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych - 0 głosów Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 13 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 13 2 przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk. Uzasadniał jest to kolejna bezsensowna uchwała, któr zgodnie z obowizujcym prawe musimy przyj czyli, jeeli na jednej sesji zwikszamy dotacj dla jakiego zakładu, to na nastpnej sesji musimy to przemnoy, czy podzieli, przez wozokilometry lub przez metry kwadratowe zieleni, lub przez metry kwadratowe mieszkaniówki. Jest to kolejna robota, która wykonuje zakład, radcy musza to zaopiniowa, a Pastwo uchwali i traci czas. Jest to bezsensowne, poniewa nic nie zmienia. Pastwo przyjlicie uchwał zwikszajc dotacj miesic temu, wic ju na ten temat dyskutowali, a teraz musimy podzieli to, co zrobilicie, przez metry. I co to merytorycznie zmienia? Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski moe okrelenie uchwała mechaniczna byłoby bardziej eleganckie, ni bezsensowna? Opinie komisji 3 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Komisja Budetu i Finansów, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 13 W głosowaniu udział wziło 19 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok podjła wikszoci głosów. Wyniki głosowania: za 18 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych - 1 głos. 1 Uchwała nr III/10/10 w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z corocznej wpłaty nadwyki rodków obrotowych uzyskanych z prowadzonej gospodarki odpadami Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok druk nr 13 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 4 Uchwała nr III/11/10 zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budetu miasta zakładom budetowym na rok 2010 Załcznik nr 6.2 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 9

10 3.3. Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 15 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała ustawa o podatkach i opłatach lokalnych uciliła pojcie budynków zajtych na prowadzenie działalnoci zwizanych z udzielaniem usług zdrowotnych. Do tej pory były to zapisy niejasne, zostały uszczegółowione i wszystkie pomieszczenia, które bd zwizane z prowadzeniem działalnoci medycznej, s opodatkowane preferencyjna stawka podatku od nieruchomoci. Opinie komisji 2 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Komisja Budetu i Finansów, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 15 W głosowaniu udział wziło 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajca uchwał w sprawie 3 okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci podjła jednogłonie. Wyniki głosowania: za 21 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów Podjcie uchwały w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14 Projekt uchwały w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały dotyczy w szczególnoci uszczegółowienia informacji o deklaracji na podatek od nieruchomoci, podatek rolny, leny. Zwizane jest to równie z poprzednio podjta uchwał gdzie chodzi o gabinety medyczne, a ponadto, w zwizku z tym, e chcemy przypisa indywidualne rachunki bankowe dla kadego podatnika, równie ten wzór deklaracji takie rzeczy przewiduje. Pytania Radny p. Andrzej Brachmaski w jednym z tych formularzy jest informacja, e kady podatnik bdzie miał załoone indywidualne konto bankowe - przynajmniej tak odczytuj dopisek pod jednym z formularzy. Po pierwsze, czy Urzd Miasta rzeczywicie zamierza kademu podatnikowi przypisac oddzielne konto bankowe, po drugie jeeli tak, to ile to bdzie kosztowało? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn indywidualny rachunek bankowy bdzie dotyczył wpłat podatnika na rzecz Urzdu Miasta. Jest to konto prowadzone przez Urzd Miasta i konto podatnika, a nie właciciela rachunku bankowego. Włacicielem tego rachunku jest Urzd Miasta. Kady podatnik znajdujcy si w bazie Urzdu Miasta, bdzie miał indywidualny rachunek bankowy, który jest przypisany do rachunku Urzdu Miasta tak, jak gazownia, zakłady energetyczne i wodocigi. 1 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci - druk nr 15 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 3 Uchwała nr III/12/10 zmieniajca uchwał w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zwolnie od podatku od nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 14 Załcznik nr 2.4 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 10

11 Opinie komisji 1 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Komisja Budetu i Finansów, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Nastpnie, z uwagi na brak zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 14 W głosowaniu udział wziło 21 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych 2 podjła jednogłonie. Wyniki głosowania: za 21 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 0 głosów Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17A Projekt uchwały w sprawie zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały dotyczy zmiany budetu jeszcze roku Wnosimy o wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków budetu miasta kwoty ,- zł, zwizanej z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez miejskie placówki łobki, domy pomocy społecznej i przedszkola. Wprowadzamy ponadto rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej na realizacj projektów prowadzonych przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wnosimy o zmniejszenie dochodów budetu miasta w kwocie łcznej ,-zł, z tym, e jednoczenie wprowadzamy kwot ,- zł z rezerwy budetu pastwa oraz dotacje celowe z budetu pastwa w wysokoci ,- zł oraz pomoc finansow od Samorzdu Województwa Lubuskiego w kwocie ,-zł. Wnosimy o zmniejszenie o ,- zł wpływów ze sprzeday nieruchomoci. Szczegółowe uzasadnienie jest w projekcie uchwały. Ponadto wnosimy o zmniejszenie łcznie o kwot zł wydatków na realizacj zada przedstawionych w załczniku i równie w uzasadnieniu do uchwały budetowej od str. 21 do str. 25. Szczegółowo s tam podane zadnia, które planujemy zdj z budetu miasta roku Jednoczenie wprowadzamy korekt załczników: o przychodach i wydatkach zakładów budetowych, o planie dochodów i wydatkach rachunku dochodów własnych jednostek budetowych, w zestawieniu planowanych kwot dotacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, o wydatkach na programy finansowane ze rodków Unii Europejskiej oraz o przychodach i wydatkach Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Pytania Radny p. Robert Dowhan jak kwot dostaniemy z Urzdu Wojewódzkiego na dofinansowanie drogi w Kisielinie? Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk drog buduje Zarzd Dróg Wojewódzkich generalnie podlegajcy marszałkowi. My lobowalimy za tym rozwizaniem, przeznaczylimy pół miliona złotych na projekt i na tym si nasza rola skoczyła i ta kwestia jest całkowicie poza nami. Natomiast, poniewa bierzemy udział w uzgodnieniach, to wiemy, e na pocztku tego roku zostanie ogłoszony przetarg rozstrzygnity do koca pierwszego kwartału, a do koca 2012 r. ta droga zostanie zrealizowana, czyli bdzie połczenie z wzła S-3 do Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego. Radny p. Marek Kamiski w poprzednim roku przewidywalimy budow kompleksu sportowego na ul. Botanicznej, a zapisana łczna kwota na to przedsiwzicie wynosiła zł, 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 2 Uchwała nr III/13/10 w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie zmieniajcej uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. - druk nr 17A Załcznik nr 2.5 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 11

12 chcielimy wydatkowa z budetu miasta ,- zł. Czy Pan Prezydent moe przypomnie, na co to miało pój? Czy to miał by wkład własny do projektu? To, dlaczego 30%, skoro wystarczy 15%? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki takie były ustalenia i uzgodnienia i tak do tej pory w tym działaniu było. Jeeli uwaacie, e trzeba j zmieni, a ta kwota została przepisana na rok przyszły, to w przyszłorocznym budecie moemy j zmniejszy, te ,- zł na mniejsz, tak aby to było 15%. Jeli mamy dosta 85%, to dobrze. Bdzie tylko i wyłcznie wtedy z tych ,-zł milion do zagospodarowania na inne rzeczy. Bo rozumiem, ze pan radny jest po rozmowach i jest deklaracja 85% dofinansowania, z czego si bardzo ciesz. Radny p. Marek Kamiski jeszcze Pan nie jest jasnowidzem, Panie Kubicki, to po pierwsze. Ja zreszt zupełnie inaczej sformułowałem pytanie, to Pan wybiegł troch do przodu. O zapisanie w ubiegłorocznym budecie kwoty ,-zł pytałem - na co? Pan Kaliszuk powiedział, e to na wkład własny, wic zapytałem, dlaczego a 30%, a nie 15%? I tak nie wykorzystalimy tego. Gdybymy zapisali te 15 %, czyli połow tej kwoty, to t połow mona było w tym mijajcym roku na co zupełnie innego przeznaczy. Dzikuj, odpowied od Panów dostałem. Radny p. Jacek Budziski przedsiwzicia wieloletnie Miasta Zielonej Góry tu budowa kompleksu sportowego na potrzeby szkolnictwa zawodowego przy ul. Botanicznej jest zamknita na lata Trzeci rok dyskutujemy o potrzebie budowy tej hali, przypomn, e uczniowie wicz tam na 50m 2. Czy nie lepiej, skoro mamy niewydan kwot 2,5 mln i 2 mln na adaptacj budynku przy ul. Dbrowskiego złczy te kwoty i budowa t hal za własne rodki? Poniewa ju trzeci raz otrzymujemy obietnic, e dostaniemy dofinansowanie unijne na t hal, a jak nie dostaniemy, to przez nastpne trzy lata na ul. Botanicznej uczniowie bd wiczy w sali pidziesiciometrowej. Lepiej te kwoty połczy i przeznaczy na budow hali. Przypomn, e na etapie dyskusji o tej hali, były gotowe projekty o wartoci od 2 do 3 mln zł za gotow hal z projektem. Takie to były koszty. Panie Prezydencie, czy jest Pan w stanie to zrobi, czy jednak bdzie si Pan upierał przy tym, co Pan zaplanował, czyli rodkach zewntrznych i czekaniu na to do 2012 r r.? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chciałbym ju t sal otwiera, ale niestety to si nie udało. Przypomn pastwu, e nie tak dawno, jedna z osób, która ma bardzo duy wpływ na to, mówiła, e ta sala ma bardzo due szanse na uzyskanie dofinansowania ze rodków unijnych. Te pienidze, które s tutaj, stanowi wkład własny. Bodaje niecały miesic temu Marszałek Województwa uył takich sformułowa w gazetach. W roku 2011 ma by konkurs, wic czy te kilka miesicy ma o tym decydowa? Ja wiem, od 30 lat czekamy na t sal. W tym kompleksie mielimy remontowa równie sal star przy budowlance. I có, nie czekalimy na to, ale wyremontowalimy t sal. Jeeli radni podejm tak decyzj, bo maj do tego w 100% prawo, aby nie czeka na rodki unijne, ale jednak marszałek mówi, e ten projekt ma due szanse uzyska dofinansowanie. To bdzie zaleało od radnych, pienidze na t inwestycj s wpisane w roku przyszłym, bo ta inwestycja została. Jestem zwolennikiem, eby oczywicie hala tam powstała. Jednak, jeli jest cie nadziei, szansy, e moemy wywalczy rodki z tzw. dowództwa i wszyscy czekamy jak na szpilkach, eby si dowiedzie, jaki ten konkurs bdzie i na co bdzie mona przeznaczy otrzymane rodki, to jestem zwolennikiem tego, eby poczeka, ale to nie jest moja decyzja. Decyzja jest po stronie radnych. Ja uwaam, e trzeba poczeka. Radna p. Aleksandra Mrozek pan prezydent mówi, e te rodki zostały zapisane na 2011 r., a ja mam przed sob projekt uchwały i albo le go czytam, albo Mam przed sob równie wieloletni prognoz i na 2011 r. mamy zapisan kwot 100 tys. złotych, a nie dwa miliony z kocówk. Wic pytam. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk po pierwsze opieramy si na stwierdzeniu marszałka, który mówi, e ten projekt ma due szanse. Po drugie opieramy si na prognozach mówicych, e w styczniu i lutym zostanie ustalona kwota, która województwu przypada w ramach bonusu, zostanie przygotowany projekt zmian i uszczegółowienia LRPO. Program ten bdzie musiał by zatwierdzony przez Bruksel. Bd tam due tarcia zwizane z tymi zmianami, poniewa jako województwo bdziemy chcieli d wicej na infrastruktur. Bruksela, jak mówił przedstawiciel komisji na spotkaniu, nastawiona jest bardziej na innowacje, wic to nie potrwa miesic, dwa. Jeeli na koniec przyszłego roku bd ogłoszone konkursy, to bdzie dobrze. Dlatego na przyszły rok nie planowalimy wydawania rodków na inwestycje, natomiast, poniewa mamy szans otrzymania tej kwoty, to czekamy. Dotd ta taktyka si sprawdzała. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jeeli Urzd Marszałkowski ogłosi konkurs w styczniu, w lutym i ten konkurs wygramy, to deklaruj, e od razu przesuwamy rodki i bierzemy si do Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 12

13 realizacji. Poniewa jestem nauczony dowiadczeniem, e te konkursy nie s tak szybko, jakbymy sobie tego yczyli, podeszlimy do tego w inny sposób. Te pienidze w pewien sposób s zagwarantowane w budecie, natomiast to nie ode mnie zaley. Jak Pani zobaczy, w WPI jest załcznik nr 1 do budetu i tam te pienidze s wpisane na Poniewa problem polega na tym, e my czsto wpisujemy pienidze nie wiedzc, kiedy bdzie konkurs, a potem Pastwo macie o to pretensje, to mówi szczerze, e moim zdaniem, ten konkurs nie bdzie ogłoszony w styczniu ani w lutym, ani w marcu, tylko o wiele póniej. Jeeli wreszcie zostanie ogłoszony, składam publicznie deklaracj, e rodki z od razu przesuwamy na rok W tej chwili tak naprawd nie wszystko zaley od nas, nie my je w tym zakresie podejmujemy. Wiem, e jest to trudne, e czekamy. Tak samo z obiektami sportowymi. Pastwo dobrze wiecie, e Gimnazjum nr 6 nie ma sali, e hala przy ul. Wazów oczekuje remontu i kilka innych obiektów sportowych wymagajcych remontu i modernizacji mógłbym wymieni. Myl, e pierwsze nasze załoenie prezydenta i wszystkich radnych powinno by takie, e ubiegamy si o wszelkie moliwe rodki zewntrzne, jeli ich nie ma, to wtedy zastanawiamy si, co dalej robi. Tutaj jest na to szansa, dlatego tak, a nie inaczej zapisalimy to zadanie. Radny p. Kazimierz Łatwiski pytanie do Pana Prezydenta w zwizku z zadaniem dot. budowy drogi łczcej Dzielnic Kisielin z wzłem północnym S-3 wraz z przebudowa skrzyowania Szosa Kisieliska i Osiedle Pomorskie. O ile pamitam w padzierniku o tym zadaniu mówił take prezydent Kaliszuk na łamach Gazety Lubuskiej. Ma ono spełni tak rol, e otworzy nowe tereny inwestycyjne w Zielonej Górze. eby tak si stało, nie wystarczy wybudowa samej drogi, lecz trzeba doprowadzi w realnym czasie media, tzn. sie wodocigow, kanalizacyjn, energetyczn. Wtedy inwestycja rzdu 20 mln złotych łcznie przyniesie szybko zwrot, uruchomi si nowe tereny inwestycyjne, bardzo dobrze zlokalizowane, skomunikowane, ale takiego działania nie ma. Przeznaczono znaczne rodki na budow drogi, a nie myli si w ogóle o tym, e ta droga otworzy tereny inwestycyjne pod warunkiem, e bd równie inne media. Pytanie bdziemy mieli krajow rezerw wykonania, dlaczego nie skoncentrujemy si na tym drugim elemencie i bd mogły by przygotowane do tych inwestycji. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Panie Kazimierzu, myli si jak uzbroi ten teren, ale przypomn, e podstawow korzyci z tej drogi miało by odcienie m. in. ul. Sulechowskiej od ruchu. Mylimy o tym, jak Pan dobrze wie, w ramach unijnych rodków s przewidziane pienidze na uzbrojenie terenów gospodarczych, wic nie jest tak, e o tym nie mylimy. Tylko to nie my bdziemy uzbraja, tylko ZWiK, ale my o tym wszystkim mylimy. Tutaj udało nam si wspólnie z Pani Poseł Bukiewicz doprowadzi do sytuacji, e ta droga jest w połowie finansowana przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad. Uwaam, e jest to duy sukces. Dlaczego do tej pory nie ruszylimy z tym? Mog oczywicie poda Pastwu tysic powodów, tak samo jak z S-3 ona miała ju by, ale bdzie za dwa lata i cieszmy si, e nie spadła i bdzie. Róne s te powody, ale nie ma z naszej strony adnego zaniechania, czy braku chci do budowy, bo przecie mamy umow podpisana z tym, który chce nam pomóc zbudowa druga połow i pienidze ma na to przeznaczone. Jak Pastwo widzicie, tych rodków nie zabieramy, przesuwamy je na kolejny rok, bo niestety w tym roku nie udało nam si z tym tematem wystartowa. Radna p. Aleksandra Mrozek wróc do kompleksu sportowego przy ul. Botanicznej pamitam, e w czerwcu tego roku pan prezydent deklarował to, co dzisiaj, e jeli nie bdzie pienidzy unijnych, to na pewno rozpoczniemy inwestycj z własnych rodków. Dzisiaj pienidze na rok 2011 nie s zapisane. Nie bardzo mog zrozumie, jak bdzie mona przesun to, co jest w prognozie na 2012 r., na 2013 r. do budetu na 2011 r., bo fizycznie trzeba bdzie je mie. Po drugie, jeeli mamy czerpa rodki zewntrzne, to bdziemy to robi, bo inwestycji zwizanych z owiat jest bardzo wiele, ale w przypadku tej szkoły i tego kompleksu ju nie próbujmy wmawia wszystkim, e to bdzie. Droga, któr przedstawił pan prezydent Kaliszuk, z pozyskiwaniem tych pienidzy jest tak długa i karkołomna, e to jest niemal niemoliwe. Ten rok i przyszły dłuej czeka nie moemy, a inwestycja ma słuy trzem szkołom znajdujcym si wokół, bursie, mieszkacom osiedla. W zwizku z tym, powinno by to priorytetem i bardzo prosz o to, eby tego nie oddala i nie obiecywa tego, czego zrealizowanie w cigu najbliszych dwóch lat nie jest realne. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, złoył Pan przed chwil do protokołu deklaracj, e jeeli uzyskamy dofinansowanie zewntrzne, przeznaczy Pan jak najszybciej rodki na budow hali sportowej na ul. Botanicznej. A jak bdzie wygldała Paska deklaracja, kiedy w roku 2011 okae si, e nie otrzymamy rodków zewntrznych na budow tej hali? Czy Pan w tej chwili zadeklaruje do protokołu, e w trakcie trwania roku budetowego przyjdzie Pan na sesj Rady Miasta i Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 13

14 wniesie o przeznaczenie pienidzy na budow tej hali jeszcze w roku 2011 i jeszcze (bo to kwestia przetargów itp.) w roku 2012? Bardzo prosz o odpowied. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki myl, e wnioski radnej p. Aleksandry Mrozek i radnego p. Budziskiego s przeciwstawne i wzajemnie si wykluczajce. Powtarzam Pastwu - cel mamy jeden. Jeli znajdzie Pani kogo na tej sali, kto jest przeciwny budowie kompleksu sportowego w tamtym terenie, to bd głboko zdziwiony, bo wszyscy wiemy, jak ten obiekt jest tam potrzebny. Ale to nie jest tak, e siedzimy i nic nie robimy, bo wyremontowalimy ju sale przy budowlance, jeden z elementów składowych planowanego kompleksu. Nie czekalimy, zrobilimy to. Tutaj jest deklaracja pani marszałek Elbiety Polak o szansach na uzyskanie rodków zewntrznych zawarta w wypowiedzi z gazety mówiła, e jest cos takiego. Ja moe ta gazet odnajd, ale jeeli Pastwo uwaacie, e nie powinnimy czeka na rodki unijne? Budet ju złoony. To nie jest wprawdzie sesja budetowa, ale w takim razie w budecie trzeba fizycznie wpisa to zadanie i róbmy to. Nie bd uciekał, po prostu wytniemy cos innego, cos zostawimy. Tak ten budet jest skonstruowany, e na wszystko nam nie starczy, trzeba przyj priorytety. Jeeli Pastwo podejm decyzj, e znajdziemy w budecie 8 mln złotych, eby wybudowa t sal, to ja na pewno rozpoczn budowa t sal. Radny p. Jacek Budziski Pan nie odpowiedział na moje pytanie czy z wpisaniem do protokołu złoy Pan deklaracj, e jeli nie otrzymamy zewntrznego dofinansowania do hali, Pan niezwłocznie na sesji Rady Miasta wprowadzi do budetu miasta na rok i sił rzeczy na 2012 rok rodki na budow tej hali - za nasze wewntrzne zasoby? Prosz konkretnie odpowiedzie na pytanie, czy Pan złoy t deklaracj, czy nie? Radna p. Aleksandra Mrozek Pan te deklaracje pani marszałek słyszał? Bo ja z pani radn Danielak byłymy u pani marszałek z prob o pomoc w rozwizaniu tego problemu i takiej deklaracji nam nie złoyła. Przedstawiła realne moliwoci i one s takie, a nie inne. Nikt nie deklaruje, e bd rodki zewntrzne na budow tego kompleksu, wszyscy z serca popieraj, ale deklaracji nie ma. Wprowadzany jest bałagan w tej informacji, która bdzie przekazywana dalej. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki ja przepraszam, e ja nie mam swojego komputera, gdzie mam wszystkie gazety, ale ja t gazet odnajd. To nie jest wprawdzie treci tej uchwały, ale poka t deklaracj i chce przypomnie, e Pastwo dostalicie 15 listopada do Biura Rady Miasta projekt budetu i Pastwo z tym budetem moecie zrobi, co chcecie. Jeeli Pastwo uwaacie, e trzeba rozpocz budow tej hali, a ja t deklaracje przeczytałem i moe jej nie zrozumiałem, ale za chwil postaram si Pastwu przedstawi, to Pastwo macie pełne prawo i pełne moje poparcie, aby t inwestycje, kosztem innych inwestycji wpisa w budecie na przyszły rok. Pan Budziski pytał, co bdzie gdyby jak bd wiedział, kiedy bd rozpisane konkursy, jak bd miał dane, to bd mógł si do nich ustosunkowa. W tej chwili nie wiem, co mam Panu powiedzie, bo nie wiem, co bdzie w listopadzie. A jeeli nie bdzie? To nie ode mnie wszystko zaley, bardzo przepraszam, ale tutaj konkretnie odpowiedzie nie mog. Jestem zwolennikiem budowy tej hali, jeli Pastwo uwaacie, e nie moecie czeka na rodki unijne, to ja uszanuj Pastwa decyzj. Budet jest w Radzie Miasta kilka ruchów, kilka cie kosztem innych inwestycji i moemy rozpocz budow tej hali w tej chwili, czyli na pocztku przyszłego roku. Radna p. Boena Ronowicz zaczn od zmniejszenia wydatków na kwot ,-zł dotyczcej podwyki wynagrodze dla jednostek organizacyjnych. Czy zostały wypłacone podwyki wynagrodze we wszystkich jednostkach? Skd prawie o jedn trzeci zwrot tej kwoty w stosunku do zaplanowanych? Czy kalkulacja kosztów podwyek została przez Pana le zaplanowana? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jak Pastwo wiecie, był problem z tym, e wszystkie jednostki na pocztku roku domagały si podwyek, udało si doprowadzi do takiej sytuacji, e wszystkie, poza jedn jednostk te podwyki dostały. W pewnym sensie, jeeli mam ponie konsekwencje tego, e zaoszczdziłem milion trzysta na podwykach wynagrodze, to przyznam, e przy mizerii budetu i wpływów, zawsze staram si zaoszczdzi tam, gdzie mog. Tutaj zaoszczdziłem pienidze, ale jeli Pastwo uwaacie Nie było te wpływów do budetu, a wydatki i wpływy musz si równoway, wic ja cały czas miałem to jeszcze w pamici. Jeeli Pastwo uwaacie, e powinienem wyda ten milion trzysta na podwyki jeszcze w tym roku, to ja jestem gotów to zrobi, cho twierdz, e jeeli moemy jeszcze poczeka z podwykami wynagrodze, to poczekajmy. A w tym wypadku udało si do takiej sytuacji doprowadzi. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, ja Panu trzeci raz zadaj proste pytanie. Mnie to nie interesuje, czy Pan to w listopadzie zrobi, bo rozumiem, e Pan nie wie, kiedy bdzie rozstrzygnicie konkursu. Zadaje Panu jeszcze raz proste i jasne pytanie czy jeeli nie uzyskamy Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 14

15 dofinansowania do budowy hali, to Pan niezwłocznie przyjdzie na sesj Rady Miasta i wprowadzi to zadanie do budetu? Prosz odpowiedzie na to pytanie. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki panie radne Mrozek i Danielak mówi, e nie mamy szans na takie dofinansowanie, bo s po takich rozmowach, poszukam oczywicie informacji, ale gwarancji nigdy nie ma. Jeeli ja słysz, e jest to bardzo dobry projekt i ma bardzo due szanse powodzenia, to ja traktuje to, jako deklaracj, e jest dobry. Ale jeeli nie ma tej szansy, to ja Panie radny apeluj do Pana i do Pastwa, abycie w projekcie budetu, który został złoony, dokonali zmian i abymy rozpoczli budow z własnych rodków ju w tej chwili i abymy ju nie czekali z tym zadaniem. Pastwo jestecie gospodarzami budetu i prosz, ebycie to zrobili. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, prosz odpowiedzie na moje pytanie czy jeeli nie otrzymamy dofinansowania do hali przy ul. Botanicznej, to Pan na sesji Rady Miasta wprowadzi to zadanie do biecego budetu, tak abymy mogli hal zbudowa za własne rodki? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki apeluj jeszcze raz - to zadanie jest wpisane w kwocie 100 tys. złotych, która jest za mała, bo z tych pienidzy nie wybudujemy. W WPF jest. Apeluj o to, ebycie ju w przyszłym roku Pastwo wpisali. Jeeli jest zero prawdopodobiestwa, ebymy dostali rodki unijne, to wpiszcie te rodki ju w tej chwili, bo macie do tego prawo. Skorzystajcie ze swojego prawa, a nie gdybajcie. Tutaj w 100% macie prawo, aby wpisa rodki na rozpoczcie tej inwestycji. Panie Radny, myl, e powinnimy zakoczy te pytania, bo ja odpowiadam swoje, Pan pyta o swoje i nie spotkalimy si z odpowiedzi. Pan zada mi to pytanie jeszcze trzy razy, a ja Panu trzy razy odpowiem, e jestem zwolennikiem rozpoczcia budowy tej hali i prosz, apeluje do Pastwa, abycie wreszcie wpisali odpowiedni warto rodków, aby to zadanie mona było realizowa. Radny p. Jacek Budziski modyfikuj pytanie, czy zwikszy Pan deficyt Miasta lub z oszczdnoci wpisze w nastpnym roku do budetu miasta to, co potrzebne nam bdzie na budow hali, kiedy nie uzyskamy dofinansowania zewntrznego? Pan unika odpowiedzi na to pytanie i publicznej deklaracji, bo Pan wie, e jest małe prawdopodobiestwo uzyskania dofinansowania do budowy hali przy ul. Botanicznej i w praktyczny sposób usiłuje Pan zwali to na radnych. Pan take ponosi odpowiedzialno za budet, Pan przygotował projekt i jest pan jedynym dysponentem zwikszenia deficytu budetu miasta, deficytu, który został okrelony na ,- zł. Pytam, wic jeszcze raz, czy jeeli nie otrzymamy dofinansowania, to wystpi Pan do Rady Miasta z propozycj budowy tej hali za rodki własne z budetu nastpnego lub w 2012 r. i 2013 r.? Pan powinien złoy publiczn deklaracj nie mamy dofinansowania, przychodz na sesj i wnioskuj o przeznaczenie pienidzy. Jeeli Pan tego nie zrobi, to znaczy, e tej sali Pan nie chce budowa. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki bardzo chc budowa t hal, złoyłem projekt budetu. Z tgo, co wiem, w tym projekcie chcecie pastwo dokona duych zmian s ju głosy z komisji. Jeeli Pastwo uwaacie, e jestem od pocztku do koca gospodarzem budetu, to dzi moemy wprowadzi punkt uchwalenie budetu i uchwalacie go tak, jak ja go przyjłem, a ja mog zadeklarowa róne rzeczy. Jeeli Pastwo chcecie zmienia ten budet, a bdziecie to robi, to oje deklaracje s w tym momencie puste, a ja nie mam wpływu na to, co wy potem robicie. Albo w lewo, albo w prawo. Pastwo macie prawo, a ja apeluj o to, bo jeeli uwaacie, e nie mamy szans na rodki unijne, to wpiszcie wystarczajce rodki na to zadanie. Radna p. Boena Ronowicz odnonie hali przy ul. Botanicznej dla ZS i PKZ złoył Pan ju w zasadzie deklaracj przy konstruowaniu budetu na 2010 r. To, o czym mówiła radna p. Mrozek jeeli nie dostaniemy rodków unijnych w 2010 r. na budow tej hali, to bdziemy j budowa ze rodków własnych. W tej chwili przystpujemy do zmiany uchwały budetowej na rok 2010, która prawd mówic, mogła zosta nam zaproponowana w połowie roku. Zdjcie wydatków na kwot ,- zł na zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku przy ul. Generała Dbrowskiego na siedzib MOPS i PUP mogło zosta zaproponowane, gdy było w zasadzie wiadomo, e ta inwestycja bdzie nie do wykonania - wiosn tego roku, a najpóniej w czerwcu. W zwizku z tym, wracam do propozycji przewodniczcego komisji Budetu i Finansów poprzedniej i obecnej kadencji, aby projekty zmian uchwał budetowych były konstruowane z pogrupowanych zada. Np. nie mamy wtpliwoci, co do zdjcia wydatków, które pomniejszaj budet z tytułu rozstrzygnitych z korzyci dla Miasta przetargów zostaje np. po przetargu jaka kwota 400 tys. złotych i podejmujemy dzi decyzj, e o te wydatki pomniejszamy budet. I to powinno si znale w jednej uchwale budetowej. Natomiast przyznaj, e trudno mi głosowa nad likwidacj zada inwestycyjnych, take tego zadania, jakim jest budowa hali, tym bardziej, e sumujc te kwoty zdjte z podwyek wynagrodze, z hali i z modernizacji budynku przy ul. Dbrowskiego to jest właciwie kwota na budow tej hali. Gdyby decyzja o zmianie budetu w tym zakresie została podjta w czerwcu, to dzisiaj bymy głosowali nad Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 15

16 wydatkami niewygasajcymi na budow tej hali. Dlatego wracam do propozycji przewodniczcego Komisji Budetu i Finansów, aby ta uchwała została zmieniona, ebymy nad wszystkim nie musieli głosowa na nie. Dlaczego projekt uchwały zmieniajcy uchwał budetow nie został dostosowany do proby przewodniczcego Komisji Budetu i Finansów. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki budet miasta składa si z dwóch elementów dochodów i wydatków. Jeeli w pewnym momencie nie zrobimy pewnych dochodów, to nie zrobimy równie pewnych wydatków. Cze budetu jest wirtualna. Pamitacie Pastwo du dyskusj na tej sali w zwizku z tym, e brakowało nam rodków i musielimy zwikszy swoje zobowizania kredytowe na m. in. wynagrodzenia, bo fizycznie nie ma w kasie. Czy uwaacie, e my moemy sobie napisa na kartce papieru 400 mln i tymi 400 milionami zapłaci za co, a nie ma ich fizycznie w kasie? Po drugie, pani radna mówi, e mona ju budowa, nie czeka. Jestem tego zwolennikiem. Mówicie nie czeka na rodki unijne konkurs si przedłuał, a mymy czekali z wydatkowaniem rodków. Jeeli mam ponie konsekwencje zwizane z tym, e od którego momentu pilnowałem wydatków w zakresie wzrostu wynagrodze i udało mi si na tym zaoszczdzi, to przyznam, e jestem w wielkim szoku i po raz ostatni robi co takiego, e staram si zachowa racjonalnie. Jeeli udaje mi si przekona pracowników niektórych jednostek, nie bd mówił, których, aby poczekali na wzrost wynagrodze, to chyba nie powinno by z tego tytułu do mnie zarzutu. Bo jeeli Pastwo uwaacie, e mam ten milion trzysta fizyczne wyda, to ja to mog zrobi w jeden dzie. Przecie tak naprawd mogłem zrobi przed wyborami ruch, by dobrym wujkiem, da wszystkim podwyki, a po mnie choby potop. Nie zrobiłem tego, bo czuj si odpowiedzialny za ten budet. Jeeli moemy w niektórych miejscach poczeka ze wzrostem wynagrodze, poczekajmy. Czytam cały czas w gazetach, e administracja ma zosta odchudzona o 10%. Jeeli mam dzisiaj ponie konsekwencje tego, e oszczdziłem rodki na wynagrodzeniach, to jestem gotów. Natomiast twierdz cały czas, e jest szansa na pozyskanie rodków unijnych w tym zakresie, wic o to walczmy. Tylko tyle. Jeeli mamy zmienia kształt uchwał, to nie było adnego formalnego wniosku na wczorajszej komisji, jaki ma by projekt tej uchwały, a Pastwo mówicie raz tak, raz inaczej. Zawsze na koniec roku s takie uchwały, które tak wygldaj. To nie jest pierwsza taka sytuacja, nie zrobiłem nic innego ni to, co odbywa si w tej sali co roku. W którym roku, odkd istnieje ju samorzd ju 20 lat, nie było czyszczenia budetu na koniec roku? Przestacie w tej chwili mnie kara. Na pewno macie prawo mnie Pastwo ukara, nie podniosłem wynagrodze, tak jak mogłem. Nie podniosłem z pełn wiadomoci - budet nie jest z gumy i nie ma pienidzy. Poniewa podniesienie skutkuje nie w jednym roku, tylko te milion trzysta trzeba byłoby doywotnio znale na kady kolejny rok. Radny p. Andrzej Brachmaski mam wraenie, e my bijemy pian, a to jest uchwała, która ma rachunkowo doprowadzi budet do zgodnoci ze stanem faktycznym i prawnym. Oczywicie, moemy mie pretensje, e co si zdarzyło, czy nie zdarzyło w tamtym roku, tylko, e s to pretensje na zasadzie no dobrze, pogadajmy sobie. To nie ma adnego wpływu na to, nad czym mamy procedowa. Mamy procedowa nad t uchwał, która czyci budet i pokazuje, e jeli co nie zostało wykonane, to trzeba to najnormalniej w wiecie wpisa. W zwizku z tym, pytam pana prezydenta jeszcze raz, czy niepodjcie tej uchwały spowoduje, e Regionalna Izba Obrachunkowa bdzie miała zastrzeenia do wykonania budetu przez Miasto? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki oczywicie, bdzie inne procentowo wykonanie budetu etc. I mog by tego typu zastrzeenia. W tym roku, po duych staraniach moich i urzdników, udało si wzi kredyt nie w banku komercyjnym, tylko w Europejskim Banku Inwestycyjnym, zaoszczdzajc na prowizji, której EBI nie bierze. Zaoszczdziłem 750 tys. I teraz Pastwo mówicie mi, e to jest błd. To ju jest dla mnie, co najmniej dziwne, nie mówi, e oprocentowanie mamy korzystniejsze ni mielibymy w banku komercyjnym, a Pastwo mi w tej chwili zarzucacie, czemu ja tych wszystkich pienidzy nie wydałem. Co roku s te uchwały, ja te chc tej hali, te chc hali na Wazów i przy Gimnazjum nr 6, chc boisk To typowa jak co roku uchwała i nie do koca to wszystko rozumiem Radna p. Boena Ronowicz pojawiła si informacja, e w szkołach jest dług wobec ZUS-u. Czy Zastpca Prezydenta p. Wioleta Harlak moe oszacowa, jaki to jest dług wewntrzny? Zmieniajc t uchwał, moemy pewne rodki przeznaczy na ten cel. Radny p. Kamil Kawicki czy to jest ostatnia uchwała czyszczca budet, w której wszystkie oszczdnoci poprzetargowe, jeli takie wystpuj, s rozdysponowane? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jestem zaniepokojony tym, co powiedziała radna p. Ronowicz, prosz o informacj, która to jest szkoła, bo ja takiej wiedzy nie mam. Która szkoła ma takie długi, zaraz to sprawdzimy, bo w Urzdzie Miasta nic o tym nie wiemy i nikt nam nie zgłosił takiej Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 16

17 sytuacji. Jeeli taka sytuacja miała miejsce, to jest skandal do n-tej potgi, wic prosz o informacje, o jak szkoł chodzi, wydział to jeszcze dzisiaj sprawdzi, a jeli bdzie taka potrzeba, bdziemy nowelizowa budet, eby takie pienidze były, ale ja nic na ten temat nie wiem, adna z jednostek nam nie zgłosiła takiej sytuacji. Prosz o konkretn informacji. Dla radnego Kawickiego odpowied twierdzca tak, to ostatni taki projekt uchwały. Radny p. Kamil Kawicki w budecie Miasta na 2010 r. była kwota 125 tys. złotych na budow cigu pieszego midzy Osiedlem Zacisze a Osiedlem Lenym i jeli dobrze pamitam, w trakcie roku była zapisana kwota 180 tys. złotych na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Sobkowiaka. Jakimi kwotami zakoczyły si przetargi na wykonanie tych zada? Czy s takie kwoty w budecie, bo jeeli mniejsze to te powinno co zosta. I gdzie s te pienidze? Czy zostały inaczej zagospodarowane? Jeli tak, to jak? Czy bdzie to na zmniejszenie deficytu budetowego? Bo te si tak w uchwałach czyszczcych robiło, dlatego pytałem, czy jest to ostatnia taka uchwała. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki mam apel, aby takie rzeczy przygotowywa jednak przed sesj, budet Miasta to s setki zada inwestycyjnych i nikt nie pamita, na jakim s etapie. Według mojej wiedzy, 125 tys. złotych było na Osiedlu Lenym, 92 tys. zł zostały wykorzystane. Po wybudowaniu tej cieki, Lasy Pastwowe poinformowały nas o koniecznoci zbudowania zjazdu po to, eby ta cieka w pewnym sensie nie przeszkadzała. W wydatkach niewygasajcych jest 55 tys. na to, aby te cieki zrobi oraz zjazdy nakazane przez straaków. Tam był przetarg na 92 tys. zł, zostały pienidze plus 55 tys. złotych. W sumie zadanie zapisane i na niewygasajcych jest. Tak wyglda realizacja tego zadania. Opinie komisji 1 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski poinformował, e Komisja Budetu i Finansów, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska i Komisja Gospodarki - odstpiły od opiniowania projektu. Dyskusja Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałbym zauway, e została pominita kwestia braku wpływów ze sprzeday nieruchomoci w kwocie 17 milionów. I nie dziwcie si Pastwo, e pani skarbnik, majc mniejsze wpływy do budetu o 17 milionów, musiała jako zmniejszy wydatki. Midzy innymi, dlatego te wydatki si tu znalazły i dlatego cz inwestycji nie została zrealizowana. Podam przykład wyjazd z ul. Skrajnej na ul. Wrocławsk, remont ul. Salomei itp. Kady z nas mógłby poda kilka takich przykładów. Uwaam, e dzieje si tak, poniewa prezydent umieszcza wicej inwestycji, a póniej z takich, czy innych powodów powie, e przetarg si nie odbył, e inne kwoty zostały zgłaszane Jest to po prostu takie działanie, gdzie próbuje si usprawiedliwi brak inwestycji, które były zaplanowane w ubiegłym roku. I w tej chwili, majc tak mizeri budetow, jak mamy (czyli np. brak 17 mln złotych z nieruchomoci, 8 czy 10 mln złotych z podatków PIT i CIT), eby ratowa budet, który w zeszłym roku był budetem wyborczym, musimy w tej chwili zmniejsza wydatki. W tym roku budet bdzie całkiem inny. Ju nie bdzie to budet wyborczy, poniewa na inwestycje bdzie przeznaczone tylko 11,7%, czyli 56 mln zł. W roku ubiegłym 2010 była to kwota ponad 150 mln zł ok. 27%. Dlatego nie zastanawiajcie si Pastwo, dlaczego tak si dzieje, tylko po prostu tak jest. Król jest nagi. Budet jest taki, jaki jest i przez najblisze lata taki bdzie. Moecie mówi, co chcecie, a moliwoci Miasta s takie, jakie s. Zastpca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk to nie jest prawda, e planujc inwestycje zakładamy, e ich nie wykonamy, natomiast jest jaki procent inwestycji, których z przyczyn od nas niezalenych nie jestemy w stanie wykona. Pan mówi o drobnych, np. ul. Skrajnej. Jeeli tam przez trzy, czy cztery miesice był remont ul. Wrocławskiej, to jeszcze mielimy na dwa miesice ludziom dokłada remont ul. Skrajnej? Nie chcielimy tego ju robi pod koniec roku. Jeeli Pan spojrzy na wiksze inwestycje, np. na budow ronda przy ul. Kisieliskiej, włanie tej, o której mówił pan Łatwiski. Mamy t inwestycj drugi rok zapisan w budecie. Dlaczego jej nie realizujemy? Poniewa na mocy porozumienia z inwestorem, który ma tam wybudowa obiekt handlowy on realizował projekt wraz z pozwoleniem na budow. I tak mu si dobrze współpracuje z Urzdem Wojewódzkim, e dwa lata to trwało, zamiast pół roku - uzyskał zgod w listopadzie. Czy my mielimy w listopadzie ogłasza przetarg na realizacje w tym roku ronda przy ul. Kisieliskiej, czy powinnimy na przyszły rok to przesun. No oczywicie na przyszły rok przełoy. I dopiero teraz, kiedy jest plan budetu na 2011, przystpujemy do przetargu do zrealizowania w przyszłym roku. Trudno, ebymy wpisywali to na 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 17

18 wydatki niewygasajce do 30 czerwca, bo có, jeli bdzie zima do koca kwietnia i my w cigu tych dwóch miesicy nie zrobimy. Po co si pieszy, a przyczyny s niezalene i niezamierzone. W kocu prezydentowi w roku wyborczym byłoby lepiej wybudowa wicej dróg, ni mniej. Tak, e jest to akurat argument odwrotny. Radny p. Artur Hebda chciałbym przypomnie koledze radnemu bajk o zielonej wyspie i chyba wszyscy sobie wietnie zdajemy spraw, e koalicja rzdzca, któr kolega radny poniekd reprezentuje, mówiła o tym, e przejdziemy kryzys bezbolenie, ale wszyscy, i mieszkacy, i osoby pracujce, i pracodawcy, a take urzdnicy zdaj sobie spraw i widz, e mamy rzeczywicie w pastwie polskim kryzys. W kadym prawie obszarze naszej działalnoci. Jest rzecz zrozumiał, e poprzedni budet, który zakładał przecie tyle inwestycji, nie mógł przewidzie, e wypowiedzi uspokajajce rzdu - kierowanego przez Tuska, czyli przez PO, si nie spełniły. I dzi mamy tak sytuacj, e wszystkie samorzdy zmuszone s ci inwestycje, nie tylko te, których nie udało si zrealizowa w poprzedniej kadencji, ale jest te moliwe, e w wyniku trudnej sytuacji przed nami, nie zrealizujemy kolejnych inwestycji i bdziemy musieli szuka pienidzy, których nikt nie chce nam da. Wic dziwna jest uwaga kolegi radnego. Radna p. Aleksandra Mrozek proponuj kwot zapisan w tym roku na budow kompleksu ok. 2 mln 400 tys. zł przenie jako rodki niewygasajce. Pierwszy etap został zrobiony w postaci projektu projekt jest Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn zacytowała art. 263 ustawy o finansach publicznych mówicy o wydatkach niewygasajcych: niezrealizowane kwoty wydatków budetu jednostki samorzdu terytorialnego wygasaj z zastrzeeniem ust. 2 i 4 roku budetowego. Organ stanowicy samorzdu terytorialnego moe uchwali w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje si przepisów oraz okreli ostateczny termin dokonania kadego wydatku ujtego w tym wykazie. W wykazie, o którym mowa, ujmuje si wydatki zwizane z realizacja umów w sprawie zamówienia publicznego, które zostan zawarte w wyniku zakoczonego postpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. W zwizku z powyszym, nie mona z tego zadania zrobi wydatku niewygasajcego, poniewa na realizacj tego zadania nie została jeszcze podpisana umowa z wykonawc. Radny p. Mirosław Bukiewicz chciałem tylko odpowiedzie radnemu Hebdzie - Rada Miasta nie jest miejscem, gdzie mona uprawia tak polityk, jak Pan tu uprawia. Mówimy o budecie Miasta Zielonej Góry, nikt tu nie wchodzi w partyjne potyczki, mówimy o tym, co si dzieje w naszym miecie, a jeeli Pan chce mówi o wyszej polityce, to niech Pan wystartuje na posła. Moe, jak Pan zostanie, to bdzie Pan miał prawo na ten temat mówi. Radny p. Jacek Budziski Pani Skarbnik, jasne jest dla mnie to, co Pani przeczytała. Co by si jednak stało, gdybymy wykrelili t kwot z tej uchwały? Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn nic by si nie stało, rodki wpłyn na zmniejszenie deficytu budetowego roku nastpnego. Radny p. Jacek Budziski jeeli wykrelimy ten punkt siódmy i pójdzie to na zmniejszenie deficytu, to ja rozumiem, e dziki temu pan prezydent bdzie miał wiksze moliwoci dołoenia w przyszłym roku. Radny p. Andrzej Brachmaski mam wraenie, e znowu bijemy pian, ale poniewa pan radny Bukiewicz długo i namitnie mówił o budecie wyborczym, to ja w zwizku z tym mam pytanie, a kto ten budet uchwalił, krasnoludki, czy Pastwo? Myl, e szkoda czasu na tego typu dywagacje. Jest to uchwała tak naprawd rachunkowa i trzeba przyj konsekwencj swoich poprzednich działa. I tyle. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nie wiem, czy dobrze zrozumiałem t sytuacj - jeeli Pastwo nie przyjmiecie tej uchwały, to ja bd miał wicej pienidzy? Ludzie. Niektórzy ju przez tyle lat tu siedz, e chyba to zrozumieli. Nie wydałem pienidzy, ale nie mam tych pienidzy. Mam w tej rce nic, wiec, jeeli z tej rki przerzuc do drugiej, to ile bd miał? Dwa razy nic. Jeeli odrzucicie t uchwał cztery razy, nie bdzie cztery razy wicej pienidzy. Od kilkunastu lat to robilimy. Po prostu podejmijcie Pastwo decyzj. Chodzi o zapisy ksigowe, a nie o operowanie yw gotówk. Nastpnie, z uwagi na brak dalszych zgłosze do dyskusji, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 18

19 Głosowanie druk nr 17A W głosowaniu udział wziło 18 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. 1 podjła wikszoci głosów. Wyniki głosowania: za 11 głosów, przeciw - 3 głosy, wstrzymujcych - 4 głosy. Po ogłoszeniu wyników głosowania, przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski ogłosił 15- minutow przerw Podjcie uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 18 Po przerwie o godz obrady wznowiono. Po wznowieniu obrad głos zabrał Zastpca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, który w imieniu Prezydenta Miasta wnosił o powtórzenie głosowania dot. projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra na druku nr 16. Chciałbym złoy wniosek formalny o ewentualn reasumpcj głosowania nad drukiem nr 16. Jestem po rozmowie z jednym z inwestorów, który jest bardzo zainteresowany t spraw. Firma, o której mówilimy ju wielokrotnie - ITM dzisiaj miała podpisa akt notarialny nabycia nieruchomoci w strefie aktywnoci gospodarczej. Zmieniajc studium umoliwiamy otwarcie tego obszaru pod t inwestycj, ale po rozmowie z prezesem tej spółki, gdy poinformowałem go, e nie doszło do wprowadzenia tego punktu tego dzisiaj, prezes powiedział jasno, e rezygnuje z tej inwestycji w Zielonej Górze i kupi nieruchomo w Nowej Soli. Łatwo si mówi miesic w t, czy miesic w t. Jestem przekonany, e jeli stwierdzimy, e jest nam wygodniej zrobi to za miesic, tylko niestety nie bdzie firmy ITM i 90 nowych miejsc pracy dla informatyków. Firma nie kupiła gruntów od Miasta, w tej chwili kupuj grunt od wskazanej przez nas firmy prywatnej. My próbowalimy, aby ta firma pozostała w Zielonej Górze, niestety ma ona kolejny problem z wejciem do Zielonej Góry. Myl, e jeli taka sytuacja znów bdzie miała miejsce, to Zielona Góra znów bdzie postrzegana przez inwestorów jako miejsce trudnych inwestycji. Prosz, eby pomyle o tym, e Zielona Góra jest miastem wartym inwestycji, dlatego wszystkich radnych prosz, aby t uchwał przyj. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski zaproponował, aby głosowanie nad ponownym wprowadzeniem projektu uchwały na druku nr 16 przeprowadzi po rozpatrzeniu wszystkich projektów uchwał ujtych w porzdku obrad. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki zwrócił uwag, e druk nr 16 jest to bardzo najwaniejszy projekt uchwały, waniejszy ni inne w porzdku obrad, a jego wycofanie spowoduje, e prezes ITM, dotd zdeterminowany, aby jego firma działała w Zielonej Górze, zrezygnuje. Jeeli ja mu powiem na kolejnym spotkaniu, e radni nie mieli czasu zaj si uchwał, to on bdzie si zastanawiał, czy my w Zielonej Górze chcemy mie nowe miejsca pracy. Jeeli nie chcemy, to przyjmuj to do wiadomoci, tylko wielki wysiłek i determinacja zostan zmarnowane. Nie rozumiem, z czego wynika całe zamieszanie. Rok temu przyjelimy uchwał, aby nad tym pracowa, a cały czas zdejmujemy i uciekamy od tego. Apeluj o reasumpcj głosowania w tej chwili, aby powiedzie jasno tak, chcemy si zaj tymi uchwałami dzisiaj. To tylko jedno głosowanie. Radny p. Kazimierz Łatwiski ja nie słyszałem Panie Prezydencie, jaki przedsibiorca do Pana dzwonił. Pan podaje jakie enigmatyczne informacje, e jaki przedsibiorca chce si wynie z Zielonej Góry Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski wszystkie uchwały, które zostały na dzisiejsz sesj zaproponowane przez Pana s wane. Jeeli Pan uwaa, e moemy przesun uchwał, która 1 Uchwała nr III/14/10 zmieniajca uchwał budetow Miasta Zielona Góra na rok 2010 r. Załcznik nr 6.5 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 19

20 ma dotkn przytłaczajc wikszo mieszkaców miasta, mówi tu o podwyszeniu cen biletów MZK, to mamy jakie problemy z hierarchi. Skoczymy podejmowa uchwały zawarte w porzdku i wówczas, jeli bdzie taka wola Rady, dokonamy reasumpcji głosowania i wtedy bdziemy dyskutowa na temat tego, o czym mówił prezydent Lesicki. Prosz o przedstawienie projektu uchwały zawartego na druku nr 18. Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki. Uzasadniał czci inwestycji nie udało si zrealizowa w 100%, cz inwestycji trwa, wszystkie s wymienione w uzasadnieniu do uchwały. Wszystkie zapisane tu inwestycje maja zosta zrealizowane do czerwca. Pytania Radny p. Kazimierz Łatwiski chciałem jeszcze wróci do sprawy podniesionej przez prezydenta Kubickiego i studium. Pastwo doskonale wiecie Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przerwał radnemu i przypomniał, e w tym punkcie pytania powinny dotyczy wydatków niewygasajcych. Radny p. Jacek Budziski w uzasadnieniu w pkt 10 jest dokoczenie realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Wrocławskiej. Prosz mi wytłumaczy, co dokładnie oznaczaj sformułowania w trakcie odbioru budowlanego stwierdzono usterki obiektu, do których usunicia zobowizano generalnego wykonawc. Jakie to s usterki? Jednoczenie w trakcie eksploatacji, tj. po przekazaniu obiektu do uytkowania, ujawniono wad uniemoliwiajc korzystanie z niego w sposób zgodny z przeznaczeniem. Jak wad? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - perypetii z przebudow było mniej, a konsekwencj tego było to, co wszyscy widzieli na stadionie, czyli falujcy dach. Zaraz po odbiorze i po pierwszym meczu, kiedy to zauwaylimy, podjlimy decyzj o wykonaniu ekspertyz przez naukowców. W ekspertyzie stwierdzono, e to nie jest normalne, cho wykonawca uwaał inaczej. Ekspertyza wskazała te, co trzeba zrobi, zobowizalimy wykonawc, aby to zrobił, wstrzymalimy cz płatnoci dla wykonawcy. Włanie to musi zosta poprawione na stadionie. Radny p. Jacek Budziski Panie Prezydencie, powołuje si Pan tu równie na ekspertyz techniczn, zawierajc szczegółow diagnoz istniejcego stanu rzeczy. Kiedy ta usterka wada zostanie naprawiona? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - na takie pytanie trudno mi odpowiedzie, bo wykonawca na kadym spotkaniu mówi, e nie ma problemu i wszystko zrobi na wczoraj, a Pastwo wiecie jak to budowali, wic zobowizani s zrobi to jak najszybciej. Ale oni nie tylko u nas tak buduj, bo w Gorzowie obiekt miał by oddany w zeszłym roku. Có na to poradzi, taka to jest firma i z takimi problemami si borykamy. Ja chciałbym, eby oni to zrobili ju, ale okolicznoci nie sprzyjaj temu. Oni wiedz, co maj zrobi, obiecuj, e zrobi to przed rozpoczciem sezonu, ale nie zawsze dotrzymywali obietnic. By moe w tej chwili im si uda, ale niepewno istnieje. Radny p. Piotr Barczak kiedy wczoraj na posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów o to pytałem, nie było moliwoci udzielenia odpowiedzi, wic mam nadziej, e teraz udało si to ju ustali. Chodzi o pkt 3 uzasadnienia dokoczenie realizacji zadania biecego remont zjazdów przeciwpoarowych znajdujcych si przy Osiedlu Zacisze. Mamy informacje, e 14 grudnia biecego roku zawarto umow na wykonanie remontu zjazdów dróg przeciwpoarowych. Dlaczego dopiero 14 grudnia i o które zjazdy chodzi? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki odpowiadałem ju na to pytanie w innej czci budetu, było to pytanie radnego Kawickiego, ale powtórz odpowied. Zbudowalimy ciek rowerow, a w trakcie odbioru lenicy stwierdzili, e musz by zjazdy przeciwpoarowe z tej cieki. Podjlimy decyzje, e trzeba to dokoczy i zrobi te cieki std te 55 tys. złotych. Po odebraniu cieki w listopadzie zalecenia leników zostały przekazane do realizacji. Radny p. Jacek Budziski pytanie do prezydenta Kaliszuka. Dokoczenie realizacji zadania inwestycyjnego budowa miejsc parkingowych przy placówkach owiatowych jest tu podana kwota ,-zł, jest take wytłumaczenie. Ale czy to chodzi o te parkingi, które jestemy w stanie za t 1 Projekt uchwały w sprawie wydatków zamieszczonych w budecie Miasta Zielona Góra na 2010 rok, które nie wygasaj z upływem roku budetowego - druk nr 18 Załcznik nr 2.6 Protokół Nr III/2010 (kadencja ) str. 20

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII / 228 / 2005 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budetu i w budecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r.

przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXIII/10 przebiegu LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 12 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r.

przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXII/10 przebiegu LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 5 marca 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W celu poprawnego opisania konkursowego przedsiwzicia prosimy o wypełnienie ankiety. Przedsiwzicie, które nie zostanie opisane w poniszy sposób nie bdzie rozpatrywane przez Komisj Konkursow. Pastwowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r.

przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 przebiegu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku

PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku PROTOKÓŁ NR LXXXIV/05 z posiedzenia Zarzdu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 24 lutego 2005 roku Zarzd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczcy

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r.

przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLI/09 przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo