przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 31 marca 2009 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Krzysztof Kaliszuk i p. Dariusz Lesicki, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze za 2008 rok. 4. Informacja Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok Sprawozdanie z działalnoci Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra za rok Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 578, 2) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr 587, 3) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - druk nr 592, 4) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Góra - druk nr 604, 5) stwierdzenia nabycia pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 605, 6) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 w Zielonej Górze - druk nr 607, 7) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze - druk nr 609, 8) ustalenia zasad zwrotu, przez wiadczeniobiorców, wydatków za posiłki - druk nr 610, 9) podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 611, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 10) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 612, 11) nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 613, 12) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej - druk nr 614, 13) przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Zielonej Góry dla rejonu ul. Twardowskiego - druk nr 615, 14) zwolnienia z uiszczenia opłat zwizanych ze zmian nazw ulic oraz zmian numeracji porzdkowej nieruchomoci w Zielonej Górze - druk nr 616, 15) zarzdzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa - druk nr 620, 16) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 621, 17) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze - druk nr 622, 18) zmiany uchwały o przystpieniu do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra "Trasa Północna - Stefana Batorego" - druk nr 623, 19) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - druk nr 624, 20) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 625, 21) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 626, 22) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 627, 23) wystpienia ze spółki Aquarena S.A. w Zielonej Górze i okrelenia zasad zbycia akcji - druk nr 628, 24) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu - druk nr 629, 25) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 632, 26) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 633, 27) zmian opisu granic stałych obwodów głosowania - druk nr 617, 28) zmian w podziale miasta na obwody głosowania - druk nr 618, 29) utworzenia odrbnych obwodów głosowania w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego - druk nr 619, 30) rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 24 lutego 2009 r.: nr XLI/545/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr XLI/546/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy róne. 10. Zamknicie sesji. Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 2

3 Zmiana porzdku obrad Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnioskował o wycofanie z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr Wnosił te o wprowadzenia do porzdku obrad kolejnych nowych projektów uchwał: zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 639 2, uchwała ta, ma na celu zmiany zapisów dotyczcych Gimnazjum nr 5 i przebudowy oraz modernizacji tego budynku. Jest to zwizane z moliwoci otrzymania dofinansowania z rezerwy subwencji owiatowej, w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 635 3, w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 636 4, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 637 5, w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników domów pomocy społecznej w Zielonej Górze - druk nr Radny p. Piotr Barczak proponował zmian porzdku obrad, polegajc na tym, aby uchwały budetowe, które dotycz finansowania stricte naszego samorzdu, były rozpatrywane na pocztku podejmowanych uchwał. Uzasadniał - zawsze, co roku w styczniu, czy te pod koniec danego roku mówimy o tym, e uchwała budetowa jest najistotniejsz uchwał. Wydaje mi si, e włanie te tematy powinny by podejmowane na pocztku sesji, jeeli nie ma jaki istotniejszych problemów. W zwizku z tym chciałbym zaproponowa, aby te uchwały, które mówi o zmianie uchwały w sprawie budetu które obecnie s w punktach od 6.20 do 6.23 były podejmowane w pkt 6 od ppkt 2. Mówi o tych uchwałach, które s przedstawione. Na Komisji Budetu i Finansów mielimy informacj, e bdzie wprowadzany dodatkowy projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2009 druk nr 639. W zwizku z tym bym prosił, eby w takim wypadku, był on równie w punkcie wczeniejszym. Radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska wnioskował w imieniu Komisji o wycofanie z porzdku obrad projektu uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ródmiecia Zielonej Góry dla rejonu ul. Twardowskiego - druk nr 615, eby jeszcze raz przedyskutowa z Panem Prezydentem postanowienia tego projektu. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki wnosił, aby projekt uchwały zawarty na druku nr pozostał w porzdku obrad. Uzasadniał tym, e jeden z włacicieli nieruchomoci od dawna próbuje j wykupi i dlatego zmiana tego planu byłaby wskazana, abym mógł wykupi t nieruchomo. Radny p. Jacek Budziski prosił o głosowanie za zdjciem projektu uchwały na druku nr 615. Uzasadniał: Pani Zofia Rutkowska od roku prowadzi batali o to, aby miasto umoliwiło jej sprzeda lokum i działki przyległej. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska radni zgodnie uznali, e projekt tej uchwały nie powinien by procedowany na tej sesji i prace nad nim nadal powinny trwa w komisjach, a przede wszystkim naley rozmawia z włacicielami tych posesji. 1 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 635 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 639 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 635 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 636 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 637 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników domów pomocy społecznej w Zielonej Górze - druk nr 638 Załcznik nr 2-32 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 3

4 Głosowanie nad wnioskami o zmian porzdku Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak w zwizku z wycofaniem przez Prezydenta Miasta projektu uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr uznajemy, e ten projekt uchwały został wycofany z porzdku obrad sesji, nie poddaj go pod głosowanie. Poddaj pod głosowanie wnioski Pana Prezydenta o wprowadzenie do porzdku obrad projektów uchwał zawartych na drukach: nr 639 zmiana budetu miasta (ujty po ppkt 22, czyli po projekcie na druku nr 627) oraz nr 635, nr 636, nr 637 i nr 638 i proponuj, aby były rozpatrywane w tej kolejnoci i ujte po aktualnie ostatnim punkcie tj. po druku nr 608. I. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Prezydenta Miasta Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 19 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujcych 5 głosów. Nastpnie przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak przystpił do głosowania nad wnioskiem radnego p. Piotra Barczaka o to, aby projekty uchwał na drukach nr 625, nr 626, nr 627, nr 639 i nr 628 w tej kolejnoci były rozpatrywane pkt 6 jako ppkt 2 i nastpne. II. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez radnego p. Piotra Barczaka Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 15 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujcych 3 głosy. Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak z kolei przystpił do głosowania nad wnioskiem Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska przedstawionym przez radnego p. Zygmunta Listowskiego przewodniczcego Komisji o wycofanie z porzdku obrad projektu uchwały na druku nr 615 III. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez Komisj Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 17 głosów, przeciw 4 głosów, wstrzymujcych 2 głosy. Radny p. Piotr Barczak wnosił o przesunicie projektu uchwały zmieniajcej budet miasta na rok 2009 druk nr 632 ujtej w przedstawionym porzdku obrad jako pkt 6 ppkt 25, był ujty w pkt 6 ppkt 7. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - wycofał kolejny projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr Przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, i wniosku Prezydenta Miasta nie poddaje pod głosowanie, projekt uchwały zawarty na druku nr 613 nie jest przedmiotem porzdku obrad dzisiejszej sesji natomiast poddaje pod głosowanie wniosek radnego p. Piotra Barczaka dot. 1 Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednolokalowego sprzedawanego na rzecz najemcy - druk nr 587 i wniosek Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2009 r. o wycofanie projektu z porzdku obrad XLIII sesji, znak OR.II /09 Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze - druk nr 613 Załcznik nr 2-34 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 4

5 zmiany kolejnoci rozpatrywania projektu uchwały zawartym na druku nr 632 i ujcie go jako pkt 6 ppkt 7. Pozostałe projekty otrzymaj kolejn numeracj. IV. Głosowanie nad zmian porzdku obrad wnioskowan przez radnego p. Piotra Barczaka Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania zmian porzdku obrad uchwaliła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za wprowadzeniem zmiany - 16 głosów, przeciw 4 głosy, wstrzymujcych 4 głosy. Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Informacja o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze za 2008 rok. 4. Informacja Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok Sprawozdanie z działalnoci Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra za rok Podjcie uchwał w sprawach: 1) zmiany Statutu Miasta Zielona Góra -druk nr 578, 2) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 625, 3) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 626, 4) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 627, 5) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 639, 6) wystpienia ze spółki Aquarena S.A. w Zielonej Górze i okrelenia zasad zbycia akcji -druk nr 628, 7) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 632, 8) zmieniajca uchwał w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnie i ulg w cenach za usługi przewozowe wiadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystpiły do porozumie midzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -druk nr 592, 9) likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Góra -druk nr 604, 10) stwierdzenia nabycia pojazdów przez Miasto Zielona Góra -druk nr 605, 11) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 w Zielonej Górze -druk nr 607, 12) nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze -druk nr 609, 13) ustalenia zasad zwrotu, przez wiadczeniobiorców, wydatków za posiłki -druk nr 610, 14) podziału rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacj zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na terenie Miasta Zielona Góra w roku druk nr 611, 15) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci -druk nr 612, 16) wyraenia zgody na zawarcie umowy uyczenia nieruchomoci zabudowanej -druk nr 614, Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 5

6 17) zwolnienia z uiszczenia opłat zwizanych ze zmian nazw ulic oraz zmian numeracji porzdkowej nieruchomoci w Zielonej Górze -druk nr 616, 18) zarzdzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa -druk nr 620, 19) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze z ustaleniami studium - druk nr 621, 20) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze -druk nr 622, 21) zmiany uchwały o przystpieniu do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra "Trasa Północna - Stefana Batorego" -druk nr 623, 22) wyraenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach -druk nr 624, 23) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców i pierwszej opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu -druk nr 629, 24) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego -druk nr 633, 25) zmian opisu granic stałych obwodów głosowania -druk nr 617, 26) zmian w podziale miasta na obwody głosowania -druk nr 618, 27) utworzenia odrbnych obwodów głosowania w wyborach posłów do parlamentu Europejskiego -druk nr 619, 28) rozpatrzenia skargi na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze -druk nr 608, 29) stwierdzenia zgodnoci projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium -druk nr 635, 30) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra -druk nr 636, 31) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 637, 32) ustalenia najniszego wynagrodzenia oraz wartoci jednego punktu dla pracowników domów pomocy społecznej w Zielonej Górze -druk nr 638, 7. Rozpatrzenie wezwania Pani Danuty Basiukaj do usunicia naruszenia prawa uchwałami z dnia 24 lutego 2009 r.: nr XLI/545/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz nr XLI/546/09 w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Sprawy róne. 10. Zamknicie sesji. Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 6

7 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak poinformował, e w okresie midzy sesjami radni nie zgłaszali interpelacji. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski pytał: 1. Panie Prezydencie! Co stało si z 1698 wycitymi pod budow basenu i hali widowiskowosportowej drzewami? Czy zostały sprzedane? Jeli tak, kto sprzedał, komu i za jak cen? Jeli przez MOSiR, to jak zostały zaksigowane pienidze? Jako przychód? Łczna opłata za wycink drzew to nieco ponad 14 mln zł. Jak Pan mi ju wczeniej odpowiedział kwota ta została rozłoona na 12 rat płatnych kwartalnie. W roku 2009 płatno wynosi prawie 4 mln 700 tys. zł w 4 ratach. Czy zapłata odbywa si za pienidze odzyskane przez MOSiR ze zwrotu podatku VAT? Jeli tak, to jak one s ksigowane? Prosz wskaza w obu wymienionych przypadkach obieg pienidzy w budecie MOSiR-u. Ile pienidzy i dokładnie, kiedy Miasto odzyska ze zwrotu podatku VAT w przypadku budowy basenu i hali, w tym i nastpnym roku? Co z si stanie z reszt pienidzy z podatku VAT, ju po zapłaceniu rat za wycink drzew? Czy Prezydent Miasta musi si zwraca do Rady, czy na własn odpowiedzialno? 2. Czy rozway Pan nastpujc propozycj zwizan z zadanym przeze mnie pytaniem na sesji 24 lutego. Chodzi o spraw Pana Dariusza Michalaka: Pan Dariusz Michalak prosi o umiejscowienie tablic rejestracyjnych swojego samochodu na miejscu do parkowania dla osób niepełnosprawnych naprzeciw swojego miejsca zamieszkania, to znaczy na Os. lskim klatka 2D. To miejsce jest czsto zajmowane przez inne auta, a jest ono niezbdne Panu Michalakowi z uwagi na odpowiedni szeroko. Pan Michalak zwraca równie uwag, i nie zapewniono odpowiedniej liczby miejsc dla osób niepełnosprawnych w pobliu Palmiarni. Fragment Paskiej odpowiedzi brzmiał: Uchwała Rady Miasta nr XXV/232/04 z dnia 11 maja 2004 r w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, daje jedynie moliwo odpłatnego korzystania ze stanowiska zastrzeonego na prawach wyłcznoci. Miesiczna opłata za takie miejsce wynosi 200 zł. W zwizku z tym, moe warto, aby Urzd Miasta rozwaył propozycj zmniejszenia opłaty miesicznej do 50 zł za korzystanie ze stanowiska zastrzeonego na prawach wyłcznoci. Oczywicie tylko w przypadku osób niepełnosprawnych, w takim lub podobnym stopniu jak Pana Michalaka. Druga propozycja to zwolnienie tych osób z opłaty lub zmniejszenie jej do symbolicznej kwoty 1 zł. 3. Od roku klub radnych PiS domagał si podwyek dla administracji i obsługi szkół i placówek owiatowych. Teraz dowiadujemy si, e wyrównanie za dwa pierwsze miesice 2009 roku ma by im wypłacone w drugiej połowie roku. Pytam, dlaczego tak Pan zarzdził i dlaczego wobec akurat tej grupy pracowników? Prosz równie odpowiedzie, kiedy dokładnie przewiduje Pan wypłaci wyrównania? Dlaczego nie chce Pan podwyszy dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za wychowawstwo dyrektorom i nauczycielom w 2009 roku? A jeli si myl, jakie s w tej sprawie ostateczne propozycje magistratu? Radna p. Grayna Jaskólska pytała: 1. W odpowiedzi na zadane na poprzedniej sesji pytanie stwierdził Pan, e w ramach biecego utrzymania dróg do 30 marca ul. Jeykowa zostanie naprawiona. Mieszkacy ju dzikowali za szybk interwencj, jednak do tej pory nic nie zostało tam zrobione. Zadaj pytanie, dlaczego i kiedy to nastpi? 2. Nie uzyskałam odpowiedzi na zadane równie na poprzedniej sesji pytanie, czy Pan Prezydent przekae pienidze z rezerwy ogólnej na wydatki biece prezydenta, na pomnik lub obelisk upamitniajcy Wydarzenia Zielonogórskie z 30 maja 1960r. by godnie uczci 50-t rocznic tych Wydarze? Wydarzenia te s wane dla wszystkich zielonogórzan, nie tylko dla PiS-u, dlatego te uwaam, e inicjatywa powinna wypłyn od Pana Prezydenta, który jak sam podkrela jest prezydentem wszystkich zielonogórzan. Ale, jeeli Pan Prezydent uwaa, e pienidze na ten cel zamierza przeznaczy, a jedyn przeszkod jest brak wniosku, który zdaniem Pana Prezydenta powinien złoy Klub Radnych PiS, to w dniu dzisiejszym taki wniosek składamy na Pana rce. Niemniej jednak nadal uwaamy, e to włanie Pan Prezydent winien to uczyni. I prosz nie namawia nas do akcji zbierania pienidzy na budow wspomnianego powyej pomnika, gdy natychmiast zadamy panu pytanie, dlaczego podobnej Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 7

8 akcji nie ogłosił Pan i nie przeprowadził w sprawie budowy pomnika Bachusa? W zwizku z tym, prosz sobie wicej nie stroi artów z powanej sprawy, tylko si do niej merytorycznie ustosunkowa. Jakie działania organizacyjne zostały podjte w sprawie 50 rocznicy, jakie rodki? Przypominamy Panu, e Wydarzenia Zielonogórskie były najwikszym buntem przeciwko władzy komunistycznej pomidzy wydarzeniami Padziernika 1956 roku i Marca 1968 roku, w wyniku którego represjonowano ponad 300 zielonogórzan. Mamy nadziej, e wreszcie te argumenty trafi do Pana, tym bardziej, i w nastpnym roku bdziemy obchodzi 50 rocznic wydarze z 30 Maja 1960 roku. Pomnik Bachusa nie powinien Panu przesłania szerszej historycznej perspektywy dziejów naszego miasta. Radny p. Piotr Barczak pytał: 1. Czy jest moliwe wydanie przez Urzd Miasta poradnika bezpiecznego przedszkolaka? Jedno z przedszkoli taki poradnik ju przygotowało. Miasto wydaje duo pienidzy na popraw bezpieczestwa, a taki poradnik mógłby by przydatny w kadej placówce przedszkolnej. Dzieci mogłyby przez zabaw uczy si bezpiecznych zachowa. Jest ju opracowanie, to tylko kwestia wydrukowania. Od wrzenia przedszkola mogłyby taki poradnik wykorzystywa. 2. Ponownie podwyka w KTBS w ostatnim czasie mieszkacy otrzymali wypowiedzenie umów i podwyki czynszów w wysokoci łcznie blisko 20%. Odpowiedziano mi, e podwyka we wszystkich zasobach wynosiła 6,27%. Jak to było wyliczane? W rozmowach z prezesem otrzymalimy informacj, e były dwie podwyki. Pierwsza 8%. Druga ok. 10%. Pytałem o obecne podwyki. Wypowiedzenia na 3 miesice wstecz otrzymali mieszkacy ju w grudniu i styczniu, a od 1 kwietnia bd wprowadzane dwie podwyki, łcznie na kwot blisko 20%. Oczekuj ponownie informacji, dlaczego s takie koszty i dlaczego po raz kolejny otrzymałem niepełn informacj. Podkrelam, e interesuje mnie okres biecy, a nie rozliczeniowy spółki z o.o. Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak - mam pytanie do Pana Prezydenta wywołane przebrzmiał ju dyskusj o zakupie udziałów w Kablówce sp. z o. o. Dyskusja ta zakoczyła si zdumiewajcym dla mnie owiadczeniem gabinetu prezydenta (prezydent był nieobecny w miecie i mam nadziej, e nie wiedział, co gabinet napisał), e prezydent odstpuje od zamiaru zakupu udziałów w tej spółce, poniewa kierowane s pod jego adresem oskarenia, e potrzebuje tuby propagandowej, które s nieprawdziwe, poniewa jego sukcesy [patrz: Focus Park] broni si same. Moje zdumienie było tym wiksze, e wikszo radnych, w tym ja, zgłaszała wtpliwoci przede wszystkim dotyczce prawnych aspektów objcia udziałów w tej spółce. Podtrzymuj swoje wtpliwoci i mimo tego, e sprawa wydaje si by zakoczona, prosz o przedstawienie na pimie informacji, e prezydent składajc t propozycj działał w zgodzie z prawem, czyli wiedział, e Miasto moe obj udziały w tej spółce, do czego mam powane wtpliwoci. Wydaje si, e to jest w ogóle wstpny warunek bezwzgldnie konieczny do rozstrzygnicia, czy było nad czym si zastanawia, e taka transakcja jest dla Miasta w zgodzie z prawem dopuszczalna. Nie chc tu formułowa zarzutów, e prezydent namawiał radnych do łamania prawa lub nie wiedział, o czym mówi. W zwizku z tym prosz, aby na pimie przedstawiono informacj o dopuszczalnoci nabycia udziałów przez Miasto Zielona Góra w tej spółce. Radny p. Kazimierz Łatwiski pytał: 1. Zwrócił si z pismem do mnie oraz do Pani Prezydent Harlak Pan dr hab. Jacek Kurzpa pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wniosek dotyczył wdroenia monitoringu w zakresie narkotyków i narkomanii. Dowiadujemy si z niego, e przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii zostały opracowane procedury opracowywania gminnych raportów dot. problemu narkotykowego na szczeblu lokalnym Monitoring narkotyków i narkomanii na szczeblu lokalnym. Czy Zielona Góra bdzie wdraa te procedury? Odpowied na pimie. 2. Czy istnieje moliwo wsparcia jedynego w miecie i by moe w województwie kina studyjnego - Kina Newa? Operatorem tego kina jest stowarzyszenie, od pewnego czasu w kinie szwankuje aparatura i nie słycha filmów. Tylko w tym kinie mona oglda filmy studyjne. Czy mona pomóc operatorowi kina stowarzyszeniu - w naprawie aparatury. 3. Ponownie pytam o spraw obelisku upamitniajcego Wydarzenia Zielonogórskie z 30 czerwca 1960 r. Zwracam uwag, e to nie jest kwestia figurki Bachusa, czy Winiarki i nie kwestia estetyki miasta. Prosiłbym, eby nie łczy tych rzeczy. To sprawa upamitnienia tych wanych historycznych wydarze 1960 r., w których uczestniczyło wielu zielonogórzan, po których skala represji była wiksza, ni po Wydarzeniach Poznaskich i były to najwiksze protesty społeczne Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 8

9 pomidzy 1956 r. a 1968 r. Pytanie czy bdzie ogłoszony konkurs na koncepcj obelisku lub innej formy upamitnienia tych wydarze? Wiele osób zwracało uwag, aby upamitni posta Ksidza Kazimierza Michalskiego. 4. Problem ogławiania drzew były informacje w prasie, e jest to robione niezgodnie ze sztuk. Kto ze strony Miasta kontroluje firmy, które chyba we własnym interesie robi to w sposób niezgodny nawet z przepisami. 5. Sygnalizuj mieci w dwóch miejscach: zbieg ul. Tylnej i ul. redniej (niedokoczona budowa obok przedszkola mieci zalegaj od kilku lat) czy nie byłaby wymagana interwencja ZGKiM? Podobnie na ciece gruntowej prowadzcej midzy ogrodzeniem tzw. domu rencisty przy al. Słowackiego a działkami połoonymi przy ul. Krzemienieckiej. 6. Rudery na starówce. Dowiedziałem si z radia, e Miejski Konserwator Zabytków prowadzi trzy postpowania dotyczce kamieniczek ruder na ul. Masarskiej i ul. witojaskiej. Prosz o informacje w tej sprawie. Chc wiedzie, jakie s szanse na zagospodarowanie tych budynków. Czy Miasto wycignło wnioski z tego, e sprzedało szereg nieruchomoci na starówce nie zastrzegajc sobie prawa odkupu bd te kar umownych w aktach notarialnych i poczyni starania, eby takie sytuacje si nie powtarzały? Niepokoi sytuacja zwizana np. ze sprzeda Hotelu Pod Wie właciciel kupił i zastanawia si, co z nim zrobi. Jak prawnie Miasto si zabezpieczy, eby takich sytuacji unikn? Radny p. Mirosław Bukiewicz pytał: 1. Ponad rok temu pytałem ju o wyjazd z ul. Skrajnej na ul. Wrocławsk. Obecnie trwa remont ul. Sienkiewicza i bardzo wzrosło natenie ruchu z ul. Skrajnej na ul. Wrocławsk i z al. Słowackiego na ul. Wrocławsk. Prosz o potwierdzenie, e w momencie remontu ul. Morelowej bdzie zmieniony ten wyjazd. Czy jest ju dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Zarzdzania Drogami? Bo tak otrzymałem odpowied, e Biuro Zarzdzania Drogami wykona tak dokumentacj. 2. Al. Słowackiego na wysokoci ul. Balldyny. Znajduje si tam niebezpieczny zakrt w lewo. Były tam wypadki, nawet chyba miertelne. Prosz, aby odpowiednie słuby zastanowiły si, co zrobi, aby w tym miejscu nie dochodziło do wypadków, czy powinna tam sta lampa, która teraz jest cita? Jak zabezpieczy to miejsce przed wypadkami? 3. Drogi po zimie s dziurawe i nie jest to wina Wydziału Zarzdzania Drogami, który na bieco łata drogi. Warto si zastanowi, jaka jest przyczyna tej złej nawierzchni. Np. ul. Botaniczna przy Nowojdrzychowskiej, która była zrobiona ok. 10 lat temu, na jednym pasie zaczyna pka, jeden pas jest w porzdku, drugi nie. Co nie jest w porzdku z t nawierzchni. Widz potrzeb naprawiania odcinkami m, a nie łatania pojedynczych dziur. Myl, e warto si nad tym zastanowi i Wydział Zarzdzania Drogami przedstawi tak koncepcj. 4. Dzikuj za połoenie nawierzchni na ul. Wodnej. Jest jeszcze problem - od ul. Strzeleckiej do ul. Jagodowej, na ul. Nowej w czci jest chodnik podmywany przez ciekajc wod, który trzeba zabezpieczy. W drugiej czci nie ma chodnika i mieszkacy chodz po gruncie. Czy nie ma moliwoci w budecie na dokoczenie chodnika na ul. Nowej, tam, gdzie go brakuje? Powstało tam nowe osiedle mieszkaniowe. 5. Na ul. Kordiana powstało boisko dla młodziey. Dojcie do niego jest nieutwardzone i z tego powodu niszczy si nawierzchnia boiska. Prosz o utwardzenie dojcia do boiska, niedługi odcinek m. 6. Prosz Pana Prezydenta o wytłumaczenie, dlaczego zgodził si na podwyszenie przedsibiorcom ceny za odbiór cieków a o 20%? Dlaczego tak nierówno potraktował Pan Przedsibiorców? Pani dyrektor Jilek wyjaniała t podwyk m.in. wzrostem cen energii o 20%, ale przecie Pan Prezydent nie musiał si na to zgodzi. 7. Podniósł kwesti cen wody dla przedsibiorców. - Gazeta Rzeczpospolita po sesji Rady Miasta, gdzie zatwierdzalimy taryfy cen wody i cieków poinformowała, e nie bdzie podwyek prdu w biecym roku. Wzrost cen prdu był jednym z decydujcych kryteriów o tym, e stawki cen wody i cieków zostały podniesione. Pomijam ju niezgodne z prawem, ustaw ustalenie tych taryf. W zwizku z tym, czy Pan Przewodniczcy Rady Miasta wystpi o zbadanie przez Urzd Kontroli Konkurencji tej zbiorowej usługi, która jest dla Miasta, pod ktem prawidłowoci naliczonych zwyek cen? Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 9

10 Radna p. Aleksandra Mrozek pytała: 1. Na poprzedniej sesji pytałam o moliwo zlikwidowania rudery na Chynowie zbieg ulic Bukowej i Chłodnej. Otrzymałam ogóln odpowied, ale pytanie kontynuuj. Czy nie mona skierowa tam naszych słub porzdkowych, eby ci, którzy pragn mie własny prywatny skansen, zadbali o jego obejcie, które nie podoba si pozostałym mieszkacom i stanowi teren niebezpieczny dla dzieci (tablica ostrzegawcza), bo znajduje si obok szkoły? Odpowied na pimie. 2. Mieszkacy, w tym artyci amatorzy, pytaj, w jaki sposób mona pozyska rodki na realizacj własnej pasji. Pytaj w kontekcie artykułu, w którym zielonogórzanin Pan Jan Papina mówi, e otrzymał rodki na zakup drewna na kolejn rzeb posta Rejtana. Czy wszyscy mog si zgłosi, jakie kryteria trzeba spełni i w jakiej wysokoci jest dofinansowanie? 3. Na jakim etapie s prace zwizane z organizacj Festiwalu Piosenki Rosyjskiej? Czy si odbdzie i kto personalnie za t imprez odpowiada? Radny p. Andrzej Maciejewski pytał: 1. Ulica Lotników kiedy uytkownicy i mieszkacy mog liczy na remont tej ulicy? 2. Budowa nowego odcinka ul. Batorego. Tam, gdzie koczy si droga od Łycy, jest przepiknie wykonana cieka rowerowa. Czy przy budowie nowego cigu ul Batorego, który połczy Łyc ze rodkow czci miasta, bdzie jednoczenie budowana cieka rowerowa, która rozwie problemy rowerzystów? 3. Jakie bd losy mniejszej hali sportowej przy ul. Sulechowskiej obok budowanego Centrum Rekreacyjnego? Korzystaj z niej lekkoatleci, ciarowcy, tenisici i mieszkacy miasta. Czy jest planowany remont ewentualnie przebudowa? Radna p. Eleonora Szymkowiak pytała: 1. Ponawiam pytanie, z kim naley rozmawia, aby został uprztnity plac przy byłej hali ludowej. Zwracałam si do Stray Miejskiej około 10 dni temu i jak wida nic nie zrobiono. Chodzi równie o lew stron (od strony deptaku) ul. Kocielnej. Bałagan. Budynek po banku wykupiony, wic kto powinien o to zadba. Podobnie ul. Masarska wykupione kamienice za zakładem pogrzebowym stoj czsto worki ze mieciami, mieci wrzucane s za płot, zaczynaj szczury biega. Prosimy o zdyscyplinowanie i zajcie stanowiska. 2. Czy po przykrych dowiadczeniach minionej zimy zwizanych ze sprztaniem, ponownie zostanie zawarta umowa z firm Alba? Radny p. Adam Dygas - czsto pisze si i mówi w mediach o Strefie Aktywnoci Gospodarczej w Nowym Kisielinie, która jest przypisana Zielonej Górze. Przypominam, e ta strefa nie jest nasz własnoci. Pienidze zapisane na to w 2008 r. zostały przeniesione na obecny rok. Na jakim etapie formalnym jest zakup tego terenu? Cały czas mówimy, e teren mamy, a my go faktycznie wcale nie mamy. Kiedy przewiduje si zakup tego terenu i kiedy ta sprawa bdzie załatwiona? Radny p. Andrzej Bocheski pytał: 1. Par dni temu 26 marca Gazeta Lubuska w artykule p. Bednarskiej, redaktor z Gorzowa Wielkopolskiego, napisała o skardze na prezesa naszego klubu ulowego radnego p. Roberta Dowhana. Artykuł mówi o tym, e kto doniósł Wojewodzie, e pan prezes działa na majtku gminy. Okazuje si, e wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sdowego pokazuje, e prezesem spółki sportowej jest p. Dowhan Robert Zenon, jako jednoosobowy zarzd oraz, e członkiem zarzdu stowarzyszenia Zielonogórski Klub Sportowy jest równie p. Dowhan. W zwizku z tym kieruj pytanie do Pana Prezydenta. Jak mona było przez tyle lat tolerowa, to niezgodne z prawem działanie? Znamy zamiłowanie Pana Prezydenta do sportu ulowego, wiemy, e Miasto podpisało umow ze stowarzyszeniem na dzieraw, albo uyczenie tego stadionu. eby tak umow podpisa, da si równie wycigu z KRS-u. Czy nikt w Miecie tego nie zauwaył? Prosz o odpowied na pimie w tej sprawie. Pytam te moich kolegów z Platformy Obywatelskiej: Czy przez te kilka lat nikt nie zwrócił uwagi koledze, e działa niezgodnie z prawem? 2. Panie Prezydencie, kilka tygodni temu prosiłem o informacj na temat imprez, dochodów, kosztów utrzymania obiektów sportowych. W odpowiedzi napisał mi Pan, e dokładne rozpisanie kosztów utrzymania bdzie moliwe dopiero po sporzdzeniu bilansu. Licz na to, e ten czas Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 10

11 ju nadszedł i oczekuj odpowiedzi. Pytałem take, jakie imprezy zostały zorganizowane na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji. Otrzymałem informacj, e na obu obiektach zorganizowano 490 meczów szóstek piłkarskich, 240 meczów piłki, itd. Bardzo prosz o odpowied: Ile meczów, zawodów lekkoatletycznych, turniejów piłki nonej i innych zwodów organizowanych przez MOSiR lub szkoły zostało zorganizowanych na stadionie ulowym? 3. Chciałem wyrazi podzikowanie Panu Prezydentowi. Prosiłem o pomoc dla wspólnoty mieszkaniowej Wyszyskiego 10 i zgodnie z deklaracj, jak Pan Prezydent złoył mi w odpowiedzi na interpelacj, ta sprawa została załatwiona. Dzikuj bardzo. Radny p. Edward Markiewicz pytał: 1. Od dzisiaj gminy mog otrzymywa wiksze wsparcie na budow m.in. lokali socjalnych i mieszka chronionych. Jest to skutek nowelizacji ustawy o finansowaniu i wsparciu tych zada. Bdzie mona uzyska wparcie w wysokoci od 30% do 50% nie tylko przy budowie nowych, ale przy zakupie lokali, które mog by przeznaczone na lokale socjalne. Wnioski w tej sprawie bdzie mona składa wyłcznie od 1 kwietnia do 30 wrzenia (te złoone do 1 kwietnia nie obejmuj tych ulg). Czy Miasto skorzysta z tej formy powikszenia zasobów mieszka socjalnych, które tak s w naszym miecie potrzebne? 2. Zwróciłem uwag na to, e od kilku dni gazety rozpisuj si na temat umowy, jak zawarł radny Miasta Zielona Góra p. Robert Dowhan z Urzdem Marszałkowskim. Dotyczy ona wynajmu budynku przy ul. Sulechowskiej, który jest własnoci p. radnego i został on wynajty na potrzeby jednego z departamentów Urzdu Marszałkowskiego. Panie Przewodniczcy, poniewa sprawa dotyczy radnego, prosz nas poinformowa, czy ukrywanie warunków umowy i zasłanianie si tajemnic handlow w takim przypadku, jest naduyciem prawa, czy te nie. Czy działalno organów publicznych - obojtnie czy to jest Urzd Marszałkowski, czy Urzd Miasta w zakresie dysponowania rodkami publicznymi jest jawna, czy te moe by w niektórych przypadkach utajniona? Bardzo bym prosił, ebymy zostali o tym poinformowani. 3. Na ulicy Ruczajowej jest trzypitrowy blok socjalny, w którym jedna z klatek schodowych przeznaczona jest dla niepełnosprawnych i w zwizku z tym zamontowana jest tam winda, która zepsuła si 12 dni temu i do dnia dzisiejszego nie została naprawiona. Staram si ustali, co w tym zakresie zrobiono i jakie poczyniono kroki. Z informacji, które uzyskałem wynika, e w dniu dzisiejszym czci zamienne sprowadzone z zagranicy pono maj znale si w Warszawie, skd maj by przesłane do nas i nie wiem, jak to si potoczy dalej. Takich wind mamy w Zielonej Górze wicej, słucym nie tylko niepełnosprawnym. Jeli jaka firma zawarła w tym przypadku Zakład Gospodarki Komunalnej - umow z jak firm na konserwacj i napraw sprztu, jakim jest winda, to rozumiem, e ta firma posiada serwis naprawczy, jeli nie, to ma bezporedni kontakt z producentem i moe szybko dosta czci zamienne, poniewa podpisała umow zobowizujc si do naprawy. Takie rzeczy jak winda naprawia si natychmiast, a nie robi si tego miesicami. Firma, która podpisała umow, zobowizała si do naprawy, a nie robi tego szybko, powinna ponie jakie konsekwencje i powinno to sta si przykładem dla innych firm, które podpisały umowy w miecie. Jakie konsekwencje bd wycignite w stosunku do tej firmy, która podpisała umow, a nie wywizuje si z naprawy ju od kilkunastu dni? Radna p. Boena Ronowicz pytała: 1. Kto i na jakiej podstawie wybierał firm do przeprowadzania oceny kandydatów na prezesa zarzdu Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich? Jakie były kryteria wyboru tej firmy? Czy jest to osoba fizyczna prowadzca działalno gospodarcz, firma jednoosobowa, czy te firma? Czy firma została sprawdzona pod wzgldem prawnym i formalnym - legalno i aktualno w działaniu? Jaki był zakres oceny kandydata? Jakie były koncepcje dotyczce funkcjonowania ZZUM-u składane przez kandydatów i w jaki sposób zostały one ocenione? Czy rozmowy z poszczególnymi kandydatami były przeprowadzane równie przez rad nadzorcz, czy były przeprowadzane by moe z trzema najlepszymi kandydatami na prezesa ZZUM-u wyłonionymi przez firm headhuntersk? Jaki jest koszt wynajmu firmy? Kto podpisał umow o usług z t firm? Kiedy oraz kogo obciaj koszty realizacji tej umowy? 2. Kto reprezentował Miasto Zielona Góra na Zgromadzeniu Wspólników Centrum Biznesu Spółka z o.o. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.? 3. Radny p. Mirosław Bukiewicz podniósł kwesti cen wody dla przedsibiorców. Gazeta Rzeczpospolita po sesji Rady Miasta, gdzie zatwierdzalimy taryfy cen wody i cieków poinformowała, e nie bdzie podwyek prdu w biecym roku. Wzrost cen prdu był jednym z Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 11

12 decydujcych kryteriów o tym, e stawki cen wody i cieków zostały podniesione. Pomijam ju niezgodne z prawem, ustaw, ustalenie tych taryf. W zwizku z tym, czy Pan Przewodniczcy Rady Miasta wystpi o zbadanie przez Urzd Kontroli Konkurencji tej zbiorowej usługi, która jest dla Miasta, pod ktem prawidłowoci naliczonych zwyek cen? Radny p. Robert Dowhan mam pytanie do radnego Bocheskiego, bo w pytaniu skierowanym do mnie zapomniał zapyta swojego koleg partyjnego Pana Bartkowiaka, który równie był prezesem klubu ulowego przez dwie kadencje pełnic funkcje radnego i jako to nikomu nie przeszkadzał. Nie mówi tego, eby skierowa atak na radnego i prezesa Pana Bartkowiaka, bo szanuj go za to, co zrobił i jaki wkład wniósł w sport, ale tylko przypominam koledze radnemu, ze taka rzecz równie miała miejsce, bo chyba szybko zapomniał. Myl, e nie przeszkadzaj sukcesy klubu. Bo Pan nie ma si, czym pochwali, a zadłuenie szpitala, które Pan zostawił w wysokoci 200 mln zł to nie jest powód do chluby. Natomiast kolega Markiewicz, myl, e umie czyta i moje owiadczenie majtkowe jest dostpne na stronie, jeeli si nie zapoznała z nim to bardzo prosz, myl, e pracujc w spółce miejskiej ma wiele czasu, pełnic równie funkcje radnego i jako to nikomu nie przeszkadza. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski nie bdc prawnikiem, nie czuj si na siłach odpowiedzie na pytanie, które radny p. Markiewicz mi zadał. W trakcie realizacji punktu Interpelacje i zapytania radnych Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak przekazał przewodnictwo obrad Wiceprzewodniczcemu Rady Miasta p. Markowi Kamiskiemu. Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 12

13 3. Informacja o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze za 2008 rok Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawił - Informacja o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze za 2008 rok została radnym przekazane w wersji elektronicznej 1. Informacja była przedmiotem analizy Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego. Radny p. Piotr Barczak przewodniczcy Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego procedowała nad informacj i po pytaniach i po wysłuchaniu wyjanie przyjła informacj bez uwag. Tak samo Komisja procedowala nad kolejn informacj Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok 2008 i po pytaniach oraz po wysłuchaniu wyjanie przyjła te t informacj bez uwag. Radna p. Boena Ronowicz wiem z doniesie medialnych, e policja zielonogórska badała postpowanie na organizacj obchodów Dni Zielonej Góry. Jakie s efekty tego postpowania. Zastpca Komendanta Miejskiego Policja p. Piotr Puchała poinformował na wstepie, ze z dniem 13 marca br. w zwizku z przejciem na emerytur Komendant Miejski Policji inspektor p. Andrzej Twardowski nie pełni ju swoich obowików. Komendant Wojewódzki powierzył pełnienie tych obowizków I zastpcy Komendanta Miejskiego nadkomisarz p. Rafałowi Szydzikowi. Zgodnie z zarzdzeniem Komendanta Głównego na stanowiska komendantów miejskich i powiatowych w tej chwili odbywa si postpowanie kwalifikacyjne. Dzisiaj mija termin zgłaszania kandydatur do Komendy Wojewódzkiej. Odpowiadajc na pytanie radnej wyjanił - w styczniu zostały zloone dokumenty, postpowanie jest w toku, jest prowadzone w sprawie o wykroczenie w działalnoci gospodarczej. Bd mógł udzielic odpwoiedzi jak si zakoczy. Radna p. Boena Ronowicz proponuj eby dostarczy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odpowied na moje pytanie dotyczce ograniczenia prowadzenia działalnoci gospodarczej przez osoby pełnice funkcj publiczne i myl, e ta odpowied powinna by wzita pod uwag równie w tym postpowaniu, a przynajmniej komisja powinna wykluczy z postpowania konkursowego te firmy w których pracuj osoby, które podejmowały wczeniej decyzje o takich konkursach. Zastpca Komendanta Miejskiego Policja p. Piotr Puchała podzikował za współprac w 2008 r. Dziki Pastwa pomocy szczególnie finansowej moglimy zadba o skuteczn walk z przestpczoci i o dobre samopoczucie jeeli chodzi o bezpieczestwo w Zielonej Górze. Na powyszym realizacj tego punktu zakoczono. 4. Informacja Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok 2008 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawił - Informacja Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok 2008 została radnym przekazana w wersji elektronicznej 2. Informacj skierowano do Komisji Praworzdnoci i Porzdku Publicznego. Na sali jest obecny Komendant p. Waldemar Michałowski, jeeli s pytania i wtpliwoci prosz je zgłosi. Przewodniczcy p. Piotr Barczak ju przedstawiał, e Komisja Praworzdnoci i Porzdku Publicznego nie wnosiła uwag do informacji. Radni uwag nie zgłaszali. Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej p. Waldemar Michałowski Panie Przewodniczcy, Wysoka Rado, Panie Prezydencie chciałem tylko bardzo goraco podzikowa 1 Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o stanie porzdku i bezpieczestwa publicznego za rok 2008 Załcznik nr 4 2 Informacja Komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej o stanie bezpieczestwa Miasta Zielona Góra i Powiatu Zielonogórskiego w zakresie ochrony przeciwpoarowej za rok 2008 Załcznik nr 5 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 13

14 Panu Prezydentowi i Radzie za pomoc jak otrzymalimy w roku 2008, jak otrzymalimy w roku Te rodki finansowe, które otrzymujemy i wsparcie przyczynia si do poprawy bezpieczestwa mieszkaców, poprawy bezpieczestwa pracy straaków. Za to wszystko chciałem w imieniu własnym i swoich kolegów gorco podzikowa. Na powyszym realizacj tego punktu zakoczono. 5. Sprawozdanie z działalnoci Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra za rok 2008 Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przedstawił - Sprawozdanie z działalnoci Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra za rok 2008 zostało radnym przekazane nas pimie i w wersji elektronicznej 1. Na sali obecny jest przewodniczcy Rady Organizacji Pozarzdowych. Czy s pytania bd uwagi? Po czym z uwagi na brak zgłosze ze strony radnych przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski pytał czy kwestia monitoringu przez Rad umów najmu przez organizacje pozarzdowe została zakoczona? Kiedy jakie pomocy Pastwu udzieliłem i jaki jest tego efekt chałbym teraz wiedzie? Przewodniczcy Organizacji Pozarzdowych Miasta p. Ryszard Błayski w tej kwesti nasi przedstawiciele działaj teraz w komisji i myl, e szereg naszych spostrzee jest realizowanych. Sporo lokali jest zamknietych, które były przydzielone organizacjom pozarzdowym. Myl, e przez te działania uda nam si doj do tego, kto tam gospodaruje i czy ta gospodarka jest właciwa. Dzikuj panu Przewodniczcemu za pomoc w tej kwestii. Na powyszym realizacj tego punktu zakoczono. 1 Sprawozdanie z działalnoci Rady Organizacji Pozarzdowych Miasta Zielona Góra za rok 2008 Załcznik nr 6 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 14

15 6. PODJCIE UCHWAŁ 6.1. Podjcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 578 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr przedstawił radny p. Artur Zasada w imieniu projektodawców radnych: Artura Zasady, Adama Urbaniak i Mirosława Bukiewicza. Uzasadniał Statut Miasta Zielona Góra uchwalony uchwał Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. w kształcie obowizujcym niezbyt precyzyjnie okrela, co jest zmian porzdku obrad. W celu rozwiania wtpliwoci niezbdnym jest okrelenie katalogu zdarze bdcych zmian porzdku obrad. Przyjcie przez Rad Miasta przedłoonego projektu uchwały przyczyni si do czytelnego wskazania kompetencji Rady Miasta oraz uprawnie wnioskodawców. Uchwała nie wnosi adnych skutków budetowych. Nastpnie stwierdził, e jednoczenie jakby wychodzc naprzeciw uwagom Prezydenta a take chcc usprawni na przyszło prac Rady Miasta, a take j przyspieszy chciałbym złoy autopoprawk: w 1 dodamy pkt 1 przed zdaniem do 42 dodaje si ustp 3 w brzmieniu: Przez zmian porzdku obrad, o którym mowa w ustpie 1 rozumie si Nastpnie dodamy pkt 2 58 otrzymuje nastpujc tre - ust. 1 projekt uchwały bdcy przedmiotem obrad przedstawia projektodawca lub wskazana przez niego osoba i - ust. 2 w przypadku, gdy osoby, o których mowa w ust. 1 rezygnuj z przedstawienia projektu uchwały warunek, o którym mowa w ust. 1 uwaa si za spełniony, jeeli radnym dorczony jest projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pytania Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki mam pytanie do Pani prawnik rozumiem, e zmieniła si cała tre uchwały i powinnimy jeszcze raz oceni j pod wzgldem prawnym? Czyli, jak Pan radny zgłasza autopoprawk, to automatycznie trzeba wycofa t uchwał abymy mogli wyda opini, bo jest to nowa tre uchwały. W zwizku z tym wnioskodawcy wycofuj go abymy mogli przygotowa now opini prawna do przedstawionego projektu. Radny p. Andrzej Bocheski czy jest sens wprowadzania poprawki do 58 jeeli ustpem pierwszym co wprowadzamy a drugim to anulujemy? Po co zmusza do tego eby kto reprezentował, jak nie musi tego robi? Radny p. Artur Zasada ustpu pierwszego nie wprowadzamy, wprowadzamy ustp drugi - do tej pory nie było takiego ustpu to jest czysto techniczna numeracja. Natomiast zawsze moe si zdarzy tak, e który z projektodawców nie bdzie chciał przedstawi, bo projekt uchwały bdzie krótki i na tyle czytelny, e nie bdzie takiej potrzeby. To usprawni przewodniczcemu Rady Miasta moliwo prowadzenia i odstpienia od tego obowizkowego punktu, który jest dzisiaj tj. obowizkowej prezentacji. Jeeli radni dostali projekt i kto si pod nim podpisał i musi by zawsze uzasadnienie - maj moliwo zapoznania si z intencjami projektodawców. Radny p. Henryk Janik poniewa jest mowa o zmianie statutu, czy Komisja Statutowa mogłaby si zastanowi nad statutem i regulaminem i w tym momencie poprawi niektóre wtpliwoci, które midzy innym na poprzednich sesjach wystpowały? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki nie dostałem odpowiedzi od wnioskodawcy, bo rozumiem, e autopoprawka powoduje nowy byt prawny uchwały i zgodnie ze Statutem, Pani prawnik i Urzd Miasta powinni si do tego ustosunkowa. Czy wycofuje wnioskodawca swój projekt wprowadzajc autopoprawk? Rozumiem Pani prawnik, e nie bdzie w tym momencie zagroenia, e uchwała bdzie niewana, jeeli my nie wydalimy opinii do takiej uchwały? Według mojej wiedzy Statut jednoznacznie mówi, e mamy obowizek wydania w okrelonym terminie opinii prawnej - czy uchwała jest zgodna z przepisami prawa. Tre uchwały, ta która była, budziła nasze wtpliwoci, teraz jeszcze została zmieniona, do czego si nie odnosilimy. W zwizku z tym tak jak Statut mówi powinnimy mie prawo wypowiedzie si. Pytam czy Pan nie widzi sprzecznoci w tym, co Pan w tej chwili robi i nie boi si Pan tego, e uchwała zostanie uznana za niewan w zwizku z niespełnieniem elementów Statutu? Radny p. Artur Zasada nie widz sprzecznoci. Radna p. Jolanta Danielak mama pytanie do wniosków dot. 58. Nie wyobraam sobie, e bdziemy procedowali nad jakimkolwiek projektem, który nie ma swojego mecenasa nie jest przez 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 578 Załcznik nr 2-1 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 15

16 nikogo reprezentowany. To, e jest krótka uchwała, oczywista nie zmienia faktu, e kady w Radzie ma prawo zadawania pyta. Ja sobie nie wyobraam, e za projektem uchwały nie stoi nikt, kto go reprezentuje. Z punktu prawnego jest to dla mnie sytuacja nie do zaakceptowania, bo radny musi si odwoływa do projektodawcy bd do osoby, która reprezentuje wnoszony projekt. Kiedy w odniesieniu do projektów prezydenckich jest jasno o tyle w sytuacji kiedy projekt jest autorstwa radnych bd osób zwizanych z Rad. Jak Pastwo sobie wyobraacie prawnie funkcjonowanie tego? Radny p. Artur Zasada jeeli kto nie chce przedstawi swojego projektu uchwały, bo rozumiem e kto kto składa projekt uchwały to si trzy razy zastanowi zanim go złoy albo pitnacie razy, nie bdzie to robione jak jest teraz na ostatni chwil, za pi dwunasta jak dzisiaj projekty trafiły o godzinie 8 40 np. na Komisj Budetu i Finansów (projekty dot. zmiany budetu). Rozumiem, e to s projekty przemylane, dopracowane i jeeli kto póniej nie chce ich przedstawia to ja oczywicie ani nikt z radnych nie mog ich zmusza. W kadym projekcie uchwały jest uzasadnienie Przypomn, e tak naprawd nie wprowadzamy nic nowego, my tylko doprecyzowujemy, co jest zmian porzdku obrad. A jeeli kto nie chce, to radni mog si ustosunkowa do takiej uchwały negatywnie, mog zagłosowa przeciw takiej uchwale, jeeli projektodawca nie chce uzasadni swojego projektu uchwały. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki chciałbym si odnie do projektów wnoszonych na szybko i zadam Panu pytanie czy zawsze Komisja Budetu, która powinna pracowa nad uchwałami bdzie si zbierała o 7 30 rano przed sesj, aby po łepkach sprawdzi uchwały, czy bdzie pracowała nad nimi dłuej? Wprowadmy moe do Statutu - eby komisje pracowały nad uchwałami. Mówi Pan, ze póno wpływaj. Pastwo si nie zbieracie. Zbieracie si na godzin przed sesj, aby na temat uchwał dyskutowa - czy wpłynie tydzie, dwa, miesic wczeniej i tak si zbieracie dzie przed sesj. 56 ust. 1 Statutu Miasta jednoznacznie mówi Projekty uchwał wnoszone przez podmioty wymienione w 53 ust. 1 pkt 2 6 Przewodniczcy Rady kieruje do: Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady, Prezydenta Miasta w celu uzyskania opinii Komisja Statutowo- Regulaminowa, Prezydent Miasta przedstawiaj swoje opinie niezwłocznie, nie póniej ni w cigu 3 tygodni. Informuj Pana, e do mnie ten projekt nie wpłynł w tym brzmieniu, który Pan w tej chwili przedstawił. W zwizku z tym prosz o to abymy przestrzegali Statutu Miasta i prosz o termin 3 tygodni abym mógł wyrazi swoj opini do tak zmienionego projektu uchwały, poniewa Pan dodał cały jeden nowy paragraf, który Pan zmienia Prosz o to ebycie Pastwo dali mi prawo, tak ja Statut stanowi, trzy tygodni na wydanie opinii. Radny p. Artur Zasada nie rozumiem tego pytania, poniewa nie ma to nic wspólnego z projektem uchwały, ale jeeli Pana projekty bd wpływały, co najmniej 7 dni przed sesj, to ja Panu gwarantuj, e komisje bd si odbywały te, co najmniej 7 dni przed sesj. Jeeli projekty bd wpływały 15 minut przed sesj, to bdziemy komisje robili te 15 minut przed sesj. To jest odpowied na pierwsze pytanie, natomiast na drugie pytanie dalej podtrzymuj i nie wycofuj projektu z obrad Rady Miasta. Opinie Nastpnie przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski informował, e zgodnie z 56 ust. 1 Statutu Miasta Zielona Góra projekt uchwały radnych został przekazany celem zaopiniowania do: Prezydenta Miasta i Komisji Statutowo-Regulaminowej. Opini Prezydenta Miasta otrzymali wszyscy radni 1. Po czym pytał Pani mecenas moe jednoznacznie okreli czy opinia jest pozytywna czy negatywna? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki według mojej wiedzy, w Statucie jest zapis, e to jest opinia Prezydenta Miasta, nie Pani Prawnik. Prosz, wic, abycie Pastwo pozwolili mi wyrazi moj opini. Punkt pierwszy: informuj, e nie odnosilimy si do projektu uchwały, który został złoony dzisiaj - nie na naszej opinii, bo ta opinia, która była przedstawiana - w zwizku z tym, e budziła due nasze wtpliwoci, bo tak naprawd dotyczy to bezporednio Prezydenta Miasta, bo powiedzmy szczerze, e to Prezydent Miasta bezporednio przedstawia uchwały Radzie Miasta, nikt inny. Tych uchwał zgłaszanych przez radnych - to s sztuki w porównaniu z tym Rozumiem, e ten wariant zwizany z wycofywaniem, który stosowałem w momencie, kiedy były kłótnie na Radzie, czasami powodował to, e trzeba było wróci z projektem do komisji. Rozumiem, e Pastwo nie chcecie tego, aby taka sytuacja miała miejsce. Nie spotkałem si z tak sytuacj w prawie, abymy 1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra - druk nr 578 i opinia Prezydenta Miasta z dnia 5 marca 2009 r. znak OR.II /09 Załcznik nr 2-1 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 16

17 nie mieli prawa wycofywa, jako wnioskodawcy projektu uchwały. W naszej opinii, aby nie było te pewnego konfliktu interesu, bo wiadomo, e to dotyczy bezporednio mnie, zwrócilimy si i zasugerowalimy Pastwu, e zwrócilimy si do Zwizku Miast Polskich o wydanie opinii na temat takiego projektu uchwały, aby to było ciało niezalene ode mnie, bo Pani Prawnik jest jednak bezporednio moim urzdnikiem. Chcielibymy poczeka na projekt i na opini Zwizku Miast Polskich - wic nie ustosunkowalimy si do tego, bo nie było tego projektu w całoci. Punkt drugi: poczekajmy na opini Zwizku Miast Polskich i wówczas bdziemy mogli j przedstawi. Tutaj, w naszej opinii jest jednoznaczne stanowisko, i dojdzie w pewnym sensie do bałaganu prawnego, bo co innego jest zdjcie z porzdku, a co innego jest wycofanie przez wnioskodawc. Moe, wic by taka sytuacja, e uchwała moe by wycofana przez wnioskodawc, a wy bdziecie nad ni pracowa. Potem bdzie sd rozstrzygał - czy ona jest zgodna i czy takie stanowisko jest moliwe. W zwizku z tym, aby unikn nieporozumie i niejasnoci powtarzam, e nasza opinia nie jest teraz wica, bo dotyczy całkiem innego projektu uchwały. W zwizku z tym, nie ma takiej opinii, bo ten projekt uchwały został przedłoony dopiero dzisiaj. Czekamy na stanowisko Zwizku Miast Polskich w tym zakresie. Opinia Komisji Statutowo-Regulaminowej opinia pozytywna poinformował radny p. Bogusław Pabierowski przewodniczcy Komisji 1. Dyskusja Radny p. Zygmunt Listowski przede wszystkim my powinnimy przestrzega Statutu, który sami uchwalilimy. Jeeli jest to uchwała zmieniona, a jest to uchwała zmieniona i obojtnie, w jakim stopniu, to zaczekajmy na opini Prezydenta Miasta, bo powinien on w tej ywotnej dla niego sprawie wypowiedzie si. Stawiam wniosek o wycofanie tej uchwały. Radna p. Boena Ronowicz formalnie ten projekt uchwały został zaopiniowany przez Prezydenta Miasta pod wzgldem prawnym. Natomiast do kadego projektu uchwały podczas procedowania w trakcie sesji, moemy wprowadza poprawki. I traktuj zgłoszon poprawk przez Pana radnego Zasad, jako tego typu poprawk. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki ja rozumiem, e w tej chwili sami prawnicy s na sali, odzywaj si jzykiem prawnym, a Pani Prezydent bardzo dobrze zna prawo, bo skoczyła taki kierunek. Wydaje mi si, e po to, zapis zrobilimy sobie w Statucie Miasta - i jest i ma termin - nie póniej ni 3 tygodnie na wydanie takiej opinii, a t opini maj sporzdzi prawnicy. Jeeli Statut Miasta bdziemy sobie na kolanie zmienia, bo rozumiem, e moglibymy w formie autopoprawki cały Statut zmieni i idc tokiem rozumowaniem Pani zostawi tylko jeden paragraf jest Rada Miasta i to te byłaby autopoprawka. Reszt paragrafów wykreli. Mogłaby by to forma autopoprawki, jeeli w ten sposób mona by rozumowa - moim zdaniem tak nie jest. Prosz Pastwa o to abycie dali mi czas, zgodnie ze Statutem, abym mógł si do tego ustosunkowa. To nie jest zmiana tego samego paragrafu tylko zmiana kolejnego paragrafu, który jest w Statucie Miasta. Radny p. Edward Markiewicz zwrócie Pastwo uwag, e sprawa dotyczy tego, czy bdziemy mieli prawo odebra moliwo wnioskodawcy wycofania swojego projektu, czy te nie. W moim przekonaniu jest to niezgodne z prawem, nie mona zabroni komu w momencie, kiedy uzna, e pojawiły si jakie dodatkowe okolicznoci wycofania czego, co złoył wczeniej. Sdz, e nawet i tak gdybymy to uchwalili to zostanie to wycofane. W tym wietle zupełnie inaczej wyglda wypowied Pana Prezydenta, który mówił, e wystpił o zaopiniowanie do Zwizku Miast Polskich, co wydaje si by jak najbardziej zasadne i opinia Zwizku Miast Polski na pewno przybliy nam i wyjani t spraw. Nie jest tak a pilna potrzeba, aby j rozpatrywa w dniu dzisiejszym. Myl, e powinnimy si nad tym pochyli i poczeka na dodatkowe wyjanienia. Radny p. Artur Zasada wcale si nie dziwi, e radni lewicy tak reaguj w obronie Prezydenta. Natomiast za chwil bdzie inny projekt radnych dotyczcy kar za przejazd bez biletu. Tam take radni zmienili tre tego projektu uchwały w uzgodnieniu oczywicie z Pani dyrektor MZK. Zmienili t tre istotnie i co te nie moemy jej zmieni, bo nie było zaopiniowane? Oczywicie, e moemy i przestamy udawa, e jestemy witsi - nie powiem ju, od kogo. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki Panie Radny, stosujmy pewne zasady. One powinny obowizywa. To jest hasło jednego z ugrupowa zasady obowizuj. Punk pierwszy: w tamtej 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 17

18 uchwale zmieniacie Pastwo kwot - nie 70 zł, a 80 czy 90 zł - wic nie wprowadzamy nowego paragrafu, tylko zmieniacie Pastwo tamten element. Cały czas nie rozumiem jednej rzeczy - jaki jest cel tej uchwały? Kiedy korzystałem z prawa do wycofywania uchwał? Kiedy dyskusja dochodziła do takiego momentu, e po dwóch godzinach była wielka kłótnia, wycofywałem uchwał, aby wróci z ni na kolejn sesj, po ustaleniach i uzgodnieniach. Korzystałem z tego prawa tylko w tym momencie, kiedy uwaałem, e dalsza dyskusja nad uchwał nie ma sensu, bo doprowadzała tylko do zaognienia stanowisk poszczególnych osób i nie prowadziła do konstruktywnego rozwizania. Teraz rozumiem, e chcecie Pastwo z tego zrezygnowa, ale jednoczenie informuj Pastwa, e bdzie racym naruszeniem prawa sytuacja taka, gdzie bdziemy wspólnie debatowa - bo ja debatuj w sensie przedstawiania, Pastwo w sensie uchwalania - w kwestiach, które dotycz bezporednio tylko moich kompetencji, a ja wycofam ten projekt i bdzie to race naruszenie prawa. Dlatego tak jest napisane w mojej opinii, która dotyczyła starego projektu. Po to poprosiłem Zwizek Miast Polskich, aby okrelił to jednoznacznie jak ma to by zrealizowane. Nie rozumiem, z czego wynika popiech, i musimy to zrobi ju w tej chwili, bo jeeli Pan Radny i Pastwo mielicie pomysł, jak ma to by zrealizowane, jak rozszerzy ten projekt, to trzeba było go równie przekaza. Tak naprawd Statutu, tak jak Konstytucji nie zmienia si na kolanie. W tej chwili chcemy zmieni Statut Miasta, czyli Konstytucj Zielonej Góry na kolanie, poprzez wprowadzanie nowych zapisów. Jednoznacznie prosz, wic Pastwa, abycie mi dali szans. Jeeli uwaacie, e Zwizek Miast Polskich nie jest dla was wiarygodny, to dajmy projekt do zaopiniowania prof. Kuleszy, który jest twórca reformy samorzdowej. Dajmy konstytucjonalistom do okrelenia, abymy nie doprowadzali to tego, e bd sytuacje, które bd zmuszały mnie do tego, aby pój do sdu w zwizku z tym, e nie bd zgadzał si z uchwał, i e bdzie ona wisiała w powietrzu. To naprawd nie bdzie dobre. Jeszcze raz jednoznacznie powtarzam - korzystałem z tego prawa tylko wtedy, kiedy sytuacja była na tyle zła, e dyskusja nad kształtem danych uchwał prowadziła wyłcznie w kierunku tego, e dana uchwała nie byłaby przyjta. W zwizku z tym wycofywałem, aby kluby miały szans jeszcze raz si nad tym zastanowi. I tak samo dzisiaj - na pocztku sesji radny Listowski zwrócił si z prob o wycofanie z porzdku obrad, bo budziło to jego wtpliwoci, to rozumiem, e jeeli 15 radnych bdzie miało wtpliwoci i znowu bdzie chciało wycofa, to teoretycznie bd mogli. Ja, jak bd miał wtpliwoci po zmianach radnych, to nie bd mógł tego zrobi? Stawiacie mnie Pastwo w troch innej sytuacji. Cały czas twierdz - dlatego chcemy drug opini e ta uchwała bdzie niezgodna z prawem, bo dojdzie do paradoksu, e bdziecie procedowa nad czym, czego nie ma, bo ja fizycznie zgłosz wniosek o wycofanie i wycofam j, a wy bdziecie dalej nad tym procedowa. Kto musi to rozstrzygn. Nie chciałbym, aby rozstrzygnli to moi prawnicy, poniewa dojdzie do sytuacji w pewnym sensie konfliktu interesu. Po to zwrócilimy si do Zwizku Miast Polskich. Jeeli uwaacie, e mamy do konstytucjonalistów, to prosz bardzo oczywicie to kosztuje ale o tak opini moemy wystpi. Tylko musimy mie czas i pełny projekt, który Pastwo planujecie zrealizowa. Radny p. Jacek Budziski chciałbym wzmocni głos Pana radnego Zasady. Nie jest prawd Panie Prezydencie, e Pan cigał tylko te uchwały, które budziły wtpliwoci. Swego czasu manipulował Pan równie porzdkiem obrad cigajc ile pod rzd uchwał, eby był odpowiedni porzdek obrad - taka sytuacja była. Pastwo doskonale to pamitaj. Poprawka Pana Zasady jest reakcj na to, o czym Pan pisze w uzasadnieniu: e zgodnie z 58 Statutu projekty uchwały bdce przedmiotem obrad przedstawia projektodawca lub wskazana prze niego osoba. Wielokrotnie na tej sali przemodelowalimy brzmienie uchwał, czy Pan Prezydent wprowadzał to w formie autopoprawki, czy było to na wniosek radnych i było przegłosowane. Nie przypominam sobie, eby do danej uchwały po zmianach, Pan Prezydent domagał si ponownych opinii swoich prawników, czy te nawet opinii merytorycznych komisji - a to jest uchwała taka sama, jak kada inna - ma numer i jest zatytułowana uchwała, wic to nie ma nic do rzeczy. My wielokrotnie w ten sposób postpowalimy. Zmienialimy brzmienie uchwał i nikt si nie pytał o opini prawników, albo bardzo rzadko - na pimie w cigu 3 tygodni. Tak to było. Radna p. Jolanta Danielak nie ukrywam, e jestem bardzo zaniepokojona t dyskusj, w ogóle samym systemem pracy nad Statutem, który powinien by dokumentem niezmiernie stałym, stabilizujcym prac Rady. Otó, przy takich załoeniach, które s tutaj przedstawiane, włanie mamy do czynienia z sytuacj konfliktow, kiedy padaj uwagi bo Pan to robi. Jeeli jest jakikolwiek konflikt i ten konflikt ma doprowadza do zmiany zapisu statutowego, to tym bardziej powinnimy si zwróci do gremiów, które nie s uwikłane w konflikt. Dlatego by moe, Zwizek Miast Polskich, by moe komisje samorzdowe parlamentu pomogłyby w tej kwestii, ich stanowisko mogłoby by jak wskazówk. Przy takim załoeniu łatwo sobie wyobrazi, e pracujc nad projektem uchwały, w trakcie procesu legislacyjnego w tej Radzie zdarzy si, e ten projekt jest Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 18

19 zupełnie niezgodny z intencj wnioskodawcy. Na skutek wniesionych licznych poprawek, czy zmiany treci danego projektu uchwały moe si okaza, e wnioskodawca w ogóle nie mylał o takiej uchwale, jaka staje si przedmiotem pracy gremium, jakim jest Rada. Tym samym, nie wyobraam sobie, e wnioskodawca nie ma moliwoci wycofania projektu. Jeeli Rada ma inny pomysł na projekt, to ma moliwo złoenia swojego własnego projektu. Radni mog taki projekt złoy i jeeli nie s usatysfakcjonowani, czy niezadowoleni z projektu, bd chcieliby podtrzyma projekt, który został wycofany, maj moliwo przygotowania swojego projektu nawet tej samej treci, bd przejcia tego projektu, jako swojego własnego. W zwizku z tym, Rada nie jest pozbawiona ani praw, ani racji w tym zakresie. Dlatego te, nie chciałabym, eby Statut był narzdziem jakiejkolwiek walki wewntrznej midzy struktur wykonawcz a uchwałodawcz w tym miecie. Zastanówmy si i naprawd popromy prawników o wykładni w tej kwestii, abymy nie popełnili błdu i nie uczynili ze Statutu jakiego mechanizmu do czynienia komu, po prostu - zwykłego kuku. Radny p. Andrzej Bocheski Wysoka Rado, popatrz na to przez analogi. Zwrócie uwag, ile problemów ma polski wymiar sprawiedliwoci, chociaby z tego powodu, e wszyscy maj przekonanie, i przestpstwo zostało dokonane a pokrzywdzony wycofuje wniosek z sdu i sd poza przestpstwami ciganymi z urzdu - odstpuje od rozpatrzenia tej sprawy. Naprawd dajmy sobie szans prawn. Popieram propozycj Prezydenta, który nie chce unika debaty, czy nawet przyjcia tej uchwały. Chcemy rzetelnej oceny prawnej proponowanych zmian. Na tym dyskusj zakoczono. Przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przypomniał, e radny p. Zygmunt Listowski zgłosił wniosek formalny - ebymy odstpili od procedowania nad projektem uchwały i zdjli go z porzdku obrad. Po czym poddał wniosek pod głosowanie. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek odrzuciła. Wyniki głosowania: za wnioskiem 8 głosów, przeciw 15 głosów, wstrzymujcych 0 głosów. Nastpnie przewodniczcy obrad przystpił do głosowania nad podjciem uchwały z autopoprawk. Stwierdził, e przyjcie tej uchwały wymaga bezwzgldnej wikszo głosów. Głosowanie druk nr 578 z autopoprawk Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra podjła wikszoci 15 głosów za, przy 8 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujcych Podjcie zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 625 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała zwikszenie dochodów i wydatków budetu Miasta dokonuje si o kwot ,-zł. Dodatkowe dochody budetu Miasta pochodz z subwencji owiatowej, jaka miasto otrzymało z ministerstwa Edukacji. S to ostateczne kwoty z budetu pastwa. rodki te proponujemy w całoci przeznaczy na wydatki zwizane z utrzymaniem zielonogórskich placówek owiatowych. Pozostała kwota ok. 500 tys. zł pochodzi ze rodków unijnych, m.in. z Programu Leonardo da Vinci na realizacj programów wspólnotowych w zakresie kształcenia zawodowego, zł Centrum Kształcenia Ustawicznego uzyskało na projekt Przyjemna rozrywka z poyteczn edukacj. Ponadto wnosimy o przeniesienie wydatków w kwocie zł na budow systemu łcznoci radiowej na terenie Miasta dla Komendy Stray Miejskiej. Ponadto wnosimy o przesunicie kwoty zł ze zmian nazwy zadania na Termomodernizacja obiektów owiatowych w Zielonej Górze, w kwocie zł na adaptacj budynku przy ul. Reja na siedzib organizacji gospodarczych ze zmian zasad 1 Uchwała nr XLIII/553/09 w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 625 Załcznik nr 2-2 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 19

20 finansowania w ramach LRPO, ponadto o przesunicie kwoty na budow kompleksu sportowego na potrzeby szkolnictwa zawodowego zlokalizowanego przy ul. Botanicznej z jednoczesn zmian nazwy zadania. Wnosimy o korekty załczników nr 8, nr 9, nr 14 i nr 16. Ponadto prosz o przyjcie autopoprawki, w uchwale budetowej XLI/542/09 podjtej na sesji w lutym wpisane było: zakup nieruchomoci w Zielonej Górze przy ul. Krzywej działka 144/7, faktycznie jest to działka 144/12. Opinie komisji 1 Komisja Budetu i Finansów opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Jacek Budziski odtworz to o czym dzisiaj mówiła Komisja Budetu i Finansów i Komisja Rozwoju. Dotyczy to zmiany nazwy zadania Budowa kompleksu sportowego na potrzeby szkolnictwa zawodowego zlokalizowanego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Wtpliwoci dotyczyły tego, e skoro wchodzimy w ten projekt czy bd rodki na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Budowlanych. Wiceprezydent Kaliszuk utwierdził nas w przekonaniu, e one wchodz w zakres tego projektu, natomiast pojawiła si kwestia kto bdzie zarzdc tego kompleksu, czy wszystkie szkoły, czy jedna szkoła, czy MOSiR? To wczeniej, czy póniej bdzie musiało by wyjanione. To s pytania, które si pojawi. Radny p. Mirosław Bukiewicz mam pytanie odnonie przeniesienia zł na system łcznoci radiowej. Jeeli bdzie nowy system to stranik nie bdzie musiał wykonywa wymienionych w uzasadnieniu do projektu czynnoci? Jest to mieszna argumentacja. Radny p. Edward Markiewicz wracam do tematu budowy kompleksu sportowego przy ul. Botanicznej. Nie rozumiem, dlaczego kwot tys. pienidzy uwarunkowanych otrzymaniem pienidzy z LRPO przekładamy z roku 2009 na To znaczy, e w tym roku nie bdziemy si o to ubiegali, z jakiego powodu przepisujemy je z tego roku na rok przyszły? Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jestemy w fazie dyskusji i Pastwo zaczli zadawa pytania. Moe wic wrómy do fazy pyta, za chwil wrócimy do dyskusji. Radnemu Markiewiczowi odpowiem w ten sposób, to jest uzalenione m.in. terminami konkursów, to nie my ogłaszamy konkursy, tylko Urzd Marszałkowski. Realna moliwo wydatkowania tych rodków to rok 2010, wczeniej po prostu si nie uda, procedury s takie a nie inne i dlatego tak to zostało rozpisane. Gdyby konkurs był rozpisany w styczniu, a nie był jak bdzie szansa wydatkowania tych pienidzy to przesuniemy te pienidze, eby zapłaci. Te rodki s na tym zadaniu. Według mojej wiedzy koncepcja jest taka, eby całoci tego kompleksu zarzdzał Zespół Szkół Budowlanych, chocia to nie jest treci uchwały. Na tym dyskusj zakoczono i przewodniczcy obrad p. Marek Kamiski przystpił do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 625 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał zmieniajc uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2009 podjła jednogłonie 22 głosami za Podjcie uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 626 Projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr przedstawiła w imieniu Prezydenta Miasta Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuciszyn. Uzasadniała projekt uchwały zmniejsza dochody o kwot zł. Zmniejszenie dochodów zwizane jest z ogóln sytuacj gospodarcz panujc nie tylko w kraju, ale i na całym wiecie. Wnioskujemy 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 3 2 Uchwała nr XLIII/554/09 zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2009 Załcznik nr Projekt uchwały zmieniajcy uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 626 Załcznik nr 2-3 Protokół Nr XLIII/09 (kadencja ) str. 20

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2005 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2003-2005 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05

DECYZJA. Warszawa, dnia 13 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 134/05 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2005 r. nakazujca wypełnienie w stosunku do Skarcego, obowizku informacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 330 UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług wiadczonych

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XV/ 2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu

Zaopiniowanie projektów uchwał z zakresu działania Komisji. Wyra enie opinii do projektów uchwał z zakresu Komisja Budetowo-Finansowa BR.0011..2012.B Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/./12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 grudnia 2012 r. Krosno, 2012-11-29 Przyjcie sprawozdania z działalnoci Komisji za 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew

IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew IV. Opis do wykonania dochodów budetu miasta i gminy Pleszew Dochody budetu miasta i gminy Pleszew w 2005 roku wykonane zostały w kwocie 47.445.042 zł, co stanowi 99,1 % planu (47.881.794 zł). Struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo