Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa."

Transkrypt

1 Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o stowarzyszeniach (dz.u ze zm.,) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1)Stowarzyszenie nosi nazw: Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Ksigowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów "LIBERTAS" 2)W kontaktach Stowarzyszenie moe posługiwa si nazw: "LIBERTAS". 3)Stowarzyszenie posiada osobowo prawn, 4)Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeona 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. 3. Stowarzyszenie moe by członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak równie podejmowa z nimi współprac. 4. Na zasadach okrelonych w Statucie, Stowarzyszenie tworzy oddziały nie posiadajce osobowoci prawnej. 5. 1) Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych moe prowadzi działalno gospodarcz i owiatow w rozmiarach słucych realizacji celów statutowych. 2) Osigany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na działalno statutow. 6. Stowarzyszenie uywa pieczci okrgłej z napisem Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Ksigowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów "LIBERTAS" Zarzd Główny oraz pieczci podłunej z nazw i adresem Stowarzyszenia. Rozdział II Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 7. Celami Stowarzyszenia s: 1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego pastwa prawnego, 2) upowszechnianie i ochrona wolnoci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a take działa wspomagajcych rozwój demokracji,

2 3) działalno wspomagajca rozwój wspólnot i społecznoci lokalnych, 4) działalno wspomagajca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsibiorczoci, 5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy, 6) działalno na rzecz osób niepełnosprawnych, 7) umacnianie niezalenoci biegłych rewidentów, ksigowych, doradców podatkowych, audytorów wewntrznych, prawników i ekonomistów oraz troska o ich autorytet, 8) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów rodowiska biegłych rewidentów, ksigowych i doradców podatkowych, audytorów wewntrznych, prawników i ekonomistów, 9) wspieranie powszechnego stosowania zasady wolnego wykonywania zawodów biegłego rewidenta, ksigowego i doradcy podatkowego, audytora wewntrznego, 10) denie do pełnej realizacji praw człowieka i wolnoci obywatelskich, 11) współpraca z krajowymi i midzynarodowymi organizacjami a w szczególnoci ze stowarzyszeniami biegłych rewidentów, ksigowych i doradców podatkowych, 12) kształtowanie opinii publicznej, 13) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władz ustawodawcz i innymi organami w zakresie obejmujcym cele Stowarzyszenia, 14) działalno na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy midzy społeczestwami, 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) ustalenie zasad etyki zawodowej i stał trosk o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia, 2) organizowanie konferencji, seminariów i szkole, 3) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadajcych celom Stowarzyszenia i udział w nich, 4) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami biegłych rewidentów, ksigowych i doradców podatkowych, audytorów wewntrznych, prawników i ekonomistów, 5) współprac z organami administracji publicznej, 6) popularyzowanie rewizji finansowej, prawa i rachunkowoci, 7) działalno owiatow i wydawnicz, 8) wykonywanie ekspertyz i opinii, 9) wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych, 10) wydawanie periodycznego pisma informujcego o działalnoci Stowarzyszenia, 11) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia, Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowizki 9. Członkowie Stowarzyszenia dziel si na: 1) zwyczajnych, 2) wspierajcych, 3) honorowych Członkiem zwyczajnym moe zosta obywatel polski, majcy nieposzlakowan opini i kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej, rachunkowoci, nauk ekonomicznych i prawa. 2. Członkiem zwyczajnym moe by równie cudzoziemiec majcy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie majcy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowizujcymi obywateli polskich, 3. Za osoby majce kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej, rachunkowoci, nauk ekonomicznych i prawa uwaa

3 si: a. biegłych rewidentów, dyplomowanych biegłych ksigowych, audytorów wewntrznych oraz innych pracowników rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej, b. doradców podatkowych i pracowników skarbowoci, c. pracowników finansowo-ksigowych, d. ekonomistów, analityków finansowych i osoby wykonujce zawody pokrewne, e. pracowników bankowych oraz jednostek doradczych, f. prawników, g. pracowników nauki w dziedzinie finansów, rachunkowoci, analizy finansowej i dyscyplin pokrewnych. 4. Za pracowników w rozumieniu ust.2, uwaa si równie byłych pracowników. 5. Członkami zwyczajnymi mog by równie studenci kierunków studiów : finanse, rachunkowo, ekonomia i prawo Członkiem wspierajcym moe by osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnoci stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarzd główny. 2. Mona przyj w poczet członków wspierajcych równie osob fizyczn, spełniajca warunki wymienione w ust Członkiem honorowym moe zosta osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje uchwał, na wniosek Zarzdu Głównego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2. Członek honorowy jest zwolniony z obowizku płacenia składek, a posiada prawa i obowizki członka zwyczajnego, z wyłczeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. 3. Członek wspierajcy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjtkiem głosu stanowicego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego Uchwał o przyjciu na członka zwyczajnego lub wspierajcego Stowarzyszenia podejmuje Zarzd Główny, po złoeniu przez osob ubiegajc si o członkostwo deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po wpłaceniu wpisowego. 14. Członkostwo ustaje w przypadku skrelenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia Skrelenie z listy członków nastpuje na skutek:

4 a. mierci członka, b. utraty zdolnoci do czynnoci prawnych, c. złoenia przez członka pisemnego owiadczenia o wystpieniu ze Stowarzyszenia. 2. Skrelenia z listy członków dokonuje Zarzd Główny ze skutkiem od dnia mierci członka lub złoenia przez członka owiadczenia o wystpieniu Wydalenie ze Stowarzyszenia nastpuje w przypadku: 1. prawomocnego orzeczenia sdu koleeskiego za nie przestrzeganie przez członka postanowie Statutu lub uchwał Organów Stowarzyszenia oraz nie przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia. 2. skazania prawomocnym wyrokiem sdowym na kar dodatkow pozbawienia praw publicznych, 3. nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesicy, wydalenie moe nastpi dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze wydalenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek. 2. Uchwał o wydaleniu członka w przypadkach okrelonych w 16 ust.1 pkt. 2 i 3 podejmuje Zarzd Główny. 3. Od uchwały Zarzdu Głównego o wydaleniu w przypadku okrelonym w ust. 1 pkt.3 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni. 17. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maj prawo: 1) uczestniczy w pracach i działalnoci Stowarzyszenia, 2) wybiera i by wybieranymi do organów Stowarzyszenia, 3) poddawa ocenie działalno Stowarzyszenia i jego organów, 4) korzysta ze wszystkich uprawnie wynikajcych z przynalenoci do Stowarzyszenia, 5) noszenia odznaki organizacyjnej. 18. Członkowie Stowarzyszenia maj obowizek: 1) przestrzega postanowie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 2) bra udział w pracach Stowarzyszenia i realizowa jego cele, 3) podwysza kwalifikacje i przestrzega zasad etyki zawodowej, 4) regularnie opłaca składki członkowskie. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia Organami Stowarzyszenia s: 1) Organy naczelne: a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, b) Zarzd Główny, c) Główna Komisja Rewizyjna, d) Główny Sd Koleeski.

5 2) Organy Oddziałowe: a. Walne Zebranie Członków Oddziału, b. Zarzd Oddziału, c. Komisja Rewizyjna Oddziału, d. Sd Koleeski Oddziału. 2. Kadencja Zarzdu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sdu Koleeskiego trwa pi lat. 3. Nie mona łczy funkcji w organach okrelonych w 19 ust 1 pkt.1 litera b, c, d, i pkt. 2 litera b, c, d. 4. W wypadku ustpienia w okresie kadencji z jakichkolwiek przyczyn członka Zarzdu Głównego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej lub członka Głównego Sdu Koleeskiego wybory uzupełniajce przeprowadzane s na najbliszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez wzgldu na jego wczeniej przewidziany porzdek obrad. 5. W przypadku ustpienia w toku kadencji z jakichkolwiek przyczyn Prezesa Zarzdu Głównego, wszystkich członków Głównej Komisji Rewizyjnej lub wszystkich członków Głównego Sdu Koleeskiego, Zarzd Główny w terminie dwóch miesicy zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarzdu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sdu Koleeskiego ulega odpowiednio skróceniu. 6. Jeeli liczba członków Zarzdu Głównego spadnie w trakcie kadencji do połowy składu Zarzdu wówczas Zarzd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajcych. 7. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadaj zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy członków jeli dalsze postanowienia statutu nie stanowi inaczej Wybór do organów na picioletni kadencj odbywa si w głosowaniu tajnym z zastrzeeniem ust.2 2. Wybór do organów na pierwsz picioletni kadencj odbywa si w głosowaniu jawnym. 3. Ukonstytuowanie si nowo wybranych organów powinno nastpi nie póniej ni w cigu czternastu dni od daty ich wyboru; do tego czasu działaj organy ustpujce Najwyszym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia które odbywa si w terminie nie przekraczajcym szeciu miesicy po upływie kadencji pozostałych organów naczelnych Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane: 1) wyborcze - co pi lat, z uwzgldnieniem 19 ust. 4,5,6, 2) sprawozdawcze - co roku. 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarzd Główny. 4. Podczas kadego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia udziela si Zarzdowi Głównemu absolutorium zwykł wikszoci głosów. W wypadku nie udzielenia absolutorium Zarzd Główny w terminie dwóch miesicy zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zarzd Główny moe z własnej inicjatywy zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przed upływem okresu o którym mowa w Zarzd Główny jest obowizany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek: 1. co najmniej jednej czwartej liczby członków Stowarzyszenia, 2. Głównej Komisji Rewizyjnej.

6 O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarzd Główny powiadamia Zarzdy Oddziałów pisemnie na sze tygodni przed jego terminem, co jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów. 2. Zarzdy Oddziałów powiadamiaj swych członków w cigu dwóch tygodni w sposób okrelony w regulaminach Oddziałów. 3. Zarzd Główny zawiadamia członków Stowarzyszenia do czasu utworzenia Oddziałów. 4. Zawiadomienie musi zawiera porzdek obrad proponowany przez Zarzd Główny. 5. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub jednej czwartej liczby członków Stowarzyszenia porzdek obrad musi zawiera punkty wskazane we wniosku. Zawiadomienie musi take zawiera informacj o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia. 6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia maj obowizek uczestniczy członkowie Zarzdu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sdu Koleeskiego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest wane bez wzgldu na liczb uczestniczcych w nim członków. 2.Uchwały zapadaj zwykł wikszoci głosów, z wyjtkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest wikszo dwóch trzecich głosów. 3.Głosowanie jest jawne z zastrzeeniem 20 ust.1 i 2. 4.Głosowanie moe by tajne, jeeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tak postanowi. 25. Przedmiotem obrad mog by wyłcznie sprawy umieszczone w porzdku obrad przyjtym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Za zgod dwóch trzecich członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia porzdek obrad mona uzupełni. Nie dotyczy to zmian Statutu i wyboru organów Stowarzyszenia. 26. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia naley: 1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, oraz zasad gospodarki finansowej, 2) rozpatrywanie sprawozda ogólnych i finansowych z działalnoci Zarzdu Głównego oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty, 3) rozpatrywanie sprawozda z działalnoci Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sdu Koleeskiego i uchwalanie absolutorium dla Głównej komisji rewizyjnej i Głównego Sdu Koleeskiego, 4) uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarzdu Głównego, 5) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarzdu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sdu Koleeskiego, 6) podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a take o rozwizaniu Oddziału, 7) rozpatrywanie odwoła od uchwał Zarzdu Głównego, 8) uchwalanie Statutu oraz jego zmian, 9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomidzy pozostałymi organami Stowarzyszenia, 10) ustalanie zasad dotyczcych wysokoci składek i wpisowego oraz ich podziału, 11) nadawanie godnoci członka honorowego,

7 12) podjcie uchwały w przedmiocie rozwizania Stowarzyszenia, 13) uchwalanie Zasad Etyki, 14) uchwalanie Regulaminu Postpowania Dyscyplinarnego Zarzd Główny składa si z siedmiu do pitnastu członków, wród których s Prezes oraz Wiceprezes do spraw Finansowych. 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych członków Zarzdu Głównego. Na pierwszym posiedzeniu Zarzd Główny wybiera Wiceprezesa, o którym mowa w ust. 1, a w razie potrzeby moe wybra take innych Wiceprezesów oraz okreli funkcje innych członków Zarzdu. 3. W przypadku ustpienia w trakcie kadencji Wiceprezesa wymienionego w ust.1 Zarzd wybiera, a w przypadku ustpienia innego Wiceprezesa lub członka pełnicego okrelon funkcj - moe wybra na wakujce miejsce innego członka Zarzdu. 4. Szczegółowy podział kompetencji pomidzy członkami Zarzdu Głównego okrela regulamin działania Zarzdu Głównego. 28. Do kompetencji Zarzdu Głównego naley: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz, 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 4) uchwalanie regulaminu działania Zarzdu Głównego, 5) przygotowywanie porzdku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz projektów uchwał, 6) uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia, 7) prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia, 8) powoływanie doranych komisji i zespołów problemowych, 9) rozpatrywanie odwoła od uchwał zarzdów oddziałów, 10) podejmowanie decyzji ( uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikajcych z biecej działalnoci Stowarzyszenia, 12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obcianiu nieruchomoci, 13) sprawowanie nadzoru nad działalnoci zarzdów oddziałów, 14) uchwalanie regulaminów wewntrznych, z wyjtkiem regulaminów sdów koleeskich i komisji rewizyjnych, 15) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu, Prezes Zarzdu Głównego zwołuje posiedzenia Zarzdu nie rzadziej ni raz na dwa miesice. W przypadku niemonoci zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes. 2. Uchwały Zarzdu Głównego zapadaj wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy składu jego członków Owiadczenia w imieniu Stowarzyszenia składaj jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.

8 2. Do wanoci zaciganych zobowiza majtkowych wymagane s podpisy dwóch członków Zarzdu, w tym Wiceprezesa do spraw Finansowych Główna Komisja Rewizyjna, składajca si z trzech członków, jest organem kontroli wewntrznej Stowarzyszenia. 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera sporód siebie przewodniczcego, który kieruje pracami Komisji Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej naley: 1. uchwalenie regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej, 2. kontrola całokształtu działania Stowarzyszenia, a w szczególnoci gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 3. udzielanie pomocy okrgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich zada kontrolnych, 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozda ze swej działalnoci, 5. wystpowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarzdu Głównego, 6. wystpowanie do Zarzdu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 2. Główna Komisja Rewizyjna zbiera si nie rzadziej, ni raz na sze miesicy. 3. Na posiedzeniach Głównej Komisji Rewizyjnej decyzje podejmuje si w drodze uchwał, które zapadaj bezwzgldn wikszoci głosów. 4. Kontrola działalnoci Stowarzyszenia odbywa si co najmniej raz do roku Główny Sd Koleeski składa si z siedmiu członków. 2. Główny Sd Koleeski orzeka w sprawach odpowiedzialnoci dyscyplinarnej dotyczcych nieprzestrzegania statutu, zasad etyki zawodowej, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, naruszania zasad współycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalnoci Stowarzyszenia jako Sd drugiej instancji. 3. Do czasu powołania Oddziałów Główny Sd Koleeski jest dwuinstancyjny 4. Główny Sd Koleeski orzeka w składzie trzech członków w pierwszej instancji i w składzie trzech członków w drugiej instancji. 5. W składzie orzekajcym w drugiej instancji nie moe bra udziału członek Sdu, który brał udział w wydaniu zaskaronego orzeczenia. 6. Karami dyscyplinarnymi s: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie w prawach członka na okres od roku do trzech lat, 4) wydalenie ze Stowarzyszenia. 7. Szczegółowe zasady postpowania dyscyplinarnego zawarte s w Regulaminie postpowania dyscyplinarnego uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si odpowiednio w postpowaniu dyscyplinarnym przed Sdami Koleeskimi Oddziałów. Rozdział V Oddziały Stowarzyszenia

9 34. Oddziały Stowarzyszenia realizuj cele Stowarzyszenia na terenie swego działania. 35. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwał o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej dwudziestu członków Stowarzyszenia Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie jednego województwa. Mona by członkiem tylko jednego Oddziału. 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia moe utworzy Oddział o innym obszarze działania, a take zmieni obszar działania istniejcego Oddziału Organami Oddziału Stowarzyszenia s: 1. Walne Zebranie Członków Oddziału, 2. Zarzd Oddziału, 3. Komisja Rewizyjna Oddziału, 4. Sd Koleeski Oddziału. 2. Kadencja Zarzdu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sdu Koleeskiego Oddziału trwa pi lat. 3. W przypadku ustpienia w okresie kadencji z jakichkolwiek przyczyn członka Zarzdu Oddziału, członka Komisji Rewizyjnej Oddziału lub członka Sdu Koleeskiego Oddziału przepisy 19 ust. 4,5 i 6 stosuje si odpowiednio Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarzd Oddziału nie rzadziej, ni raz na rok. Sposób zawiadamiania członków Oddziału o Walnym Zebraniu Członków Oddziału jest ustalony w regulaminie działania Zarzdu Oddziału. 2. Zarzd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału na pisemne danie jednej czwartej członków Oddziału. 3. Jeeli Zarzd Oddziału nie zwoła Walnego Zebrania Członków Oddziału mimo, e jest do tego zobowizany, to wówczas Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarzd Główny. 4. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje si odpowiednio przepisy statutu dotyczce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 39. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału naley: 1) uchwalanie programu działania Oddziału,

10 2) rozpatrywanie sprawozda z działalnoci Zarzdu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sdu Koleeskiego oraz uchwalanie dla tych organów absolutorium, 3) wybór Zarzdu Oddziału, 4) wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sdu Koleeskiego Oddziału, 40. Zarzd Oddziału składa si z Prezesa i dwóch Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa do spraw Finansowych. 41. Do kompetencji Zarzdu Oddziału naley: 1) reprezentowanie Oddziału na zewntrz, 2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Zarzdu Głównego, 3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, 4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, 5) przygotowywanie porzdku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał, 6) uchwalanie regulaminu działania Zarzdu Oddziału, 7) uchwalanie rocznego planu finansowego Oddziału, 8) prowadzenie rejestru członków Oddziału, 9) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Na pierwszym posiedzeniu Zarzdu Oddziału Prezes Oddziału dokonuje podziału funkcji pomidzy Wiceprezesów, o czym niezwłocznie powiadamia Zarzd Główny. 2. Uchwały Zarzdu Oddziału zapadaj wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy jego członków. 3. Owiadczenia w imieniu Oddziału składaj jednoosobowo Prezes i Wiceprezes Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewntrznej Oddziału. 2. Do kompetencji Komisji naley: 1. kontrola przestrzegania przez Zarzd Oddziału prawa i Statutu, 2. składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozda ze swej działalnoci, 3. wystpowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie absolutorium dla Zarzdu Oddziału, 4. wystpowanie do Zarzdu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału Sd Koleeski Oddziału składa si z piciu członków. 2. Do kompetencji Sdu Koleeskiego naley rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw o których mowa w 33 ust.2.

11 3. Sd Koleeski orzeka w składzie trzyosobowym. 4. Sd moe orzeka kary okrelone w 33 ust Od orzecze Sdu Koleeskiego Oddziału, stronom przysługuje odwołanie do Głównego Sdu Koleeskiego w terminie 14 dni Oddział Stowarzyszenia moe zosta rozwizany uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust Jeeli liczba członków Oddziału przez okres powyej roku bdzie mniejsza ni dziesi, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwał o rozwizaniu Oddziału. Jeeli członkowie rozwizanego Oddziału owiadcz, e chc przystpi do innego Oddziału, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia moe zmieni obszar działania tego Oddziału stosownie do 36 ust. 2. Rozdział VI Majtek Stowarzyszenia Majtek Stowarzyszenia tworz: 1. składki członkowskie i wpisowe, 2. darowizny, dotacje i zapisy, 3. dochody z majtku Stowarzyszenia, 4. wpływy z działalnoci statutowej, w tym gospodarczej, 5. nabyte nieruchomoci i ruchomoci. 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie moe prowadzi działalno gospodarcz według ogólnych zasad okrelonych w odrbnych przepisach. Dochód z tej działalnoci słuy realizacji celów statutowych i nie moe by przeznaczony midzy jego członków. 3. Na zasadach okrelonych w ust. 2 Stowarzyszenie moe uczestniczy w spółkach kapitałowych ) Składk członkowsk pobieran na rzecz Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2) Składki pobiera w całoci Zarzd Główny i przekazuje Zarzdom Oddziałów, ich cz okrelon w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Do nabywania, zbywania i obciania nieruchomego majtku Stowarzyszenia upowaniony jest Zarzd Główny. 2. Do nabywania, zbywania i obciania majtku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli we wszelkich sprawach majtkowych Stowarzyszenia upowaniony jest Zarzd Główny. 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania owiadcze woli w sprawach majtkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków właciwego zarzdu, w tym Wiceprezesa do spraw Finansowych. 4. Postanowienia dotyczce prowadzenia rachunkowoci Stowarzyszenia okrela regulamin uchwalony przez Zarzd Główny.

12 49. W razie rozwizania Stowarzyszenia jego majtek przeznacza si na cel wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Rozdział VII Majtek Stowarzyszenia Rozwizanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjtej wikszoci dwóch trzecich głosów w obecnoci co najmniej dwóch trzecich liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Zarzd zwołuje w terminie dwóch miesicy kolejne, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia które podejmuje uchwał w przedmiocie rozwizania bez wzgldu na ilo obecnych. 2. Uchwała okrela sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma by przeznaczony jego majtek. 51. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje si przepisy ustawy - prawo o stowarzyszeniach.

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH IUSTITIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie WeWręczycy 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WeWręczycy w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYWA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Miasto w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI

S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI Dokument przyjęto uchwałą 2/2012 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia YETI, z dnia 22 lutego 2012 r. S T A T U T STOWARZYSZENIA YETI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.)

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, zwane dalej OTDL, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline

STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline STATUT STOWARZYSZENIA Akademia Rozwoju Deadline ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademia Rozwoju Deadline w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Strzeleckiego Husar ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Stowarzyszenia Strzeleckiego Husar ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Strzeleckiego Husar ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Strzeleckie Husar -- w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne:

STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne: STATUT STOWARZYSZENIA MILION SZCZĘŚLIWYCH KOTÓW Rozdział I Postanowienia ogólne: 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Milion Szczęśliwych Kotów w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową i Rodziców po Stracie Boża Krówka Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Statut Piotrkowskiego Stowarzyszenia AMAZONEK KAMILKI" ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 01. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek Kamilki", w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO NIE IGRAJ z OGNIEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa pożarowego NIE IGRAJ z

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia. MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTE SERCE PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA - ZAMYŚLIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie OTWARTE SERCE przy Domu Pomocy Społecznej Piłka

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Załącznik nr 3 do Protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 29.06.2012 r. Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC

STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC STATUT STOWARZYSZENIA PROMOCJI I ROZWOJU ROSSOSZYCY I OKOLIC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo