Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku"

Transkrypt

1 Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególnoci modelu W114/ [Teren działania] KLUB prowadzi swoj działalno na terenie całej Polski. 4. [Siedziba] Siedzib KLUBU jest Gdask. 5. [Charakter prawny] KLUB posiada osobowo prawn.klub działa na podstawie przepisów prawa polskiego - Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 79 poz. 885) oraz postanowie niniejszego Statutu. 6. [Czas trwania] Czas trwania KLUBU jest nieograniczony. 7. [Piecz] KLUB uywa pieczci z nazw, siedzib i okreleniem formy prawnej - zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. II. Cele i zasady działania KLUBU 8. Podstawowe cele KLUBU: 1.Integrowanie włacicieli i miłoników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególnoci modelu W114/115, 2.Działalno naukowo-techniczna w tym rozpowszechnianie wiedzy o marce Mercedes-Benz i sympatii do tych samochodów, 3.Popularyzacja zada KLUBU 9. KLUB realizuje swoje cele poprzez: 1.Budow, utrzymanie i rozbudow domowej strony www KLUBU, 2.Organizowanie zlotów, rajdów, spotka i innych imprez zwizanych z samochodami marki Mercedes-Benz, 3.Zbieranie i opracowanie dokumentacji historycznej i technicznej samochodów marki Mercedes-Benz. 4.Wymian pogldów i dowiadcze oraz materiałów dotyczcych techniki, historii, turystyki, naprawy i eksploatacji tych samochodów.

2 III. Majtek i dochody KLUBU 10. Majtek KLUBU stanowi mienie uzyskane lub nabyte przez KLUB w toku jego działalnoci. 11. Dochody KLUBU pochodz z: 1. Wpisowego; 2.Składek członkowskich; 3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków od osób i instytucji; 4. Zbiórek i imprez publicznych; 5. Dochodów z majtku 12. KLUB prowadzi działalno gospodarcz zgodnie z obowizujcym prawem. 13. Wymienione dochody KLUBU mog by uyte wyłcznie na realizacj celów i przyjtych zada KLUBU oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i organizacyjnych zwizanych z prowadzeniem działalnoci statutowej. IV. Członkowie KLUBU, ich prawa i obowizki 14.Członkowie KLUBU dziel si na: 1.Zwyczajnych; 2.Nadzwyczajnych 3.Honorowych; 4.Wspierajcych. 15. Członkiem zwyczajnym, honorowym lub wspierajcym KLUBU zosta moe kady pełnoletni obywatel Polski, majcy pełn zdolno do czynnoci prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, majcy miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeeli spełnia warunki dotyczce obywateli polskich. Osoba taka winna posiada samochód marki Mercedes- Benz model W114/ Członkiem nadzwyczajnym KLUBU zosta moe kady pełnoletni obywatel Polski, majcy pełn zdolno do czynnoci prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, majcy miejsce zamieszkania na terytorium RP, jeeli spełnia warunki dotyczce obywateli polskich i jest zaangaowany w działalno zbien z celami KLUBU. 17. Osoby niepełnoletnie powyej lat szesnastu mog zosta członkami KLUBU za pisemn zgod ich przedstawiciela ustawowego, przy czym nie przysługuj im prawa wyborcze (czynne i bierne) oraz nie jest wymagane posiadanie przez nich samochodu marki Mercedes Benz model W114/115. W pozostałym zakresie stosuje si do nich postanowienia Statutu. 18. Osoba prawna moe by jedynie członkiem wspierajcym KLUBU 19. Członkowie zwyczajni KLUBU zobowizani s:

3 1.Swoj postaw i działaniami przyczynia si do wzrostu roli i znaczenia 2.Dba o jego dobre imi; 3.Popiera i czynnie realizowa cele 4.Przestrzega postanowie Statutu oraz uchwał władz KLUBU. 5.Bra czynny udział w pracach KLUBU słucych realizacji jego celów statutowych; 6.Terminowo opłaca składki zgodnie z uchwałami Zarzdu 7.Działa na rzecz pomnaania majtku KLUBU 20. Członek zwyczajny klubu ma prawo bra udział w działalnoci KLUBU, w szczególnoci ma prawo: 1.Do udziału w Walnym Zebraniu Członków KLUBU z głosem stanowicym 2.Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 3.Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczcych działalnoci 4.Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez KLUB; 5.Korzystania z innych moliwoci, jakie stwarza swoim członkom KLUB. 21. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom klubu po 12 miesicach członkostwa. 22. Członkiem honorowym KLUBU moe by osoba fizyczna spełniajca warunki przewidziane dla członka zwyczajnego, która połoyła szczególne zasługi w realizacji celów i idei KLUBU. 1.Członkowie honorowi posiadaj wszystkie prawa i obowizki członka zwyczajnego, s jednak zwolnieni z obowizku opłacania składek członkowskich. 2.Tytuł członka honorowego na wniosek Zarzdu nadaje Walne Zgromadzenie Członków wikszoci 2/3 głosów oddanych. 23. Członkiem wspierajcym KLUBU moe by osoba fizyczna lub osoba prawna, która w swojej działalnoci wspiera bdzie KLUB poprzez działania organizacyjne, pomoc finansow lub pomoc materialn w innej postaci. 1.Członkowie wspierajcy bdcy osobami prawnymi działaj w KLUBIE poprzez swoich imiennie wyznaczonych przedstawicieli. 2.Członkowie wspierajcy obowizani s do terminowego opłacania składek zgodnie z uchwałami władz KLUBU. 3.Członkowie wspierajcy korzystaj z praw przysługujcych członkom zwyczajnym, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU oraz głosu stanowicego na Walnym Zebraniu Członków. 24. Członkiem nadzwyczajnym KLUBU moe by osoba fizyczna spełniajca warunki przewidziane dla członka zwyczajnego, która połoyła szczególne zasługi w realizacji celów i idei KLUBU oraz posiadajca samochody inne ni Mercedes W 114/115. Członkowie nadzwyczajni posiadaj wszystkie prawa i obowizki członka zwyczajnego. 25. Warunkiem przyjcia w poczet członków zwyczajnych, nadzwyczajnych lub wspierajcych KLUBU jest: 1.Podpisanie i złoenie przez kandydata na członka pisemnej deklaracji;

4 2.Uchwała Zarzdu w sprawie przyjcia członka. 3.Złoenie deklaracji członkowskiej oznacza, i Kandydat akceptuje statut KLUBU Wyganicie członkostwa moe nastpi poprzez skrelenie lub wykluczenie z grona członków KLUBU uchwał Zarzdu podjt zwykł wikszoci głosów przy obecnoci wszystkich członków zarzdu. 2. Skrelenie nastpuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji członka złoonej Zarzdowi; b) mierci osoby fizycznej członka KLUBU lub ustania osobowoci prawnej osoby prawnej członka wspierajcego KLUBU. 3. Wykluczenie z grona członków KLUBU moe nastpi w przypadkach: a) ustania powodów, dla których członek wspierajcy został przyjty do b) zalegania z opłat składki członkowskiej przez sze (6) miesicy; c) działania na szkod d) nie respektowania Statutu i regulaminów KLUBU, niewykonywania uchwał władz e) nie brania udziału bez usprawiedliwienia w pracach władz, do których członek został wybrany; f) skazania prawomocnym wyrokiem sdu powszechnego za przestpstwo umylne lub utrat praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sdowego. 4. Członek KLUBU moe wnie odwołanie od uchwały Zarzdu do Walnego Zgromadzenia, w cigu 30 dni od dnia dorczenia mu odpisu uchwały Zarzdu. 27. Zarzd prowadzi rejestr członków KLUBU i dokonuje w nim stosownych zmian. 28. Prawo do ponownego ubiegania si o przyjcie do KLUBU ma jedynie członek, który dobrowolnie zrzekł si członkostwa. 29. Władze KLUBU stanowi: 1. Walne Zgromadzenie Członków; 2. Zarzd 3. Komisja Rewizyjna. V. Władze KLUBU 30. Walne Zgromadzenie Członków (dalej WZ) jest najwysz władz KLUBU. 1. W WZ bior udział z głosem stanowicym członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierajcy. 2. [Zwoływanie] WZ obywa si co najmniej raz na 3 lata. 3. WZ moe jednak by zwołane w kadym czasie przez Zarzd na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Klubu 4. Wniosek taki naley złoy Zarzdowi co najmniej na 14 dni przed planowanym WZ. 5. Obligatoryjnie WZ zwołuje Zarzd w celu uzupełnienia składu Zarzdu

5 31. WZ zwołuje Zarzd, powiadamiajc o jego terminie, miejscu i propozycjach porzdku obrad wszystkich uprawnionych do udziału członków KLUBU, listami poleconymi lub w kady inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przez wyznaczonym terminem. 32. WZ odbywa si kadorazowo w siedzibie stowarzyszenia. Z WZ spisuje si protokół. 33. WZ przewodniczy Prezes lub inny członek Zarzdu. 34. [Kompetencje] Do kompetencji WZ naley w szczególnoci: 1. Uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarzdu; 3. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarzdu 4. Udzielanie absolutorium ustpujcym członkom Zarzdu; 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda Zarzdu; 6. Uchwalanie regulaminu obrad WZ i innych regulaminów. 7. Dokonywanie zmian w Statucie; 8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwizania KLUBU, sposobu przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu jego majtku; 9. Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem. 35. [Głosowanie] Uchwały WZ zapadaj zwykł wikszoci głosów członków obecnych na zgromadzeniu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczcego zebrania. 36. Uchwały WZ podejmowane s w głosowaniu jawnym. 37. Głosowanie tajne zarzdza si: 1.Przy wyborach członków Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej udzielaniu im absolutorium i w innych sprawach osobowych; 2. W innych sprawach, gdy członkowie tak postanowi zwykł wikszoci głosów oddanych. 38. Kademu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. 39. Zarzd reprezentuje KLUB na zewntrz oraz kieruje jego biec działalnoci. 40. [Skład] Zarzd składa si z trzech (3) członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez WZ. Uzupełnienie składu Zarzdu odbywa si na wniosek pozostałych członków Zarzdu sporód kandydatów wyłonionych przez Zarzd w drodze głosowania na WZ. 42. [Kadencja] Zarzd powoływany jest przez WZ na okres 2 lat. 43. [Reprezentacja] Kady członek Zarzdu samodzielnie składa owiadczenia woli w imieniu KLUBU w tym równie samodzielnie zaciga zobowizania majtkowe.

6 44. [Kompetencje] Do zakresu działania i kompetencji Zarzdu naley: 1. Zwoływanie WZ. 2. Przedstawianie sprawozda dotyczcych sytuacji finansowej oraz działalnoci KLUBU. 3. Opracowywanie całorocznych i wieloletnich planów działania KLUBU w tym budetu. 4. Ustalanie wysokoci składki rocznej. 45. Uchwały Zarzdu zapadaj zwykł wikszoci głosów członków obecnych na posiedzeniu. 46. [Posiedzenia Zarzdu] Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na pół roku. 47. [Ustanie członkostwa] Członkostwo w Zarzdzie ustaje wraz z upływem kadencji, mierci członka, odwołania członka przez WZ. 48. Członek Zarzdu moe zosta odwołany przez WZ w przypadku: 1. Złoenia rezygnacji; 2. Choroby powodujcej trwał lub długotrwał niezdolno do pełnienia jego funkcji; 3. Nienaleytego wypełniania funkcji; 4. Istotnego naruszania postanowie Statutu; 5. Z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny. 49. Komisja Rewizyjna (dalej KR) jest organem o uprawnieniach opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych. 50. KR składa si z 2 członków, wybranych przez WZ sporód swoich członków w głosowaniu jawnym zwykł wikszoci głosów członków obecnych na WZ. 51. Kadencja KR równa jest kadencji Zarzdu. Uzupełnienie składu KR nastpuje na wniosek pozostałych członków Komisji, sporód kandydatów zgłoszonych na WZ, w drodze głosowania. 52. Do zada KR naley: 1. Badanie, zatwierdzanie lub odrzucanie planów finansowych, budetu rocznego, rocznego sprawozdania finansowego, raportów biegłego rewidenta oraz innych raportów i sprawozda dotyczcych sytuacji finansowej KLUBU przedstawianych przez Zarzd. 2. Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozda finansowych 3. Przekazywanie opinii i wniosków z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zgromadzeniu. 4. Badanie rocznego sprawozdania z działalnoci Zarzdu, 5. Badanie sprawozdania z działalnoci statutowej. 53. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały jednomylnie.

7 VI. Zmiana Statutu i rozwizanie KLUBU 54. Uchwały WZ w sprawie zmiany Statutu oraz rozwizania KLUBU podejmowane s wikszoci 2/3 głosów w obecnoci: 1.Co najmniej połowy członków KLUBU uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie; 2.Bez wzgldu na liczb obecnych na WZ - w drugim terminie. 3.Czas, który musi upłyn pomidzy pierwszym a drugim WZ nie moe by krótszy ni 1 godzina. 55. Podejmujc uchwał o rozwizaniu KLUBU, WZ okrela sposób przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majtku KLUBU oraz powołuje likwidatora. 56. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje si przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001nr 79 poz. 885).

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia Ogólne Załącznik do uchwały nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.02.2014 roku STATUT STOWARZYSZENIA 4x4 ZACHODNIOPOMORSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4

STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 STATUT STOWARZYSZENIA GRUPA 4X4 Rozdział I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa 4x4 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest Grupa 4x4. 1. 2. Grupa 4x4 działa zgodnie ze statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wynikające z: 1) Uchwały nr 1/2011 Zebrania Komitetu Założycielskiego o zmianach statutu Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 6 LUTEGO 2015 R. STATUT STOWARZYSZENIA LEAN MANAGEMENT POLSKA 1/11 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lean Management

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA GROWTH RESEARCH UNIT Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Growth Research Unit zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO c Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zwana w dalszej części Izbą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo