przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XI/07 przebiegu XI sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 sierpnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata ) zwołana została przez Przewodniczcego Rady Miasta p. Adama Urbaniaka zgodnie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz t.j. z pón. zm.) oraz 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 78, poz z pón. zm.). Sesja odbyła si w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 30 sierpnia 2007 r. w godzinach od 9 00 do Sesj otworzył Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom przewodniczyli: Przewodniczcy Rady Miasta p. Adam Urbaniak, wiceprzewodniczcy Rady Miasta p. Jolanta Daniela i p. Marek Kamiski. W sesji uczestniczyło 25 radnych na stan Rady 25 radnych oraz gocie: Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki, zastpcy Prezydenta Miasta: p. Wioleta Harlak, p. Mariusz Woniak i p. Krzysztof Kaliszuk, przedstawiciele Urzdu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, przedstawiciele zielonogórskich zakładów i jednostek organizacyjnych, dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji 1. Porzdek obrad 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał i obwieszczenia w sprawach: 1) sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra - druk nr 124, 2) wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - druk nr 126, 3) uchylajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 127, 4) przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego - druk nr 128, 5) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 129, 1 Listy obecnoci Załcznik nr 1

2 6) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 130, 7) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jdrzychów V cz. III Bajkowe - druk nr 131, 8) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jdrzychów V cz. III Zboowa - druk nr 132, 9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie okrelenia zasad gospodarowania nieruchomociami stanowicymi własno lub bdcymi w uytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomoci na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim obwieszczenie - druk nr 133, 10) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 134, 11) zwolnienia od podatku od nieruchomoci w ramach pomocy de minimis - druk nr 135, 12) zapewnienia rodków finansowych w budecie miasta na rok 2007 i 2008 na realizacj przedsiwzicia pn. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - druk nr 136, 13) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 137, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 138, 15) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomo oddan w trwały zarzd - druk nr 139, 16) nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra - druk nr 140, 17) woli utworzenia Stray Miejskiej - druk nr 141, 18) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 142, 19) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 143, 20) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 144, 21) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 145, 22) zmiany uchwały o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 146, 23) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 147, Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 2

3 24) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 148, 25) uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 149, 26) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 150, 27) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druki nr 151, 28) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 152, 29) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 153, 30) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 154, 31) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 160, 32) darowizny nieruchomoci - Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze - Uniwersytetowi Zielonogórskiemu - druk nr 155, 33) przystpienia do scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 156, 34) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 125A, 35) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 157, 36) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 158, 37) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Zamknicie sesji. Zmiana porzdku obrad Przewodniczcy Rady p. Adam Urbaniak przypomniał, e w dniu 29 sierpnia br. wpłynł wniosek Prezydenta Miasta o umieszczenie w porzdku obrad sesji kolejnych dwóch projektów uchwał: 1) zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 161; 2) w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162. Radnym projekty uchwał przekazano do skrzynek 29 bm 1. Pilno przyjcia tych projektów uchwał uzasadniał p. Mariusz Woniak Zastpca Prezydenta Miasta projekt uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 161 dotyczy m. in.: 1) zwikszenia budetu Miasta po stronie dochodów 1 Wniosek Prezydenta Miasta z 29 wrzenia 2007 r. o ujcie w porzdku obrad sesji projektów uchwał: zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 161 oraz w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162 Załcznik nr 1 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 3

4 i wydatków o kwot ,-zł, w zwizku z podpisaniem umowy na realizacj Projektu nr 9/2.1a/2006/595 pt. Centrum kształcenia na odległo na wsiach, którego wykonawc jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, 2) wprowadzenia nowego zadania zwizanego z planowan rozbudow Strefy Aktywnoci Gospodarczej w kwartale pomidzy ulicami Trasa Północna, Poznaska, Midzyrzecka, Sosnowa, a w zwizku z tym koniecznoci wykonania sieci wod.-kan., 3) przesunicia rodków w ramach działu owiata. O zamiarze sprzeday centrum Biznesu informował radnych wczeniej natomiast projekt w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162 złoony został wczoraj z uwagi na to, e trwały dyskusje nad okreleniem zasad zbycia udziałów spółki. Prowadzone przez nas rozmowy z kilkoma inwestorami pozwalaj przypuszcza, e tym roku jestemy w stanie sfinalizowa t transakcj z korzyci dla miasta. Radny p. Jacek Budziski - opowiedział si za rozpatrzeniem projektu uchwały zmieniajcej budet miasta natomiast był przeciw rozpatrywaniu na dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. Głosowanie zmian porzdku obrad 1) Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porzdku obrad projektu uchwały zmieniajcej uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 161, jako pkt 3 ppkt 28A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 23 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujcych 1 głos. 2) Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porzdku obrad projektu uchwały w sprawie wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów - druk nr 162, jako pkt 3 ppkt 33A. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wniosek przyjła wymagan bezwzgldn wikszoci głosów ustawowego składu Rady (wymagana minimalna liczba 13 głosów za). Wyniki głosowania: za 14 głosów, przeciw - 9 głosów, wstrzymujcych 1 głos. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki - wycofał projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 145. W trakcie obrad po zrealizowaniu punktu 3 ppkt 16 Rada Miasta na wniosek grupy siedmiu radnych w wyniku jawnego głosowania ponownie dokonała zmiany porzdku obrad poprzez dodanie ppkt 16A podjcie uchwały w sprawie uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra druk nr 163. Zmiana została dokonana jednogłonie 21 głosami za. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 4

5 Porzdek obrad po zmianach 1. Otwarcie sesji. 2. Interpelacje i zapytania radnych. 3. Podjcie uchwał i obwieszczenia w sprawach: 1) sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra - druk nr 124, 2) wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - druk nr 126, 3) uchylajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 127, 4) przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego - druk nr 128, 5) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 129, 6) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 130, 7) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jdrzychów V cz. III Bajkowe - druk nr 131, 8) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jdrzychów V cz. III Zboowa - druk nr 132, 9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie okrelenia zasad gospodarowania nieruchomociami stanowicymi własno lub bdcymi w uytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz zasad nabywania nieruchomoci na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim obwieszczenie - druk nr 133, 10) stwierdzenia nabycia własnoci pojazdów przez Miasto Zielona Góra - druk nr 134, 11) zwolnienia od podatku od nieruchomoci w ramach pomocy de minimis - druk nr 135, 12) zapewnienia rodków finansowych w budecie miasta na rok 2007 i 2008 na realizacj przedsiwzicia pn. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A - druk nr 136, 13) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 137, 14) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomoci wspólnej sprzedawanych na rzecz ich najemców - druk nr 138, Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 5

6 15) wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomo oddan w trwały zarzd - druk nr 139, 16) nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra - druk nr 140, 16A) uroczystej sesji Rady Miasta Zielona Góra druk nr 163, 17) woli utworzenia Stray Miejskiej - druk nr 141, 18) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 142, 19) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 143, 20) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 144, 21) przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr projekt wycofany przez projektodawc Prezydenta Miasta, 22) zmiany uchwały o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 146, 23) stwierdzenia zgodnoci projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra z ustaleniami studium - druk nr 147, 24) rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 148, 25) uchwalenia zmiany oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra - druk nr 149, 26) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorzdu terytorialnego - druk nr 150, 27) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druki nr 151, 28) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 152, 28A) zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok druk nr 161, 29) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 153, 30) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 154, 31) wyraenia zgody na nabycie nieruchomoci - druk nr 160, 32) darowizny nieruchomoci - Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze - Uniwersytetowi Zielonogórskiemu - druk nr 155, 33) przystpienia do scalenia i podziału nieruchomoci - druk nr 156, 33A) wystpienia ze spółki Centrum Biznesu spółka z o.o. i okrelenia zasad zbycia udziałów druk nr 162, 34) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 125A, Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 6

7 35) rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 157, 36) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 158, 37) rozpatrzenia skargi na działalno Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 5. Sprawy róne. 6. Zamknicie sesji. Na protokolantów sesji przewodniczcy obrad p. Adam Urbaniak powołał p. Bolesława Kwiatkowskiego i p. Mariol Bukiel z Biura Rady Miasta. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 7

8 2. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Przewodniczcy obrad poinformował, e w okresie midzy sesjami wpłynła interpelacja radnego p. Edwarda Markiewicza dot. umowy zawartej midzy KTBS Spółka z o.o. a Prezydentem Miasta Zielona Góra z 20 lipca 2007 r. Interpelacja została przekazana adresatowi tj. Prezydentowi Miasta 1. Przewodnictwo obrad objła p. Jolanta Danielak Wiceprzewodniczca Rady Miasta. Pytania radnych: Radny p. Jacek Budziski: w imieniu p. Zbigniewa Romana mieszkaca ul. Chopina skary si, e jego mieszkanie zalewane jest systematycznie z powodu le wykonanej nadbudowy. Ubezpieczyciel - firma HESTIA poinformowała go, e wypłaciła odszkodowanie po raz ostatni. Pan Roman wielokrotnie informował Urzd Miasta, e z powodu nie usunicia usterek przez administratora budynku nie otrzyma odszkodowania. Jako radny zwróciłem si z t spraw o wyjanienie i od jednego z pracowników ABM otrzymałem odpowied, e jest to sprawa polityczna. Dla mnie jest to sprawa jak kada inna. Po spotkaniu z Zastpc Prezydenta Miasta p. Kaliszukiem, Pan Roman otrzymał zapewnienie, e jeszcze w tym roku wspólnota dokona napraw wad budowlanych. Jednak to nie zlikwiduje szkód w mieszkaniu p. Romana i kwestii, kto ma ponie koszt usunicia zagrzybienia. W zwizku z tym pytam, dlaczego (według p. Romana) miasto naliczyło nieprawidłowo warto udziałów wspólnoty mieszkaniowej ul. Chopina nr 29, 31? Dotyczy to trzech osób i jest to kwota po 310 złotych. Dlaczego Miasto, jako udziałowiec tej wspólnoty nie poparło wniosków członków wspólnoty i p. Romana w dochodzeniu roszcze za wadliwie wykonan blachark i le wykonan napraw? Mieszkacy uwaaj, e za sytuacj odpowiedzialny jest ZGKiM i on powinien wyasygnowa pienidze na usunicie szkód, tym bardziej, e mieszkacy tej wspólnoty nie wyrazili nigdy zgody na nadbudow. Budynek przylegajcy do posesji p. Zbigniewa Romana ul. Ułaska skrzyowanie z Westerplatte. Sprzedana 45 lat temu przez Miasto posesja stała si schronieniem dla okolicznych elementów patologicznych. Mieszkacy prosz, aby Miasto zobligowało właciciela do zrobienia porzdku. Ulica Ptasia - w wieowcach nr 36, 38 i 40 s systematycznie niszczone zbyt delikatne windy. Proba mieszkaców o monitorowanie wind oraz wyj z wieowców z zasigiem na okolic Parku Piastowskiego. Podzikowanie za kontenery na dzikim wysypisku mieci na Osiedlu Pomorskim przy działkach. Jednak kontenerów trzeba wicej, aby działkowcy mogli sami wysprzta nagromadzone latami mieci na razie zrobiono to z warstw wierzchni. Czy ZGKiM zawrze wreszcie przymusowo umowy z zarzdami działek na umieszczenie na terenie działek kontenerów na mieci? Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak: Czy istnieje moliwo stworzenia oddzielnego paragrafu, lub wrzucenia do pienidzy remontowych rodków na naprawy dziurawych siatek na wybudowanych boiskach ze sztuczn nawierzchni? Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak - proba o informacj dot. skali i konsekwencji podwyek dla niepedagogicznych pracowników szkół i placówek 1 Interpelacja radnej Aleksandry Mrozek Załcznik nr 4 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 8

9 owiatowych. Jedna podwyka była, a druga - wg p. W. Harlak - jest planowana od stycznia 2008 r. Prosz o wczeniejsze powiadomienie Rady Miasta. Prosz o informacj, co stanie si z Zespołem Szkół Specjalnych. Przedstawiona została koncepcja Urzdu Miasta, ma te swoj klub Radnych PiS. Co z tym dalej? Jakie s plany Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak w zwizku z Domem Dziecka? Co dalej z monitoringiem terenów przedszkoli i placówek owiatowych ostatnio p. Harlak zaproponowała 164 tys. zł. Czy tej kwoty nie mona zabezpieczy we wrzeniu, a nie przyszłorocznym budecie? Teraz, kiedy idzie zima kamery w przedszkolach przydałyby si najbardziej. Proba o interwencje słub miejskich i doprowadzenia do uporzdkowania Parku Ruchu Drogowego i okolic Hali Ludowej po wycince drzew. Przekazanie proby p. B. Połomskiego Prezesa Stowarzyszenia King - Boksing o ufundowanie przez Miasto stypendiów dla 3 zawodników w kwocie 13 tys zł. Czy jest taka moliwo? Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Harlak w zwizku z wnioskiem dot. budowy łobka - ile dzieci uczszcza do łobków, a jaka liczba znajduje si na licie rezerwowej? Dla ilu dzieci brakuje miejsc w łobkach? Do Prezydenta Miasta - proba o przedstawienie skali oraz kwot minimalnych, rednich i maksymalnych obniek wynagrodze w Urzdzie Miasta w rozbiciu na wydziały i biura. W budecie było 380 tys. zł przeznaczone na nagrody z okazji Dnia Samorzdowca. Czy Pan Prezydent przyznał te nagrody i w jakiej wysokoci? Bez nazwisk same kwoty. Jakie s koszty przebudowy skrzydła na pierwszym pitrze Urzdu Miasta, gdzie jest teraz Biuro Obsługi Przedsibiorców? Kto i dlaczego przesuwajc termin Winobrania nie wził pod uwag: 1) organizacji przez Uniwersytet Zielonogórski zjazdu socjologów, 2) utraty zjazdu harlejowców w zwizku z inn imprez organizowan w tym terminie w Drzonkowie? Podzikowania za wybudowanie boiska ze sztuczn nawierzchni przy III LO. Warto zadania 500 tys. zł, wykorzystano 380 tys. zł. Co z pozostałymi pienidzmi? Miały by budowane dwa boiska warto, wic dołoy i dokoczy ten projekt. Co z tematem, który wczeniej poruszałem - współfinansowaniem zada Miasta łcznie ze spółdzielniami mieszkaniowymi? Czy Pan Prezydent bdzie osobno traktował np. Kisielisk Spółdzielni Mieszkaniow, której trzy zadania zasługuj w ocenie Klubu PiS na współfinansowanie, czy raczej powstanie pula do współfinansowania zada take innych spółdzielni, z którymi nie daj sobie rady same? Co z efektem pomiaru natenia ruchu na Westerplatte i Kupieckiej? Czy wiatła zostan wreszcie przeprogramowane? Chodzi o okolice Filharmonii i postoju taksówek Kupiecka, Westerplatte i Wojska Polskiego. Miasto zleciło badania i nie wykorzystało ich efektów. W zwizku z projektem uchwały o powołaniu Stray Miejskiej, co Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki ma zamiar uczyni ze słubami porzdkowymi? Pocztek roku szkolnego i jak co roku proba o odnowienie napisów Uwaga Szkoła przed przejciami dla pieszych w pobliu szkół. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 9

10 Interwencja na prob p. Zdzisława Piotrowskiego w sprawie jego maskotki Winobrania. Dlaczego jego koncepcja nie została wzita pod uwag. Radna p. Eleonora Szymkowiak; Do Prezydenta Miasta p. Janusza Kubickiego czy w budecie miasta planowana jest budowa dróg na Osiedlu Grunwaldzkim, gdzie obecnie wykonuje si kanalizacj? Czy mona urzdzi plac zabaw dla dzieci na deptaku lub, jeli brakuje miejsca to pod kasztanami? Radny p. Adam Dygas; Proba o postawienie i oprónianie duych koszy na mieci, zreperowanie owietlenia i regularne koszenie trawy na placu zabaw przy ul. Malczewskiego na Osiedlu Malarzy oraz zwikszenie czstotliwoci patroli Policji na tym terenie. Radna p. Grayna Jaskólska; Kapliczka na Osiedlu Pomorskim i schody przy Uniwersytecie Zielonogórskim dotd nie otrzymałam odpowiedzi na wczeniej zadane pytania - co w tej sprawie bdzie zrobione? Obiecywano zmycie z kapliczki graffiti i umieszczenie tablicy informacyjnej oraz zniwelowanie barier architektonicznych w okolicy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na jakim etapie znajduj si zaplanowane na ten rok projekty boisk szkolnych? Czy s ju wykonane? Czy osoby zajmujce si promocj Zielonej Góry maj wpływ na miejsce umieszczania bilboardów chodzi o to, eby reklamy były widoczne. We Wrocławiu zostały umieszczone niezbyt fortunnie. Radny p. Mirosław Bukiewicz; Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Mariusza Woniaka w imieniu mieszkanki Jdrzychowa p. K. Baraskiej - czy remont nawierzchni ul. Mieczykowej i Konwaliowej bdzie ujty w przyszłorocznym budecie? Propozycja, aby zielonogórskie kwiaciarki, podobnie jak w innych miastach handlowały w strojach regionalnych. Czy do Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji - zgodnie z wczeniejsz zapowiedzi - zostali przyjci nowi pracownicy lub czy zostali przesunici z innych wydziałów? Na poprzedniej sesji przyznawalimy na ten cel rodki finansowe. Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. Wiolety Harlak - jak wyglda sprawa miejsc w zielonogórskich przedszkolach i łobkach? Nadchodzi baby boom. Czy Zielona Góra jest na to gotowa? Do Kierownika Biura Zarzdzania Drogami p. Piotra Tykwiskiego - czy została usunita usterka cieki rowerowej koło Zespołu Szkół Budowlanych na ul. Botanicznej? Do prezesa ZWiK p. Beaty Jilek - jak zaawansowane s roboty przy budowie kolejnych stacji uzdatniania wód podziemnych, budowanych w celu uniezalenienia si od Obrzycy? Czy w przyszłorocznym budecie znajd si rodki na uzbrojenie Osiedla Kolorowego? Pojawiły si pogłoski, e takich rodków nie ma. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 10

11 Podzikowania za umieszczenie lustra na ul. Osadniczej i za szybk interwencj przy Al. Słowackiego i ul. Balladyny. Proba do młodych mieszkaców Zielonej Góry o nie niszczenie ich, bo słu bezpieczestwu wszystkich mieszkaców miasta. Radny p. Kazimierz Łatwiski; Na jakim etapie jest stan przygotowa do zagospodarowania terenów Wagmostawu i Doliny Gnika? Na jakim etapie jest przygotowanie projektu rozbudowy trybun stadionu ulowego i przystosowanie go do wymogów Grand Prix? Jeli potrzebne jest kolejne ogłoszenie przetargu na projekt rozbudowy stadionu, to czy moe on by ogłoszony niezwłocznie po dzisiejszej sesji? Kiedy na płycie stadionu ulowego powstanie sztuczne lodowisko? W czasie Winobrania cz imprez bdzie odbywa si na parkingach. W zwizku z tym, w jaki sposób przewiduje si organizacj miejsc parkingowych w okresie Dni Zielonej Góry i Winobrania? Czy Pan Prezydent rozwaa utworzenie miejskiej pracowni urbanistycznej, tak, aby usprawni proces przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przy udziale fachowców z Zielonej Góry? Czy w zwizku z budow Fokus Park zostanie przeanalizowana koncepcja połczenia Starego Miasta terenów wokół Fokus Park przejciem bezkolizyjnym podziemnym lub nadziemnym nad lub pod Al. Konstytucji 3 Maja? Czy s czynione przygotowania do budowy Skate Parku przy os. Tysiclecia zgodnie z oczekiwaniami młodziey? Kiedy w obrbie lub pobliu Starówki powstanie boisko dla młodziey? Czy budowa Złotego Domu moe by prowadzona w taki sposób, aby został zachowany i zrewitalizowany staromiejski zaułek przy Wiey Głodowej do ul. Pod Filarami dostpny jako przestrze publiczna? Czy mona przywróci historyczny pasa prowadzcy od ul. Kupieckiej 55 w stron domu towarowego Pod Topolami? Obecnie cig pieszy jest zagrodzony. W tej sprawie składano petycje do Urzdu Miasta. Czy wykorzysta si wiedz i dowiadczenie szefa Informacji Turystycznej oraz sposoby promocji stosowane przez Polsk Organizacj Turystyczn przy promocji turystycznej: Palmiarni, zrewitalizowanej Polskiej Wełny, Rektoratu Uniwersytetu przy ul. Licealnej wraz z historyczn dzielnic ul. Fabrycznej? Czy w cigu dwóch tygodni mona przekaza klubom radnych i opinii publicznej wykaz wstrzymanych inwestycji budowlanych i prowadzonych remontów starych kamienic w Zielonej Górze z biec informacj o sposobie rozwizania problemu np. kamieniczka przy ul. Lisowskiego, budynek dworca PKS, budynek przy ul. Bankowej, stare kamienice przy ul. Drzewnej, Krawieckiej oraz zatrzymana budowa przylegajc do hotelu Polan. Radna p. Aleksandra Mrozek; Mieszkacy Chynowa zgłaszaj, e tempo prac przy budowie kanalizacji jest bardzo wolne. Czy przebieg tych prac jest zgodny z harmonogramem? Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 11

12 Kiedy zostanie przygotowany plan przestrzennego zagospodarowania uwzgldniajcy wniosek mieszkaców Chynowa sprawa dot. posesji nr 11 przy ul. Dbowej brakuje dojazdu i adne słuby nie mog do tej posesji dojecha. Mieszkacy s zmuszeni oprónia szambo wypompowujc je na teren w pobliu budynku. Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. W. Harlak co z Centrum Wychowania Komunikacyjnego i Politechnicznego? Czy istnieje szansa, e ta jednostka zostanie włczona w struktur szkoły, która znajduje si po ssiedzku? Czy przed 1 stycznia szkoła przygotowujca do ycia wchodzca skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 bdzie miała now siedzib? Kiedy w Zielonej Górze zacznie funkcjonowa Pogimnazjalna Specjalna Szkoła Zawodowa? Radny p. Robert Dowhan; Mieszkacy pytaj, czy mona zmieni organizacj ruchu na nowo wybudowanej drodze łczcej ul. Sulechowsk z ul. Ruczajow? Czy mona sprawdzi sygnalizacj wietln przy ul. Wyspiaskiego i ul. Staszica? S tam długie przestoje. Prawdopodobnie ruch nie jest na tym skrzyowaniu zbyt dobrze zsynchronizowany. S sygnały o złym stanie dróg zielonogórskich ulic Zjednoczenia i Jdrzychowska. Wyfrezowane miały by garby na ul. Sulechowskiej. Czy mona wyrówna studzienki kanalizacyjne z poziomem jezdni? Czy Miasta nadzoruje prace wykoczeniowe i gwarancyjne budowanych dróg i budynków? Budynek klubu ulowego posiada wiele usterek i pomimo, e jest gwarancja, to od pół roku na wielokrotne monity firma SANBUD nie reaguje. Prosz o zdyscyplinowanie tej firmy. Czy osoby, które maj zaległoci w płaceniu podatku - od nieruchomoci, wieczystego uytkowania - mog stawa do przetargów na nabycie nowych nieruchomoci? Jak wyglda cigalno? Radna p. Eleonora Szymkowiak; Czy mona ustawi kosze na mieci na os. Grunwaldzkim? Czy został rozstrzygnity przetarg na budow basenu i na jakim jest etapie? W Babimocie jest ju basen wybudowany. Czy mona zrewitalizowa ulic Reja? Czy nie naleałoby aby Rada Miasta podjła uchwał dot. wykupionych nieruchomoci w centrum Miasta, z którymi nic si nie robi ulice: Masarska, Sobieskiego i inne. Naley t spraw uregulowa prawnie. Radny p. Henryk Janik; Czy miasto moe udzieli pomocy dla Aresztu ledczego w załoeniu blend na okienkach i zrobieniu elewacji muru okalajcego ten obiekt? Prosi o odpowied na pimie. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 12

13 Radny p. Krzysztof Machalica; Do Dyrektora ZWiK p. B. Jilek p. Kazimiera Bogusławska z ul. Okrnej prosi o wyjanienie sprawy wykonania przyłcza wodno - kanalizacyjnego do jej posesji. Mieszkanka twierdzi, e dopełniła wszystkich formalnoci, jednak sie jest prowadzona z pominiciem jej posesji. Prosz o interwencj. Radny p. Edward Markiewicz; Mieszkacy pytaj, co ze rodkami na uzbrojenie os. Kolorowego? Obawiaj si, czy złoona obietnica rozpoczcie budowy I etapu uzbrojenia bdzie w przyszłym roku realizowana? Prosz o informacj w dniu dzisiejszym na sesji. Nale si podzikowania tym, którzy wybudowali drog midzy ul. Zdrojow a Sulechowsk w terminie i bez usterek. Radna p. Boena Ronowicz; Kiedy w mediach ogólnopolskich uka si informacje dot. Winobrania - zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami p. Prezydenta Woniaka? Jaki bdzie koszt tej promocji w mediach centralnych? Jak postpuje rozpoczta przez Prezydenta Kaliszuka restrukturyzacja Zakładu Wodocigów i Kanalizacji? Czy bdzie to skutkowało na podwyk cen wody i cieków w przyszłym roku? Do Zastpcy Prezydenta Miasta p. W. Harlak Lubuski Kurator Owiaty wydał nakaz wypowiedzenia umowy najmu terenu i pomieszcze zakładowi produkujcemu kostk brukow na terenie Bursy przy ul. Botanicznej. Czy zakład ten ju si wyprowadził? Poza tym - do Bursy przy ul. Botanicznej został przeniesiony drugi internat. Pracujce w Urzdzie Miasta kobiety oczekuj przeprosin za obraliw wypowied Prezydenta Miasta na temat zastanego porzdku w UM. Oczekuje równie od Przewodniczcego Rady, aby w takich sytuacjach udzielał głosu tym, którzy takie wypowiedzi chc zdementowa. Radny p. Bogusław Pabierowski; Dot. remontu przejazdów kolejowych szczególnie przy hipermarketach Carrefour, Castorama. Droga przy cmentarzu przy ul. Wrocławskiej - kierowcy pytaj, czy mona wyłczy jeden pas skrtu w lewo a poczyni starania o drugi pas w kierunku wyjazdu do Zielonej Góry tak aby było to mniej uciliwe dla uytkowników? Od trzech lat mieszkacy ul. Migdałowej protestuj przeciwko usankcjonowaniu hotelu dla studentów w zabudowie jednorodzinnej na ich osiedlu. Dlaczego nie mona tego skutecznie rozwiza? Dot. wymiany dowodów osobistych - czy Prezydent Miasta przewiduje zmian czasu pracy Urzdu w tym okresie? Radny p. Piotr Barczak; ul. Wyszyskiego owietlenie odcinka od Ronda Jana Pawła II do ul. Wojska Polskiego od strony os. Przyja czy to zadanie bdzie w przyszłym roku zrealizowane? Ponadto nie działa owietlenie przy ul. Słowackiej. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 13

14 Kiedy zostanie wykonane owietlenie cigu pieszego przy ul. Anieli Krzywo, bdcego prawdopodobnie w gestii ZGKiM? Czy mona dokona wymiany nawierzchni chodników i jezdni ulicy Festiwalowej? Ulica ta jest czsto odwiedzana przez turystów. Radny p. Adam Dygas; Zgłosił uwagi na temat złych warunków pracy radnych podczas sesji dot. wentylacji sali sesyjnej. Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 14

15 3. ROZPATRZENIE I PODJCIE UCHWAŁ I OBWIESZCZENIA 3.1. Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra - druk nr 124 Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Ochrony rodowiska p. Jerzy Walkowiak. Uzasadniał istnieje ustawowy obowizek składania w okresach dwuletnich sprawozda z realizacji planu gospodarki odpadami. Takie sprawozdanie przygotowalimy do aktualnie obowizujcego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. Sprawozdanie zostało przedstawione równie Marszałkowi Województwa Lubuskiego. Nie otrzymalimy adnych uwag - naley zaznaczy, e plan ten funkcjonuje w ramach wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który przewidział okrelone zadania dla składowiska odpadów na terenie Miasta Zielona Góra. Sprawozdanie, które przedłoylimy przedstawia to, co zostało wykonane w ostatnich dwóch latach i to, co planuje si na kolejne dwa lata, według przyjtego uchwał Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra. Opinie komisji 2 Komisja Gospodarki odstpiła od opiniowania poinformowała przewodniczca obrad p. Jolanta Danielak Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczca obrad przystpiła do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 124 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra podjła jednogłonie 21 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - druk nr 126 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastpca Prezydenta Miasta p. Wioleta Harlak. Uzasadniała projekt uchwały w sprawie w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach zwizany jest z koniecznoci uwzgldnienia zastrzee zgłoszonych przez Regionaln Izb Obrachunkow w Zielonej Górze i dostosowania treci uchwały do obowizujcych przepisów prawa. 1 Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra - druk nr 124 i sprawozdanie Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 3 Uchwała Nr XI/116/07 w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Zielona Góra" Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - druk nr 126 Załcznik nr 3-2 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 15

16 Opinie komisji 1 Komisja Edukacji i Wychowania - opinia pozytywna poinformowała radny p. Aleksandra Mrozek przewodniczca Komisji. Komisja Budetu i Finansów - opinia pozytywna poinformował radny p. Artur Zasada przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak pyta i zgłosze do dyskusji przewodniczca obrad przystpiła do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 126 Rada Miasta bez dyskusji w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach - podjła wikszoci 18 głosów za, przy braku głosów przeciw i przy 2 głosach wstrzymujcych Rozpatrzenie i podjcie uchwały uchylajcej uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 127 Projekt uchwały uchylajcej uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem p. Zdzisław Szczepaski. Uzasadniał Rada Miasta ju cztery miesice temu zajmowała si treci tej uchwały. Przygotowalimy projekt uchwały o zniesieniu w uchwale o zasadach obrotu nieruchomociami udzielania tych bonifikat, czyli generalnej delegacji, ze moemy takich bonifikat udziela. Rada tej uchwały nie podjła. Prokurator zaskarył niepodjcie tych czynnoci do Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego i 20 br. WSA wydał wyrok, który stwierdza niewano odpowiednich artykułów uchwały o zasadach obrotu nieruchomociami. W zwizku z powyszym, przygotowalimy uchwał, która uchyla pełnomocnictwo dla Wydziału Geodezji, czy Prezydenta Miasta o udzielaniu tych bonifikat. Obecnie, jeeli bdziemy chcieli udzieli bonifikaty przy przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci bdziemy musieli z takimi wnioskami przychodzi na Rad Miasta. Opinie komisji 4 Komisja Gospodarki - opinia pozytywna poinformowała przewodniczca obrad p. Jolanta Danielak. Dyskusja Radny p. Piotr Barczak prosił, aby radni podczas elektronicznego głosowania nad podjciem uchwał podnosili równie rk. Byłoby to czytelne dla mieszkaców miasta, którzy chc wiedzie, jak poszczególni radni głosuj. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 2 Uchwała Nr XI/117/07 w sprawie wyraenia zgody na zawarcie umowy dotyczcej realizacji projektu Centra kształcenia na odległo na wsiach Załcznik nr Projekt uchwały uchylajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci - druk nr 127 Załcznik nr Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 16

17 Przewodniczca obrad p. Jolanta Danielak podzikowała radnemu za zwrócenie uwagi na t kwesti. Podkreliła, i dla mieszkaców Miasta czytelno głosowania jest wana. Po czym przystpiła do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 127 Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania uchwał uchylajc uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci podjła jednogłonie 20 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego - druk nr 128 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego - druk nr w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak. Uzasadniał Wysoka Rado, przystpujemy do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego stref tzw. wylesiania. Plan ten bdzie czekał na uchwalenie studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które planujemy na listopad grudzie. Natomiast, aby nie traci czasu chcielibymy ju teraz przystpi do sporzdzenia planu miejscowego tak, aby po uchwaleniu studium jak najszybciej uchwali plan w kierunku, który uzgodnimy. W zwizku z tym prosz o przyjcie uchwały. Ponadto, w trakcie sporzdzania planu odbd si z radnymi konsultacje. Pytania Radny p. Jerzy Teichert przy przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania bardzo wane s zapisy, które konkretnie ukierunkowuj si do ustawy o planowaniu przestrzennym. Ju wczeniej pomijalimy jeden zapis w tym projekcie i równie w nastpnych - i ju notorycznie pojawia si zapis dot. granicy terenów pod obiekty handlowe - art. 10 ust. 2 pkt 8. Sugeruje to, e istnieje moliwo postawienia tam obiektów powyej 2000 m 2. Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak nie tylko. Zgodnie ze zmian ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o planowaniu przestrzennym w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego musz by zaznaczone miejsca pod wszystkie obiekty o powierzchni powyej 400m 2. Natomiast w planach bdziemy zaznaczali obiekty pomidzy 400m 2 a 2000m 2 i obiekty powyej 2000m 2. O tych planach bdziemy jeszcze bardzo dokładnie rozmawia. Zapraszam radnych na kolejne spotkanie odnonie Studium, na którym omawia bdziemy tematyk zwizan z planowanymi terenami pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz tereny pod obiekty wielkopowierzchniowe. Zakładamy, e przy kadej zmianie planu musimy mie wiadomo tego, e naley uwzgldni tam takie miejsca, poniewa jeeli tego nie 1 Uchwała Nr XI/118/07 uchylajca uchwał w sprawie ustalenia wysokoci bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci nieruchomoci Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego - druk nr 128 Załcznik nr 3-4 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 17

18 usankcjonujemy przy zmianie studium, to okae si, e połowa sklepów powyej 400m 2 stoi nielegalne. Poza tym, musimy wiedzie, e zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z przedstawicielami Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego te powierzchnie handlowe liczy si łcznie. Pamitajmy, e budowany obecnie Złoty Dom ma powierzchni powyej 2000m 2, równie inne obiekty handlowe takie jak Meteor czy Topaz i nie traktujemy tych obiektów jako hipermarkety. Natomiast mówimy o zapisie ustawowym powierzchni a zgodnie z ustaw wszystkie obiekty powyej 400m 2 musz by zaznaczone w studium. W zwizku z tym musimy zastanowi si, czy na tym terenie dopuci obiekty powyej 400m 2 lub powyej 2000m 2. Zakładamy, e musimy to z radnymi przedyskutowa. Radny p. Jacek Budziski w przypadku kadego przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania bd pytał, czy magistrat nie wyklucza postawienia na tym terenie hipermarketu? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak uwaam, e powinnimy o tym dyskutowa przy sporzdzaniu studium, poniewa obecnie nie wiemy, czy dopuszczamy tam takie miejsce. W zwizku z tym dzisiaj tego wyklucza nie chcemy, gdy prace nad studium bd trwały jeszcze około dwóch miesicy, póniej nastpi wyłoenie planu, nastpnie zgłaszanie uwag i dopiero uchwalenie. Jeeli dzisiaj przystpujemy do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zgodnie z wol radnych - to na wszelki wypadek ten zapis ju zostawiamy. Radny p. Robert Dowhan mówimy o obszarze o powierzchni 208 ha - w wikszoci to las. Jaki obszar stanowi własno prywatna i czyja jest to własno? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak w zdecydowanej wikszoci tereny te stanowi własno Lasów Pastwowych, tylko w małym procencie s własnoci firm: Hondy, ADB, Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze. Równie cz działek została sprzedana wzdłu ul. Sobkowiaka. Informowalimy ju wczeniej, e złoylimy wniosek do Marszałka Województwa Lubuskiego o skomunalizowanie tych lasów z przeznaczeniem pod działalno gospodarcz. Natomiast, aby móc ten proces zakoczy potrzebna jest zmiana w studium i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, wic zna intencje Marszałka - czy moe doj do komunalizacji tych lasów. Natomiast, s to warunki niezbdne, aby póniej to sfinalizowa. Radny p. Jerzy Teichert rozumiem intencje i przyjmuj to jako pewnik. Natomiast zapisy, które chcemy dzisiaj przyj, to jeszcze stara ustawa. Nowa ustawa wchodzi 18 wrzenia. Rozumiem, e zabezpieczamy si, bo bdzie taki wymóg, tylko czy to nie bdzie sprzeczne z prawem? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak podstaw bdzie studium. Jeeli w Studium nie wskaemy powierzchni, to plan nie bdzie zgodny ze studium i zostanie odrzucony. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki - opinia pozytywna poinformowała przewodniczca obrad Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska - opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczca obrad przystpiła do głosowania nad podjciem uchwały. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 18

19 Głosowanie druk nr 128 Rada Miasta bez dyskusji w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra Trasa Północna - Stefana Batorego podjła jednogłonie 19 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 129 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 129 z autopoprawk 2 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak. Uzasadniał w zwizku z planowanymi inwestycjami na osiedlu Kolorowym, zmian funkcji Srebrnej Polany i niektórych terenów oraz uporzdkowaniem sytuacji na Chynowie wnosimy o wyraenie zgody na przystpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania tak, aby te inwestycje, które planujemy włcznie z planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi pod budownictwo oraz ze zmian funkcji terenu, na którym obecnie mieci si giełda samochodowa - miały swoje odzwierciedlenie w planie. Ponownie ju dzisiaj przystpujemy do planu. Natomiast cz ustale, które bd zawarte w planie musi pokrywa si z ustaleniami zawartymi w studium. Jednak chcielibymy ju teraz rozpocz prace nad tym planem po to, aby procedura planistyczna trwała jak najkrócej i eby póniej, po uchwaleniu studium uchwali ten plan. Pytania Radny p. Jerzy Teichert do 3 pkt 12 jest zgłoszona autopoprawka o rozszerzenie tego zapisu o art. 10. Dlaczego w pierwotnej wersji projektu uchwały takiego zapisu nie było? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak było to przeoczenie. Myl, e dla mieszkaców Chynowa dogodnym rozwizaniem byłaby zgoda na usytuowanie na terenie giełdy przy ul. Poznaskiej obiektu handlowego o powierzchni do 2000m 2 czy lokalnego centrum handlowo usługowego i przeznaczenie pozostałej czci tego terenu pod budownictwo jednorodzinne. Musimy równie o tym rozmawia przy pracach nad studium, które ma znaczenie pierwszorzdne i aden zapis planu nie moe by niezgodny z jego ustaleniami. Radny p. Jacek Budziski gdzie bdzie przeniesiona giełda samochodowa? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak jestemy ju w trakcie przeniesienia tam, gdzie bdzie, co najmniej 1000 miejsc do handlowania oraz dogodny wjazd i wyjazd. Giełda nie bdzie zlokalizowana w bliskiej odległoci budynków mieszkalnych. Taki teren ju znalelimy. Na razie trwaj negocjacje z handlowcami. Odbylimy ju dwa spotkania, a w przyszłym tygodniu odbdzie si trzecie. Mylimy o 1 Uchwała Nr XI/119/07 w sprawie przystpienia do sporzdzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra "Trasa Północna - Stefana Batorego" Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - druk nr 129 i autopoprawka Załcznik nr 3-5 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 19

20 terenie zielonogórskiego rynku rolno towarowego, gdzie specjalnie dla kupców zostanie wybudowany utwardzony plac i stragany. Na terenie rynku rolno towarowego i w pobliu jest zabezpieczonych 1260 miejsc parkingowych, jest równie miejsce na giełd samochodow. Ponadto, na handel ogólno - towarowy s zabezpieczone miejsca w boksach i halach. Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki - opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy Komisji. Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska - opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Po czym z uwagi na brak zgłosze do dyskusji przewodniczca obrad przystpiła do głosowania nad podjciem uchwały. Głosowanie druk nr 129 Rada Miasta bez dyskusji w wyniku jawnego głosowania uchwał w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze - podjła jednogłonie 19 głosami za Rozpatrzenie i podjcie uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 130 Projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr przedstawił w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak. Uzasadniał zwracamy si z prob o przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Zwizane jest to z dostosowaniem funkcji, które s dopuszczalne na terenie objtym planem, tam gdzie powstaj inwestycje mieszkaniowe - chodzi o parametry inwestycji, system drogowy i dostosowanie ich do sytuacji naprzeciwko. W zwizku ze zmian przepisów w tej chwili parter i przyziemie traktuje si równie jako kondygnacje. Dlatego obecnie doszło do takiej sytuacji, e Osiedle Zastalowskie, które jest po drugiej stronie ulicy Rzeniczka ma bloki czteropitrowe z parterem i piwnicami i liczone jest jako sze kondygnacji a na tym terenie s dopuszczalne cztery kondygnacje. Wiemy, jakie s potrzeby mieszkaniowe i, e tereny pod budownictwo mieszkaniowe powinny by wykorzystane w maksymalny sposób. Dlatego zwrócono si do nas z prob. My uwaamy, za słuszne, aby te niezgodnoci i rónice wyrówna. 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 2 Uchwała Nr XI/120/07 w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany połoonej w obrbie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze Załcznik nr Projekt uchwały w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze - druk nr 130 Załcznik nr 3-6 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 20

21 Opinie komisji 1 Komisja Gospodarki - opinia pozytywna poinformował radny p. Kazimierz Łatwiski przewodniczcy Komisji. Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony rodowiska - opinia pozytywna poinformował radny p. Zygmunt Listowski przewodniczcy Komisji. Dyskusja Radny p. Robert Dowhan - jak to jest moliwe, e przed podjciem decyzji przez Rad firma, która chce wybudowa tam bloki zaczła ju sprzedawa mieszkania i od pół roku lansuje swój projekt, pomimo, e nie ma jeszcze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma zgody i pozwolenia. Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak trudno mi odpowiedzie, poniewa nie jestem adresatem tego pytania. Naley zapyta o to przedstawiciela tej firmy. Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki jeden z budynków ju stoi. Zapisy w planie, które do tej pory funkcjonowały dopuszczały zabudow mieszkaniow i na tej podstawie zostało wydane pozwolenie. Natomiast zmiany dotycz wyłcznie tych zapisów, o których mówił Prezydent p. Mariusz Woniak. Radny p. Artur Zasada czy dalej bdziemy praktykowali działanie polegajce na tym, e najpierw kto postawi budynek, a potem bdziemy to sankcjonowali? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak ten budynek jest postawiony zgodnie z pozwoleniem. My mówimy o inwestycjach, które si dopiero rozpoczynaj. Zwrócono si do nas z prob i rzeczywicie, w wyniku ostatnich zmian wynikła raca rónica pomidzy zabudow północnej strony czci ul. Rzeniczka a południow. Jeeli mamy osiedle składajce si z wielu budynków czteropitrowych liczc po nowemu sze kondygnacji - a tutaj s dopuszczone cztery kondygnacje, to uwaam, e jest to niesprawiedliwe dla podziału terenu, poniewa obecnie powinno si dopuszcza cztery kondygnacje, parter i wysokie przyziemie. My nie mówimy o sankcjonowaniu czego, co ju tam stoi zgodnie z pozwoleniem na budow, czyli zgodnie z poprzednim planem. Radny p. Robert Dowhan jeli ma powsta, po prawej stronie due osiedle, to czy jest zrobione studium drogowe, poniewa droga od ulicy Batorego jest bardzo wska i w tej chwili jest ju trudno przejezdna. Czy bdzie zapewniony bezpieczny dojazd do wszystkich posesji? Zastpca Prezydenta Miasta p. Mariusz Woniak kwestie drogowe ju omawialimy z mieszkacami i radnymi i jest to ujte m.in. w studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego. My planujemy docign przedłuenie ul. Ludowej do ul. Rzeniczka i dalej do Trasy Północnej i wybudowania tam ronda ze zjazdem we wszystkie kierunki z ul. Rzeniczka i z wypustem z tego ronda w stron północn, czyli w przyszł stref aktywnoci. Uwaam, e cz mieszkaców bdzie korzystało z połczenia ul. Sulechowskiej z ul. Zdrojow i Strumykow, poniewa ul. Batorego na odcinku ul. Energetyków z ul. Dworcow jest bardzo wska i mało przepustowa. Radny p. Adam Urbaniak dzisiaj obserwujemy bardzo du liczb projektów uchwał dot. planów zagospodarowania. Naley jednak zauway, e w mniejszej czci przystpujemy do uchwalania nowych planów - tam gdzie rzeczywicie jest taka potrzeba - koncentrujc si na zmianie planów. Uwaam, e uchwała o planie zagospodarowania 1 Opinie wnioski komisji Rady Miasta Załcznik nr 5 Protokół Nr XI/07 (kadencja ) str. 21

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra 1 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXI/08 przebiegu XXI sesji Rady Miasta Zielona Góra kwietnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r.

przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/09 przebiegu XLIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 marca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku.

Protokół nr 33/2013. posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Protokół nr 33/2013 posiedzenia Komisji Budetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczeciskim odbytego w dniu 21 czerwca 2013 roku. Członkowie Komisji zebrali si w Stargardzkim Centrum Kultury,

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r.

przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVII/10 przebiegu LXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 maja 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r.

przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LI/09 przebiegu LI sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 sierpnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXX/08 przebiegu XXX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 sierpnia 2008 r.. OTWARCIE SESJI XXX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010

1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 1.1. Podjcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego na lata 2008-2010 dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - druk nr 508 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r.

przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. PROTOKÓŁ NR IX/07 przebiegu IX sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 czerwca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI IX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r.

przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR III/2010 przebiegu III sesji Rady Miasta Zielona Góra 21 grudnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI III sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r.

przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. PROTOKÓŁ NR X/07 przebiegu X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 10 lipca 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI X nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r.

przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/08 przebiegu XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 19 sierpnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. PROTOKÓŁ Nr XX/2004 Z XX SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 25 PADZIERNIKA 2004r. W dniu 25 padziernika 2004 r. o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. PROTOKÓŁ NR VIII/07 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 maja 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r.

przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVII/09 przebiegu LVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 grudnia 2009 r. Przed rozpoczciem sesji dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze p. Jarosław Marcinkowski w imieniu społecznoci

Bardziej szczegółowo

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80"(&$:(/='-*

@+ -'=.#'.#'(/.-.(&'-.$/%(8$)A*7.$80(&$:(/='-* !"#$%&"'%(,$"-.-'/(0.$1#$-.*2 $%#34'0#"#3)5%#$&(1-."#6"3(7.08. %#$&(1-."#6"3(7.08. '-'4$").5 *:$-.*0#'%)'-."#5 '-;

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r.

przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXVII/08 przebiegu XXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r.

przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLIX/09 przebiegu XLIX sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 czerwca 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLIX sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r.

przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR VII/07 przebiegu VII sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 kwietnia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI VII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r.

przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XIV/07 przebiegu XIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 wrzenia 2007 r. 1. OTWARCIE SESJI XIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r.

przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XL/09 przebiegu XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVII/08 przebiegu XXXVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań.

Obecnych 20 radnych wg. listy obecności. na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad: sala sesyjna zielonogórskiego ratusza. Wyniki głosowań. LIII sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencja 2015-2018 Realizacja 29 sierpnia 2017 r. do od godz. 9,15 godz. 12,5o Obecnych 20 radnych wg. listy obecności na ustawowy stan Rady 25 radnych miejsce obrad:

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

LEGENDA: SKALA 1 : GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO KA - OBWODNICA W OPOLU

LEGENDA: SKALA 1 : GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO KA - OBWODNICA W OPOLU Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXXII/285/04 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja 2004 r. N LEGENDA: SKALA 1 : 10 000 GRANICA OBSZARU OBJÊTEGO PROJEKTEM MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. ARKI BO

Bardziej szczegółowo

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r.

przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR VI.2011 przebiegu VI sesji Rady Miasta Zielona Góra 22 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VI sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. PROTOKÓŁ Nr XLII/2005 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 5 listopada 2005r. Obrady rozpoczto o godz. 9.10, zakoczono o godz. 11.00. Podjto uchwał Nr XLII/260/2005. W sesji uczestniczyło 21 radnych,

Bardziej szczegółowo

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r.

przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. PROTOKÓŁ NR V.2011 przebiegu V sesji Rady Miasta Zielona Góra 25 stycznia - 28 stycznia - 16 lutego 17 lutego 18 lutego 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI V sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r.

przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXV/10 przebiegu LXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 27 kwietnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r.

przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR LVI/09 przebiegu LVI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 listopada 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI LVI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku

Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku Protokół Nr 37/2011 Zarzdu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 padziernika 2011 roku W posiedzeniu udział wzili: Sebastian Ninik Wacław Krawczyk Grayna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrzszcz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r.

przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXVI/08 przebiegu XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 16 grudnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami

2029 zostały przedłożone na jeden dzień przed komisją czyli niezgodnie z zapisami Protokół nr 22/16 Komisji Urbanistyki i Rolnictwa w dniu 15 kwietnia 2016r. Przewodnicząca Komisji Jolanta Trytko- Warczak o godzinie 13:00 otworzyła 22 posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rolnictwa. Udział

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r.

przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLI/09 przebiegu XLI sesji Rady Miasta Zielona Góra 24 lutego 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana została

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html

file://c:\documents and Settings\admin\Pulpit\Nowy folder\prot_13_07.html Strona 1 z 5 Protokół z XIII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła si 30 pa dziernika 2007 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 22.40 Sesj prowadziła Przewodnicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r.

przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. PROTOKÓŁ NR XLV/09 przebiegu XLV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 kwietnia 2009 r. 1. OTWARCIE SESJI XLV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r.

przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXXII/08 przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra 30 wrzenia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r.

przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. PROTOKÓŁ NR VIII.2011 przebiegu VIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 marca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI VIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r.

przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXXV/10 przebiegu LXXV sesji Rady Miasta Zielona Góra 31 sierpnia 2010 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXV sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku PROTOKÓŁ NR XXIV / 2009 sesji Rady Gminy Miedziana Góra w dniu 21 maja 2009 roku Porzdek sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wybór sekretarza obrad. 4. Przyjcie porzdku obrad. 5. Przyjcie

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

przebiegu X sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 kwietnia 2011 r.

przebiegu X sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 kwietnia 2011 r. PROTOKÓŁ NR X.2011 przebiegu X sesji Rady Miasta Zielona Góra 26 kwietnia 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI X sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2010-2014) zwołana została

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R XV/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R XV/ 2016 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009)

(do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) (do projektu budetu miasta Zielona Góra na rok 2009) Z i e l o n a G ó r a, 1 4 l i s t o p a d a 2 0 0 8 I. Informacja o ilociowych składnikach mienia komunalnego Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r.

przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r. PROTOKÓŁ NR XXIII/08 przebiegu XXIII sesji Rady Miasta Zielona Góra 29 kwietnia 2008 r. 1. OTWARCIE SESJI XXIII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-2010) zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r.

przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR XXX.2012 przebiegu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 3 kwietnia 2012 r. 1. OTWARCIE SESJI XXX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo